Raport.

QUMAK SA (75/2017) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2017 z 18 września 2017 roku dotyczącego rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Qumak S.A. w wyniku emisji akcji serii L oraz zmian w Statucie, Zarząd Qumak S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu wczorajszym przyjęła tekst jednolity ww. dokumentu uwzględniający dokonane zmiany.
Statut został przyjęty na mocy § 4 ust. 3 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 sierpnia 2017 roku, w której Rada Nadzorcza została upoważniona do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
Szczegółowy zakres zmian wprowadzonych do Statutu został zaprezentowany w raporcie bieżącym nr 55/2017 z 18 września 2017 roku.
W załączeniu Spółka przekazuje przyjęty przez Radę Nadzorczą jednolity tekst Statutu Qumak S.A.
Podstawa prawna:
RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych §38 ust.1 pkt.2 lit.b

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Za
  ącznik do uchwa
  y Rady Nadzorczej nr VIII/72/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
  1
  (tekst jednolity)
  STATUT
  QUMAK SPÓ KA AKCYJNA
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1
  1. Firma Spó
  ki brzmi „QUMAK” Spó
  ka Akcyjna, a jej si edzib
  ą jest miasto Warszawa.
  2. Spó
  ka mo
  że u żywa ć firmy w skrócie „QUMAK S.A.”
  3. Spó
  ka dzia
  a na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granic
  ą.
  4. Czas trwania Spó
  ki jest nieograniczony.
  5. Spó
  ka mo
  że tworzy ć oddzia
  y i przedstawicielstwa w kraju i za granic ą jak równie ż
  prowadzi
  ć zak
  ady wytwórcze, handlowe i us
  ugowe oraz o środki badawczo –
  rozwojowe, a tak
  że uczestniczy ć w innych spó
  kach w kraju i za granic ą.
  6. (skre
  ślony)
  § 2
  Przedmiotem dzia
  ania Spó
  ki b
  ędzie:
  1. Handel hurtowy, z wy
  ączeniem handlu pojazdami mechanicznymi (PKD 46);
  2. Roboty budowlane zwi
  ązane ze wznoszeniem budynków (PKD 41);
  3. Roboty zwi
  ązane z budowa obiektów in żynierii l ądowej i wodnej (PKD 42);
  4. Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43);
  5. Dzia
  alno
  ść zwi ązana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie Info rmatyki
  oraz dzia
  alno
  ść powi ązana (PKD 62);
  6. Telekomunikacja (PKD 61);
  7. Wynajem i dzier
  żawa (PKD 77);
  8. Dzia
  alno
  ść w zakresie architektury i in żynierii; badania i analizy techniczne
  (PKD 71);
  9. Reklama (PKD 73.1);
  10. Pozaszkolne formy kszta
  cenia, gdzie indziej nie sk lasyfikowane (PKD
  85.59.B);
  11. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i opt ycznych (PKD 26);


  Za
  ącznik do uchwa
  y Rady Nadzorczej nr VIII/72/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
  2
  12. Produkcja urz ądze ń elektrycznych (PKD 27);
  13. Produkcja maszyn i urz
  ądze ń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28);
  14. Reprodukcja zapisanych no
  śników informacji (PKD 18.2);
  15. Dzia
  alno
  ść ochroniarska w zakresie obs
  ugi systemów bezpiecze ństwa (PKD
  80.20.Z);
  16. Dzia
  alno
  ść wydawnicza (PKD 58);
  17. Dzia
  alno
  ść zwi ązana z produkcj ą filmów, nagra ń wideo, programów
  telewizyjnych, nagra
  ń dźwi ękowych i muzycznych (PKD 59);
  18. Pozosta
  a dzia
  alno
  ść profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);
  19. Dzia
  alno
  ść twórcza zwi ązana z kultur ą i rozrywk ą (PKD 90);
  20. Dzia
  alno
  ść wspomagaj ąca edukacj ę (PKD 85.60);
  21. Pozosta
  a dzia
  alno
  ść us
  ugowa w zakresie informacji (PKD 63.9);
  22. Dzia
  alno
  ść zwi ązana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
  pracowników (PKD 78.10.Z);
  23. Pozosta
  a dzia
  alno
  ść zwi ązana z udost ępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z).
