Raport.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (24/2018) Informacja nt. wyboru podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2018 roku

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, iż w związku z otrzymaniem wniosku od grupy Flemingo, tj. podmiotu dominującego w stosunku do Emitenta, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 roku zostanie poddane czynnościom rewizji finansowej w zakresie badania, które zostanie przeprowadzone przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
Mając powyższe na uwadze Emitent informuje, iż w dniu 14 września 2018 rok Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych celem zbadania wskazanego powyżej sprawozdania finansowego za I kwartał 2018 r. Wybranym podmiotem jest Grant Thornton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. abpa. Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań (dalej: Audytor), który jest podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 4055. Wybór Audytora dokonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas niezbędny do wykonania opisanych powyżej czynności. Emitent przypomina, iż Audytor jest podmiotem wybranym do wykonania czynności rewizji finansowej dla rocznych sprawozdań za lata 2017 - 2018 oraz półrocznych sprawozdań za pierwsze półrocza ww. lat. Dodatkowo Audytor wykonywał czynności rewizji finansowej w zakresie badania sprawozdania finansowego za III kwartał 2017 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 45/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. Ponadto Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. tj. podmiot należący do tej samej grupy co wybrany podmiot przeprowadził badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki (odpowiednio jednostkowego oraz skonsolidowanego) za 2010 r. oraz przegląd śródrocznych sprawozdań w roku 2010.
Emitent informuje, iż zgodnie ze wstępnym harmonogramem, czynności badania ww. sprawozdania zostaną przeprowadzone w trzecim oraz czwartym tygodniu września 2018 r. Mając powyższe na uwadze treść dokumentu podsumowującego czynności badania skróconego skonsolidowanego sprawozdania za I kwartał 2018, zostanie przekazana przez Spółkę w trybie raportu bieżącego, niezwłocznie po jego przekazaniu przez Audytora.
Zgodnie z wiedzą Zarządu Emitenta, przedstawiony Spółce wniosek odnoszący się do objęcia badaniem ww. sprawozdania finansowego, związany jest ze zmianami organizacyjnymi oraz operacyjnymi na poziomie grupy Flemingo, podmiotu dominującego w stosunku do Emitenta (Grupa Flemingo jest właścicielem Ashdod Holding Limited, będącym bezpośrednim większościowym akcjonariuszem Emitenta), przy czym zgodnie z wiedzą Emitenta zmiany te nie będą obejmować jakichkolwiek zmian w kontroli nad Emitentem.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona SA
ISIN:PLBALTN00014
NIP:586-010-22-92
EKD: 47.11 sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: Ul. Marcina Flisa 4 02-247 Warszawa
Telefon:+48 22 5192000
www:www.baltona.pl
Kalendarium raportów
2019-08-22Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-08-22Raport półroczny
Komentarze o spółce PRZEDSIĘBIORSTWO ...
2019-06-26 01-06-48
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649