Raport.

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 035 54 554 11 095 12 844 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 235 17 798 3 358 4 190 Zysk (strata) brutto 14 686 18 240 3 464 4 294 Zysk (strata) netto 11 878 14 763 2 802 3 476 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 578 18 799 3 910 4 426 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 382 -798 90 -188 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -99 -28 481 -23 -6 706 Przepływy pieniężne netto, razem 16 861 -10 480 3 977 -2 467 Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 73 265 70 159 16 798 16 600 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 170 8 847 2 102 2 093 Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 120 42 28 10 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 644 7 439 1 753 1 760 Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 64 095 61 312 14 695 14 507 Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 727 6 026 1 313 1 426 Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 57 273 781 60 255 359 57 273 781 60 255 359 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,41 0,49 0,10 0,12 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,41 0,49 0,10 0,12 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,12 1,02 0,26 0,24 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,12 1,07 0,26 0,25 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  QUERCUS TFI S.A. Raport półroczny za I półrocze 2018 roku za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

  Strona 10 z 21
  Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego
  sprawozdania finansowego Quercus TFI S.A. za
  I półrocze 201 8 roku

  1. Informacje ogólne
  Quercus TFI S.A. („Spółka”, „Emitent”) została utworzona dnia 21 sierpnia 2007 roku. Spółka
  jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII W ydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000288126. Spółce nadano numer statystyczny
  REGON 141085990. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12, 00 -400
  Warszawa.
  Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego przedmiotem przeważającej
  działalności Spółki jest „ tworzeni e specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i
  funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie tymi funduszami, w tym pośrednictwo w
  zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowanie ich wobec osób
  trzecich oraz zarządzanie u nijnymi AFI, w tym wprowadzanie ich do obrotu ” (PKD: 6630 Z).
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, zgodnie ze statutem Spółki
  przedmiotem działalności Spółki jest:
  1) tworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicz nych, zarządzanie
  nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz
  reprezentowanie ich wobec osób trzecich,
  2) tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych
  zamkniętych, zarządzanie tym i funduszami, w tym pośrednictwo w zbywaniu i
  odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowanie ich wobec osób trzecich
  oraz zarządzanie unijnymi AFI, w tym wprowadzanie ich do obrotu,
  3) zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
  4) zarządzanie portfelami instrumentów finansowych,
  5) doradztwo inwestycyjne w zakresie instrumentów finansowych,
  6) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych ,
  7) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestni ctwa funduszy inwestycyjnych
  otwartych utworzonych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów
  uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą
  w państwach należących do EEA ,
  8) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa specjalistycznych
  funduszy inwestycyjnych otwartych utworzonych przez inne towarzystwa funduszy
  inwestycyjnych,
  9) doradztwo inwestycyjne w odniesieniu do instrumentów finansowych, o których mowa w
  par. 5 ust. 1 pkt 7 i 8 statutu Spółki ,
  10) pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych,
  przy czym określenia użyte w celu określenia przedmiotu działalności Spółki mają znaczenie
  określone w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
  alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
  Na dzień 30.06.201 8 r. oraz n a dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego
  Spółka posiadała niezbędne zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie
  prowadzonej działalności.
  Na dzień 30.06 .201 8 r. Spółka zarządzała funduszami inwestycyjnymi: QUERCUS Parasolowy
  Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi dziesięcioma subfunduszami:
  QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS
  Europa (do dnia 31 marca QU ERCUS Turcja) , QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS
  short, QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny , QUERCUS Global Growth oraz QUERCUS
  Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, QUERCUS Absolutnego Zwrotu Fundusz
  Inwestycyjny Zamknięty, Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty , Q1 Fundusz
  Inwestycyjny Zamknięty, QUERCUS Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty , Priv ate
  Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Future Tech Fundusz Inwestycyjny
  Zamknięty , Sequoia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty , a także portfelami instrumentów
  finansowych.


  QUERCUS TFI S.A. Raport półroczny za I półrocze 2018 roku za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

  Strona 11 z 21
  Na dzień 30.06 .201 8 r. w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółk i wchodz iły następujące
  osoby:
  Skład Zarządu:
  Sebastian Buczek – Prezes Zarządu
  Artur Paderewski – Pierwszy W iceprezes Zarządu
  Piotr Płuska – Wiceprezes Zarządu
  Paweł Cichoń – Wiceprezes Zarządu
  Paweł Pasternok – Członek Zar ządu
  Skład Rady Nadzorczej:
  Maciej Radziwiłł – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Janusz Nowicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Jerzy Cieślik – Członek Rady Nadzorczej
  Jerzy Lubianiec – Członek Rady Nadzorczej
  Paweł Sankowski – Członek Rady Nadzorczej

  W okresie od 1 stycznia 201 8 r. do 3 0 czerwca 201 8 r. uległ zmianie zarówno skład Zarządu jak
  i Rady Nadzorczej Emitenta.
  Pan Andrzej Dadełło złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta , z
  dniem 6 kwietnia 2018 r.
  Zgodnie z uchwał ami Nadzwyczajnego W alnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 201 8 roku w
  skład Zarządu został powołany p. Paweł Pasternok , a w skład Rady Nadz orczej został
  powołany p. Paweł Sanowski.

  2. Zasady przyjęte przy sporządz eniu raportu, w szczególności informacje o
  zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, oraz informacje o
  istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw,
  rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych
  odpisach aktualizujących wartoś ć składników aktywów

  2.1. Zasady przyjęte przy sporządz eniu raportu oraz informacje o zmianach stosowanych
  zasad (polityki) rachunkowości
  Niniejsze półroczne skrócone sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z przepisami
  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 20 18 r., poz. 395 , z
  późn. zm. ) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami, w tym z rozporządzenie m Ministra
  Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bie żą cych i okresowych
  przekazywanych przez emitent ów papierów wartościowych oraz warunk ów uznawania za
  równowa żne informacji wymaganych przepisami prawa pa ństwa nie bę dącego pa ństwem
  członkowskim (Dz. U. z 20 18 r., poz. 757 ) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18
  października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach
  finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie
  emisy jnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których
  właściwe są polskie zasady rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 201 7 r., poz. 1927 , z późn.
  zm. ). W niniejszym sprawozdaniu Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w
  kapitale własnym i Rachunek przepływów pieniężnych są prezentowane w układzie zgodnym z
  rozporządzeniem w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i
  skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie em isyjnym dla
  emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie
  zasady rachunkowości .
  Półroczne skrócone s prawozdanie finansowe sporządzone jest za okres 6 miesięcy zakończony
  dnia 3 0 czerwca 201 8 roku. Dane porównywalne sporządzone są za okres 6 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 czerwca 201 7 roku oraz za rok zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku.
  Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 201 8 roku zostało zatwierdzone
  przez Zarząd w dniu 8 sierpnia 201 8 roku .  QUERCUS TFI S.A. Raport półroczny za I półrocze 2018 roku za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

  Strona 12 z 21
  2.2. Wartości niematerialne i prawne
  Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości
  spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio
  powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje
  według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i
  prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie
  i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane
  liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
  Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:
  Patenty, licencje, znaki firmowe 2 lata
  Oprogramowanie komputerowe 2 lata
  Inne wartości niematerialne i prawne 2 lata
  Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji
  są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji czy
  zastosowane metody i okres amortyzacji są zgo dne z przewidywanym rozkładem czasowym
  korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości niematerialne i prawne.
  Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia czy wartość bilansowa wykazanych aktywów
  nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją
  przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny
  sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach
  operacyjnych .

  L.p. Tytuł
  Koszty
  zakończonych
  prac rozwojowych

  Wartość firmy

  Koncesje, patenty, licencje i podobne wartości
  Inne

  Zaliczki

  Razem

  razem

  w tym
  oprogramowanie

  1
  Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0,00 0,00 1 842 267,09 1 842 267,09 7 320,00 40 590,00 1 890 177,09
  2 Zwiększenia 0,00 0,00 40 590,00 40 590 ,00 0,00 0,00 40 590 ,00
  a zakup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  b inne 0,00 0,00 40 590,00 40 590,00 0,00 0,00 40 590,00
  3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 590,00 40 590,00
  a sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  b likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  c inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 590,00 40 590,00
  4
  Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0,00 0,00 1 882 857,09 1 882 857,09 7 320,00 0,00 1 890 177,09
  Amortyzacja
  5 Skumulowana amortyzacja na początek okresu 0,00 0,00 1 813 598,24 1 813 598,24 7 320,00 0,00 1 820 918,24
  6 Amortyzacja za okres: 0,00 0,00 16 522,59 16 522,59 0,00 0,00 16 522,59
  a Amortyzacja za okres 0,00 0,00 16 522,59 16 522,59 0,00 0,00 16 522,59
  b trwała utrata wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  c inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  7 Skumulowana amortyzacja na koniec okresu 0,00 0,00 1 830 120,83 1 830 120,83 7 320,00 0,00 1 837 440,83


  QUERCUS TFI S.A. Raport półroczny za I półrocze 2018 roku za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

  Strona 13 z 21
  a odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  b odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  8 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 1 830 120,83 1 830 120,83 7 320,00 0,00 1 837 440,83
  9 Wartość netto na początek okresu 0,00 0,00 28 668,85 28 668,85 0,00 40 590,00 69 258,85
  10 Wartość netto na koniec okresu 0,00 0,00 52 736,26 52 736,26 0,00 0,00 52 736,26

  2.3. Rzeczowe aktywa trwałe
  Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej
  pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa
  wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia prawa od osoby
  trzeciej . Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty
  wartości.
  Przeszacowanie ma miejsce na podstawie odrębnych przepisów. W ynik przeszacowania
  odnoszony jest na kapitał z aktualizacji wyceny. Koszty poniesione po wprowadzeniu środka
  trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na
  wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest
  wykazanie, że koszty te spowodowa ły zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści
  ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane
  pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.
  Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amor tyzowane liniowo w okresie odpowiadającym
  szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, lub przez krótszy z dwóch okresów:
  ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco:
  Urządzenia techniczne i maszyny 3 - 5 lat
  Środki transportu 5 lat
  Inne środki trwałe 5 - 10 lat
  Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy poniżej 3,5 tysięcy złotych ,
  odnoszone są jednorazowo w koszty.
  Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda a mortyzacji są
  przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji czy
  zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym
  korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały.
  Na dzień bilansow y Spółka każdorazowo ocenia czy wartość bilansowa wykazanych aktywów
  nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją
  przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny
  sprzedaży n etto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach
  operacyjnych.