  II. KAPITA ZAK ADOWY, PRAWA I OBOWI
  ĄZKI AKCJONARIUSZY
  § 3
  1. Wysoko
  ść kapita
  u zak
  adowego wynosi 40.375.082 (s
  ownie: c zterdzie ści milionów
  trzysta siedemdziesi
  ąt pi ęć tysi ęcy osiemdziesi ąt dwa) z
  ote i dzieli si ę na 40.375.082
  (s
  ownie: czterdzie
  ści milionów trzysta siedemdziesi ąt pi ęć tysi ęcy osiemdziesi ąt
  dwie) akcje o równej warto
  ści nominalnej 1,00 z
  (jeden z
  oty) ka żda, z czego:
  - 1.500.000 (jeden milion pi
  ęć set tysi ęcy) sztuk akcji od numeru A0000001 do
  numeru A1500000 stanowi
  ą akcje serii A,
  - 207.548 (dwie
  ście siedem tysi ęcy pi ęć set czterdzie ści osiem) sztuk akcji od
  numeru B1500001 do numeru B1707548 stanowi
  ą akcje serii B,
  - 500.000 (pi
  ęć set tysi ęcy) sztuk akcji od numeru C0000001 do numeru
  C0500000 stanowi
  ą akcje serii C,
  - 1.850.000 (jeden milion osiemset pi
  ęć dziesi ąt tysi ęcy) sztuk akcji od numeru
  D0000001 do numeru D1850000 stanowi
  ą akcje serii D,


  Za
  ącznik do uchwa
  y Rady Nadzorczej nr VIII/72/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
  3
  - 450.000 (czterysta pi ęć dziesi ąt tysi ęcy) sztuk akcji od numeru E0000001 do
  numeru E0450000 stanowi
  ą akcje serii E,
  - 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji od numeru F 0000001 do numeru
  F1000000 stanowi
  ą akcje serii F,
  - 1.376.887 (jeden milion trzysta siedemdziesi
  ąt sze ść tysi ęcy osiemset
  osiemdziesi
  ąt siedem) sztuk akcji od numeru H0000001 do numeru H1376887
  stanowi
  ą akcje serii H,
  - 134.487 (sto trzydzie
  ści cztery tysi ące czterysta osiemdziesi ąt siedem) sztuk
  akcji od numeru PZ01 000001 do numeru PZ01 134487 s tanowi
  ą akcje serii
  PZ01,
  - 31.160 (trzydzie
  ści jeden tysi ęcy sto sze śćdziesi ąt) sztuk od numeru PP01
  00001 do numeru PP01 31160 stanowi
  ą akcje serii PP01,
  - 2.500.000 (dwa miliony pi
  ęć set tysi ęcy) sztuk od nr I0000001 do numeru
  I2500000 stanowi
  ą akcje serii I,
  - 25.000 (dwadzie
  ścia pi ęć tysi ęcy) sztuk od nr J00001 do numeru J25000
  stanowi
  ą akcje serii J,
  - 800.000 (osiemset tysi
  ęcy) sztuk od nr K000001 do numeru K800000 stanowi ą
  akcje serii K,
  - 30.000.000 (trzydzie
  ści milionów) sztuk od numeru L00000001 do numeru
  L30000000 stanowi
  ą akcje serii L.
  2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, H, PZ01 i PP01, I, J, K oraz L s
  ą akcjami na okaziciela,
  nieuprzywilejowanymi.
  3. Akcje mog
  ą by ć imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji na okazic iela na akcje
  imienne nie jest dopuszczalna.
  § 3a
  (skre
  ślony)
  § 4
  Kapita
  zak
  adowy mo
  że by ć podwy ższony w drodze emisji akcji lub podwy ższenia warto ści
  nominalnej akcji.
  § 5
  1. Kapita
  akcyjny mo
  że by ć obni żony przez zmniejszenie nominalnej warto ści akcji lub
  przez umorzenie cz
  ęści akcji.
  2. Umorzenie akcji mo
  że nast ąpić za zgod ą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez
  Spó
  k
  ę (umorzenie dobrowolne).


  Za
  ącznik do uchwa
  y Rady Nadzorczej nr VIII/72/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
  4
  3. Szczegó
  owe warunki i tryb umorzenia akcji ka żdorazowo okre śla uchwa
  a Walnego
  Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  § 6
  Spó
  ka ma prawo, na podstawie uchwa
  y Walnego Zgrom adzenia emitowa
  ć obligacje
  zamienne na akcje.
