Raport.

PZ CORMAY SA (33/2017) Dokonanie przydziału akcji serii L Spółki

Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach ("Spółka") informuje, że w dniu 25 września 2017 roku dokonał przydziału 13 481 054 (trzynaście milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda ("Akcje Serii L"), w ramach ich oferty publicznej dokonywanej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 r. Akcje Serii L emitowane są na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii L oraz zmiany statutu Spółki.
Zgodnie z ww. prospektem, niezwłocznie po dokonaniu przydziału (spodziewany termin to 27 września 2017 r.) na rachunku papierów wartościowych Spółki zapisanych zostanie 16 851 352 (szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) zdematerializowanych akcji wyemitowanych przez Orphée SA z siedzibą w Plan-les-Ouates Genewa, Szwajcaria, o wartości nominalnej 0,10 CHF każda, oznaczonych kodem ISIN CH0197761098, stanowiących wkłady na subskrybowane Akcje Serii L.
Szczegółowy raport bieżący podsumowujący subskrypcję Akcji Serii L, o którym mowa w § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostanie przekazany w terminie późniejszym, zgodnie z przepisami prawa.
Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PZ Cormay SA
ISIN:PLCMRAY00029
NIP:1181872269
EKD: 20.59 produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Wiosenna 22 05-092 Łomianki
Telefon:+48 22 7517910
www:www.pzcormay.pl
Kalendarium raportów
2019-08-23Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-08-23Raport półroczny
Komentarze o spółce PZ CORMAY
2019-05-20 05-05-44
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649