Raport.

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (30/2018) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Quercus TFI S.A. w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r.
Podstawa prawna:
- § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Quercus TFI S.A. dnia 2 7 czerwca 2018 r.


  Uchwała nr 11/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
  z dnia 2 7 czerwca 201 8 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

  Zwyczajne W alne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając
  na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 statutu Spółki,
  uchwala co następuje: -------------------------------- -------------------------------- -----------------------

  1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana Artura Paderewskiego na Przewodniczą cego Walnego
  Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------- ------------------------

  W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.141.769 (dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści
  jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć ) ważnych głosów, z 24.141.769 (dwadzieścia
  czt ery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji,
  stanowiących 42,15 (czterdzieści dwa i piętnaście setnych ) % kapitału zakładowego, w tym
  oddano 24.141.769 (dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedem set
  sześćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów
  „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 1 1/201 8
  (jeden aście łamane przez dwa tysiące osiemnaście ). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. ------------------

  Uc hwała nr 12/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
  z dnia 27 czerwca 201 8 r.
  w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala
  co następuje: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --

  1. W związku z głosow aniem uchwał Walnego Zgromadzenia przy użyciu maszyny do
  głosowania Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej. ------------
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------- ------------------------

  W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.141.769 (dwadzieścia cztery miliony sto c zterdzieści
  jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z 24.141.769 (dwadzieścia
  cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji,
  stanowiących 42,15 (czterdzieści dwa i piętnaście setnych) % kapita łu zakładowego, w tym
  oddano 24.141.769 (dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset
  sześćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów
  „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podję ło Uchwałę nr 12/201 8
  (dwa naście łamane przez dwa tysiące osiemnaście ). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. ------------------  2

  Uchwała nr 13/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
  z dnia 2 7 czerwca 201 8 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad

  Zwyczajne Walne Zgrom adzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala
  co następuje: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --

  1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o
  zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj.: -------------------------------- --------------------------------
  1) otwarcie Zgromadzenia; -------------------------------- -------------------------------- -------------
  2) wybór Przewodniczącego Wa lnego Zgromadzenia; -------------------------------- -------------
  3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do
  podejmowania uchwał; -------------------------------- -------------------------------- --------------
  4) powołanie Komisji Skrutacyjnej; -------------------------------- -------------------------------- ---
  5) przyjęcie porządku obrad; -------------------------------- -------------------------------- -----------
  6) podjęcie uchwał w sprawach: -------------------------------- -------------------------------- -------
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7
  oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7, ---------------------------
  b) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 201 7 oraz udzielenia upoważnienia
  Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub
  podzia łu zysku Spółki za rok obrotowy 201 7 oraz wypłaty dywidendy , -----------------
  c) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku
  obrotowym 201 7, -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  d) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
  obowiązków w roku obrotow ym 201 7, -------------------------------- ------------------------
  e) oceny, czy Polityka Wynagradzania członków Zarządu oraz Polityka Wynagradzania
  członków Rady Nadzorczej, obowiązujące w Spółce, sprzyjają rozwojowi i
  bezpieczeństwu działania Spółki, -------------------------------- -------------------------------
  f) wynagrodze ń Członków Rady Nadzorczej Spółki ; -------------------------------- -----------
  7) zamknię cie Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- ----------
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------- ------------------------

  W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.141.769 (dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści
  jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z 24.141.769 (dwadzieścia
  cztery milio ny sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji,
  stanowiących 42,15 (czterdzieści dwa i piętnaście setnych) % kapitału zakładowego, w tym
  oddano 24.141.769 (dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset
  sześć dziesiąt dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów
  „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 13 /201 8
  (trzynaście łamane przez dwa tysiące osiemnaście ). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. ------------------  3

  Uchwała n r 14 /201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
  z dnia 2 7 czerwca 201 8 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7
  oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7

  Zwyczajne Walne Zgromad zenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając
  na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu: -------------------
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7, ------------------------------
  - sprawozdania finansowego Spółki za rok obroto wy 201 7, -------------------------------- ----------
  - przedstawion ego przez Rad ę Nadzorcz ą Spółki sprawozdania z wynik ów oceny
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7 i sprawozdania
  finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7,-------------------------------- ----------------------------
  - przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki spra wozdania z działalności Rady
  Nadzorczej za rok obrotowy 201 7 wraz ze stosownymi ocenami przewidzianymi w
  „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” , -------------------------------- --------
  - przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki raportu z oceny funkcjonowania Polityk i
  Wynagradzani a członków Zarządu oraz Polityk i Wynagradzania członków Rady
  Nadzorczej, obowiązując ych w Spółce , za rok obrotowy 201 7, -------------------------------- ----
  oraz po wysłuchaniu zaprezentowan ych przez Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Spółki
  wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych infor macji zawartych w sprawozdaniu
  finansowym Spółki za rok obrotowy 201 7, -------------------------------- ------------------------------
  uchwala co następuje: -------------------------------- -------------------------------- -----------------------

  1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok
  obrotowy 201 7, tj. za okres od 1 stycznia 201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r. ------------------------
  2. W alne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 201 7,
  tj. za okres od 1 stycznia 201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r., obejmujące: ---------------------------
  a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -------------------------------- -------------------
  b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 201 7 r. zamyka się
  kwotą 67 160 149 ,21 zł ( sześ ćdziesiąt siedem milionów s to sześć dziesiąt tysi ęcy sto
  czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy ),-------------------------------- ------
  c) rachunek zysków i strat, który za okres od 1 stycznia 201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r.
  wykazuje zysk netto w wysokości 34 032 760 ,66 zł ( trzy dzieści cztery milion y
  trzydzieści dwa tysi ące siedemset sześćdziesiąt złotych sześćdziesiąt sześć groszy ), -----
  d) zestawienie zmian w kapitale własnym , któr e za okres od 1 stycznia 201 7 r. do
  31 grudnia 2 01 7 r. wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 667 769 ,66 zł
  (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć
  złotych sześćdziesiąt sześć groszy ), -------------------------------- -------------------------------
  e) rachunek przepływów pieniężnych , który za okres od 1 styczn ia 201 7 r. do 31 grudnia
  201 7 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 583 734 ,28 zł
  (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery złot e
  dwadzieścia osiem groszy ), -------------------------------- -------------------------------- ---------
  f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------- -------------------------------
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------- ------------------------

  W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.141.769 (dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści
  jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z 24.141.769 (dwadzieścia
  cztery miliony sto czterdzieś ci jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji,


  4
  stanowiących 42,15 (czterdzieści dwa i piętnaście setnych) % kapitału zakładowego, w tym
  oddano 24.141.769 (dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset
  sześćdziesiąt dziewięć ) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów
  „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 14 /201 8
  (czternaście łamane przez dwa tysiące osiemnaście ). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----------------


  Uchwała nr 15/201 8
  Zwyczaj nego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
  z dnia 2 7 czerwca 201 8 r.
  w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 201 7 oraz udzielenia upoważnienia
  Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółk i Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając
  na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 , art. 396 § 4 i 5, art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 29 statutu Spółki, po rozpatrzeniu: -------------------------------- ----------------
  - wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 201 7, -------------------
  - przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku
  Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 201 7, ------------------------------
  uchwala co następuje: -------------------------------- -------------------------------- -----------------------

  1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Quercus TFI S.A. z a rok obrotowy
  201 7, w kwocie 34 032 760 ,66 zł ( trzy dzieści cztery milion y trzydzieści dwa tysi ące
  siedemset sześćdziesiąt złotych sześćdziesiąt sześć groszy ), w całości na kapitał
  rezerwowy, o którym mowa w ust. 2 niniejszej uchwały. -------------------------------- ---------
  2. Walne Zgromadzeni e, działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych
  oraz § 29 statutu Spółki, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy – „kapitał rezerwowy z
  zysku za rok 2017 ”, w kwocie 34 032 760 ,66 zł ( trzy dzieści cztery milion y trzydzieści dwa
  tysi ące siedemset sześćdziesiąt złotych sześćdziesiąt sześć groszy ). Tworzony k apitał
  rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie wszelkich wydatków i nakładów służących
  ograniczaniu wpływu potencjalnych strat z tytułu obligacji GetBack S.A. posiadany ch
  obecnie przez fu ndusze inwestycyjne zarządzane przez Spółkę na sytuację tych funduszy
  inwestycyjnych i ich uczestników, w tym służących uzyskaniu przez Spółkę pośredniej
  ekspozycji na te obligacje , bądź na pokrycie wydatków z tytułu nabywania akcji własnych
  Spółki, wraz z kosztami ich nabycia, dokonywanego na podstawie uchwał Walnego
  Zgromadzenia . -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  3. Walne Zgromadzenie akceptuje wydatkowanie przez Spółkę kwoty w maksymalnej
  wysokości 41 000 000,00 zł (czterdzieści jeden milionów złotych) , sfinansowanej z
  kapitału rezerwow ego, o którym mowa w ust. 2 niniejszej uchwały oraz pozostałych
  kapitałów Spółki, na realizację celu wskazanego w ust. 2 niniejszej uchwały w zakresie
  obligacji GetBack S.A. Walne Zgromadzenie akceptuje dotychczasowe działania Zarządu
  podjęte w tym celu. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  4. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek
  handlowych w zw. z § 24 statutu Spółki, niniejszym upoważnia Zarząd do podejmowania
  wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania przez Spółkę akcji
  własn ych Spółki („Akcje Własne”) w celu ich umorzenia, z zachowaniem warunków
  określonych w niniejszej uchwale. -------------------------------- -------------------------------- ----
  5. Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych
  przewidującego możliwość proporcjonalnego zbycia akcji na rzecz Sp ółki przez
  wszystkich akcjonariuszy, posiadających zarówno akcje na okaziciela, jak i akcje imienne.


  5
  Program skupu akcji własnych może być organizowany wielokrotnie. W ramach programu
  skupu akcji własnych Spółka zaproponuje akcjonariuszom posiadającym akcj e na
  okaziciela wprowadzone do obrotu na GPW złożenie ofert sprzedaży tych akcji na rzecz
  Spółki oraz zaproponuje akcjonariuszom posiadającym akcje imienne zawarcie umów
  sprzedaży akcji na rzecz Spółki . Program skupu akcji własnych będzie spełniał następuj ąc e
  warunki: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---
  1) łączna liczba nabywanych Akcji Własnych może wynieść nie więcej niż 5 700 000 ( pięć
  milionów siedemset tysięcy ) Akcji Własnych, co odpowiada nie więcej niż 10% ogólnej
  liczby głosów i kapitału zakładowego , -------------------------------- ----------------------------
  2) nabycie Akcji Własnych może n astąpić za cenę 9,50 zł ( dziewięć złotych pięćdziesiąt
  groszy) , przy czym cena, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie jednakowa dla
  akcji na okaziciela i akcji imiennych, -------------------------------- -----------------------------
  3) kwota środków przeznaczonych na nabywanie Akcji Własnych, obejmująca łącznie
  cenę nabycia Akcji Własnych powiększoną o koszty ich nabycia, będzie nie większa niż
  34 032 760 ,66 zł ( trzy dzieści cztery milion y trzydzieści dwa tysi ące siedemset
  sześćdziesiąt złotych sześćdziesiąt sześć groszy ) i zostanie pokryta z kapitału
  rezerwowego, o którym mowa w ust. 2 niniejszej uchwały, -------------------------------- ---
  4) Akcje Własne nabyte przez Spółkę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia i
  obniżenia kapitału zakładowego, -------------------------------- -------------------------------- ---
  5) akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela będą mogli składać oferty sprzedaży
  Akcji Wł asnych w punktach obsługi klienta firmy inwestycyjnej, o której mowa w ust.
  6 niniejszej uchwały, -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  6) akcjonariusze posiadający akcje imienne będą mogli zawrzeć ze Spółką umowy
  sprzedaży akcji na rzecz Spółki bądź wskazać inny podmiot, od którego Spółka
  na będzie akcje , przy czym dopuszcza się, aby mogły to być akcje imienne albo akcje na
  okaziciela , -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
  7) Zarząd lub firma inwestycyjna , o której mowa w ust . 6 niniejszej uchwały, dokona
  obliczenia liczby akcji jaką Spółka odkupi od każdego akcjonariusza stosują c
  proporcjonalną redukcję , przy czym stopa redukcji będzie jednakowa dla akcji
  imiennych i akcji na okaziciela , -------------------------------- -------------------------------- ----
  8) nabycie Akcji Własnych może nastąpić w okresie pięciu lat od pojęcia niniejszej
  uchwały, jednorazowo lub w wielu transzach , -------------------------------- -----------------
  9) nabycie Akcj i Własnych może nastąpić w ramach transakcji pozagiełdowych (w tym
  umów cywilnoprawnych), -------------------------------- -------------------------------- -----------
  10) Zarząd ma obowiązek prowadzić skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego i
  proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji
  Własnych, w tym zobowiązany jest do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji w
  procesie nabywania Akcji Własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania
  wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych.
  6. Walne Zgromadzenie niniejs zym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych
  warunków nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale
  oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i
  prawnych zmierzających do wykonania niniej szej uchwały, w tym do zawarcia z firmą
  inwestycyjną umowy w sprawie skupu Akcji Własnych oraz zawierania umów
  dotyczących skupu Akcji Własnych z poszczególnymi akcjonariuszami. Walne
  Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu Akcji Własnych
  w granicach i na podstawie niniejszej uchwały. -------------------------------- ---------------------
  7. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po zakończeniu nabywania Akcji
  Własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad
  obejmującym co najmniej podjęcie uchwał/y w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz


  6
  obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -------------------------------- ------------------------------
  8. W przypadku, gdy niniejsza uchwała wyraźnie nie wskazuje na akcje na okaziciela lub
  akcje imienne zapisy niniejszej uchwały odnoszą się do obu rodzajów akcji Spółki. ---------
  9. Uchwa ła wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------- ------------------------

  W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.141.769 (dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści
  jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z 24.141.769 (dwadzieścia
  cztery miliony sto czterdzieści jeden t ysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji,
  stanowiących 42,15 (czterdzieści dwa i piętnaście setnych) % kapitału zakładowego, w tym
  oddano 19.141.769 (dziewiętnaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset
  sześćdziesiąt dziewięć) głosów „za” , 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 5.000.000 (pięć
  milionów ) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło
  Uchwałę nr 15 /201 8 (piętnaście łamane przez dwa tysiące osiemnaście ). Nikt nie zgłosił
  sprzeciwu. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----


  Uchwała nr 16/201 8
  Zwyc zajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
  z dnia 2 7 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
  w roku obrotowym 201 7

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, dz iałając
  na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty
  rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 14 /201 8 Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 201 8 r., uchwala co następuje: --------------

  1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Sebastianowi Buczkowi – Prezesowi Zarządu
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku o brotowym 201 7. ------------------------------
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------- ------------------------

  W głosowaniu nad uchwałą oddano 17. 42 7.451 (siedemnaście milionów czterysta
  dwadz ieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z 17.427.451
  (siedemnaście milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden)
  akcji, stanowiących 30,4 3 (trzydzieści i czterdzieści trzy setne) % kapitału zakładowego, w
  tym oddano 17. 42 7.446 (siedemnaście milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy
  czterysta czterdzieści sześć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 5 (pięć ) głosów
  „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 16/201 8
  (szesnaście łamane przez dwa tysiące osiemnaście ). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. ------------------


  Uchwała nr 17/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
  z dnia 2 7 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
  w roku obrotowym 201 7

  Zwyczajne Walne Zgromadz enie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając
  na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty
  rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 14 /201 8 Zwyczajnego Walnego


  7
  Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dni a 27 czerwca 201 8 r., uchwala co następuje: --------------

  1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Paderewskiemu – Pierwszemu
  Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . -------------------------------- ------------------------

  W głosowan iu nad uchwałą oddano 21. 900 .850 (dwadzieścia jeden milion ów dziewięćset
  tysięcy osiemset pięćdziesiąt ) ważnych głosów, z 21.900.850 (dwadzieścia jeden milionów
  dziewięćset tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 38,24 (trzydzieści osiem i
  dwadz ieścia cztery setne ) % kapitału zakładowego, w tym oddano 21.900.843 (dwadzieścia
  jeden milionów dziewięćset tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosów „za”, 7 (siedem )
  głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne
  Zgro madzenie podjęło Uchwałę nr 17/201 8 (siedemnaście łamane przez dwa tysiące
  osiemnaście ). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -------------------------------- --------------------------------


  Uchwała nr 18/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
  z dnia 2 7 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
  w roku obrotowym 201 7

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spół ki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając
  na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty
  rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 14 /201 8 Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czer wca 201 8 r., uchwala co następuje: --------------

  1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Płusce – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7. -------------------------------- ---------------
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------- ------------------------

  W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.14 1.76 6 (dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści
  jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć ) ważnych głosów, z 24.141.766 (dwadzieścia
  cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji,
  stanowiących 42,15 (czterdzieści d wa i piętnaście setnych) % kapitału zakładowego, w tym
  oddano 24.141.766 (dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset
  sześćdziesiąt sześć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów
  „wstrzymujących się”, wobec powyż szego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 18 /201 8
  (osiemnaście łamane przez dwa tysiące osiemnaście ). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. ---------------


  Uchwała nr 1 9/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
  z dnia 2 7 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia Człon kowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
  w roku obrotowym 201 7

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając
  na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty
  rozpa trzone w związku z podjęciem uchwały nr 14 /201 8 Zwyczajnego Walnego


  8
  Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 201 8 r., uchwala co następuje: --------------

  1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Cichoniowi – Wiceprezesowi Zarządu
  absolutorium z wykonania obow iązków w roku obrotowym 201 7. ------------------------------
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------- ------------------------

  W głosowaniu nad uchwałą oddano 13.955.241 (trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt
  pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden) ważnych głosów, z 13.955.241 (trzynaście milion ów
  dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden) akcji, stanowiących 24,37
  (dwadzieścia cztery i trzydzieści siedem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano
  13.955.234 (trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwi eście trzydzieści
  cztery) głosów „za”, 5 (pięć ) głosów „przeciw” oraz 2 (dwa ) głos y „wstrzymując e się”,
  wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 19 /201 8 (dziewiętnaście
  łamane przez dwa tysiące osiemnaście ). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------


  Uch wała nr 20 /201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
  z dnia 2 7 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 201 7

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A . z siedzibą w Warszawie, działając
  na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty
  rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 14 /201 8 Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 201 8 r., uchwa la co następuje: --------------

  1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Cieślikowi – Członkowi Rady Nadzorczej
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7. ------------------------------
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------- ------------------------

  W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.141.769 (dwad zieścia cztery miliony sto czterdzieści
  jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z 24.141.769 (dwadzieścia
  cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji,
  stanowiących 42,15 (czterdzieści dwa i piętnaście setnych) % kapitału zakładowego, w tym
  oddano 24.141.759 (dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset
  pięćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 10 (dziesięć ) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów
  „wstrzymujących się”, wobec pow yższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 20 /201 8
  (dwadzieścia łamane przez dwa tysiące osiemnaście ). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. ---------------


  Uchwała nr 21 /201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
  z dnia 2 7 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia Czł onkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 201 7

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając
  na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokum enty
  rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 14 /201 8 Zwyczajnego Walnego


  9
  Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 201 8 r., uchwala co następuje: --------------

  1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Dadełło – Członkowi Rady Nadzorczej
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7. ------------------------------
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------- ------------------------

  W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.141.769 (dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści
  jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z 24.141.769 (dwadzieścia
  cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji,
  stanowiących 42,15 (czterdzieści dwa i piętnaście setnych) % kapitału zakładowego, w tym
  oddano 24.141.759 (dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści jed en tysięcy siedemset
  pięćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 10 (dziesięć) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów
  „wstrzymujących się” , wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 21 /201 8
  (dwadzieścia jeden łamane przez dwa tysiące osiemnaście ). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------


  Uchwała nr 22 /201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
  z dnia 2 7 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 201 7

  Zwyczajne Walne Zgrom adzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając
  na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty
  rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 14 /201 8 Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 201 8 r., uchwala co następuje: --------------

  1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Lubiańcowi – Członkowi Rady Nadzorczej
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7. ------------------------------
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------- ------------------------

  W głosowaniu nad u chwałą oddano 24.141.769 (dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści
  jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z 24.141.769 (dwadzieścia
  cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji,
  stanowiąc ych 42,15 (czterdzieści dwa i piętnaście setnych) % kapitału zakładowego, w tym
  oddano 24.141.759 (dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset
  pięćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 10 (dziesięć) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów
  „wstrzymujących się” , wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 22 /201 8
  (dwadzieścia dwa łamane przez dwa tysiące osiemnaście ). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------


  Uchwała nr 23 /201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
  z dnia 2 7 czerwc a 201 8 r.
  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 201 7

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając
  na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty
  rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 14 /201 8 Zwyczajnego Walnego


  10
  Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 201 8 r., uchwala co następuje: --------------

  1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Nowickiemu – Wicep rzewodniczącemu
  Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7. --------
  2. Uchwała wch odzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------- ------------------------

  W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.141.769 (dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści
  jeden tysięcy siedemset sześć dziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z 24.141.769 (dwadzieścia
  cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji,
  stanowiących 42,15 (czterdzieści dwa i piętnaście setnych) % kapitału zakładowego, w tym
  oddano 24.141.759 ( dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset
  pięćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 10 (dziesięć) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów
  „wstrzymujących się” , wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 23 /201 8
  (dwadzieścia tr zy łamane przez dwa tysiące osiemnaście ). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------


  Uchwała nr 24 /201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
  z dnia 27 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
  obowiązkó w w roku obrotowym 201 7

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając
  na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty
  rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 14 /2018 Zwycza jnego Walnego
  Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 201 8 r., uchwala co następuje: --------------

  1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Radziwiłłowi – Przewodniczącemu Rady
  Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7. ----------------
  2. Uchwa ła wch odzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------- ------------------------

  W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.141.769 (dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści
  jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z 24.141.769 (dwadzieścia
  cztery miliony sto czterdzieści jeden t ysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji,
  stanowiących 42,15 (czterdzieści dwa i piętnaście setnych) % kapitału zakładowego, w tym
  oddano 24.141.759 (dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset
  pięćdziesiąt dziewięć) głosów „z a”, 10 (dziesięć) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów
  „wstrzymujących się” , wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 24 /201 8
  (dwadzieścia cztery łamane przez dwa tysiące osiemnaście ). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -------


  Uchwała nr 25/201 8
  Zwycza jnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
  z dnia 27 czerwca 201 8 r.
  w sprawie oceny, czy Polityka Wynagradzania członków Zarządu oraz Polityka
  Wynagradzania członków Rady Nadzorczej, obowiązujące w Spółce, sprzyjają rozwojowi
  i bezpieczeństwu działania S półki

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie , działając
  na podstawie § 28 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych ”


  11
  wydan ych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., mając na uwa dze
  dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 14 /201 8 Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 201 8 r., uchwala co następuje: --------------

  1. Walne Zgromadzenie stwierdza, że Polityka Wynagradzania członków Zarządu oraz
  Polityk a Wynagradzania członków Rady Nadzorczej, obowiązujące w Spółce, sprzyjają
  rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. -------------------------------- ----------------------
  2. Walne Zgromadzenie potwierdza , że dotychczas ustalone i wypłacone członkom Zarządu
  oraz członkom Rady Nadzorczej , w roku obrotowy m 201 7 oraz do dnia dzisiejszego,
  wynagrodzenia oraz premie, Walne Zgromadzenie uznaje za świadczenia należne
  członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej i adekwatne do świadczonej przez nich pracy , a
  także sprzyjają ce rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki . -------------------------------- -
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------- ------------------------

  W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.141.769 (dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści
  jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z 24.141.769 (dwadzieścia
  cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji,
  stanowiących 42,15 (czterdzieści dwa i piętnaście setnych) % kapitału zakładowego, w tym
  oddano 24.141.759 (dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset
  pięćdziesiąt dziewięć) g łosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 10 (dziesięć) głosów
  „wstrzymujących się” , wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 25 /201 8
  (dwadzieścia pięć łamane przez dwa tysiące osiemnaście ). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------


  Uchwała nr 26/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
  z dnia 27 czerwca 201 8 r.
  w sprawie wynagrodze ń Członków Rady Nadzorczej Spółki

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając
  na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 statutu Spółki , uchwala
  co następuje: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --

  1. Walne Zgromadzenie ustala, że członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali
  wynagrodzenie w wysokości: Przewodniczący Rady Nadzorczej – 3,5 tys. zł za udział w
  posiedzeniu Rady Nadzorczej , a pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – 2,5 tys. zł za
  udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. -------------------------------- ------------------------------
  2. W przypadku powołania komitetu Rady Nadzorczej, członkowie komitetu będą
  otrzymywali wynagrodzenie w wysokości: przewodniczący komitetu Rady Nadzorczej –
  3,5 tys. zł za udział w posiedzeniu komitetu Rady Nadzorczej, a pozostali członkowie
  komitetu Rady Nadzorczej – 2,5 tys. zł za udział w posiedzeniu komitetu Rady
  Nadzorczej , z tym że w przypadku gdy jednego dnia odbywają się posiedzenia Rady
  Nadzorczej i kom itetu Rady Nadzorczej wypłacane jest wynagrodzenie za jedno
  posiedzenie . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
  3. Walne Zgromadzenie ustala, że każdemu z członków Rady Nadzorczej będzie przysługiwał
  zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej lub komitetu Rady
  Nadzorczej , do maksymalnej wysokości 2 tys. zł za posiedzenie. --------------------------------
  4. Ustalone w niniejszej uchwale kwoty wynagrodzeń i zwrotu kosztów obowiązują do czasu
  podjęcia przez Walne Zgromadzenie nowej decyzji w tej sprawie. Wypłacane
  wynagrodzenia będą pomniejszane o należne pod atki i składki na ubezpieczenia społeczne.


  12
  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------- ------------------------

  W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.141.769 (dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści
  jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z 24.141.769 (dwadzieścia
  cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji,
  stanowiących 42,15 (czterdzieści dwa i piętnaście setnych) % kapitału zakładowego, w tym
  oddano 24.141.759 (dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści jede n tysięcy siedemset
  pięćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 10 (dziesięć) głosów
  „wstrzymujących się” , wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 26 /201 8
  (dwadzieścia sześć łamane przez dwa tysiące osiemnaście ). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
ISIN:PLQRCUS00012
NIP:1080003520
EKD: 66.30 działalność związania z zarządzaniem funduszami
Adres: ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa
Telefon:+48 22 2053000
www:www.quercustfi.pl
Kalendarium raportów
2019-08-09Raport półroczny
2019-10-18Raport za III kwartał
2019-08-09Raport półroczny
2019-10-18Raport za III kwartał
Komentarze o spółce QUERCUS TOWARZYSTW...
2019-05-20 06-05-29
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649