  L.p. Tytuł
  Grunty
  (w tym

  prawo
  wieczystego

  użytkowania gruntów)

  Budynki, lokale i

  obiekty inżynierii lądowej
  i wodnej

  Urządzenia

  techniczne
  i
  maszyny

  Środki
  Trans
  -
  portu

  Inne środki trwałe

  Środki trwałe w

  budowie

  Zaliczki na środki trwałe w
  budowie

  Razem

  a Wartość brutto środków trwałych na początek okresu 0,00 168 416,80 750 316,51 1 418 022,25 142 586,27 0,00 3 150,01 2 482 491,84
  b Zwiększenia 0,00 6 077,50 29 068, 60 0,00 0,00 0,00 0,00 35 146,30
  - aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


  QUERCUS TFI S.A. Raport półroczny za I półrocze 2018 roku za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

  Strona 14 z 21
  - przyjęcie ze środków trwałych w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - zakup środków trwałych 0,00 6 077,50 29 068,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35 146,10
  - pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  c Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 150,01 3 150,01
  - aktualizacja wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 150,01 3 150,01
  d Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 0,00 174 494,30 779 385, 11 1 418 022,25 142 586,27 0,00 0,00 2 514 487,93
  e
  Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
  0,00 161 399,43 641 078,83 511 967,53 142 586,27 0,00 0,00 1 457 32,06
  f Amortyzacja za okres: 0,00 13 094,87 30 088,91 141 802,02 0,00 0,00 0,00 184 985,80
  - aktualizacja wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - amortyzacja za okres 0,00 13 094,87 30 088,91 141 802,02 0,00 0,00 0,00 184 985,80
  - trwała utrata wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - przemieszczenia wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  g
  Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
  0,00 174 494,30 671 167,74 653 769,55 142 586,27 0,00 0,00 1 642 017,86
  h Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  i Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  j Wartość netto na początek okresu 0,00 7 017,37 109 237,68 906 054,72 0,00 0,00 3 150,01 1 025 459,78
  k Wartość netto na koniec okresu 0,00 0,00 108 217,37 764 252,70 0,00 0,00 0,00 872 470,07

  2.4. Aktywa finansowe
  Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według
  kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są
  ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są
  wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji.
  Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii
  i wyceniane w następujący sposób:

  Kategoria Sposób wyceny
  1. Aktywa finansowe
  utrzymywane do terminu
  wymagalności
  Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego
  kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
  procentowej
  2. Pożyczki udzielone i
  należności własne
  Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego
  kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
  procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalnoś ci,
  dla których nie określono stopy procentowej, wyceniane są
  w kwocie wymaganej zapłaty
  3. Aktywa finansowe Według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji


  QUERCUS TFI S.A. Raport półroczny za I półrocze 2018 roku za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

  Strona 15 z 21
  przeznaczone do obrotu wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat
  4. Aktywa finansowe
  dostępne do sprzedaży
  Według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji
  wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat
  Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym
  rynku ustalana jest w odniesieni u do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy.
  W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na
  podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie
  przewidywanych przepływów pieniężnych.
  W przypadku jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wartość godziwa jest ustalana
  w oparciu o cenę jednostki uczestnictwa, ogłoszoną przez towarzystwo funduszy
  inwestycyjnych.

  Długoterminowe aktywa finansowe
  L.p. Tytuł Stan na 30.06.201 8 Stan na 31.12.201 7 Stan na 30.06.201 7
  a w jednostkach zależnych 0,00 0,00 0,00
  b w jednostkach współzależnych 0,00 0,00 0,00
  c w jednostkach stowarzyszonych 0,00 0,00 0,00
  d w znaczącym inwestorze 0,00 0,00 0,00
  e we wspólniku jednostki współzależnej 0,00 0,00 0,00
  f w jednostce dominującej 0,00 0,00 0,00
  g w pozostałych jednostkach 2 996 451,08 2 926 200,00 5 106 500,00
  - inne papiery wartościowe ( certyfikaty inwestycyjne ) 0,00 0,00 0,00
  - jednostki uczestnictwa 2 962 200,00 2 926 200,00 5 106 500,00
  - Inne inwestycje długoterminowe 34 251,08 0,00 0,00
  Długoterminowe aktywa finansowe, razem 2 996 451,08 2 926 200 ,00 3 978 100,00
  Długoterminowe aktywa finansowe będące w posiadan iu Spółki zostały zaklasyfikowane do
  portfela aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

  Krótkoterminowe aktywa finansowe
  L.p. Tytuł Stan na 30.06.201 8 Stan na 31.12.201 7 Stan na 30.06.201 7
  a w jednostkach zależnych 0,00 0,00 0,00
  b w jednostkach współzależnych 0,00 0,00 0,00
  c w jednostkach stowarzyszonych 0,00 0,00 0,00
  d w znaczącym inwestorze 0,00 0,00 0,00
  e we wspólniku jednostki współzależnej 0,00 0,00 0,00
  f w jednostce dominującej 0,00 0,00 0,00
  g w pozostałych jednostkach 2 164 480,00 2 169 770,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe ( bony skarbowe ) 0,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 2 164 480,00 2 169 770,00 0,00
  h środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 56 705 899,42 39 844 761,51 24 781 199,26
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 56 705 899,42 39 844 761,51 24 781 199,26
  - inne środki pieniężne 0,00 0,00 0,00
  - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00
  Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 58 870 379,42 42 014 531,51 24 781 199,26


  QUERCUS TFI S.A. Raport półroczny za I półrocze 2018 roku za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

  Strona 16 z 21
  2.5. Rozliczenia międzyokresowe
  Zestawienie rezerw ujętych w rozliczeniach międzyokresowych w półrocznym skróconym
  sprawozdaniu finansowym na dzień 30 czerwca 201 8 roku zostało zaprezentowane w tabeli
  poniżej.
  Rezerwy Stan na 31.12.201 7 Utworzenie Rozwiązanie Wykorzystanie Stan na 30.06.201 8
  Rezerwa na urlopy 297 007,89 388 786,83 297 007,89 0,00 388 786,83
  Rezerwa na premie 2 068 513,50 18 164,11 20 396,02 2 048 117,58 18 164,11
  Rezerwa na audyt Spółki 2 583,00 2 460,00 0,00 2 583,00 2 460,00
  Rezerwa na koszty funduszy 237 085,81 282 095, 65 0,00 83 879,65 435 301, 81
  Pozostałe 0,00 106 313,46 0,00 0,00 106 313,46
  Rozliczenia międzyokresowe
  razem 2 605 190,20 797 820,05 317 403,91 2 134 580,23 951 026,21

  2.6. Informacje o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan na 30.06.201 8 Stan na 31.12.201 7 Stan na 30.06.201 7
  Rezerwa na odroczony podatek dochodowy: 365 805,67 499 522,95 331 964,55
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 246 379,14 579 054,79 227 929,19
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosła 365 805,67 zł, natomiast aktywa
  z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 246 379,14 zł. Wartość podatku
  odroczonego ujęta w rachunku zysków i strat za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca
  201 8 roku wyniosła 202 958,37 zł. Podatek bieżący na koniec półrocza wyniósł 2 609 017 ,00 zł.

  2.7. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)
  L.p. Tytuł 1.0 1.201 8 - 30.06.201 8 1.0 1.201 7 - 30.06.201 7
  a przychody z tytułu zarządzania aktywnymi
  funduszami inwestycyjnymi 45 298 519,67 49 415 576,87
  b dystrybucja jednostek uczestnictwa 1 068 700,40 3 937 534,43
  c przychody z tytułu zarządzania portfelem 667 785,35 1 200 913,54
  d Pozostałe, w tym: 0,00 0,00
  Przychody netto ze sprzedaży produktów,
  razem 47 035 005,42 54 554 024,84
  - w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  Za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku Spółka nie wykazała w
  sprawozdaniu przychodów z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie, gdyż są one wartością
  szacunkową, której wysokość ulega zmianie wraz ze zmianą wyników inwestycyjnych funduszy
  i zmianą wartości aktywów pod zarządzaniem , za wyjąt kiem przychodów z tytułu opłaty
  zmiennej za zarządzanie QUERCUS Multistrategy FIZ oraz Sequoia FIZ wykazanych w
  sprawozdaniu . Ostateczna wartość opłaty zmiennej za zarządzanie od pozostałych Funduszy
  będzie znana na dzień jej rozliczenia, czyli na 31 grudnia 201 8 roku. Część opłaty zmiennej
  wypłacana jest dystrybutorom jako wynagrodzenie zmienne oraz ubezpieczycielom w formie
  premii inwestycyjnej . Na dzień 30 czerwca 201 8 roku wartość należności warun kowych z tytułu
  zmiennej opłaty za zarządzanie wyniosła 2 587 390,30 zł, a wartość zobowiązań warunkowych
  z tytuły wynagrodzenia zmiennego dla dystrybutorów i premii inwestycyjnej dla ubezpieczycieli
  278 093,03 zł.

  2.8. Koszty według rodzaju
  L.p. Tytuł 1.0 1.201 8 - 30.06.201 8 1.0 1.201 7 - 30.06.201 7
  a amortyzacja 201 508,39 138 817,90
  b zużycie materiałów i energii 87 845,51 137 494,97
  c usługi obce 730 531,15 646 437,21


  QUERCUS TFI S.A. Raport półroczny za I półrocze 2018 roku za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

  Strona 17 z 21
  d podatki i opłaty 115 568,08 85 436,98
  e wynagrodzenia 3 573 621,46 3 326 341,31
  f ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 543 316,24 490 004,96
  g pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 27 604 958,47 31 991 173,21
  - koszty funduszy 24 156 654,95 31 104 873,28
  - inne koszty rodzajowe 3 448 303,52 886 299,93
  1 Koszty według rodzaju, razem 32 857 349,30 36 815 706,54
  2 Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń
  międzyokresowych 0,00 0,00
  3 Koszt wytworzenia produktów na własne
  potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  4 Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) (25 407 082,42) (32 265 120,23)
  5 Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) ( 2 357 811,26 ) (2 189 866,96)
  6 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 092 455,62 2 360 719,35
  Koszty sprzedaży związane są z dystrybucją produktów Spółki i są to w szczególności koszty
  opłat dystrybutorów, podróży, reprezentacji i reklamy i wynagrodzeń pracowników działu
  sprzedaży. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów przedstawiają koszty związane z
  zarządzaniem funduszami i dotyczą głownie wynagrodzeń pracowników działu inwestycji. Do
  kosztów ogólnego zarządu zaliczane są pozostałe koszty.

  2.9. Dokonane odpisy aktualizujące wartości składników aktywów
  Na dzień 3 0 czerwca 201 8 roku oraz na dzień 31 grudnia 201 7 roku Spółka nie dokonała
  odpisów aktualizujących wartości składników aktywów.

  3. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy
  raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących
  Poziom aktywów pod zarządzaniem w pierwszej połowie 2018 r. spadł do poziomu 3 458,2
  mln zł (bez uwzględniania funduszy dedykowanych Q1 FIZ i Future Tech FIZ) i był znacząco
  niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (na koniec czerwca 2017 r. zarząd zaliśmy
  bowiem środkami o wartości 4 901,8 mln zł). Napływ środków netto do funduszy i w ramach
  usługi asset management wyniósł w I połowie roku -955 mln zł. Nasz największy fundusz
  QUERCUS Ochrony Kapitału zanotował odpływ aktywów netto w wysokości 608 ml n zł.
  Najwięcej środków pozyskał z kolei QUERCUS Gold (10 mln zł). Niższa baza aktywów pod
  zarządzaniem w I półroczu 2018 r. wpłynęła na spadek przychodów ze sprzedaży (47,0 mln zł
  w porównaniu do 54,6 mln zł) i zysku netto (11,9 mln zł w porównaniu do 14, 8 mln zł).
  Największy udział w przychodach netto ze sprzedaży miała opłata stała za zarządzanie, liczona
  od wartości aktywów, która była równa 45,1 mln zł. Rok wcześniej była to kwota 49,4 mln zł.
  Opłata zmienna za zarządzanie funduszami, za wyjątkiem opła ty pobranej w trakcie okresu
  sprawozdawczego dotyczącej QUERCUS Multistrategy FIZ i Sequoia FIZ, w wysokości
  151 187,91 zł, nie została ujęta w przychodach.
  Okres pierwszego półrocza 2018 r. charakteryzował się znaczącym odpływem aktywów pod
  zarządzaniem. Na koniec czerwca 2018 r. wartość aktywów pod zarządzaniem Emitenta
  wynosiła 3 458,2 mln zł, czyli o 1 156,1 mln zł mniej niż na koniec 2017 r. (4 614,3 mln zł), nie
  uwzględniając dedykowanych funduszy inwestycyjnych.

  4. Kwotę i rodzaj pozycji wpływających n a aktywa, zobowiązania, kapitał własny,
  wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich
  rodzaj, wartość lub częstotliwość
  Okres I półrocza zaczął się od mocnych wzrostów na rynkach i nowych szczytów hossy,
  rozpoczętej w I kwartale 2009 r. Później doszło do silniejszych wahań w lutym i marcu i
  poprawy koniunktury w II kwartale. Mocniej zachowywały się rynki rozwinięte, słabiej rynki
  wschodzące.


  QUERCUS TFI S.A. Raport półroczny za I półrocze 2018 roku za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

  Strona 18 z 21
  Niekwestionowanym liderem hossy pozostał Nasdaq, który zyskał aż 8,8%. Nieco gorzej,
  choc iaż i tak dobrze na tle polskich akcji, wypadły główne indeksy najważniejszych rynków, jak
  S&P500 +1,7% czy DAX -4,7%.
  I półrocze br. było dobrym okresem dla amerykańskiego dolara, który zyskał 3% w stosunku do
  euro i blisko 8% w stosunku do złotego. Tak z naczące umocnienie wynikało z normalizacji
  polityki pieniężnej prowadzonej przez amerykański bank centralny, co utrudniało i podrażało
  dostęp do dolara.
  Znacząco zyskała na wartości ropa naftowa. Z kolei złoto potaniało o 4%, głównie pod wpływem
  umocnienia USD.
  I półrocze 2018 r. na warszawskiej GPW nie było udane, za wyjątkiem producentów gier.
  Wszystkie indeksy, zaczynając od WIG20 aż po sWIG80, zakończyły ten okres dużymi
  spadkami. WIG stracił aż 12,2%. W iele spółek zanotowało jeszcze bardziej dotkliwą p rzecenę.
  Niestety, nasza giełda znalazła się w tym samym koszyku, co inne rynki wschodzące. A te, po
  udanym roku 2017, zanotowały znaczące spadki. Jest jednak szansa na poprawę koniunktury w
  II połowie br.
  Dla naszych funduszy I połowa 2018 r. nie była uda na. Napływ środków netto do funduszy i w
  ramach usługi asset management wyniósł -955 mln zł. Nasz największy fundusz QUERCUS
  Ochrony Kapitału zanotował odpływ aktywów netto w wysokości 608 mln zł. Najwięcej środków
  pozyskał z kolei QUERCUS Gold (10 mln zł) . Aktywa powierzone nam w zarządzanie spadły o
  7,6%, z 4 614,3 mln zł na koniec 2017 r. do 3 458,2 mln zł na koniec I półrocza 2018 r. Podane
  wartości aktywów pod zarządz aniem nie uwzględniają aktywów dedykowanych funduszy
  inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę, w przypadku których wysokość przychodów Spółki
  nie jest zależna od wartości aktywów tych funduszy. Niższa baza aktywów pod zarządzaniem w
  I półroczu 201 8 r. wpłynęła na spadek przychodów ze sprzedaży ( 47,0 mln zł w porównaniu do
  54,6 mln zł) i wzrost zysku netto ( 11 ,9 mln zł w porównaniu do 1 4,8 mln zł).
  Największy udział w przychodach netto ze sprzedaży miała opłata stała za zarządzanie, liczona
  od wartości aktywów, która była równa 45 ,3 mln zł. Rok wcześniej była to kwota 4 9,4 mln zł.
  Opłata zmienna za zarządzanie funduszami , za wyjątkiem opłaty pobranej w trakcie okresu
  sprawozdawczego dotyczącej funduszu QUERCUS Mul tistrategy FIZ oraz Sequoia FIZ w
  wysokości 151 187,91 zł, nie została ujęta w przychodach.

  5. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w
  prezentowanym okresie
  W okresie objętym półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym rozwój Emitenta był
  zgodny z trendem występującym na GPW w Warszawie bez odnotowania zjawiska cykliczności
  i sezonowości sprzedaży produktów.

  6. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych
  papierów wartościowych
  W okresie sprawozdawczym Emitent nie emitował nowych serii akcji ani nie przeprowad zał
  skup u akcji własnych . Dodatkowe informacje w tym zakresie zostały przedstawione w punkcie 7
  niniejszego sprawozdania.

  7. Informacj e dotycząc e wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w
  przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane
  Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 7 czerwca 201 8 roku podjęło Uchwałę nr 15 /201 8 w
  sprawie podziału zysku Spółki za rok obrot owy 201 7. Kwotę 34 032 760,66 zł przeznacza w
  całości na kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie wszelkich wydatków i nakładów
  służących ograniczaniu wpływu potencjalnych strat z tytułu obligacji Getback S.A, posiadanych
  obecnie przez fundusze inwestycy jne zarządzane przez Spółkę na sytuację tych funduszy
  inwestycyjnych i ich uczestników, w tym służących uzyskaniu przez Spółkę pośredniej
  ekspozycji na te obligacje, bądź na pokrycie wydatków z tytułu nabywania akcji własnych
  Spółki, wraz z kosztami ich nabycia, dokonywanego na podstawie uchwał Walnego
  Zgromadzenia. Emitent nie emitował akcji uprzywilejowanych.
  QUERCUS TFI S.A. Raport półroczny za I półrocze 2018 roku za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

  Strona 19 z 21
  8. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono półroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący
  sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta
  W okresie sprawozdawczym Emitent przeprowadził działania związane z obligacjami GetBack
  S.A. posiadanymi przez fundusze inwestycyjne zarządza ne przez Emitenta, opisane poniżej.
  W marcu 2018 roku w mediach pojawiły się negatywne informacje dotyczące GetBack S.A., w
  tym pod koniec miesiąca ukazał się artykuł na stronie analizy.pl, wskazujący na fundusze
  posiadające obligacje GetBack S.A., w tym f undusze zarządzane przez Emitenta. Zarząd
  Emitenta odnotował znaczący odpływ środków z funduszy zarządzanych przez Emitenta w
  marcu i kwietniu 2018 roku, co Zarząd wiąże z w/w informacjami.
  W dniu 3 kwietnia 2018 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję o przej ęciu przez Emitenta i Q1
  FIZ (fundusz związany z Prezesem Zarządu Emitenta) w równych częściach ekspozycji na
  obligacje GetBack S.A. z funduszy posiadających te obligacje, tj. QUERCUS Parasolowy SFIO,
  QUERCUS Multistrategy FIZ i QUERCUS Absolute Return FIZ .
  W celu realizacji w/w decyzji, Zarząd Emitenta postanowił utworzyć dedykowany fundusz
  inwestycyjny R1 FIZ (rescue fund), który miał być dokapitalizowany łączną kwotą ok. 86 mln zł,
  po połowie przez Emitenta i Q1 FIZ. R1 FIZ, po utworzeniu, miał odkupić w szystkie obligacje
  GetBack S.A. posiadane przez QUERCUS Parasolowy SFIO (tj. subfundusz QUERCUS
  Ochrony Kapitału), QUERCUS Multistrategy FIZ i QUERCUS Absolute Return FIZ, po cenie
  nominalnej powiększonej o odsetki na dzień 29 marca 2018 roku.
  Ponadto w celu realizacji w/w decyzji oraz zatrzymania odpływu środków z QUERCUS Ochrony
  Kapitału, Zarząd Emitenta ustalił, że QUERCUS Ochrony Kapitału od razu sprzeda Q1 FIZ
  wszystkie posiadane obligacje GetBack S.A. Docelowo obligacje te miały znaleźć si ę w
  nowotworzonym funduszu R1 FIZ.
  W/w decyzje zostały zakomunikowane raportem bieżącym Emitenta nr 10/2018 z dnia
  3.04.2018 r.
  Umowa odkupienia przez Q1 FIZ obligacji od QUERCUS Ochrony Kapitału została zawarta w
  dniu 3.04.2018 r. Q1 FIZ odkupił w/w obligacje za łączną kwotę 61 985 tys. zł. W dniu 16
  kwietnia 2018 r. GetBack S.A. wykupił obligacje posiadane przez Q1 FIZ o wartości 2 250 tys.
  zł, zmniejszając zaangażowanie Q1 FIZ do kwoty 59 735 tys. zł.
  Wskutek dalszego negatywnego rozwoju sytuacji dot. GetBack S.A., Q1 FIZ odkupił również od
  QUERCUS Multistrategy FIZ i QUERCUS Absolute Return FIZ obligacje i wierzytelność z tytuł u
  obligacji GetBack S.A. za łączną kwotę 21 277 tys. zł. Umowa sprzedaży obligacji pomiędzy Q1
  FIZ i QUERCUS Multistrategy FIZ została zawarta w dniu 17.04.2018 r. W dniu 28.06.2018 r.
  pomiędzy Q1 FIZ i QUERCUS Absolute Return FIZ została zawarta umowa spr zedaży
  wierzytelności z tytułu w/w obligacji.
  W efekcie końcowym, uwzględniając wykupione w dniu 16 kwietnia 2018 roku przez GetBack
  S.A. obligacje, Q1 FIZ wydatkował na posiadane obligacje GetBack S.A. i wierzytelności z tytułu
  tych obligacji łączną kwotę 81 012 tys. zł.
  Wszystkie obligacje GetBack S.A. i wierzytelności z tytułu tych obligacji nabyte przez Q1 FIZ
  pozostały w funduszu Q1 FIZ na dzień bilansowy oraz na dzień sporządzenia niniejszego
  sprawozdania finansowego.
  Z uwagi na fakt, że R1 FIZ nie zo stał utworzony, w celu współuczestniczenia przez Emitenta
  oraz Q1 FIZ w stratach na obligacjach Getback S.A. został utworzony fundusz R2 FIZ, w
  formule fund of funds, który następnie zainwestował w certyfikaty inwestycyjne nowej emisji Q1
  FIZ.
  W dniu 1.06 .2018 r. Emitent złożył zapis na certyfikaty pierwszej emisji R2 FIZ na łączną kwotę
  45 mln zł, przy czym przed rejestracją funduszu R2 FIZ dokonał częściowej wpłaty na te
  certyfikaty w kwocie 45 tys. zł. Certyfikaty zostały przydzielone Emitentowi, z tym że ich
  rejestracja i materializacja miała nastąpić pod warunkiem rejestracji funduszu. W związku z tym
  na dzień bilansowy należność z tytułu niezarejestrowanych certyfikatów R2 FIZ oraz
  zobowiązanie z tytułu nieopłaconych w pełni certyfikatów prezentowane są jako pozycje
  pozabilansowe w niniejszym sprawozdaniu finansowym Emitenta.
  W dniu 20.07.2018 r. fundusz R2 FIZ został zarejestrowany i Emitent stał się posiadaczem
  certyfikatów inwestycyjnych R2 FIZ o wartości emisyjnej 45 mln zł. Następnie w dniu
  26.07. 2018 r. Emitent wpłacił do R2 FIZ kwotę 40 570 tys. zł tytułem dalszego częściowego
  opłacenia certyfikatów. W ramach wpłat dokonanych przez Emitenta do R2 FIZ kwota 40 507


  QUERCUS TFI S.A. Raport półroczny za I półrocze 2018 roku za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

