Raport.

QUBICGAMES SA (11/2018) Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku.

Zarząd QubicGames S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  QubicGames S.A.
  Raport kwartalny za drugi kwartał 201 8 roku
  Siedlce , 31 lipca 201 8 r.  QubicGames S.A.
  Raport kwartalny za drugi kwartał 2018 roku


  2

  Spis treści

  1. Podstawowe informacje

  2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami
  rachunkowości za drugi kwartał 201 8 r.

  3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządza niu raportu, w tym in formacje o zmianach
  stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

  4. Charakterystyk a istotnych dokonań lub niepowodzeń w drugim kwartale 201 8 roku , wraz z
  opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze,
  mających wpływ na osiągnięte wyniki

  5. Stanowisko odnośnie do możliwośc i zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok
  w świetle zaprezentowanych wyników

  6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogram ich realizacji (na podstawie
  opublikowanego dokumentu informacyjnego)

  7. Informacje na temat działań podejmowa nych w obszarze rozwoju prowadzonej dzi ałalności ,
  inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

  8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

  9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty
  s. 3

  s. 4


  s. 7


  s. 1 2  s. 22


  s. 22


  s. 24


  s. 24

  s. 24

  QubicGames S.A.
  Raport kwartalny za drugi kwartał 2018 roku


  3

  1. Podstawowe informacje
  1.1. Dane Spółki
  Firma: QubicGames
  Forma prawna: spółka akcyjna
  Kraj siedziby : Polska
  Siedziba: Siedlce
  Adres: ul. Katedralna 16, 08 -110 Siedlce
  tel. + 48 531 242 300
  fax: + 48 25 644 36 39
  Internet: www.qubicgames.com
  E-mail: inwestor@qubicgames.com
  Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS: 0000598476
  REGON: 141229265
  NIP: 821 -25-15-641

  1.2. Zarząd
  Jakub Pieczykolan – Prezes Zarządu

  1.3. Rada Nadzorcza
  Paweł Sobkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Grzegorz Siczek – Wice -przewodniczący Rady Nadzorczej
  Kamil Skutnik - Członek Rady Nadzorczej
  Magdalena Kramer - Członek Rady Nadzorczej
  Piotr Rozmus - Członek Rady Nadzorczej

  1.4. Akcjonariat  Seria
  A1 780 000 14,72% 78 000 7,94%
  B 3 575 000 33,73% 357 500 36,41%
  Krzysztof Szczawiński B 1 015 000 9,58% 101 500 10,34%
  Pozostali < 5% B/C 4 450 000 41,98% 445 000 45,32%
  9 820 000 100,00% 982 000 100,00%
  Nota:
  (1) - akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję przypadać będą 2 (dwa) głosy
  (2) - do dnia niniejszego raportu Spółka nie otrzymała informacji o zmianie struktury istotnych akcjonariuszy
  Udział
  w kapitale
  zakładowym
  (w %) Ilość akcji
  Wartość
  nominalna akcji
  zł Nazwa udziałowca
  Ilość głosów
  (w %)
  Jakub Pieczykolan


  QubicGames S.A.
  Raport kwartalny za drugi kwartał 2018 roku


  4

  2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi
  zasadami rachunkowości za drugi kwartał 201 8 r.

  Bilans
  AKTYWA 30.06.2018 31.03.2018 30.06.2017 31.03.2017
  zł zł zł zł
  Aktywa trwałe
  Wartości niematerialne i prawne 2 230 891 2 002 611 425 921 349 579
  Rzeczowe aktywa trwałe 224 030 225 194 351 283 310 923
  Należności długoterminowe 17 450 15 050 16 000 15 650
  Inwestycje długoterminowe 1 525 800 1 525 800 49 485 172 500
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 51 154 51 154
  3 998 171 3 768 655 893 843 899 806
  Aktywa obrotowe
  Zapasy 780 914 1 052 174 2 603 510 2 369 513
  Należności krótkoterminowe 79 908 51 388 242 790 152 176
  Inwestycje krótkoterminowe 2 843 5 203 542 250 1 305 282
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 571 240 191 809 42 189 108 446
  1 434 906 1 300 574 3 430 739 3 935 417
  SUMA AKTYWÓW 5 433 077 5 069 229 4 324 582 4 835 223
  PASYWA 30.06.2018 31.03.2018 30.06.2017 31.03.2017
  zł zł zł zł
  Kapitał własny
  Kapitał zakładowy 982 000 982 000 982 000 982 000
  Kapitał zapasowy 4 364 073 4 364 073 4 364 073 4 364 073
  Strata z lat ubiegłych -1 929 657 -1 929 657 -2 140 161 -2 095 995
  Zysk/(Strata) netto 543 690 323 746 -404 399 -222 769
  3 960 107 3 740 162 2 801 513 3 027 309
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  Rezerwy na zobowiązania 26 582 26 582 6 802 6 802
  Zobowiązania długoterminowe 95 329 110 809 683 381 569 243
  Zobowiązania krótkoterminowe 995 909 988 558 740 611 1 136 177
  Rozliczenia międzyokresowe 355 149 203 117 92 275 95 692
  1 472 970 1 329 066 1 523 069 1 807 914
  SUMA PASYWÓW 5 433 077 5 069 229 4 324 582 4 835 223