  III. KAPITA I FUNDUSZE (skre
  ślony)
  § 7
  (skre
  ślony)
  § 8
  (skre
  ślony)
  § 9
  (skre
  ślony)
  IV. W ADZE SPÓ KI
  § 10
  W
  adzami Spó
  ki s
  ą:
  1. Zarz
  ąd,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Walne Zgromadzenie.
  a/ Zarz
  ąd
  § 11
  1. Zarz
  ąd Spó
  ki zarz ądza Spó
  k ą i reprezentuje j ą na zewn ątrz.
  2. Wszelkie sprawy zwi
  ązane z prowadzeniem Spó
  ki, nie zastrze żone ustaw ą albo
  niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadz enia lub Rady Nadzorczej
  nale
  żą do zakresu dzia
  ania Zarz ądu.
  3. Regulamin Zarz
  ądu okre śli szczegó
  owo tryb dzia
  ania Zarz ądu. Regulamin uchwala
  Zarz
  ąd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
  4. Zarz
  ąd sk
  ada si ę z 2 (dwóch) do 5 (pi ęciu) cz
  onków, w tym Prezesa Zarz ądu,
  jednego lub kilku Wiceprezesów, powo
  ywanych i odwo
  ywanych przez Rad
  ę
  Nadzorcz
  ą. Ka żdorazowo Rada Nadzorcza okre śli liczb ę cz
  onków Zarz ądu.
  Cz
  onkowie Zarz
  ądu powo
  ywani s ą na okres wspólnej kadencji.


  Za
  ącznik do uchwa
  y Rady Nadzorczej nr VIII/72/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
  5
  5. Kadencja Zarz ądu trwa 3 (trzy) lata z wyj ątkiem pierwszego Zarz ądu, którego
  kadencja up
  ywa po 2 (dwóch) latach.
  § 12
  Do sk
  adania o
  świadcze ń i podpisywania w imieniu Spó
  ki uprawnieni s ą dwaj cz
  onkowie
  Zarz
  ądu
  ącznie albo jeden cz
  onek Zarz ądu
  ącznie z prokurentem.
  § 13
  Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spó
  ki umowy z cz
  onkami Zarz
  ądu i reprezentuje Spó
  k ę
  w sporach z cz
  onkami Zarz
  ądu. Rada Nadzorcza mo że upowa żnić, w drodze uchwa
  y,
  jednego lub wi
  ęcej cz
  onków do dokonania takich czynno ści prawnych.
  § 14
  (skre
  ślony)
  b/ Rada Nadzorcza § 15
  1. Rada Nadzorcza sk
  ada si
  ę z 5 ( pi ęciu) do 7 (siedmiu) cz
  onków. Liczebno ść Rady
  Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Cz
  onkowie Ra dy Nadzorczej powo
  ywani s
  ą
  na okres wspólnej kadencji.
  2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który ok re
  śla szczegó
  owo tryb jej
  dzia
  ania.
  3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata z wyj
  ątkiem pierwszej Rady Nadzorczej,
  której kadencja up
  ywa po roku.
  § 16
  1. Rad
  ę Nadzorcza wybiera i odwo
  uje Walne Zgromadzenie.
  2. Cz
  onkowie Rady Nadzorczej wybieraj
  ą ze swego grona Przewodnicz ącego oraz
  Wiceprzewodnicz
  ącego, a w miar ę potrzeby tak że Sekretarza Rady Nadzorczej.
  Wyboru dokonuje si
  ę bezwzgl ędn ą wi ększo ścią g
  osów oddanych na posiedzeniu
  Rady.
  3. Rada Nadzorcza mo
  że odwo
  a ć Przewodnicz ącego, Wiceprzewodnicz ącego i
  Sekretarza z tych funkcji.
  § 16a
  Wynagrodzenie cz
  onków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
  § 17
  1. Do wa
  żno ści uchwa
  cz
  onków Rady Nadzorczej wymagane jest za proszenie na
  posiedzenie wszystkich cz
  onków Rady wys
  ane w form ie pisemnej lub przy


  Za
  ącznik do uchwa
  y Rady Nadzorczej nr VIII/72/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
  6
  wykorzystaniu środków bezpo średniej
  ączno ści, co najmniej na 7 (siedem) dni przed
  wyznaczona dat
  ą posiedzenia. Wymóg zaproszenia uznaje si ę za spe
  niony, je żeli data
  posiedzenia ustalona zosta
  a na poprzednim posiedze niu, w którym wszyscy
  cz
  onkowie Rady Nadzorczej brali udzia
  . Nie dochow anie siedmiodniowego terminu
  nie wp
  ywa na wa
  żno ść uchwa
  Rady Nadzorczej je żeli w posiedzeniu uczestniczyli
  wszyscy cz
  onkowie Rady.
  2. Uchwa
  y Rady zapadaj
  ą bezwzgl ędn ą wi ększo ścią g
  osów oddanych.
  3. W przypadku równej liczby oddanych g
  osów „za/przec iw” uchwale g
  os
  Przewodnicz
  ącego ma znaczenie decyduj ące.
  § 18
  1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwo
  uje Przewodnicz
  ący. Przewodnicz ący ma
  obowi
  ązek zwo
  a ć posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zar z ądu lub
  cz
  onka Rady Nadzorczej.
  2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady mo
  że zwo
  a ć i otworzy ć ka żdy z nowo
  powo
  anych cz
  onków Rady. Osoba, która zwo
  a
  a pier wsze posiedzenie Rady,
  zgodnie ze zdaniem poprzednim otwiera je i przewodn iczy mu do chwili wyboru
  nowego Przewodnicz
  ącego. W przypadku, gdy pierwsze posiedzenie Rady ni e
  zostanie zwo
  ane w terminie jednego miesi
  ąca od dnia powo
  ania Rady nowej
  kadencji, do zwo
  ania posiedzenia Rady uprawniony j est Prezes Zarz
  ądu Spó
  ki lub
  akcjonariusz reprezentuj
  ący co najmniej 1/20 kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki. W takim
  przypadku osoba, która dokona
  a zwo
  ania posiedzeni a Rady otwiera je i
  przewodniczy mu do czasu wyboru nowego Przewodnicz
  ącego Rady.
  3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj
  ą si ę co najmniej raz na kwarta
  .
  4. (skre
  ślony)
  5. Posiedzenia Rady Nadzorczej b
  ędą zwo
  ywane poprzez zawiadomienie w formie
  pisemnej lub przy wykorzystaniu
  środków bezpo średniej
  ączno ści, wys
  ane
  wszystkim cz
  onkom Rady Nadzorczej w terminie nie k rótszym ni
  ż 7 (siedem) dni
  przed dat
  ą posiedzenia. Zawiadomienie b ędzie zawiera
  o porz ądek spraw jakie maj ą
  zosta
  ć rozpatrzone, a sprawy nie obj ęte porz ądkiem posiedzenia mog ą zosta ć
  rozpatrzone wtedy, gdy obecni s
  ą wszyscy cz
  onkowie Rady i wyra żą oni na to swoj ą
  zgod
  ę.
  6. Cz
  onkowie Rady Nadzorczej mog
  ą bra ć udzia
  w podejmowaniu uchwa
  Rady
  oddaj
  ąc swój g
  os na pi śmie za po średnictwem innego cz
  onka Rady. Uchwa
  y Rady
  Nadzorczej mog
  ą by ć podj ęte tak że bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego
  g
  osowania lub przy wykorzystaniu
  środków bezpo średniego porozumiewania si ę na
  odleg
  o
  ść. Szczegó
  owe warunki odbycia pisemnego g
  osowania okre śla regulamin
  Rady Nadzorczej.
