Raport.

QUART DEVELOPMENT SA (8/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019 r.

Zarząd Quart Development S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  W r o c ł a w , 1 5 m a j a 2 0 1 9 r.

  Raport jednostkowy i
  skonsolidowany
  za I kwartał 2019 r.
  okres od 1 stycznia do 31 marca
  Quart Development S.A.


  Raport jednostkowy i skonsolidowany

  Strona 1

  S P I S T R E Ś C I
  1. Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe ................................ ................................ .................... 2
  A. Bilans skonsolidowany ................................ ................................ ................................ ............................... 2
  B. Skonsolidowany rachunek zysków i strat ................................ ................................ ................................ ... 4
  C. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym ................................ ................................ .......... 5
  D. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych ................................ ................................ ................. 6
  2. Kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe ................................ ................................ ......................... 7
  A. Bilans ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 7
  B. Rachunek zysków i strat ................................ ................................ ................................ ............................. 9
  C. Zestawienie zmian w kapitale własnym ................................ ................................ ................................ ... 11
  D. Rachunek przepływów pieniężnych ................................ ................................ ................................ ......... 11
  3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu ................................ ................................ ..... 13
  4. Istotne zdarzenia wpływające na osiągnięte wyniki ................................ ................................ ..................... 13
  5. Władze Spółki, Akcjonariat ................................ ................................ ................................ ........................... 14
  A. Zarząd ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 14
  B. Rada Nadzorcza ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 14
  C. Akcjonariat ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 14
  6. Pozostałe i nformacje ................................ ................................ ................................ ................................ .... 15
  A. Informacja o zatrudnieniu ................................ ................................ ................................ ........................ 15
  B. Informacje o grupie kapitałowej ................................ ................................ ................................ .............. 15
  7. Dane teleadresowe ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 16

  Raport jednostkowy i skonsolidowany

  Strona 2

  1. K W A R T A L N E S K O N S O L I D O W A N E S P R A W O Z D A N I E F I N A N S O W E
  A. B I L A N S S K O N S O L I D O W A N Y

  AKTYWA 31.03.2019 31.03.2018
  A Aktywa trwałe 7 399 721,03 11 242 642,80
  I Wartości niematerialne i prawne - 61 921,33
  1 Koszty zakończonych prac rozwojowych - -
  2 Wartość firmy - -
  3 Inne wartości niematerialne i prawne - 61 921,33
  4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - -
  II Wartość firmy jednostek podporządkowanych - -
  1 Wartość firmy - jednostki zależne - -
  2 Wartość firmy - jednostki współzależne - -
  III Rzeczowe aktywa trwałe 7 366 042,63 5 787 594,77
  1 Środki trwałe 6 998 042,63 5 419 594,77
  a grunty ( w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu ) 2 156 133,24 2 959 544,24
  b budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 805 482,75 2 401 916,97
  c urządzenia techniczne i maszyny 4 138,26 5 524,26
  T środki transportu 32 288,38 52 609,30
  e inne środki trwałe - -
  2 Środki trwałe w budowie 368 000,00 368 000,00
  3 Zaliczki na środki trwałe w budowie - -
  IV Należności długoterminowe - -
  V Inwestycje długoterminowe 27 303,40 5 389 508,70
  1 Nieruchomości - 4 138 422,90
  2 Wartości niematerialne i prawne - -
  3 Długoterminowe aktywa finansowe 27 303,40 31 573,60
  c w pozostałych jednostkach 27 303,40 31 573,60
  - udziały lub akcje 27 303,40 31 573,60
  4 Inne inwestycje długoterminowe - 1 219 512,20
  VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 375,00 3 618,00
  1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 375,00 3 386,00
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe - 232,00
  B Aktywa obrotowe 49 756 116,29 37 503 673,05
  I Zapasy 35 154 339,99 27 780 301,63
  1 Materiały 258,75 -
  2 Półprodukty i produkty w toku 24 717 242,76 16 685 968,10
  3 Produkty gotowe 385 634,72 540 863,94
  4 Towary 9 422 728,69 10 383 004,49
  5 Zaliczki na dostawy 628 475,07 170 465,10
  II Należności krótkoterminowe 2 445 576,58 564 163,69
  1 Należności od jednostek powiązanych 1 558 439,58 663,95
  a z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty : 1 558 439,58 663,95
  - do 12 miesięcy 1 558 439,58 663,95
  3 Należności od pozostałych jednostek 887 137,00 563 499,74
  a z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty: 224 428,14 183 763,38
  - do 12 miesiecy 224 428,14 183 763,38


  Raport jednostkowy i skonsolidowany

  Strona 3

  AKTYWA 31.03.2019 31.03.2018
  b z tytułu podatków , dotacji , ceł , ubezpieczeń społecznych i
  zdrowotnych oraz innych świadczeń 604 400,36 160 952,20
  c Inne 58 308,50 218 784,16
  III Inwestycje krótkoterminowe 11 990 969,55 8 958 059,13
  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 11 990 969,55 8 958 059,13
  a w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi
  jednostek współzależnych 3 097 212,39 -
  - udzielone pożyczki 3 097 212,39 -
  c w pozostałych jednostkacU 880 330,83 41 340,65
  - udzielone pożyczki 880 330,83 41 340,65
  T środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 013 426,33 8 916 718,48
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8 013 426,33 8 916 718,48
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 165 230,17 201 148,60
  C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - -
  D Udziały (akcje) własne - -
  AKTYWA RAZEM 57 155 837,32 48 746 315,85

  PASYWA 31.03.2019 31.03.2018
  A Kapitał własny 34 524 498,65 34 296 295,18
  I Kapitał podstawowy 12 830 000,00 12 830 000,00
  II Kapitałzapasowy podwyższający kapitał zakladowy - -
  III Kapitał zapasowy 24 766 972,02 21 952 702,56
  IV Kapitał z aktualizacji wyceny - -
  V Pozostałe kapitały rezerwowe - -
  VI Różnice kursowe z przeliczenia - -
  VII Zysk ( strata ) z lat ubiegłych - 1 854 279,68 - 439 308,83
  VIII Zysk ( strata ) netto - 1 218 193,69 - 47 098,55
  IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - -
  B Kapitał mniejszości 341 674,66 349 135,42
  C Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych - -
  I Ujemna wartosć firmy - jednostki zależne - -
  II Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne - -
  D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 289 664,01 14 100 885,25
  I Rezerwy na zobowiązania 340 558,73 621 378,73
  1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 280 820,00
  2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 18 969,32 18 969,32
  - długoterminowe 18 969,32 18 969,32
  3 Pozostałe rezerwy 321 589,41 321 589,41
  - długoterminowe 321 589,41 321 589,41
  II Zobowiązania długoterminowe - 3 295 200,00
  2 Wobec pozostałych jednostek - 3 295 200,00
  a kredyty i pożyczki - 589 200,00
  T Inne - 2 706 000,00
  III Zobowiązania krótkoterminowe 21 949 105,28 10 184 306,52
  1 Wobec jednostek powiazanycU - -
  a z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności : - -
  - do 12 miesięcy - -
  2 Wobec pozostałych jednostek 21 569 531,30 9 804 732,54


  Raport jednostkowy i skonsolidowany

  Strona 4

  PASYWA 31.03.2019 31.03.2018
  a kredyty i pożyczki - 307 200,00
  T z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności : 2 175 677,67 4 480 858,80
  - do 12 miesięcy 2 144 442,29 4 449 623,42
  - powyżej 12 miesięcy 31 235,38 31 235,38
  e zaliczki otrzymane na dostawy 18 866 091,24 4 726 410,56
  g z tytułu podatków , ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń 428 519,64 181 492,17
  U z tytułu wynagrodzeń 49 988,17 41 964,72
  i inne 49 254,58 66 806,29
  3 Fundusze specjalne 379 573,98 379 573,98
  IV Rozliczenia międzyokresowe - -
  PASYWA RAZEM 57 155 837,32 48 746 315,85


  B. S K O N S O L I D O W A N Y R A C H U N E K Z Y S K Ó W I S T R AT

  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2019 –
  31.03.2019
  01.01.2018 –
  31.03.2018
  A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 1 152 372,11 2 512 617,52
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 143 498,98 144 054,59
  II. Zmiana stanu produktów 9 601 354,52 1 813 112,93
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - -
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - 555 450,00
  B. Koszty działalności operacyjnej 1 556 456,44 2 577 074,50
  I. Amortyzacja 50 833,92 65 032,71
  II. Zużycie materiałów i energii 493 847,17 33 878,10
  III. Usługi obce 657 869,93 1 932 503,97
  IV. Podatki i opłaty 31 125,67 40 468,52
  - w tym podatek akcyzowy - -
  V. Wynagrodzenia 264 233,96 213 383,92
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 48 440,61 40 427,48
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 10 105,18 14 051,02
  VIII. Wartość sprzedanych towarów imateriałów - 237 328,78
  C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży - 404 084,33 - 64 456,98
  D. Pozostałe przychody operacyjne 1 183,30 3 055,18
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -
  II. Dotacje - -
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  IV. Inne przychody operacyjne 1 183,30 3 055,18
  E. Pozostałe koszty operacyjne 891 594,16 29 729,02
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 891 502,13 29 727,72
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - -
  III. Inne koszty operacyjne 92,03 1,30
  F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej - 1 294 495,19 - 91 130,82
  G. Przychody finansowe 26 525,05 35 108,24


  Raport jednostkowy i skonsolidowany

  Strona 5

  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2019 –
  31.03.2019
  01.01.2018 –
  31.03.2018
  I. Dywidendy i udziały w zyskach - -
  II. Odsetki 26 525,05 35 108,24
  w tym : od jednostek powiązanych 13 895,86 -
  III. Zyski ze zbycia inwestycji - -
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji - -
  V. Inne - -
  H Koszty finansowe 821,89 15 243,92
  I. Odsetki 821,89 15 243,92
  w tym : dla jednostek powiązanych - -
  II. Strata ze zbycia inwestycji - -
  III. Aktualizacja wartości inwestycji - -
  IV. Inne - -
  I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek
  podporządkowanych - -
  J. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej - 1 268 792,03 - 71 266,50
  K. Odpis wartości firmy - -
  I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne - -
  II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne - -
  III. Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone - -
  L. Odpis ujemnej wartości firmy - -
  I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne - -
  II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne - -
  III. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone - -
  M. Zysk ( strata ) brutto - 1 268 792,03 - 71 266,50
  N. Podatek dochodowy - 32 929,00 - 25 728,00
  O. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia
  straty ) - -
  P. Zysk(strata) z udziałów w jedn.podporządkowanych
  wycenionych metodą praw własności - -
  Q. Zyski ( straty) mniejszości - 17 669,34 1 560,05
  R. Zysk ( strata ) netto - 1 218 193,69 - 47 098,55

  C. S K O N S O L I D O W A N E Z E S T A W I E N I E Z M I A N W K A P I T A L E W Ł A S N Y M

  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 01.01.2019 –
  31.03.2019
  01.01.2018 –
  31.03.2018
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 35 742 692,34 34 343 393,73
  Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO) 35 742 692,34 34 343 393,73
  II. Kapitał własny na koniec okresu 34 524 498,65 34 296 295,18
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
  zysku 34 524 498,65 34 296 295,18  Raport jednostkowy i skonsolidowany

  Strona 6

  D. S K O N S O L I D O W A N Y R A C H U N E K P R Z E P Ł Y W Ó W P I E N I Ę Ż N Y C H

  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2019 –
  31.03.2019
  01.01.2018 –
  31.03.2018
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk (Strata) netto - 1 218 193,69 - 47 098,55
  II. Korekty razem - 3 066 435,91 - 2 325 906,49
  1. Amortyzacja 50 833,92 65 032,71
  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - -
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) - 24 973,86 11 161,78
  4. Zysk (starta) z działalności inwestycyjnej 891 502,13 - 47 750,10
  5. Zmiana stanu rezerw - 280 820,00 - 2 844,00
  6. Zmiana stanu zapasów - 1 004 334,89 - 1 705 796,96
  7. Zmiana stanu należności - 315 215,54 - 54 235,75
  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów - 2 409 613,21 - 551 999,34
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów - -
  10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów - 105 579,28 - 103 157,57
  11. Inne korekty 131 764,82 63 682,74
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ -II) - 4 284 629,60 - 2 373 005,04
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 3 620 660,00 20 000,00
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych - 20 000,00
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne
  i prawne 3 620 660,00 -
  3. Z aktywów finansowych, w tym: - -
  a) w jednostkach powiązanych - -
  b) w pozostałych jednostkach - -
  - zbycie aktywów finansowych - -
  - dywidendy i udziały w zyskach - -
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - -
  - odsetki - -
  - inne wpływy z aktywów finansowych - -
  4. Inne wpływy inwestycyjne - -
  II. Wydatki 62 588,25 -
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych - -
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
  prawne 62 588,25 -
  3. Na aktywa finansowe, w tym: - -
  - nabycie aktywów finansowych - -
  - udzielone pożyczki długoterminowe -
  4. Inne wydatki inwestycyjne - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) 3 558 071,75 20 000,00
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy - -


  Raport jednostkowy i skonsolidowany

  Strona 7

  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2019 –
  31.03.2019
  01.01.2018 –
  31.03.2018
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału - -
  2. Kredyty i pożyczki - -
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - -
  4. Inne wpływy fniansowe - -
  II. Wydatki - 87 961,78
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych - -
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - -
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału
  zysku - -
  4. Spłaty kredytów i pożyczek - 76 800,00
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - -
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - -
  8. Odsetki - 11 161,78
  9. Inne wydatki finansowe - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) - - 87 961,78
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/ -B.III+/ -C.III) - 726 557,85 - 2 440 966,82
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - 726 557,85 - 2 440 966,82
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - -
  F. Środki pieniężne na początek okresu 8 739 984,18 11 357 685,30
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ -D), w tym 8 013 426,33 8 916 718,48
  - o ograniczonej możliwości dysponowania - -

  2. K W A R T A L N E J E D N O S T K O W E S P R A W O Z D A N I E F I N A N S O WE
  A. B I L A N S

  AKTYWA 31.03.2019 31.03.2018
  A Aktywa trwałe 10 854 942,46 11 091 945,77
  I Wartości niematerialne i prawne - 61 921,33
  3 Inne wartości niematerialne i prawne - 61 921,33
  II Rzeczowe aktywa trwałe 3 844 264,06 4 017 832,84
  1 Środki trwałe 3 746 264,06 3 919 832,84
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2 156 133,20 2 156 133,20
  b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i
  wodnej 1 559 023,94 1 715 796,20
  c) urządzenia techniczne i maszyny 4 138,26 5 524,26
  d) środki transportu 26 968,66 42 379,18
  e) inne środki trwałe - -
  2 Środki trwałe w budowie 98 000,00 98 000,00
  III Należności długoterminowe - -
  IV Inwestycje długoterminowe 7 004 303,40 7 008 573,60
  3 Długoterminowe aktywa finansowe 7 004 303,40 7 008 573,60


  Raport jednostkowy i skonsolidowany

  Strona 8

  AKTYWA 31.03.2019 31.03.2018
  a) w jednostkach powiązanych 6 977 000,00 6 977 000,00
  - udziały lub akcje 6 977 000,00 6 977 000,00
  c) w pozostałych jednostkach 27 303,40 31 573,60
  - udziały lub akcje 27 303,40 31 573,60
  V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 375,00 3 618,00
  1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 375,00 3 386,00
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe - 232,00
  B Aktywa obrotowe 43 526 856,99 30 158 665,85
  I Zapasy 34 977 483,25 27 603 703,64
  1 Materiały - -
  2 Półprodukty i produkty w toku 24 717 242,76 16 685 968,10
  3 Produkty gotowe 385 634,72 540 863,94
  4 Towary 9 285 388,69 10 245 664,49
  5 Zaliczki na dostawy i usługi 589 217,08 131 207,11
  II Należności krótkoterminowe 163 349,96 1 174 530,60
  1 Należności od jednostek powiązanych 1 120,06 980 422,39
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 120,06 980 422,39
  - do 12 miesięcy 1 120,06 139 287,88
  - powyżej 12 miesięcy - 841 134,51
  3 Należności od pozostałych jednostek 162 229,90 194 108,21
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 15 370,26 110 576,07
  - do 12 miesięcy 15 370,26 110 576,07
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
  zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 129 809,64 74 819,87
  c) inne 17 050,00 8 712,27
  III Inwestycje krótkoterminowe 8 232 509,45 1 202 007,12
  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 232 509,45 1 202 007,12
  a) w jednostkach powiązanych 319 338,83 181 865,15
  - udzielone pożyczki 319 338,83 181 865,15
  b) w pozostałych jednostkach 47 204,79 41 340,65
  - udzielone pożyczki 47 204,79 41 340,65
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 865 965,83 978 801,32
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7 865 965,83 978 801,32
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 153 514,33 178 424,49
  C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - -
  D Udziały (akcje) własne - -
  AKTYWA RAZEM 54 381 799,45 41 250 611,62


  PASYWA 31.03.2019 31.03.2018
  A Kapitał (fundusz) własny 29 241 710,25 28 600 696,63
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 12 830 000,00 12 830 000,00
  II Kapitał (fundusz) zapasowy 16 794 714,73 16 794 714,73
  III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - -
  IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - -


  Raport jednostkowy i skonsolidowany

  Strona 9

  PASYWA 31.03.2019 31.03.2018
  V Zysk (strata) z lat ubiegłych 73 969,48 - 890 978,52
  VI Zysk (strata) netto - 456 973,96 - 133 039,58
  VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - -
  B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 140 089,20 12 649 914,99
  I Rezerwy na zobowiązania 354 518,41 354 418,41
  1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 32 929,00 32 829,00
  3 Pozostałe rezerwy 321 589,41 321 589,41
  - długoterminowe 321 589,41 321 589,41
  II Zobowiązania długoterminowe - 3 295 200,00
  3 Wobec pozostałych jednostek - 3 295 200,00
  a) kredyty i pożyczki - 589 200,00
  e) inne - 2 706 000,00
  III Zobowiązania krótkoterminowe 24 785 570,79 9 000 296,58
  1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4 318 504,18 2 792 282,20
  a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: - -
  - do 12 miesięcy - -
  b) inne 4 318 504,18 2 792 282,20
  3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 20 467 066,61 6 208 014,38
  a) kredyty i pożyczki - 307 200,00
  d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 1 139 217,90 4 469 913,37
  - do 12 miesięcy 1 107 982,52 4 438 677,99
  - powyżej 12 miesięcy 31 235,38 31 235,38
  e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 18 866 091,24 1 226 410,56
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  oraz innych tytułów publicznoprawnych 412 188,66 162 944,93
  h) z tytułu wynagrodzeń 49 568,81 41 545,52
  IV Rozliczenia międzyokresowe - -
  PASYWA RAZEM 54 381 799,45 41 250 611,62

  B. R A C H U N E K Z Y S K Ó W I S T RAT

  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2019 –
  31.03.2019
  01.01.2018 –
  31.03.2018
  A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 030 752,62 2 393 604,87
  - od jednostek powiązanych - -
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 879,49 12 589,76
  II Zmiana stanu produktów 1 008 873,13 1 825 565,11
  III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - -
  IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - 555 450,00


  Raport jednostkowy i skonsolidowany

  Strona 10

  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2019 –
  31.03.2019
  01.01.2018 –
  31.03.2018
  B Koszty działalności operacyjnej 1 445 220,80 2 461 109,01
  I Amortyzacja 18 641,10 39 619,89
  II Zużycie materiałów i energii 486 673,67 24 073,89
  III Usługi obce 644 824,43 1 899 699,85
  IV Podatki i opłaty, w tym: 26 656,90 35 259,01
  - podatek akcyzowy -
  V Wynagrodzenia 216 436,42 178 760,72
  VI Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym: 43 076,15 36 338,90
  VII Pozostałe koszty rodzajowe 8 912,13 10 027,97
  VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów - 237 328,78
  C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) - 414 468,18 - 67 504,14
  D Pozostałe przychody operacyjne 3 568,38 13 382,00
  I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych - -
  II Dotacje - -
  III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - -
  IV Inne przychody operacyjne 3 568,38 13 382,00
  E Pozostałe koszty operacyjne 0,58 29 728,09
  I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych - 29 727,72
  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - -
  III Inne koszty operacyjne 0,58 0,37
  F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) - 410 900,38 - 83 850,23
  G Przychody finansowe 5 286,02 463,90
  I Dywidendy i udziały w zyskach - -
  II Odsetki, w tymJ 5 286,02 463,90
  - od jednostek powiązanych 2 766,42 305,48
  III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych - -
  IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych - -
  V Inne - -
  H Koszty finansowe 51 359,60 49 653,25
  I Odsetki, w tym: 51 359,60 49 653,25
  - dla jednostek powiązanych 50 547,97 34 520,55
  II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych - -
  III Aktualizacja wartości aktywów finansowych - -
  IV Inne - -
  I Zysk (strata) brutto (F + G - H) - 456 973,96 - 133 039,58
  J Podatek dochodowy - -
  K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia z zysku (zwiększenia
  straty) -
  L Zysk (strata) netto (I - J - K) - 456 973,96 - 133 039,58
  Raport jednostkowy i skonsolidowany

  Strona 11


  C. Z E S T A W I E N I E Z M I A N W K A P I T A L E W Ł A S N Y M

  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 01.01.2019 –
  31.03.2019
  01.01.2018 –
  31.03.2018
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 29 698 684,21 28 733 736,21
  Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO) 29 698 684,21 28 733 736,21
  II. Kapitał własny na koniec okresu 29 241 710,25 28 600 696,63
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
  zysku 29 241 710,25 28 600 696,63

  D. R A C H U N E K P R Z E P Ł Y W Ó W P I E N I Ę Ż N Y C H

  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2019 –
  31.03.2019
  01.01.2018 –
  31.03.2018
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto - 456 973,96 - 133 039,58
  II. Korekty razem - 163 737,47 - 908 401,22
  1. Amortyzacja 18 641,10 39 619,89
  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - -
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 46 813,14 45 376,85
  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - 29 727,72
  5. Zmiana stanu rezerw - -
  6. Zmiana stanu zapasów - 1 009 023,73 - 1 705 796,96
  7. Zmiana stanu należności 840 117,38 26 493,33
  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów 36 538,74 741 601,11
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - 96 824,10 - 85 423,16
  10. Inne korekty - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ -II) - 620 711,43 - 1 041 440,80
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 182 341,75 50 000,00
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych - 20 000,00
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne
  i prawne - -
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 173 309,98 -
  a) w jednostkach powiązanych - -
  b) w pozostałych jednostkach 173 309,98 -
  zbycie aktywów finansowych - -
  dywidendy i udziały w zyskach - -
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - -
  odsetki 173 309,98 -
  inne wpływy z aktywów finansowych - -
  4. Inne wpływy inwestycyjne 9 031,77 30 000,00


  Raport jednostkowy i skonsolidowany

  Strona 12

  II. Wydatki 200 000,00 -
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych - -
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
  prawne - -
  3. Na aktywa finansowe, w tym: - -
  nabycie aktywów finansowych - -
  udzielone pożyczki długoterminowe - -
  4. Inne wydatki inwestycyjne 200 000,00 -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) - 17 658,25 50 000,00
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy - -
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału - -
  2. Kredyty i pożyczki - -
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - -
  4. Inne wpływy finansowe - -
  II. Wydatki 27 747,95 87 961,78
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych - -
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - -
  3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału
  zysku - -
  4. Spłaty kredytów i pożyczek - 76 800,00
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - -
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - -
  8. Odsetki 27 747,95 11 161,78
  9. Inne wydatki finansowe - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) - 27 747,95 - 87 961,78
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/ -B.III+/ -C.III) - 666 117,63 - 1 079 402,58
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - 666 117,63 - 1 079 402,58
  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - -
  F. Środki pieniężne na początek okresu 8 532 083,46 2 058 203,90
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ -D), w tym: 7 865 965,83 978 801,32
  o ograniczonej możliwości dysponowania - -
  Raport jednostkowy i skonsolidowany

  Strona 13


  3. I N F O R M A C J E O Z A S A D A C H P R Z Y J Ę T Y C H P R Z Y S P O R Z Ą D Z A N I U R A P O R T U

  Raport kwartalny Emitenta za I kwartał 201 9 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot
  uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z
  postanowieniami:
  - załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
  - z zasadami (polityką) rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości .
  Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 201 9 do 31 marca 201 9 roku oraz dane
  porównawcze za okres od 1 stycznia 201 9 do 31 marca 201 9 roku. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad
  (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad roku 201 8.

  4. I S T O T N E Z D A R Z E N I A W P Ł Y W A J Ą C E N A O S I Ą G N I Ę T E W Y N I K I

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 201 9 r. wyniosły 1.152 tys. zł, Grupa Kapitałowa
  zanotowała stratę w wysokości 1.218 tys. zł.
  Przychody jednostkowe Quart Development S.A. w pierwszym kwartale 201 9 r. wyniosły 1.031 tys. zł, wobec
  2.394 tys. zł w I kwartale 201 8 r. Strata wyniosła 457 tys. zł, w porównaniu do 133 tys. zł straty w I kwartale
  201 8 r.
  W I kwartale 201 9 r. Quart Development S.A. kontynuował budowę inwestycji BIELANY III . Spółka p rzygotowała
  też kolejne tereny pod sprzedaż działek w inwestycji LEGNICA i oczekiwała na pozwolenie na budowę inwestycji
  GORLICKA.  Raport jednostkowy i skonsolidowany

  Strona 14

  5. W Ł A D Z E S P Ó Ł K I , A K C J O N A R I A T
  A. Z A R Z Ą D

  Na dzień sporządzenia raportu, Zarząd Quart Development S.A. jest jednoosobowy:
  Michał Rataj – Prezes Zarządu

  B. R A D A N A D Z O R C Z A

  Na dzień sporządzenia raportu w skład Rady Nadzorczej Quart Development S.A. wchodzą:
  1) Agnieszka Badowska
  2) Małgorzata Wójcik
  3) Przemysław Kruszyński
  4) Roman Jędrzejczyk
  5) Paweł Jędrzejczyk

  C. A K C J O N A R I A T

  Na dzień sporządzenia raportu , wg informacji posiadanych przez Emitenta , akcjonariuszami Quart Development
  S.A. byli:
  Lp Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału Liczba głosów % głosów
  1
  Przemysław Kruszyński
  (wraz z Agencją Reklamową
  CZART Sp. z o.o.)
  5 440 000 akcji imiennych
  oraz 171 358 akcji
  zwykłych na okaziciela
  43,74% 11 051 358 47,92%
  2
  Roman Edward Jędrzejczyk
  (wraz z żoną Zofią Stawera -
  Jędrzejczyk)
  4 790 000 akcji imiennych
  oraz 733 546 akcji
  zwykłych na okaziciela
  43,05% 10 313 546 44,72%
  3 Michał Rataj (prezes
  zarządu)
  60 000 akcji zwykłych na
  okaziciela 0,47% 60 000 0,26%
  4
  Anna Marcinkowska (wraz z
  osobami wchodzącymi w
  skład domniemanego
  porozumienia)
  1 500 000 akcji zwykłych
  na okaziciela 11,69% 1 500 000 6,51%
  5 Pozostali akcjonariusze 75 096 akcji zwykłych na
  okaziciela 0,59% 75 096 0,33%
  Razem 12 830 000 100 % 23 060 000 100 %
  Raport jednostkowy i skonsolidowany

  Strona 15

  6. P O Z O S T A Ł E I N F O R M A C J E
  A. I N F O R M A C J A O Z A T R U D N I E N I U

  Spółka zatrudnia 8 osób , w przeliczeniu na pełne etaty.

  B. I N F O R M A C J E O G R U P I E K A P I T A Ł O W E J

  1. Quartus Sp. z o.o.
  Emitent posiada 100% udziałów w spółce Quartus Sp. z o.o. Spółka została powołana do zarządzania
  nieruchomościami posiadanymi przez Quart Development S.A.
  Quartus Sp. z o.o. ma w swojej strategii nabywać, od spółki matki, nieruchomości tj. lokale mieszkaln e lub
  biurowe oraz gotowe inwestycje do dalszego przeznaczenia komercyjnego (pod wynajem długoterminowy).
  Środki finansowe potrzebne na tego typu inwestycje pochodzą z kredytów bankowych (długoterminowych) lub
  z pożyczek od spółki matki. Taka strategia poz wala na utrzymanie profilu budowy i sprzedaży nieruchomości
  przez Quart Development S.A. i tym samym zwiększa możliwości produktowe w postaci nowych usług
  długoterminowych, jakimi są najem nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Celem Quartus Sp. z o.o. jest
  posiadanie w perspektywie 10 -20 lat dużej bazy lokali, umiejscowionych w różnych częściach miasta lub
  regionu, na którym będzie działał Quart Development S.A.
  QUARTUS Sp. z o.o. nie zatrudnia osób w przeliczeniu na pełne etaty.
  Konsolidacja metodą pe łną.
  2. Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ” S.A.
  Emitent posiada 92,09% akcji Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ” S.A.
  Zakład należący do przejmowanej spółki rozpoczął działalność w 1953 r. i od początku istnienia produkuje
  maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego, głównie mięsnego. W 1993 roku przedsiębiorstwo
  przekształciło się w pracowniczą spółkę akcyjną. Emitent nie jest zainteresowany rozwojem działalności
  produkcyjnej w przejmowane j spółce. Działalność ta została w 2011 r. wydzielona do nowoutworzonej spółki
  SPOMASZ Wrocław Produkcja Sp. z o.o., której jedynym udziałowcem jest Wrocławska Fabryka Maszyn i
  Urządzeń Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ” S.A.
  „SPOMASZ” S.A. zatrudnia 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.
  Konsolidacja metodą pełną.
  Raport jednostkowy i skonsolidowany

  Strona 16

  7. D A N E T E L E A D R E S O W E

  Quart Development S.A.
  ul. Fabryczna 19
  53 -609 Wrocław
  tel.: +48 71 335 73 81
  fax: +48 71 335 73 92
  www.quart.com.pl
  [email protected]
  NIP: 894 -28 -71 -207
  REGON: 020323147
  Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000324518
  Kapitał zakładowy: 12.830.000 PLN


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Quart Development SA
ISIN:PLQRTDV00016
NIP:894-28-71-207
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Fabryczna 19 53-609 Wrocław
Telefon:+48 71 3357381
www:www.quart.com.pl
Komentarze o spółce QUART DEVELOPMENT
2020-05-25 08-05-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649