  QubicGames S.A.
  Raport kwartalny za drugi kwartał 2018 roku


  5

  Rachunek zysków i strat  01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.04.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  01.04.2017 -
  30.06.2017
  zł zł zł zł
  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
  Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 802 985 1 215 044 262 078 171 001
  Koszty działalności operacyjnej
  Amortyzacja -619 342 -319 348 -150 168 -77 090
  Zużycie materiałów i energii -16 322 -9 802 -26 828 -14 225
  Usługi obce -856 052 -520 004 -230 349 -99 689
  Podatki i opłaty -2 317 -1 710 -3 217 -1 432
  Wynagrodzenia -207 562 -127 719 -192 654 -105 447
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -15 750 -8 962 -33 288 -13 372
  Pozostałe koszty rodzajowe -10 496 -5 318 -116 419 -92 790
  -1 727 841 -992 862 -752 923 -404 045
  Zysk/(Strata) ze sprzedaży 75 144 222 182 -490 845 -233 044
  Pozostałe przychody operacyjne
  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 15 000 15 000
  Dotacje 15 379 7 690 30 758 15 379
  Inne przychody operacyjne 2 905 600 2 952 2 952
  18 284 8 290 48 710 33 331
  Pozostałe koszty operacyjne
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -643 -643 0 0
  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -669 -669 0 0
  Inne koszty operacyjne -3 540 -878 -7 569 -8 012
  -4 852 -2 190 -7 569 -8 012
  Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 88 576 228 281 -449 704 -207 725
  Przychody finansowe
  Odsetki 0 0 31 888 8 969
  Zysk ze zbycia inwestycji 175 000 0 38 610 38 610
  Aktualizacja wartości inwestycji 300 000 0 0 0
  Inne 2 638 2 464 1 621 4 340
  477 638 2 464 72 119 51 919
  Koszty finansowe
  Odsetki -17 925 -8 498 -21 951 -11 718
  Inne -4 598 -2 316 -3 354 -2 314
  -22 523 -10 814 -25 305 -14 032
  Zysk/(Strata) brutto 543 690 219 931 -402 890 -169 838
  Podatek dochodowy 0 0 -1 509 -1 509
  Zysk/(Strata) netto 543 690 219 931 -404 399 -171 347


  QubicGames S.A.
  Raport kwartalny za drugi kwartał 2018 roku


  6

  Rachunek przepływów pieniężnych
  Zestawienie zmian w kapitale własnym  01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.04.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  01.04.2017 -
  30.06.2017
  zł zł zł zł
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk/(strata) netto 543 690 219 931 -404 399 -171 347
  Korekty razem -597 353 -217 712 -1 177 980 -635 968
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -53 661 2 220 -1 582 379 -807 315
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Wpływy 196 344 3 844 15 000 0
  Wydatki -25 798 -21 838 -50 664 -50 664
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 170 546 -17 994 -35 664 -50 664
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wpływy 10 058 121 418 314 168 125 168
  Wydatki -135 769 -108 004 -60 702 -30 221
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -125 711 13 414 253 466 94 947
  Przepływy pieniężne netto razem -8 827 -2 360 -1 364 577 -763 032
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -8 827 -2 360 -1 364 577 -763 032
  Środki pieniężne na początek okresu 11 670 5 203 1 906 827 1 305 282
  Środki pieniężne na koniec okresu 2 843 2 843 542 250 542 250 01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.04.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  01.04.2017 -
  30.06.2017
  zł zł zł zł
  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3 416 417 3 740 162 3 250 078 3 027 309
  Korekta błędu 0 0 0 -44 166
  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po
  korektach 3 416 417 3 740 162 3 250 078 2 983 143
  Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3 960 107 3 960 107 2 801 513 2 801 513
  Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku / (pokrycia straty) 3 960 107 3 960 107 2 801 513 2 801 513


  QubicGames S.A.
  Raport kwartalny za drugi kwartał 2018 roku


  7

  3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach
  stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

  Przychody i koszty
  Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą,
  niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
  Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w
  wariancie porównawczym.
  Przychody ze sprzedaży
  Przychody ze sprzedaży produktów, t owarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy
  Spółka przekazała nabywcy znaczące korzyści wynikające z praw własności do tych aktywów oraz
  przestała być trwale zaangażowana w zarządzanie przekazanymi aktywami, ani też nie sprawuje nad nimi
  efektywnej kontroli.

  Wartości niematerialne i prawne
  Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych
  na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich
  wartości.
  Autorskie prawa majątkowe związane z produkowanymi i wydawanymi grami wykazane zostały w bilansie
  w wartości netto.
  Wartości niematerialne i prawne, za wyjątkiem autorskich praw majątkowych do wytworzonych gier,
  umarza się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
  Koszty zakończonych prac rozwojowych
  Inne
  od 5 do 10 lat
  od 2 do 10 lat
  Dla autorskich praw majątkowych Spółka stosuje metodę amortyzacji naturalnej, która jest uzależniona
  od planowanego rozkładu realizacji przychodów wynikających z użytkowania danego składnika aktywów
  w przyszłości. Stosowany model został opracowany na podstawie danych historycznych. Weryfikacja
  modelu została przeprowadzona na podstawie przychodów ze sprzedaży szerokiej gamy prod uktów
  wprowadzonych na rynek.

  Środki trwałe
  Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa),
  pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
  Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół
  ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do
  dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowi ązań zaciągniętych w celu ich
  finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.


  QubicGames S.A.
  Raport kwartalny za drugi kwartał 2018 roku


  8

  Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie,
  rozbudowie, modernizacji lub rekonstr ukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po
  zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
  Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym
  miesiącu po przyjęc iu środka trwałego do używania. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500
  zł, z wyjątkiem sprzęty IT, odpisywane są jednorazowo w koszty operacyjne Spółki.

  Spółka stosuje następujące stawki amortyzacyjne: :
  Urządzenia techniczne i maszyny
  Środki t ransportu
  10% - 30%
  20%

  Inwestycje
  Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z
  przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w
  zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handl owej, a w szczególności aktywa finansowe
  oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są
  posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści. .
  Akcje i udziały jednostkach podporządkowanych zaliczone do akt ywów trwałych wycenia się według
  ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpowiedni
  odpis.

  Zapasy
  Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży
  netto na dzień bilansowy.
  Wartość zapasów ustala się w oparciu o:
  Wyroby gotowe oraz produkty w toku produkcji - koszty wytworzenia, które obejmują koszt y pozostające
  w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z
  wytworzeniem tego produktu.
  Zapasy wykazywane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących
  wynikających z ich wyceny według cen sprzedaży netto.

  Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania
  finansowe
  Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość
  należności aktua lizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie
  odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów
  finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualiz ujący.
  Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty.


  QubicGames S.A.
  Raport kwartalny za drugi kwartał 2018 roku


  9

  Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według
  średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na ten dzie ń chyba, że w
  zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.
  Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po
  obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty p rzez Narodowy Bank Polski.

  Rozliczenia międzyokresowe
  Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów
  sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości
  prawdopodobnych z obowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

  Rezerwy na zobowiązania
  Na rezerwy składają się zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

  Podatek dochodowy
  Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i odroczoną.
  Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.
  Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i
  aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
  Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z
  kapitałem własnym, odnosi się na kapitał włas ny.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w
  przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi
  oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uw zględnieniu zasady ostrożności.
  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku
  dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic
  przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego
  w przyszłości.
  Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu
  stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, przy
  uwzg lędnieniu przepisów podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy.
  Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są kompensowane dla potrzeb prezentacji
  w sprawozdaniu finansowym.

  Różnice kursowe
  Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień b ilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach
  obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i
  zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do


  QubicGames S.A.
  Raport kwartalny za drugi kwartał 2018 roku


  10

  przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia
  produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych,
  środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

  Instrumenty finansowe

  Klasyfikacja instrumentów finansowych
  Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z
  dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i
  sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych
  opisane w poniższej nocie nie dotyczą wyłączonych z Rozporządzenia w szczególności: udziałów i akcji
  w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowyc h i
  ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych
  wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.

  Aktywa finansowe dzieli się na:
  • aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
  • pożyczki udzielone i należności własne,
  • aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
  • aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

  Zobowiązania finansowe dzieli się na:
  • zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
  • pozostałe zobowiązania finansowe.

  Za sady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
  Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia,
  to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników
  majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzys kanej kwoty lub wartości
  otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia
  się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.
  Transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych dokonane w obrocie regulowany m wprowadza
  się do ksiąg rachunkowych w dniu ich rozliczenia.

  Pożyczki udzielone i należności własne
  Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności
  (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków
  pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne


  QubicGames S.A.
  Raport kwartalny za drugi kwartał 2018 roku


  11

  instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki
  pieniężne, je żeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad
  wydanymi instrumentami finansowymi (transakcje odkupu).
  Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także
  wpłat dok onanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również
  wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku
  praw do akcji - także w obrocie wtórnym.
  Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy
  zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do po zostałych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych
  dostępnych do sprzedaży.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś skutki przeszacowania
  zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów fina nsowych okresu sprawozdawczego.

  Zobowiązania finansowe
  Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, które nie zostały
  wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty
  wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpo średnio w rachunku zysków i strat.
  Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się w skorygowanej ceny nabycia, wyliczonej przy
  zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

  Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i
  zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości
  Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a
  zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze
  poinform owanymi stronami.
  Wartość godziwa ustalana jest w drodze oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod
  estymacji powszechnie uznanych za poprawne.  QubicGames S.A.
  Raport kwartalny za drugi kwartał 2018 roku


  12

  4. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń w drugim kwartale 201 8 roku, wraz z
  opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze,
  mających wpływ na osiągnięte wyniki

  Spółka QubicGames S.A. w drugim kwartale 2018 roku koncentrowała p race nad dalszą ekspansją na konsolę
  Nintendo Switch. W tym okresie Spółka wydała trzy gry na najnowszą konsolę Nintendo: Pirates: All Aboard,
  Jumping Joe and Friends oraz One Strike . Tym samym Spółka powiększyła portfolio gier na konsoli Nintendo
  Switch w Europie i Ameryce Północnej do dziewięciu tytułów, u trzymując częstotliwość wydawania jednej gry
  miesięcznie. Jednocześnie Spółka wydała pierwszą grę w Japonii na konsolę Nintendo Switch – Robonauts.

  Dzięki dobrej sprzedaży zarówno wcześniej wprowadzonych tytułów, w szczególności Robonauts i Astro Bears
  Pa rty, jak i nowych tytułów – Pirates: All Aboard i One Strike, Spółka zajęła znaczące miejsce jako wydawca na
  konsoli Nintendo Switch. Przyczyniło się to do pozyskania 6 nowych projektów do przystosowania i wydania na
  platformę Nintendo Switch – Wondershot, UTOPIA 9 – A Volatile Vacation , Odium To the Core, Laser Kitty
  Pow Pow, Coffee Crisis oraz Koloro. Wraz z wcześniej już tworzonymi tytułami, między innymi Geki Yaba
  Runner, Coloring Book, Eyes: The Horror Game, gry te planowane są do wydania w drugiej poł owie 2018 roku.

  Niezależnie od powyższych działalności Spółka w drugim kwartale rozwijała prototyp gry Myths and Dungeons
  (tytuł roboczy) na komputery PC oraz konsolę Nintendo Switch. Produkcja zakłada w pierwszej fazie stworzenie
  gry komputerowej w wersj i Demo / Early Access, a następnie rozbudowę finalnej wersji gry oraz stworzenie gry
  planszowej o takiej samej nazwie.

  Przychody Spółki ze sprzedaży w drugim kwartale 2018 roku wyniosły 1.215 tys. złotych i wzrosły o 611 % w
  stosunku do drugiego kwartału 2017 roku, oraz o 107 % w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku. W
  drugim kwartale 2018 roku Spółka osiągnęła zysk na sprzedaży w wysokości 222,2 tys. złotych, w porównaniu
  do 233 tys. złotych straty za drugi kwartał ro ku ubiegłego. Z kolei z ysk netto za drugi kwartał 2018 roku wyniósł
  219,9 tys. złotych w stosunku do 171,3 tys. złotych straty za drugi kwartał roku ubiegłego.

  Największy udział w przychodach ze sprzedaży Emitenta stanowiły przychody ze sprzedaży gier na platformę
  Nintendo Switch. W drugim kwartale 2018 roku Emitent sprzedał 148,9 tysiąca gier na najnowszą platformę
  Nintendo (ponad 4 -krotnie więcej w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku).  QubicGames S.A.
  Raport kwartalny za drugi kwartał 2018 roku


  13

  W ocenie Zarządu bardzo istotnym faktem jest to, że znacząco zwiększyła się baza graczy posiadających gry
  Spółki (ponad 200 tysięcy użytkowników na konsoli Nintendo Switch), co ułatwia pozyskanie do wydania jak i
  samą sprzedaż kolejnych gier przez Spółkę.


  5 640
  19 169 34 256
  148 971
  0
  20 000
  40 000
  60 000
  80 000
  100 000
  120 000
  140 000
  160 000
  Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
  Ilość sprzedanych gier na konsolę Nintendo Switch w kolejnych kwartałach
  (w sztukach)
  0
  200 000
  400 000
  600 000
  800 000
  1 000 000
  1 200 000
  1 400 000
  Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
  Przychód ze sprzedaży gier na konsolę Nintendo Switch w kolejnych
  kwartałach (w zł)


  QubicGames S.A.
  Raport kwartalny za drugi kwartał 2018 roku


  14

  Istotne umowy podpisane w drugim kwartale 201 8 roku

  Spółka podpisała następujące istotne umowy w drugim kwartale 2018 roku:

  A. Pozyskanie licencji na wydanie następujących gier na konsoli Nintendo Switch :
  • Wondershot,
  • UTOPIA 9 – A Volatile Vacation ,
  • Odium To the Core .
  W lipcu 2018 roku Spółka p ozyskała dodatkowo licencję na wydanie gie Laser Kitty Pow Pow,
  Coffee Crisis i Koloro na konsolę Nintendo Switch.

  Trzeba podkreślić, że Spółka pozyskała od maja do lipca 2018 roku licencję na wydanie 6 gier (dla
  porównania przez pierwsze cztery miesiące 2018 roku Spółka pozyskała licencję na 3 gry).
  Jednocześnie pozyskane gry są większymi tytułami – Wondershot, Utopia 9 i Koloro są grami
  których cena na wydaniu powinna przekroczyć 10 USD/EUR.

  Jednocześnie Spółka podpisała następujące istotne umowy już po zakończeniu drugiego kwartału 2018 roku:

  B. Zawiązanie Spółki I.V.O Games
  W ramach zawiązania spółki I.V.O Games Emit ent objął 20 udziałów, co stanowi 20% kapitału zakładowego
  I.V.O Games, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 1.000 zł.

  Podstawową działalnością I.V.O Games będzie tworzenie i wydawania gier Premium na konsole, w tym konsolę
  Nintendo Switch oraz kompute ry PC/Mac przy współpracy z Emitentem. I.V.O Games jest pierwszą Spółką
  powstałą w ramach programu Polski Inkubator Gier , a jej z ałożenie jest częścią realizacji strategii Emitenta w
  zakresie działalności inwestycyjnej w branży gier.

  C. Sprzedaż części akcji Noobz from Poland S.A.
  Dnia 26 lipcu 2018 roku Emitent s przedał 30.343 akcji Noobz from Poland S.A. za łączną cenę w wysokości
  242,7 tys. złotych. W wyniku realizac ji powyższej transakcji Emitent posiada 109.657 akcji, co stanowi
  8,67 % wszystkich akcji Noobz from Poland S.A na dzień 2 6 lipca 2018 roku .
  QubicGames S.A.
  Raport kwartalny za drugi kwartał 2018 roku


  15

  Kluczowe projekty  Robonauts i Astro Bears Party

  Robonauts i As tro Bears Party są flagowymi własnymi produktami QubicGa mes na platformę Nintendo Switch.
  Tytuły te generowały największe przychody dla Spółki w drugim kwartale 2018 roku i na dzień sporządzenia
  raportu obie gry sprzedały się sumarycznie w ponad 165 tysiącach sztuk.

  Pozytywnym faktem jest to, iż obie gry sprzedały się w drugim kwartale 2018 roku najlepiej w ich historii
  sprzedaży zarówno pod względem ilościowym jak i przychodowym i można przewidywać, że przychody z tych
  gier pozostaną na wysokim poziomie w kolejnych kwartałach. Obie gry w drugim kwartale 2 018 roku wspięły się
  w rankingi najlepiej sprzedawanych gier na konsoli Nintendo Switch, a gra Astro Bears Party jako pierwsza gra z
  Polski osiągnęła pierwsze miejsce w rankingu sprzedaży gier w dystrybucji elektronicznej na konsoli Nintendo
  Switch w Stana ch Zjednoczonych. Obie gry przez kilka tygodni utrzymywały się w pierwszej trójce najlepiej
  sprzedających się gier w sklepie eShop w Europie.  QubicGames S.A.
  Raport kwartalny za drugi kwartał 2018 roku


  16

  W kwietniu 2018 roku został wypuszczony patch do gry Robonauts na konsolę Nintendo Switch, a w czerwcu
  gra Robona uts została wydana w Japonii.

  Trwają obecnie intensywne prace nad rozszerzeniem gry Astro Bears Party w ramach którego dodane zostaną
  między innymi cztery nowe misie, wyniki online oraz japońska wersja gry. Update gry planowany jest do
  udostępnienia dla gr aczy na przełomie 3 i 4 kwartału 2018 roku.  One Strike

  One Strike jest kolejną grą wydaną przez Spółkę oferującą rozgrywkę wieloosobową na jednej konsoli Nintendo
  Switch. Gra została przyjęta bardzo dobrze zarówno przez prasę – otrzymała ocenę 8/10 z największego portalu
  o grach Nintendo – Nintendo Life, jak i zebrała doskonałe oceny od użytkowników.

  Gra osiągnęła sprzedaż 10 tysięcy sztuk w przeciągu zaledwie 1,5 miesiąca. Jest to zasługa zarówno przemyślanej
  promocji gry (cross promocja z wcześniejszymi tytułami Astro Bears Party i Robonauts), jak i wsparcia
  YouTuberów, w szczególności Game Grumps i Super Best Friends Play (mających łącznie ponad 5 milionów
  subskrybentów). Gra już kilka tygodni po premierze pojawia się w zestawieniach najlepszych gier Local
  Multiplayer na konsolę Nintendo Switch wraz z grą Astro Bears Party.

  Bardzo dobre przyjęcie gr y oraz planowany duży update gry przygotowany wraz z developerem, powodują że w
  ocenie Zarządu gra One Strike powinna być kolejną obok Astro Bears Party grą szeroko rozpoznawalną przez
  społeczność graczy Nintendo Switch i rekomendowaną przez prasę i graczy , jako jedna z lepszych pozycji Local
  Multiplayer. One Strike to kolejna gra Spółki po Astro Bears Party i Robonauts, która może osiągnie poziom 50 -
  100 tysięcy sprzedanych sztuk jeszcze w roku 2018.
  QubicGames S.A.
  Raport kwartalny za drugi kwartał 2018 roku


  17

  Jednocześnie One Strike jest n ajlepiej sprzedającą się grą niezależnego developera, portowaną i wydaną przez
  QubicGames na platformę Nintendo Switch i będzie doskonałym case studie do pozyskiwania kolejnych gier do
  portowania i wydania na konsolę Nintendo Switch. Sprzedaż gry przez Spó łkę na konsoli Nintendo Switch w
  przeciągu miesiąca wielokrotnie przekroczyła sprzedaż gry na platformie PC od premiery w 2017 roku.
  Myths and Dungeons

  W drugim kwartale 2018 roku Spółka kontynuowała preprodukcję gry Myths and Dungeons (tytuł roboczy) na
  komputery PC oraz konsolę Nintendo Switch. W drugim kwartale Myths and Dungeons był projektem
  angażującym największe zasoby zarówno pieniężne jak i osobowe w ramach Spółki.
  Produkcja zakłada w pierwszej fazie stworzenie gry komputerowej w wersji Demo / Early Access, a następnie
  rozbudowę finalnej wersji gry oraz stworzenie gry planszowej o takiej samej nazwie.

  Preprodukcja gry została zakończona w lipcu tego roku stworzeniem grywalnego prototypu gry – zarówno
  systemu walki, jak i system u eksploracji (mapa przygody) – oraz szeregu dokumentów designowych. Ostateczna
  decyzja o wielkości finalnej produkcji, jej budżecie oraz przewidywanej dacie jej wprowadzeniu na rynek nastąpi
  na początku września tego roku.  QubicGames S.A.
  Raport kwartalny za drugi kwartał 2018 roku


  18  Mapa przygody w grze Myths and Dungeons
  (koncept, planowana jakość grafiki – góra, grywalny prototyp PC - dół)
  QubicGames S.A.
  Raport kwartalny za drugi kwartał 2018 roku


  19


  Pole walki w grze Myths and Dungeons ( grywalny prototyp PC )


  Jednostki Necropolis (wersje podstawowe)
  QubicGames S.A.
  Raport kwartalny za drugi kwartał 2018 roku


  20  Geki Yaba Runner

  Gra Geki Yaba Runner na platformę Nintendo Switch j est kluczowym projektem Spółki na rynek japoński. Gry
  z serii Geki Yaba Runner zanotowały bardzo dobrą sprzedaż na poprzedniej konsoli Nintendo 3DS, w
  szczególności właśnie na rynku japońskim. Z tego powodu gra Geki Yaba Runner będzie pier wszą grą wydaną
  równocześnie w sklepie Nintendo w Europie, Ameryce Północnej i Japonii.
  Gra Geki Yaba Runner na konsolę Nintendo Switch zosta nie wydana w drugiej połowie 2018 roku, po
  dostosowaniu jej do najnowszej platformy Nintendo oraz rozszerzeniu o tr yb dla młodszych graczy.  QubicGames S.A.
  Raport kwartalny za drugi kwartał 2018 roku


  21

  Działalność wydawnicza

  Obecnie jedną z kluczowych działalności QubicGames jest działalność wydawnicza na konsoli Nintendo Switch.
  Docelowo Spółka przewiduje, że właśnie ta część działalności będzie najbardziej rentown a. Wynika to z jednej
  strony z faktu niskich kosztów przystosowania i wydania gry w stosunku do kosztów stworzenia gry o podobnej
  wielkości oraz z uzyskiwania wysokiego Revenue Share ze względu na zaoferowania unikalnego rozwiązania dla
  developer ów – możliwości wydania gry na konsolę bez konieczności angażowania przez developera własnych
  środków na przystosowanie gry.

  Spółka obecnie pracuje nad 6 grami w ramach działalności wydawniczej i jest w stanie posykiwać większe tytuły
  (Wondershot , Utopia 9, Koloro) niż jeszcze kilka miesięcy temu. Bardzo pomocne w pozyskiwaniu gier jest
  prowadzenie portalu AdoptMyGame oraz sukcesy, które Spółka odniosła w ramach sprzedaży dotychczasowych
  gier na konsolę Nintendo Switch.

  W roku 2018 Emitent planuj e pozyskanie 5 -10 kolejnych tytułów, w tym budowanie portfolio wydawniczego na
  rok 2019. W przyszłości Spółka rozważy możliwość wydawania gier na kolejne platformy, w szczególności
  konsolę Sony PS4.  Total Tank Simulator

  W drugim kwartale 2018 roku spółka Noobz from Poland S.A. udostępniła graczom „Demo 5” gry (mającej
  status otwartej Bety). Demo zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez społeczność graczy i przez kilka tygodni
  było jednym z pięciu najbardziej popularnych d em na platformie Steam.


  QubicGames S.A.
  Raport kwartalny za drugi kwartał 2018 roku


  22


  Emitent rozpocznie prace nad konsolowymi wersjami gry Total Tank Simulator przy wsparciu Noobz from
  Poland S.A. po wydaniu gry w wersji PC.

  QubicG ames posiada obecnie 8,67% udziałów w spółce Noobz from Poland S .A., developera gry Total Tank
  Simulator.  SONKA S .A.

  Najważniejszą pro dukcją jednostki stowarzyszonej SONKA S .A. w pierwszym półroczu 2018 roku była gra The
  Way Remastered . Gra zadebiutowała na konsoli Nintendo Switch w kwietniu 2018 roku, a jej cena została
  ustalona na poziomie 14.99 USD/EUR. Pod koniec kwietnia 2018 roku gra weszła do pierwszej 50 najczęściej
  ściąganych gier w sklepie Nintendo eShop.

  Obecnie spółka SONKA S.A. pracuje nad kilkoma tytułami oraz pozyskała licencję na wydanie kolejnych gier
  na platformę Nintendo Switch. Najważniejsze tytuły to: 911 Operator, Escape Doodland, Ultimate Fishing ,
  Unlucky Seven i Car Mechanic Flipper.

  QubicG ames posiada obecnie 27,5% udziałów w spółce SONKA S .A.

  5. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany
  rok w świetle zaprezentowanych wyników

  W 2016 r. Spółka odstąpiła od publikowania prognoz wyników.

  6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogram ich realizacji (na
  podstawie opublikowanego dokumentu informacyjnego)
  Ocena przyszłych przychodów oraz zysków Spółki powinna się odbywać na podstawie dostępnych gier w
  sprzedaży, planu wydawniczego oraz działalności i nwestycyjnej Emitenta.


  QubicGames S.A.
  Raport kwartalny za drugi kwartał 2018 roku


  23

  Spółka zakłada, że do końca 2018 roku będzie posiadać w sprzedaży na konsoli Nintendo Switch ponad 15
  produktów w Ameryce Północnej i Europie oraz 5-10 produktów w Japonii.

  Najważniejsze tytuły przewidywane do wydania przez Spółkę w okresie najbliższych 6 miesięcy na konsoli
  Nintendo Switch :
  • Geki Yaba Runner
  • Eyes: The Horror Game
  • Coloring Book
  • Wondershot
  • UTOPIA 9 – A Volatile Vacation
  • Odium To the Core
  • Laser Kitty Pow Pow
  • Coffee Crisis
  • Koloro
  • Myths and Dungeons (w wersji Early Access na PC i Nintendo Switch)

  Ze względu na rozpoczęcie prac nad przystosowaniem i wydaniem kolejnych gier firm trzecich Spółka
  zdecydowała się opóźnić prace nad grą z serii Air Race na konsolę Nintendo Switch oraz jej wydanie w roku
  2019.

  Jednocześnie Spółka zrezygnowała z planów wydawania gier na urządzenia mobilne w roku 2018 i
  zadecydowała o przesunięciu zasobów potrzebnych do stworzenia i wydania tych gier na działalność
  wydawniczą na konsoli Nintendo Switch. Najważniejszym argumentem Z arządu jest fakt, że wszystkie gry
  wydane w roku 2018 są już zyskowne na dzień sporządzenia raportu, a wybrane tytuły jak Astro Bears Party
  czy One Strike w oczekiwaniach Zarządu przyniosą ponad 10 -krotność kosztów produkcji/przystosowania i
  wydania gry w perspektywie krótszej niż dw a lata od daty ich wydania.

  Spółka planuje dalsze pozyskiwanie licencji na portowanie i wydawanie gier na konsolę Nintendo Switch, w
  tym gier z portalu AdoptMyGame. W ocenie Zarządu Spółki część gier pozyskanych w ramach umów
  podpisanych do 30 września 2018 roku zostanie wydana jeszcze w tym roku.

  Spółka w roku 2018 zakłada możliwość uczestniczen ia w kolejnych inwestycjach z branży gier wideo, na
  zasadach inwestora strategicznego lub finansowo -strategicznego.
  Obecnie QubicGame s posiada udziały w następujących spółkach:
  • SONKA SA – 27.5%
  • Noobz from Poland SA – 8.67%
  • Drageus Games SA – 16.3%
  • I.V.O Games Sp . z o.o. – 20%


  QubicGames S.A.
  Raport kwartalny za drugi kwartał 2018 roku


  24

  7. Informacje na temat działań podejmowanych w obszarze rozwoju prowadzonej działalności,
  inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

  Spółka w drugim kwartale 2018 roku nie prowadziła prac badawczo -rozwojowych. Jednakże od początku
  2018 roku Spółka zdecydowała się zaoferować szerokiej grupie developerów gier korzystającym z silnika
  Unity nowy, unikalny produkt przystosowania ich gier do platformy Nintendo Switch z jak najmniejszym ich
  angażowaniem w proces portowania gry do nowej platformy Nintendo.

  W związku z oferowaniem nowego rodzaju produktu Spółka rozpoczęła proces tworzenia narzędzi
  przyśpieszających prace nad przystosowaniem gier na platformę Nintendo Switch oraz wprowadzeniem
  szeregu rozwiązań biznesowych w rama ch całego procesu od pozyskania do wydania i sprzedaży gry.

  8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji
  Spółka nie należy oraz nie tworzy żadnej grupy kapitałowej.

  9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.
  Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę przez QubicGames S.A. w przeliczeniu na pełne etaty
  wynosiła:
  - 2 osoby na dzień 3 0 czerwca 201 8 r. oraz
  - 3 osoby na dzień 3 0 czerwca 201 7 r.
  W okresie od 1 kwietnia 201 8 r. do 3 0 czerwca 201 8 r. Spółka współpracowała w sposób stały lub okresowy
  z 19 osobami w ramach umów cywilnoprawnych (w analogicznym okresie 201 7 roku było to 27 osób).


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:QubicGames SA
ISIN:PLQBCGM00018
NIP:8212515641
EKD: 58.21 działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Adres: ul. Katedralna 16 08-110 Warszawa
Telefon:+48 531242300
www:www.qubicgames.com
Komentarze o spółce QUBICGAMES
2017-11-24 09:15:41
PIG
No i ruszmy z projektem PIG :) ciekawe co im się uda wyciągnąć wartościowego .
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor