Raport.

REDAN SA (6/2018) Zamiar wykupu nieruchomości z leasingu zwrotnego oraz zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez Loger sp. z o.o. - spółkę z Grupy Kapitałowej Redan

Zarząd Redan SA (dalej "Redan", "Emitent") informuje, że w dniu 23 lutego 2018 r., Loger Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej "Loger") (spółka należąca do Grupy Kapitałowej Redan, w której Redan posiada pośrednio 100% udziałów) otrzymał podpisaną umowę kredytową z Alior Bankiem SA z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank").
Alior Bank udzielił Loger kredyt inwestycyjny (dalej "Kredyt") w wysokości 10 297 500 PLN, który jest przeznaczony na zakup przez Loger:
1. od BZ WBK Leasing SA z siedzibą w Poznaniu (dalej "BZ WBK Leasing") prawa użytkowania wieczystego trzech działek gruntu położonych w Łodzi-Polesie, przy ulicy Żniwnej pod nr 10/14, oznaczonych nr 55/1, 57/29 i 57/32 o łącznej powierzchni 23.926,00 m2 oraz własności wzniesionych na tych działkach, stanowiących odrębne nieruchomości, budynków i urządzeń (dalej "Nieruchomość"). Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach LD1M/00095410/3, LD1M/00139138/3 oraz LD1M/00300557/6;
2. od Redan nakładów poniesionych na podniesienie standardu Nieruchomości.
Nieruchomość jest użytkowana przez Loger, jako korzystającego, od 29 grudnia 2011 r. na podstawie umów leasingu zwrotnego (jedna umowa dotyczy leasingu budynków, a druga gruntu), zawartych z BZ WBK Leasing. Jednocześnie cała Nieruchomość jest wynajęta przez Loger na rzecz Redan. Na Nieruchomości znajdują się budynki biurowe i magazynowe, w których ma siedzibę Redan oraz centrala i magazyn centralny segmentu modowego Grupy Redan.
Intencją Loger jest zakup Nieruchomości za cenę 15.011.000 PLN + 3.452.530 PLN podatku VAT, z tego 8.558.890 PLN zostanie zapłacone ze środków pochodzących z Kredytu, a na poczet pozostałej kwoty zostaną zaliczone dokonane przez Loger dotychczas spłaty rat leasingowych oraz kaucja zdeponowana przez Loger w BZ WBK Leasing w momencie rozpoczęcia umów leasingu zwrotnego wraz z odsetkami. W momencie podpisania umowy sprzedaży Nieruchomości umowy leasingu zwrotnego zostaną rozwiązane. Loger zamierza zawrzeć odpowiednie porozumienie z BZ WBK Leasing regulujące rozwiązanie umów leasingowych oraz zasady rozliczenia ceny sprzedaży, a także akt notarialny zakupu Nieruchomości do dnia 28 lutego 2018 r.
Nakłady poniesione przez Redan na podwyższenie standardu Nieruchomości, obejmujące modernizację wielu pomieszczeń, jak i instalacji oraz docieplenie biur i magazynów zostaną zakupione przez Loger za kwotę 1 646 761,59 PLN + 378 755,17 PLN podatku VAT, z tego 1 222 573,93 PLN. zostanie zapłacone ze środków z Kredytu, a pozostała kwota zostanie skompensowana z zobowiązaniami Redan wobec Loger z tytułu najmu Nieruchomości.
Loger dokona spłaty kapitału Kredytu w 96 równych, miesięcznych ratach w wysokości 71 510,42 PLN każda, począwszy od dnia 15 marca 2018r. oraz w 97 ostatniej racie balonowej w wysokości 3 432 499,68 PLN płatnej w ostatnim dniu obowiązywania umowy kredytowej czyli w dniu 15 marca 2026r.
Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej WIBOR3M + marża. Odsetki są płatne co miesiąc.
Zabezpieczenie Kredytu stanowić będą:
- hipoteka łączna na Nieruchomości do kwoty 15 450 000 PLN;
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych;
- gwarancja de minimis na okres 63 miesięcy do wysokości 3 100 000 PLN;
- cesja praw z umowy najmu zawartej miedzy Loger a Redan wraz z poręczeniem cywilnym najemcy;
- kaucja w postaci 3 rat kapitałowo - odsetkowych ustanowiona do 31 lipca 2018 r. na okres 12 miesięcy;
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Loger;
- poddanie się egzekucji Loger oraz Redan w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego.
Warunkami uruchomienia Kredytu są:
- ustanowienie prawnych zabezpieczeń Kredytu;
- opłacenie opłat i prowizji bankowych;
- dostarczenie do Banku zaświadczeń o braku zaległości publiczno-prawnych Loger i Redan;
- dostarczenie do Banku porozumienia zawartego przez Loger z BZ WBK Leasing potwierdzającego przedstawione powyżej warunki rozwiązania umów leasingowych oraz rozliczeń pomiędzy stronami.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Redan SA
ISIN:PLREDAN00019
NIP:725-10-17-332
EKD: 51.42 sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
Adres: ul. Żniwna 10/14 94-250 Łódź
Telefon:+48 42 6177100
www:www.redan.com.pl
Kalendarium raportów
2019-05-28Raport za I kwartał
2019-09-10Raport półroczny
2019-11-26Raport za III kwartał
2019-05-28Raport za I kwartał
2019-09-10Raport półroczny
2019-05-30Raport roczny
2019-05-31Raport za I kwartał
Komentarze o spółce REDAN
2019-05-20 06-05-11
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649