Raport.

QUBICGAMES SA (11/2019) Zawarcie umowy inwestycyjnej z Fat Dog Games Development Sp. z o.o. i Fat Dog Games S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach (dalej jako: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia umowy inwestycyjnej (dalej: "Umowa") pomiędzy Emitentem a Fat Dog Games Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "FDG Development") oraz Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Fat Dog Games"), na podstawie której doszło do uregulowania zasad wzajemnej współpracy stron obejmujących inwestycję przez Emitenta w FDG Development przy udziale Fat Dog Games.
Celem zawartej Umowy jest dokonanie przez Emitenta inwestycji w FDG Development w łącznej wysokości 200.000 zł obejmującej:
1. nabycie przez Emitenta łącznie nie więcej niż 172 udziałów FDG Development, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 8.600 zł (osiem tysięcy sześćset złotych), za łączną cenę wynosząca 200.000 zł.
2. zawarcie przez FDG Development z Emitentem 4 umów wydawniczych, obejmujących udzielenie Emitentowi przez FDG Development licencji do gier znajdujących się w portfolio FDG Development pod roboczymi nazwami: "Dead Horizon 1", "Dead Horizon 2", "Death's Hangover" oraz "REKT!", na podstawie których Emitent wyda i podejmie działania polegające na promocji i rozpowszechnianiu, w tym sprzedaży ww. gier w wersji na urządzenie Nintendo Switch. O zawarciu poszczególnych umów wydawniczych Emitent będzie informował w ramach raportów bieżących.
Zawarcie Umowy oraz planowana inwestycja w FDG Development obejmująca m.in. nabycie udziałów FDG Development oraz zawarcie umów wydawniczych stanowi realizację strategii Emitenta obejmującej zarówno dokonywanie inwestycji, wydawanie gier jak i wzrost zaangażowania wydawniczego na konsole Nintendo Switch.
Ponadto, w związku z zawarciem Umowy oraz nawiązaniem współpracy pomiędzy stronami, Zarząd Emitenta rozpoczął rozmowy z Fat Dog Games dotyczące możliwości nawiązania współpracy pomiędzy Emitentem a Fat Dog Games w zakresie obejmującym współpracę w wydawaniu gier na platformę Nintendo Switch. O przebiegu oraz zakończeniu negocjacji Emitent będzie informował w ramach odrębnych raportów bieżących.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:QubicGames SA
ISIN:PLQBCGM00018
NIP:8212515641
EKD: 58.21 działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Adres: ul. Katedralna 16 08-110 Warszawa
Telefon:+48 531242300
www:www.qubicgames.com
Komentarze o spółce QUBICGAMES
2017-11-24 09:15:41
PIG
No i ruszmy z projektem PIG :) ciekawe co im się uda wyciągnąć wartościowego .
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649