  § 19


  Za
  ącznik do uchwa
  y Rady Nadzorczej nr VIII/72/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
  7
  1. Rada Nadzorcza sprawuje sta
  y nadzór nad dzia
  alno ścią Spó
  ki. Oprócz spraw
  zastrze
  żonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz prze pisami Kodeksu spó
  ek
  handlowych, do szczególnych uprawnie
  ń Rady Nadzorczej nale ży:
  1) delegowanie swoich cz
  onków do indywidualnego wy konywania
  poszczególnych czynno
  ści nadzorczych,
  2) powo
  ywanie, odwo
  ywanie i zawieszanie cz
  onków Zarz
  ądu Spó
  ki,
  3) delegowanie cz
  onków Rady Nadzorczej, na okres n ie d
  u
  ższy ni ż trzy
  miesi
  ące, do czasowego wykonywania czynno ści cz
  onków Zarz ądu Spó
  ki,
  którzy zostali odwo
  ani, z
  o
  żyli rezygnacj ę albo z innych przyczyn nie mog ą
  sprawowa
  ć swoich czynno ści,
  4) zatwierdzanie regulaminu Zarz
  ądu Spó
  ki,
  5) wyra
  żanie zgody na zaci ąganie przez Spó
  k ę zobowi ąza ń z tytu
  u po życzek,
  por
  ęcze ń, gwarancji bankowych, kredytów krótkoterminowych b ankowych,
  umów leasingowych oraz kredytów d
  ugoterminowych, t zn. z okresem sp
  aty
  d
  u
  ższym ni ż 12 (dwana ście) miesi ęcy, o warto ści przekraczaj ącej w ci ągu
  roku 15% (pi
  ętna ście procent) aktywów netto Spó
  ki, wed
  ug ostatnieg o
  bilansu Spó
  ki, zbadanego przez bieg
  ego rewidenta,
  6) wyra
  żanie zgody na dokonywanie przez Spó
  k ę obci ąż eń maj ątku o warto ści
  przekraczaj
  ącej w ci ągu roku 15% (pi ętna ście procent) aktywów netto Spó
  ki,
  wed
  ug ostatniego bilansu Spó
  ki, zbadanego przez b ieg
  ego rewidenta,
  jednorazowo lub w kilku transakcjach dokonanych
  ącznie w okresie 12
  (dwunastu) miesi
  ęcy w drodze ustanowienia hipotek, zastawu,
  przew
  aszczenia na zabezpieczenie, czy innych umów prowadz
  ących do
  podobnego obci
  ąż enia,
  7) wyra
  żanie zgody na nabycie akcji, udzia
  ów i obligacji i nnych podmiotów
  gospodarczych, jak równie
  ż na inn ą form ę jakiejkolwiek partycypacji Spó
  ki w
  innych podmiotach:
  a. wyra
  żanie zgody na nabycie przedsi ębiorstwa lub zorganizowanej cz ęści
  przedsi
  ębiorstwa,
  b. wyra
  żanie zgody na tworzenie lub zawi ązanie przez Spó
  k ę nowych spó
  ek.
  8) wyra
  żanie zgody na sprzeda ż aktywów Spó
  ki, których warto ść przekracza
  15% (pi
  ętna ście procent) warto ści aktywów netto Spó
  ki, w transakcji
  pojedynczej lub kilku transakcjach dokonywanych
  ącznie w okresie 12
  (dwunastu) miesi
  ęcy,
  9) zatwierdzanie rocznych planów dzia
  ania Spó
  ki, w tym planów wydatków
  inwestycyjnych i planów finansowych (bud
  żetu),
  10) wyra
  żanie opinii w sprawie porz ądków obrad i terminów walnych zgromadze ń
  akcjonariuszy zwo
  ywanych przez Zarz
  ąd Spó
  ki,


  Za
  ącznik do uchwa
  y Rady Nadzorczej nr VIII/72/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
  8
  11) wyra żanie opinii w sprawie podzia
  u i przeznaczenia czys tego zysku,
  wzgl
  ędnie o sposobie pokrycia strat,
  12) wybór bieg
  ego rewidenta przeprowadzaj
  ącego badanie sprawozdania
  finansowego Spó
  ki,
  13) ustalenie wynagrodzenia cz
  onków Zarz
  ądu,
  14) wyra
  żanie zgody na przeprowadzanie przez Spó
  k ę emisji obligacji innych ni ż
  obligacje zamienne oraz akceptacja warunków emisji tych obligacji.
  2. Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarz
  ądu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w
  celu podj
  ęcia uchwa
  , w szczególno ści dotycz ące:
  a. zmiany Statutu,
  b. podwy
  ższenia lub obni żenia kapita
  u akcyjnego,
  c. po
  ączenia lub przekszta
  cenia Spó
  ki,
  d. rozwi
  ązania i likwidacji Spó
  ki,
  e. emisji obligacji zamiennych,
  f. zbycia i wydzier
  żawienia przedsi ębiorstwa Spó
  ki ustanowienia na nim prawa
  u
  żytkowania oraz zbycia nieruchomo ści Spó
  ki,
  g. wyra
  żenia zgody na nabycie przez Spó
  k ę
  ącznie w okresie 12 (dwunastu)
  miesi
  ęcy nieruchomo ści i innych środków trwa
  ych za cen ę przekraczaj ącą
  15% (pi
  ętna ście procent) aktywów netto Spó
  ki wed
  ug ostatniego bilansu
  zbadanego przez bieg
  ego rewidenta.
  3. Rada Nadzorcza mo
  że zwo
  a ć Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie je śli zwo
  anie go
  uzna za wskazane.
  c/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy § 20
  1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje jako zwyc zajne lub nadzwyczajne.
  2. Walne Zgromadzenie zwo
  uje Zarz
  ąd Spó
  ki:
  a) z w
  asnej inicjatywy lub
  b) na pisemny wniosek akcjonariuszy, przedstawiaj
  ących co najmniej 5% (pi ęć
  procent) kapita
  u akcyjnego przed
  o
  żony na pi śmie lub przes
  any drog ą elektroniczn ą.
  3. Zwo
  anie Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariu szy powinno nast
  ąpić w
  ci
  ągu dwóch tygodni od daty zg
  oszenia wniosku.


  Za
  ącznik do uchwa
  y Rady Nadzorczej nr VIII/72/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
  9
  4. Je żeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żą dania Zarz ądowi
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwo
  an e, s
  ąd rejestrowy mo że
  upowa
  żnić do zwo
  ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ak cjonariuszy
  wyst
  ępuj ących z tym żą daniem. S ąd wyznacza przewodnicz ącego tego zgromadzenia.
  5. Akcjonariusze reprezentuj
  ący co najmniej po
  ow ę kapita
  u lub co najmniej po
  ow ę
  g
  osów w Spó
  ce mog
  ą zwo
  a ć Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze
  wyznaczaj
  ą przewodnicz ącego tego Zgromadzenia.
  6. O zwo
  aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tr ybie przewidzianym w
  ust
  ępach 4 i 5 niniejszego paragrafu akcjonariusze info rmuj ą pisemnie Zarz ąd Spó
  ki.
  Do zawiadomienia do
  ączane s ą dokumenty potwierdzaj ące uprawnienie do zwo
  ania
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarz
  ąd niezw
  ocznie og
  asza o zwo
  aniu
  Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w Kodek sie Spó
  ek Handlowych.
  7. Rada Nadzorcza mo
  że zwo
  a ć Walne Zgromadzenie:
  a) Zwyczajne - w przypadku, gdy Zarz
  ąd Spó
  ki nie zwo
  a
  Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia w przepisanym terminie,
  b) Nadzwyczajne - je
  żeli uzna zwo
  anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzen ia za
  wskazane.
  § 20a
  1. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentuj
  ący co najmniej 5% (pi ęć procent)
  kapita
  u akcyjnego mog
  ą żą da ć umieszczenia poszczególnych spraw w porz ądku
  obrad najbli
  ższego Walnego Zgromadzenia.
  2.
  Żą danie powinno zosta ć zg
  oszone Zarz ądowi nie pó źniej ni ż na dwadzie ścia jeden
  dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
  Żą danie powinno zawiera ć
  uzasadnienie lub projekt uchwa
  y dotycz
  ącej proponowanego punktu porz ądku obrad.
  Żą danie mo że zosta ć z
  o żone w postaci elektronicznej.
  3.
  Żą danie, o którym mowa w § 20 a ust. 1, zg
  oszone po terminie wskazanym w ust. 2
  powy
  żej b ędzie traktowane jako wniosek o zwo
  anie kolejnego W alnego
  Zgromadzenia.
  4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spó
  ki reprezentuj
  ący co najmniej 5% kapita
  u
  zak
  adowego mog
  ą przed terminem Walnego Zgromadzenia zg
  asza ć spó
  ce na pi śmie
  lub przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej projekty uchwa
  dotycz
  ące spraw wprowadzonych do porz ądku obrad Walnego Zgromadzenia lub
  spraw, które maj
  ą zosta ć wprowadzone do porz ądku obrad.
  5. Ka
  żdy z akcjonariuszy mo że podczas Walnego Zgromadzenia zg
  asza ć projekty
  uchwa
  dotycz
  ące spraw wprowadzonych do porz ądku obrad.
  § 21
  Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywaj
  ą si ę w Warszawie.


  Za
  ącznik do uchwa
  y Rady Nadzorczej nr VIII/72/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
  10
  § 22
  (skre
  ślony)
  § 23
  Uchwa
  y Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wy mienionych w przepisach Kodeksu
  spó
  ek handlowych lub Statucie wymagaj
  ą nast ępuj ące sprawy:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz
  ądu z dzia
  alno ści Spó
  ki oraz
  sprawozdania finansowego Spó
  ki za rok ubieg
  y, udz ielenie absolutorium
  cz
  onkom organów Spó
  ki z wykonania przez nich obow i
  ązków, podzia
  zysku
  lub pokrycie straty,
  2. wszelkie postanowienia dotycz
  ące roszcze ń o naprawienie szkody
  wyrz
  ądzonej przy zawi ązaniu Spó
  ki lub sprawowaniu zarz ądu albo nadzoru,
  3. zbycie i wydzier
  żawienie przedsi ębiorstwa lub jego zorganizowanej cz ęści
  oraz ustanowienie na nich prawa u
  żytkowania,
  4. nabycie i zbycie nieruchomo
  ści, u żytkowania wieczystego lub udzia
  u w
  nieruchomo
  ści,
  5. emisja obligacji zamiennych,
  6. wybór i odwo
  anie cz
  onków Rady Nadzorczej,
  7. podwy
  ższenia lub obni żenia kapita
  u zak
  adowego.
  § 24
  Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.
  § 25
  Uchwa
  y Walnego Zgromadzenia zapadaj
  ą bezwzgl ędn ą wi ększo ścią g
  osów oddanych, o ile
  przepisy Statutu lub Kodeksu spó
  ek handlowych nie przewiduj
  ą surowszych warunków
  powzi
  ęcia uchwa
  .
  V. RACHUNKOWO
  ŚĆ SPÓ KI.
  § 26
  Rokiem obrotowym Spó
  ki jest rok kalendarzowy. § 26a
  Zarz
  ąd Spó
  ki jest obowi ązany w ci ągu czterech miesi ęcy po up
  ywie roku obrotowego
  sporz
  ądzi ć i z
  o żyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz dok
  adne pisemne
  sprawozdanie z dzia
  alno
  ści Spó
  ki w tym okresie wraz z opini ą bieg
  ego rewidenta.
  § 26b


  Za
  ącznik do uchwa
  y Rady Nadzorczej nr VIII/72/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
  11
  Czysty zysk Spó
  ki mo że by ć przeznaczony w szczególno ści na:
  1. kapita
  zapasowy,
  2. fundusz inwestycyjny,
  3. kapita
  y rezerwowe tworzone w Spó
  ce,
  4. dywidend
  ę dla akcjonariuszy,
  5. inne cele okre
  ślone uchwa
  ą Walnego Zgromadzenia.
  § 26c
  Dzie
  ń wed
  ug którego ustala si ę list ę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany ro k
  obrotowy (dzie
  ń dywidendy) oraz termin wyp
  aty dywidendy okre śla Walne Zgromadzenie.
  VI. POSTANOWIENIA KO
  ŃCOWE.
  § 27
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zas tosowanie maj
  ą przepisy Kodeksu
  Spó
  ek Handlowych.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Qumak SA
ISIN:PLQMKSK00017
NIP:524-01-07-036
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres: Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
Telefon:+48 22 5190800
www:www.qumak.pl
Kalendarium raportów
2019-05-29Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-27Raport za III kwartał
2019-05-29Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce QUMAK
2017-11-27 17:22:13
mikołaj
oj będzie się działo .jeśli będzie ugoda na co wskazuje poniższy komunikat bo to bardzo dobra informacja
2017-11-27 19:58:33
Ha
Prawda, teraz czekamy na ugodę i odbijamy.
Jestem ciekaw kiedy kurs ruszy na północ bo nie sądzę, żeby grubaski czekali do samego info.
2018-01-04 18:33:12
Spec
No i fuzja jest już pewna. Emisja serii M to wymóg do przeprowadzenia połączenia.
2018-07-20 19:11:13
Arek
To dlatego teraz kurs na GPW tak rośnie ?Może ktoś odpowiedzieć.
2018-07-25 08:11:13
Spec
Spekuła tutaj ostro gra, rośnie... spada wszystko ich sprawa.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649