  Strona 20 z 21
  tys. zł została przeznaczona na objęcie certyfikatów inwestycyjnych R2 FIZ, zaś kwot a 108 tys.
  zł pozostała w aktywach R2 FIZ na pokrycie kosztów działalności R2 FIZ i dywersyfikację lokat.
  W wyniku powyższych transakcji i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Emitent
  posiada częściowo opłacone certyfikaty inwestycyjne R2 FIZ i może dopłacić do R2 FIZ środki
  do kwoty 4 385 tys. zł. Kwota ta zapewnić ma zapasowe środki dla R2 FIZ na ewentualne
  koszty działalności R2 FIZ i koszty związane z dochodzeniem spłaty obligacji oraz
  dywersyfikację lokat.
  Za środki otrzymane z emisji certy fikatów, R2 FIZ objął certyfikaty Q1 FIZ za kwotę 40 507 tys.
  zł i wpłacił tę kwotę do Q1 FIZ w dniu 26.07.2018 r.
  W wyniku w/w operacji Q1 FIZ i Emitent wydatkowały po 40,5 mln zł na wykup obligacji Getback
  S.A. od funduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERC US Multistrategy FIZ i QUERCUS
  Absolute Return FIZ. Ekspozycja na obligacje GetBack S.A. obciąża po połowie Emitenta i Q1
  FIZ. Oba podmioty mogą stracić część lub w skrajnie negatywnym scenariuszu – całość
  zainwestowanych środków.
  Na dzień 30.06.2018 r. po djęte przez Emitenta działania nie skutkowały powstaniem obowiązku
  prawnego lub zwyczajowego do wypływu środków Emitenta, w związku z tym nie ujęto
  zobowiązań z tego tytułu w bilansie Emitenta na dzień 30 czerwca 2018 roku.
  Na dzień sporządzenia niniejszeg o sprawozdania finansowego Emitenta Q1 FIZ rozpoznał
  spadek wartości na obligacjach i wierzytelności GetBack S.A. w wysokości 77% w stosunku do
  wartości nominalnej tych składników portfela. Maksymalna strata na wartości inwestycji
  Emitenta w certyfikaty in westycyjne R2 FIZ może wynieść równowartość zainwestowanych
  przez Emitenta w ten Fundusz środków, przy czym wycena certyfikatów R2 FIZ zostanie
  rozpoznana w kolejnym sprawozdaniu okresowym Emitenta, sporządzanym po najbliższej
  wycenie aktywów netto R2 FIZ, która powinna nastąpić na dzień 30.09.2018 r. W ycena
  certyfikatów R2 FIZ może ulec zmianie w stosunku do aktualnie oczekiwanej wartości z uwagi
  na nowe informacje dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego GetBack S.A.
  Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzen ie Emitenta w dniu 27.06.2018 roku zadecydowało, że
  cały zysk za rok obrotowy 2017 w kwocie 34 033 tys. zł zostanie przeznaczony na kapitał
  rezerwowy, który może zostać wykorzystany na pokrycie wszelkich wydatków i nakładów
  służących ograniczaniu wpływu po tencjalnych strat z tytułu obligacji GetBack S.A., bądź na
  pokrycie wydatków z tytułu nabywania akcji własnych Spółki, o czym mowa w punkcie 7
  Informacji dodatkowej do niniejszego półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
  Emitenta.
  9. Informacja dotyczą ca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów
  warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku
  obrotowego
  Na dzień 30 czerwca 201 8 roku Spółka nie wykazała w sprawozdaniu przychodów z tytułu
  zmiennej opłaty za zarządzanie, gdyż są one wartoś cią szacunkową, której wysokość ulega
  zmianie wraz ze zmianą wyników inwestycyjnych funduszy i zmianą wartości aktywów pod
  zarządzaniem , za wyjątkiem przychodów z tytułu opłaty zmiennej za zarządzanie QUERCUS
  Multistrategy FIZ i Sequoia FIZ wykazanych w sprawozdaniu . Ostateczna wartość opłaty
  zmiennej za zarządzanie będzie znana na dzień jej rozliczenia, czyli na 31 grudnia 201 8 roku.
  Część opłaty zmiennej wypłacana jest dystrybutorom jako wynagrodzenie zmienne oraz
  ubezpieczycielom w formie premii inwestycyjnej które są uzależnione od wyników
  inwestycyjnych i poziomu aktywów pod zarządzaniem . Na dzień 30 czerwca 201 8 roku wartość
  należności warunkowych z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie wyniosła 2 587 390,30 zł, a
  wartość zobowiązań war unkowych z tytuł u wynagrodzenia zmiennego dla dystrybutorów i
  premii inwestycyjnej dla ubezpieczycieli wyniosła 278 093,03 zł.
  10. Informacja o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych
  W okresie sprawozdawczym oraz w okresie poprzednim z darzenia takie nie wystąpiły .
  11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów
  W okresie sprawozdawczym oraz w okresie poprzednim z darzenia takie nie wystąpiły .
  12. Informacje o niespłacaniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych
  postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto
  żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego
  W okresie sprawozdawczym oraz w okresie poprzednim z darzenia takie nie wystąpiły .


  QUERCUS TFI S.A.
  Raport półroczny za I półrocze 2018 roku za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

  Strona 21 z 21
  13. I nformacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub
  wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one
  istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem
  ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą
  być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na
  temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na
  sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta
  W okresie objętym sprawozdaniem półrocznym Emitent zawarł umowę objęcia 2 173 szt.
  udziałów w spółce dystrybucyjnej NETFUND.PL S p. z o.o. (obecnie iWealth Management Sp. z
  o.o. ) za łączną kwotę 34,2 tys. zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego udział
  Towarzystwa w kapitale zakładowym spółki iWealth Management Sp. z o.o. wynosił 10,6%.
  Poza wspomnianą transakcją w okresie objętym sprawozdaniem półrocznym Emitent nie
  zawierał innych istotnych transakcji z jednostkami powiązanymi, w szczególności Emitent nie
  zawierał transakcji na warunkach innych niż rynkowe.

  14. W przy padku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej –
  informacje o zmianie sposobu ( metody ) jej ustalenia
  W okresie sprawozdawczym oraz w okresie poprzednim z darzenia takie nie wystąpiły .

  15. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku
  zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów
  W okresie sprawozdawczym oraz w okresie poprzednim z darzenia takie nie wystąpiły .

  16. Informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych
  papierów wartościowych
  W okresie sprawozdawczym oraz w okresie poprzednim z darzenia takie nie wystąpiły .
  Niniejsze półroczne skróco ne sprawozdanie finansow e zawiera 2 1 kolejno ponumerowan ych
  stron.
  Warszawa, 8 sierpnia 201 8 r.

  Sprawozdanie sporządziła:

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  QUERCUS
  TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
  SPÓŁKA AKCYJNA  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
  ZA OKRES 01.0 1 .201 8 – 3 0 . 06 .201 8 R.

  Warszawa, 8 sierpnia 201 8 r.  QUERCUS TFI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za I półrocze 2018 roku za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

  Strona 2 z 14
  SPIS TREŚCI
  1. Działalność emitenta w okresie objętym półroczn ym sprawozdaniem z działalności ........... str. 3
  2. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansowego ....................... str. 5
  3. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy
  sprawozdanie , wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta ................ str. 6
  4. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na
  skrócone sprawozdanie finansowe ................................ ................................ ........................ str. 6
  5. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek,
  uz ysk ania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycj ami długoterminowy mi ,
  a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazani e jednostek
  podlegających ko nsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na
  podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać
  skonsolidowanych sprawozdań finansowych – dodatkowo wskazanie przyczyny i podstawy
  prawnej braku konso lidacji ................................ ................................ ................................ .... str. 6
  6. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
  wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w sprawozdaniu półrocznym w
  stosunku do wyników prognozowanych ................................ ................................ ................ str. 7
  7. Wskazanie akcjonariuszy pos iadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne
  co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień
  przekazania sprawozdania półrocznego wraz ze wskazaniem liczby akcji posiadanych przez
  te podmioty, procentowego udzi ału tych akcji w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich
  wynikających oraz procentowego udziału tych akcji w ogólnej liczbie głosów na walnym
  zgromadzeniu, a także wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji
  emitenta w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego ....................... str. 7
  8. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające
  i nadzorujące emitenta na dzień przekazania sprawozdania półrocznego, wraz ze wskazaniem
  zmian w stanie posia dania, w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego,
  odrębnie dla każdej z tych osób ................................ ................................ ............................ str. 8
  9. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
  postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań
  oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu
  postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego
  postępowania oraz stanowiska emitenta ................................ ................................ ............... str. 9
  10. Informacj e o zawar ciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu
  transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż
  rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych
  transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na
  temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sy tuację
  majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta ................................ ............................... str. 9
  11. Informacj e o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń
  kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce
  zależnej od tego pod miotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest
  znacząca ................................ ................................ ................................ ................................ str. 9
  12. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej,
  majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian , oraz informacje, które są ist otne dla
  oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta ................................ ....................... str. 9
  13. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego
  wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego półrocza ................................ ...................... str. 11
  14. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku
  obrotowego ................................ ................................ ................................ ......................... str. 1 1
  15. objaśnienia skrótów ................................ ................................ ................................ ............ str. 1 4  QUERCUS TFI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za I półrocze 2018 roku za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

  Strona 3 z 14
  Firma: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
  Forma prawna: Spółka Akcyjna
  Kraj siedziby: Polska
  Siedziba: Warszawa
  Adres: ul. Nowy Świat 6/12, 00 -400 Warszawa
  Telefon: (+48) 22 205 30 00
  Faks: (+48) 22 205 30 01
  Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  Adres strony internetowej: www.quercustfi.pl
  NIP: 1080003520
  REGON: 141085990
  KRS: 0000288126
  ISIN: PLQRCUS00012
  Kapitał zakładowy (opłacony): 5 727 378,10 zł
  1. Działalność emitenta w okresie objętym półrocznym sprawozdaniem z
  działalności
  Emitent jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych i prowadzi działalność na podstawie
  Ustawy o funduszach inwestycyjnych.
  Emitent zarządza następującymi funduszami inwestycyjnymi: QUERCUS Parasolowy SFIO (z
  wydzielonymi dziesięcioma subfunduszami), QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS
  Absolutnego Zwrotu FIZ, Acer Aggressive FIZ, Q1 FIZ, QUERCUS Multistrategy F IZ, Private
  Equity Multifund FIZ, Future Tech FIZ, Sequoia FIZ.
  Emitent zarządza również portfelami instrumentów finansowych klientów.
  Emitent prowadzi dystrybucję jednostek uczestnictwa subfunduszy QUERCUS Parasolowy
  SFIO bezpośrednio oraz za pośrednictwe m Dystrybutorów.
  Emitent prowadzi zapisy na certyfikaty inwestycyjne QUERCUS Absolute Return FIZ, Acer
  Aggresive FIZ, Q1 FIZ, Future Tech FIZ wyłącznie bezpośrednio. Emitent prowadzi zapisy na
  certyfikaty inwestycyjne QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, Privat e Equity Multifund FIZ oraz
  Sequoia FIZ bezpośrednio oraz za pośrednictwem niektórych Dystrybutorów. Natomiast
  dystrybucja certyfikatów inwestycyjnych QUERCUS Multistrategy FIZ odbywa się za w drodze
  oferty publicznej.
  Emitent oferuje usługę zarządzania po rtfelami instrumentów finansowych oraz doradztwa
  inwestycyjnego wyłącznie bezpośrednio .
  W okresie objętym półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym Emitent kontynuował
  dotychczasową działalność.
  Podstawowe wartości obrazujące działalność Emitenta w pie rwszym półroczu 2018 r. zostały
  zaprezentowane poniżej.

