Raport.

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (6/2018) Nabycie udziałów

Niniejszym informujemy o nabyciu w dniu dzisiejszym 2.173 (słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt trzy) udziały spółki pod firmą Netfund.pl sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000381507 (dalej "Spółka") za cenę 34.251,08 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i 08/100). Ww. udziały po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonego w dniu dzisiejszym, będą stanowiły około 10,6% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Nabycie ww. udziałów stanowi uzupełnienie dotychczasowej strategii Quercus TFI S.A. w zakresie dystrybucji funduszy inwestycyjnych.
Podstawa prawna:
- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
ISIN:PLQRCUS00012
NIP:1080003520
EKD: 66.30 działalność związania z zarządzaniem funduszami
Adres: ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa
Telefon:+48 22 2053000
www:www.quercustfi.pl
Kalendarium raportów
2020-08-11Raport półroczny
2020-10-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce QUERCUS TOWARZYSTW...
2020-05-29 09-05-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649