Raport.

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 40146 39402 9608 9187 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1522 2291 364 534 Zysk (strata) brutto 1469 1936 352 451 Zysk (strata) netto 1310 1588 314 370 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -353 2043 -84 476 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 33 -7875 8 -1836 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1686 6777 404 1580 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1366 945 327 220 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.03.2018 r. i 31.12.2017 r. Aktywa razem 167355 161482 39766 38716 Zobowiązania długoterminowe 23956 25092 5692 6016 Zobowiązania krótkoterminowe 65927 61138 15665 14658 Kapitał własny 77472 75252 18408 18042 Kapitał zakładowy 41941 41941 9966 10056 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,03 0,04 0,01 0,01 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,85 1,79 0,44 0,43 dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 35465 33382 8488 7783 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 644 782 154 182 Zysk (strata) brutto 366 593 88 138 Zysk (strata) netto 399 490 95 114 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -490 2070 117 483 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 376 -7845 90 -1829 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1812 6887 434 1606 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1698 1112 406 259 Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.03.2018 r. i 31.12.2017 r. Aktywa razem 171223 167713 40685 40210 Zobowiązania długoterminowe 23290 24411 5534 5853 Zobowiązania krótkoterminowe 57746 53514 13721 12830 Kapitał własny 90187 89788 21430 21527 Kapitał zakładowy 41941 41941 9966 10056 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,01 0,01 0,00 0,00 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,15 2,14 0,51 0,51

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Sprawozdanie finansowe sporządzone za:
  I kwarta
  Ulica, nr budynku, [nr lokalu]
  ul. Lutosawskiego 17A
  Kod pocztowy
  76-200
  Miejscowo ść
  Supsk
  Poprzedni rok obrotowy DATA POCZ
  ĄTKOWA DATA KO ŃCOWA
  31.03.2018
  31.03.2017
  01.01.2017
  Bie żący rok obrotowy
  01.01.2018
  Poziom zaokr ągle ń zastosowany w sprawozdaniu finansowym
  Waluta sprawozdawcza
  Data zatwierdzdenia sprawozdania finansowego do pub
  likacji
  15.05.2018
  zoty polski (PLN)tysiące
  Nazwa jednostki dominuj ącej Grupy Kapitaowej
  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.


  PRZETWÓRSTWO
  TWORZYW SZTUCZNYCH "PLAST-BOX" S.A.
  Supsk, 15 maja 2018 roku
  RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTA 2018 ROKU ZAWIERAJ ĄCY SKRÓCONE
  KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE


  Plast-Box Apartments Sp. z o.o. (zwana dalej jednostkązale żn ą) prowadzi dziaalno śćw formie spóki z ograniczon ąodpowiedzialno ści ą od 05
  grudnia 2007 roku. Siedziba spóki mie ści si ęw Supsku przy ul. Lutosawskiego 17A. Spóka wpisana jest d o Krajowego Rejestru Sądowego pod
  KRS 0000295299, postanowieniem S ądu Rejonowego Gda ńsk-Pónoc, VIII W ydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego z dnia 18.12.2007
  r. Podstawowym przedmiotem dziaalno ści spóki jest kupno i sprzeda żnieruchomo ści na wasny rachunek. Zarz ąd spóki na dzie ń31.03.2018 roku
  i na dzie ńpublikacji stanowi Prezes - Krzysztof Pióro. Czas dziaani a spóki nie jest oznaczony. PrzetwórstwoTworzyw Sztuczny ch Plast-Box S.A.
  posiada 100% udziaów w jednostce zale żnej Plast-Box Apartments Sp. z o.o.
  - Czonek Rady Nadzorczej, Natalia Majer
  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. prowadz i dziaalnośćw formie spóki akcyjnej od 22 czerwca 1999 roku. Siedziba Sp óki mieści
  si ę w Supsku przy ul. Lutosawskiego 17 a. Spóka wpisana jest d o Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000139210, postanowieniem S ądu
  Rejonowego Gda ńsk-Pónoc w Gda ńsku, XVI W ydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego z dnia 14.11.2002 r.
  - Przewodnicz ący Rady Nadzorczej, Krzysztof Burszka - Zast ępca Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej,
  Skad osobowy Rady Nadzorczej na dzie ń 31.03.2018 r. i na dzie ń publikacji sprawozdania:
  Porównawcze dane finansowe dotycz ące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzie ń 31.12.2017 r. i 31.03.2017 r.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane
  za okres od 01.01 do 31.03.2018 roku.
  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
  SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWART A 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty wyrażone s ą w tysi ącach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  Waluta sprawozdawcza: zoty polski (PLN)
  Skad osobowy Zarz ądu na dzie ń 31.03.2018 r. i na dzie ń publikacji sprawozdania:
  Grupa Kapitaowa Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast- Box" S.A.("Grupa Kapitaowa", "Grupa") skada sięz Przetwórstwa Tworzyw
  Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Plast-Box S.A.", "Spó ka", "Jednostka Dominująca") i jej spóek zale żnych.
  Informacje o Jednostce Dominuj ącej oraz Grupie Kapitaowej
  Podstawowym przedmiotem dziaalno ści Spóki wedug PKD 2222 Z, jest produkcja opakowa ńz tworzyw sztucznych. Klasa ta obejmuje produkcj ę
  wiader i skrzynek plastikowych. Oferta produkcyjna Spóki skierowana jest do odbiorców z przemysu che micznego (farb i lakierów) i spożywczego.
  Porównawcze dane finansowe dotycz ące rachunku zysków i strat, sprawozdania z cakowitych doch odów, rachunku przepywów pieniężnych oraz
  zestawienia ze zmian w kapitale wasnym prezentowan e są za okres od 01.01. do 31.03.2017 r.
  Plast-Box Development Sp. z o.o. (zwana dalej jednostk
  ązale żn ą) prowadzi dziaalno śćpod obecn ąnazw ą, w formie spóki z ograniczon ą
  odpowiedzialno ści ą od 21 grudnia 2006 roku. Siedziba spóki mie ści si ęw Supsku przy ul. Lutosawskiego 18. Spóka wpisana jest do Krajowego
  Rejestru S ądowego pod nr KRS 0000197071, postanowieniem S ądu Rejonowego Gda ńsk-Pónoc, VIII W ydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru
  S ądowego z dnia 25.02.2004 r. Podstawowym przedmiotem dziaa lności spóki jest po średnictwo w obrocie nieruchomo ściami. Zarz ąd spóki na
  dzie ń31.03.2018 r. stanowili: Prezes – Krzysztof Pióro, Czonek Zarządu - Krzysztof Kmita, Czonek Zarz ądu - Piotr Czembor. Skad osobowy
  Zarz ądu na dzie ńpublikacji sprawozdania: Prezes – Krzysztof Pióro, Czone k Zarządu - Krzysztof Kmita, Czonek Zarz ądu - Piotr Czembor. Czas
  dziaania spóki nie jest oznaczony. PrzetwórstwoTworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. posiada 77,78% udziaów w jednos tce zależnej Plast-Box
  Development Sp. z o.o.
  - Czonek Rady Nadzorczej,
  - Czonek Rady Nadzorczej. Iuliia Vlasenko
  Czas dziaania Jednostki Dominuj ącej i spóek Grupy Kapitaowej "Plast-Box" S.A. nie jest oznaczony.
  Plast-Box East Sp. z o.o. (zwana dalej jednostkązale żn ą) prowadzi dziaalno śćw formie spóki z ograniczon ąodpowiedzialno ści ą od 11 grudnia
  2017 roku. Siedziba spóki mie ści si ęw W itebsku (Biaoru ś) przy ul. М. Gorkiego, 145/6/135. Spóka zostaa zarejestrowana prze z W itebski
  Obwodowy Komitet W ykonawczy pod numerem rejestracyjnym 39 1005474. Podstawowym przedmiotem dziaalności spóki jest handel zagraniczny.
  Organem wykonawczym spóki jest Dyrektor – Agnieszka Mielo ch. Czas dziaania spóki nie jest oznaczony. PrzetwórstwoTworzyw Sztucznych
  Plast-Box S.A. posiada 100% udziaów w jednostce za leżnej Plast-Box East Sp. z o.o.
  Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. (zwana dalej jednostk
  ązale żn ą) prowadzi dziaalno śćw formie spóki z ograniczon ąodpowiedzialno ści ą od 28 kwietnia
  2004 roku. Siedziba spóki mie ści si ęna Ukrainie, w Czernichowie ul. Uszy ńskiego 14. Spóka zostaa zarejestrowana przez Komitet W yk onawczy
  Czernichowskiej Rady Miejskiej pod numerem rejestracyjny m 1-1997. Podstawowym przedmiotem dziaalności spóki jest produkcja artykuów z
  masy plastikowej. Dyrekcj ęspóki stanowi Dyrektor – Grzegorz Pawlak. Czas dziaania s póki nie jest oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
  Plast-Box S.A. posiada 100% udziaów w jednostce za leżnej Plast-Box Ukraina Sp. z o.o.
  INFORMACJE OGÓLNE
  Krzysztof Pióro - W iceprezes, Czonek Zarz
  ądu.
  Adam Laskowski
  Jednostce Dominuj ącej nadano numer statystyczny REGON 770703308.
  Dariusz Ga żewski
  W edug klasyfikacji dziaalno ści przyj ętej przez GPW w W arszawie S.A., Spóka dziaa w sek torze przemysu chemicznego.
  Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu,
  3


  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
  SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty wyrażone s ą w tysi ącach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  Waluta sprawozdawcza: zoty polski (PLN)

  W okresie obj ętym niniejszym raportem spóki Grupy Kapitaowej ni e uczestniczyy w procesach ączenia i podziau podmiotów gospodarczych.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz ądza si ęi dokumentacj ękonsolidacyjn ąprzechowuje si ęw siedzibie Jednostki Dominuj ącej, ul.
  Lutosawskiego 17a, 76-200 Supsk.
  Skonsolidowany rachunek zysków i strat sporz
  ądzany jest w wariancie kalkulacyjnym. Rachunek przepywów pieniężnych sporz ądzany jest metod ą
  po średni ą.
  Zgodno śćsprawozdania finansowego z Mi ędzynarodowymi Standardami Rachunkowo ści, waluta sprawozdawcza oraz zastosowany
  poziom zaokr ągle ń
  Zarz ąd Jednostki Dominuj ącej Grupy Kapitaowej potwierdza, że prezentowane sprawozdanie finansowe w sposób rzetelny pr zedstawia sytuację
  finansow ą, wyniki oraz przepywy środków pieni ężnych.
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ka pitaowej zostao zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Jednostki Dominuj ącej pod
  dat ą 15 maja 2018 roku.
  Prezentowane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem s
  konsolidowanym obejmującym jednostk ędominuj ącą Plast-Box S.A., jednostki
  zale żne: Plast-Box Ukraina Sp. z o.o., Plast-Box Development Sp. z o.o., Plast-Box Apartments Sp. z o.o. oraz Plast-Box East S p. z o.o.
  Konsolidacja dokonana zostaa metod ą pen ą.
  W okresie 01.01.-31.03.2018 r. nie wyst ąpiy zmiany zasad rachunkowo ści.
  ZMIANY ZASAD RACHUNKOWO ŚCI W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2018 ROKU
  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  W alut
  ąsprawozdawcz ąi prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest zoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone s ąw
  tysi ącach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).
  Niniejsze
  śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ka pitaowej za okres od 01.01 do 31.03.2018 roku zostao sporz ądzone
  zgodnie z Mi ędzynarodowymi Standardami Rachunkowo ści/Mi ędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej (MSSF) oraz
  zwi ązanymi z nimi interpretacjami ogoszonymi w formie rozporz ądze ńKomisji Europejskiej, które zostay zaprezentowane w osta tnim
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za ro k zakończony 31 grudnia 2017 roku.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ("Sprawozdanie")
  za prezentowany okres zostao sporządzone przy zao żeniu, że dziaalno ść
  gospodarcza Grupy Kapitaowej b ędzie kontynuowana w daj ącej si ęprzewidzie ćprzyszo ści i na dzie ńzatwierdzenia niniejszego sprawozdania
  finansowego nie istniej ą ż adne przesanki wskazuj ące na zagro żenie tej dziaalno ści.
  4


  100%
  100%
  STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY KAPITAOWEJ
  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty wyra
  żone s
  ą w tysi
  ącach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  Waluta sprawozdawcza: zoty polski (PLN)
  100 %
  Plast-Box SA
  Plast-Box Ukraina
  Sp. z o.o.
  Plast-Box Development Sp. z o.o.
  77,78 %
  Plast-Box Apartments
  Sp. z o.o.
  Plast-Box East Sp. z o.o.
  5


  ........................
  Zarząd niebadane
  Edyta Badowska - Gówny Ksi
  ęgowy Grzegorz Pawlak - Prezes Zarz
  ądu
  Krzysztof Pióro - W iceprezes - Czonek Zarz ądu
  ................................................
  39 402
  0,04
  - akcjonariuszom podmiotu dominuj
  ącego
  Supsk, 15 maja 2018
  Osoba, której powierzono
  prowadzenie ksi ąg rachunkowych
  SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty wyrażone s ą w tysi ącach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  z dziaalno ści kontynuowanej 1 588
  PLN / akcj ę
  PLN / akcj ę
  Przychody ze sprzeda
  ży 40 146
  - podmiotom nieposiadaj ącym kontroli
  Zysk (strata) netto na jedn ą akcj ę zwyk ą dotycz ący akcjonariuszy jednostki
  dominuj ącej:
  SKRÓCONY KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.01. DO 31.03.2018 ROKU
  Wariant kalkulacyjny
  Dziaalno ść kontynuowana
  Przychody ze sprzeda ży usug 58 545
  Przychody ze sprzeda
  ży wyrobów 37 132 36 038
  niebadane
  Koszt wasny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usug, towarów i mate riaów)31 347 29 952
  Przychody ze sprzeda
  ży towarów i materiaów 2 956 2 819
  Koszt sprzedanych usug 1 47
  Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów
  29 252 27 982
  Zysk (strata) brutto ze sprzeda ży 8 799 9 450
  Koszt sprzedanych towarów i materiaów
  2 094 1 923
  Koszty ogólnego zarz ądu 4 155 3 950
  Koszty sprzeda
  ży 2 963 2 951
  Pozostae przychody operacyjne 161 123
  Zysk (strata) ze sprzeda
  ży 1 681 2 549
  Pozostae koszty operacyjne 320 381
  Zysk (strata) na dziaalno ści operacyjnej 1 522 2 291
  Przychody finansowe 313 100
  Koszty finansowe 366 455
  Podatek dochodowy (159) (348)
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem
  1 469 1 936
  cz ęść bie żąca 377 631
  cz ęść odroczona (218) (283)
  1 588-
  Dziaalno
  ść zaniechana
  Zysk (strata) netto z dziaalno ści zaniechanej -
  Zysk (strata) netto z dziaalno
  ści kontynuowanej 1 310 1 588
  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
  .................................................................................................................................................................................................
  Waluta sprawozdawcza: zoty polski (PLN)
  za okres od
  01.01.2018 do 31.03.2018 za okres od
  01.01.2017 do 31.03.2017
  1 588
  Zysk (strata) netto
  1 310
  - podstawowy 0,03
  Zysk (strata) netto, z tego przypadaj
  ący: 1 310
  1 310
  6


  ........................
  Zarząd
  Ś rednia wa żona liczba akcji zwykych (w tys. szt.) 41 941 41 941
  Cakowite dochody jednostki dominuj ącej ogóem za okres na jedn ą akcj ę zwyk ą
  (w z) 0,05 0,01
  Cakowite dochody jednostki dominuj
  ącej ogóem za okres 2 284 590
  niebadane niebadane
  - przypadaj ące podmiotom nieposiadaj ącym kontroli - -
  974 (998)
  SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTA 2018
  ROKU
  Wszystkie kwoty wyrażone s ą w tysi ącach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.01. DO 31.03.2018 ROKU
  Wyszczególnienie
  Supsk, 15 maja 2018 Zysk (strata) netto za okres
  1 310 1 588
  Inne cakowite dochody
  ................................................ Osoba, której powierzono
  prowadzenie ksi ąg rachunkowych
  Krzysztof Pióro - W ieprezes - Czonek Zarządu
  Grzegorz Pawlak - Prezes Zar
  zą du
  Edyta Badowska - Gówny Ksi ęgowy................................................... ..............................................................................................................................................
  Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach
  sprawozdawczych: - -
  Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży - -
  Ró żnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 974 (998)
  Zabezpieczenie przepywów pieni ężnych - -
  Podatek dochodowy dotycz ący innych cakowitych dochodów - -
  Inne cakowite dochody netto podlegaj ące przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w
  kolejnych okresach sprawozdawczych
  Przeszacowanie gruntów i budynków
  Pozycje niepodlegaj
  ące przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach
  sprawozdawczych:
  Zyski/(straty) aktuarialne dotycz ące programów okre ślonych świadcze ń
  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
  Waluta sprawozdawcza: zoty polski (PLN)
  za okres od
  01.01.2018 do 31.03.2018 za okres od
  01.01.2017 do 31.03.2017
  CAKOWITY DOCHÓD ZA OKRES
  Inne cakowite dochody netto niepodlegaj ące przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych Zysk/(strata) netto dotycz
  ąca zabezpiecze ń przepywów pieni ężnych
  2 284 590590
  - przypadaj ące na akcjonariuszy podmiotu dominuj ącego 2 284
  Podatek dochodowy dotycz
  ący innych cakowitych dochodów
  7


  Aktywa
  Pasywa niebadane niebadane
  niebadane niebadane
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty 2 760 1 3912 253
  Rozliczenia mi
  ędzyokresowe 706 470700
  21 168
  - -
  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
  SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTA 2018
  ROKU
  Wszystkie kwoty wyrażone s ą w tysi ącach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 1 450-
  1 311
  Kapita z wyceny transakcji zabezpieczaj ących oraz ró żnice kursowe z konsolidacji (29 176) (30 150)
  W ynik finansowy roku obrotowego
  1 310 5 6721 588
  (27 310) 1 360
  Pozostay kapita zapasowy 40 651 40 65140 37141 941
  41 941
  Kapita wasny przypadaj
  ący akcjonariuszom/udziaowcom jednostki dominuj ącej 74 941 72 721 77 808
  Kapita podstawowy 41 941
  31.03.2018 31.12.2017
  31.03.2017
  KAPITA WASNY 77 472 75 25280 339
  na dzie
  ń
  AKTYWA RAZEM
  167 355 161 482152 379
  NIERUCHOMO
  ŚĆ PRZEZNACZONA DO SPRZEDA ŻY 71 - 68
  Pozostae krótkoterminowe aktywa finansowe
  17 1619
  Nale
  żno ści z tytuu bie żącego podatku dochodowego - 165-
  Pozostae nale żno ści krótkoterminowe 1 636 1 9032 792
  Zapasy
  33 863 34 23129 941
  Nale żno ści z tytuu dostaw i usug 30 895 26 01526 641
  AKTYWA OBROTOWE
  69 877 64 19162 34611
  Pozostae dugoterminowe aktywa finansowe
  17 1739
  Nale żno ści dugoterminowe 10 91 482
  1 371
  W arto ść firmy jednostek podporz ądkowanych
  Nieruchomo ści inwestycyjne 13 308 13 30812 87531.12.2017
  31.03.2017 na dzie
  ń
  SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINA NSOWEJ NA DZIEŃ 31.03.2018 ROKU
  Rzeczowe aktywa trwae 81 181 81 09674 377
  W arto
  ści niematerialne 1 441
  Niepodzielony wynik finansowy 20 268 14 596
  2 531
  2 531
  ZOBOWI ĄZANIA 89 883 86 23072 040
  Udziay niedaj
  ące kontroli 2 531
  23 956 25 092 13 950
  Dugoterminowe kredyty i po życzki 7 200 8 2581 612
  Zobowi
  ązania dugoterminowe
  Pozostae dugoterminowe zobowi ązania finansowe 9 296 9 2035 101
  Rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 5 172 5 2554 637
  Dugoterminowe rezerwy na zobowi
  ązania z tytuu świadcze ń pracowniczych 211 211169
  Zobowi ązania krótkoterminowe 65 927 61 13858 0902 431 2 165
  Pozostae krótkoterminowe zobowi ązania finansowe 3 251 3 3326 793
  Krótkoterminowe kredyty i po
  życzki 23 164 18 95119 320
  29
  473
  Zobowi
  ązania z tytuy dostaw i usug 35 785 35 55127 245
  Pozostae zobowi ązania krótkoterminowe 2 367 1 8322 077
  Rezerwy krótkoterminowe 414 8291 445
  161 482
  152 379
  Rozliczenia mi
  ędzyokresowe bierne 834 614737
  PASYWA RAZEM 167 355
  Rozliczenia mi
  ędzyokresowe bierne 2 077
  Zobowi ązania z tytuu bie żącego podatku dochodowego 112
  Edyta Badowska - Gówny Księgowy
  Zarz ąd
  ................................................... ..........................................................................................................................
  Supsk, 15 maja 2018
  Osoba, której powierzono
  prowadzenie ksi ąg rachunkowych ................................................
  Grzegorz Pawlak - Prezes Zarz ądu
  Krzysztof Pióro - W iceprezes - Czonek Zarz ądu
  Kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny (53) 50 11
  Waluta sprawozdawcza: zoty polski (PLN)
  AKTYWA TRWAE 97 407 97 22390 033
  31.03.2018
  8