  Wybrane dane finansowe z rachunku wyników
  Dane w zł 1.01.201 8 -
  30. 06. 201 8
  1.01.201 7 -
  30. 06. 201 7
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
  materiałów 47 035 005,42 54 554 024,84
  Zysk ze sprzedaży 14 177 656,12 17 738 318,30
  EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) 14 436 947,39 17 937 245,20
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 235 439,00 17 798 427,30
  Zysk (strata) brutto 14 686 249,70 18 239 890,53
  Zysk (strata) netto 11 878 274,33 14 763 374,00 Źródło: Emitent


  QUERCUS TFI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za I półrocze 2018 roku za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

  Strona 4 z 14

  Wybrane dane finansowe z bilansu
  Dane w zł Stan na
  30.06 .201 8
  Stan na
  31.12 .201 7
  Stan na
  30.06 .201 7
  Aktywa razem 73 264 674,14 67 160 149,21 70 159 372,40
  Aktywa trwałe 4 232 026,84 4 663 963,71 6 216 071,26
  Aktywa obrotowe, w tym: 69 032 647,30 62 496 185,50 35 578 310,14
  Zapasy 0,00 0,00 0,00
  Należności krótkoterminowe 9 968 023,33 19 767 655,11 10 505 001,63
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 56 705 899,42 39 844 761, 51 24 781 199,26
  Rozliczenia międzyokresowe czynne 194 244,55 713 998,88 292 109,25
  Kapitał własny 64 095 084,73 52 160 810,40 61 312 414,74
  Kapitał zakładowy Emitenta 5 727 378,10 5 727 378,10 6 025 535,90
  Zobowiązania i rezerwy, w tym: 9 169 589,41 14 943 338,81 8 846 957,66
  Rezerwy długo - i krótkoterminowe 455 152,37 588 869,65 407 139,29 Źródło: Emitent

  Aktywa pod zarządzeniem Spółki
  Dane w zł Stan na 3 0.06.201 8* Stan na 3 1.12.201 7* Stan na 3 0.06.201 7*
  Aktywa pod zarządzaniem ogółem 3 458 229 542,96 4 614 327 450,43 5 253 630 825,60
  Aktywa subfunduszy/funduszy 2 716 062 986,51 4 520 572 670,94 5 134 887 871,90
  QUERCUS Ochrony Kapitału 1 698 871 526,68 2 253 833 742,29 2 296 866 805,87
  QUERCUS Stabilny 127 715 190,75 165 216 397,27 203 226 206,11
  QUERCUS Selektywny 288 286 783,51 466 509 461,84 544 617 715,73
  QUERCUS Agresywny 261 501 483,86 414 436 815,51 554 446 388,76
  QUERCUS Europa (d. Turcja ) 27 404 289,62 38 709 701,50 54 207 179,67
  QUERCUS Rosja 44 813 280,54 46 559 628,02 38 859 049,59
  QUERCUS lev 139 463 971,72 208 548 189,92 189 775 809,43
  QUERCUS short 33 280 223,29 24 087 999,68 23 369 323,66
  QUERCUS Gold 84 456 979,29 79 944 483,16 74 485 159,86
  QUERCUS Global Growth 10 269 257,25 19 341 327,72 2 921 003,84
  QUERCUS Absolute Return FIZ 95 276 342,69 120 426 420,15 150 000 102,88
  QUERCUS Absolut nego Zwrotu FIZ 134 924 200,40 177 385 216,95 193 961 145,43
  QUERCUS Multistrategy FIZ 339 878 890,35 52 949 716,19 379 434 264,91
  Acer Aggressive FIZ 52 688 121,48 401 919 381,99 58 450 818,65
  Private Equity Multifund FIZ 25 294 298,48 24 956 494,85 18 474 001,42
  Sequoia FIZ 26 668 366,56 25 747 693,9 0 0,00
  Dedykowane fundusze inwestycyjne 305 694 941,51 351 688 896,69 351 792 896,09
  Portfele instrumentów finansowych 67 436 336,49 93 754 779,49 118 742 953,70
  Źródło: Emitent * Tabela przedstawia wartości aktywów netto wyliczone na potrzeby wyceny jednostek uczestnictwa / certyfikatów inwestycyjnych na ostatni Dzień Wyceny, w rozumieniu statutów Funduszy, w danym roku (odpowiednio 29.06.2018 r. i 30.06.2017 r.). Wartości te nieznacznie różnią się od wartości aktywów netto na koniec danego roku prezentowanych w sprawozdaniach finansowych Funduszy QUERCUS, z uwagi na ujęcie w sprawozdaniach finansowych naliczeń na dzień bilansowy (odp owiednio 30.06.2018 r. i 30.06.2017 r.) oraz dodatkowych zmian w kapitałach.


  QUERCUS TFI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za I półrocze 2018 roku za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

  Strona 5 z 14

  Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2018 r. w podziale na źródło pochodzenia
  Dane w zł Przychody ze
  sprzedaży
  Opłata stała za
  zarządzanie
  Opłata
  dystrybucyjna
  Opłata
  zmienna za
  zarządzanie
  Subfundusze/fundusze 46 367 220,07 45 147 331,76 1 068 700,40 151 187,91
  QUERCUS Ochrony Kapitału 10 007 782,73 9 963 045,04 44 737,69 0,00
  QUERCUS Stabilny 2 012 963,71 1 893 716,48 119 247,23 0,00
  QUERCUS Selektywny 5 596 667,15 5 548 961,07 47 706,08 0,00
  QUERCUS Agresywny 5 833 239,95 5 772 279,98 60 959,97 0,00
  QUERCUS Europa (d. Turcja) 496 152,54 494 836,78 1 315,76 0,00
  QUERCUS Rosja 1 156 642,38 1 026 118,78 130 523,60 0,00
  QUERCUS lev 3 394 489,89 3 262 551,71 131 938,18 0,00
  QUERCUS short 691 628,27 607 703,41 83 924,86 0,00
  QUERCUS Gold 1 732 199,63 1 569 516,52 162 683,11 0,00
  QUERCUS Global Growth 234 108,97 230 043,71 4 065,26 0,00
  QUERCUS Absolute Return FIZ 1 504 760,29 1 504 760,29 0,00 0,00
  QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 2 891 315,27 2 891 315,27 0,00 0,00
  QUERCUS Multistrategy FIZ 5 790 953, 25 5 479 260,78 281 598,66 30 093,81
  Acer Aggressive FIZ 852 613,43 852 613,43 0,00 0,00
  Priv ate Equity Multifund FIZ 306 003,55 306 003,55 0,00 0,00
  Sequoia FIZ 509 807, 86 388 713,76 0,00 121 094,10
  Dedykowane fundusze inwestycyjne 3 355 891,20 3 355 891,20 0,00 0,00
  Portfele instrumentów finansowych 667 785,35 667 785,35 0,00 0,00
  Źródło: Emitent
  Emitent większość środków do zarządzania pozyskuje za pomocą Dystrybutorów (banki, domy
  maklerskie, firmy pośrednictwa finansowego) lub klientów instytucjonalnych, takich jak
  Ubezpieczyciele. Emitenta łączą z tymi podmiotami umowy, na podstawie których płacone jest
  wynagrodzenie za dystrybucję l ub inwestowanie środków. Stawki w tych umowach są rynkowe i
  wynoszą zwykle 100% opłaty dystrybucyjnej oraz ok. 50 -60% opłaty za zarządzanie.
  W pierwszym półroczu 2018 r. łączne przychody z tytułu zarządzania Funduszami QUERCUS
  wyniosły 45 147 tys. zł, a z tytułu zarządzania portfelami instrumentów finansowych 667,8
  tys. zł. Źródłem największych przychodów były subfundusze QUERCUS Ochrony Kapitału,
  QUERCUS Agresywny i QUERCUS Selektywny, głównie dzięki dużej wartości zgromadzonych
  aktywów. W tabeli powyżej p rzedstawiono podział przychodów, zarówno pod względem źródła,
  jak i rodzaju przychodu.
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku Spółka nie wykazała w sprawozdaniu przychodów z tytułu
  zmiennej opłaty za zarządzanie, gdyż są one wartością szacunkową, której wysokość ul ega
  zmianie wraz ze zmianą wyników inwestycyjnych funduszy i zmianą wartości aktywów pod
  zarządzaniem, za wyjątkiem przychodów z tytułu opłaty zmiennej za zarządzanie QUERCUS
  Multistrategy FIZ oraz Sequoia FIZ wykazanych w sprawozdaniu. Ostateczna wartość opłaty
  zmiennej za zarządzanie będzie znana na dzień jej rozliczenia, czyli na 31 grudnia 2018 roku.
  Część opłaty zmiennej wypłacana jest Dystrybutorom jako wynagrodzenie zmienne oraz
  Ubezpieczycielom w formie premii inwestycyjnej. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wartość
  należności warunkowych z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie wyniosła 2 587,4 tys. zł, a
  wartość zobowiązań warunkowych z tytuły wynagrodzenia zmiennego dla Dystrybutorów i
  premii inwestycyjnej dla Ubezpieczycieli 278 tys. zł.
  2. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
  Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z przepisami ustawy
  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 395, z późn.
  zm.) oraz wy danymi na jej podstawie przepisami, w tym z rozporządzeniem Ministra Finansów z
  dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez


  QUERCUS TFI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za I półrocze 2018 roku za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

  Strona 6 z 14
  emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
  wymagan ych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z
  2018 r. poz. 757) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w
  sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych
  spraw ozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości
  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1927, z późn. zm.). W sprawozdaniu finans owym Bilans,
  Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w kapitale własnym i Rachunek przepływów
  pieniężnych są prezentowane w układzie zgodnym z rozporządzeniem w sprawie zakresu
  informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych spra wozdaniach
  finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości.
  Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres 6 miesięcy zakończony
  dnia 30 czerwca 2018 roku. Dane porównywalne sporządzone są za okres 6 miesięcy
  zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku oraz za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
  Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 201 8 roku zostało zat wierdzone
  przez Zarząd w dniu 8 sierpnia 201 8 roku .
  3. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego
  dotyczy sprawozdanie , wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących
  emitenta
  Poziom aktywów pod zarządzaniem w pierwszej połowie 2018 r. spadł do poziomu 3 458,2
  mln zł (bez uwzględniania funduszy dedykowanych Q1 FIZ i Future Tech FIZ) i był znacząco
  niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (na koniec czerwca 2017 r. zarząd zaliśmy
  bowiem środkami o wartości 4 901,8 mln zł). Napływ środków netto do funduszy i w ramach
  usługi asset management wyniósł w I połowie roku -955 mln zł. Nasz największy fundusz
  QUERCUS Ochrony Kapitału zanotował odpływ aktywów netto w wysokości 608 ml n zł.
  Najwięcej środków pozyskał z kolei QUERCUS Gold (10 mln zł). Niższa baza aktywów pod
  zarządzaniem w I półroczu 2018 r. wpłynęła na spadek przychodów ze sprzedaży (47,0 mln zł
  w porównaniu do 54,6 mln zł) i zysku netto (11,9 mln zł w porównaniu do 14, 8 mln zł).
  Największy udział w przychodach netto ze sprzedaży miała opłata stała za zarządzanie, liczona
  od wartości aktywów, która była równa 45,1 mln zł. Rok wcześniej była to kwota 49,4 mln zł.
  Opłata zmienna za zarządzanie funduszami, za wyjątkiem opła ty pobranej w trakcie okresu
  sprawozdawczego dotyczącej QUERCUS Multistrategy FIZ i Sequoia FIZ, w wysokości
  151 187,91 zł, nie została ujęta w przychodach.
  Okres pierwszego półrocza 2018 r. charakteryzował się znaczącym odpływem aktywów pod
  zarządzaniem. Na koniec czerwca 2018 r. wartość aktywów pod zarządzaniem Emitenta
  wynosiła 3 458,2 mln zł, czyli o 1 156,1 mln zł mniej niż na koniec 2017 r. (4 614,3 mln zł), nie
  uwzględniając dedykowanych funduszy inwestycyjnych.
  Istotne zdarzenia dotyczące Emitenta z ostały opisane w pkt 12 niniejszego sprawozdania .
  4. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających
  istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe
  W okresie sprawozdawczym wystąpiły zdarzenia, o nietypowym charakterze, opisane w pkt 12
  niniejszego sprawozdania.
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym
  charakterze, mające istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe.
  5. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku połączenia
  jednostek, uz ysk ania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz
  inwestycj ami długoterminowy mi , a także podziału, restrukturyzacji lub
  zaniechania działalności oraz wskazani e jednostek podlegających konsolidacji, a
  w przypadku emitenta bę dącego jednostką dominującą, który na podstawie
  obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać


  QUERCUS TFI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za I półrocze 2018 roku za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

  Strona 7 z 14
  skonsolidowanych sprawozdań finansowych – dodatkowo wskazanie przyczyny i
  podstawy prawnej braku konsolidacji
  Emitent nie wchodzi w skład g rupy kapitałowej . Emitent nie posiada jednostek zależnych .
  W okresie objętym sprawozdaniem ani do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie
  wystąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek,
  uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a
  także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności.
  W okresie objętym sprawozdaniem półrocznym Emitent zawarł transakcję nabycia udziałów
  iW ealth Management Sp. z o.o., opisaną w pkt 12 niniejszego sprawozdania Na dzień
  sporządzenia sprawozdania finansowego udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki iWealth
  Management Sp. z o.o. wynosił 10,6% , co zwalnia Emitenta z konsolidacji sprawozdań
  finansowych.
  6. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej
  publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników
  zaprezentowanych w sprawozdaniu półrocznym w stosunku do wyników
  prognozowanych
  Emitent nie publikował prognoz wyników na rok 201 8.
  7. Wskazanie a kcjonariusz y posiadają cych bezpośrednio lub pośrednio przez
  podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym
  zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania sprawozdania półrocznego wraz ze
  wskazaniem liczby akcji posiadanych przez te podmioty, procentowego udziału
  tych akcji w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających oraz
  procentowego udziału tych akcji w ogólnej liczbie głosów na walnym
  zgromadzeniu , a także wskazanie zmian w strukturze własności znacznych
  pakietów ak cji emitenta w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu
  okresowego
  Wykaz akcjonariuszy Spółki, uwzględniający akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji
  Spółki, ustalony na podstawie zawiadomień otrzymanych na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie
  publicznej, zawiadomień otrzymanych na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie
  instrumentami finansowymi oraz zawiadomień (powiadomień) otrzymanych na podstawie art. 19
  ust. 1 rozporządzenia MAR, został przedstawiony poniżej. In formacje o otrzymanych
  zawiadomieniach zostały uprzednio upublicznione w formie raportów bieżących. Tabela została
  sporządzona na podstawie w/w zawiadomień otrzymanych do dnia sporządzenia niniejszego
  sprawozdania. Ostatnie zawiadomienie sporządzone na pod stawie w/w przepisów Spółka
  otrzymała 23 maja 201 8 r.
  Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% akcji Spółki, zgodnie z
  zawiadomieniami posiadanymi na dzień 8.08 .201 8 r.
  Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym
  Liczba głosów
  Udział w ogólnej liczbie głosów
  Data otrzymania zawiadomienia
  Sebastian Buczek 6 71 4 315 10, 08% 6 71 4 315 10, 08% 2015 -08-31
  Sebastian Buczek +17 300 +0,03 %* +17 300 +0,03%* 2016 -05-20
  Sebastian Buczek – razem 6 731 615 * 10, 11%* 6 731 615 * 10, 11%* n.d.*
  Anna Buczek 4 260 000 6,39% 4 260 000 6,39% 2015 -08-31
  Jakub Głowacki 6 761 742 10, 15% 6 761 742 10, 15% 2014 -12-12
  Jakub Głowacki sp. k. 5 957 912 8,94% 5 957 912 8,94% 2014 -12-12
  Nationale -Nederlanden OFE 4 773 710 6,72% 4 773 710 6,72% 2013 -11-12
  Q1 FIZ 6 655 000 9,99% 6 655 000 9,99% 2015 -05-06
  Q1 FIZ -620 929* -1,03%* -620 929* -1,03%* 2017 -06-29
  Q1 FIZ +80 000 +0,14% +80 000 +0,14% 2018 -05-10
  Q1 FIZ 200 000 +0,35% 200 000 +0,35% 2018 -05-23
  Q1 FIZ – razem 6 314 071* 9,45%* 6 314 071* 9,45%* n.d.*
  * obliczenia własne Quercus TFI S.A., według stanu na dzień otrzymania zawiadomienia Źródło: Emitent


  QUERCUS TFI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za I półrocze 2018 roku za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

  Strona 8 z 14
  W okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego, tj. Raportu Kwartalnego za
  I kwartał 2018 r., nastąpiła zmiana stanu posiadania akcji Emitenta przez Q1 FIZ wykazana w
  tabeli powyżej – zawiadomienia z dnia 10 i 23 maja 2018 r.
  W latach 2014 -2017 Spółka przeprowadzała corocznie skup akcji własnych. Akcjonariusze
  posiadający co najmniej 5% akcji Spółki mogli zbyć akcje w ramach programu skupu akcji
  własnych, natomiast obowiązek przekazania w/w zawiadomień mógł nie powstać. Akcje własne
  nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych były umarzane, co obniżało
  ogólną liczbę akcji Spółki.
  8. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub up rawnień do nich przez osoby
  zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania sprawozdania
  półrocznego , wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od dnia
  przekazania poprzedniego raportu okresowego , odrębnie dla każdej z tych osób
  Stan posiadania akcji przez osoby wchodzące w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta
  ustalony na podstawie informacji przekazanych przez członków organów, zawiadomień
  otrzymanych na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz
  za wiadomień (powiadomień) otrzymanych na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR ,
  został przedstawiony w poniższej tabeli. Informacje o otrzymanych zawiadomieniach zostały
  uprzednio upublicznione w formie raportów bieżących. Tabela została sporządzona na
  podstawie w/w zawiadomień otrzymanych do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania.
  Ostatnie w/w zawiadomienie Spółka otrzymała 28 maja 201 8 r.
  Akcje Spółki posiadane przez członków organów Spółki , zgodnie z zawiadomieniami
  posiadanymi na dzień 8.08.201 8 r.
  Akcjonariusz
  Liczba akcji / liczba głosów na dzień przekazania poprzedniego raportu okresowego
  Liczba akcji / liczba głosów na dzień sporządzenia niniejszego raportu
  Zmiana stanu posiadania
  Członkowie Zarządu
  Sebastian Buczek 1 6 731 615 6 731 615 bez zmian
  Paweł Cichoń 1 315 268 1 315 268 bez zmian
  Artur Paderewski 2 2 240 917 2 240 917 bez zmian
  Paweł Pasternok n.d. 90 631 n.d.
  Piotr Płuska 976 718 979 868 +3 150
  Członkowie Rady Nadzorczej
  Jerzy Cieślik 1 088 379 1 088 379 0
  Jerzy Lubianiec 3 0 0 bez zmian
  Janusz Nowicki 0 0 bez zmian
  Maciej Radziwiłł 0 0 bez zmian
  Paweł Sanowski n.d. 22 245 n.d.
  Źródło: Emitent
  1 W dniu 10.05.2018 r. i w dniu 23.05.2018 r. Spółka otrzymała od Q1 FIZ, jako osoby blisko
  związanej z p. Sebastianem Buczkiem, powiadomienia o nabyciu łącznie 280 000 akcji Spółki,
  sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. Stan posiadania akcji Spółki
  przez Q1 FIZ został wskazany w pkt 7 niniejszego sprawozdania.
  2 W dniu 23.04.2018 r. i w dniu 11.05.20 18 r. Spółka otrzymała od p. Karoliny Paderewskiej,
  jako osoby blisko związanej z p. Arturem Paderewskim, powiadomienia o nabyciu łącznie
  20 868 akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.
  3 W dni ach 20.07.2018 r., 21.07.2018 r. i 23.07.2018 r. Spółka otrzymała od p. Jerzego
  Lubiańca, od Sky Foundation , jako podmiotu blisko związanego z p. Jerzym Lubiańcem oraz
  od Forum 64 FIZ, jako podmiotu blisko związanego z p. Jerzym Lubiańcem, powiadomieni a
  sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o :
  - zbyciu przez p. Jerzego Lubiańca i nabyciu przez Sky Foundation 327 certyfikatów
  inwestycyjnych Forum 64 FIZ posiadającego 474 928 akcji Spółki ,
  - zbyciu przez Forum 64 FIZ i nabyciu przez Sky Foundation 474 928 akcji Spółki .
  W okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego, tj. Raportu Kwartalnego za
  I kwartał 2018 r., nastąpiły zmiany stanu posiadania akcji Emitenta przez osoby wchodzące w
  skład Zarządu i Rady Nadzorczej Emite nta wykazane w tabeli powyżej.


  QUERCUS TFI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za I półrocze 2018 roku za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

  Strona 9 z 14
  9. Wskazanie istotnych p ostępowa ń tocząc ych się przed sądem, organem
  właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji
  publicznej , dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego
  jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości
  przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego
  postępowania oraz stanowiska emitenta
  W okresie sprawozdawczym oraz do daty sporządzenia niniejszego sprawozdania półrocznego
  Emitent nie był s troną żadnych postępowań przed sądem, organ em właściwym dla
  postępowa nia arbitrażow ego lub organem administracji publicznej dotyczących zobowiązań
  oraz wierzytelności Emitenta. Emitent nie posiada jednostek zależnych.
  Za takie postępowania nie zostały uznane postępowania toczące się przed K omisją Nadzoru
  Finansowego o udzieleni e zezwolenia na zmianę statutu fundusz oraz udzieleni e zezwolenia na
  utworzenie funduszu inwestycyjnego .
  10. Informacj e o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub
  wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na warunkach
  innych niż rynkowe , wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje
  dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z
  wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są
  niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik
  finansowy emitenta
  W okresie objętym sprawozdaniem półrocznym Emitent nie zawierał transakcji z podmiotami
  powiązanymi, w szczególności Emitent nie zawierał transakcji na warunkach innych niż
  rynkowe. Emitent nie posiada jednostek zależnych.
  W okresie objętym sprawozdaniem półrocznym Emitent przeznaczył własne środki na operację
  utworzenia funduszu inwestycyjne go R2 FIZ, opisaną w pkt 12 niniejszego sprawozdania.
  11. Informacj e o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną
  poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu
  podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, j eżeli łączna wartość
  istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca
  W okresie objętym sprawozdaniem półrocznym Emitent nie udzielał żadnych poręczeń kredytu
  lub pożyczki, ani nie udzielał gwarancji. Emitent nie posiada jednostek zależnych.
  12. Inne i nformac je, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji
  kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz
  informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez
  emitenta
  W okresie sprawozdawczym Emitent prze prowadził działania związane z obligacjami
  GetBack S.A. posiadanymi przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Emitenta, opisane
  poniżej.
  W marcu 2018 roku w mediach pojawiły się negatywne informacje dotyczące GetBack S.A., w
  tym pod koniec miesiąca ukazał się artykuł na stronie analizy.pl, wskazujący fundusze
  posiadające obligacje GetBack S.A., w tym fundusze zarządzane przez Emitenta. W ywołało to
  zaniepokojenie naszych klientów i dystrybutorów, co skutkowało znaczący mi odpływami
  środków z funduszy zarządzanych przez Emitenta w marcu i kwietniu 2018 r.
  W dniu 3 .04. 2018 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o przejęciu przez Emitenta i Q1 FIZ
  (fundusz związany z Prezesem Zarządu Emitenta) po połowie ekspozycji na obligacje GetBack
  S.A. z funduszy posiadających te obligacje, tj. QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS
  Multistrategy FIZ i QUERCUS Absolute Return FIZ , która wówczas wynosiła ok. 86 mln zł .
  W celu realizacji w/w decyzji, Zarząd Emitenta postanowił utworzyć dedykowany fu ndusz
  inwestycyjny R1 FIZ (rescue fund), który miał być dokapitalizowany łączną kwotą ok. 86 mln zł,
  po połowie przez Emitenta i Q1 FIZ. R1 FIZ, po utworzeniu, miał odkupić wszystkie obligacje
  GetBack S.A. posiadane przez QUERCUS Parasolowy SFIO ( w ramach subfundusz u


  QUERCUS TFI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za I półrocze 2018 roku za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

  Strona 10 z 14
  QUERCUS Ochrony Kapitału), QUERCUS Multistrategy FIZ i QUERCUS Absolute Return FIZ,
  po cenie nominalnej powiększonej o odsetki na dzień 29 .03. 2018 r.
  Ponadto w celu realizacji w/w decyzji oraz zatrzymania odpływu środków z subfunduszu
  QUERCUS O chrony Kapitału, Zarząd Emitenta ustalił, że QUERCUS Ochrony Kapitału od razu
  sprzeda Q1 FIZ wszystkie posiadane obligacje GetBack S.A. Docelowo obligacje te miały
  znaleźć się w nowotworzonym funduszu R1 FIZ.
  W/w decyzje zostały zakomunikowane raportem bie żącym Emitenta nr 10/2018 z dnia
  3.04.2018 r.
  Umowa odkupienia przez Q1 FIZ obligacji od QUERCUS Ochrony Kapitału została zawarta w
  dniu 3.04.2018 r. Q1 FIZ odkupił w/w obligacje za łączną kwotę 61 985 tys. zł. W dniu
  16 kwietnia 2018 r. GetBack S.A. wykup ił obligacje posiadane przez Q1 FIZ o wartości 2 250
  tys. zł, zmniejszając zaangażowanie Q1 FIZ do kwoty 59 735 tys. zł.
  Wskutek dalszego negatywnego rozwoju sytuacji dot. GetBack S.A., Q1 FIZ odkupił również od
  QUERCUS Multistrategy FIZ i QUERCUS Absolute Return FIZ obligacje i wierzytelność z tytułu
  obligacji GetBack S.A., za łączną kwotę 21 277 tys. zł. Umowy sprzedaży obligacji pomiędzy
  Q1 FIZ i QUERCUS Multistrategy FIZ oraz QUERCUS Absolute Return FIZ zostały zawarte w
  dniu 17.04.2018 r. Ze wz ględów formalnych umowa pomiędzy Q1 FIZ i QUERCUS Absolute
  Return FIZ nie spowodowała przejścia własności obligacji i w dniu 28.06.2018 r. pomiędzy Q1
  FIZ i QUERCUS Absolute Return FIZ została zawarta umowa sprzedaży wierzytelności z tytułu
  w/w obligacji.
  W efekcie końcowym, uwzględniając w/w wykupi enie obligacj i przez GetBack S.A. w dniu
  16 .04. 2018 r., Q1 FIZ wydatkował na posiadane obligacje GetBack S.A. i wierzytelności z tytułu
  tych obligacji łączną kwotę 81 012 tys. zł.
  Wszystkie obligacje GetBack S.A. i wierzytelności z tytułu tych obligacji nabyte przez Q1 FIZ
  pozostały w funduszu Q1 FIZ na dzień bilansowy oraz na dzień sporządzenia niniejszego
  sprawozdania.
  W wyniku konsultacji prowadzonych w trakcie tworzenia R1 FIZ, ostatecznie zamiast R1 FIZ
  utworzony został dedykowany fundusz inwestycyjny R2 FIZ, w formule fund of funds, który
  następnie zainwestował w certyfikaty inwestycyjne nowej emisji Q1 FIZ.
  Fundusz R2 FIZ został zarejestrowany w dniu 20.07.2017 r., a certyfikaty inwestycyjne w
  Q1 FIZ o bjął w dniu 26.07.2018 r. Wszystkie obligacje GetBack S.A. i wierzytelności z tytułu
  tych obligacji nabyte przez Q1 FIZ pozostały w funduszu Q1 FIZ.
  Emitent wpłacił do R2 FIZ kwotę 40 615 tys. zł (w tym 45 tys. zł przed rejestracją R2 FIZ, w dniu
  1.06.2018 r. oraz 40 570 tys. zł po rejestracji R2 FIZ, w dniu 26.07.2018 r.). R2 FIZ objął
  certyfikaty Q1 FIZ za 40 507 tys. zł i wpłacił tę kwotę do Q1 FIZ w dniu 26.07.2018 r. Pozostała
  kwota wpłacona przez Emitenta do R2 FIZ będzie służyła do pokrycia kosztów działalności R2
  FIZ oraz dywersyfikacji lokat.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Emitent posiada ponadto częściowo
  opłacone certyfikaty inwestycyjne R2 FIZ i może dopłacić do R2 FIZ do 4 385 tys. zł. Kwota ta
  zapewnia zapasowe środki dla R2 F IZ na ewentualne koszty działalności R2 FIZ i koszty
  związane z dochodzeniem spłaty obligacji oraz dywersyfikację lokat.
  W wyniku w/w operacji Q1 FIZ i Emitent wydatkowały po 40,5 mln zł w celu ochrony klientów
  Funduszy QUERCUS przed ryzykiem związanym z o bligacjami GetBack S.A. Ekspozycja na
  obligacje GetBack S.A. obciąża po połowie Emitenta i Q1 FIZ. Oba podmioty mogą stracić
  część lub w skrajnie negatywnym scenariuszu – całość zainwestowanych środków.
  Na dzień 30.06.2018 r. podjęte przez Emitenta działan ia nie skutkowały powstaniem obowiązku
  prawnego lub zwyczajowego do wypływu środków Emitenta, w związku z tym nie ujęto
  zobowiązań z tego tytułu w bilansie Emitenta na dzień 30.06. 2018 r.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Emitenta Q1 FIZ rozpoznał
  spadek wartości na obligacjach i wierzytelności GetBack S.A. w wysokości 77% w stosunku do
  wartości nominalnej tych składników portfela. Maksymalna strata na wartości inwe stycji
  Emitenta w certyfikaty inwestycyjne R2 FIZ może wynieść równowartość zainwestowanych
  przez Emitenta w ten Fundusz środków, przy czym wycena certyfikatów R2 FIZ zostanie
  rozpoznana w kolejnym sprawozdaniu okresowym Emitenta, sporządzanym po najbliższ ej
  wycenie aktywów netto R2 FIZ, która powinna nastąpić na dzień 30.09.2018 r. W ycena
  certyfikatów R2 FIZ może ulec zmianie w stosunku do aktualnie oczekiwanej wartości z uwagi
  na nowe informacje dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego GetBack S.A.


  QUERCUS TFI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za I półrocze 2018 roku za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

  Strona 11 z 14
  Po nadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 27.06.2018 roku zadecydowało, że
  cały zysk za rok obrotowy 2017 w kwocie 34 033 tys. zł zostanie przeznaczony na kapitał
  rezerwowy, który może zostać wykorzystany na pokrycie wszelkich wydatków i nakładów
  służących ograniczaniu wpływu potencjalnych strat z tytułu obligacji GetBack S.A., bądź na
  pokrycie wydatków z tytułu nabywania akcji własnych Spółki, o czym mowa w punkcie 7
  Informacji dodatkowej do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Emitenta .
  W okresie objętym sprawozdaniem półrocznym Emitent zawarł umowę objęcia 2 173 udziałów
  w spółce Netfund.pl Sp. z o.o. (obecnie iW ealth Management Sp. z o.o.) za łączną kwotę 34,2
  tys. zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego udział Towarzystwa w kapitale
  zakładowym spółki iWealth Management Sp. z o.o. wynosił 10,6%.
  Poza wymienionymi wyżej informacjami oraz prezentowanymi w półrocznym sprawozdaniu
  finansowym Emitent nie posiada innych istotnych informacji mogących w sposób znaczący
  wpłynąć na oc enę jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich
  zmian a także na ocenę możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.
  13. Wskazanie c zynnik ów , które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte
  przez niego wyniki w perspektyw ie co najmniej kolejnego półrocza
  Na osiągane wyniki znaczący wpływ mogą mieć następujące niepewne elementy związane z
  zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi (i przychodami oraz wynikami finansowymi
  osiąganymi z tego tytułu):
  − sytuacja na G iełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i innych giełdach ma wpływ
  na zainteresowanie klientów inwestowaniem w fundusze inwestycyjne, wielkość aktywów
  pod zarządzaniem Spółki, a w konsekwencji przychody i wyniki finansowe osiągane
  przez Spółkę;
  − osiągane wyniki inwestycyjne, nominalnie i na tle konkurencji, mają wpływ na
  dokonywanie przez klientów wyboru funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI,
  wielkość aktywów pod zarządzaniem Spółki, a w konsekwencji przychody i wyniki
  finansowe osiągane przez Spółkę .
  Na wyniki Emitenta znaczący wpływ będą miały zdarzenia opisane w pkt 12 niniejszego
  sprawozdania.
  14. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami
  roku obrotowego
  14.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działaln ość
  Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym
  Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych oraz popyt na jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty
  inwestycyjne Funduszy QUERCUS zarządzanych przez Emitenta, jak też świadczone przez
  Emitenta usługi doradztwa inwe stycyjnego oraz zarządzania portfelami instrumentów
  finansowych, są ściśle pozytywnie skorelowane z sytuacją makroekonomiczną Polski. W zrost
  gospodarczy kraju przekłada się między innymi na chęć inwestowania wolnych środków w
  instrumenty finansowe inne niż lokaty bankowe oraz obligacje skarbowe. Na wyniki finansowe
  osiągane przez Emitenta największy wpływ wywierają takie czynniki jak: tempo wzrostu PKB,
  poziom stóp procentowych, poziom inflacji, stopa bezrobocia, wzrost realnych wynagrodzeń
  oraz poziom oszc zędności gospodarstw domowych. Szczególnie istotny wpływ ma wysokość
  stóp procentowych, gdyż oddziałują one bezpośrednio na popyt na fundusze inwestycyjne w
  tym znaczeniu, że im wyższa wysokość stóp procentowych, tym popyt na fundusze
  inwestycyjne jest mni ejszy. Pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej w kraju może
  spowodować obniżenie zainteresowania klientów ofertą Funduszy QUERCUS zarządzanych
  przez Emitenta, jak też innych usług świadczonych przez Emitenta, a tym samym negatywnie
  wpłynąć na wyniki fin ansowe Emitenta.
  Ryzyko związane z koniunkturą na rynkach kapitałowych
  Działalność Emitenta jest bezpośrednio powiązana z rynkiem kapitałowym. Sytuacja na rynku
  kapitałowym wpływa bezpośrednio zarówno na popyt na jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty


  QUERCUS TFI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za I półrocze 2018 roku za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

  Strona 12 z 14
  inw estycyjne Funduszy QUERCUS zarządzanych przez Emitenta, jak i na możliwe do
  uzyskania przez Spółkę przychody pochodzące z zarządzanych funduszy, a także z usług
  doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania portfelami instrumentów finansowych. Sytuacja na
  rynk u kapitałowym podlega wahaniom koniunkturalnym, w cyklu następujących po sobie
  długoterminowych faz wzrostu (hossy) oraz faz spadku (bessy). W odniesieniu do działalności
  Emitenta pogorszenie koniunktury na rynku kapitałowym oznacza spadek zainteresowania
  inwestowaniem w instrumenty finansowe. Jednocześnie powyższe może negatywnie wpłynąć
  na wartość aktywów zarządzanych przez Spółkę funduszy/portfeli, a tym samym pogorszenie
  się sytuacji finansowej Spółki, której wynagrodzenie za zarządzanie funduszami/port felami
  uzależnione jest od wartości aktywów i liczone jest jako określony procent tych aktywów. Ze
  względu na coraz silniejsze globalne powiązania pomiędzy gospodarkami oraz rosnącą
  swobodę w przepływach kapitału, na sytuację na krajowym rynku kapitałowym wpływają
  również warunki makroekonomiczne w innych krajach.
  Ryzyko związane z konkurencją na rynku usług, na którym Emitent prowadzi działalność
  W Polsce działa wiele podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do
  działalności Spółki, zarówno towarzystw funduszy inwestycyjnych, jak i podmiotów
  zarządzających portfelami instrumentów finansowych. Znacząca większość z nich to podmioty
  funkcjonujące na rynku dłużej niż Emitent oraz dysponujące większymi zasobami kapitałowymi
  od Emitenta. W wielu przypadkach ich akcjonariuszami są banki, domy maklerskie lub zakłady
  ubezpieczeń z szeroką własną (w ramach grupy kapitałowej) siecią dystrybucji produktów
  finansowych. Konkurencja na rynku funduszy inwestycyjnych i zarządzania portfelami
  instrument ów finansowych systematycznie się zaostrza i cechuje się stałą oraz zaciętą
  rywalizacją o klientów pomiędzy największymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych, o
  stabilnej pozycji na rynku finansowym i silnym zapleczu w postaci grup bankowych lub
  ubezpiecz eniowych , których te towarzystwa są częścią, mniejszymi towarzystwami dążącymi do
  umocnienia swojej pozycji, a także nowymi towarzystwami, które dopiero rozpoczynają
  działalność na rynku. Zwiększenie konkurencji wśród towarzystw zarządzających za równo
  fund uszami otwartymi, jak i zamkniętymi może w przyszłości wymusić konieczność obniżenia
  osiąganych przychodów z zarządzania Funduszami QUERCUS i zwiększenia wydatków
  związanych z zarządzaniem Funduszami QUERCUS, co może się przełożyć na spadek
  rentowności dzi ałalności Emitenta. Do zwiększenia konkurencyjności może przyczynić się także
  szersze niż dotychczas zaangażowanie na polskim rynku funduszy zagranicznych, tj.
  działających w krajach UE w oparciu o przepisy wspólnotowe i mogących na gruncie tych
  przepisów oferować swoje tytuły uczestnictwa w Polsce. Fundusze te w większości przypadków
  pobierają niższe niż fundusze polskie wynagrodzenie za zarządzanie aktywami, co także może
  spowodować konieczność obniżenia opłat przez fundusze krajowe. Konkurencją dla Fundu szy
  QUERCUS mogą być też fundusze typu ETF (Exchange Traded Funds), które są relatywnie
  nowym rozwiązaniem na rynku krajowym. ETF jest specyficznym rodzajem funduszu
  inwestycyjnego otwartego, którego tytuły uczestnictwa są notowane na giełdzie. Ich strateg ia
  inwestycyjna polega na odwzorowywaniu zachowania określonych indeksów akcji, obligacji, a
  także surowców. Atrakcyjność tego rodzaju funduszy polega przede wszystkim na niskich
  kosztach zarządzania i administrowania. Nasilająca się konkurencja może gener ować ryzyko
  utraty przez Emitenta części udziału w rynku, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ
  na sytuację finansową Emitenta.
  Ryzyko związane z przepisami podatkowymi
  Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów praw a
  podatkowego pociągają za sobą potencjalne ryzyko niewłaściwej kwalifikacji czynności
  prawnych dokonanych przez Emitenta w kontekście obowiązków podatnika/płatnika. Powyższe,
  w połączeniu ze stosunkowo długim okresem przedawnienia zobowiązań podatkowych o raz
  natychmiastową wykonalnością decyzji wydawanych przez organy podatkowe, może mieć
  negatywny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową Emitenta.
  Ryzyko związane z przepisami regulującymi działalność Spółki i funduszy
  Zgodnie z aktualnym brzmieni em art. 18 ust. 6 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i
  zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi Minister właściwy do spraw instytucji
  finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego , określi, w drodze
  rozporządzenia, maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie


  QUERCUS TFI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za I półrocze 2018 roku za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

  Strona 13 z 14
  funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym,
  kierując się potrzebą zapewnienia konkurencyjności funduszy inwestycyjnych, przy
  uwzględnieniu sytuacji finans owej towarzystw funduszy inwestycyjnych. Na dzień bilansowy
  wspomniane rozporządzenie nie zostało ogłoszone. Projekt ww. rozporządzenia z dnia 19
  grudnia 2017 r. zakłada obniżenie maksymalnego wynagrodzenia stałego towarzystwa
  funduszy inwestycyjnych za za rządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub
  specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym do 4,5% średniej wartości aktywów netto
  funduszu lub subfunduszu w skali roku od 1 stycznia 2019 r. Projekt ww. rozporządzenia
  zakłada, ze w kolejnych latach w w. maksymalne wynagrodzenie towarzystwa funduszy
  inwestycyjnych będzie dalej obniżane aż do 3% średniej wartości aktywów netto funduszu lub
  sub funduszu w skali roku od dnia 1 stycznia 2022 r. Dodatkowo zgodnie z art. 83a ust. 3
  Ustawy o funduszach inwestyc yjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
  wprowadzono ograniczenie, zgodnie z którym podmioty pośredniczące w zbywaniu i
  odkupywaniu jednostek uczestnictwa będą mogły otrzymywać wynagrodzenie w zakresie części
  opłaty stałej za zarządzan ie funduszami tylko w związku z wykonywanymi c zynnościami
  mającymi na celu poprawienie jakości usługi świadczonej na rzecz uczestnika lub
  potencjalnego uczestnika . Towarzystwo ma obowiązek dostosować prowadzoną działalności w
  ww. zakresie do dnia 22 paźdz iernika 2018 r. Wprowadzenie dodatkowych obostrzeń w
  zakresie modelu dystrybucji jednostek uczestnictwa oraz progów maksymalnego
  wynagrodzenia towarzystw funduszy inwestycyjnych może mieć negatywny wpływ na wyniki
  Spółki.
  Ryzyko związane z e sprawą GetBack S.A.
  Sytuacja związana ze sprawą GetBack S.A., relacjonowaną szeroko w mediach, może
  spowodować obniżenie zainteresowania klientów ofertą funduszy inwestycyjnych, w tym
  Funduszy QUERCUS zarządzanych przez Emitenta .
  14.2 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta
  Ryzyko związane z siecią dystrybucji i pozyskiwaniem klientów
  Działalność Emitenta uzależniona jest od utrzymania obecnej struktury kanałów dystrybucji,
  osiągania dobrych i stabilnych wyników inwestycyjnych, pozyskania / utrzymania odpowiedniej
  liczby klientów dla świadczonych przez Emitenta usług. Założeniem Emitenta jest nawiązanie
  współpracy z wieloma podmiotami pośredniczącymi w zakresie dystrybucji jednostek
  uczestnictwa. Istnieje ryzyko ograniczenia sieci dystrybucji z przyczyn niezależnych o d
  Emitenta. Istnieje ryzyko utraty klientów z powodu niesatysfakcjonujących wyników
  inwestycyjnych .
  Ryzyko utraty kluczowych zasobów ludzkich
  Spółka prowadzi swoją działalność w oparciu o wiedzę i umiejętności pracujących dla niej
  specjalistów. Utrata kluc zowych pracowników lub przedstawicieli kierownictwa może wpłynąć
  niekorzystnie na prowadzoną przez Spółkę działalność. Ryzyko to jest także istotne w
  przypadku utraty Członków Zarządu, w szczególności że Członkowie Zarządu muszą spełniać
  określone w Ustawi e o funduszach inwestycyjnych wymogi w zakresie posiadanego
  doświadczenia i kwalifikacji zawodowych. Dodatkowo, prowadzenie działalności inwestycyjnej w
  formie towarzystwa funduszy inwestycyjnych z mocy prawa wymaga od Emitenta zatrudniania
  osób posiadając ych licencje doradcy inwestycyjnego. Utrata pracowników posiadających
  licencje spowodowałaby konieczność ponoszenia kosztów związanych z pozyskaniem
  pracowników o określonych kwalifikacjach, a brak możliwości pozyskania takich osób mógłby
  doprowadzić do og raniczenia, a nawet zakończenia działalności Emitenta.
  Ryzyko związane z inwestowaniem w niepubliczne instrumenty finansowe
  Fundusze QUERCUS realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w
  różnego rodzaju instrumenty finansowe. Jedną z mo żliwych form przedmiotu inwestycji
  Funduszy QUERCUS są niepubliczne instrumenty finansowe emitowane przez
  przedsiębiorstwa. W przypadku nagłej konieczności zbycia większej ilości takich instrumentów,
  istnieje ryzyko, iż w związku z brakiem zorganizowanego obrotu tymi instrumentami ich wycena
  może znacznie odbiegać od wyceny, która mogłaby być osiągnięta na aktywnym rynku
  giełdowym. W pływy ze sprzedaży niepublicznych instrumentów finansowych mogą być niższe


  QUERCUS TFI S.A.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za I półrocze 2018 roku za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

  Strona 14 z 14 niż w przypadku notowanych instrumentów finansowych . Może to spowodować pogorszenie
  wyników inwestycyjnych Funduszy QUERCUS, co może negatywnie wpłynąć na
  zainteresowanie klientów Funduszami QUERCUS, a tym samym negatywnie wpłynąć na wyniki
  finansowe Emitenta.
  Ryzyko walutowe
  Emitent koncentruje swoją dzia łalność gospodarczą na terenie Polski i nie prowadzi sprzedaży
  swoich produktów za granicą. Jednakże w swojej ofercie Emitent posiada subfundusze:
  QUERCUS Europa (d. Turcja ), QUERCUS Rosja i QUERCUS Global Growth , których polityka
  inwestycyjna polega na lo kowaniu środków głównie w akcje spółek zagranicznych . Także
  pozostałe subfundusze/fundusze mogą ulokować część swoich aktywów za granicą. Zakup i
  sprzedaż zagranicznych instrumentów finansowych oraz import usług z zagranicy rozliczane są
  w walucie obcej (g łównie w EUR i USD). Duże wahania kursów walut mogą spowodować
  znaczną zmienność wyników inwestycyjnych Funduszy QUERCUS, co może negatywnie
  wpłynąć na zainteresowanie klientów Funduszy QUERCUS, a tym samym negatywnie wpłynąć
  na wyniki finansowe Emitenta.
  15. O bjaśnienia skrótów
  Spółka, Emitent Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
  Ustawa o
  funduszach
  inwestycyjnych Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
  alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1896, z późn.
  zm. )
  Ustawa o obrocie
  instrumentami
  finansowymi Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z
  2014 r., poz. 94, z późn. zm.)
  Ustawa o ofercie
  publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
  publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382)
  Dystrybutor p odmiot pośredniczący w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictw a
  QUERCUS Parasolowy SFIO
  Fundusze
  QUERCUS f undusze inwestycyjne zarządzane przez Spółkę, w tym Acer Aggressive FIZ,
  Q1 FIZ, Private Equity Multifund FIZ, Future Tech FIZ, Sequoia FIZ, a w przypadku
  QUERCUS Parasolowy SFIO również subfundusze tego funduszu
  opłata za
  zarządzanie W ynagrodzenie Spółki z tytułu zarządzania Funduszami QUERCUS, pobierane z
  aktywów Funduszy QUERCUS. Wynagrodzenie to może się składać z części stałej
  pobieranej okresowo (opłata stała za zarządzanie) oraz części zmiennej
  uza leżnionej od osiąganych wyników inwestycyjnych pobieranej jednorazowo na
  koniec roku (opłata zmienna za zarządzanie), bądź tylko z części stałej. Opłata za
  zarządzanie stanowi koszt dla Funduszy QUERCUS. Pobrana przez Spółkę opłata
  za zarządzanie stanowi p rzychód Spółki, nazywany wynagrodzeniem za
  zarządzanie.
  portfele
  instrumentów
  finansowych portfele, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
  finansowych, w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych; portfele
  maklerskich instrument ów finansowych, w rozumieniu Statutu Spółki
  Ubezpieczyciel firma prowadząca działalność ubezpieczeniową, inwestująca aktywa
  ube zpieczeniowych funduszy kapitałowych w jednostki uczestnictwa funduszy
  inwestycyjnych
  zarządzanie
  portfelami
  instrumentów
  finan sowych zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba
  instrumentów finansowych, w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych;
  zarządzanie portfelem maklerskich instrumentów finansowych, w rozumieniu
  Statutu Spółki

  Warszawa, 8 sierpnia 201 8 r.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik


  Oświadczenie Zarządu Spółki dotyczące rzetelności sporządzenia pół rocznego
  sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta


  Zarząd s półki Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy,
  pół roczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 201 8 roku i dane porównywalne sporządzone zostały
  zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny
  sytuację ma jątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że półroczne sprawozdanie z działalności
  Spółki za I półrocze 201 8 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki , w tym opis
  podstawowych zagrożeń i ryzyka.


  Warszawa, 8 sierpnia 201 8 roku

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
ISIN:PLQRCUS00012
NIP:1080003520
EKD: 66.30 działalność związania z zarządzaniem funduszami
Adres: ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa
Telefon:+48 22 2053000
www:www.quercustfi.pl
Kalendarium raportów
2021-04-20Raport za I kwartał
2021-08-13Raport półroczny
2021-10-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce QUERCUS TOWARZYSTW...
2021-04-17 18-04-51
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor