Raport.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (26/2018) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") przesyła w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 grudnia 2018 r. godz. 12 w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121 oraz projekty uchwał.
Załączniki :
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2. Projekty uchwał
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

  Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży przy ul.
  Poznańskiej 121, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział G ospodarczy
  KRS pod Nr KRS 000 0038455 (dalej „ Spółka ” lub „ PEPEES S.A .”), w związku z wnioskiem
  akcjonariusza Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zgłoszonym
  stosownie do art. 400 § 1 i art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ KSH ”), działając na
  podstawi e art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² KSH , zw ołuje Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie na
  dzień 18 grudnia 201 8 r. na godz. 12.00 w siedz ibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121
  (dalej także „ NWZ ”).

  1. Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadz wyczajnego Walnego Zgro madzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
  zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie pr zyjęcia porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w spr awie ustalenia liczby członków R ady Nadzorczej na potrzeby wyboru
  Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami .
  7. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES
  S.A . z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzielnymi grupami .
  8. Zamknięcie obrad.

  2. Prawa Akcjonariuszy

  Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom Spółki reprezentującym co
  najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje pr awo żądania umieszczenia
  okre ślonych spraw w porządku obrad NWZ . Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt
  uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi
  PEPEES S.A. nie później niż 21 dni przed wyznaczonym ter minem NWZ , tj. do dnia 27 listopada
  201 8 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej
  Spółki: pepees@pepees.pl bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Przedsi ębiorstwa Przemysłu
  Spożywczego „PEPEES” S.A. ul. Poznańska 121, 18 -402 Łomża. Jeżeli ż ądanie spełnia wymagania
  prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed
  wyznaczonym te rminem NWZ , tj. do dnia 30 listopada 201 8 roku og łosić zmiany w porządku
  obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie n astępuje w sposób właściwy dla
  zwołania NWZ .

  Ponadto, na podstawie art. 401 § 4 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezent ujący co
  najmniej jedną dwudziestą kapitał u zakładowego mogą przed terminem NWZ zgł aszać projekty
  uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać
  wprowadzone do porządku obrad. Zgł oszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na
  adres poczty elektron icznej Spó łki: pepees@pepees.pl bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd
  Przedsiębiorstwa Przem ysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. ul. Poznańska 121, 18 -402 Łomża.
  Jeżeli zgłoszenie spe łnia wymagania prawa i opisane poniż ej wymogi formalne, Spółka
  niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na str onie internetowej Spółki.

  Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonujący którekolwiek z powyższych uprawnień są
  zobowiązani załączyć do powyższych żądań/ zgłoszeń dokumenty i informacje wymagane przez
  Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej


  (zobacz wymogi opisane w punkcie 6) oraz złożyć w siedzibie Spółki ul. Poznańska 121, 18 -402
  Łomża oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek
  papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane
  przez Akcjonariusza/y potwierdzające, że jest on lub są oni faktycznie Akcjonariuszem/ami Spółki
  oraz fakt, że Akcjonariusz/e reprezentuj e/ą co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego (lub
  jedną piąt ą w wypadku wskazanym w art. Art. 385 § 3 KSH) Spółki - w przypadku wniosku o
  uzupełnienie porządku obrad z datą ważności do co najmniej do dnia 27 listopada 201 8 r. włącznie
  - wraz ze wska zaniem celu wystawienia świadectwa pod rygorem pominięcia wniosku. Ponadto
  Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy są obowiązani do przesyłania do Spółki adresu poczty
  elektronicznej oraz numeru telefonu, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować
  się z Akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania
  służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza/y kontaktującego/ych się w ten sposób ze
  Spółką oraz weryfikacji jego/ich prawa do reprezentacji Akcjon ariusza. Weryfikacja może polegać,
  w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i
  pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka
  zastrzega, że brak danych kontaktowy ch lub ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub
  pełnomocnika podczas weryfikacji, traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił
  będzie odrębną podstawę dla odmowy uwzględnienia przez Zarząd wniosku Akcjonariusza.

  Niezależnie od po wyższego, z mocy art. 401 § 5 KSH, każd y z Akcjonariuszy może podczas NWZ
  zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

  Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał
  powinny być przekazywa ne w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z
  tłumaczeniem przysięgłym na j ęzyk polski.

  4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
  przysług ujące mu prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

  Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadz wyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić
  dalszego pełnomocnictwa, je żeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może
  reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego
  Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku p apierów
  wartościowych może us tanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji
  za pisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na
  rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji
  zapisanyc h na tym rachunku.

  Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej,
  likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub p racownik Spółki lub spółdzielni zależnej od
  Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym
  zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi ok oliczności wskazujące na
  istnienie bądź możliwość wystąpienia konfli ktu interesów. Udziel enie dalszego pełnomocnictwa
  jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, czło nkiem Rady Nadzorczej,
  likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pr acownikiem spółki lub
  spółdzielni zależnej od Spółki, głosuje z godnie z instrukcjami udziel onymi przez Akcjonariusza.

  5. Sposób i forma udzielenia pełnomocnictwa oraz identyfik acja Akcjonariusza  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania
  prawa głosu wymaga udzielenia na piśmi e lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełn omocnictwa
  w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektr onicznym
  weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektroniczn ej należy zawiadomić Spółkę przy
  wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres pepees@pepees.pl w terminie umożliwiającym
  weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, załączając dokument
  pełnom ocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odcz ytanie przez
  Spółkę) podpisany przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku Akcjonariuszy i nnych niż osoby
  fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

  W celu identyfi kacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, do
  zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy także doł ączyć
  następujące załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczyt anie
  przez Spółkę):

  ─ w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną – skan
  dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzając ego
  tożsamość Akcjonariusza; albo
  ─ w przypadku Akcjonariusza udzielającego pe łnomocnictwa innego niż osoba fizyczna – skan
  odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważni enie osoby
  fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza (odpis z rej estru wskazujący
  osoby upoważnione do reprezentacji Spółki w dacie wystawienia pe łnomocnictw(a) oraz
  ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomo cnictw).

  Ponadto Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
  elektronicznej przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektroniczn ej oraz numer telef onu, za
  pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem lub jego
  pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące dalszej identyfik acji
  Akcjonariusza lub pełnomocnika. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym
  pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza lub pełnomocnika na prz ykład
  w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że niepodanie dany ch
  kontaktowych lub brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas
  weryfikacji traktow any będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i
  stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomo cnika do udzi ału w NWZ .

  Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty p owinny być
  przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z
  tłumaczeniem przysięgłym na j ęzyk polski.

  Zasady dotyczące identyfikacji m ocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o
  odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełn omocnictwa
  bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

  Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez
  pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w
  Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu PEPEES S.A. dokumentów służących jego identyf ikacji
  (zobacz punk t 5).  Pełnomocnictwo powinno w szczególności zawierać datę udzielenia pełnomocnictwa i podpis
  mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych imię i
  nazwisko, numer PESEL, NIP, miejsce zamieszkania, dla innych podmiotów p rawnych: firmę,
  siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, NIP; numer telefonu i adres poczty elektronicznej
  obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika). Pełnomocnictwo powinno również wskazywać
  liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu. S półka od dnia publikacji niniejszego
  ogłoszenia na stronie internetowej www.pepees.pl udostępnia do p obrania formularze stosowane
  podczas głosowania przez pełnomocnika. Zwrac amy uwagę, że Spółka nie nakłada obowiązku
  udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pona dto Spółka nie nakłada obowiązku
  udzielania pełnomocnictwa przy wykorz ystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka
  zastrzega, że Akcjonariusz wykorzystuj ący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne
  ryzyko związane z wykorzysta niem tej formy.

  6. Identyfikacja Akcjo nariusza i pełnomocnika w dniu NWZ

  Niezależnie od powyższego, celem identyfikacji Akcjonariusza, Zarząd zastrzega sobie prawo do
  żądania od każdego pełnomocnika okazania przy rejestracji i sp orządzaniu listy obecnoś ci:
  ─ w przypadku Akcjonariusza (lub Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) będ ącego
  osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub i nny
  podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu os obistego,
  paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonari usza;
  albo
  ─ w przypadku Akcjonariusza (lub Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) innego niż
  osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwie rdzonej za zgodność z oryginał em przez
  notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z
  właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej
  (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na NWZ lub przy udz ielaniu
  pełnomocnictwa (to jest, odpowiednio, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby
  upoważnione do reprezentacji Spółki w dacie NWZ albo odpis z rejestru wskaz ujący osoby
  upoważnione do reprezentacji Spółki w dacie wystawienia pełnomo cnictw(a) oraz
  ew entualnie nieprzerwany ciąg pe łnomocnictw).

  Ponadto, w celu identyfikacji pełnomocników stawiających się n a NWZ , Zarząd Spółki z astrzega
  sobie prawo do żądania od każdego z nich przy rejestracji i sporządzaniu listy obecn ości:
  ─ w przypadku pełnomocnika będ ąc ego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub
  innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonari usza; albo
  ─ w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwie rdzonej za
  zgodność z oryginałem przez notari usza lub inny podmiot uprawniony do p otwierdzania za
  zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dok umentu potwierdzającego
  upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do repreze ntowania pełnomocnika na NWZ
  (to jest aktualny odpis z re jestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Spółki w
  da cie NWZ oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomo cnictw).

  Dokumenty w językach obcych powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza
  prz ysięgłego.

  7. Brak możliwości uczestnictw a/ głosowan ia/ wypowiadania się w trakcje NWZ przy
  wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej oraz brak możliwości
  głos owania korespondencyjnego

  Statut PEPEES S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wypowiadania się w trakcie NWZ
  ani głosow ania przy wykorzystaniu środków komun ikacji elektronicznej. Regulamin Walnego


  Zgromadzenia PEPEES S.A. nie dopuszcza odd awania głosu drogą korespondencyjną. W związku
  z powyższym, Spółka nie przewiduje w ykorzystania na NWZ formularzy pozwalających na
  wykon ywanie prawa głosu drogą kor espondencyjną.

  8. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

  Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgr omadzeniu
  spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą NW Z (dzień rejestracji
  uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 2 grudnia 201 8 roku .

  Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121, przez 3 dni p owszednie
  przed dniem odbycia NWZ w godzinach od 8.00 do 14.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu
  listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą ele ktroniczną, podając adres, na który lista powinna być
  wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej
  Spółki: pepees@pepees.pl. Akcjon ariusze lub ich pełnomocnicy składający takie żądanie są
  zobowiązaniu załączyć do niego d okumenty i informacje wymagane przez Spółkę jako załączniki
  do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (z obacz wymogi opisane
  w punkcie 6).

  Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty p owinny być
  przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z
  tłumacz eniem przysięgłym na j ęzyk polski.

  Spółka może podjąć odp owiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej
  Akcjonariusza kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego pr awa do
  wykonywania ww. uprawnienia. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu
  w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, na prz ykład w celu
  potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ust osunkowania się i
  współpracy Akcjon ariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktow any będzie jako brak
  możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy przesł ania listy Akcjonariuszy
  drogą elektroniczną.

  9. Dostęp do dokumen tacji i informacji dotyczących NWZ

  Pełna dokume ntacja , która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał, a także
  informacje dotyczące NWZ jest dostępna na stronie intern etowej Spółki od dnia zwołania NWZ
  pod adresem www.pepees.pl. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej PEPEES S.A. dotyczące spraw
  wp rowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
  obrad przed terminem NWZ , będą d ostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich
  sporządzeniu.

  Korespondencja związana z Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na
  adres poczty elektronicznej: pepees@pepees.pl. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy ko ntaktujący
  się ze Spółką w ten sposób są zobowiązani załączyć do korespondencji dok umenty wymagane
  przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
  elektronicznej (z obacz wymogi opisane w punkcie 6).

  Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty p owinny być
  przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z
  tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Spółka może podjąć odp owiednie dalsze działania
  służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza kontaktującego się w ten sposób ze


  Spółką oraz weryfikacji jego prawa do wykonywania ww. uprawnienia. Wer yfik acja może polegać,
  w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektr onicznej do Akcjonariusza i
  pełnomocnika, na prz ykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka
  zastrzega, że brak ust osunkowania się i współpra cy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas
  weryfikacji traktow any będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla
  zignorowania korespondencji przekazanej przez Akcjonariuszy drogą ele ktroniczną.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje
  się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia
  i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi r egulacjami.

  10 . Informacje o rganizacyjne

  Osoby upoważnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzy mać kartę do
  głosowania w dniu NWZ w godz . 11.30 – 12.00


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  1
  PROJEKTY UCHWAŁ
  NADZ WYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
  „PEPEES” S.A. z siedzibą w ŁOMŻY

  w dniu 18 grudnia 201 8 r.

  UCHWAŁA Nr 1

  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego
  „PEPEES” Spółk i Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru
  Przewodniczącego Zgromadzenia

  Uchwala się co następuje:
  § 1

  Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana ................ .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UCHWAŁA Nr 2

  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego
  „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru
  trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej

  Uchwala się, co następuje:
  § 1

  Postanawia się wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:
  1..........
  2..........
  3..........
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UCHWAŁA Nr 3

  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego
  „PEPEES” Spółki Akc yjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie
  przyjęcia porządku obrad

  Uchwala się, co następuje:
  § 1

  Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego W alnego Zgromadzenia.


  2
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
  zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawi e ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby
  wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
  7. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego
  PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzieln ymi grupami.
  8. Zamknięcie obrad.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  U C H W A Ł A N r 4


  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego
  „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie
  ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w drodze
  głosowania oddzielnymi grupami
  § 1

  Na podstawie art. 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się, że Rada Nadzorcza wybrana w
  głosowaniu oddzielnymi grupami będzie składać się z [pięciu] Członków.

  § 2

  Uchwała wchodzi w życie, pod warunkiem, iż na obecnym Walnym Zgromadzeniu dojdzie
  do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej.

  U C H W A Ł A N r 5

  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorst wa Przemysłu Spożywczego
  „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 20 18 r. w sprawie wyboru
  nowych członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.
  z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzielnymi grupami
  § 1

  Na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych grupa … .. obejmuj ąca … .. akcji
  reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wybra ła Pana/Pani ą … .. na
  członka Rady Nadzorczej.
  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  U C H W A Ł A N r 6

  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego
  „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł omży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie w
  sprawie obs adzenia pozostałych mandatów w Radzie N adzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu


  3
  Spożywcze go PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży nie obsadzonych w drodze głosowania
  oddzielnymi grupami

  Na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

  § 1

  W ramach wyboru nowych c złonków Rady Nadzorczej w drodze g łosowania oddz ielnymi
  grupami, akcjonariusze nie uczestnicz ący w drodze g łosowania oddzielnymi grupami wybrali
  w sk ład Rady Nadzorczej Pani ą/Pana … .. .
  § 2

  Uchwa ła wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES SA
ISIN:PLPEPES00018
NIP:718-10-05-512
EKD: 15.31 przetwórstwo ziemniaków, produkcja piwa, produkcja pasz; 15.96
Adres: ul. Poznańska 121 18-402 Łomża
Telefon:+48 86 2155801
www:www.pepees.pl
Kalendarium raportów
2021-11-16Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PRZEDSIĘBIORSTWO ...
2021-09-23 23-09-57
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor