Raport.

RADPOL SA (3/2018) Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

Zarząd spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 28 marca 2018 roku Spółka zawarła z mBank S.A. (dalej: Bank) umowę zmieniającą nr 11 (dalej: Aneks) do umowy kredytu zawartej przez Spółkę z Bankiem dnia 4 września 2012 roku następnie zmienianej (dalej: Umowa kredytu), w tym ostatnio na podstawie umowy zmieniającej nr 10 do Umowy kredytu z dnia 28 września 2017 roku (o zawarciu przedmiotowej umowy zmieniającej Spółka informowała raportem bieżącym nr 84/2017 z dnia 28 września 2017 roku).
Na podstawie Aneksu w szczególności:
a) nastąpiła zmiana ostatecznych terminów spłaty kredytów D1 i E w ten sposób, że ostateczny termin spłaty:
(i.) kredytu D1 został ustalony na dzień 29 marca 2019 roku (z dotychczasowego ostatecznego terminu spłaty tego kredytu określonego na dzień 30 marca 2018 roku);
(ii.) kredytu E został ustalony na dzień 29 marca 2019 roku (z dotychczasowego ostatecznego terminu spłaty tego kredytu określonego na dzień 30 marca 2018 roku);
przy czym terminy spłaty pozostałych kredytów udzielonych na podstawie Umowy kredytu pozostaną bez zmian.
b) Bank zrzekł się uprawnień przysługujących mu na podstawie Umowy kredytu w związku z potencjalnym wystąpieniem na dzień 31 marca 2018 roku przypadku naruszenia Umowy kredytu związanego z przekroczeniem przez Spółkę opisanego szczegółowo w Umowie kredytu wskaźnika finansowego Zadłużenie Netto do EBITDA, na dzień 31 marca 2018 roku, pod warunkiem, że ww. wskaźnik finansowy nie przekroczy poziomów opisanych w Umowie Zmieniającej nr 11.
Informacje o podpisaniu Umowy kredytu, umów zabezpieczających spłatę kredytu, umowach zmieniających Umowę kredytu Spółka przekazywała w raporcie bieżącym nr 63/2012 (wraz z korektami do raportu), nr 26/2013, nr 27/2013, nr 31/2013, nr 36/2013 (wraz z korektą do raportu), nr 22/2014, 24/2016, 38/2017, 42/2017, 73/2017, 84/2017.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Radpol SA
ISIN:PLRDPOL00010
NIP:843-00-00-202
EKD: 2524 produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Batorego 14 77-300 Człuchów
Telefon:+48 59 8342271
www:www.radpol.com.pl
gpwlink:radpol.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-09Raport za I kwartał
2019-08-21Raport półroczny
2019-10-30Raport za III kwartał
2019-05-09Raport za I kwartał
2019-08-21Raport półroczny
Komentarze o spółce RADPOL
2019-04-22 14-04-31
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649