  niebadane niebadane
  Metoda pośrednia Nota
  1 366 945
  Ś
  rodki pieni ężne netto z dziaalno ści finansowej
  Zmiana stanu środków pieni ężnych i ich ekwiwalentów z tytuu ró żnic kursowych 3
  1 686
  Grzegorz Pawlak - Prezes Zarz
  ądu Supsk, 15 maja 2018
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
  ................................................ ................................................... .............................................................................................................................................. Osoba, której powierzono
  prowadzenie ksi ąg rachunkowych Zarz
  ąd
  2 760 2 253
  Krzysztof Pióro - Wiceprezes - Czonek Zarz ądu Edyta Badowska - Gówny Ksi ęgowy
  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
  SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWART A 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty wyrażone s ą w tysi ącach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  Waluta sprawozdawcza: zoty polski (PLN)
  Inne wpywy inwestycyjne
  (11)
  Ś
  rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty na pocz ątek okresu 1 391 1 319
  Zwi
  ększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieni ężnych i ekwiwalentów środków pieni ężnych 6 777
  Odsetki zapacone
  (335) (240)
  Spaty kredytów i po
  życzek (1 861) (2 007)
  Spata zobowi ąza ń z tytuu leasingu finansowego (1 088) 5 000
  Wpywy z tytuu zaci
  ągni ęcia kredytów i po życzek 4 970 4 024
  Przepywy
  środków pieni ężnych z dziaalno ści finansowej
  Ś
  rodki pieni ężne netto wykorzystane w dziaalno ści inwestycyjnej 33 (7 875)-
  -
  Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwaych
  (804) (7 919)
  Wpywy ze sprzeda ży rzeczowych aktywów trwaych 898 57
  Wydatki na nabycie warto
  ści niematerialnych (61) (13)
  Ś
  rodki pieni ężne netto z dziaalno ści operacyjnej (353) 2 043
  Przepywy środków pieni ężnych z dziaalno ści inwestycyjnej
  Podatek dochodowy odroczony
  - -
  Zapacony podatek dochodowy (134) (36)
  Ś
  rodki pieni ężne wygenerowane w toku dziaalno ści operacyjnej (219) 2 079
  Zmiana stanu rezerw
  (419) 69
  Inne korekty, w tym z tytuu rozlicze ń mi ędzyokresowych (114) (21)
  Zmiana stanu nale
  żno ści (5 057) (1 910)
  Zmiana stanu zobowi ąza ń 192 (1 367)
  Ś
  rodki pieni ężne z dziaalno ści operacyjnej przed uwzgl ędnieniem zmian w kapitale obrotowym 4 062 4 019
  Zmiana stanu zapasów 1 117 1 289
  Koszty odsetek
  337 243
  (Zysk) strata z tytuu ró
  żnic kursowych 72 61
  (Zysk) strata na dziaalno
  ści inwestycyjnej, w tym na sprzeda ży rzeczowych aktywów trwaych - -
  Amortyzacja
  środków trwaych 2 137 1 727
  Korekty:
  2 593 2 083
  Amortyzacja warto ści niematerialnych 47 52
  Zysk przed opodatkowaniem
  1 469 1 936
  Inwestycje w nieruchomo ści - -
  SKRÓCONY KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 31.03.2018 ROKU za okres
  od 01.01.2018
  do 31.03.2018 od 01.01.2017 do 31.03.2017
  Przepywy środków pieni ężnych z dziaalno ści operacyjnej
  9


  Akcje wasne (-)Kapita z
  aktualizacji wyceny Pozostay
  kapita
  zapasowy
  - 11 40 651
  - -
  - 11 40 651
  - - -
  (64)
  - - -
  - -
  - (53) 40 651
  - 54 40 371
  - - -
  - 54 40 371
  (4)
  - - -
  -
  - 50 40 371 77 472
  -
  Saldo na dzie
  ń 31.03.2018 roku
  niebadane
  41 941
  (29 176) 1 310 20 268 74 941 2 5311 310 - 1 310
  Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzeda
  ż przeszacowanych
  środków trwaych)
  -
  Razem cakowite dochody
  1 310 - 974
  Podatek dochodowy odnosz
  ący si
  ę do skadników innych dochodów cakowitych
  - -- 974
  Inne cakowite dochody za okres od 01.01. do 31.03.
  2018 roku
  974974 -(64) - (64)
  Inne cakowite dochody:
  -
  974 - - 974
  Różnice kursowe z przeliczenia
  -
  Zysk netto za okres od 01.01. do 31.03.2018 roku
  1 310 - 1 310 - 1 310
  Razem transakcje z wa
  ścicielami
  -- - - -
  Zmiany w kapitale wasnym w okresie od 01.01. do 31 .03.2018 roku
  -
  Saldo po zmianach
  41 941(30 150) - 20 268 72 721 2 531 75 252 - -
  Korekta b
  ędu podstawowego
  -
  72 721 2 531 75 252
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowo
  ści
  -
  - - -
  Saldo na dzie
  ń 01.01.2018 roku
  41 941(30 150) - 20 268
  - (4)
  Różnice kursowe z przeliczenia
  (4)
  - -
  Edyta Badowska - Gówny Ksi ęgowy
  Supsk, 15 maja 2018
  Grzegorz Pawlak - Prezes Zarz ąduKrzysztof Pióro - W iceprezes - Czonek Zarz ądu
  Podatek dochodowy odnosz
  ący si
  ę do skadników innych dochodów cakowitych
  Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzeda
  ż przeszacowanych
  środków trwaych)
  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
  SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWART A 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty wyrażone s ą w tysi ącach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  Waluta sprawozdawcza: zoty polski (PLN)
  Saldo na dzie
  ń 01.01.2017 roku
  41 941 (26 312)
  Różnice kursowe z
  przeliczenia jednostki
  zagranicznej
  Zarz ąd
  ................................................... ............................................................................................................................................................................................................
  Osoba, której powierzono prowadzenie ksi ąg rachunkowych ................................................... ...............................
  -
  Saldo po zmianach
  41 941 (26 312)
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowo
  ści
  - -
  Korekta b
  ędu
  - -
  Zmiany w kapitale wasnym w okresie od 01.01 do 31. 03.2017 roku
  - 1 588
  1 588
  Razem cakowite dochody
  1 588 1 588
  Saldo na dzie
  ń 31.03.2017 roku
  niebadane
  41 941 (27 310) 1 588 21 168 2 531 80 33977 808-
  1 588 1 588 21 168 77 222 2 531 79 753
  -
  Zysk netto za okres od 01.01 do 31.03.2017 roku
  - (998)
  Inne cakowite dochody:
  Inne cakowite dochody za okres od 01.01. do 31.03. 2017 roku
  SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN
  W KAPITALE WASNYM NA DZIE
  Ń 31.03.2018 ROKU
  NotyKapita przypadaj
  ący na udziaowców jednostki dominuj ącej
  Udziay
  niedaj ące
  kontroli Kapita wasny
  razem
  Wynik finansowy roku obrotowego
  Niepodzielony wynik
  finansowy Razem
  Wyszczególnienie
  Kapita
  podstawowy
  79 753
  - - - - -
  - 21 168 77 222 2 531
  -
  -
  (998)
  -
  - (998) - (998)
  (998)
  (998)
  10


  .................... ....
  Zarząd
  Przychody ze sprzeda ży wyrobów 31 506 29 361
  Edyta Badowska - Gówny Ksi ęgowy Grzegorz Pawlak - Prezes Zarz
  ądu
  Krzysztof Pióro - W iceprezes - Czonek Zarz ądu
  Przychody ze sprzeda
  ży usug
  ................................................ Osoba, której powierzono
  prowadzenie ksi ąg rachunkowych
  SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty wyrażone s ą w tysi ącach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  Supsk, 15 maja 2018SKRÓCONY KWARTALNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W
  OKRESIE OD 01.01. DO 31.03.2018 ROKU
  Dziaalno ść kontynuowana
  Przychody ze sprzeda ży Wariant kalkulacyjny
  niebadane niebadane
  35 465 33 382
  153 342
  Przychody ze sprzeda ży towarów i materiaów 3 806 3 679
  Koszt wasny sprzeda ży (koszt sprzedanych produktów, usug, towarów i mate riaów)29 000 26 892
  Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów 25 505 23 391
  Koszt sprzedanych usug 67 119
  Koszt sprzedanych towarów i materiaów 3 428 3 382
  Zysk (strata) brutto ze sprzeda ży 6 465 6 490
  Koszty sprzeda ży 2 130 2 170
  Koszty ogólnego zarz ądu 3 583 3 360
  Zysk (strata) ze sprzeda ży 752 960
  Pozostae przychody operacyjne 185 162
  Pozostae koszty operacyjne 293 340
  593
  Zysk (strata) na dziaalno
  ści operacyjnej 644 782
  Przychody finansowe 51 100
  Koszty finansowe 329 289
  cz ęść odroczona (220) (286)
  Zysk (strata) netto z dziaalno ści kontynuowanej 399
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem
  366
  Dziaalno ść zaniechana
  Podatek dochodowy
  33
  Zysk (strata) netto 399(103)
  490
  cz
  ęść bie żąca 187 389
  490
  -
  Zysk (strata) netto z dziaalno ści zaniechanej -
  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
  .................................................................................................................................................................................................
  Waluta sprawozdawcza: zoty polski (PLN)
  za okres od
  01.01.2018 do 31.03.2018 za okres od
  01.01.2017 do 31.03.2017
  11


  ........................
  Zarząd
  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
  Inne cakowite dochody netto niepodlegaj ące przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych -
  Zysk/(strata) netto dotycz
  ąca zabezpiecze ń przepywów pieni ężnych
  Inne cakowite dochody netto -
  niebadane niebadane
  399 490
  CAKOWITY DOCHÓD ZA OKRES
  Waluta sprawozdawcza: zoty polski (PLN)
  za okres od
  01.01.2018 do 31.03.2018 za okres od
  01.01.2017 do 31.03.2017
  Podatek dochodowy dotycz ący innych cakowitych dochodów - -
  - -
  Przeszacowanie gruntów i budynków - -
  Pozycje niepodlegaj
  ące przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach
  sprawozdawczych: - -
  Zyski/(straty) aktuarialne dotycz ące programów okre ślonych świadcze ń -
  Zabezpieczenie przepywów pieni
  ężnych - -
  -
  Podatek dochodowy dotycz
  ący innych cakowitych dochodów - -
  Inne cakowite dochody netto podlegaj ące przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w
  kolejnych okresach sprawozdawczych - -
  Pozycje podlegaj ące przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach
  sprawozdawczych: - -
  Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży - -
  SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty wyrażone s ą w tysi ącach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAKOWITYCH DOC HODÓW ZA OKRES OD 01.01. DO 31.03.2018 ROKU
  Wyszczególnienie
  Supsk, 15 maja 2018 Zysk (strata) netto za okres
  399 490
  Inne cakowite dochody
  Edyta Badowska - Gówny Ksi ęgowy Grzegorz Pawlak - Prezes Zarz
  ądu
  Krzysztof Pióro - W iceprezes - Czonek Zarz ądu
  ................................................ Osoba, której powierzono
  prowadzenie ksi ąg rachunkowych ................................................... ..............................................................................................................................................
  12


  niebadane niebadane
  43 886 43 88643 60631.12.2017
  490
  Pozostay kapita zapasowy
  (15) (15) (15)
  Akcje wasne
  Kapita z aktualizacji wyceny
  KAPITA WASNY
  -
  41 941
  - -
  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
  SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty wyrażone s ą w tysi ącach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 734 597618
  Dugoterminowe aktywa finansowe dost
  ępne do sprzeda ży
  W ynik finansowy roku obrotowego 399 3 407
  Kapita podstawowy
  90 187 89 788
  93 162
  41 941
  41 941
  Kapita wasny przypadaj
  ący akcjonariuszom/udziaowcom jednostki dominuj ącej 90 187 89 788 93 162
  AKTYWA RAZEM
  171 223 167 713158 684
  31.03.2018 31.03.2017
  Pasywa na dzie
  ń
  409 528
  396
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty 2 438 8141 655
  Rozliczenia mi
  ędzyokresowe
  Nale
  żno ści z tytuu bie żącego podatku dochodowego 81 165-
  Pozostae nale żno ści krótkoterminowe 1 673 1 5602 348
  Zapasy
  21 798 22 69119 844
  Nale żno ści z tytuu dostaw i usug 26 370 23 09123 099
  AKTYWA OBROTOWE
  52 769 48 84947 342
  51 351 51 349
  51 349
  Nieruchomo
  ści inwestycyjne 42 4242
  SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOW EJ NA DZIEŃ 31.03.2018 ROKU
  Rzeczowe aktywa trwae 64 893 65 39657 974
  W arto
  ści niematerialne 1 434 1 4801 359
  31.03.2018 31.12.2017
  31.03.2017
  AKTYWA TRWAE 118 454 118 864111 342
  Aktywa
  niebadane niebadane
  na dzie
  ń
  Niepodzielony wynik finansowy 3 976 5697 140
  ZOBOWI ĄZANIA 81 036 77 92565 522
  23 290 24 411 13 039
  Dugoterminowe kredyty i po życzki 7 200 8 2581 345
  Zobowi
  ązania dugoterminowe
  Pozostae dugoterminowe zobowi ązania finansowe 9 296 9 2035 101
  Rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 4 818 4 9014 365
  Dugoterminowe rezerwy na zobowi
  ązania z tytuu świadcze ń pracowniczych 211 211169
  Zobowi ązania krótkoterminowe 57 746 53 51452 4832 059 1 838
  Pozostae krótkoterminowe zobowi ązania finansowe 3 251 3 3326 793
  Krótkoterminowe kredyty i po
  życzki 22 153 17 89618 722
  -
  234
  Zobowi
  ązania z tytuy dostaw i usug 29 536 29 41023 503
  Zobowi ązania z tytuu bie żącego podatku dochodowego -
  -
  -
  Pozostae zobowi
  ązania krótkoterminowe 1 803 1 6911 457
  Rezerwy krótkoterminowe 330 7081 175
  167 713
  158 684
  Rozliczenia mi
  ędzyokresowe bierne 673 477599
  PASYWA RAZEM 171 223
  Krótkoterminowe rezerwy na zobowi
  ązania z tytuu świadcze ń pracowniczych -
  Krzysztof Pióro - W iceprezes - Czonek Zarządu
  Waluta sprawozdawcza: zoty polski (PLN)
  Zarz ąd
  ................................................... ..........................................................................................................................
  Supsk, 15 maja 2018
  Osoba, której powierzono
  prowadzenie ksi ąg rachunkowych ................................................ Edyta Badowska - Gówny Ksi ęgowy
  Grzegorz Pawlak - Prezes Zarz ądu
  Rozliczenia mi
  ędzyokresowe bierne 1 765
  13


  814
  Ś
  rodki pieni ężne netto z dziaalno ści finansowej
  niebadane
  Grzegorz Pawlak - Prezes Zarz ądu
  Spaty kredytów i po
  życzek
  (1 088) 5 000
  Spata zobowi ąza ń z tytuu leasingu finansowego
  1 812
  1 698
  Zwi ększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieni ężnych i ekwiwalentów środków pieni ężnych
  1 655
  Zmiana stanu
  środków pieni ężnych i ich ekwiwalentów z tytuu ró żnic kursowych
  Ś
  rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty na pocz ątek okresu
  ................................................ ................................................... ..............................................................................................................................................
  (74) (39)
  Supsk, 15 maja 2018 Ś
  rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 2 438
  Krzysztof Pióro - W iceprezes - Czonek Zarządu
  Osoba, której powierzono
  prowadzenie ksi ąg rachunkowych Zarz
  ąd
  Edyta Badowska - Gówny Ksi ęgowy
  Przewórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
  SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty wyrażone s ą w tysi ącach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  Waluta sprawozdawcza: zoty polski (PLN)
  582
  1 112
  6 887
  Odsetki zaplacone
  (298) (224)
  (705) (468)
  W pywy z tytuu zaci
  ągni ęcia kredytów i po życzek 3 903 2 579
  Przepywy
  środków pieni ężnych z dziaalno ści finansowej
  Ś
  rodki pieni ężne netto wykorzystane w dziaalno ści inwestycyjnej 376 (7 845)
  W ydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwaych
  (522) (7 835)
  W pywy ze sprzeda ży rzeczowych aktywów trwaych 898 -
  W ydatki na nabycie warto
  ści niematerialnych - (10)
  Ś
  rodki pieni ężne netto z dziaalno ści operacyjnej (490) 2 070
  Przepywy środków pieni ężnych z dziaalno ści inwestycyjnej
  Podatek dochodowy odroczony
  - -
  Zapacony podatek dochodowy (102) 47
  Ś
  rodki pieni ężne wygenerowane w toku dziaalno ści operacyjnej (388) 2 023
  Zmiana stanu rezerw
  (378) (23)
  Inne korekty, w tym z tytuu rozlicze ń mi ędzyokresowych 241 265
  Zmiana stanu nale
  żno ści (4 088) (124)
  Zmiana stanu zobowi ąza ń 239 (2 039)
  Ś
  rodki pieni ężne z dziaalno ści operacyjnej przed uwzgl ędnieniem zmian w kapitale obrotowym 2 704 2 422
  Zmiana stanu zapasów 894 1 522
  Koszty odsetek
  300 224
  (Zysk) strata z tytuu ró
  żnic kursowych 74 39
  (Zysk) strata na dziaalno
  ści inwestycyjnej, w tym na sprzeda ży rzeczowych aktywów trwaych - -
  Amortyzacja
  środków trwaych 1 918 1 518
  Korekty:
  2 338 1 829
  Amortyzacja warto ści niematerialnych 46 48
  Przepywy
  środków pieni ężnych z dziaalno ści operacyjnej
  Zysk przed opodatkowaniem 366 593
  SKRÓCONY KWARTALNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01. DO 31.03.2018 ROKU za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018 od 01.01.2017 do 31.03.2017
  Metoda po
  średnia Nota
  niebadane
  14


  Akcje wasne (-)Pozostay
  kapita
  zapasowy Kapita z
  aktualizacji wyceny
  - 43 886 (15)
  - -
  - 43 886 (15)
  - - -
  - - -
  -
  - 43 886 (15)
  - 43 606 (15)
  - -
  - 43 606 (15)
  - -
  - - -
  - -
  - 43 606 (15)
  Edyta Badowska - Gówny Ksi
  ęgowy
  Grzegorz Pawlak - Prezes Zarz
  ądu
  Krzysztof Pióro - W iceprezes - Czonek Zarz
  ądu
  Zmiany w kapitale wasnym w okresie od 01.01. do 31 .03.2017 roku
  Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzeda ż przeszacowanych środków trwaych)
  -
  -
  Razem cakowite dochody
  Saldo na dzie
  ń 31.03.2017 roku
  niebadane
  41 941 490 7 140 93 162 93 162-
  490
  -490 490
  Podatek dochodowy odnosz ący si ę do skadników innych dochodów cakowitych
  -
  Inne cakowite dochody za okres od 01.01. do 31.03. 2017 roku
  - -
  - -
  Inne cakowite dochody:
  - - -
  - - --
  Zysk netto za okres od 01.01. do 31.03.2017 roku
  490 490 490
  Razem transakcje z wa
  ścicielami
  -
  -
  -
  Saldo po zmianach
  41 941
  - 7 140 92 672 92 672
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  41 941 399
  - - - -7 140 92 672 -
  92 672
  Saldo na dzie ń 01.01.2017 roku
  41 941 --
  Saldo na dzie
  ń 31.03.2018 roku
  niebadane
  399
  Podatek dochodowy odnosz ący si ę do skadników innych dochodów cakowitych
  3 976 90 187 90 187
  Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzeda ż przeszacowanych środków trwaych)
  Razem cakowite dochody
  399
  -399
  - -
  - -
  - -
  -
  Inne cakowite dochody za okres od 01.01. do 31.03. 2018 roku
  Inne cakowite dochody:
  -
  -
  -
  - - -
  Zysk netto za okres od 01.01. do 31.03.2018 roku
  399 - 399 399
  Razem transakcje z waścicielami
  - 89 788
  Zmiany w kapitale wasnym w okresie od 01.01. do 31
  .03.2018 roku
  41 941 - 3 976 89 78889 788 89 788
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowo
  ści
  - - - - -3 976
  Wyszczególnienie
  Saldo na dzie
  ń 01.01.2018 roku
  41 941 -
  Noty
  Kapita przypadaj
  ący na udziaowców jednostki dominuj
  ącej
  Kapita wasny razem
  Kapita
  podstawowy Wynik
  finansowy roku obrotowegoNiepodzielony
  wynik
  finansowy Razem
  Supsk, 15 maja 2018
  -
  Korekta b
  ędu podstawowego
  SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W
  KAPITALE WASNYM NA DZIEŃ 31.03.2018 ROKU
  Zarząd
  ................................................... ............................................................................................................................................................................................................
  Osoba, której powierzono prowadzenie ksi
  ąg rachunkowych
  ..................................................................................
  Korekta będu
  - -
  - -
  Saldo po zmianach Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
  SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWART
  A 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty wyra
  żone s
  ą w tysi
  ącach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  Waluta sprawozdawcza: zoty polski (PLN)
  15


  - -
  niebadane
  Wyszczególnienie
  niebadane niebadane Wyszczególnienie
  Przepywy
  środków pieni ężnych netto z dziaalno ści finansowej
  1 686 6 777
  0,43
  wedug kryterium terytorialnego
  - wiadra
  Standard MSSF 8 " Segmenty operacyjne", który zast
  ąpi MSR 14 "Sprawozdawczo śćdotycz ąca segmentów operacyjnych" wymaga ujawnienia danych
  dotycz ących segmentów operacyjnych Grupy Kapitaowej, opartych n a raportach wewnętrznych su żących podejmowaniu decyzji dotycz ących alokacji zasobów i
  ocenie wyników segmentów operacyjnych.
  Grupa Kapitaowa dzieli dziaalno ść na nast ępuj ące segmenty operacyjne:
  wedug kryterium bran żowego
  SEGMENTY DZIAALNO
  ŚCI - BRAN ŻOWE I GEOGRAFICZNE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2018 ROKU
  - pozostae
  - skrzynki
  - inne wyroby z tworzyw sztucznych
  Zysk (strata) przypadaj
  ący na jedn ą akcj ę (w z / EUR) 0,03 0,04
  9 966
  Liczba akcji (w tys. szt.) 41 941 41 941
  31.03.2017
  41 941
  Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikaj ąz wewn ętrznych raportów weryfikowanych okresowo przez Zarz ąd Jednostki Dominuj ącej. Zarz ąd
  Spóki analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomi e zysku (straty) z dziaalności operacyjnej. Pomiar wyników segmentów operacyjnych sto sowany w
  kalkulacjach zarz ądczych zbie żny jest z zasadami rachunkowo ści zastosowanymi przy sporz ądzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 0,01
  Warto ść ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w z / EUR) 1,85 1,79 0,44 31.03.2018 31.12.2017
  Zobowi
  ązania krótkoterminowe
  65 927 61 138 15 665
  0,01
  10 056
  41 941
  Kapita zakadowy 41 941 41 941
  Aktywa razem 167 355 161 482 39 766
  14 658
  Kapita wasny 77 472 75 252 18 408 18 042
  404
  38 716
  Zobowi ązania dugoterminowe 23 956 25 092 5 692 6 016
  31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018
  Przepywy
  środków pieni ężnych netto z dziaalno ści operacyjnej (353)
  2 043 (84)
  1 580
  Zmiana stanu środków pieni ężnych i ich ekwiwalentów 1 366 945 327 220
  Zysk (strata) brutto 1 469 1 936 352
  476
  Przepywy środków pieni ężnych netto z dziaalno ści inwestycyjnej 33 (7 875) 8 (1 836)
  Przychody ze sprzeda
  ży
  40 146 39 402 9 608
  451
  Zysk (strata) netto 1 310 1 588 314 370
  31.03.2018 31.03.2017 31.03.2018 31.03.2017
  9 187
  Zysk (strata) z dziaalno ści operacyjnej 1 522 2 291 364 534
  tys. EUR
  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
  SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWART A 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty wyrażone s ą w tysi ącach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  Waluta sprawozdawcza: zoty polski (PLN)
  Pozycje dotycz ące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wedug średniego kursu ogoszonego przez NBP, obowi ązuj ącego na dzie ńbilansowy
  bie żącego okresu sprawozdawczego (w nawiasie za poprzedn i okres sprawozdawczy). Kurs ten wynosi 1 EURO = 4,2085 z (1 EURO = 4,1709 z)
  WYBRANE DANE FINANSOWE WRAZ Z PRZELICZENIEM NA EURO
  Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu
  finansowym przeliczono na walutę Euro w nast ępuj ący sposób:Pozycje dotycz ące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepywów pieni ężnych za bie żący okres sprawozdawczy (w nawiasie za poprzedni okres
  sprawozdawczy) przeliczono wedug kursu stanowi ącego średni ąarytmetyczn ą średnich kursów ogaszanych przez NBP obowi ązuj ących na ostatni dzie ń
  miesi ąca. Kurs ten wynosi 1 EURO = 4,1784 z (1 EURO = 4 ,2891 z)
  tys. PLN
  - Polska
  - kraje Unii Europejskiej
  - kraje Europy Wschodniej
  - pozostae 31.12.2017
  31.03.2018
  31.03.2018 31.03.2017
  31.12.2017 31.03.2018
  16


  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
  SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty wyrażone s ą w tysi ącach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  Waluta sprawozdawcza: zoty polski (PLN)
  123 3 950
  Wynik operacyjny segmentu
  416
  40 146
  29 253
  2 094
  2 963
  4 155
  1 681
  115
  3 024
  -
  171
  78
  3 187
  104
  2 094
  458
  3 634
  2 951
  210 759 2 549
  81 456
  41
  3 369 39 402
  918 108 28 029
  - 1 923 1 923
  Grupa Kapitaowa odst ąpia od alokowania aktywów do dziaalno ści wydzielonych segmentów.
  Zgodnie ze zmian ą regulacji podzia aktywów i pasywów na segmenty uj awniany jest jedynie wtedy, gdy taki podzia jest regularnie raportowany Zarządowi Spóki.
  Kryterium bran żowe Wiadra Skrzynie
  Inne wyroby z tworzyw
  sztucznych
  3 634
  Pozostae
  3 187
  suma
  40 146
  za okres od 01.01. do 31.03.2018 roku
  Przychody od klientów zewn ętrznych
  29 731 3 594
  - - -
  Przychody ogóem 29 731 3 594
  Przychody ze sprzeda ży mi ędzy segmentami - -
  Warto ść sprzedanych towarów i materiaów - -
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 540 2 585
  Koszty ogólnego zarz ądu 3 498 464
  Koszty sprzeda ży 2 210 124
  Przychody od klientów zewn ętrznych 30 086 4 697
  - - -
  39 402 3 369
  361
  1 250
  Wynik operacyjny segmentu 483 421
  1 250
  Przychody ze sprzeda ży mi ędzy segmentami - -
  za okres od 01.01. do 31.03.2017 roku
  Warto ść sprzedanych towarów i materiaów
  - -
  Przychody ogóem 30 086 4 697
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 377 3 626
  1 148 432
  Koszty ogólnego zarz ądu 3 421 365
  Koszty sprzeda ży 2 140 274
  - -
  Kryterium geograficznej lokalizacji klientów Polska UE (oprócz
  Polski) Europa
  Wschodnia Pozostae suma
  za okres od 01.01. do 31.03.2018 roku
  Przychody od klientów zewn ętrznych
  15 927 15 722 8 334 163 40 146
  163 40 146
  Przychody ze sprzeda ży mi ędzy segmentami - -
  Przychody ogóem 15 927 15 722 8 334
  -
  Warto ść sprzedanych towarów i materiaów 207 73 1 809
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 179 12 108 3 859 107 29 253
  5 2 094
  16 2 963 Koszty sprzeda ży 441
  Koszty ogólnego zarz ądu 1 941 1 749 446
  1 472 1 034
  39 402
  Wynik operacyjny segmentu 159 320 1 186
  19 4 155
  - -
  16 1 681
  za okres od 01.01. do 31.03.2017 roku
  Przychody od klientów zewn ętrznych
  14 594 14 939 9 657 212
  - -
  Przychody ogóem 14 594 14 939 9 657 212 39 402
  Przychody ze sprzeda ży mi ędzy segmentami -
  Warto ść sprzedanych towarów i materiaów 114 92 1 712
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 306 11 394 5 215 114 28 029
  5 1 923
  15 2 951
  23 3 950
  Koszty sprzeda ży 1 120
  Koszty ogólnego zarz ądu 1 694 1 820 413
  1 089 727
  55 2 549 Wynik operacyjny segmentu 360 544 1 590
  17


  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
  SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty wyrażone s ą w tysi ącach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  Waluta sprawozdawcza: zoty polski (PLN)
  -
  - wiaty magazynowe 97
  - zakup form
  153
  - modernizacje form 91
  -
  Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynikiem z dz
  iaalności operacyjnej Grupy Kapitaowej, zaprezentowanym w skons olidowanym rachunku zysków
  i strat, ujawnione zostao w poni ższej tabeli.
  Korekty:
  - -
  od 01.01. do 31.03.2018 od 01.01. do 31.03.2017
  Wynik operacyjny segmentów
  1 681 2 549
  Pozostae przychody nie przypisane do segmentów 161 123
  Pozostae koszty nie przypisane do segmentów (-) (320)(381)
  Wy ączenia wyniku z transakcji pomi ędzy segmentami
  - -
  Korekty razem (159)(258)
  Zysk (strata) z dziaalno ści operacyjnej
  1 522 2 291
  Przychody finansowe 313 100
  Koszty finansowe (-) (366)(455)
  Udzia w wyniku finansowym jednostek wycenianych
  metod ą praw wasno ści (+/-)
  - -
  Pozostae wy ączenia - -
  w okresie od 01.01.2018 do 31.03.2018 Wyszczególnienie
  648
  - modernizacja hali magazynowej 78
  - zakup o
  świetlenia 115
  - wiaty magazynowe 79
  Nabycie pozycji aktywów trwaych Przetwórstwa Tworz
  yw Sztucznych "Plast-Box" S.A., w tym:
  Zbycie pozycji aktywów trwaych Przetwórstwa Tworzy w Sztucznych "Plast-Box" S.A., w tym:
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem
  1 469 1 936
  -
  96
  INFORMACJE DOTYCZ
  ĄCE NABYCIA I ZBYCIA POZYCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWA YCH W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2018 ROKU
  791
  112
  - modernizacje form
  INFORMACJE DOTYCZ
  ĄCE ZOBOWI ĄZA Ń NA RZECZ DOKONANIA ZAKUPU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWA YCH W OKRESIE OD 01.01 DO
  31.03.2018 ROKU
  Wyszczególnienie
  - modernizacja hali magazynowej
  - zakup form
  188
  Zobowiązania dotycz ące zakupionych aktywów trwaych Przetwórstwa Tworzy w Sztucznych "Plast-Box" S.A., w tym:
  141
  282
  - rzeczowe aktywa trwae 28256
  w okresie od 01.01.2018 do 31.03.2018
  - rzeczowe aktywa trwae
  56
  Nabycie pozycji aktywów trwaych "Plast-Box Apartme nts" Sp. z o.o., w tym:
  - modernizacje wtryskarek
  - system monitorowania zu
  życia energii
  - modernizacje MOSS
  - magazyn przednadrukowy 58
  41
  19
  12
  - pozostae 2
  - modernizacje wtryskarek
  - system monitorowania zu życia energii
  Zbycie pozycji aktywów trwaych "Plast-Box Ukraina"
  Sp. z o.o., w tym: -
  - rzeczowe aktywa trwae -
  Nabycie pozycji aktywów trwaych "Plast-Box Ukraina " Sp. z o.o., w tym:
  - zakup o świetlenia
  - modernizacje MOSS
  - magazyn przednadrukowy
  - pozostae 67
  50
  23
  15
  2
  18


  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
  SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty wyrażone s ą w tysi ącach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  Waluta sprawozdawcza: zoty polski (PLN)
  - 14
  - post
  ępowanie upado ściowe
  - post ępowanie upado ściowe 18
  19
  - dotycz ąca zwolnienia z egzekucji -
  - brak
  -
  346
  - brak
  Prowadzone przeciwko "Plast-Box Development" Sp. z o.o. -
  Prowadzone z powództwa "Plast-Box Development" Sp.
  z o.o. -
  -
  Prowadzone przeciwko "Plast-Box Apartments" Sp. z o .o.
  - brak -
  - -
  Zobowi
  ązania dotycz ące zakupionych aktywów trwaych "Plast-Box Apartmen ts" Sp. z o.o., w tym: 346
  - 7
  INFORMACJE DOTYCZ
  ĄCE TOCZ ĄCYCH SI Ę SPRAW S ĄDOWYCH W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2018 ROKU
  Wyszczególnienie
  Prowadzone z powództwa Przetwórstwa Tworzyw Sztuczn ych "Plast-Box" S.A.
  - dotycz ąca zapaty nale żno ści
  Wyszczególnienie Warto
  ść zobowi ązania
  Prowadzone z powództwa "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.
  o. -
  - tytuem odszkodowania
  Wyszczególnienie
  w okresie od 01.01.2018 do 31.03.2018 nie wystąpiy
  - odwrócenie odpisów w okresie 33
  Przychód
  Prowadzone przeciwko Przetwórstwa Tworzyw Sztucznyc h "Plast-Box" S.A.
  Prowadzone przeciwko "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o.
  -
  - -
  - brak
  INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJ ĄCYCH WARTO ŚĆZAPASÓW DO WARTO ŚCI NETTO MO ŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODRÓCENIU ODPISÓW Z
  TEGO TYTUU W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2018 ROKU Prowadzone z powództwa "Plast-Box Apartments" Sp. z
  o.o.
  Wyszczególnienie Wartość b ędu
  -
  -
  INFORMACJE DOTYCZ ĄCE ZYSKÓW I STRAT NADZWYCZAJNYCH W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2018 ROKU-
  nie wyst ąpiy
  - brak
  -
  INFORMACJE DOTYCZ
  ĄCE NIEDOTRZYMANIA TERMINÓW SPATY DUGÓW LUB NARUSZ ENIA WARUNKÓW UMOWY DOTYCZĄCEJ DUGU,
  KTÓRE NIE ZOSTAO SKORYGOWANE W TERMINIE PÓ ŹNIEJSZYM -
  - brak
  INFORMACJE DOTYCZ ĄCE KOREKTY B ĘDÓW PODSTAWOWYCH ZAWARTYCH W UPRZEDNIO PODAWANYCH D ANYCH FINANSOWYCH-
  -
  Wyszczególnienie 1
  - rzeczowe aktywa trwae
  Zobowi
  ązania dotycz ące zakupionych aktywów trwaych "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o., w tym:
  w okresie od 01.01.2018 do 31.03.2018 Odpisy aktualizujące warto ść zapasów na pocz ątek okresu 291 - utworzenie odpisów w okresie 37
  1
  Koszt -
  30
  nie wyst ąpiy
  Odpisy aktualizuj ące warto ść zapasaów na koniec okresu 295
  INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJ ĄCYCH Z TYTUU UTRATY WARTO ŚCI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAYCH I WARTO ŚCI
  NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ ODWRÓCENIU TAKICH O DPISÓW W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2018 ROKU
  Wyszczególnienie
  w okresie od 01.01.2018 do 31.03.2018 Odpisy aktualizuj ące z tytuu utraty warto ści rzeczowych aktywów trwaych na pocz ątek okresu 339 - utworzenie odpisów w okresie 0
  188
  Odpisy aktualizuj ące z tytuu utraty warto ści rzeczowych aktywów trwaych na koniec okresu 339 - odwrócenie odpisów w okresie 0
  - post ępowanie upado ściowe
  Prowadzone przeciwko "Plast-Box East" Sp. z o.o. - -
  - brak
  19


  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
  SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty wyrażone s ą w tysi ącach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  Waluta sprawozdawcza: zoty polski (PLN)
  a)
  b)
  c)
  d)
  e)
  3) wspólnych przedsi ęwzi ęciach, które nie podlegaj ą konsolidacji.
  ZMIANA SZACUNKÓW I KOREKTY B ĘDÓW
  Prezes Zarz
  ądu - Grzegorz Pawlak, powoany do penienia funkcji Prezesa Zarządu bie żącej kadencji uchwa ąRady Nadzorczej z dn. 20.01.2016 r., wykonuje
  powierzone mu czynno ści w oparciu o umow ę o zarz ądzanie.
  Iuliia Vlasenko - Czonek Rady Nadzorczej,
  Wiceprezes, Czonek Zarz
  ądu - Krzysztof Pióro, powoany do penienia funkcji Czonka Zarządu bie żącej kadencji uchwa ąRady Nadzorczej z dn. 20.01.2016 r.,
  wykonuje powierzone mu czynno ści w oparciu o umow ę o prac ę.
  Krzysztof Burszka - Zast ępca Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej,
  Adam Laskowski - Czonek Rady Nadzorczej,
  Dariusz Ga
  żewski - Przewodnicz ący Rady Nadzorczej,
  Skad Rady Nadzorczej na dzie
  ń 31.03.2018 r. i na dzie ń publikacji by nast ępuj ący:
  bliskich czonków rodziny czonków Rady Nadzorczej
  i personelu kierowniczego
  podmioty kontrolowane przez osoby okre ślone w punktach b) i c).
  Zarz ąd Jednostki Dominuj ącej Grupy Kapitaowej na dzie ń 31.03.2018 r. by dwuosobowy. W skad Zarz ądu na dzie ń 31.03.2018 r. i na dzie ń publikacji wchodzili:
  Krzysztof Pióro - Wiceprezes, Czonek Zarz ądu
  Grzegorz Pawlak - Prezes Zarz
  ądu
  Za okres 01.01. do 31.03.2018 roku nie wyst ąpiy.
  Natalia Majer - Czonek Rady Nadzorczej.
  Za okres od 01.01. do 31.03.2018 r. Grupa Kapitaow
  a nie posiada informacji o:
  1) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawa rtych przez jednostkę na innych warunkach ni ż rynkowe ze stronami powi ązanymi,
  2) po życzkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wc hodzącym w skad organów zarz ądzaj ących, nadzoruj ących albo administruj ących
  spóek handlowych, jednostki zale
  żne
  - "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o.- "Plast-Box Development" Sp. z o.o.- "Plast-Box Apartments" Sp. z o.o.
  czonków Rady Nadzorczej
  czonków kluczowego personelu kierowniczego
  - "Plast-Box East" Sp. z o.o.
  Rada Nadzorcza
  2017- - 62 -
  Rada Nadzorcza
  2018- - 27 -
  Zarz
  ąd 2017491 343 467 52
  Zarz
  ąd 2018- 174 116 52
  podmiot powi
  ązany Premie
  naliczone w okresie Premie
  wypacone w okresie
  Wynagrodzenia z tytuu św iadcze ń
  pracow niczych w ypacone Zobow i
  ązania z
  tytu św iadcze ń
  pracow niczych na dzie ń
  bilansow y
  Wyszczególnienie
  W PRZYPADKU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WYCENIANYCH W WARTO
  ŚCI GODZIWEJ - INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU (METODY) JEJ
  USTALENIA W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2018 ROKU
  Poni ższa tabela przedstawia ączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powi ązanymi w okresie trzech miesi ęcy zako ńczonym 31 marca 2018 i 2017 roku: w okresie od 01.01.2018 do 31.03.2018
  nie wyst ąpiy -
  INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWI ĄZANYCH W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2018 ROKU
  INFORMACJE DOTYCZ
  ĄCE ZMIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNI KU ZMIANY CELU LUB WYKORZYSTANIA TYCH
  AKTYWÓW W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2018 ROKU
  nie wyst ąpiy -
  Wyszczególnienie w okresie od 01.01.2018 do 31.03.2018
  Zgodnie z MSR 24 Grupa Kapitaowa dokonaa identyfi kacji podmiotów powiązanych. Za podmioty powi ązane uznano:
  20


  Różnice kursowe z przeliczenia 6 (11)

  żnice kursowe z przeliczenia - (21)
  Ró żnice kursowe z przeliczenia - -
  okres od
  01.01.2018 do 31.03.2018
  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
  SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWART
  A 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty wyrażone s ą w tysi ącach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  Waluta sprawozdawcza: zoty polski (PLN)
  Odpisy aktualizuj ące na pocz ątek okresu - -
  ODPISY AKTUALIZUJ
  ĄCE WARTO ŚĆ NIERUCHOMO ŚCI INWESTYCYJNYCH
  Wyszczególnienie okres od
  01.01.2017 do 31.03.2017
  Zmniejszenia - -
  Zwi
  ększenia - -
  ODPISY AKTUALIZUJ ĄCE WARTO ŚĆ NALE ŻNO ŚCI
  Wyszczególnienie okres od
  01.01.2018 do 31.03.2018okres od 01.01.2017 do 31.03.2017
  Odpisy aktualizuj
  ące na koniec okresu - -
  Zwi ększenia 13 29
  Odpisy aktualizuj
  ące na pocz ątek okresu 381 351
  Ró żnice kursowe z przeliczenia - (2)
  Odpisy aktualizuj ące na koniec okresu 414 1 445
  Zmniejszenia
  (731) (535)
  ZMIANY W WARTO
  ŚCI POZOSTAYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH
  Wyszczególnienie okres od
  01.01.2018 do 31.03.2018okres od 01.01.2017 do 31.03.2017
  Zwi ększenia 310 595
  Odpisy aktualizuj
  ące na pocz ątek okresu 829 1 396
  Odpisy aktualizuj
  ące na koniec okresu - -
  Zmniejszenia
  - -
  ZMIANY W WARTO
  ŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH REZERW NA ZOBOWI ĄZANIA PRACOWNICZE
  Wyszczególnienie okres od
  01.01.2018 do 31.03.2018okres od 01.01.2017 do 31.03.2017
  Zwi ększenia - -
  Odpisy aktualizuj
  ące na pocz ątek okresu - -
  Odpisy aktualizuj
  ące na koniec okresu 211 169
  Zmniejszenia
  - -
  Zmniejszenia
  Zwi
  ększenia - -
  Odpisy aktualizuj
  ące na pocz ątek okresu 211 169(5) (4)
  ZMIANY W WARTO ŚCI DUGOTERMINOWYCH REZERW NA ZOBOWI ĄZANIA PRACOWNICZE
  Wyszczególnienie okres od
  01.01.2018 do 31.03.2018okres od 01.01.2017 do 31.03.2017
  Odpisy aktualizuj
  ące na koniec okresu 389 374
  Aktywa na podatek odroczony na koniec okresu
  1 450 1 360
  Zmniejszenia
  - -
  Korekty konsolidacyjne 2 -
  AKTYWA NA PODATEK ODROCZONY
  Wyszczególnienie okres od
  01.01.2018 do 31.03.2018okres od 01.01.2017 do 31.03.2017
  Zwi ększenia 137 121
  Aktywa na podatek odroczony na pocz
  ątek okresu 1 311 1 260
  Rezerwa na podatek odroczony na koniec okresu 5 172 4 637
  Zmniejszenia
  (83) (179)
  Korekty konsolidacyjne - -
  REZERWY NA PODATEK ODROCZONY
  Wyszczególnienie okres od
  01.01.2018 do 31.03.2018okres od 01.01.2017 do 31.03.2017
  Zwi ększenia - -
  Rezerwa na podatek odroczony na pocz
  ątek okresu 5 255 4 816
  Zwi ększenia - -
  ZMIANY W WARTO
  ŚCI POZOSTAYCH REZERW DUGOTERMINOWYCH
  Wyszczególnienie okres od
  01.01.2018 do 31.03.2018okres od 01.01.2017 do 31.03.2017
  Odpisy aktualizuj ące na pocz ątek okresu - -
  Zmniejszenia - -
  Odpisy aktualizuj ące na koniec okresu - -
  21


  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
  SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty wyrażone s ą w tysi ącach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  Waluta sprawozdawcza: zoty polski (PLN)
  OPIS ISTOTNYCH DOKONA ŃLUB NIEPOWODZE ŃW OKRESIE OD 01.01. DO 31.03.2018 ROKU WRAZ Z WYKAZANIEM NAJW AŻNIEJSZYCH ZDARZE Ń
  ICH DOTYCZ ĄCYCH
  W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitaowa zanotowaa 1,9 proce ntowy wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z I kwartaem 2017 roku, umacniaj ąc swoj ą
  pozycj ęrynkow ązarówno w Europie Zachodniej, Europie W schodniej a tak że konsekwentnie zwi ększaj ąc sprzeda żkrajow ą. W efekcie zrealizowanego wzrostu,
  przychody ze sprzeda ży wiader stanowiy 74,1% cakowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitaowej.
  W I kwartale 2018 Grupa Kapitaowa notowaa dobre wska źniki wykorzystania parku maszynowego i wysokie przeroby tw orzyw sztucznych w zakadach
  produkcyjnych w Polsce i na Ukrainie. Spadek zysku brutto ze sprzedaży o 6,9% w porównaniu do I kwartau 2017 roku, wynika ze zmnian y struktury sprzedaży oraz
  utrzymywania si ęwysokich kosztów bezpo średnich. Grupa Kapitaowa odnotowaa spadek zysku z dziaa lności operacyjnej o 33,6% w porównaniu do I kwartau
  2017 roku osi ągaj ąc wynik na poziomie operacyjnym w wysoko ści 1.522 tys. z. W konsekwencji spadku rentowno ści operacyjnej Grupa Kapitaowa Przetwórstwo
  Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. osi ągn ęa ni ższy o 24,1% zysk brutto i ni ższy o 17,5% zysk netto w porównaniu do I kwartau 2 017.
  Poni ższe zestawienie przedstawia osi ągni ęte w I kwartale 2018 roku wyniki finansowe w porówn aniu do wyników I kwartau 2017 roku:
  W yszczególnienie
  Dane liczbowe w tys. PLN I kw. 2018 r. I kw. 2017 r.
  PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY OGÓEM 40 146 39 402
  ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDA ŻY 8 799 9 450
  EBITDA (wynik z dziaalno ści operacyjnej + amortyzacja) 3 706 4 070
  ZYSK (STRATA) Z DZIAALNO ŚCI OPERACYJNEJ 1 522 2 291
  ZYSK (STRATA) BRUTTO 1 469 1 936
  ZYSK (STRATA) NETTO 1 310 1 588
  WSKAZANIE CZYNNIKÓW I ZDARZE Ń, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJ ĄCYCH ISTOTNY WPYW NA SKRÓCONE SPRAWOZDANIE
  FINANSOWE
  W I kwartale 2018 roku czynnikami, które pozytywnie wpyn ęy na wynik dziaalno ści finansowej Grupy Kapitaowej byy: utrzymuj ący sie dobry popyt na rynku
  opakowa ńz tworzyw sztucznych w Europie Zachodniej oraz stabilny kur s hrywny do euro. Do negatywnych czynników, które wpynęy na wynik finansowy Grupy
  Kapitaowej nale ży zaliczy ć utrzymuj ące si ę wysokie ceny podstawowych surowców produkcyjnych ( polipropylen) i wysokie koszty pracy.
  OBJA ŚNIENIA DOTYCZ ĄCE SEZONOWO ŚCI LUB CYKLICZNO ŚCI DZIAALNO ŚCI EMITENTA W PREZENTOWANYM OKRESIE
  Dzi ęki ci ągemu umacnianiu si ępozycji Spóki na rynkach, zwi ększaniu liczby klientów m.in. o firmy z bran ży handlowej i oferowaniu coraz nowszych i lepszych
  produktów, Grupa Kapitaowa zminimalizowaa wpyw czynni ków związanych z sezonowo ści ą na wyniki dziaalno ści. Obecnie przychody ze sprzeda ży Emitenta i
  jego Grupy oraz wyniki dziaalno ści operacyjnej w niewielkim stopniu s ąuzale żnione od trendów sezonowych w dwóch kluczowych bran żach, bran ży chemicznej
  (farby, lakiery) oraz bran ży spo żywczej (np. przetwory rybne, surówki warzywne i in.). Sezon w branży chemicznej zaczyna si ęw drugim kwartale i wygasa z ko ńcem
  trzeciego kwartau, z czego szczyt przypada na kwiecie ń, maj i czerwiec. Z kolei bran ża spo żywcza najwy ższe obroty odnotowuje w pierwszym oraz czwartym
  kwartale roku.
  INFORMACJE DOTYCZ ĄCE EMISJI, WYKUPU I SPATY DU ŻNYCH I KAPITAOWYCH PAPIERÓW WARTO ŚCIOWYCH
  Od czasu zako ńczenia ostatniego roku obrotowego nie nast ąpiy zmiany w zobowi ązaniach warunkowych. S ąone zgodne ze stanem okre ślonym w rocznym
  sprawozdaniu finansowym za 2017 rok.
  W I kwartale 2018 roku Spóka nie przeprowadzaa emisji akcj
  i ani innych transakcji związanych z wykupem b ądź spat ądu żnych i kapitaowych papierów
  warto ściowych.
  INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WYPACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDN ĄAKCJ Ę, Z PODZIAEM NA
  AKCJE ZWYKE I UPRZYWILEJOWANE
  27 kwietnia 2018 roku Zarz ąd Spóki zarekomendowa Zwyczajnemu W alnemu Zgromadzeniu Spóki wypatędywidendy za rok obrotowy 2017 w wysoko ści
  3.774.693,15 z, t.j. 0,09 z (sownie: dziewi ęć groszy) na jedn ą akcj ę.
  WSKAZANIE ZDARZE Ń, KTÓRE WYST ĄPIY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZ ĄDZONO KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE,
  NIEUJ ĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU, KTÓRE MOG Ą W ZNACZ ĄCY SPOSÓB WPYN ĄĆ NA PRZYSZE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA
  Nie wyst ąpiy.
  INFORMACJA DOTYCZ ĄCA ZMIAN ZOBOWI ĄZA ŃWARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NAST ĄPIY OD CZASU ZAKO ŃCZENIA
  OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO


  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
  SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty wyrażone s ą w tysi ącach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  Waluta sprawozdawcza: zoty polski (PLN)
  OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAOWEJ EMITENTA, ZE WSK AZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
  Jednostk ąDominuj ącą Grupy Kapitaowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast -Box” S.A. jest Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibąw Supsku,
  przy ul. Lutosawskiego 17a. Jednostka Dominuj ąca zostaa wpisana do Krajowego Rejestru S ądowego pod numerem KRS 0000139210, postanowieniem S ądu Rejonowego w
  Gda ńsku, XVI Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego z dnia 14.11.2002 r.
  W skad Grupy Kapitaowej Przetwórstwo Tworzyw Sztu cznych „Plast-Box” S.A. na dzień 31.03.2018 r. wchodziy:
  - Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A . z siedzibą w Supsku: jako jednostka dominuj ąca,
  - Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. z siedzib ą w Czernichowie, Ukraina: jako jednostka zale żna,
  - Plast-Box East Sp. z o.o. z siedzib ą w Witebsku (Biaoru ś): jako jednostka zale żna,
  - Plast-Box Development Sp. z o.o. z siedzib ą w Supsku: jako jednostka zale żna,
  - Plast-Box Apartments Sp. z o.o. z siedzib ą w Supsku: jako jednostka zale żna.
  Na dzie ńsprawozdawczy jednostka dominuj ąca posiadaa 100% udziaów w spókach: Plast-Box Ukraina Sp . z o.o., Plast-Box East Sp. z o.o. i Plast-Box Apartments Sp.z o.o.
  oraz 77,78% w spóce Plast-Box Development Sp. z o .o..
  WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZ EJ, W TYM W WYNIKU POĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJ ĘCIA LUB
  SPRZEDA ŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DUGOT ERMINOWYCH, PODZIAU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA
  DZIAALNO ŚCI
  W I kwartale 2018 roku w Grupie Kapitaowej nie mia y miejsca wymienione wyżej zdarzenia.
  STANOWISKO ZARZ ĄDU ODNO ŚNIE MO ŻLIWO ŚCI ZREALIZOWANIA WCZE ŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW
  ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU D O WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH
  Grupa Kapitaowa nie publikowaa prognoz wyników na 2018 rok.
  WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJ ĄCYCH BEZPO ŚREDNIO LUB PO ŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALE ŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GOSÓW
  NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIE ŃPRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE
  PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAU W KAPITALE ZAKAD OWYM, LICZBY GOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAU W
  OGÓLNEJ LICZBIE GOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZAN IE ZMIAN W STRUKTURZE WASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W
  OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTAL NEGO
  Wyszczególnienie na dzie
  ń
  31.03.2018 31.03.2017
  Liczba akcji w sztukach 41 941 035 41 941 035
  Warto ść nominalna akcji (PLN / akcj ę)
  1,00 1,00
  Kapita podstawowy w z 41 941 035 41 941 035
  Akcje serii A w liczbie 853 950 szt., zwyke na oka ziciela, brak uprzywilejowania
  Akcje serii B w liczbie 50 szt., imienne, uprzywile jowane co do gosu 1:2
  Akcje serii B w liczbie 3 339 950 szt., zwyke na o kaziciela, brak uprzywilejowania
  Akcje serii C w liczbie 6 050 szt., zwyke na okazi ciela, brak uprzywilejowania
  Akcje serii D w liczbie 3 250 000 szt., zwyke na o kaziciela, brak uprzywilejowania
  Akcje serii E w liczbie 3 300 000 szt., zwyke na o kaziciela, brak uprzywilejowania
  Akcje serii F w liczbie 11 280 700 szt., zwyke na okaziciela, brak uprzywilejowania.
  Akcje serii G w liczbie 19 910 335 szt., zwyke na okaziciela, brak uprzywilejowania.
  DANE NA DZIE Ń PRZEKAZANIA RAPORTU ZA I KWARTA 2018
  AKCJONARIUSZE POSIADAJ ĄCY POWY ŻEJ 5% GOSÓW NA WZA
  Imi ę i nazwisko (nazwa) ilo
  ść akcji
  uprzywilejowanych ilo
  ść akcji
  zwykych suma akcji % udzia w
  kapitale
  zakadowym ilo
  ść gosów % gosów na
  WZA
  Paravita Holding Ltd. - 10 228 720 10 228 720 24,39% 10 228 720 24,39%
  5 391 880 12,86%
  Hillmount Trading Limited
  - 7 803 508 7 803 508 18,61% 7 803 508
  5 024 801 5 024 851 11,98% 5 024 901 18,61%
  Nargara Investments Limited - 5 391 880 5 391 880 12,86%
  11,98%
  ZMIANY W STRUKTURZE WASNO ŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD P RZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO:
  Emitent nie posiada informacji, aby w okresie od przekazani a ostatniego raportu stan posiadania akcji Emitenta przez Akcjonariuszy (posiadających powy żej 5% gosów na WZ)
  uleg zmianie.
  Grzegorz Pawlak wraz z Ew
  ą Pawlak 50
  5,06%
  Krzysztof Moska - 2 123 199 2 123 199 5,06% 2 123 199


  ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃDO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZ ĄDZAJ ĄCE I NADZORUJ ĄCE EMITENTA NA DZIE Ń
  PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGORAPORTU
  KWARTALNEGO, ODR ĘBNIE DLA KA ŻDEJ Z TYCH OSÓB
  osoby zarz ądzaj ące
  Imi ę i nazwisko (nazwa) ilo
  ść akcji
  uprzywilejowanych ilo
  ść akcji zwykych ilo ść gosów % gosów na WZA
  Grzegorz Pawlak wraz z Ew ą Pawlak 50 5 024 801 5 024 901 11,98%
  Krzysztof Pióro - - - 0,00%
  - - - 0,00%
  Emitent nie posiada informacji, aby w okresie od pr zekazania ostatniego raportu stan posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzaj ące uleg zmianie.
  osoby nadzoruj ące
  Imię i nazwisko (nazwa) ilo ść akcji ilo ść akcji zwykych ilo ść gosów % gosów na WZA
  Adam Laskowski - 48 281 48 281 0,12%
  Dariusz Ga żewski - 200 200 0,00%
  Krzysztof Burszka - - - 0,00%
  Natalia Majer - - - 0,00%
  Iuliia Vlasenko - - - 0,00%
  Spóki Grupy Kapitaowej Przetwórstwo Tworzyw Sztuc znych "Plast-Box" S.A. nie byy stroną istotnych post ępowa ń o zapat ę nale żno ści b ądź zobowi ąza ń od kontrahentów.
  WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA B ĘD Ą MIAY WPYW NA OSI ĄGNI ĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ
  KOLEJNEGO KWARTAU
  Grupa Kapitaowa Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast- Box” S.A. monitorując sytuacj ęmakroekonomiczn ąrynków, na których prowadzi dziaalno śćoperacyjn ązwraca
  uwag ęna pojawiaj ące si ęryzyka ekonomiczne, w tym przede wszystkim ryzyko walutowe . Spóka zależna Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. prowadzi dziaalno śćprodukcyjn ąoraz
  handlow ąna zasadach rynkowych obowi ązuj ących na Ukrainie. Zarz ąd zwraca uwag ęna stabilizuj ąca si ęsytuacj ęgospodarcz ąUkrainy, co znajduje swoje odzwierciedlenie w
  komentarzach pojawiaj ących si ę w analizach ekonomicznych.
  W przypadku zmiany sytuacji ekonomicznej spóek wchodz ących w skad Grupy Kapitaowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucz nych "Plast-Box" S.A, Zarząd Emitenta b ędzie
  informowa rynek poprzez publikacj ę raportów bie żących.
  INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTK
  ĘOD NIEGO ZALE ŻN Ą JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWI ĄZANYMI, JE ŻELI
  ZOSTAY ZAWARTE NA WARUNKACH INNYCH NI ŻRYNKOWE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH WARTO ŚCI, PRZY CZYM INFORMACJE DOTYCZ ĄCE
  POSZCZEGÓLNYCH TRANSAKCJI MOG ĄBY ĆZGRUPOWANE WEDUG RODZAJU, Z WYJ ĄTKIEM PRZYPADKU, GDY INFORMACJE NA TEMAT POSZCZEGÓLNYCH
  TRANSAKCJI S Ą NIEZB ĘDNE DO ZROZUMIENIA ICH WPYWU NA SYTUACJ Ę MAJ ĄTKOW Ą, FINANSOW Ą I WYNIK FINANSOWY EMITENTA
  W I kwartale 2018 r. nie wyst ąpiy inne, ni ż zawierane na warunkach rynkowych, istotne transakc je pomiędzy Emitentem a podmiotami powi ązanymi.
  INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JE DNOSTKĘ OD NIEGO ZALE ŻN Ą POR ĘCZE Ń KREDYTU LUB PO ŻYCZKI LUB UDZIELENIU
  GWARANCJI - ĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALE ŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JE ŻELI ĄCZNA WARTO ŚĆ ISTNIEJ ĄCYCH POR ĘCZE Ń LUB
  GWARANCJI JEST ZNACZ ĄCA
  W prezentowanym okresie ani Emitent , ani jednostki od niego zależne nie udzielay por ęcze ń kredytu lub po życzki jak równie ż nie udzielay gwarancji.
  INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA S Ą ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI KADROWEJ, MAJ ĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH
  ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE S Ą ISTOTNE DLA OCENY MO ŻLIWO ŚCI REALIZACJI ZOBOWI ĄZA Ń PRZEZ EMITENTA
  W I kwartale 2018 nie wyst ąpiy zdarzenia, które s ą istotne dla oceny sytuacji kadrowej, maj ątkowej, finansowej, wyniku finansowego, poza wskaza nymi w sprawozdaniu.
  Emitent nie posiada informacji, aby w okresie od pr
  zekazania ostatniego raportu stan posiadania akcji Emitenta przez osoby nadzorujące uleg zmianie.
  WSKAZANIE ISTOTNYCH POST ĘPOWA ŃTOCZ ĄCYCH SI ĘPRZED S ĄDEM, ORGANEM WA ŚCIWYM DLA POST ĘPOWANIA ARBITRA ŻOWEGO LUB ORGANEM
  ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, DOTYCZ ĄCYCH ZOBOWI ĄZA Ń ORAZ WIERZYTELNO ŚCI EMITENTA LUB JEGO JEDNOSTKI ZALE ŻNEJ, ZE WSKAZANIEM
  PRZEDMIOTU POST ĘPOWANIA, WARTO ŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZ ĘCIA POST ĘPOWANIA, STRON WSZCZ ĘTEGO POST ĘPOWANIA ORAZ
  STANOWISKA EMITENTA


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA
ISIN:PLPSTBX00016
NIP:839-00-23-940
EKD: 22.22 produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Lutosławskiego 17A 76-200 Słupsk
Telefon:+48 59 8400880
www:www.plast-box.com
gpwlink:plast-box.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce PRZETWÓRSTWO TWOR...
2019-04-20 14-04-46
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649