Raport.

RAWLPLUG SA (17/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. na dzień 10 września 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Rawlplug Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Emitent"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 10 września 2018 roku, o godzinie 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "NWZ"), które odbędzie się we Wrocławiu przy al. Jana Kasprowicza 58-60. Pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Emitent wyjaśnia ponadto, że w związku z planowanym przedstawieniem w ramach pkt 6 planowanego porządku obrad istotnych elementów treści planu połączenia spółek Rawlplug S.A. oraz Koelner - Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. oraz podjęciem w ramach pkt 7 planowanego porządku obrad uchwały w sprawie połączenia ww. spółek, plan tego połączenia wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 § 2 pkt 1-4 Kodeksu spółek handlowych został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym ESPI nr 15/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta: www.rawlplug.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie / Raporty bieżące oraz ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 30 lipca 2018 r., nr 146 (5534), Poz. 33262.
Szczegółowa podstawa prawna: par.19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.
  Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Rawlplug Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”), działając na
  podstawi e art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych,
  zwołuje na dzień 10 września 2018 roku, o godzinie 11.00, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie (dalej „NWZ”), które odbędzie się we Wrocławiu przy al. Jana Kasprowicza
  58 -60.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
  3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  4. Sporządzenie listy obecności;
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Na dzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
  jego zdolności do podejmowania uchwał;
  6. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia oraz wszelkich istotnych
  zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia
  Plan u Połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia spółek Rawlplug
  S.A. oraz Koelner – Tworzywa Sztuczne sp. z o.o.;
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Rawlplug Spółki akcyjnej z Koelner –
  Tworzywa Sztuczne spółki z ograniczoną odpowiedz ialnością w trybie art . 492 § 1 pkt
  1 w zw. z art. 516 §6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku
  Koelner – Tworzywa Sztuczne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółki
  przejmowanej, na Rawlplug Spółkę akcyjną jako spółkę przejmującą, wraz z
  wyrażeniem zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Plan Połączenia ;
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji
  własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia
  Zarząd u do nabywania akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego na
  ten cel oraz określenia zasad nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej
  odsprzedaży;
  9. Zamknięcie obrad.

  I. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzen iu
  Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni
  przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w
  walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 25.08.2018 roku,
  II. Informacja o prawie uczestnictwa w Nadzyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do
  art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, osoby będące a kcjonariuszami Spółki na szesnaście
  dni przed datą NWZ, tj. dnia 25.08.2018 roku.
  Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje
  prawo głosu mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dni u
  rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których
  ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych
  prowadzonych przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
  finan sowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.  W celu uczestniczenia w NWZ, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela
  powinni zwrócić się do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych z
  żądaniem wystawienia imie nnego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o
  zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż 09 .08.2018 roku i
  nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w
  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż 27.08.2017 roku. Osoby
  uprawnione do uczestnictwa w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do
  głosowania bezpośrednio przed salą ob rad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.
  W celu zapewnienia sprawnego przebiegu NWZ, Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy oraz
  osoby reprezentujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.
  III. Dostęp do dokumentacji
  Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu
  Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZ pod
  adresem: www.rawlplug.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie /Walne Zgromadzenia.
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie dostępna w siedzibie
  Spółki we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 6, w godz. 9.00 -16.00 na trzy dni powszednie przed
  dniem odbycia Zgromadzenia, tj. dnia 5 września, 6 września, 7 września 2018 roku. Tam też
  udostępnione będą akcjonariuszom materiały w spraw ach objętych porządkiem obrad, w
  terminie i na zasadach przewidzianych w KSH. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy
  akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres e -mail, na który lista powinna
  być wysłana. Żądanie to może zostać złoż one w postaci elektronicznej na adres mailowy
  Spółki: [email protected]

  IV. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez
  pełnomocnika.
  Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A.
  oraz wykonywać prawo gło su osobiście lub przez pełnomocnika.
  Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ Rawlplug S.A., chyba
  że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego
  pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnic twa. Pełnomocnik może reprezentować
  więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
  Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
  wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników d o wykonywania praw z akcji
  zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami
  udzielonymi przez akcjonariusza.
  Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Rawlplug S.A.
  jest członek Zarządu, członek Rady Nad zorczej lub pracownik Spółki, pełnom ocnictwo może
  upoważniać do reprezentacji tylko na NWZ w dniu 10.09.2018 roku. Pełnomocnik ma
  obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość
  wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wył ączone.
  Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ Rawlplug S.A. i wykonywania prawa głosu
  wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej.

  Spółka od dnia publikacji nini ejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do
  pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa. Jest on udostępniony na stronie
  internetowej pod adresem: www.rawlplug.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne
  Zgromadzenia .


  O udzieleniu pełnom ocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu
  pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego
  pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego
  zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku
  gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub
  jednostka organizacyjna (w r ozumieniu art. 33¹ kodeksu cywilnego) akcjonariusz jako
  mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest
  zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka
  organizacyjna, w rozumieniu art. 33¹ Kodek su cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca
  dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany.
  Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim,
  powinny być przetłumaczone na język pol ski przez tłumacza przysięgłego.
  Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres e -mail: [email protected]
  Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła
  jednocześnie do Spółki adres e -mail i numer telefonu, za poś rednictwem których Spółka
  będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.
  Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i
  pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w form ie
  telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu
  udzielenia pełnomocnictwa.
  Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy
  stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółk i o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

  Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi
  odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób
  posługujących się pełnomocnictwami. Przesłan ie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie
  zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności
  osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug
  S.A., dokumentów służących jego identyfikacji.

  V. Prawa akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku
  obrad Walnego Zgromadzenia.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obra d NWZ. Żądanie
  powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed
  wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 20.08.2018 roku. Żądanie może zostać
  złożone pisemnie na adres siedziby Spółki 51 -416 Wrocław, ul. Kwidzy ńska 6 albo w formie
  elektronicznej na adres e -mail: [email protected]
  Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
  punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone
  przez akcjonari uszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 23.08.2018 roku. Ogłoszenie
  następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

  VI. Prawa akcjonariuszy do zgłaszani a projektów uchwał dotyczących spraw
  wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które
  mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego
  Zgromadzenia


  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudzie stą kapitału
  zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce
  projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które
  mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie może zostać złożone p isemnie na
  adres siedziby spółki: 51 -416 Wrocław, ul. Kwidzyńska 6 albo w formie elektronicznej na
  adres e -mail: [email protected]
  Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem:
  www.rawlplug.pl w zakładce: Relacje Inwestor skie / Walne Zgromadzenia .

  VII. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
  wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów
  uchwał dotyczą cych spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ. Propozycje, o których
  mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie osobno do każdego
  projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść
  uchwały ora z jej krótkie uzasadnienie.

  VIII. Komunikacja elektroniczna.
  1. Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  2. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Na dzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  3. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną
  lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  Informacje dotyczące Nadzwy czajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie
  internetowej spółki: www.rawlplug.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne
  Zgromadzenia .

  IX. Informacja o ogólnej liczbie akcji Rawlplug S.A. oraz liczbie głosów z tych
  akcji
  Rodzaj akcji: Akcje na okazic iela
  Liczba akcji: 32.560.000
  Liczba głosów: 32.560.000
  Ogółem: 32.560.000 akcji  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadz wyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Rawlplug ” S.A. zwołanego na
  dzień 10 września 201 8 roku

  UCHWAŁA nr ……
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we
  Wrocławiu z dnia 10 września 201 8 r. w sprawie odstąpienia od wyb o-
  ru komisji skrutacyjnej

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rawlplug S.A. odst ępuje od w yboru
  komisji skrutacyjnej. Liczenie g łosów powierza się osobie wskazanej przez
  Przewodnicz ącego N adzwyczajnego Walnego Zgro madzenia Akcjonari uszy.

  W głosowaniu jawnym oddano ................. gł osów,
  za przyjęciem uchwały ................. głosów,
  przeciw ................. głosów,
  wstrzymało się ................. głosów.

  Uzasadnienie:
  Uchwała ma charakter techniczny.

  UCHWAŁA nr ……
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we
  Wro cławiu z dnia 10 września 20 18 r. w sprawie wyboru Przewodn i-
  czącego Walnego Zgromadzenia Akc jonari uszy Rawlplug S.A. z siedz i-
  bą we Wrocławiu.

  Wybiera się na Przewodniczącego Walne go Zgromadzeni a Rawlplug S.A. z
  siedzibą we Wrocławiu Pana … .... ………………, zamieszkał ego……………….

  W głosowaniu tajnym oddano ................. gł osów ,
  za przyjęciem u chwały ................. głosów ,
  przeciw ................. głosów ,
  wstrzymało się ................. głosów .

  Uzasadnienie:
  Uchwała ma charakter techniczny . Wybór Przewodn iczącego Walnego
  Zgromadzenia stanowi konieczny element prawidłowo przeprowadzonego
  Walnego Zgromadzenia.

  UCHWAŁA nr ………
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we
  Wrocławiu z dnia 10 września 20 18 r. w sprawie połączenia Rawlplug
  sp ółka akcyjna z Koelner – Tworzywa Sztuczne spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” Spółka akcyjna z siedzibą
  we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art.
  492 §1 pkt 1 KSH, art. 506 KSH oraz art. 516 §6 KSH uchwala, co nast ę-
  puje:
  §1
  1. „Rawlplug” Spółka akcyjna łączy się ze spółką Koelner – Tworzywa
  Sztuczne spół ka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wr o-
  cławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sąd o-
  wego prow adzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we
  Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rej estru Sądowego pod
  nr KRS 0000208804 (dalej: „Spółka Przejmow ana”).
  2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie
  art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego mają tku Spółki
  Przejmowanej - Koelner – Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. na „Rawlplug”
  S.A. na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 29 czerwca
  2018r. (dalej: „Plan Połączenia”), na który Nadzwyczajne Walne Zgr o-
  m adzenie wyraża niniejszym zgodę.
  3. Plan Połączenia, zgodnie z art. 500 §2 oraz §3 KSH został ogłoszony w
  Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 30 lipca 2018r ., jak ró w-
  nież został informacyjnie udostępniony do publicznej wiadomości na
  stronie internetowej S półki Przejmującej:
  https://www.rawlplug.pl/pl/ .
  §2
  1. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem
  Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z
  treścią art. 515 §1 KSH, be z podwyższania kapitału zakładowego Spó ł-
  ki Przejmującej oraz w trybie połączenia uproszczonego na podstawie
  art. 516 §6 KSH.
  2. Jedynemu udziałowcowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka
  Przejmująca, nie zostaną wydane żadne akcje w kapitale zakładowym
  Spó łki Przejmującej.
  §3
  W związku z faktem, że połączenie „Rawlplug” S.A. oraz Koelner – Tworz y-
  wa Sztuczne sp. z o.o. jest przeprowadzane zgodnie z art. 515 §1 KSH bez
  podwyższania kapitału zakł adowego „Rawlplug” S.A. oraz połączenie nie
  powoduje powstania no wych okoliczności wymagających ujawnienia w
  statucie „Rawlplug” S.A., jak również nie proponuje się ża dnych innych
  zmian statutu „Rawlplug” S.A., o których mowa w art. 506 §4 KSH, p o-
  stanowienia statutu „Rawlplug” S.A. nie ulegają zmianie w związku z p o-
  łącz eniem, a zatem niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia „Raw lplug” S.A. w tym zakresie.


  §4
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” S.A. upoważnia Zarząd
  Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprow a-
  dzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą Uchwałą i ob o-
  wiązującymi przepisami prawa.
  §5
  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na
  dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
  przez sąd właściwy według siedziby „Rawlplug” S.A.

  W głosowaniu jawnym oddano .................... głosów ,
  za przyjęciem uchwały ..................... głosów ,
  przeciw ..................... głosów ,
  wstrzymało się ...................... głosów .

  Uzasadnienie:
  Planow ane po łą czenie Rawlplug Spó łka Akcyjna z siedzib ą we Wroc ławiu z
  Koelner – Tworzywa Sztuczne spó łka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią z
  siedzib ą we Wroc ławiu , (dalej łą cznie jako „Spó łki” ) wynika z zaplanowan ej
  strategi i gospodarcz ej Grupy Rawlplug S.A. (d alej: „Grupa”). Jednym z el e-
  mentów podejmowanych dzia łań jest uproszczenie struktur Grupy w r amach
  prowadzonej dzia łalno ści oraz uzyskanie efektów synergii operacyjnej i
  kosztowej. Przewiduje si ę, że po łą czenie przyniesie szereg korzy ści oper a-
  cyjnych i osz cz ędno ści finansowych, w tym umocnienie pozycji rynk owej i
  finansowej poprzez powstanie jednego silnego podmiotu gospodarczego,
  centralizacj ę w nim funkcji produkcyjnych realizowanych obecnie przez dwa
  odr ębne po dmioty, zapewnienie konsolidacji sk ładników maj ątku łą cz ących
  się Spó łek oraz uproszczenie stru ktury organizacyjnej i sposobu dzia łania
  Grupy, a co za tym idzie zwi ększenie efektywno ści jej funkcjonowania,
  uproszczenie przep ływów, redukcj ę ilo ści dokumentów, a tak że eliminacj ę
  wzaje m nych rozlicze ń łącz ących si ę Spó łek. Niekwestionowan ą korzy ścią
  będą równie ż oszcz ędno ści finansowe w obszarze administracyjnym i org a-
  nizacyjnym.
  Planowana restrukturyzacja jest etapem realizowanej strategii, z akładaj ącej
  konsolidacj ę funkcji spó łek z Grupy i doprowadzi d o uproszczenia struktury
  organizacyjnej oraz wyeliminowania zb ędnych procesów. W rezultacie, r e-
  strukturyzacja zwi ększy przejrzysto ść struktury Grupy dla inwestorów.
  Dzi ęki po łą czeniu uproszcz eniu ulegn ą struktury w zakresie dzia łalno ści
  produkcyjnej, co p ozwoli usprawni ć realizowanie tej dzia łalno ści w Grupie.

  UCHWAŁA nr………….
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAWLPLUG S.A. z siedzibą
  we Wrocławiu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyrażenia przez
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zgody na nabywan ie przez
  RAWLPLUG S.A. akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu
  spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych
  Spółki, zwiększenia kapitału rezerwowego na ten cel oraz określenia
  zasad nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej o d-
  sprzedaży.

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAWLPLUG S.A., działając na po d-
  stawie art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
  uchwala co następuje:
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RAWLPLUG S.A. z
  siedzi bą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 362 §1 pkt 8 kodeksu
  spółek handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji wł a-
  snych Spółki, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez
  Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w celu ich umo rzenia
  lub dalszej odsprzedaży.
  2. Spółka nabywać będzie całkowicie opłacone akcje, według poniższych
  zasad:
  a) łączna ilość nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż
  2.727.272 (słownie dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy
  dwieście siede mdziesiąt dwa) akcje o wartości nominalnej po 1,00 (jeden)
  złoty każda,
  b) minimalna wysokość ceny za nabywane akcje będzie nie mniejsza niż
  1,00 zł (słownie jeden złoty) za 1 (jedną) akcję, zaś łączna maksymalna
  wysokość ceny za nabywane akcje będzie nie większa niż 30.000.000,00 zł
  (słownie trzydzieści milionów złotych), tj. 11,00 zł (słownie jedenaście zł o-
  tych) za 1 (jedną) akcję,
  c) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od
  dnia następnego po podjęciu niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia
  2022r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznacz o-
  nych na ich nabycie,
  d) akcje mogą zostać nabyte na rynku regulowanym: w trakcie sesji gie ł-
  dowych i w transakcjach pozasesyjnych,
  e) nie wyklucza się nabywania akcji w transak cjach pakietowych,
  f) nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na
  akcje Spółki,
  g) nabycie akcji własnych, stosownie do decyzji Zarządu, może być fina n-
  sowane z kwoty, która zgodnie z art. 348 ksh może być przeznaczona do
  podziału, prz y czym Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o
  innych źródłach sfinansowania nabycia akcji własnych,
  3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Na d-
  zorczej może:
  a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31 grudnia 202 2r. lub przed
  wy czerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
  b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części.
  4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje i upoważnia Zarząd
  Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbę d-
  nych do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej o d-
  sprzedaży, zgodnie z treścią pkt 1 i 2 niniejszej uchwały, w tym do zawa r-
  cia z wybranym biurem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w dr o-
  dze transakcji giełdowych i pozagiełdowyc h. Zarząd Spółki jest upowa ż-
  niony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieureg u-
  lowanym w pkt 1 i 2 niniejszej uchwały.
  5. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, na -
  stępującego w wykonaniu postanowień niniejszej u chwały, Zarząd Spółki
  zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czterech miesięcy od
  tego terminu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem podjęcia uchwał o
  umorzeniu akcji własnych oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki i
  zmianie statutu Spółk i.
  6. W przypadku przeznaczenia nabytych akcji do dalszej odsprzedaży, po
  zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, Zarząd p o-
  dejmie decyzje co do dalszej odsprzedaży akcji.
  7. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 K ode k-
  su spółek handlowych, art. 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu sp ó-
  łek handlowych, postanawia o powiększeniu kapitału rezerwowego utw o-
  rzonego na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub
  dalszej odsprzedaży w kwocie 21.600.000 zł do kwoty 30.000.000 zł.
  Powiększenie kapitału rezerwowego do kwoty 30.000.000 zł następuje w
  wyniku przeniesienia do tego kapitału kwoty 8.400.000 zł pochodzącej z
  kapitału zapasowego Spółki, powstałego z zysku wypracowanego przez
  Spółkę w latach ubiegły ch.
  8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu jawnym oddano .................... głosów,
  za przyjęciem uchwały ..................... głosów,
  przeciw ..................... głosów,
  wstrzymało się ...................... głosów.

  Uza sadnienie:
  Zarząd uznaje za konieczne stworzenie w Spółce programu nabywania a k-
  cji własnych i z tego też powodu proponuje podjęcie stosownej uchwały
  przez NWZA. Podejmując taką d ecyzję Zarząd oparł się na utrzymującej się
  od dłuższego czasu tendencji sp adkowej kursu akcji Spółki na GPW. Stw o-
  rzenie kilkuletniego programu odkupu, opartego na upoważnieniu Zarządu
  do nabywania akcji własnych, umożliwi szybką reakcję Spółki na zmieni a-
  jący się kurs akcji i wdrożenie szczegółowego programu odkupu bez k o-
  niecznoś ci każdorazowego zwoływania w tym zakresie Walnego Zgrom a-
  dzenia. Możliwość przeprowadzenia odkupu akcji własnych przez Spółkę
  może spowodować wzrost ich wartości, co będzie zgodne zarówno z inter e-
  sami samych akcjonariuszy (lokujących środki w akcje Spółki w perspe k-
  tywie średnio i długoterminowej), jak i samej Spółki (niska cena akcji pow o-
  duje zmniejszenie poziomu kapitalizacji Spółki).
  Według Zarządu konstrukcja programu odkupu akcji własnych będzie n a-
  rzędziem umożl iwiającym kontrolę sytuacji rynkowej Spół ki. Program skupu
  akcji daje w praktyce możliwość umorzenia akcji własnych i obniżenie kap i-
  tału zakładowego Spółki lub też dalszą ich odsprzedaż inwestorom z e-
  wnętrznym. Zaproponowane w uchwale wielkości skupu akcji własnych
  uwzględniają aktualne możliwości finansowe Spółki. Realizacja programu
  nie będzie miała żadnego wpływu na dalszy rozwój Spółki jak i na przyjętą
  strategię jej rozw oju.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Rawlplug SA
ISIN:PLKLNR000017
NIP:895-16-87-880
EKD: 28.74 Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
Adres: ul. Kwidyńska 6 51-416 Wrocław
Telefon:+48 71 3260100
www:www.rawlplug.com
Kalendarium raportów
2021-05-28Raport za I kwartał
2021-08-31Raport półroczny
2021-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce RAWLPLUG
2021-05-06 18-05-52
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor