Raport.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH odpowiednio za 2017 oraz 2016 Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 365 225 397 774 86 043 90 906 Zysk na działalności operacyjnej (751) 3 201 (177) 732 Zysk/ (Strata) brutto (1 641) (147) (387) (34) Zysk/ (Strata) przypadająca na właścicieli jednostki dominującej (1 604) 1 952 (378) 446 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 088 16 421 1 905 3 753 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (7 381) (4 618) (1 739) (1 055) Przepływy pieniężne z działalności finansowej (2 383) 285 (561) 65 Przepływy pieniężne netto, razem (1 676) 12 088 (395) 2 762 Średnia ważona liczba wyemitowanych akcj i w sztukach 10 887 582 10 958 714 10 887 582 10 958 714 Liczba rozwadniających potencjalnych akcj i zwykłych - - - - (Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,15) 0,18 (0,03) 0,04 Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,15) 0,18 (0,03) 0,04 POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 31.12.2017 ORAZ 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 Aktywa razem 98 151 107 542 23 532 24 309 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 91 558 99 043 21 952 22 388 Zobowiązania długoterminowe 28 430 31 480 6 816 7 116 Zobowiązania krótkoterminowe 63 128 67 563 15 135 15 272 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6 680 8 202 1 602 1 854 Kapitał podstawowy 2 814 2 814 675 636 Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,61 0,75 0,15 0,17 Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,61 0,75 0,15 0,17

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  GRUPA KAP=TAŁOWA PRZEDS=ĘB=ORSTWO :ANDLU ZAGRAN=CZNEGO „BALTONA” S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  W TYS=ĄCAC: ZŁOTYC:
  Warszawa, 6 marca 201 8 roku  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  2
  Grupa Kapitałowa Przedsi ębiorstwo Handlu Za granicznego „ Baltona” S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  Spis treści
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 4
  Skonsolidowane sprawozdanie z cał kowitych dochodów 6
  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 8
  Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 9
  Dodatkowe objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 11  Skonsolidowane sprawozdani e finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  3
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  GRUPY KAPITAŁOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO „BALTONA” S.A.
  ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd
  Spół ki Przedsiębiorstwo :andlu Zagranicznego „Baltona ” S.A. w dniu 6 marca 201 8 roku.
  Zarząd:
  Piotr Kazimierski Prezes Zarządu
  Karolina Szuba Członek Zarządu
  Michał Kacprzak Główny Księgowy , Członek Zarządu
  Osoba odpowiedzialna za prowadz enie ksiąg rachunkowych
  Warszawa, 6 marca 201 8 roku  Skonsolidowane sprawozdani e finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  4
  Grupa Kapitałowa Przedsi ębiorstwo Handlu Zagranicznego „ Baltona ” S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Wszystkie kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach złotych, chyba że za znaczono inaczej
  Skonsolidowane sprawozdanie z s ytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  AKTYWA Nota 31.12.2017 31.12.2016
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 12 13 643 14 910
  Wartości niematerialne 13 1 049 844
  Wartość firmy 13 5 719 5 719
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 17 4 953 4 042
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 3 351 2 937
  Aktywa trwałe 28 715 28 452
  Aktywa obrotowe
  Zapasy 16 36 904 42 604
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 17 19 939 26 500
  =nwestycje krótkoterminowe 14 117 110
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 136 -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 12 340 9 876
  Aktywa obrotowe 69 436 79 090
  AKTYWA OGÓŁEM 98 151 107 542


  Skonsolidowane sprawozdani e finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  5
  Grupa Kapitałowa Przedsi ębiorstwo Handlu Zagranicznego „ Baltona ” S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Wszystkie k woty zostały zaprezentowane w tysiącach złotych, chyba że zaznaczono inaczej
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  PASYWA Nota 31.12.2017 31.12.2016
  Kapitał własny
  Kapitał zakładowy 19.1 2 814 2 814
  Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 4 655 4 655
  Kapitał zapasowy 23 064 23 064
  Akcje własne 19.3 (2 042) (2 042)
  Różnice kursowe z przeliczenia (1 317) (1 172)
  Zyski / (straty) zatrzymane (20 494) (19 117)
  Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej 6 680 8 202
  Udziały niekontrolujące (87) 297
  Kapitał własny ogółem 6 593 8 499
  Zobowiązania
  22.1 23 118 24 456
  Przychody przyszłych okresów 27 148 325
  Rezerwy 25 1 094 1 094
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 24 4 070 5 605
  Zobowiązania długoterminowe 28 430 31 480
  22.2 13 615 9 552
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 23 45 847 54 284
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 79 280
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 24 3 580 3 377
  Przychody przyszłych okresów 27 5 38
  Rezerwy 25 2 32
  Zobowiązania krótkoterminowe 63 128 67 563
  Zobowiązania 91 558 99 043
  PASYWA OGÓŁEM 98 151 107 542
  Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek
  oraz innych instrumentów dłużnych
  Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek
  oraz innych instrumentów dłużnych


  Skonsolidowane sprawozdani e finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  6
  Grupa Kapitałowa Przedsi ębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
  Sko nsolidowane s prawozdanie z całkowitych dochodów
  Wszystkie kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach złotych, chyba że zaznaczono inaczej
  Nota
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  7 365 225 397 774
  9 1 224 730
  Razem przychody z działalności operacyjnej 366 449 398 504
  Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości (6 757) (7 009)
  Zużycie surowców i materiałów (3 220) (3 408)
  Usługi obce (61 078) (74 900)
  Koszty świadczeń pracowniczych 8 (40 384) (40 910)
  Podatki i opłaty (1 836) (2 264)
  Pozostałe koszty rodzajowe (3 563) (2 916)
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów (249 866) (261 351)
  Pozostałe koszty operacyjne 9 (496) (500)
  Utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości firmy 13.4 - (2 045)
  Razem koszty działalności operacyjnej (367 200) (395 303)
  (Strata)/Zysk na działalności operacyjnej (751) 3 201
  Przychody finansowe 731 48
  Koszty finansowe (1 621) (3 396)
  Koszty finansowe netto 10 (890) (3 348)
  Strata przed opodatkowaniem (1 641) (147)
  Podatek dochodowy 11 (464) 1 120
  (Strata)/Zysk netto za okres sprawozdawczy (2 105) 973
  Przychody ze sprzedaży
  Pozostałe przychody operacyjne


  Skonsolidowane sprawozdani e finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  7
  Skonsolidowane s prawozdanie z całkowitych dochodów – ciąg dalszy
  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do
  skonso lidowanego sprawozdania finansowego
  Inne całkowite dochody
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  Pozycje, które mogą w przyszłości zostać rozliczone z wynikiem
  (167) (463)
  Pozycje, które nie będą mogły w przyszłości zostać rozliczone z wynikiem
  366 (1 482)
  Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy 199 (1 945)
  Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy (1 906) (972)
  Zysk/(Strata) przypadająca na:
  Właścicieli Hednostki Dominującej (1 604) 1 952
  Udziały niekontrolujące (501) (979)
  (Strata)/Zysk za okres sprawozdawczy (2 105) 973
  Całkowite dochody ogółem przypadające na:
  Właścicieli Hednostki Dominującej (1 522) 637
  Udziały niekontrolujące (384) (1 609)
  Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy (1 906) (972)
  Zysk/(Strata) przypadająca na 1 akcję
  Podstawowy (zł) 20 (0,15) 0,18
  Rozwodniony (zł) 20 (0,15) 0,18
  Rożnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą
  Zyski (straty) aktuarialne z tytułu programu określonych świadczeń


  Skonsolidowane sprawozdani e finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  8
  Grupa Kapitałowa Przedsi ębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  Wszystkie kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach złoty ch, chyba że zaznaczono inaczej
  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężn ych należy a nalizować łącznie z informacjami objaśniającymi do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Nota
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
  Zysk/(Strata) netto za okres sprawozdawczy (2 105) 973
  Korekty:
  12.2 6 757 7 009
  Utworzenie /(Odwrócenie) odpisów aktualizujących wartość firmy 13.4 - 2 045
  (Przychody)/Koszty finansowe netto 10 890 3 348
  (Zysk)/Strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 9.1 (220) (432)
  Podatek dochodowy 11.1 464 (1 120)
  Inne korekty 17 (1 857)
  5 803 9 966
  Zmiana stanu zapasów 5 700 (10 960)
  Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 32 5 650 (1 662)
  Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 32 (6 756) 18 590
  Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych (1 364) 1 265
  Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (210) (115)
  Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej 8 823 17 084
  Podatek zapłacony (735) (663)
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 088 16 421
  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
  Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 220 432
  Zwrot depozytu bankowego - 509
  Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (7 601) (5 559)
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 381) (4 618)
  Przepływy pieniężne z działalności finansowej
  Zaciągnięcie kredytów i pożyczek 729 2 577
  Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek (940) -
  Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (1 056) (1 101)
  Odsetki zapłacone (1 116) (834)
  Skup akcji własnych 19.3 - (357)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 383) 285
  Przepływy pieniężne netto ogółem (1 676) 12 088
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 2 210 (9 876)
  (1) (2)
  Środki pieniężne na koniec okresu 18 533 2 210
  Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków
  pieniężnych i ich ekwiwalentów
  Amortyzacja i odpisy z tyt. utraty wartości rzeczowych aktywów
  trwałych


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  9
  Grupa Kapitałowa Przedsi ębiorstwo Handlu Zagranicznego „ Baltona ” S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy anal izować łącznie z informacjami objaśniającymi do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Nota
  Kapitał
  zakładowy
  Kapitał z
  emisji akcji
  powyżej ich
  wartości
  nominalnej
  Kapitał
  zapasowy Akcje własne
  Różnice
  kursowe z
  przeliczenia
  Zyski/(straty)
  zatrzymane
  Kapitał własny
  właścicieli
  jednostki
  dominującej
  ogółem
  Udziały
  niekontrolujące
  Kapitał własny
  ogółem
  Kapitał własny na 01.01.2017 2 814 4 655 23 064 (2 042) (1 172) (19 117) 8 202 297 8 499
  Całkowite dochody za okres sprawozdawczy
  Zysk netto za okres sprawozdawczy - - - - - (1 604) (1 604) (501) (2 105)
  Inne całkowite dochody
  Rożnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za
  granicą - - - - (145) - (145) (22) (167)
  Zyski aktuarialne z tytułu programu określonych świadczeń - - - - - 227 227 139 366
  Inne całkowite dochody ogółem - - - - (145) 227 82 117 199
  Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy - - - - (145) (1 377) (1 522) (384) (1 906)
  Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ogółem - - - - - - - - -
  Kapitał własny na 31.12.2017 2 814 4 655 23 064 (2 042) (1 317) (20 494) 6 680 (87) 6 593


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  10
  Grupa Kapitałowa Przedsi ębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym – ciąg dalszy
  Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analiz ować łącznie z informacjami objaśniającymi do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Nota
  Kapitał
  zakładowy
  Kapitał z
  emisji akcji
  powyżej ich
  wartości
  nominalnej
  Kapitał
  zapasowy Akcje własne
  Różnice
  kursowe z
  przeliczenia
  Zyski/(straty)
  zatrzymane
  Kapitał własny
  właścicieli
  jednostki
  dominującej
  ogółem
  Udziały
  niekontrolujące
  Kapitał własny
  ogółem
  Kapitał własny na 01.01.2016 2 814 4 655 20 376 (1 685) (776) (17 462) 7 922 1 906 9 828
  Korekta błędu podstawowego 2.6 - - - -
  Całkowite dochody za okres sprawozdawczy
  Zysk (Strata) netto za okres sprawozdawczy - - - - - 1 952 1 952 (979) 973
  Inne całkowite dochody
  Rożnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za
  granicą - - - - (396) - (396) (67) (463)
  Zyski aktuarialne z tytułu programu określonych świadczeń - - - - (919) (919) (563) (1 482)
  Inne całkowite dochody ogółem - - - - (396) (919) (1 315) (630) (1 945)
  Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy - - - - (396) 1 033 637 (1 609) (972)
  Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ujęte
  bezpośrednio w kapitale własnym
  Nabyte akcje własne 19.3 - - - (357) - - (357) - (357)
  Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy - - 2 688 - - (2 688) - - -
  Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ogółem - - 2 688 (357) - (2 688) (357) - (357)
  Kapitał własny na 31.12.2016 2 814 4 655 23 064 (2 042) (1 172) (19 117) 8 202 297 8 499


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  11
  Grupa Kapitałowa Przedsi ębiorstwo Handlu Zagranicznego „ Baltona ” S.A.
  Dodatkowe objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
  zakończo ny dnia 31 gr udnia 201 7 roku
  Spis treści
  1. Dane Hednostki Dominującej ................................ ................................ ................................ ....... 13
  2. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego ................................ ................................ .. 13
  3. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz zmiany MSSF UE ........................... 17
  4. Ustalenie wartości godziwej ................................ ................................ ................................ ....... 33
  5. Zarządzanie ryzykiem finansowym ................................ ................................ ............................. 34
  6. Segmenty operacyjne ................................ ................................ ................................ .................. 40
  7. Przychody ................................ ................................ ................................ ................................ .... 43
  8. Koszty świadczeń pracowniczych ................................ ................................ ................................ 44
  9. Pozostałe przychody i koszty operacyjne ................................ ................................ .................... 44
  10. Przychod y i koszty finansowe ................................ ................................ ................................ ..... 45
  11. Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................... 45
  12. Rzeczowe aktywa trwałe ................................ ................................ ................................ ............. 47
  13. Wartości niematerialne ................................ ................................ ................................ ............... 50
  14. Inwestycje ................................ ................................ ................................ ................................ ... 53
  15. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ................................ ................ 54
  16. Zapasy ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 55
  17. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ................................ ................................ ...... 56
  18. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ................................ ................................ ............................. 57
  19. Kapitał własny ................................ ................................ ................................ ............................. 57
  20. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję ................................ ................................ ................... 60
  21. Płatność w formie akcji ................................ ................................ ................................ ............... 61
  22. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych ..................... 61
  23. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ................................ ................................ . 66
  24. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ................................ ................................ ....... 66
  25. Rezerwy ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 68
  26. Zobowiązania umowne zaciągnięte w celu nabycia rzeczowych aktywów trwałych ................. 69
  27. Przychody przyszły ch okresów ................................ ................................ ................................ .... 69
  28. Instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ............... 69
  29. Zobowiązania warunkowe i sprawy sądowe ................................ ................................ ............... 75
  30. Leasing operacyjny ................................ ................................ ................................ ...................... 78


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  12
  31. Transakcje z jednostkami powiązanymi ................................ ................................ ...................... 79
  32. Objaśnienia do sprawozdania z prze pływów pieniężnych ................................ .......................... 81
  33. Skład Grupy Kapitałowej ................................ ................................ ................................ ............. 81
  34. Zdarzenia po końcu okresu sprawozdawczego ................................ ................................ ........... 82  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  13
  Grupa Kapitałowa Przedsi ębiorstwo Handlu Zagranicznego „ Baltona ” S.A.
  Informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku
  1. Dane Jednostki Dominującej
  Grupa Kapitałowa „Baltona ” („Grupa”) składa się z Przedsiębiorstw a :andlu Zagranicznego „BALTONA”
  Spółka Akcyjna („ Jednostka D ominująca”, „Spółka”) i jej spółek zależnych . Skład Grupy Kapitałowej
  przedstawiono w nocie 3 3 niniejszego sprawozdania.
  Przedsiębiorstwo :andlu Zagranicznego „BALTO NA ” S.A. jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce.
  Siedziba Hednostki Dominującej mieści się przy ul. Flisa 4 w Warszawie (kod pocztowy 02 -247) .
  Hednostka Dominująca została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 12 października
  2001 roku pod numerem KRS 0000051757, REGON: 000144035.
  Przedmiotem działalności Grupy jest między innymi sprzedaż towarów w sklepach detalicznych,
  a w szczególności w sklepach wolnocłowych w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych .
  Placówki handlowe Grupy są zlokalizowane w Polsce (większość), w Rumunii, we Francji, we Włoszech,
  na Ukrainie , w Estonii oraz w Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii. Ponadto Grupa zajmuje się
  m. in. zaopatrywaniem placówek dyplomatycznych, a także załóg statków i okr ętów cumujących w
  polskich portach morskich (działalność shipchandlerska). W 2012 roku Grupa rozszerzyła swoje
  portfolio o działalność gastronomiczną i sprzedaż towarów w kanale B2B. Od 2017 r. Grupa rozpoczęła
  działalność handlową na promach morskich oper ujących na Bałtyku .
  Hednostka Dominująca oraz jednostki wchodzące w skład Grupy zostały utworzone na czas
  nieokreślony.
  Podmio tem dominującym wyższego szczebla, który ujmuje w swoim sprawozdaniu dane Grupy
  „Baltona ”, jest Flemingo International Limited.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje rok zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku
  oraz zawiera dane porównawcze za rok zakończony 31 grudnia 20 16 roku.
  2. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
  2.1 Podstawa sporządzenia
  Niniejsze skon solidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu
  historycznego, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, które są wyceniane według
  wartości godziwej.  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  14
  2.2 Oświadczenie o zgodności
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdani e finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską,
  zwanymi dalej „MSSF UE”.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Hednostki Dominującej
  w dniu 6 marca 201 8 roku.
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za rok kończący się dnia
  31 grudnia 201 7 roku i obejmuje sprawozdanie finansowe Hednostki Dominującej oraz jej jednostek
  zależnych (zwanych łącznie „Grupą”, a indywidualnie „Hednostkami Grupy”). Sprawozdanie
  skonsolidowane zawiera również dane porównawcze za rok zakończony 31 grudnia 201 6 r.
  2.3 Podstawa wyceny
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu konty nuacj i
  działalności gospodarczej przez Hednostkę Dominującą i wszystkie istotne jednostki zależne wchodzące
  w skład Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości .
  Zarząd Spółki dominującej nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i
  okolicz ności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie
  12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź
  istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.
  2.4 Waluta prezentacyjna i funkcjonalna
  Dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały zaprezentowane w złotych polskich, po
  zaokrągleniu do pełnych tysięcy, chyba że wskazano inaczej.
  Złoty polski jest walutą funk cjonalną i sprawozdawczą Hednostki Dominującej.
  Dla każde j z jednostek zależnych ustalana jest waluta funkcjonalna i aktywa oraz zobowiązania danej
  jednostki są mierzone w tej walucie funkcjonalnej. Hednostki zależne stosują następujące waluty
  funkcjonalne: EUR (spółki z Grupy CDD Holding BV , „Baltona ” France S. A.S. , „Baltona ” Italy S.R.L. ,
  Baltona Duty Free Estonia OÜ ; Liege Airport Shop BVBA ), USD ( Baldemar Holdings Limited ), RON
  (Gredy Company SRL ) i UAH ( Flemingo Duty Free Ukraine ). Grupa stosuje metodę konsolidacji
  bezpośredniej i wybrała sposób rozliczania zysków lub strat z przeliczenia, który jest zgodny z tą
  metodą.
  2.5 Dokonane osądy i oszacowania
  Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu
  dokonania osądów, szacunków i założeń, wpływających na stosowanie przy jętych zasad rachunkowości
  oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów, których rzeczywiste
  wartości mogą różnić się od wartości szacowanej.
  Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiany szacunków ksi ęgowych są
  ujęte prospektywnie począwszy od okresu, w którym dokonano zmiany szacunku.  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  15
  W roku zakończonym dnia 31 grudnia 201 7 roku nie wykonano istotnych zmian w sposobie
  dokonywania szacunków, co oznacza, że na dzień przygotowania niniejszego skonsolido wanego
  sprawozdania finansowego, znaczące szacunki przeprowadzone przez Zarząd oraz główne źródła
  niepewności szacunków pozostały niezmienne w stosunku do tych zastosowanych przy sporządzaniu
  rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obroto wy kończący się dnia
  31 grudnia 201 6 r.
  Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności
  występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości
  bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym. Grupa przyjęła założenia i szacunki
  na temat przyszłości na podstawie wiedzy posiadanej podczas sporządzania sprawozdania
  finansowego. Występujące założenia i szacunki mogą ulec zmianie na skutek wydarzeń w przyszło ści
  wynikających ze zmian rynkowych lub zmian nie będących pod kontrolą Grupy. Takie zmiany są
  odzwierciedlane w szacunkach lub założeniach w chwili wystąpienia.
  Niepewność związana z rozliczeniami podatkowymi
  Regulacje dotyczące podatku od towarów i usłu g, podatku dochodowego od osób prawnych oraz
  obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany
  powodują brak odpowiednich punktów odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne
  ustanowione precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy zawierają również
  niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych,
  zarówno pomiędzy organami państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.
  Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą
  być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien,
  a wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontro li, muszą zostać zapłacone wraz
  z wysokimi odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest większe niż w krajach
  o bardziej dojrzałym systemie podatkowym.
  W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić
  w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.
  Z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia
  postanowień Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zap obiegać powstawaniu
  i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku
  w Polsce. GAAR definiuje unikanie opodatkowania jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu
  osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w da nych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisy
  ustawy podatkowej. Zgodnie z GAAR taka czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej,
  jeżeli sposób działania był sztuczny. Wszelkie występowanie (i) nieuzasadnionego dzielenia operacji,
  (ii) ang ażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub
  gospodarczego, (iii) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących oraz (iv) inne działania
  o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych, mogą być potraktowane jako prze słanka istnienia
  sztucznych czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje będą wymagać znacznie
  większego osądu przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych transakcji.
  Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do
  transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR, ale dla których po
  dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal osiągane. Wdrożenie powyższych przepisów
  umożliwi polskim organom kontroli p odatkowej kwestionowanie realizowanych przez podatników
  prawnych ustaleń i porozumień, takich jak restrukturyzacja i reorganizacja grupy.  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  16
  Grupa ujmuje i wycenia aktywa lub zobowiązania z tytułu bieżącego i odroczonego podatku
  dochodowego przy zastosowaniu wymogów MSR 12 Podatek dochodowy w oparciu o zysk (stratę
  podatkową), podstawę opodatkowania, nierozliczone straty podatkowe, niewykorzystane ulgi
  podatkowe i stawki podatkowe, uwzględniając ocenę niepewności związanych z rozliczeniami
  podatkowymi. Gdy is tnieje niepewność co do tego, czy i w jakim zakresie organ podatkowy będzie
  akceptował poszczególne rozliczenia podatkowe transakcji, Grupa ujmuje te rozliczenia uwzględniając
  ocenę niepewności.
  Stawki amortyzacyjne
  Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalan a jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej
  użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Grupa
  corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących
  szacunków.
  Utrata wartości firmy
  Stwierdzenie, czy wartość firmy uległa obniżeniu, wymaga oszacowania wartości użytkowej wszystkich
  jednostek generujących przepływy pieniężne, do których wartość firmy została przypisana. Ch cąc
  obliczyć wartość użytkową, Z arząd musi os zacować przyszłe przepływy pieniężne przypadające na daną
  jednostkę i ustalić właściwą stopę dyskonta, konieczną do obliczenia wartości bieżącej tych
  przepływów. Heżeli bieżące przepływy pieniężne są niższe niż oczekiwane, może powstać istotna utrata
  warto ści.
  Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego
  Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w
  przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie
  uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się
  nieuzasadnione.
  Odpisy aktualizujące wartość aktywów obrotowych
  Na każdy dzień bilansowy Spółki Grupy dokonują analizy zapasów i należności handlowych i na tej
  podstawie podejmuje decyzję o utworzeniu odpowiednich odpisów aktualizacyjnych. =nformacje
  o wysokości odpisów znajdują się w notach 16 i 28.
  Wycena rezerw
  Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane za pomocą metod aktuarialnych.
  Przyjęte w tym celu założen ia zostały przedstawione w nocie 24.5.
  Wycena rezerw i zobowiązań warunkowych
  W nocie 30 przedstawiono opis spraw sądowych, w których spółki Grupy „Baltona ” są stroną. Na każdy
  dzień bi lansowy Grupa dokonuje aktualizacji potencjalnych roszczeń z tego tyt ułu na podstawie
  informacji otrzymywanej od prawników prowadzących te sprawy. Hednakże prawomocny wyrok sądu
  mógł by spowodować istotne zmiany tych pozycji w sprawozdaniu finansowym.  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  17
  2.6 Korekty błędów i zmiany prezentacji
  W niniejszym skonsolidowanym sp rawozdaniu finansowym nie wystąpiły korekty błędu
  podstawowego oraz zmiany prezentacyjne.
  3. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz zmiany MSSF UE
  Zasady (polityka) rachunkowości przedstawione poniżej stosowane były w odniesieniu do wszyst kich
  okresów zaprezentowan ych w sprawozdaniu finansowym przez Grupę.
  3.1 Połączenia jednostek i zasady konsolidacji
  Połączenia jednostek są rozliczane metodą przejęcia na dzień nabycia, który jest dniem, w którym
  Grupa obejmuje kontrolę nad jednostką przejmo wa ną. Grupa uznaje, że sprawuje kontrolę nad
  jednostką, w której dokonano inwestycji, gdy z tytułu zaangażowania w tę jednostkę, podlega
  ekspozycji na zmienne wyniki finansowe lub gdy ma prawa do zmiennych wyników finansowych
  i możliwość wywierania wpływu na wysokość tych wyników finansowych poprzez sprawowanie władzy
  nad tą jednostką.
  Sprawozdania finansowe jednostek zależnych uwzględniane są w skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym począwszy od dnia uzyskania nad nimi kontroli aż do momentu jej wygaśni ęcia.
  Dane finansowe jednostek zależnych wykorzystywane w procesie konsolidacji sporządzone są za ten
  sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie Hednostki Dominującej, przy wykorzystaniu tych samych
  zasad rachunkowości i w oparciu o jednolite zasady rachunkow ości zastosowane dla transakcji
  i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze.
  Grupa ujmuje wartość firmy na dzień przejęcia jako:
  • wartość godziwą przekazanej zapłaty; powiększoną o
  • rozliczenie wcześniej istniejących powiązań oraz
  • ujętą wa rtość udziałów niekontrolujących w jednostce przejmowanej; powiększoną o wartość
  godziwą dotychczas posiadanych kapitałów w jednostce przejmowa nej, jeśli połączenie
  odbywa się etapami; pomniejszoną o
  • ujętą wartość netto (wartość godziwą) nabytych iden tyfikowalnych aktywów oraz przejętych
  zobowiązań.
  W sytuacji, gdy różnica przybiera wartość ujemną, zysk na okazyjnym nabyciu jest ujmowany w zysku
  lub stracie bie żącego okresu .
  Koszty związane z nabyciem, inne niż odnoszące się do emisji instrumentów dłużnych lub kapitałowych,
  które Grupa ponosi w związku z połączeniem jednostek rozlicza się jako koszt okresu, w którym zostały
  poniesione.
  Dla każdego przejęcia Grupa ujmuje udziały nieposiadające kontroli w jednostce przejmowanej według
  wartości godziw ej lub według przypadającej na udziały nie posiadające kontroli proporcjonalnej części
  możliwych do zidentyfikowania aktywów netto przejmowanej jednostki wycenionych według wartości
  godziwej.  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  18
  Utrata kontroli
  W momencie utraty kontroli, Grupa zaprzestaje ujmować aktywa i zobowiązania jednostki zależnej,
  udziały niekontrolujące i pozostałe składniki kapitałów związane z jednostką zależną. Ewentualna
  nadwyżka lub niedobór powstałe w wyniku utraty kontroli ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego
  okresu. Je śli Grupa zatrzymuje jakiekolwiek udziały w dotychczasowej jednostce zależnej, są one
  wyceniane w wartości godziwej na dzień utraty kontroli. Po początkowym ujęciu traktowane są jako
  inwestycje wyceniane metodą praw własności lub jako aktywa finansowe dost ępne do sprzedaży,
  w zależności od poziomu utrzymanych przez Grupę wpływów na działalność tej jednostki.
  Korekty konsolidacyjne
  Salda rozrachunków wewnętrznych pomiędzy Hednostkami Grupy, transakcje zawierane w obrębie
  Grupy oraz wszelkie wynikające stą d niezrealizowane zyski lub straty, a także przychody oraz koszty
  Grupy są eliminowane przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Niezrealizowane straty są wyłączone ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego na tej samej
  zasadzie co ni ezrealizowane zyski, ale wyłącznie w przypadku, gdy nie występują przesłanki wskazujące
  na utratę wartości.
  3.2 Waluty obce
  Transakcje w walucie obcej
  Transakcje wyrażone w walutach obcych w dniu dokonania transakcji ujmowane są w walucie
  funkcjonalnej Jed nostek Grupy z zastosowaniem kursu wymiany waluty funkcjonalnej na walutę obcą
  obowiązującego na dzień zawarcia transakcji.
  Pozycje pieniężne aktywów i zobowiązań wyrażone w walucie obcej są przeliczane na koniec okresu
  sprawozdawczego według średniego kur su NBP dla danej waluty ogłoszonego na ten dzień.
  Różnice kursowe wynikające z wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych stanowią różnicę
  pomiędzy wyceną według zamortyzowanego kosztu w walucie funkcjonalnej na początku okresu
  sprawozdawczego, sko rygowaną o naliczone odsetki i dokonane płatności w trakcie okresu
  sprawozdawczego, a wartością według zamortyzowanego kosztu w walucie obcej przeliczonego
  według kursu zamknięcia na koniec okresu sprawozdawczego.
  Niepieniężne pozycje bilansowe wyrażone w walucie obcej wyceniane według wartości godziwej są
  przeliczane według średniego kursu NBP waluty funkcjonalnej obowiązującego na dzień szacowania
  wartości godziwej.
  Różnice kursowe z przeliczenia rozpoznaje się jako zysk lub stratę bieżącego okresu. Pozyc je
  niepieniężne wyceniane według kosztu historycznego w walucie obcej Grupa przelicza używając kursu
  wymiany z dnia zawarcia transakcji.
  Przeliczanie jednostki działającej za granicą
  Aktywa i zobowiązania jednostek działających za granicą, włączając kore kty do wartości godziwej na
  dzień nabycia dokonywane przy konsolidacji, są przeliczane według średniego kursu NBP
  obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego. Przychody i koszty jednostek działających za


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  19
  granicą są przeliczane według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na dzień
  kończący każdy miesiąc roku obrotowego.
  Różnice kursowe powstałe przy przeliczeniu są ujmowane w innych całkowitych dochodach
  i prezentowane jako różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za g ranicą.
  3.3 Instrumenty finansowe
  Instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne
  Pożyczki, należności i depozyty ujmowane są w dacie powstania. Wszystkie pozostałe aktywa
  finansowe (w tym aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) są ujmowane w dniu
  dokonania transakcji, w którym Grupa staje się stroną wzajemnego zobowiązania dotyczącego danego
  instrumentu finansowego.
  Grupa zaprzestaje ujmować aktywa finansowe w momencie wygaśnięcia praw wynikających z umowy
  do otrzymywania przepływó w pieniężnych z tego aktywa, lub od momentu, kiedy prawa do
  otrzymywania przepływów pieniężnych z aktywa finansowego są przekazywane w transakcji
  przenoszącej zasadniczo wszystkie znaczące ryzyka i korzyści wynikające z ich własności.
  Każdy udział w przek azywanym aktywie finansowym, który jest utworzony lub pozostaje w posiadaniu
  Grupy jest traktowany jako osobne aktywo lub zobowiązanie.
  Aktywa i zobowiązania finansowe kompensuje się ze sobą i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej w kwocie netto, w yłącznie jeśli Grupa posiada ważny prawnie tytuł do kompensaty
  określonych aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza rozliczyć daną transakcję w wartości
  netto poddanych kompensacie składników aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza
  jednocześnie podlegające kompensacie aktywa finansowe zrealizować, a zobowiązania finansowe
  rozliczyć.
  Grupa klasyfikuje instrumenty finansowe, inne niż pochodne aktywa finansowe do następujących
  kategorii: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik fin ansowy, aktywa finansowe
  utrzymywane do terminu wymagalności, pożyczki i należności oraz aktywa finansowe dostępne do
  sprzedaży.
  Pożyczki i należności
  Pożyczki i należności są aktywami finansowymi, o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach,
  któ re nie są notowane na aktywnym rynku. Takie aktywa są początkowo ujmowane w wartości
  godziwej powiększonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do ich nabycia.
  Wycena pożyczek i należności w terminie późniejszym odbywa się według zam ortyzowanego kosztu,
  z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, po pomniejszeniu o ewentualne odpisy
  aktualizujące z tytułu utraty wartości.
  Pożyczki i należności obejmują środki pieniężne i ich ekwiwalenty, należności z tytułu dostaw i usług
  oraz inne należności.
  Środki pieniężne
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, środki pieniężne w drodze,
  depozyty bankowe na żądanie o początkowym okresie zapadalności do trzech miesięcy oraz środki
  pieniężne z tytułu płatności kartami płatniczymi i kredytowymi, które rozliczane są w ciągu około


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  20
  4 dni. Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych
  składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych
  do datkowo o niespłacone kredyty w rachunkach bieżących, stanowiące integralną część systemu
  zarządzania środkami pieniężnymi Grupy.
  Zobowiązanie finansowe niebędące instrumentami pochodnymi
  Zobowiązania finansowe są ujmowane na dzień zawarcia transakcji, w której Grupa staje się stroną
  umowy zobowiązującej do wydania instrumentu finansowego.
  Grupa wyłącza z ksiąg zobowiązanie finansowe, kiedy zobowiązanie zostanie spłacone, umorzone lub
  ulegnie przedawnieniu.
  =nne zobowiązania finansowe obejmują pożyczki, kredyty w rachunku bieżącym, zobowiązania
  handlowe oraz pozostałe zobowiązania.
  Tego typu zobowiązania finansowe początkowo ujmowane są według wartości godziwej powiększonej
  o dające się bezpośrednio przyporządkować koszty transakcyjne. Po początkowym ujęc iu zobowiązania
  te wycenianie są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej.
  3.4 Kapitał własny
  Akcje zwykłe
  Akcje zwykłe ujmuje się w kapitale własnym. Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji zwykłych,
  skorygowane o wpływ podatków, pomniejszają wartość kapitału.
  Koszty związane z emisją i publiczną ofertą akcji
  Koszty związane z nową emisją ujmowane są w kapitale, natomiast koszty związane z publiczną ofertą
  istniejących akcji są ujmowane bezpośrednio w kosztach f inansowych.
  Odkup akcji własnych
  W sytuacji kiedy jednostka Grupy odkupuje akcje wchodzące w skład jej kapitału podstawowego (akcje
  własne), wówczas kwota zapłaty obejmująca koszty bezpośrednio związane z nabyciem
  (z uwzględnieniem efektów podatkowych) pomniejsza kapitał własny przypadający na właścicieli
  jednostki do czasu umorzenia akcji lub ich zbycia. Odkupione akcje własne są prezentowane jako
  składnik pozostałych kapitałów. Heżeli takie akcje zostaną następnie sprzedane otrzymana za nie
  zapłata, po pomniejszeniu o wszelkie koszty transakcji oraz skutki podatkowe, zwiększa kapitał własny
  przypadającym na akcjonariuszy jednostki, a powstała nadwyżka lub strata z transakcji jest
  prezentowana w pozycji „Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nomina lnej”.  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  21
  3.5 Rzeczowe aktywa trwałe
  Ujęcie i wycena
  Składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztu
  wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości.
  Cena nabycia obejmuje cenę zakupu składnika majątku oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem
  i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania, łącznie z kosztami transportu,
  jak też załadunku, wyładunku i składowania, a także wynagrodzeń bezpośrednich. Rabat y, opusty oraz
  inne podobne zmniejszenia zmniejszają cenę nabycia składnika aktywów. Koszt wytworzenia składnika
  środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych w okresie
  jego budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia poniesionych do dnia przyjęcia takiego składnika
  majątkowego do używania (lub do końca okresu sprawozdawczego, jeśli składnik nie został jeszcze
  oddany do używania).
  Zakupione oprogramowanie, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania związanego z nim
  urządzenia jest aktywowane jako część tego urządzenia.
  W przypadku, gdy określony składnik rzeczowych aktywów trwałych składa się z odrębnych i istotnych
  części składowych o różnym okresie użytkowania, części te są traktowane jako odrębne składniki
  aktywów.
  Zyski i straty ze zbycia składnika rzeczowych aktywów określa się na podstawie porównania
  przychodów ze zbycia z wartością bilansową zbytych aktywów i ujmuje się je w kwocie netto jako zysk
  lub stratę bieżącego okresu w pozycji pozostałe przychody lub pozostałe koszty.
  Wartość bilansowa usuniętych części składnika rzeczowych aktywów trwałych jest wyłączana z ksiąg.
  Nakłady ponoszone w związku z bieżącym utrzymaniem składników rzeczowych aktywów trwałych są
  ujmowane jako zysk lub strata bieżącego o kresu w momencie poniesienia.
  Amortyzacja
  Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w odniesieniu do wartości podlegającej amortyzacji, którą jest
  cena nabycia lub koszt wytworzenia danego składnika aktywów, pomniejszone o jego wartość
  rezydualną.
  Grupa oceni a również okres użytkowania istotnych elementów poszczególnych składników aktywów
  i, jeśli okres użytkowania elementu jest inny niż okres użytkowania pozostałej części składnika
  aktywów, element ten amortyzowany jest osobno.
  Koszt amortyzacji ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów z zastosowaniem metody
  liniowej w odniesieniu do oszacowanego przez Grupę okresu użytkowania danego składnika
  rzeczowych aktywów trwałych, co możliwie najlepiej odzwierciedla sposób realizacji przyszłych
  korzyści ekonom icznych związanych z użytkowaniem danego składnika aktywów.
  Grupa zakłada poniższe stawki amortyzacji dla poszczególnych kategorii rzeczowych aktywów
  trwałych :
  =nwestycje w obce rzeczowe aktywa trwałe 5%-50%*
  Urządzenia techniczne, maszyny 10 %-20%
  Środk i transportu 14 %-20%


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  22
  =nne rzeczowe aktywa trwałe 30%
  *okres amortyzacji inwestycji w obcych obiektach jest dostosowan y do okresu trwania najmu
  Poprawność stosowanych okresów użytkowania, metod amortyzacji oraz wartości rezydualnych
  rzeczowych akt ywów trwałych jest weryfikowana na koniec każdego okresu sprawozdawczego
  i w uzasadnionych przypadkach korygowana.
  3.6 Wartości niematerialne
  Wartość firmy
  Wartość firmy, która powstaje w związku z przejęciem jednostek zależnych, jest ujmowana jako
  odrębna pozycja w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Metody wyceny wartości firmy w momencie
  jej początkowego ujęcia zostały opisane w nocie 3.1.
  Wycena po początkowym ujęciu
  Po początkowym ujęciu wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej
  o skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
  Wartość firmy ujęta w bilansie jest przypisywana do ośrodk ów wypracowując ych środki pieniężne
  i testowana pod kątem utraty wartości raz do roku lub częściej, jeżeli występują przesłanki utrat y
  wartości.
  Grupa testuje całą wartość księgową ośrodka wypracowującego środki pieniężne i w przypadku utraty
  wartości odpisy aktualizujące są odnoszone w pierwszej kolejności w stosunku do wartości firmy i nie
  podlegają odwróceniu. W przypadku całkowite go odpisu wartości firmy pozostała kwota straty z tytułu
  utraty wartości jest alokowana proporcjonalnie do pozostałych aktywów ośrodka wypracowującego
  środki pieniężne.
  Oprogramowanie oraz pozostałe wartości niematerialne
  Oprogramowanie oraz pozostałe wa rtości niematerialne nabyte przez Grupę o określonym okresie
  użyteczności ekonomicznej wykazywane są w oparciu o ich cenę nabycia, pomniejszoną o odpisy
  amortyzacyjne oraz odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości.
  Nakłady ponoszone w terminie późnie jszym
  Późniejsze wydatki na składniki istniejących wartości niematerialnych podlegają aktywowaniu tylko
  wtedy, gdy zwiększają przyszłe korzyści ekonomiczne związane z danym składnikiem. Pozostałe
  nakłady, w tym nakłady na wytworzone we własnym zakresie: z naki towarowe, wartość firmy i markę
  są ujmowane jako zysk lub strata bieżącego okresu w momencie poniesienia.
  Amortyzacja
  Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w odniesieniu do wartości podlegającej amortyzacji, którą jest
  cena nabycia danego składnika wartości niematerialnych pomniejszona o jego wartość rezydualną.


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  23
  Koszt amortyzacji ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów z zastosowaniem metody
  liniowej w odniesieniu do oszacowanego przez Grupę okresu użytkowania danego składnika wartości
  niema terialnych, innego niż wartość firmy, od momentu stwierdzenia jego przydatności do
  użytkowania, co możliwie najlepiej odzwierciedla sposób realizacji przyszłych korzyści ekonomicznych
  związanych z użytkowaniem danego składnika aktywów. Grupa stosuje stawkę amortyzacji dla wartości
  niematerialnych i prawnych w wysokości 50%.
  Poprawność stosowanych okresów użytkowania, metod amortyzacji oraz wartości rezydualnych
  wartości niematerialnych jest weryfikowana na koniec każdego okresu sprawozdawczego
  i w uzasadni onych przypadkach korygowana.
  3.7 Składniki rzeczowych aktywów trwałych użytkowane na podstawie umów leasingu
  Umowy leasingowe, w ramach których Grupa ponosi praktycznie całość ryzyka oraz czerpie praktycznie
  wszystkie korzyści wynikające z posiadania składn ików rzeczowych aktywów trwałych klasyfikowane
  są jako umowy leasingu finansowego. Aktywa nabyte w drodze leasingu finansowego są wykazywane
  początkowo w wartości godziwej lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, w zależności
  od tego, która z tych kwot jest niższa, a następnie pomniejszane o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy
  z tytułu utraty wartości. Umowy leasingowe niebędące umowami leasingu finansowego są traktowane
  jak leasing operacyjny i nie są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowe j Grupy.
  3.8 Zapasy
  Składniki zapasów wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia nie wyższych od możliwej do
  uzyskania ceny sprzedaży netto. Wartość stanu zapasów ustala się z zastosowaniem metody pierwsze
  weszło, pierwsze wyszło. Cena nabycia obej muje cenę zakupu powiększoną o koszty bezpośrednio
  związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub
  wprowadzenia do obrotu.
  Możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto jest różnicą pomiędzy szacowaną ceną sprzedaży
  dok onywanej w toku działalności gospodarczej, a szacowanymi kosztami ukończenia i kosztami
  niezbędnymi do doprowadzenia sprzedaży do skutku.
  Grup a tworzy odpisy na zapasy wolno rotujące oraz zapasy przestarzałe. Koszty związane z tymi
  odpisami ujęte są w spraw ozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Wartoś ć sprzedanych towarów
  i materiałów ”.
  3.9 Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów
  Aktywa finansowe (w tym należności)
  Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne dowody utraty
  wartości składników aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik
  finansowy.
  Uznaje się, że składnik aktywów finansowych utracił wartość, gdy po jego początkowym rozpoznaniu
  istnieją obiektywne przesłanki wystąpienia zdarzenia po wodującego utratę wartości, mogącego mieć
  negatywny, wiarygodnie oszacowany wpływ na wartość przyszłych przepływów pieniężnych
  związanych z danym składnikiem aktywów.


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  24
  Do obiektywnych przesłanek utraty wartości aktywów finansowych zalicza się niespłacenie a lbo
  zaleganie w spłacie długu przez dłużnika, restrukturyzację długu dłużnika, na którą Grupa wyraziła
  zgodę ze względów ekonomicznych lub prawnych wynikających z trudności finansowych dłużnika,
  a której w innym wypadku Grupa by nie udzieliła, okolicznośc i świadczące o wysokim poziomie
  prawdopodobieństwa bankructwa dłużnika, warunki ekonomiczne sprzyjające naruszeniu umowy.
  Dokonując oceny utraty wartości dla grup aktywów Grupa wykorzystuje historyczne trendy do
  szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia za ległości oraz momentu zapłaty oraz wartości
  poniesionych strat, skorygowane o szacunki Zarządu oceniające, czy bieżące warunki ekonomiczne
  i kredytowe wskazują, aby rzeczywisty poziom strat miał znacząco różnić się od poziomu strat
  wynikającego z oceny hi storycznych trendów.
  Utrata wartości w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego
  kosztu szacowana jest jako różnica między ich wartością księgową (wartością w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej), a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych
  przy użyciu pierwotnej efektywnej stopy procentowej. Wszelkie straty ujmowane są jako zysk lub strata
  bieżącego okresu i zmniejszają wartość księgową pożyczek udzielonych i należności, przy czym Grupa
  kont ynuuje naliczanie odsetek od zaktualizowanych aktywów. Heżeli późniejsze okoliczności świadczą
  o ustaniu przesłanek powodujących powstanie utraty wartości, wówczas odwrócenie odpisu
  aktualizującego ujmowane jest jako zysk lub strata bieżącego okresu.
  Akt ywa niefinansowe
  Wartość bilansowa aktywów niefinansowych, innych niż zapasy i aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego, poddawana jest ocenie na koniec każdego okresu sprawozdawczego w celu
  stwierdzenia, czy występują przesłanki wskazujące na utra tę ich wartości. Heżeli stwierdzono istnienie
  takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu ustalenia
  potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy nie jest możliwe oszacowanie wartości
  odzyskiwalnej składnik a aktywów, przeprowadza się analizę wartości odzyskiwalnej dla grupy aktywów
  generujących przepływy pieniężne, do której należy dany składnik aktywów.
  Wartość odzyskiwalna wartości firmy, wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania
  oraz w artości niematerialnych, które nie są jeszcze zdatne do użytkowania, jest szacowana każdego
  roku w tym samym terminie. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się jeśli wartość księgowa składnika
  aktywów lub związanego z nim ośrodka wypracowującego środki p ieniężne (OWSP) przekracza jego
  szacowaną wartość odzyskiwalną.
  Wartość odzyskiwalna aktywów lub OWSP definiowana jest jako większa z ich wartości netto możliwej
  do uzyskania ze sprzedaży oraz ich wartości użytkowej. Przy szacowaniu wartości użytkowej prz yszłe
  przepływy pieniężne dyskontowane są przy użyciu stopy procentowej przed opodatkowaniem, która
  odzwierciedla aktualną rynkową ocenę wartości pieniądza w czasie oraz czynniki ryzyka
  charakterystyczne dla danego składnika aktywów lub OWSP. Dla celów prz eprowadzania testów na
  utratę wartości, aktywa grupuje się do najmniejszych możliwych do określenia zespołów aktywów
  generujących wpływy pieniężne w znacznym stopniu niezależnie od innych aktywów lub OWSP.
  Grupa dokonuje oceny utraty wartości firmy grupuj ąc ośrodki wypracowujące środki pieniężne tak, aby
  szczebel organizacji, nie wyższy niż wyodrębniony segment operacyjny, na którym przeprowadza się tą
  ocenę odzwierciedlał najniższy szczebel organizacji, na którym Grupa monitoruje wartość firmy dla


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  25
  potrzeb wewnętrznych. Dla celów testów na utratę wartości, wartość firmy nabytą w procesie
  połączenia jednostek gospodarczych alokuje się do tych ośrodków wypracowujących środki pieniężne,
  dla których spodziewane jest uzyskanie efektów synergii z połączenia.
  Akty wa wspólne (korporacyjne) Grupy nie generują osobnych wpływów pieniężnych i są użytkowane
  przez więcej niż jeden OWSP. Aktywa wspólne są przypisane do OWSP na bazie jednolitych i zasadnych
  przesłanek i podlegają testom na utratę wartości jako element testo wanych OWSP do których są
  przypisane.
  Odpisy z tytułu utraty wartości są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu. Utrata wartości
  ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest w pierwszej kolejności ujmowana jako zmniejszenie
  wartości firmy przypisan ej do tego ośrodka (grupy ośrodków), a następnie jako zmniejszenie wartości
  księgowej pozostałych aktywów tego ośrodka (grupy ośrodków) na zasadzie proporcjonalnej. Odpisy
  aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych są prez entowane
  w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości”.
  Odpis wartości firmy z tytułu utraty wartości nie jest odwracany. W odniesieniu do innych aktywów,
  odpisy z tytułu utraty wartości rozpoznane w poprz ednich okresach, są poddawane na każdy koniec
  okresu sprawozdawczego ocenie, czy zaszły przesłanki wskazujące na zmniejszenie utraty wartości lub
  jej całkowite odwrócenie. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości jest odwracany, jeżeli zmieniły
  się sza cunki zastosowane do szacowania wartości odzyskiwalnej. Odpis z tytułu utraty wartości
  odwracany jest tylko do wysokości wartości bilansowej składnika aktywów pomniejszonej o odpisy
  amortyzacyjne, jaka byłaby wykazana w sytuacji, gdyby odpis z tytułu utrat y wartości nie został ujęty.
  3.10 Świadczenia pracownicze
  Długoterminowe świadczenia pracownicze
  Zobowiązania netto Grupy z tytułu długoterminowych świadczeń pracowniczych dotyczą zobowiązań
  z tytułu przyszłych wypłat odpraw emerytalnych wynikających z przepi sów kodeksu pracy, do których
  pracownicy nabyli prawo w zamian za pracę w okresie bieżącym i okresach ubiegłych. Wartość tych
  świadczeń jest dyskontowana w celu ustalenia ich wartości bieżącej. Stopę dyskontową ustala się na
  podstawie występujących na koni ec okresu sprawozdawczego stóp rentowności obligacji skarbowych,
  których termin wykupu zbliżony jest do terminu realizacji zobowiązania. Wycena świadczeń jest
  dokonywana przy użyciu metody prognozowanych uprawnień jednostkowych. Zyski i straty aktuarialne
  są ujmowane w innych całkowitych dochodach.
  Płatności w formie akcji
  Wartość godziwa przyznanej opcji zakupu akcji Hednostki Dominującej jest ujęta jako koszty z tytułu
  wynagrodzeń w korespondencji ze zwiększeniem kapitału własnego. Wartość godziwa jest określana
  na dzień przyznania opcji zakupu akcji przez pracowników i rozłożona na okres, w którym pracownicy
  nabędą bezwarunkowo prawo do realizacji opcji. Kwota obciążająca koszty jest korygowana w celu
  odzwierciedlenia aktualnej liczby przyznanych opcji , dla których warunki świadczenia pracy oraz
  warunki nierynkowe nabywania uprawnień są spełnione.
  Programy określonych świadczeń
  Program określonych świadczeń to program świadczeń po okresie zatrudnienia inny niż program
  określonych składek. Zobowiązanie netto Grupy z tytułu programu określonych świadczeń jest


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  26
  szacowane osobno dla każdego planu poprzez ustalenie wartości przyszłych świadczeń, na które
  pracownicy zarobili świadcząc pracę w bieżącym okresie oraz w okresach ubiegłych. Powyższe
  świadczenia dy skontuje się w celu ustalenia ich wartości bieżącej. Wszelkie nieujęte koszty przeszłego
  zatrudnienia o raz wartość godziwa aktywów programu są odejmowane. Stopę dyskontową ustala się
  na podstawie występujących na koniec okresu sprawozdawczego rynkowych stó p zwrotu
  z wysokoocenianych obligacji państwowych, które mają termin wykupu zbliżony do terminu realizacji
  zobowiązań Grupy oraz są denominowane w tej samej walucie, w której oczekuje się płatności
  świadczeń.
  Wycena świadczeń jest dokonywana corocznie prz ez wykwalifikowanego aktuariusza przy użyciu
  metody prognozowanych uprawnień jednostkowych. W przypadku, gdy z szacunku wynika powstanie
  nadwyżki w programie określonych świadczeń Grupy, ujmuje się ją w wysokości niższej spośród
  nadwyżki w programie określ onych świadczeń albo pułapu aktywów ustalonego na podstawie stopy
  dyskontowej.
  Grupa ujmuje wszystkie zyski lub straty aktuarialne wynikające z programu określonych świadczeń
  w innych całkowitych dochodach, a wszystkie koszty związane z programem ok reślon ych świadczeń
  w kosztach świadczeń pracowniczych w zysku lub stracie bieżącego okresu.
  Grupa ujmuje wszystkie zyski lub straty z ograniczenia lub rozliczenia programu określonych świadczeń
  w momencie ograniczenia lub rozliczenia. Zy sk lub strata na ograni czeniu obejmuje wszelkie zmiany
  w wartości godziwej aktywów programu, zmianę bieżącej wartości programu określonych świadczeń
  oraz wszelkie zyski i straty aktuarialne, jak również koszty przeszłego zatrudnienia, które nie zostały
  wcześniej ujęte.
  Grupa w celu wyceny do wartości bieżącej zobowiązania netto z tytułu programu określonych
  świadczeń korzysta z usług licencjonowanego aktuariusza. Wycena dokonywana jest metodą
  prognozowanych uprawnień jednostkowych.
  3.11 Rezerwy
  Rezerwa zostaje ujęta wtedy, gdy na Gr upie ciąży wynikający z przeszłych zdarzeń obecny prawny lub
  zwyczajowo oczekiwany obowiązek, który można wiarygodnie wycenić i prawdopodobne jest, że
  wypełnienie tego obowiązku wiązać się będzie z wypływem korzyści ekonomicznych. Rezerwy
  tworzone są w wys okości najbardziej wiarygodnego szacunku nakładów niezbędnych do wypełnienia
  obecnego obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego przy uwzględnieniu ryzyka i niepewności
  towarzyszącego zdarzeniom i okolicznościom prowadzącym do wypełnienia obowiązku.
  3.12 Zobo wiązania warunkowe
  Przez zobowiązania warunkowe rozumie się powstały na skutek zdarzeń przeszłych możliwy
  obowiązek, którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub
  niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłyc h zdarzeń, które nie w pełni podlegają
  kontroli Grupy oraz obecny obowiązek nieujęty w sprawozdaniu finansowym powstały na skutek
  zdarzeń przeszłych, którego wartości nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie lub nie jest
  prawdopodobne, aby konieczne był o wydatkowanie środków uosabiających korzyści ekonomiczne
  w celu wypełnienia tego obowiązku. Grupa nie ujmuje w bilansie zobowiązań warunkowych, są one
  natomiast szczegółowo ujawnione w sprawozdaniu finansowym.  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  27
  3.13 Przychody
  Sprzedaż towarów
  Przychody ze s przedaży towarów w toku zwykłej działalności wyceniane są według wartości godziwej
  otrzymanej lub należnej zapłaty, pomniejszonej o wartość zwrotów, upustów i rabatów.
  Przychody są ujmowane wtedy, gdy istnieje przekonujący dowód, zazwyczaj w postaci wykona nej
  umowy sprzedaży, świadczący o przeniesieniu zasadniczo całego ryzyka i korzyści na kupującego,
  istnieje wysokie prawdopodobieństwo otrzymania zapłaty, poniesione koszty oraz
  prawdopodobieństwo zwrotu towaru można wiarygodnie oszacować, nie występuje tr wałe
  zaangażowanie w zarządzanie dobrami, a kwotę przychodu można wiarygodnie wycenić.
  Świadczenie usług
  Przychody ze sprzedaży usług ujmowane są w miesiącu ich wykonania. Grupa świadczy usługi
  marketingowe. W sytuacji, gdy świadczenie usług na podstawie jednego kontraktu ma miejsce
  w różnych okresach sprawozdawczych, przychód jest rozpoznawany w proporcji do wykonania
  świadczenia na dzień sprawozdawczy. Przychody osiągnięte z tytułu świadczenia usług
  marketingowych za wyjątkiem katalogów i reklamy prezen towane są jako pomniejszenie wartości
  sprzedanych towarów i materiałów.
  Przychody z tytułu podnajmu
  Przychody z tytułu podnajmu wynajmowanych powierzchni handlowych ujmowane są w zysku lub
  stracie bieżącego okresu metodą liniową przez okres trwania umowy . Przychody z tytułu podnajmu
  wynajętych nieruchomości ujmowane są jako przychody ze sprzedaży.
  3.14 Opłaty leasingowe
  Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są liniowo przez okres leasingu w zysku lub stracie
  bieżącego okresu. Korzyści otrzymane w za mian za podpisanie umowy leasingu stanowią integralną
  część całkowitych kosztów leasingu i są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu przez okres
  trwania umowy leasingu.
  Minimalne opłaty leasingowe ponoszone w związku z leasingiem finansowym są rozdz ielane na część
  stanowiącą koszty finansowe oraz część zmniejszającą zobowiązania. Część stanowiąca koszt
  finansowy jest przypisywana do poszczególnych okresów w czasie trwania umowy leasingu w taki
  sposób, aby uzyskać stałą okresową stopę procentową w sto sunku do stanu zobowiązania.
  W momencie rozpoczęcia wykonywania umowy, Grupa dokonuje oceny, czy jest to umowa leasingowa
  lub czy zawiera leasing. Określony składnik aktywów jest przedmiotem leasingu, jeśli wywiązanie się
  z umowy zależy od korzystania z t ego składnika aktywów. Umowa przenosi prawo do użytkowania
  składnika aktywów, jeśli na jej podstawie Grupa otrzymuje prawo do sprawowania kontroli nad
  używaniem tego składnika aktywów.
  Płatności oraz inne formy zapłaty wymagane umową, w momencie rozpoczęci a jej wykonywania lub
  przy ponownej jej ocenie, są rozdzielane przez Grupę na takie, które są związane z leasingiem i te, które
  wiążą się z innymi elementami umowy, w oparciu o względne wartości godziwe leasingu i innych


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  28
  elementów. Heżeli, w przypadku leas ingu finansowego, Grupa stwierdzi, że wiarygodne rozdzielenie
  płatności jest niewykonalne w praktyce, wówczas aktywa i zobowiązania ujmowane są w kwocie
  równej wartości godziwej składnika aktywów, który został zidentyfikowany jako przedmiot leasingu.
  Nastę pnie zmniejsza się zobowiązanie w miarę dokonywanych płatności oraz ujmuje się przypisane
  koszty finansowe z tytułu zobowiązania, stosując w tym celu krańcową stopę procentową właściwą dla
  pożyczek Grupy.
  3.15 Przychody i koszty finansowe
  Przychody finansowe obejmują przychody odsetkowe związane z zainwestowanymi przez Grupę
  funduszami. Przychody odsetkowe ujmuje się jako zysk lub stratę bieżącego okresu zgodnie z zasadą
  memoriału, z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.
  Koszty finansowe obejmują koszty odsetkowe związane z finansowaniem zewnętrznym oraz odpisy
  z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (innych niż należności handlowe).
  Koszty finansowania zewnętrznego nie dające się bezpośrednio przypisać do nabycia lub wytworzenia
  określonych aktywów są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu z zastosowaniem metody
  efektywnej stopy procentowej.
  Zyski i straty z tytułu różnic kursowych wykazuje się w kwocie netto jako przychody lub koszty
  finansowe zależnie od ich łącznej pozycji netto.
  3.16 Podatek dochodowy
  Podatek dochodowy obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżący i odroczony podatek
  dochodowy ujmowany jest jako zysk lub strata bieżącego okresu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dotyczy
  połączenia jednostek oraz pozycji ujętych bezpośre dnio w kapitale własnym lub jako inne całkowite
  dochody.
  Podatek bieżący jest to oczekiwana kwota zobowiązań lub należności z tytułu podatku od dochodu do
  opodatkowania za dany rok, ustalona z zastosowaniem stawek podatkowych obowiązujących prawnie
  lub fak tycznie na dzień sprawozdawczy oraz korekty zobowiązania podatkowego dotyczącego lat
  ubiegłych.
  Podatek odroczony ujmuje się w związku z różnicami przejściowymi pomiędzy wartością bilansową
  aktywów i zobowiązań i ich wartością ustalaną dla celów podatkowyc h. Odroczony podatek
  dochodowy nie jest ujmowany w przypadku różnic przejściowych wynikających z początkowego ujęcia
  aktywów lub zobowiązań pochodzących z transakcji, która nie jest połączeniem jednostek
  gospodarczych i nie wpływa ani na zysk lub stratę bi eżącego okresu ani na dochód do opodatkowania
  oraz różnice związane z inwestycjami w jednostkach zależnych i współkontrolowanych w zakresie,
  w którym nie jest prawdopodobne, że zostaną one zbyte w dającej się przewidzieć przyszłości.
  Ponadto, nie ujmuje s ię podatku odroczonego od różnic przejściowych powstałych w związku
  z początkowym ujęciem wartości firmy. Podatek odroczony jest wyceniany z zastosowaniem stawek
  podatkowych, które według przewidywań będą stosowane wtedy, gdy przejściowe różnice odwrócą
  się, przy tym za podstawę przyjmowane są przepisy podatkowe obowiązujące prawnie lub faktycznie
  do dnia sprawozdawczego.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego są kompensowane, jeżeli Grupa posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do
  przeprowadzania kompensaty bieżących zobowiązań i aktywów podatkowych i pod warunkiem, że
  aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą podatku dochodowego


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  29
  nałożonego przez tą samą władzę podatkową na tego samego podatnika lub na różnych podatników,
  którzy zamierzają rozliczyć zobowiązania i należności z tytułu podatku dochodowego w kwocie netto
  lub jednocześnie zrealizować należności i rozliczyć zobowiązanie.
  Aktywa z tytułu podatk u odroczonego związane z nierozliczoną stratą podatkową i ujemnymi różnicami
  przejściowymi, są ujmowane do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnięty zostanie
  dochód do opodatkowania, który pozwoli na ich wykorzystanie.
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego podlegają ponownej ocenie na każdy dzień sprawozdawczy
  i obniża się je w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne zrealizowanie związanych z nimi korzyści
  w podatku dochodowym.
  3.17 Zysk na jedną akcję
  Grupa prezentuje podstawowy i rozwodniony z ysk na jedną akcję dla akcji zwykłych. Podstawowy zysk
  na jedną akcję jest wyliczany przez podzielenie zysku lub straty przypadającej posiadaczom akcji
  zwykłych przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w roku, skorygowaną o posiadane przez Grupę
  akcje wł asne. Rozwodniony zysk na jedną akcję jest wyliczany przez podzielenie skorygowanego zysku
  lub straty przypadającej dla posiadaczy akcji zwykłych przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych
  skorygowaną o posiadane akcje własne oraz o efekty rozwadniające po tencjalnych akcji, które
  obejmują opcje na akcje przyznane pracownikom.
  3.18 Raportowanie segmentów działalności
  Segment operacyjny jest częścią Grupy zaangażowaną w działalność gospodarczą, w związku z którą
  może uzyskiwać przychody oraz ponosić koszty, w ty m przychody i koszty związane z transakcjami
  z innymi częściami Grupy. Wyniki operacyjne każdego segmentu operacyjnego są regularnie
  przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych w Grupie,
  który decyduje o alokacji zas obów do segmentu i ocenia jego wyniki działalności, przy czym dostępne
  są oddzielne informacje finansowe o każdym segmencie.
  Wyniki operacyjne każdego segmentu, które są raportowane do organu odpowiedzialnego za
  podejmowanie decyzji operacyjnych w Grupie, obejmują zarówno pozycje, które mogą zostać
  bezpośrednio przypisane do danego segmentu, jak i te mogące być przypisane pośrednio, na
  podstawie uzasadnionych przesłanek.
  Wydatki inwestycyjne segmentu to całkowite koszty poniesione w ciągu roku na zakup rzec zowych
  środków trwałych oraz wartości niematerialnych, z wyłączeniem nabycia spółek zależnych.
  3.19 Nowe standardy i interpretacje niezastosowane w niniejszym sprawozdaniu
  finansowym
  Zmiany w standardach
  Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporzą dzenia niniejszego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania
  finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 201 6 roku za wyjątkiem przedstawionych poniżej.
  Poniższe zmiany do MSSF, zostały zastosowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich
  datą wejścia w życie, jednak nie miały one istotnego wpływu na zaprezentowane i ujawnione
  informacje finansowe, nie miały zastosowania do transakcji zawieranych przez Grupę lub Grupa
  zdecydował a o niekorzystaniu z nowych opcji wyceny:


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  30
  • Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” – Inicjatywa w odniesieniu do
  ujawnień – zatwierdzone w UE w dniu 6 listopada 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających si ę 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie). Zmieniony
  standard wymaga od jednostek ujawnienia informacji, które pozwolą użytkownikom
  sprawozdania finansowego ocenić zmiany zadłużenia jednostki (tj. zmiany zaciągniętych
  pożyczek i kredytów). Zmiana standardu nie pociągnęła za sobą konieczności uzupełnienia
  ujawnień o nowe dane,
  • Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – Ujmowanie aktyw ów z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego od niezrealizowanych strat – zatwierdzone w UE w dniu 6 listopada
  2017 roku (obowiązu jące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2017 roku lub po tej dacie). Zmiany do MSR 12 wyjaśniają sposób wykazywania aktywów z
  tytułu odroczonego podatku w związku z instrumentami dłużnymi wycenianymi w wartości
  godziwej.
  Przyjęcie powyższych przepisów nie spowodowało znaczących zmian w polityce rachunkowości
  Spółki ani w prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych.
  Standardy nieobowiązujące i niezatwierdzone przez Komisję Europejską
  Grupa zamierza przyjąć op ublikowane, lecz nieobowiązujące do dnia publikacji niniejszego
  jednostkowego sprawozdania finansowego zmiany MSSF UE, zgodnie z datą ich wejścia w życie.
  Standardy i interpretacje przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, które
  według stanu na dzień 31 grudnia 201 7 roku nie zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską (KE)
  do stosowania lub nie weszły w życie i w związku z tym nie zostały zastosowane
  w niniejszym sprawozdaniu:
  • MSSF 9 „=nstrumenty finansowe” – obowiązujący w odniesieniu do okresów
  sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie ,
  MSSF 9 =nstrumenty Finansowe, będzie mieć wpływ na klasyfikację i wy cenę aktywów finansowych,
  która uzależniona jest od charakterystyki przepływów pie niężnych oraz modelu biznesowego
  związanych z danymi aktywami. Nowy standard skutkuje również ujednoliceniem modelu utraty
  wartości w stosunku do wszystkich instrumentów finansowych. Nowy standard wymaga, aby jednostki
  ujmowały oczekiwane straty kredytowe w momencie kiedy instrumenty finansowe są ujmowane po
  raz pierwszy, o raz ujmowały wszelkie oczekiwane straty z całego okresu życia instrumentów w szybszy
  niż dotychczas sposób. Do tej pory grupa posiadała głównie aktywa zakwalifikowane do kategorii
  „pożycz ki i należności”. Zgodnie z nowym standardem wszystkie będą kwalifikowane jako wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie. Ta zmiana nie wpłynie na wartość aktywów Spółki oraz jej wynik
  finansowy .
  • MSSF 15 „Przychody z umów z kontrahentami” obowią zujący w odniesieniu do
  okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku ,
  Nowy standard zastąpi dotychczasowe MSR 11 i MSR 18 zapewniając jeden spójny model ujmowania
  przychodów. Nowy 5 -stopniowy model uzależniać będ zie ujęcie przychodu od uzyskania przez klienta
  kontroli nad dobrem lub usługą. Ponadto standard wprowadza dodatkowe wymogi ujawniania
  informacji oraz wskazówki dotyczące kilku szczegółowych kwestii. Grupa dokonała analizy wpływu
  standardu na sprawozdanie finansowe. Uwzględniono w niej aspekty dotyczące specyfiki działalności
  Spółki tj. rodzaj gwarancji udzielanej klientom , rozliczanie programów lojalnościowych , wpływ
  warunków dostawy na moment ujęcia przychodów , wpływ nowych wytycznych na kwoty zmienne w
  mechanizmach wyceny , poprawne rozliczanie oferowanych klientom możliwości zakupu po obniżonej
  cenie dodatkowych dóbr i usług , wpływ nowego standardu na prezentację płatności na rzecz klientów


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  31
  oraz konieczność korekty przychodów o skutki zmiany wartości pien iądza w czasie . Wyniki
  przeprowadzonej analizy wskazują na to, że ze względu na przewagę sprzedaży detalicznej i stosowane
  polityki sprzedaży ujmowanie przychodów oraz wyniki Grupy nie zmienią się istotnie po zastosowaniu
  nowego standardu .
  Analizę wpływu MSSF 15 przedstawia poniższa tabela:
  • MSS F 16 „Leasing” obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych
  rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku ,
  Zgodnie z MSSF 16 w przypadku umów leasingu leasingobiorca ujmuje w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej zobowiązanie od zwierciedlające przyszłe płatności leasingowe i składnik aktywów z tytułu
  „prawa do użytkowania aktywa”. W rachunku zysków i strat leasingobiorca wykazuje koszty odsetkowe
  od zobowiązania z tytułu leasingu i amortyzację składnika aktywów z tytułu „prawa do użytkowania”.
  Amortyzacja liniowa prawa do użytkowania oraz zastosowanie metody efektywnej stopy procentowej
  do zobowiązania z tytułu leasingu będzie skutkowało wyższym łącznym obciążeniem wyniku
  finansowego w początkowych latach i zmniejszaniem się koszt ów w dalszej części okresu leasingu. czynnik wpływ
  rodzaj gwarancji udzielanej klientom
  Grupa Baltona nie udziela klientom gwarancji przekraczających
  zwykłą gwarancję producenta sprzedawanego towaru
  rozliczanie programów lojalnościowych
  Grupa Baltona nie występują programy lojalnościowe
  przeznaczone dla klientów
  wpływ warunków dostawy na moment ujęcia
  przychodów,
  Przeważająca sprzedaż w Grupie to sprzedaż detaliczna, gdzie
  odbiór następuje w momencie sprzedaży. W przypadku
  sprzedaży hurtowej i eksportowej ujęcie sprzedaży następuje
  zgodnie z ustalonymi warunkami sprzedaży.
  wpływ nowych wytycznych na kwoty zmienne w
  mechanizmach wyceny Nie występują kwoty zmienne w mechanizmach wyceny.
  poprawne rozliczanie oferowanych klientom możliwości
  zakupu po obniżonej cenie dodatkowych dóbr i usług
  W Grupie Baltona sporadycznie występują akcje
  wyprzedażowe i rozliczane są na bieżąco. Nie występują
  programy rabatowe dla klientów. Grupa przypisuje cenę
  transakcyjną do każdego zobowiązania do wykonania
  świadczenia w oparciu o indywidualną cenę sprzedaży
  poszczególnych odrębnych dóbr lub usług.
  wpływ nowego standardu na prezentację płatności na
  rzecz klientów Nie występują płatności na rzecz klientów.
  konieczność korekty przychodów o skutki zmiany
  wartości pieniądza w czasie
  Nie występuje sprzedaż długoterminowa i konieczność jej
  rozliczenia w czasie. Ze względu na rozliczenia w okresie
  krótszym niż 12 miesięcy ewentualne skutki zmiany wartości
  pieniądza w czasie są niematerialne.


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  32
  W ocenie Zarządu Spółki ze względu na wyżej opisane kategorie wejście w życie MSSF 16 będzie miało
  istotny wpływ na sprawozdanie Spółki, jednak nie zakończyła jeszcze procesu określania wartości.
  Standardy i interpret acje przyjęte przez RMSR, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE do
  stosowania:
  a) MSSF 14: Działalność objęta regulacją cen; salda pozycji odroczonych – obowiązujący w
  odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 st ycznia 2017 roku.
  Standard ten, jako standard przejściowy, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, nie będzie podlegał
  procesowi przyjęcia.
  b) MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe – obowiązujący w odniesieniu do okresów
  sprawozdawczych rozpoczynających się w dni u lub po 1 stycznia 2021 roku.
  c) Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe i MSR 28 Inwestycje w
  jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach: Transakcje sprzedaży lub wniesienia
  aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką sto warzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem –
  odroczenie stosowania na czas nieokreślony.
  d) Zmiany dotyczące MSSF 2 Płatności oparte na akcjach - obowiązujące w odniesieniu do
  okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku,
  e) KIMSF nr 22 Transakcje w walucie obcej - obowiązujące w odniesieniu do okresów
  sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku
  f) Zmiany dotyczące MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne - obowiązujące w odniesieniu do
  okresów sprawozd awczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku
  g) Poprawki do MSSF (2014 -2016) - zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych
  poprawek do MSSF – obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się
  w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku/po 1 stycznia 2018 roku.
  h) K=MSF 23 Niepewność interpretacji dotyczących podatku dochodowego - obowiązujące w
  odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku.
  i) Zmiany do MSSF 9„=nstrume nty finansowe” - Kontrakty z cechami przedpłat z ujemną
  rekompensatą (opublikowane w dniu 12 października 2017 roku, obowiązujące w odniesieniu do
  okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019).
  j) Zmiany do MSR 28„=nwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach”
  - Udziały długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
  (opublikowane w dniu 12 października 2017 roku, obowiązujące w odniesieniu do okresów
  sprawozdawczych rozpoczyn ających się w dniu lub po 1 stycznia 2019)
  k) Poprawki do MSSF (2015 -2017) - zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych
  poprawek do MSSF – obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się
  w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku .
  Grupa zamierza wdrożyć powyższe regulacje w terminach przewidzianych do zastosowania przez
  standardy lub interpretacje .


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  33
  4. Ustalenie wartości godziwej
  Wartość godziwa jest rozumiana jako cena, która byłaby otrzymana ze sprzedaży składnika aktywów,
  bądź zapł acona w celu przeniesienia zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych
  warunkach zbycia składnika aktywów między uczestnikami rynku na dzień wyceny w aktualnych
  warunkach rynkowych. Wycena wartości godziwej opiera się na założeniu, że transakcja sprzedaży
  składnika aktywów lub przeniesienia zobowiązania odbywa się albo:
  - na głównym rynku dla danego składnika aktywów bądź zobowiązania,
  - w przypadku braku głównego rynku, na najkorzystniejszym rynku dla danego składnika aktywów
  lub zobowiązania.
  Zarówn o główny , jak i najbardziej korzystny rynek muszą być dostępne dla Grupy.
  Wartość godziwa składnika aktywów lub zobowiązania jest mierzona przy założeniu, że uczestnicy
  rynku przy ustalaniu ceny składnika aktywów lub zobowiązania działają w swoim najlepszy m interesie
  gospodarczym.
  Wycena wartości godziwej składnika aktywów niefinansowych uwzględnia zdolność uczestnika rynku
  do wytworzenia korzyści ekonomicznych poprzez jak największe i najlepsze wykorzystanie składnika
  aktywów lub jego zbycie innemu uczestn ikowi rynku, który zapewniłby jak największe i jak najlepsze
  wykorzystanie tego składnika aktywów.
  Grupa stosuje techniki wyceny, które są odpowiednie do okoliczności i w przypadku których są
  dostępne dostateczne dane do wyceny wartości godziwej, przy maks ymalnym wykorzystaniu
  odpowiednich obserwowalnych danych wejściowych i minimalnym wykorzystaniu nieobserwowalnych
  danych wejściowych.
  Wszystkie aktywa oraz zobowiązania, które są wyceniane do wartości godziwej lub ich wartość godziwa
  jest ujawniana w spraw ozdaniu finansowym są klasyfikowane w hierarchii wartości godziwej w sposób
  opisany poniżej na podstawie najniższego poziomu danych wejściowych, który jest istotny dla wyceny
  do wartości godziwej traktowanej jako całość:
  - Poziom 1 – Notowane (nieskorygowane ) ceny rynkowe na aktywnym rynku dla identycznych
  aktywów lub zobowiązań,
  - Poziom 2 – Techniki wyceny , dla których najniższy poziom danych wejściowych, który jest istotny
  dla wyceny do wartości godziwej jako całości jest bezpośrednio bądź pośrednio obserwow alny,
  - Poziom 3 - Techniki wyceny , dla których najniższy poziom danych wejściowych, który jest istotny
  dla wyceny do wartości godziwej jako całości jest nieobserwowalny.
  Na każdą datę bilansową, w przypadku aktywów i zobowiązań występujących na poszczególn e daty
  bilansowe w sprawozdaniu finansowym Grupa ocenia, czy miały miejsce transfery między poziomami
  hierarchii poprzez ponowną ocenę klasyfikacji do poszczególnych poziomów, kierując się istotnością
  danych wejściowych z najniższego poziomu, który jest is totny dla wyceny do wartości godziwej
  traktowanej jako całość.
  Przyjęte przez Grupę zasady rachunkowości i ujawnień wymagają określenia wartości godziwej
  zarówno finansowych, jak i niefinansowych aktywów i zobowiązań. Wartości godziwe są ustalane
  i ujaw niane z zastosowaniem przedstawionych poniżej metod. W uzasadnionych przypadkach, dalsze
  informacje na temat założeń przyjętych do określenia wartości godziwej przedstawiono w notach
  objaśniających dotyczących poszczególnych aktywów i zobowiązań.


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  34
  4.1 Rzeczowe aktywa trwałe
  Wartość godziwa rzeczowych aktywów trwałych nabytych w wyniku połączenia jednostek oparta jest
  na ich wartości rynkowej. Wartość godziwa składników rzeczowych aktywów trwałych (za wyjątkiem
  nieruchomości) jest ustalana z zastosowaniem podejśc ia rynkowego i metod kosztowych, które
  opierają się na cenach rynkowych podobnych składników, o ile informacje te są dostępne,
  a w uzasadnionych przypadkach opierają się na kosztach zastąpienia. Szacunki kosztu odtworzenia
  pomniejszonego o skumulowaną amo rtyzację odzwierciedlają korekty będące efektem fizycznego
  pogorszenia, jak również utraty funkcjonalnej i ekonomicznej użyteczności aktywów.
  4.2 Zapasy
  Wartość godziwa zapasów nabytych w drodze połączenia jednostek jest ustalana w oparciu
  o szacowaną cenę sp rzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszoną o szacowane
  koszty przygotowania do sprzedaży i sprzedaży oraz o rozsądną marżę zysku opartą na nakładach na
  przygotowanie do sprzedaży i sprzedaż zapasów.
  4.3 Należności z tytułu dostaw i usług
  Wartość godziwa należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności jest szacowana jako
  bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych za pomocą rynkowej stopy
  procentowej na dzień sprawozdawczy.
  4.4 Zobowiązania finansowe niebędąc e instrumentami pochodnymi
  Wartość godziwa, szacowana jedynie dla celów ujawnienia, jest obliczona na podstawie wartości
  bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu zwrotu kwoty głównej i zapłaty odsetek,
  zdyskontowanych z zastosowaniem rynkowej st opy procentowej na dzień sprawozdawczy.
  W przypadku leasingu finansowego rynkową stopę procentową ustala się przez odniesienie do
  podobnych umów leasingowych.
  4.5 Płatność w formie akcji
  Wartość godziwa szacowana jest przy pomocy modelu Blacka -Scholesa. Przew idywana zmienność cen
  jest oszacowana na podstawie średniej historycznej zmienności cen dla Hednostki Dominującej i rynku.
  Dane wejściowe do wyceny obejmują cenę akcji na datę przyznania, cenę wykonania opcji, oczekiwaną
  zmienność (oszacowana na podstawie średniej historycznej zmienności cen dla Hednostki Dominującej
  i rynku), okres trwania opcji, przewidywaną dywidendę oraz stopę procentową wolną od ryzyka.
  5. Zarządzanie ryzykiem finansowym
  5.1 Wprowadzenie
  Grupa jest narażona na następujące rodzaje ryzyka wyn ikające z korzystania z instrumentów
  finansowych:
  • Ryzyko kredytowe
  • Ryzyko płynności
  • Ryzyko rynkowe
  • Ryzyko walutowe


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  35
  • Ryzyko stopy procentowej
  Nota przedstawia informacje na temat ekspozycji Grupy na dany rodzaj ryzyka, cele, zasady oraz
  procedury pomiaru i zarządzania ryzykiem przyjęte przez Grupę, jak też informacje o zarządzaniu
  kapitałem przez Grupę.
  5.2 Podstawowe z asady zarządzania ryzykiem
  Zarząd Hednostki Dominującej ponosi odpowiedzialność za ustanowienie systemu zarządzania i n adzór
  nad zarządzaniem ryzykiem przez Grupę.
  Zasady zarządzania ryzykiem przez Grupę mają na celu identyfikację i analizę rodzajów ryzyk a, na które
  Grupa jest narażona, określenie odpowiednich limitów i kontroli, jak też monitorowanie ryzyka
  i stopni a dopasowania do niego limitów. Zasady zarządzania ryzykiem i systemy podlegają regularnym
  przeglądom w celu uwzględnienia zmiany warunków rynkowych i zmian w działalności Grupy.
  Poprzez odpowiednie szkolenia, przyjęte standardy i procedury zarządzania, Gr upa dąży do
  zbudowania mobilizującego i konstruktywnego środowiska kontroli, w którym wszyscy pracownicy
  rozumieją swoją rolę i obowiązki.
  5.3 Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia straty finansowej przez Grupę w sytuacji, kiedy k lient lub
  strona instrumentu finansowego nie spełni obowiązków wynikających z umowy. Ryzyko kredytowe
  związane jest przede wszystkim z należnościami od klient ów oraz udzielonymi pożyczkami .
  Grupa stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na r yzyko kredytowe jest monitorowana
  na bieżąco.
  Narażenie Grupy na ryzyko kredytowe jest ograniczone, co wynika z tego że większość jednostek Grupy
  prowadzi sprzedaż towarów i usług na rzecz klientów detalicznych, która jest realizowana za gotówkę
  oraz poprzez płatności kartami płatniczymi i kredytowymi, co jest zgodne ze specyfiką branży duty -
  free. Pozostała sprzedaż to sprzedaż usług marketingowych na rzecz dostawców i należności z tego
  tytułu są kompensowane z zobowiązaniami lub nimi zabezpieczane. Pa rtner, poprzez którego Hednostki
  Grupy autoryzują karty płatnicze to firma będąca jednym z liderów w branży, a termin płatności jest
  bardzo krótki. Hedynie takie jednostki bezpośrednio zależne jak „Baltona ” Shipchandlers Sp. z o.o.
  (ponad 15 % przychodów z e sprzedaży towarów Grupy w 201 7 roku) oraz jednostki należące do grupy
  CDD Holding BV nabytej w roku 2013 ( prawie 19% przychodów ze sprzedaży towarów Grupy w 201 7
  roku) posiadają istotną ekspozycję na ryzyko kredytowe, gdyż model biznesowy polega na sprze daży
  na kredyt kupiecki. W tym przypadku ocena klientów wynika głównie z indywidualnych cech każdego
  klienta. Ocena wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów
  wymagających kredytowania. Każdy klient jest oceniany pod kąt em wiarygodności kredytowej zanim
  zostaną mu zaoferowane zwykłe terminy płatności i dostawy oraz inne standardowe warunki umowy.
  Dla każdego klienta jest wyznaczony limit kredytowy decyzją Zarządu. Klienci, którzy nie spełniają
  wymogów wiarygodności kredyt owej stosowanych przez Grupę, mogą dokonywać transakcji wyłącznie
  na podstawie przedpłat.
  Grupa tworzy odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, które odpowiadają szacunkowej wartości
  poniesionych strat na należnościach z tytułu dostaw i usług or az na pozostałych należnościach.


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  36
  Na koniec okresu sprawozdawczego wartość udzielonych pożyczek wynosiła 117 tys. zł
  (201 6 r.: 110 tys. zł).
  Na dzień 31 grudnia 201 7 r. Grupa posiadała środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości
  12 .340 tys. zł (20 16 r.: 9.876 tys. zł), co stanowi jej maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe
  w stosunku do tych aktywów. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty są ulokowane w kasach
  zlokalizowanych w punktach handlowych oraz w e wiarygodny ch , licencjonowany ch bank ach .
  5.4 Ry zyko płynności
  Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia trudności w spełnieniu przez Grupę obowiązków
  związanych ze zobowiązaniami finansowymi, które rozliczane są w drodze wydania środków
  pieniężnych lub innych aktywów finansowych. Zarządzanie pły nnością przez Grupę polega na
  zapewnianiu, w możliwie najwyższym stopniu, aby Grupa zawsze posiadała płynność wystarczającą do
  regulowania wymaganych zobowiązań, zarówno w normalnej jak i kryzysowej sytuacji, bez narażania
  na niedopuszczalne straty lub pod ważenie reputacji Grupy. Do tego celu Grupa utrzymuje odpowiedni
  poziom środków pieniężnych, dba o dostępność finansowania dzięki wystarczającej kwocie
  przyznanych źródeł kredytowania oraz wykorzystuje warunki płatności oferowane przez dostawców.
  Kierownic two monitoruje bieżące prognozy środków płynnych Grupy na podstawie przewidywanych
  przepływów pieniężnych.
  Zazwyczaj Grupa ma zapewnione środki pieniężne płatne na żądanie w kwocie wystarczającej dla
  pokrycia oczekiwanych wydatków operacyjnych w okres ie 60 dni, w tym na obsługę zobowiązań
  finansowych. Ta polityka nie obejmuje jednak ekstremalnych sytuacji, których nie można przewidzieć
  na podstawie racjonalnych przesłanek, takich jak na przykład klęski żywiołowe.
  Stronami umów kredytowych (głównie na kredyty w rachunku bieżącym) są jedynie 3 spośród spółek
  Grupy.
  Hednostka Dominująca Grupy jest stroną umowy wielocelowej linii kredytowej z o kresem kredytowania
  odpowiednio do 8 lutego 2021 r. oraz bieżącym terminem udostępnienia kredytu (wg stanu na koniec
  okresu sprawozdawczego) do 30 września 2018 roku. Na podstawie tej umowy Hednostka Dominująca
  utrzymuje następujące linie kredytowe:
  • 13.000 tys. zł – kredyt w rachunku bieżącym, zabezpieczony m.in. zastawem rejestrowym na
  zapasach, depozytem ora z gwarancją korporacyjną wystawioną przez Flemingo =nternational.
  Odsetki naliczane według W=BOR plus marża banku; saldo zadłużenia na koniec okresu
  sprawozdawczego wynosiło 7.499 tys. zł;
  • 30.000 tys. zł – linia gwarancyjna zabezpieczona na majątku Spółki (maksymalny okres
  ważności gwarancji wynosi 12 miesięcy).
  Hednostka Dominująca jest również stroną umowy, w ramach której przyznano jej kredyt
  nieodnawialny do kwoty 4.500 tys. zł z terminem spłaty do 30 sierpnia 2019 roku. Realizacja kredytu
  zgodnie z zap isami umowy nastąpiła do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 2.577 tys. zł. Kredyt
  zabezpieczony jest m.in. zastawem rejestrowym na zapasach, cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
  oraz gwarancją korporacyjną wystawioną przez Flemingo =nternational. Odsetki naliczane są według
  W=BOR plus marża banku, natomiast saldo zadłużenia na k oniec okresu sprawozd awczego wynosiło
  1.637 tys. zł.
  Ponadto dnia 29 września 2017 r. Zarząd Hednostki Dominującej zawarł z bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.
  umowę o kredyt nieodnawialny w wysokości 3.855 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie i
  refinansowa nie 80% kosztów netto związanych z inwestycjami Hednostki dominującej oraz jej spółki


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  37
  zależnej Baltona Duty Free Estonia OÜ w 2017 i 2018 roku dotyczących urządzenia pomieszczeń
  handlowych na lotnisku w Tallinie na okres do 5 grudnia 2020 r. Do 31 grudnia 2017 roku zrealizowano
  kredyt w kwocie 729 tys. zł. Kredyt zabezpieczony jest m.in. zastawem rejestrowym na zapasach, cesją
  praw z polisy ubezpieczeniowej oraz gwarancją korporacyjną wystawioną przez Flemingo =nternational
  Limited . Odsetki naliczane są wed ług W=BOR plus marża banku, natomiast saldo zadłużenia na koniec
  okresu sprawozdawczego wynosiło 729 tys. zł.
  Dodatkowo, jedna z jednostek Grupy posiada kredyt odnawialny w banku Polska Kasa Opieki S.A.,
  którego saldo na dzień bilansowy wynosi 940 tys. zł, a dostępny limit wynosi 2.000 tys. zł. Kredyt jest
  dostępny do dnia 30 kwietnia 201 8 roku.
  Jedna z jednostek Grupy jest stroną umowy kredytu w rachunku bieżącym denominowanego w euro,
  którego maksymalny limit wynosi 800 tys. euro. Kredyt został udz ielon y przez bank KBC, a jego wartość
  na dzień bilansowy wynosiła 3.357 tys. zł. Oprocentowanie kredytu jest równe sumie aktualnej stopy
  EUR=BOR i marży banku. Jednostka posiada otwartą linię kredytową bez ustalonego terminu
  zakończenia z okresem wypowiedz enia 30 dni.
  Dodatkowo zarówno w ciągu roku 201 7 jak i w okresie porównywalnym spółki z Grupy korzystały
  z finansowania udzielonego przez jednostk i powiązan e Flemingo International (BVI) Limited i Flemingo
  International Limited w formie pożyczek deno minowanych w Euro oraz USD. Łączne zadłużenie spółek
  z Grupy wynikające z opisanego finansowania na dzień 3 1 grudnia 201 7 roku wynosiło 2 1.015 tys. zł. i
  zostało zaklasyfikowane jako pożyczki długo terminowe. Pomimo terminów spłat przypadających w
  ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego Grupa prezentuje pożyczki od jednost ek powiązan ych Flemingo
  International Limited (BVI) i Flemingo International Limited za wyjątkiem wymagalnych odsetek jako
  zobowiązania długoterminowe ze względu na otrzymane pisemne zapewnie nie, iż pożyczkodawca nie
  będzie żądał ich spłat w ciągu 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania . Pożyczki są
  oprocentowane według stałej stopy procentowej 5% w skali roku.
  5.5 Ryzyko rynkowe
  Ryzyko rynkowe polega na tym, że zmiany ce n rynkowych, takich jak kursy walutowe i stopy
  procentowe będą wpływać na wyniki Grupy lub na wartość posiadanych instrumentów finansowych.
  Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest utrzymanie i kontrolowanie stopnia narażenia Grupy na
  ryzyko rynkowe w gran icach przyjętych parametrów, przy jednoczesnym dążeniu do optymalizacji
  stopy zwrotu.
  W celu zarządzania ryzykiem rynkowym Grupa kupuje i sprzedaje instrumenty pochodne, jak też
  przyjmuje na siebie zobowiązania finansowe. Wszystkie transakcje odbywają się w ramach polityk i
  stosowanej przez Zarząd.
  5.6 Ryzyko walutowe
  Grupa jest narażona na ryzyko walutowe w związku z transakcjami sprzedaży, zakupu oraz pożyczkami,
  które są wyrażone w walucie innej niż waluta funkcjonalna jednostek z Grupy. Transakc je te s ą
  wyrażane głównie w EUR i USD.
  W związku z tym, że znacząca część zakupów towarów realizowana jest w EUR, istnieje ryzyko wahań
  marż na sprzedawanych towarach, które w przypadku osłabienia się polskiej waluty mogą spadać.
  W praktyce Grupa minimalizu je wpływ wahań kursu wymiany EUR/PLN odpowiednio dostosowując
  ceny towarów, dla zachowania zakładanych marż.


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  38
  W celu zabezpieczenia swojej ekspozycji na ryzyko zmiany kursu walut Grupa zawiera kontrakty
  terminowe na zakup walut z terminem wymagalności krótszym niż rok od dnia sprawozdawczego,
  wykorzystywane do dokonywania płatności zobowiązań wyrażonych w walutach obcych. Na dzień
  31 grudnia 201 7 roku żadna ze spółek Grupy nie była stroną umowy kontraktu terminowego na zakup
  waluty.
  Posiadane przez Gr upę instrumenty pochodne utrzymywane są wyłącznie w celach zabezpieczających,
  chociaż rachunkowość zabezpieczeń nie jest stosowana.
  W stosunku do aktywów pieniężnych i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych polityka Grupy
  zapewnia, że ekspozycja netto jes t utrzymywana na akceptowalnym poziomie poprzez, w razie
  zaistnienia takiej potrzeby, kupno lub sprzedaż walut obcych po kursach spot, w celu pokrycia
  krótkoterminowych niedoborów.
  =nwestycje Grupy w zagraniczne jednostki zależne w ocenie Zarządu nie rodzą znaczącego ryzyka
  walutowego, które wymagałoby zabezpieczenia.
  5.7 Ryzyko stopy procentowej
  Grupa przyjmuje politykę, zgodnie z którą pożyczki udzielone oprocentowane są wg stałych stóp
  procentowych, natomiast zobowiązania finansowe oprocentowane są wg stóp zmiennych , za
  wyjątkiem pożyczek otrzymanych od jednost ek powiązan ych Flemingo International (BVI) Limited i
  Flemingo International Limited . Hest to standard rynkowy, ponieważ na zobowiązania finansowe
  składają się kredyty w rachunku bieżącym, k tórych saldo zmienia się każdego dnia.
  Grupa jest narażona na ryzyko zmienności przepływów pieniężnych powodowanych przez stopy
  procentowe, związane z zobowiązaniami o zmiennych stopach procentowych, oraz na ryzyko
  zmienności wartości godziwej wynikaj ące z aktywów o stałych stopach procentowych. Grupa nie
  zabezpiecza się prz ed tego rodzaju ryzykiem.
  5.8 Zarządzanie kapitałem
  Polityka Zarządu polega na utrzymywania solidnej podstawy kapitałowej tak, aby zachować zaufanie
  inwestorów, kredytodawców oraz rynku, jak też zapewnić przyszły rozwój działalności gospodarczej.
  Kapitał obejmuje kapitał zakładowy, kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałe
  kapitały oraz zyski zatrzymane.
  Zarząd monitoruje poziom wskaźnika zwrotu z kapit ału, który jest przez Grupę definiowany jako
  stosunek wyniku działalności operacyjnej do kapitału własnego.
  Zarząd dąży do utrzymania równowagi pomiędzy wyższą stopą zwrotu możliwą do osiągnięcia przy
  wyższym poziomie zadłużenia i korzyściami oraz bezpiec zeństwem osiągan ym przy solidnym kapitale.  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  39
  Stopa zadłużenia Grupy do kapitału na koniec okresu sprawozdawczego kształtowała się następująco:
  Współczynnik zadłużenia wzrósł ze względu na spadek kapitału własnego spowodowany
  wygenerowaniem straty . W 201 7 r. Grupa spłacała swoje zobowiązania i ko ntynuowała strategie
  rozwoju poprzez rozwój sieci swoich istniejących sklepów oraz budowanie nowych punkt ów
  handlowych (sk lepy na promach Unity Line, sklepy na lotnisku we Wrocławiu oraz sklepy na lotnisku w
  Tallinie) .
  Począwszy od stycznia 2012 r. Grupa k ontynuowała w ramach zatwierdzonego programu skupowanie
  akcji własnych. Nabyte akcje zostaną wykorzystane w celu ich umorzenia bądź też wydania
  akcjonariuszom lub wspólnikom spółki przejmowanej przez Grupę. Szczegółowe informacje
  o zrealizowanym skupie za warto w nocie 19 . Program skupu uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Akcjonariuszy został określony od 15 listopada 2017 r. do dnia 15 listopada 2018 r.
  W ciągu roku nie było zmian w podejściu do zarządzania kapitałem.
  w tysiącach złotych 31.12.2017 31.12.2016
  Zobowiązania ogółem 91 558 99 043
  (12 340) (9 876)
  Zadłużenie netto 79 218 89 167
  Kapitał własny 6 593 8 499
  12,0 10,5
  Współczynnik zadłużenie netto do
  kapitału własnego na koniec okresu
  sprawozdawczego
  Minus: środki pieniężne i ich
  ekwiwalenty oraz depozyty


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  40
  6. Segmenty operacyjne
  W Grupie wyróżnia się trzy segmenty sprawozdawcze tj. takie segmenty operacyjne, dla których MSSF 8 wymaga dokonania ujawnień .
  1) Sklepy – segment obejmujący podmioty, których podstawową działalnością jest handel detaliczny, w tym głównie w sklepach wolnoc łowych oraz
  ogólnodostępnych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych w Polsce i Europie. Do segmentu zostały zaliczone między innymi
  następujące podmioty: P:Z „Baltona ” S.A., „Baltona ” France S.A.S, „Baltona ” Italy S.R.L, Gredy Company, Flemi ngo Duty Free Ukraine , Baltona Duty
  Free Estonia OÜ oraz 2 spółki z grupy Cha calli -De Decker.
  2) Gastronomia – segment obejmujący podmioty, których podstawową działalnością jest sprzedaż posiłków i napojów w punktach gastronomicznych
  i kawiarniach zlokalizo wanych w pobliżu lub na terenie portów lotniczych lub dworców kolejowych. Do segmentu zostały przypisan a jedna spółk a
  z Grupy: Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o.o.
  3) B2B – segment obejmujący sprzedaż hurtową, sprzedaż dyplomatyczną, a także sprzedaż towa rów do załóg statków i okrętów (shipchandling) oraz
  cztery spółki z grupy Cha calli -De Decker .
  Wyniki segmentów sprawozdawczych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych okresowo przez Zarząd Hednostki Dominującej (główny organ
  decyzyjny w Grupie). Za rząd Hednostki Dominującej analizuje wyniki segmentów operacyjnych przede wszystkim na poziomie zysku (straty) z działalności
  operacyjnej.
  W poniżej tabeli ujęto wyniki przed opodatkowaniem każdego z segmentów sprawozdawczych, ponieważ Grupa nie alokuje po datku dochodowego do
  poszczególnych segmentów.
  W pozycji aktywa segmentów operacyjnych do odpowiednich segmentów przypisane zostały wszystkie aktywa, nad którymi na dzień 31 grudnia 201 7 roku
  kontrolę sprawuję Grupa, poza wartością firmy ujętą w skonsolid owanym bilansie na dzień 31 grudnia 201 7 roku.
  W porównaniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 201 6 nie nastąpiły żadne różnice w zakresie podstaw wyodrębnienia segmentów lub
  wyceny zysku lub straty segmentu.  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  41
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  235 614 253 963 34 167 55 326 96 668 89 215 366 449 398 504
  15 797 17 245 250 19 5 493 6 115 21 540 23 379
  251 411 271 208 34 417 55 345 102 161 95 330 387 989 421 883
  (3 996) (4 365) (1 907) (1 793) (863) (851) (6 766) (7 009)
  443 3 281 (577) 1 207 (617) (1 287) (751) 3 201
  655 1 075 4 5 53 38 712 1 118
  (553) (2 091) (590) (530) (242) (491) (1 385) (3 112)
  (975) 2 814 (1 171) 679 486 (3 610) (1 660) (117)
  96 658 99 637 4 169 7 050 21 334 21 487 122 161 128 174
  (6 021) (2 716) (1 256) (2 554) (324) (289) (7 601) (5 559)
  55 653 57 613 16 061 16 837 38 429 39 618 110 143 114 068
  Ogółem
  Przychody od odbiorców zewnętrznych
  Przychody ze sprzedaży między segmentami
  Wynik na działalności operacyjnej
  Zobowiązania segmentu sprawozdawczego
  Sklepy B2B
  Wynik przed opodatkowaniem
  Aktywa segmentu sprawozdawczego
  Wydatki inwestycyjne
  Gastronomia
  Przychody segmentu razem
  Amortyzacja i odpisy z tyt. utraty wartości
  Przychody odsetkowe
  Koszty odsetkowe


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  42
  Uzgodnienie przychodów, zysków i strat, zobowiązań i innych ist otnych pozycji segmentów
  sprawozdawczych
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  387 989 421 883
  (21 540) (23 379)
  Skonsolidowane przychody 366 449 398 504
  Łączny zysk lub strata przed opodatkowaniem z segmentów raportowanych (1 660) (117)
  Eliminacja zysków z transakcji między segmentami 19 (30)
  Zysk lub strata przed opodatkowaniem (1 641) (147)
  122 161 128 174
  (29 729) (26 351)
  5 719 5 719
  Skonsolidowane aktywa ogółem 98 151 107 542
  110 143 114 068
  11 144 11 326
  (29 729) (26 351)
  Skonsolidowane zobowiązania ogółem 91 558 99 043
  Eliminacja przychodów z transakcji między segmentami
  Pozostałe zobowiązania - pożyczka na nabycie udziałów CDD
  Eliminacja sald rozrachunków między segmentami
  Wartość firmy
  Zobowiązania
  Zobowiązania segmentów sprawozdawczych ogółem
  (Strata)/Zysk przed opodatkoweaniem
  Aktywa
  Aktywa segmentów sprawozdawczych ogółem
  Eliminacja sald rozrachunków między segmentami
  Przychody
  Przychody segmentów sprawozdawczych ogółem Pozostałe istotne pozycje w 2017 roku Dane liczbowe
  segmentów
  ogółem
  Korekty Skonsolidowane dane
  liczbowe ogółem
  Przychody odsetkowe 712 (611) 101
  Koszty odsetkowe (1 385) (236) (1 621)
  Wydatki inwestycyjne (7 601) (7 601)
  Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości (6 766) (6 766)
  Dane liczbowe
  segmentów
  ogółem
  Korekty Skonsolidowane dane
  liczbowe ogółem
  Pozostałe istotne pozycje w 2016 roku
  Przychody odsetkowe 1 118 (1 078) 40
  Koszty odsetkowe (3 112) 1 106 (2 006)
  Wydatki inwestycyjne (5 559) - (5 559)
  Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości (7 009) (7 009)


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  43
  7. Przychody
  7.1 Struktura rzeczowa
  *W 201 7 i 201 6 roku Grupa osiągnęła przychód z tytułu DC C tj. z ang. Dynamic Currency Conversion
  tzn. przychód z tytułu świadczenia usługi rozliczania operacji kartą płatniczą bezpośrednio w
  walucie karty lub kraju jej wystawcy.
  7.2 Struktura terytorialna
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  Przychody ze sprzedaży usług
  Usługi marketingowe 39 352
  Podnajem powierzchni 42 242
  Przychody z DCC* 1 381 1 646
  Pozostałe 93 183
  Przychody ze sprzedaży usług ogółem 1 555 2 423
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
  Sprzedaż detaliczna ogólnodostępna 79 306 102 698
  Sprzedaż detaliczna wolnocłowa 211 516 234 908
  Sprzedaż hurtowa i shipchandling 72 848 57 745
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ogółem 363 670 395 351
  Przychody ze sprzedaży ogółem 365 225 397 774 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  w tys. zł. w tys. zł.
  Przychody ze sprzedaży usług
  Polska 1 488 1 915
  Pozostałe 67 508
  Przychody ze sprzedaży usług ogółem 1 555 2 423
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
  Polska 251 413 259 044
  Pozostałe 112 257 136 307
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ogółem 363 670 395 351
  Przychody ze sprzedaży ogółem 365 225 397 774


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  44
  8. Koszty świadczeń pracowniczych
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku Zarząd Hednostki Dominującej zlecił przeprowadzenie wyceny programu
  określony ch świadczeń niezależnemu aktuariuszowi. W roku poprzednim program określonych
  świadczeń również był przedmiotem wyceny przez niezależne go aktuariusz a. Dokładny opis planu
  określonych świadczeń, przyjętych założeń aktuarialnych oraz wartość zobowiązań wyni kających z
  planu zostały zamieszczone w nocie 2 4.5 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  9. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
  9.1 Pozostałe przychody operacyjne
  9.2 Pozostałe koszty operacyjne
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  Wynagrodzenia (32 561) (32 667)
  Ubezpieczenia społeczne (5 788) (6 074)
  Koszty dotyczące programu określonych świadczeń (44) (68)
  =nne świadczenia pracownicze (1 991) (2 101)
  Świadczenia pracownicze ogółem (40 384) (40 910) Nota
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 370 432
  Rozwiązanie rezerw 537 -
  Rozwiązanie odpisów aktualizujących środki trwałe 172 -
  Inne 145 298
  Pozostałe przychody operacyjne ogółem 1 224 730 Nota
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  Likwidacja rzeczowych aktywów trwałych - (61)
  Odpisy aktualizujące należności 28.2 (2) (26)
  Kary i odszkodowania (229) -
  Inne (265) (413)
  Pozostałe koszty operacyjne ogółem (496) (500)


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  45
  10. Przychody i koszty finansowe
  10.1 Przychody finansowe
  10.2 Koszty finansowe
  11. Podatek dochodowy
  11.1 Podatek dochodowy
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek i należności 101 40
  Różnice kursowe netto 630 -
  Inne - 8
  Przychody finansowe ogółem 731 48 Nota
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych wycenianych
  według zamortyzowanego kosztu (1 577) (1 937)
  Koszty odsetek dotyczące programu określonych świadczeń 24.5 (44) (69)
  Różnice kursowe netto - (1 390)
  Koszty finansowe ogółem (1 621) (3 396)
  Koszty finansowe netto (890) (3 348) 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  Podatek dochodowy (część bieżąca)
  Podatek dochodowy za okres bieżący 867 534
  867 534
  Podatek dochodowy (część odroczona)
  Powstanie/odwrócenie różnic przejściowych (403) (1 654)
  (403) (1 654)
  Podatek dochodowy ogółem 464 (1 120)


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  46
  11.2 Uzgodnienie efektywnej stopy podatkowej
  Niepewność w kwestii ustalenia wysokości aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego została opisana w nocie 2.5 Dokonane osądy i oszacowania. 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  01.01.2016-
  31.12.2016
  % %
  (Strata)/Zysk netto za okres sprawozdawczy (2 105) 973
  Podatek dochodowy 464 (1 120)
  (Strata)/Zysk przed opodatkowaniem (1 641) (147)
  Podatek w oparciu o obowiązującą stawkę
  podatkową 19,0% (312) 19,0% (28)
  Koszty niestanowiące kosztów uzyskania
  przychodów 362 459
  Stosowania innej stawki podatkowej w spółkach
  Grupy 42 -
  Koszty uzyskania przychodów niestanowiące
  kosztów księgowych (659) (881)
  Przychody zwolnione z opodatkowania (34) (34)
  Ujęcie odpisu aktualizującego wartość firmy - 389
  Straty podatkowe za okres sprawozdawczy nie
  ujęte w podatku odroczonym 496 406
  Rozpoznane aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego - (1 549)
  Pozostałe 257 90
  Efektywna stawka podatkowa -28,3% 464 763,4% (1 120)


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  47
  12. Rzeczowe aktywa trwałe
  12.1 Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych
  Budynki i
  budowle
  Maszyny i
  urządzenia
  Środki
  transportu
  Pozostałe
  rzeczowe
  aktywa
  trwałe
  Rzeczowe
  aktywa trwałe
  w trakcie
  wytwarzania Ogółem
  Wartość brutto na dzień 01.01.2016 14 645 4 470 3 083 18 330 413 40 941
  Reklasyfikacje - (1) - - 1 -
  Zwiększenia 1 467 883 554 2 079 3 775 8 758
  Zmniejszenia (sprzedaż/likwidacja) (99) (297) (185) (718) (3 247) (4 546)
  Różnice kursowe z przeliczenia (30) 80 58 5 - 113
  Wartość brutto na dzień 31.12.2016 15 983 5 135 3 510 19 696 942 45 266
  Wartość brutto na dzień 01.01.2017 15 983 5 135 3 510 19 696 942 45 266
  Reklasyfikacje - (1) - (14) - (15)
  Zwiększenia 879 677 603 2 314 6 959 11 432
  Zmniejszenia (sprzedaż/likwidacja) (3 754) (2 021) (333) (7 561) (6 164) (19 833)
  Różnice kursowe z przeliczenia (185) (142) (93) (326) (1) (747)
  Wartość brutto na dzień 31.12.2017 12 923 3 648 3 687 14 109 1 736 36 103


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  48
  12.2 Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości
  12.3 Wartość netto na dzień bilansowy
  Budynki i
  budowle
  Maszyny i
  urządzenia
  Środki
  transportu
  Pozostałe
  rzeczowe
  aktywa
  trwałe
  Rzeczowe
  aktywa trwałe
  w trakcie
  wytwarzania Ogółem
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na
  dzień 01.01.2016 7 408 3 361 1 484 12 657 - 24 910
  Amortyzacja i odpisy z tyt.utraty wartości 3 355 638 506 2 044 - 6 543
  Zmniejszenia (sprzedaż/likwidacja) (436) (303) (143) (338) - (1 220)
  Utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości - - - (172) (172)
  Różnice kursowe z przeliczenia 63 140 53 39 - 295
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na
  dzień 31.12.2016 10 390 3 836 1 900 14 230 - 30 356
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na
  dzień 01.01.2017 10 390 3 836 1 900 14 230 - 30 356
  Amortyzacja i odpisy z tyt.utraty wartości 2 551 623 545 2 089 - 5 808
  Zmniejszenia (sprzedaż/likwidacja) (3 710) (1 771) (326) (7 421) - (13 228)
  Różnice kursowe z przeliczenia (125) (158) (86) (107) - (476)
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na
  dzień 31.12.2017 9 106 2 530 2 033 8 791 - 22 460 Budynki i
  budowle
  Maszyny i
  urządzenia
  Środki
  transportu
  Pozostałe
  rzeczowe
  aktywa
  trwałe
  Rzeczowe
  aktywa trwałe
  w trakcie
  wytwarzania Ogółem
  Na dzień 31.12.2016 5 593 1 299 1 610 5 466 942 14 910
  Na dzień 31.12.2017 3 817 1 118 1 654 5 318 1 736 13 643


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  49
  12.4 Odpisy z tytułu utraty wartości i ich późniejsze odwracanie
  W niniejszym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku Grupa dokonała
  rozwiązania odpisów z tytułu utra ty wartości rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 172 tys. zł w
  związku z fizyczną likwidacją tych środków. W roku 2016 Grupa dokonała odpisów z tytułu utraty
  wartości rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 172 tys. zł w związku z zaprzestaniem działaln ości
  w Porcie Lotniczym w Gdańsku, a także dokonała likwidacji środków trwałych w kwocie 61 tys. zł.
  12.5 Rzeczowe aktywa trwałe w leasingu
  Grupa użytkuje w ramach umów leasingu finansowego meble , urządzenia gastronomiczne oraz środki
  transportu. W przypadku w iększości umów Grupa ma możliwość zakupu wyżej wymienionych
  składników po zakończeniu leasingu po obniżonej cenie. Składniki te stanowią jednocześnie
  zabezpieczenie zobowiązań z tytułu leasingu. Na dzień 31 grudnia 201 7 r. wartość księgowa netto
  leasingowa nych aktywów trwałych wyniosła 2. 52 8 tys. zł (201 6 r.: 2.695 tys. zł). W ciągu roku Grupa
  nabyła leasingowane aktywa o w artości 781 tys. zł (201 6 r.: 697 tys. zł).
  12.6 Zabezpieczenia
  Na koniec okresu sprawozdawczego żaden ze składników rzeczowych aktywów trwał ych Grupy nie
  sta nowił zabezpieczenia zobowiązań za wyjątki em składników rzeczowych aktywów trwałych
  użytkowanych w ramach leasingu finansowego, o których mowa powyżej, stanowiących
  zabezpieczenie zobowiązań leasingowych.
  12.7 Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania
  Koszt wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych w budowie wyniósł na k oniec okresu
  sprawozdawczego 1.736 tys. zł i był wy ższy niż w ro ku 201 6 rok, kiedy to wyniósł 942 tys. zł.
  W okresie sprawozdawczym ani w okresie porównywalnym nie ak tywowano kosztów finansowania
  zewnętrznego.  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  50
  13. Wartości niematerialne
  13.1 Wartość brutto wartości niematerialnych
  13.2 Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości
  13.3 Wartość netto
  Wartość
  firmy
  Oprogra-
  mowanie
  komputerowe Pozostałe Ogółem
  Wartość brutto na dzień 01.01.2016 7 764 2 586 5 10 355
  Zwiększenia - 111 25 136
  Różnice kursowe z przeliczenia - 22 (4) 18
  Wartość brutto na dzień 31.12.2016 7 764 2 719 26 10 509
  Wartość brutto na dzień 01.01.2017 7 764 2 719 26 10 509
  Zwiększenia - 278 364 642
  Zmniejszenia - (131) - (131)
  Różnice kursowe z przeliczenia - (10) (24) (34)
  Wartość brutto na dzień 31.12.2017 7 764 2 856 366 10 986 Wartość
  firmy
  Oprogra-
  mowanie
  komputerowe Pozostałe Ogółem
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na
  dzień 01.01.2016 - 1 414 5 1 419
  Amortyzacja - 462 4 466
  Odpisy z tytułu utraty wartości 2 045 - - 2 045
  Różnice kursowe z przeliczenia 16 - 16
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na
  dzień 31.12.2016 2 045 1 892 9 3 946
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na
  dzień 01.01.2017 2 045 1 892 9 3 946
  Amortyzacja - 430 69 499
  Zmniejszenia (201) - (201)
  Różnice kursowe z przeliczenia - (26) - (26)
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na
  dzień 31.12.2017 2 045 2 095 78 4 218 Wartość
  firmy
  Oprogra-
  mowanie
  komputerowe Pozostałe Ogółem
  Na dzień 31.12.2016 5 719 827 17 6 563
  Na dzień 31.12.2017 5 719 761 288 6 768


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  51
  13.4 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
  W ocenie Grupy na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły przesłanki wskazujące na to, że
  nastąpiła utrata wartości firmy. W 2016 roku wystąpił y przesłanki wskazujące na to, że nastąpiła utrata
  wartości firmy rozpoznanej na nabyciu Grup y Chacalli -De Decker. W wyniku przeprowadzonych testów
  ujęto odpis z tytułu utraty wartości firmy w kwocie 2.045 tys. zł. Szczegóły założeń i testów
  zaprezentowano w nocie 13.5 i 13.6.
  W ocenie Grupy w przypadku pozostałych składników wartości niematerialnych nie wystąpiły
  przesłanki wskazujące na wystąpienie utraty wartości.
  13.5 Weryfikacja utraty wartości ośrodków generujących przepływy pieniężne
  zawierających wartoś ć firmy
  Na koniec okresu sprawozdawczego Grupa przeprowadziła test y dotycząc e utraty wartości firmy. W
  tym celu zostały wyodrębnione ośrodki wyp racowujące środki pieniężne (OWŚ P) obejmujące nabyte
  spółki, w przypadku których na moment nabycia rozpoznano w artość firmy.
  Poza wartością firmy na dzień 31 grudnia 201 7 roku nie występują inne aktywa o nieokreślonym
  okresie użytkowania.
  Łączna wartość firmy przypisana do poszczególnych ośrodków generujących przepływy pieniężne
  wygląda następująco:
  Wartość odzyskiwalna każdego ośrodka ustalona została w oparciu o obliczenia ich wartości użytkowej.
  Do tego celu wykorzystano projekcje przepływów pieniężnych, których uzyskania oczekuje się z tytułu
  użytkowania ośrodka wypracowującego środki pieniężne, w oparciu o budżety finansowe
  poszczególnych sp ółek w okresie kolejnych 5 lat. Do kluczowych założeń przyjętych do prognozowania
  przepływów pieniężnych należą: stopa dyskontowa, marża brutto na sprzedaży oraz średnia stopa
  wzrostu sprzedaży. Poziom planowanych przychodów ze sprzedaży oraz marży brutto ustalony został
  na podstawie projekcji finansowych opartych o zakładany wzrost sprzedaży oraz kosztów w kolejnych
  latach dotychczas osiąganych przez jednostki zależne oraz oczekiwania dotyczące rozwoju rynku . Stopa
  dyskontowa odzwierciedla konkretne ryzyko związane z krajem z uwzględnieniem premii za ryzyko lub
  została oparta o dane rynkowe spółek konkurencyjnych .
  w tysiącach złotych 31.12.2017 31.12.2016
  Baldemar (FDFU) 58 58
  COO (ECO) 422 422
  Chacalli-De Decker - -
  Chacalli-De Decker (segment sklepy) 3 969 3 969
  Chacalli-De Decker (segment B2B) 1 270 1 270
  Razem wartość firmy 5 719 5 719


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  52
  13.6 Kluczowe założenia przyjęte przy prognozowaniu zdyskontowanych przepływów
  pieniężnych
  Dla celów testowania utraty wartości wartość firmy została alokowana do następujących ośrodków
  generujących środki pieniężne:
  - wartości firmy rozpoznana na nabyciu Grupy Chacalli -De Decker : uwzględniona w segmen cie sklepy
  oraz segmencie B2B,
  - wartości firmy rozpoznana na nabyciu Baldemar: uwzględniona w segmencie sklepy,
  - wartości firmy rozpoznana na nabyciu COO: uwzględniona w segmencie gastronomia.
  Wyceny wartości godziwej testowanego składnika aktywów dokonano wykorzystując podejście
  dochodowe, tj. metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Możl iwą do odzyskania wartość
  ośrodków generując ych środki pieniężne określa się na podstawie wartości użytkowej, obliczonej przy
  wykorzystaniu prognozowanych przepływów pieniężnych w okres ie 5 lat oraz stopy dyskonta ustalanej
  indywidualnie dla każdego OW ŚP.
  Testy przeprowadzone na koniec roku 201 7 w odniesieniu do wartości firmy nie wykazały przesłanek
  utraty wartości . Testy przeprowadzone na koniec roku 2016 w odniesieniu do wartości firmy nie
  wykazały przesłanek utraty wartości dla spółek Baldemar oraz CO O, natomiast w przypadku Chacalli -
  De Decker utworzono odpis aktualizujący w wysokości 2.045 tys. zł .
  W poniższej tabeli zostały zaprezentowane kluczowe założenia przyjęte dla każdej jednostki, które
  zostały zastosowane dla 5 -letnich okresów prognozy:
  13.7 Analiza wrażliwości
  Zgodnie z Międ zynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przeprowadzono analizę
  wrażliwości wartości odzyskiwalnej na kluczowe parametry, które mają znaczący w pływ na wyniki
  wyceny. Zarząd Hednostki Dominującej uważa, że przyjęte do testów na utratę wartości z ałożenia są
  racjonalne i poparte doświadczeniem Grupy. Zidentyfikowano trzy kluczow e czynnik i o znaczącym
  wpływie na wartość odzyskiwalną testowanych pozycji tj. stopa dyskontowa, marża brutto na
  sprzedaży oraz średnia stopa wzrostu sprzedaży .
  średnia
  marża brutto
  na sprzedaży
  średnia stopa
  wzrostu
  sprzedaży
  stopa
  dyskontowa
  średnia
  marża
  brutto na
  sprzedaży
  średnia stopa
  wzrostu
  sprzedaży
  stopa
  dyskontowa
  w tysiącach złotych 2017 2017 2017 2016 2016 2016
  Chacalli-De Decker (segment sklepy) 47% 2% 11% 44% 3% 11%
  Chacalli-De Decker (segment B2B) 26% 2% 11% 30% 11% 11%
  Baldemar (FDFU) 54% 7% 24% 49% 5% 24%
  COO 60% 2% 11% 60% 4% 11%


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  53
  W poniższe j tabeli przedstawiono analizę wrażliwości wartości użytkowej na zmianę opisanych wyżej
  założeń. Tabela obrazuje zmianę w wartości użytkowej powstałą wskutek odpowiednio wzrostu lub
  spadku przyjętego poziomu kluczowych założeń o jeden punkt procentowy.
  W odniesieniu do wartości firmy rozp oznan ej na nabyciu Chacalli -De Decker Zarząd uważa, że nawet
  gdyby zaszły jakiekolwiek zmiany w głównych założeniach, na podstawie których określono możliwą
  do odzyskania wartość OWŚP , to łączna wartość bilansowa t ego ośrodka nie przekroczyłaby jego
  łączne j wartości możliwej do odzyskania .
  W odniesieniu do wartości firmy rozpoznan ej na nabyciu Baldemar Zarząd uważa, że nawet gdyby
  zaszły jakiekolwiek zmiany w głównych założeniach, na podstawie których określono możliwą do
  odzyskania wartość OW ŚP, to łączna wartość bilansowa t ego ośrodk a nie przekroczyłaby jego łącznej
  wartości możliwej do odzyskania .
  W odniesieniu do wartości firmy rozpoznanej na nabyciu COO Zarząd uważa, że nawet gdyby zaszły
  jakiekolwiek zmiany w głównych założeniach, na podstawie których określono możliwą do odzyskania
  wartość OW ŚP, to łączna wartość bilansowa tego ośrodka nie przekroczyłaby jego łącznej wartości
  możliwej do odzyskania .
  14. Inwestycje
  Pożyczki udzielone ujęte w wartości księgowej w kwocie 1 17 tys. zł (201 6 r.: 110 tys. zł) oprocentowane
  są stopami 6%.
  Ekspozycja Grupy na ryzyka kredytowe, walutowe i stopy procentowej w odniesieniu do pozostałych
  inwestycji opisana jest w nocie 28.
  + 1 p.p. - 1 p.p. + 1 p.p. - 1 p.p. + 1 p.p. - 1 p.p.
  -12% 14% 14% -18% 13% -13%
  -470% 575% 20% -20% 74% -74%
  Baldemar (FDFU) -6% 3% 4% -4% 3% -3%
  COO -11% 14% 23% -21% 17% -17%
  Zmiana stopy dyskonta Zmiana stopy wzrostu
  przychodów Zmiana średniej marży brutto
  Chacalli-De Decker (segment
  sklepy)
  Chacalli-De Decker (segment
  B2B) Inwestycje krótkoterminowe 31.12.2017 31.12.2016
  Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym 117 110
  Depozyty w banku jako zabezpieczenie pod udzielone gwarancje - -
  117 110


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  54
  15. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  15.1 Nieujęte aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  W od niesieniu do poniż szych pozycji nie został ujęty podatek odroczony:
  Prawo do wykorzystania strat podatkowych wygasa w 20 22 roku w kwocie 288 tys. zł, natomiast
  pozostałe saldo strat to straty podatkowe odnotowane przez spółki z Grupy działające poza granicami
  Polski, w państwach, w których prawo rozliczenia poni esionej straty podatkowej przysługuje
  bezterminowo.
  15.2 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego
  Niepewność w kwestii ustalenia wysokości aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego została opisana w nocie 2.5 Dokonane osądy i oszacowania.
  31.12.2017 31.12.2016
  Wycena programu określonych świadczeń 3 806 4 402
  Straty podatkowe 2 610 2 138
  6 416 6 540 2017 2016 2017 2016 2017 2016
  29 25 136 128 165 153
  (659) (880) - - (659) (880)
  (42) (42) - - (42) (42)
  - - 339 348 339 348
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe (37) (38) - - (37) (38)
  (1 173) (426) - - (1 173) (426)
  (113) - - - (113) -
  - - - - - -
  (371) (225) - - (371) (225)
  (1 460) (1 827) - - (1 460) (1 827)
  (3 826) (3 413) 475 476 (3 351) (2 937)
  Kompensata (475) (476) 475 476 - -
  (3 351) (2 937) - - (3 351) (2 937)
  Zapasy
  (Aktywa) Rezerwy Wartość netto
  Rzeczowe aktywa trwałe
  Wartości niematerialne
  =nwestycje długoterminowe
  Straty podatkowe do rozliczenia w przyszłych okresach
  Aktywa / rezerwy z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego
  Aktywa / rezerwy z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego wykazane w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej
  Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych
  instrumentów dłużnych
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
  Przychody przyszłych okresów
  Rezerwy


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  55
  15.3 Zmiana różnic przejściowych w okresie sprawozdawczym
  16. Zapasy
  W ok resie od 1 stycznia 201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r. wartość towarów handlowych ujętych w koszcie
  własnym sprzedaży wyniosła 2 49 .866 tys. zł (201 6 r.: 261.351 tys. zł). W okresie od 1 stycznia 201 7 r.
  do 31 grudnia 201 7 r. odpis aktualizujący wartość zapasów do możliwych do uzyskania cen sprzedaży
  netto wyniósł 230 tys. zł (201 6 r.: 278 tys. zł) . Natomiast w 2016 r. odwrócenie odpisu aktualizującego
  wartość zapasów wyniosło 66 tys. zł . Odpis i odwrócenie odpisu ujęto w kosztach własnych sprzedaży.
  Wartość zli kwidowanych towarów w roku 201 7 wynosiła 63 tys. zł (201 7: 207 tys. zł), natomiast
  wartość niedoborów zidentyfikowana w czasie inwentaryzacji wyniosła 164 tys. zł (201 6: 360 tys. zł)
  Koszty poniesione z tych tytułów ujęto w kosztach własnych sprzedaży .
  W celu zabezpieczenia zobowiązań Grupy wynikających z umowy wielocelowej linii kredytowej, której
  stroną jest Hednostka Dominująca wraz z jedna jednostk ami zależn ymi , został ustanowiony zastaw Stan na
  01.01.2016
  Zmiany w
  korespondencji z
  wynikiem
  finansowym
  Stan na
  31.12.2016
  Zmiany w
  korespondencji z
  wynikiem
  finansowym
  Stan na
  31.12.2017
  (144) 297 153 12 165
  (880) (1) (881) 222 (659)
  749 (401) 348 (9) 339
  (58) 16 (42) - (42)
  (92) 54 (38) 1 (37)
  (285) (141) (426) (747) (1 173)
  - - - (113) (113)
  3 (3) - - -
  (132) (93) (225) (146) (371)
  - - - - -
  (461) (1 366) (1 827) 367 (1 460)
  (1 300) (1 638) (2 938) (413) (3 351)
  Przychody i koszty niefakturowane
  Rezerwy
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
  pozostałe
  Straty podatkowe do rozliczenia w przyszłych
  okresach
  Rzeczowe aktywa trwałe
  Wartości niematerialne
  Zapasy
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz
  pozostałe
  Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek
  Zobowiązania z tytułu świadczeń
  pracowniczych
  =nwestycje długoterminowe 31.12.2017 31.12.2016
  Towary i produkty gotowe 36 904 42 604
  36 904 42 604


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  56
  rejestrowy na zapasach towarów przeznaczonych do sprzedaży, znaj dujących się w magazynach i
  sklepach, stanowiących własność Grupy, wraz z oświadczeniem Hednostki Dominującej oraz jednej z
  jednostek zależnych o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy. Wartość przedmiotu zastawu w żadnym
  momencie nie może być niższa niż 1 2.000 tys. zł.
  17. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  17.1 Należności ogółem
  Na kwotę należności długoterminowych składają się m.in: kwot a 2.146 tys. zł, która ujęta jest
  w jednostce zależnej , B: Travel Retail Poland Sp. z o.o. i został a opisane w no cie 29 „Zobowiązania
  warunkowe” oraz kaucje zabezpieczające gwarancje w kwocie 2.068 tys. zł .
  17.2 Należności z tytułu dostaw i usług
  Ekspozycja Grupy na ryzyko kredytowe i ryzyko walutowe, a także odpisy aktualizujące zostały opisane
  w nocie 29 do niniejszego skonsolidowanego sprawozdan ia finansowego.
  31.12.2017 31.12.2016
  Należności z tytułu dostaw i usług 13 201 14 608
  Należności budżetowe 4 667 4 284
  Należności pozostałe 3 238 2 680
  Należności z tytułu kaucji 1 095 5 228
  Rozliczenia międzyokresowe 2 691 3 742
  Należności ogółem 24 892 30 542
  Długoterminowe 4 953 4 042
  Krótkoterminowe 19 939 26 500
  24 892 30 542 31.12.2017 31.12.2016
  Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych 880 880
  Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych 12 321 13 728
  Należności z tytułu dostaw i usług ogółem 13 201 14 608
  Długoterminowe - -
  Krótkoterminowe 13 201 14 608
  13 201 14 608


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  57
  17.3 Rozliczenia międzyokresowe
  18. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Ekspozycja Grupy na ryzyko stopy procentowej oraz analiza wrażliwości aktywów i zobowiązań
  finansowych została przedstawiona w nocie 28.
  19. Kapitał własny
  19.1 Kapitał zakładowy
  Na dzień 31 grudnia 201 7 r. kapitał zakładowy Hednostki Dominującej wynosił 2.814 tys. zł i był
  podzielony na 11.256.577 akcji o wartości nom inalnej 0,25 zł każda.
  31.12.2017 31.12.2016
  Ubezpieczenia 491 217
  Prenumerata 34 109
  Gwarancje długu celnego 54 216
  Rozliczenie kosztów najmu 999 1 502
  Przychody niefakturowane 842 1 329
  Pozostałe 271 369
  Rozliczenia miedzyokresowe ogółem 2 691 3 742 31.12.2017 31.12.2016
  Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 8 685 7 866
  Środki pieniężne w drodze i ekwiwalenty środków pieniężnych 3 655 2 010
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartość wykazana w
  sprawozdaniu z sytuacji finansowej 12 340 9 876
  Kredyty w rachunku bieżącym (11 807) (7 666)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartość wykazana w
  rachunku przepływu środków pieniężnych 533 2 210 w tysiącach akcji
  31.12.2017 31.12.2016
  Ilość akcji na 1 stycznia 11 256,6 11 256,6
  Ilość akcji na 31 grudnia (w pełni opłacone) 11 256,6 11 256,6


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  58
  19.2 Akcje zwykłe
  Na dzi eń 31 grudnia 201 7 roku zarejestrowany kapitał zakładowy składał się z 11 256 577 akcji
  zwykłych (201 6 r.: 11 256 577). Wszystkie wyemitowane akcje zostały w pełni opłacone.
  Posiadacze akcji zwykłych są uprawnieni do otrzymywania uchwalonych dywidend oraz mają prawo do
  jednego głosu podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hednostki Dominującej .
  Wszystkie akcje uprawniają w jednakowym stopniu do majątku Hednostki Dominującej w przypadku
  podziału majątku.
  Akcje serii A, B, C, D i E w ilości 11 239 177 szt. akcji są akcjami na okaziciela. 17 400 szt. akcji zwykłych
  serii A na dzień sprawozdawczy nadal pozostaje w formie akcji imiennych zwykłych.
  19.3 Program nabywania akcji własnych
  W dniu 16 stycznia 2012 r. Zarząd Hednostki Dominującej został upoważniony do n abycia przez
  Hednostkę akcji własnych. Program nabywania akcji własnych był realizowany w okresie od dnia
  25 stycznia 2012 r. do dnia 1 stycznia 2015 r., lecz nie dłużej niż do wyczerpania środków
  przeznaczonych na ich nabycie. W ramach programu Zarząd Jednostki Dominującej został
  upoważniony do zakupu nie więcej niż 500.000 akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 125.000
  zł celem ich umorzenia bądź wydania ich akcjonariuszom lub wspólnikom spółki przejmowanej przez
  Hednostkę Dominującą . Realizacja na bywania akcji Jednostki Dominującej była dokonywana wyłącznie
  za pośrednictwem Domu =nwestycyjnego BRE Bank S.A. Minimalna cena nabycia przez Hednostkę
  jednej akcji własnej została ustalona na poziomie 0,25 zł, natomiast cena maksymalna na poziomie
  9,20 zł . W sumie na nabycie akcji własnych Hednostka Dominująca przeznacz yła z kapitału zapasowego
  maksymalnie kwotę 4.650.000 zł. Szczegółowe informacje na temat programu naby wania akcji
  własnych Hednostka Dominująca podawała do publicznej wiadomości w formie ra portów bieżących.
  W dniu 19 lutego 2015 roku na NWZA Hednostki Dominującej została podjęta uchwała, wskutek której
  program nabywania akcji własnych został rozszerzony czasowo i ilościowo zwiększając ilość akcji
  własnych Hednostki, które mogą być nabyte d o 750.000. Termin wykupu akcji własnych został
  wydłużony do dnia 1 stycznia 2017 roku. Akcje mogą być nabyte w celu ich umorzenia, wydania
  akcjonariuszom lub wspólnikom spółki przejmowanej przez Hednostkę albo ich wydania posiadaczom
  warrantów subskrypcyjn ych wyemitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy . Maksymalna cena nabycia została utrzymana na p oziomie 9,20 zł za jedną akcję.
  W dniu 14 listopada 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta,
  które pod jęło uchwały w sprawie skupu akcji własnych w celu umorzenia oraz zmian w statucie i
  przyjęcia tekstu jednolitego statutu. Zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy Spółka będzie uprawniona do nabycia nie więcej niż 900.000 a kcji własnych o łącznej
  wartości nominalnej 225.000,00 zł po cenie rynkowej nie wyższej jednak niż 5,00 zł za akcję i nie niższej
  niż 0,25 zł za jedną akcję. Spółka może nabywać akcje własne w okresie od 15 listopada 2017 r. do dnia
  15 listopada 2018 r., l ecz nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło również o utworzeniu kapitału rezerwowego
  przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych wraz z kosz tami ich nabycia w
  wysokości 4.520.000,00 zł.


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  59
  Do dnia 31 grudnia 2017 roku w ramach programu Spółka skupiła w sumie 368.995 akcji własnych
  dających prawo do 3,278% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 3,278% kapitału
  zakładowego Spółki. W trakcie 2017 roku skupi ono 0 akcji zwykłych Spółki. =lość akcji skupionych w
  ramach programu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 368.995 akcji własnych. W 2016 roku Spółka
  skupiła 99.805 akcji własnych o łącznej wartości 358 tys. zł.
  19.4 Podział zysku netto Jednostki Dominującej za rok 201 6
  Uchwałą nr 7 z dnia 27 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
  postanowiło, iż strata netto za rok obrotowy 2016 wynosząca 2.800 tys. zł zostanie pokryta z przyszłych
  zysków.
  19.5 Dywidendy proponowane przez Zarząd
  W 201 6 oraz w 201 7 roku Hednostka Dominująca nie wypłacała dywidendy.
  Zarząd Hednostk i Dominując ej zamierza zaproponować przeznaczenie zysku wygenerowanego przez
  Hednostkę Dominującą za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku na kapitał zapasowy .
  19.6 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą obejmują wszystkie różnice kursowe
  wynikające z prz eliczenia sprawozdań finansowych jednostek działających poza terenem Polski.
  19.7 Składniki i nnych całkowitych dochodów
  Inne całkowite dochody
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  Pozycje, które mogą w przyszłości zostać rozliczone z wynikiem
  (167) (463)
  Pozycje, które nie będą mogły w przyszłości zostać rozliczone z wynikiem
  366 (1 482)
  Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy 199 (1 945)
  Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy (1 906) (972)
  Rożnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą
  Zyski (straty) aktuarialne z tytułu programu określonych świadczeń


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  60
  20. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję
  20.1 Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję
  Kalkulacja podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję za rok zakończony 31 grudnia 201 7 r.
  dokonana została w oparciu o stratę netto przypadając ą na akcjonariuszy zwyk łych Hednostki
  Dominującej w kwocie 1.604 tys. zł (201 6 r.: zysk netto 1.952 tys. zł) oraz o średnią ważoną liczbę akcji
  na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego w liczbie 1 0.887 ,6 tys. szt. (201 6 r.: 10.958,7 tys.
  szt.).
  Wielkości te zostały ustalo ne w sposób przedstawiony poniżej:
  20.2 Rozwodn iony zysk na akcję
  Kalkulacja rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję na dzień 31 grudnia 201 7 r. dokonana
  została w oparciu o stratę netto przypadając ą na akcjonariuszy zwykłych Hednostki Dominującej
  w kwocie 1.604 tys. zł ( 201 6 r.: zysk netto 1.952 tys. zł ) oraz o średnią ważoną liczbę akcji skorygowaną
  o wpływ czynników rozwadniających (warranty subskrypcyjne), która na dzień sporządzenia
  sprawozdania finansowego wyniosła 1 0.887 ,6 tys. szt. (201 6 r.: 10.958,7 tys. szt .).
  2017 2016
  Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Hednostki
  Dominującej (podstawowy) (1 604) 1 952
  Zysk /(Strata) netto akcjonariuszy Hednostki Dominującej (1 604) 1 952
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych
  w tysiącach akcji nota 2017 2016
  =lość akcji zwykłych na 1 stycznia 20.1 11 256,6 11 256,6
  Wpływ nabycia akcji własnych 20.2 (369,0) (297,9)
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych na 31 grudnia 10 887,6 10 958,7 2017 2016
  Ogółem Ogółem
  Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Hednostki
  Dominującej (podstawowy) (1 604) 1 952
  (Strata)/Zysk netto przypadający
  na akcjonariuszy Jednostki
  Dominującej (rozwodniony)
  (1 604) 1 952
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (rozwodniona)
  w tysiącach akcji nota 2017 2016
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 887,6 10 958,7
  Emisja warrantów subskrypcyjnych dot. akcji serii : 21 - -
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych na 31 grudnia
  (rozwodniona) 10 887,6 10 958,7


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  61
  21. Płatność w formie akcji
  Terminy realizacji warrantów wyemitowa nych w 2011 i 2013 r. upłynęły 30 czerwca 2016 r. i 31 lipca
  2016 r., a prawo objęcia akcji nie zostało wykonane. Wobec tego Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Przedsiębiorstwo :andlu Zagranicznego „Baltona” S.A. uchwałą nr 18 z dnia 27 czerwca 2017 r.
  postanowi ło uznać warunkowe podwyższenie kapitału określone uchwałą nr 6 z dnia 30 sierpnia 2011
  r., uchwałą nr 5 z dnia 12 czerwca 2013 r. zmienionej uchwałami nr 5 i 6 z dnia 21 grudnia 2015 za
  niezrealizowane.
  22. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych i nstrumentów dłużnych
  22.1 Zobowiązania dł ugoterminowe
  Wymienione wyżej pożyczki od jednostek powiązanych są podporządkowane spłacie zobowiązań
  kredytowych. Pomimo terminów spłat przypadających w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego
  Grupa prezentuje pożyczki od jednost ek powiązan ych Flemingo Internation al Limited (BVI) i Flem ingo
  International Limited za wyjątkiem wymagalnych odsetek jako zobowiązania długoterminowe ze
  względu na otrzymane pisemne zapewnienie, iż pożyczkodawca nie będzie żądał ich spłat w ciągu 12
  miesięcy od dnia sporządzenia niniejszeg o sprawozdania .
  22.2 Zobowiązania krótkoterminowe
  31.12.2017 31.12.2016
  1 236 1 637
  20 933 21 842
  949 977
  23 118 24 456
  Zabezpieczone kredyty i pożyczki
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
  Pożyczki od jednostek powiązanych 31.12.2017 31.12.2016
  11 804 7 666
  1 130 940
  74 84
  607 862
  13 615 9 552
  Kredyty w rachunku bieżącym
  Zabezpieczone kredyty i pożyczki
  Krótkoterminowa część zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
  Pożyczki od jednostek powiązanych


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  62
  22.3 Warunki oraz harmonogram spłat kredytów i pożyczek
  Terminy spłaty i warunki otwartych umów kredytowych:
  *Okres kredytowania do 8 lute go 2021 r. Bieżący termin udostę pnienia kredytu to 30 września 2018 r.
  Kredyt y w rachunku bieżącym zostały zabezpieczone na majątku Grupy poprzez:
  • we ksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę, poręczony przez
  Baltona Shipchandlers sp. z o.o., Centrum Usług Wspólnych Baltona sp. z o.o., B: Travel Retail
  Poland sp. z o.o., Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o.o., wraz z oświa dczeniem wystawcy
  weksla o poddaniu się egzekucji w związku z wystawionym wekslem do kwoty 45 .000 tys. zł ,
  • ustanowienie zastawu rejestrowego na stanowiących własność Spółki zapasach towarów
  znajdujących się w magazynach i sklepach wraz z oświadczeniem o po ddaniu się egzekucji
  wydania rzeczy na kwotę 12.000 tys. zł (wspólne zabezpieczenie umowy o kredyt w rachunku
  bieżącym, umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 30.08.2016 oraz umowy o kredyt
  nieodnawialny z dnia 29.09.2017 - patrz nota 1 7),
  • cesję na rzecz bank u praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zapasów towarów (wraz
  z umową przelewu wierzytelności z polisy) do kwoty 12.000 tys. zł (wspólne zabezpieczenie
  umowy o kredyt w rachunku bieżącym, umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 30.08.2016 oraz
  umowy o kre dyt nieodnawialny z dnia 29.09.2017) ,
  • gwarancję korporacyjną wystawioną przez Flemingo =nternational Limited na kwotę
  51.000 tys. zł wraz z oświadczeniem Gwaranta o poddan iu się egzekucji na rzecz Banku, 31.12.2017 31.12.2016
  Waluta Nominalna stopa
  Rok
  zapadalności
  Wartość
  ksiegowa
  Wartość
  ksiegowa
  Pożyczka od j. powiąz. niezabezpieczona USD 5,00% 2018 2 960 3 425
  Pożyczka od j. powiąz. niezabezpieczona EUR 5,00% 2018 16 459 16 676
  Pożyczka od j. powiąz. niezabezpieczona USD 5,00% 2017 40 48
  Pożyczka od j. powiąz. niezabezpieczona USD 5,00% 2018 1 514 1 744
  Pożyczka od j. powiąz. niezabezpieczona EUR 5,00% 2017 34 36
  Kredyt w rachunku bieżącym EUR EUR=BOR + marża 2017 3 365 3 539
  Kredyt w r-ku bieżącym PLN W=BOR3M+marża
  banku 2021* 7 499 3 141
  Kredyt w r-ku bieżącym PLN W=BOR1M+marża
  banku 2018 940 983
  Kredyt krótkoterminowy PLN W=BOR3M+marża
  banku 2019 1 637 2 577
  Kredyt krótkoterminowy PLN W=BOR3M+marża
  banku 2020 729 -
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego PLN, EUR
  WIBOR1M /
  L=BOR1M + marża 2017-2018 1 556 1 839
  Ogółem zobowiązania oprocentowane 36 733 34 008


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  63
  • pełnomocnictwo banku do rachunku Baltona France SAS prowadzonego w BNP Paribas
  (Francja) ,
  • pełnomocnictwo banku do rachunków Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o.o., B: Travel Retail
  Poland Sp. z o.o., Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o. prowadzonych w banku BGŻ
  BNP Paribas S.A. ,
  • podporządkowanie 100% wszystkich istniejących i przyszłych pożyczek udzielonych Spółce
  przez podmioty kontrolujące ją pośrednio lub bezpośrednio (wspólne zabezpieczenie umowy
  o kredyt w rachunku bieżącym, umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 30.08.2016 oraz umowy
  o kredyt nieod nawialny z dnia 29.09.2017) ,
  • dodatkowe zabezpieczenie dla kredytu w rachunku bieżącym w postaci gwarancji bankowej
  wystawionej przez Barclays Bank PLC w kwocie 1.150 tys. USD lub jej r ównowartości w złotych
  polskich,
  • Zastaw na majątku spółki Chacalli -De De cker NV na kwotę 250 tys. EUR ,
  • Pełnomocnictwo do ustanowienia zastawu na majątku Grupy ( w tym należności i 50% wartości
  zapasów) na łączną kwotę 1. 605 tys. EUR ,
  • weksel własny in blanco spół ki „Baltona ” Shipchandlers Sp. z o.o .,
  • pełnomocnictwo dla banku do rachunków Spółki „Baltona ” Shipchandlers Sp. z o.o.
  prowadzonych przez bank PKO SA.
  Kredyt nieodnawialny z dnia 30.08.2016 został zabezpieczony na majątku Hednostki Dominującej
  poprzez:
  • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę, poręczony przez
  Baltona Shipchandlers sp. z o.o., Centrum Usług Wspólnych Baltona sp. z o.o., B: Travel Retail
  Poland sp. z o.o., Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o.o., wraz z oświadczeniem wystawcy
  weksla o poddaniu się egzekucji w związku z wyst awionym wekslem do kwoty 6.750 tys. zł,
  • ustanowienie zastawu rejestrowego na stanowiących własność Spółki zapasach towarów
  znajdujących się w magazynach i sklepach wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji
  wydania rzeczy na kwotę 12.000 tys. zł (wspóln e zabezpieczenie umowy o kredyt w rachunku
  bieżącym, umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 30.08.2016 oraz umowy o kredyt
  nieodnawialny z dnia 29.09.2017) ,
  • cesję na rzecz banku praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zapasów towarów (wraz
  z umową przelewu wierzytelności z polisy) do kwoty 12.000 tys. zł (wspólne zabezpieczenie
  umowy o kredyt w rachunku bieżącym, umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 30.08.2016 oraz
  umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 29.09.2017) ,
  • gwarancję korporacyjną wystawioną przez Flemi ngo International Lim ited na kwotę
  6.750 tys. zł,
  • pełnomocnictwo banku do rachunku Baltona France SAS prowa dzonego w BNP Paribas
  (Francja),
  • pełnomocnictwo banku do rachunków Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o.o., B: Travel Retail
  Poland Sp. z o.o., Centr um Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o. prowadzonych w banku
  BGŻ BNP Paribas S.A ,
  • podporządkowanie 100% wszystkich istniejących i przyszłych pożyczek udzielonym Spółce
  przez podmioty kontrolujące ją pośrednio lub bezpośrednio (wspólne zabezpieczenie umowy
  o kredyt w rachunku bieżącym, umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 30.08.2016 oraz umowy
  o kredyt nieodnawialny z dnia 29.09.2017).


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  64
  Kredyt nieodnawialny z dnia 29.09.2017 r. został zabezpieczony na majątku Hednostki Dominującej
  poprzez:
  • weksel własny in blan co wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę, poręczony przez
  Baltona Shipchandlers Sp. z o.o., Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o. ,BH Travel Retail
  Poland Sp. z o.o., Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o.o., wraz z oświadczeniem wystawcy
  weksla o poddaniu się egzekucji w związku z wystawionym wekslem do kwoty 5.782,5 tys.,
  • gwarancja korporacyjna wystawiona przez Flemingo =nternational Limited na kwotę 5.782,5
  tys. zł,
  • gwarancja korporacyjna wystawiona przez Baltona Duty Free Estonia OÜ na kwotę 5.782,5 tys.
  zł,
  • ustanowienie zastawu rejestrowego na stanowiących własność Spółki zapasach towarów
  znajdujących się w magazynach i sklepach wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji
  wydania rzeczy na kwotę 12.000 tys. zł wspólne zabezpieczenie umowy o kredyt w rachunku
  bieżącym, umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 30.08.2016 oraz umowy o kredyt
  nieodnawialny z dnia 29.09.2017),
  • cesję na rzecz banku praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zapasów towarów (wraz z
  umową przelewu wierzytelności z polisy) do kwoty 12.000 tys. zł wspólne zabezpieczenie
  umowy o kredyt w rachunku bieżącym, umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 30.08.2016 oraz
  umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 29.09.2017),
  • pełnomocnictwa do rachunków bankowych Centrum Obsługi Operacyjn ej Sp. z o.o., BH Travel
  Retail Poland Sp. z o.o., Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o. oraz Baltona Duty Free
  Estonia OÜ,
  • pe łnomocnictwo banku do rachunku Baltona France SAS prowadzonego w BNP Paribas
  (Francja),
  • podporządkowanie 100% wszystkich is tniejących i przyszłych pożyczek udzielonych Spółce
  przez podmioty kontrolujące ją pośrednio lub bezpośrednio (wspólne zabezpieczenie umowy
  o kredyt w rachunku bieżącym, umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 30.08.2016 oraz umowy
  o kredyt nieodnawialny z dni a 29.09.2017).
  Dodatkowo na dzień bilansowy istniały następujące zabezpieczenia:
  • gwarancj a korporacyjn a wystawion a przez Flemingo International Limited do kwoty 1.500 tys.
  zł jako zabezpieczenie transakcji na kontaktach walutowych .  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy PHZ „Baltona ” S.A . za rok z akończony dnia 31 grudnia 201 7 roku
  65
  22.4 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
  Grupa użytkuje ś rodki transportu oraz część wyposażenia w ramach leasingu finansowego. Zobowiązania Grupy wynikające z umów leasingu finansow ego są
  zabezpieczone prawami leasingodawców do składników aktywów objętych umową oraz wekslami własnymi.
  Przyszłe
  minimalne
  płatności
  z tytułu
  leasingu Odsetki
  Bieżąca
  wartość
  przyszłych
  minimalnych
  płatności z
  tytułu
  leasingu
  Przyszłe
  minimalne
  płatności
  z tytułu
  leasingu Odsetki
  Bieżąca wartość
  przyszłych
  minimalnych
  płatności z
  tytułu leasingu
  31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
  do roku 655 48 607 907 45 862
  od 1 do 5 lat 1 010 61 949 1 058 81 977
  1 665 109 1 556 1 965 126 1 839


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PHZ „Baltona ” S.A . za rok zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku
  66
  23. Zobowiązania z tytułu do staw i usług oraz pozostałe
  24. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
  24.1 Saldo zobowiązań na dzień bilansowy
  24.2 Zmiany wartości bieżącej zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych
  Nota 31.12.2017 31.12.2016
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od jednostek
  powiązanych 31 493 691
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od jednostek
  pozostałych 39 282 44 958
  Zobowiązania budżetowe 4 434 6 340
  Pozostałe zobowiązania 83 691
  Rozliczenia międzyokresowe 1 329 1 335
  Fundusze specjalne 226 269
  45 847 54 284
  w tym część:
  - długoterminowa - -
  - krótkoterminowa 45 847 54 284 31.12.2017 31.12.2016
  Zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych 264 220
  Zobowiązania z tytułu programu określonych
  świadczeń 3 806 5 385
  Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 1 843 1 656
  Zobowiązania pozostałe 1 737 1 721
  7 650 8 982
  w tym część:
  - długoterminowa 4 070 5 605
  - krótkoterminowa 3 580 3 377 2017 2016
  Zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych na 1
  stycznia 220 152
  Zwiększenia 44 68
  Zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych na 31
  grudnia 264 220


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  67
  24.3 Koszty ujęte w wyniku finansowym
  24.4 Koszty świadczeń zostały ujęte w następujących pozycjach sprawozdania z dochodów
  całkowitych
  24.5 Program określonych świadczeń pracowniczych w spółce zależnej
  Jednost ka Grupy Chacalli -De Decker NV posiada program określonych świadczeń emerytaln ych dla
  pracowników, które zostały wycenione metodą aktuarialną na dzień 31 grudnia 201 7 roku.
  Warunkiem przyznania świadczenia jest ukończenie 65 roku życia. Założenia wysokości wypłacanego
  świadczenia przedstawia następujący wzór:
  WŚ=[(3 x MS)+8 x (BS - MS)] x t / 40
  gdzie,
  WŚ - wysokość świadczenia
  MS – średnie wynagrodzenie roczne z okresu ostatnich 3 lat ale nie więcej niż maksymalna kwota
  emerytury ustalana corocznie (limit dla 201 6 roku to 53 tys. euro )
  BS - średnie wynagrodzenie roczne z okresu ost atnich trzech lat
  t - lata przepracowane ale nie więcej niż 40
  Plan finansowany jest ze składek pracodawcy wg indywidualnych umów z pracownikami jak również
  ze składek pracownika w wartości 0,8% średniego wynagrodzenia (maksymalnie do wysokości
  emerytu ry ustalanej corocznie – limit dla 201 7 roku to 53 tys. euro) oraz 5,5% nadwyżki ponad ten
  limit.
  Grupa oczekuje, że składki płatne (wraz z podatkiem) przez pracodawcę z tytułu tego programu w roku
  201 8 wyniosą 76 tys. euro ( 323 tys. zł).
  Na dzień sprawozd awczy powyższy program został wyceniony przez licencjonowanego aktuariusza
  metodą prognozowanych uprawnień jednostkowych. Poniżej zaprezentowane zostały założenia do
  wyceny:
  2017 2016
  Świadczenia bieżącego okresu 44 68
  44 68 Nota 2017 2016
  Koszty świadczeń pracowniczych 8 44 68
  44 68 2017 2016
  Stopa dyskontowa 1,20% 1,40%
  Wpływ inflacji 2,00% 2,00%
  Stopa przyrostu wynagrodzeń 3,00% 3,00%
  Koszty administracji 7,40% 7,40%
  Składki podatkowe 13,26% 13,26%


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  68
  Założenia dotyczące przyszłej śmiertelności są oparte na publikowanych statystykach oraz tabelach
  śmiertelności właśc iwych dla Belgii.
  Wycena dokonana na koniec okresu sprawozdawczego wykazała, że wartość netto zobowiązania
  z tytułu programu wyniosła 3.806 tys. zł.
  Poniższa tabela prezentuje uzgodnienie wartości zobowiązania z tytułu pr ogramu określonych
  świadczeń na dzień 31 grudnia 201 7 roku :
  Aktywa programu świa dczeń pracowniczych obejmują wyłącznie polisy ubezpieczeniowe.
  Szacunki dotyczące zobowiązań z tytułu programu określonych świadczeń charakteryzują się
  wrażliwością na przyjęte założenia dotyczące stopy dyskonta oraz stopy przyrostu wynagrodzeń.
  Racjonalni e możliwa zmiana powyższych założeń miałaby następujący wpływ na sprawozdanie
  finansowe na dzień 31 grudnia 201 7 roku:
  • Wzrost stopy dyskonta o 0,25% spowodowałby spadek zobowiązania z tytułu programu
  określonych świadczeń o 226 tys. zł ;
  • Spadek stopy dysko nta o 0,25% spowodowałby wzrost zobowiązania z tytułu programu
  określonych świadczeń o 226 tys. zł ;
  • Wzrost stopy wzrostu wynagrodzeń o 0,5% spowodowałby wzrost zobowiązania z tytułu
  programu określonych świadczeń o 432 tys. zł ;
  • Spadek stopy wzrostu wynagro dzeń o 0,5% spowodowałby spadek zobowiązania z tytułu
  programu określonych świadczeń o 432 tys. zł .
  25. Rezerwy
  w tys. EUR w tys. PLN
  Wartość netto zobowiązania na początek okresu (995) (4 403)
  Koszty odsetek (13) (55)
  Koszty bieżącego zatrudnienia 9 40
  Zyski (straty) aktuarialne rozpoznane w sprawozdaniu
  z dochodów 86 360
  Różnice kursowe z przeliczenia - 252
  Wartość netto na koniec okresu (913) (3 806) Sprawy
  sądowe Inne rezerwy Sprawa
  sporna Ogółem
  52 94 1 042 1 188
  Zwiększenia - 30 - 30
  Rezerwy rozwiązane w okresie - (92) - (92)
  52 32 1 042 1 126
  część długoterminowa 52 - 1 042 1 094
  część krótkoterminowa - 32 - 32
  Wartość na 01.01.2016
  Wartość na 31.12.2016


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  69
  Sprawa sporna na kwotę 1.0 42 tys. zł dotyczy sporu pomiędzy jednostką Grupy B: Travel Retail Poland
  Sp. z o.o., a Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”, który opisany jest w nocie 29.
  26. Zobowiąza nia umowne zaciągnięte w celu na bycia rzeczowych aktywów trwałych
  Umowne zobowiązania związane z nabyciem rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych
  zaciągnięte na koniec okresu sprawozdawczego, lecz jeszcze nie ujęte w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej wynoszą 579 tys. zł i dotyczą prac adaptacyjnych w nowych sklepach w Tallinie.
  27. Przychody przyszłych okresów
  Saldo rozliczeń międzyokresowych przychodów składa się głównie wartości dotacji na rozwój wartości
  niematerialnych .
  Dotacja , która została przyznana jednostce zależnej Sandpiper 3 Sp. z o.o w kwocie 426 tys. zł. służy
  rozw ijaniu oprogramowania, po ukończeniu jego wdrożenia jest stopniowo, drogą równych odpisów
  rocznych, odnoszona do rachunku zysków i strat przez szacowany okres użytkowania oprogramowania,
  poprzez zmniejszenie kosztów odpisu amortyzacyjnego. Na dzień 31 grud nia 201 7 roku, zdaniem
  Zarządu Hednostki Dominującej, spółka Sandpiper 3 Sp. z o.o spełniała wszystkie warunki, którymi
  obwar owane było przyznanie dotacji.
  28. Instrumenty finansowe
  28.1 Ryzyko kredytowe
  Wartości bilansowe aktywów finansowych odpowiadają m aksymaln ej ekspozycji na ryzyko kredytowe.
  Sprawy
  sądowe Inne rezerwy Sprawa
  sporna Ogółem
  52 32 1 042 1 126
  Zwiększenia - - - -
  Rezerwy rozwiązane w okresie - (30) - (30)
  52 2 1 042 1 096
  część długoterminowa 52 - 1 042 1 094
  część krótkoterminowa - 2 - 2
  Wartość na 31.12.2017
  Wartość na 01.01.2017 31.12.2017 31.12.2016
  Usługi marketingowe - przychody przyszłych
  okresów 5 -
  Dotacja na rozwój 148 325
  Pozostałe - 38
  153 363
  w tym część:
  - długoterminowa 148 325
  - krótkoterminowa 5 38


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  70
  Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się
  następująco:
  28.2 Odpisy aktualizujące
  Struktura wiekowa należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności na koniec okresu
  sprawozdawczego przedstawiała się następująco:
  Zmiany odpisów aktualizują cych wartość należności handlowych i pozostałych kształtowały się
  następująco:
  Grupa tworzy odpisy aktualizujące wartość należności, jeżeli prawdopodobne jest, że należności te nie
  zostaną spłacone. Kiedy dana należność zostanie uznana za nieściągalną, odpowiednie kwoty
  spisywane są w ciężar kos ztów. Na dzień 31 grudnia 201 7 r. wartość odpisów aktualizujących
  należności z tytułu dostaw i usług wyniosła 201 tys. zł. (201 6 r.: 203 tys. zł.).Nota 31.12.2017 31.12.2016
  Pożyczki udzielone 14 117 110
  Należności własne 17 17 534 22 516
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 12 340 9 876
  29 991 32 502 Wartość
  brutto na
  31.12.2017
  Odpis
  aktualizujący
  na 31.12.2017
  Wartość
  brutto na
  31.12.2016
  Odpis
  aktualizujący
  na 31.12.2016
  Nie wymagalne 4 113 - 13 955 -
  Przeterminowane od 0 do 30 dni 4 541 - 2 598 -
  Przeterminowane od 31 do 60 dni 738 - 599 -
  Przeterminowane powyżej 61 dni 8 343 (201) 5 567 (203)
  17 735 (201) 22 719 (203) 31.12.2017 31.12.2016
  Bilans otwarcia na 1 stycznia 203 229
  Odpis aktualizujący ujęty w okresie sprawozdawczym (2) (34)
  Odpis aktualizujący rozwiązany w okresie sprawozdawczym - 8
  Bilans zamknięcia na 31 grudnia 201 203 Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności kształtowały się następująco:


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  71
  28.3 Ryzyko płynności
  Poniżej prezentowane są umowne warunki zobowiązań finansowych:
  Grupa nie oczekuje, że spodziewane przepływy pieniężne zawarte w a nalizie terminów wymagalności mogą wystąpić znacząco wcześniej lub w znacząco innych
  kwotach.
  31.12.2017 Wartość
  bilansowa
  Przepływy
  pieniężne
  wynikające z
  umowy
  Poniżej 6
  miesięcy
  6-12
  miesięcy 1-2 lat 2-5 lat Powyżej 5 lat
  Zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne
  Kredyty bankowe zabezpieczone (1 637) (1 746) - - (1 746)
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (1 556) (1 624) (368) (308) (466) (482) -
  Pożyczki od j. powiązanej (21 015) (22 276) (74) - (22 202) - -
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe (39 858) (39 858) (39 858) - - - -
  Kredyty w rachunku bieżącym (11 796) (12 211) (4 505) (7 706) - -
  (75 862) (77 715) (44 805) (8 014) (24 414) (482) - 31.12.2016 Wartość
  bilansowa
  Przepływy
  pieniężne
  wynikające z
  umowy
  Poniżej 6
  miesięcy
  6-12
  miesięcy 1-2 lat 2-5 lat Powyżej 5 lat
  Zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne
  Kredyty bankowe zabezpieczone (2 577) (2 749) (2 749)
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (1 839) (1 894) (543) (396) (499) (456) -
  Pożyczki od j. powiązanej (21 929) (23 245) (84) - (23 161) - -
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe (46 340) (46 340) (46 340) - - - -
  Kredyty w rachunku bieżącym (7 663) (7 950) (4 666) (3 284) - -
  (80 348) (82 178) (51 633) (3 680) (26 409) (456) -


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  72
  28.4 Ryzyko walutowe
  Ekspozycja na ryzyko walutowe
  Ekspozycja Grupy na ryzyko walutowe według kursu na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:
  w tysiącach złotych EUR USD GBP EUR USD GBP
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz
  pozostałe 2 515 652 296 3 474 611 324
  Środki pieniężne 1 360 814 61 972 720 173
  Pożyczka od j. powiązanej (16 688) (4 319) - (16 908) (5 019) -
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
  oraz pozostałe (9 281) (431) - (21 095) (575) -
  Ekspozycja bilansowa netto (22 094) (3 284) 357 (33 557) (4 263) 497
  31.12.2017 31.12.2016


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  73
  W ciągu roku stosowano następujące kursy wymiany dla najważniejszych walut obcy ch:
  Analiza wrażliwości
  Umocnienie lu b osłabienie się złotego w odniesieniu do EUR, USD i GBP w dniu 31 grudnia 201 7 roku
  spowodowałoby wzrost (spadek) kapitału własnego i zysku przed opodatkowaniem o kwoty
  zaprezentowane poni żej .
  Analiza opiera się na zmianach kursów walutowych, które Grupa uznała za racjonalnie uzasadnione na
  koniec okresu sprawozdawczego. Analiza zakłada również, że inne zmienne, w szczególności stopy
  procentowe, pozostaną na stałym poziomie i nie bierze pod uwagę wpływu prognozowanego poziomu
  sprzedaży i zakupów. Analiza przeprowadzona na koniec grudnia 201 6 dokonana została przy przyjęciu
  tych samych założeń.
  w złotych
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  EUR 4,2447 4,3757 4,1709 4,4240
  USD 3,7439 3,9680 3,4813 4,1793
  GBP 4,8457 5,3355 4,7001 5,1445
  RON 0,9282 0,9739 0,8953 0,9749
  UAH 0,1402 0,1542 0,1236 0,1542
  Średnie kursy walut
  Koniec okresu
  sprawozdawczego
  kurs spot Efekt w tysiącach złotych Kapitał
  własny
  Zysk lub
  strata
  bieżącego
  okresu
  Kapitał
  własny
  Zysk lub
  strata
  bieżącego
  okresu
  31.12.2017
  EUR (zmiana o 6%) 1 326 1 326 (1 326) (1 326)
  USD (zmiana o 6%) 197 197 (197) (197)
  GBP (zmiana o 6%) (21) (21) 21 21
  31.12.2016
  EUR (zmiana o 6%) 2 013 2 013 (2 013) (2 013)
  USD (zmiana o 6%) 256 256 (256) (256)
  GBP (zmiana o 6%) (30) (30) 30 30
  Umocnienie złotego Osłabienie zlotegoUmocnienie się złotego w odniesieniu do EUR, USD, GBP i RON w dniu 3 1 grudni a 201 5 r.
  spowodowałoby wzrost (spadek) kapitału własnego i zysku przed opodatkowaniem o
  kwoty zaprezentowane poniżej.
  Analiza opiera się na zmianach kursów walutowych , które Grupa uznała za racjonalnie
  uzasadnione na koniec okresu sprawozdawczego. Analiza zakłada również, że inne
  zmienne, w szczególności stopy procentow e, pozostaną na stałym poziomie i nie bierze
  pod uwagę wpływ u prognozowanego poziomu sprzedaży i zaku pów. Analiza
  przep rowadzona na koniec grudnia 201 5 r. została dokonana przy przyjęciu tych samych
  założeń.
  W poniższej tabeli uwzględniono przykładowe waluty i zmiany procentowe:  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  74
  28.5 Ryzyko stopy procentowej
  Na koniec okresu sprawozdawczego struktura oprocentowanych instrumentów finansowych
  przedstawiała się następująco:
  Zmiana o 100 punktów bazowych w stopie procentowej zwiększyłaby (zmniejszyłaby) kapitał własny
  i stratę przed opodatkowaniem o kwoty przedstawione poniżej. Poniższa analiza opiera się na
  założeniu, że inne zmienne, w szczególności kursy walutowe, pozostaną na stałym poziomie.
  28.6 Porównanie wartości godziwych z wartościami bilansowymi
  Wartość godziwa instrumentów finansowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym nie różni
  się istotnie od ich wartości bilansow ych.
  31.12.2017 31.12.2016
  Aktywa finansowe 117 110
  Zobowiązania finansowe (21 007) (21 929)
  (20 890) (21 819)
  Aktywa finansowe 8 685 7 866
  Zobowiązania finansowe (15 726) (12 079)
  (7 041) (4 213)
  Instrumenty finansowe o stałej stopie
  procentowej
  Instrumenty finansowe o zmiennej stopie
  procentowej Efekt w tysiącach złotych Wzrost o 100
  pb
  Spadek o 100
  pb
  Wzrost o 100
  pb
  Spadek o 100
  pb
  31.12.2017
  (70) 70 (70) 70
  (70) 70 (70) 70
  Kapitał własny
  Instrumenty finansowe o zmiennej stopie
  procentowej
  Zysk lub strata bieżącego
  okresu
  Wrażliwość przepływów pieniężnych (netto)


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  75
  28.7 Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w rachunku zysków i strat w
  podziale na kategorie instrumentów finansowych
  29. Zobowiązania warunkowe i sprawy sądowe
  Sprawy sporne:
  Przed Sądem Rejonowym w Gdyni toczy się postępowanie z wniosku Pana Edwarda Łaskawca o
  zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. 10 Lutego 7. Elementem tego
  postępowanie jest żądanie zwrotu pożytków z nieruchomości. Powołany biegły na okoliczność
  możliwych do uzyskania pożytków za okres od 20 grud nia 1994 r. do 25 września 1998 r., wyraził opinię,
  że dochody z najmu we wskazanym okresie mogły wynosić ponad 3.300 tys. zł. Opinia ta w ocenie
  Zarządu jest całkowicie błędna. Sąd obecnie skoncentrował si ę na zniesieniu współwłasności i w
  związku z tym n ie zajmował się rozliczeniem pożytków i nakładów poszczególnych współwłaścicieli. Po
  trwającym ponad dwa lata ustalaniu okoliczności dotyczących celowości zniesienia współwłasności
  nieruchomości, Sąd przystąpił do badania przez kogo i w jaki sposób był spr awowany zarząd
  nieruchomością, w okresie gdy Spółka była jednym ze współwłaścicieli oraz kto i w jakiej wysokości
  czerpał z niej pożytki. Na chwilę obecną niemożliwe jest oszacowanie potencjalnych zobowiązań
  Hednostki Dominującej, jakie mogą powstać w zwią zku z postępowaniem. Zdaniem Zarządu
  jakiekolwiek zobowiązania, które mogą powstać w wyniku tej spraw będą bez istotnego wpływu na 31.12.2017
  Przychody/ (koszty) z
  tytułu odsetek
  Zyski/ (straty) z
  tytułu różnic
  kursowych
  Rozwiązanie/
  (utworzenie)
  odpisów
  aktualizujących
  Zyski/ (straty) z
  tytułu wyceny
  Należności własne - - 170 458
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 93 - - -
  (75) - - -
  (506) 1 195 - -
  - - - (617)
  Kredyty bankowe (509) - - -
  Razem (997) 1 195 170 (159)
  Pożyczki od jednostek powiązanych
  Zobowiązania z tytułu leasingu
  finansowego
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 31.12.2016
  Przychody/ (koszty) z
  tytułu odsetek
  Zyski/ (straty) z
  tytułu różnic
  kursowych
  Rozwiązanie/
  (utworzenie)
  odpisów
  aktualizujących
  Zyski/ (straty) z
  tytułu wyceny
  Należności własne - - (26) 364
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 22 - - -
  (107) - - -
  (1 031) (661) - -
  - - - (313)
  Kredyty bankowe (286) - - -
  Razem (1 402) (661) (26) 51
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
  Zobowiązania z tytułu leasingu
  finansowegoPożyczki od jednostek powiązanych


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  76
  wynik finansowy Hednostki Dominującej. W dniu 2 maja 2017 r. sąd zawiesił postępowanie. W ocenie
  Zarządu postępowanie w ninie jszej sprawie potrwa kilka lat. Na powyższe roszczenie Hednostka
  Dominująca założyła rezerwę w kwocie 52 tys. zł.
  Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania jednostka zależna, B: Travel Retail Poland Sp. z o.o. jest
  stroną sprawy spornej z Przedsiębiors tw em Państwow ym Porty Lotnicze („PPPL”) dotycząc ej
  wypowiedzenia w roku 2012 umów najmu powierzchni handlowych na lotnisku Chopina w Warszawie
  przez PPPL. Obecnie B: Travel nie prowadzi już działalności handlowej na Lotnisku Chopina
  w Warszawie.
  W 2012 ro ku jednostka zależna, B: Tr avel Retail Poland Sp. z o.o. ( B: Travel) wstrzymała działalność
  handlową na Lotnisku Chopina w Warszawie, w wyniku złożonego przez Przedsiębiorstwo Państwowe
  Porty Lotnicze” (PPPL) oświadczenia o wypowiedzeniu umów najmu. W opi nii BH Travel w/w
  wypowiedzenia są bezpodstawne i bezskuteczne prawnie, w związku z czym B: Travel pozostaje w
  sporze z PPPL, który do tej pory nie został rozstrzygnięty. Spór związany z wypowiedzeniem przez PPPL
  umów najmu oraz działaniami związanymi z pr zygotowaniem modernizacji Terminalna 1 Lotniska
  Chopina w Warszawie, obejmuje następujące postępowania:
  1. Sprawa z powództwa BH Travel przeciwko PPPL o zapłatę kwoty 998.573,80 zł, w toku której
  PPPL wniósł przeciwko BH Travel powództwo wzajemne o zapłatę kw oty 5.135.804,96 zł . Kwota
  żądana przez B: Travel obejmowała kwoty pobrane przez PPPL z gwarancji bankowych
  wystawionych na zlecenie B: Travel na pokrycie kar umownych za opóźnienie w zwrocie
  wynajętych lokali oraz skapitalizowane odsetki. Kwota żądana prz ez PPPL obejmowała kary
  umowne za opóźnienie w zwrocie wynajętych lokali oraz koszty poniesione przez PPPL w związku
  z demontażem i magazynowaniem części ruchomości B: Travel, usuniętych z tychże lokali.
  Wyrokiem z dnia 24 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Wars zawie uwzględnił powództwo B: Travel
  i oddalił w całości powództwo wzajemne PPPL. W wyniku apelacji wniesionych przez PPPL, sprawa
  czeka na rozpoznanie przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.
  2. Sprawa z powództwa BH Travel przeciwko PPPL o zapłatę odszkodowania o raz wydanie lokalu
  „Baltona” Perfumery. Pozwem z dnia 14 czerwca 2013 r. B: Travel zażądała zasądzenia kwoty
  356.381.305,60 zł tytułem odszkodowania za szkodę wynikającą z niewykonywania przez PPPL
  umów najmu lokali „Baltona” Classic i „Baltona” Perfumery za okres do dnia 31 grudnia 2013 r.
  wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz nakazania PPPL by doprowadziło do właściwego stanu
  i wydało B: Travel lokal „Baltona” Perfumery. PPPL wniosło o oddalenie powództwa w całości.
  Dodatkowo, w dniu 31 grudnia 2016 r. B: Travel wniosła o rozszerzenie powództwa o żądanie
  zasądzenia dodatkowo kwoty 71.464.566 zł tytułem odszkodowania za szkodę wynikającą
  z niewykonywania przez PPPL umów najmu za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia
  31 grudnia 2016 r.
  Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesił postępowanie do
  czasu prawomocnego rozpoznania innej sprawy z powództwa B: Travel przeciwko PPPL – o
  wydanie lokalu „Baltona” Classic (pkt 3 poniżej). Obie strony postępowania zaskarżyły powyższ e
  postanowienie. W wyniku zaskarżenia postanowienia o zawieszeniu, Sąd Apelacyjny w Warszawie
  uchylił postanowienie Sądu Okręgowego w tym zakresie. Termin najbliższej rozprawy został
  wyznaczony na dzień 22 maja 2018 r.
  3. Sprawa z powództwa BH Travel przeciw ko PPPL o wydanie lokalu „Baltona” Classic. Pozwem z
  dnia 20 czerwca 2012 r. B: Travel zażądała nakazania PPPL, by wydało B: Travel lokal „Baltona”
  Classic. Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo
  B: Travel w całości. W wyniku wniesionej przez B: Travel apelacji, Sąd Apelacyjny w Warszawie
  wyrokiem z dnia 17 sierpnia 2016 r. uchylił w całości wyrok Sądu Okręgowego i przekazał sprawę
  do ponownego rozpoznania. Termin najbliższej rozprawy został wyznaczony na dzień 21 maja
  201 8 r.
  4. Sprawa z powództwa PPPL przeciwko BH Travel o zapłatę kary umownej w wysokości
  262.014 zł za opóźnienie w zwrocie przez B: Travel na rzecz PPPL lokalu W. Kruk. Wynik sprawy


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  77
  zależny jest od oceny skuteczności oświadczenia PPPL o wypowiedzeniu prze dmiotowej umowy
  najmu. Obecnie trwa postępowanie pierwszoinstancyjne, a kolejny termin rozprawy został
  wyznaczony na dzień 22 maja 201 8 r.
  5. Sprawa z powództwa PPPL przeciwko BH Travel oraz przeciwko PHZ „Baltona” S.A. z tytułu
  czynów nieuczciwej konkurencj i. PPPL wniosła o zasądzenie odpowiednio kwoty po 120.000 zł od
  B: Travel oraz P:Z „Baltona” S.A. na rzecz organizacji kultury – Muzeum Lotnictwa oraz o złożenie
  przez B: Travel oświadczeń/przeprosin. Podstawą roszczeń PPPL są twierdzenia, jakoby B: Travel
  oraz P:Z „Baltona” dopuściły się czynów nieuczciwej konkurencji przeciw PPPL rozpowszechniając
  swą ocenę, że działania PPPL wobec B: Travel były bezprawne. Sprawy zostały wyodrębnione do
  oddzielnych postępowań i są na etapie postepowania przed Sądem = =ns tancji. Kolejny termin
  rozprawy został wyznaczony na dzień 22 maja 201 8 r.
  6. Sprawa z powództwa Vistula Group S.A. przeciwko BH Travel. Vistula Group S.A. była
  podnajemcą jednego z lokali wynajmowanych przez B: Travel od PPPL. W związku
  z wypowiedzeniem um ów najmu przez PPPL, B: Travel wypowiedziała umowę podnajmu Vistula
  Group. Vistula Group natomiast ani nie zwróciła lokalu B: Travel ani też nie płaciła czynszu
  podnajmu. B: Travel zażądała wypłat z gwarancji bankowej wystawionej na zlecenie Vistula
  Group S.A. Pozwem z dnia 12 sierpnia 2012 r. Vistula Group S.A. zażądała zasądzenia od B: Travel
  kwoty 279.947,33 zł z odsetkami (kwota pobrana na podstawie gwarancji bankowej). Wydany w
  dniu 1 października 2012 r. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zosta ł przez B: Travel
  zaskarżony w całości. W dniu 26 kwietnia 2017 r. Sąd = =nstancji wydał wyrok, w którym zasądził
  od B: Travel kwotę 279.947,33 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami procesu. W dniu
  19 czerwca 2017 r. B: Travel zaskarżyła powyższy wy rok a Vistula Group S.A. wniosła odpowiedź
  na apelację. Sprawa czeka na rozpoznanie przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.
  7. Spór administracyjny z Wojewodą Mazowieckim. W lipcu 2012 r. wszczęte zostało postępowanie
  egzekucyjne w administracji, zmierzające do ode brania B: Travel i opróżnienia dwóch lokali, w
  posiadaniu których pozostawała B: Travel, po złożonych przez PPPL wypowiedzeniach umów
  najmu. W jego wyniku odebrano w dniu 14 sierpnia 2012 r. BH Travel dwa lokale sklepowe.
  Postanowieniem z dnia 1 lutego 201 3 r. Wojewoda Mazowiecki ustalił koszty egzekucyjne na
  kwotę ok. 171 tys. zł i zażądał ich zapłaty przez B: Travel pod rygorem wszczęcia egzekucji
  administracyjnej. W wyniku przeprowadzonego postępowania i związanych z tym decyzji
  administracyjnych w dniu 23 grudnia 2015 r. B: Travel wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego
  Sądu Administracyjnego z żądaniem wydania korzystnego rozstrzygnięcia w przedmiotowej
  materii na rzecz B: Travel. W dniu 19 października 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił
  skargę kasacyjną B: Travel. Z wydaniem przedmiotowego wyroku upadło również postanowienie
  o wstrzymaniu postanowienia o wstrzymaniu wykonalności postanowienia Wojewody
  Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2013 r. B: Travel zapłaciło koszty eksmisji w wysokości 170.765, 06
  zł. Sprawa jest prawomocnie rozstrzygnięta.
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy zaprezentowano
  następujące aktywa trwałe i zobowiązania długoterminowe B: Travel dotyczące powyższego sporu:
  Aktywa
  • Należność od PPPL tytułem zwrotu należności pobranej z gwarancji – 917 tys. zł.
  • Należność od PPPL tytułem nieskorygowanych kosztów najmu po dniu wypowiedzenia – 776 tys. zł.
  • Należność od PPPL tytułem roszczenia o nadpłacony czynsz w latach poprzednich w jednym ze
  sklepów – 171 tys. zł.
  • Depozyt sądowy złożony na poczet wniesionych pozwów przeciw PPPL – 282 tys. zł.
  Pasywa
  • Rezerwa na zobowiązania wobec PPPL tytułem kosztów najmu i pozostałych świadczeń
  – 1.042 tys. zł.


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  78
  W ocenie Grupy bardziej prawdopodobnym rozst rzygnięciem jest korzystne dla B: Travel zakończenie
  powyższych postepowań. Kluczowa dla sporu pozostaje kwestia oceny skuteczności oświadczeń PPPL
  o wypowiedzeniu umów najmu. Kwestia ta nie została dotychczas prawomocnie przesądzona, niemniej
  wydane zosta ły orzeczenia sądowe, wskazujące na zasadność stanowiska B: Travel w tym zakresie. W
  szczególności:
  a) w dniu 24 marca 2016 r. w sprawie XV= GC 546/13 został wydany wyrok Sądu Okręgowego,
  w którym oceniono wypowiedzenia zarówno za bezskuteczne na gruncie pow ołanych przez
  PPPL w tym zakresie przesłanek kontraktowych, jak i uznający, że oświadczenia
  o wypowiedzeniu stanowiły przejaw nadużycia prawa,
  b) w postępowaniach zabezpieczających, po zapoznaniu się ze stanowiskiem obu stron, Sąd
  Apelacyjny w Warszawie dwu krotnie (w sprawach VI ACz 1260/12 oraz I ACz 956/12), w
  różnych składach uznał, za uprawdopodobnione twierdzenia B: Travel o bezskuteczności
  oświadczeń o wypowiedzeniu umów najmu,
  c) jedyny wyrok, w którym Sąd Okręgowy uznał, że oświadczenia PPPL o wypowied zeniu umów
  najmu były skuteczne został uchylony wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie w dniu
  17 sierpnia 2016 r.
  W rezultacie Grupa nie utworzyła na dzień 31 grudnia 201 7 r. rezerw na powyższe zobowiązania
  warunkowe. Hednakże w przypadku uznania przez są d racji PPPL istnieje ryzyko, iż B: Travel nie wznowi
  regulowanej wspomnianymi umowami najmu działalności na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz
  może zostać zobowiązana do zapłaty kar umownych tytułem opóźnień w zwrocie przedmiotów najmu,
  co może mieć istotn y negatywny wpływ na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Grupy. PPPL
  częściowo dochodziło zapłaty kar umownych z gwarancji bankowych udzielonych na zlecenie B: Travel
  na zabezpieczenie roszczeń PPPL z tytułu umów najmu. Na dzień 31 grudnia 201 7 r. PPPL zrealizowało
  poprzez ciągnienia z gwarancji bankowych kwotę w wysokości 917 tys. zł.
  Choć nie ma to bezpośredniego znaczenia na rozstrzygnięcie w toczących się sprawach należy zwrócić
  uwagę na rozstrzygnięcie Stałego Trybunału Arbitrażowego w :adze. Orze kł on, że Rzeczpospolita
  Polska naruszyła zasadę uczciwego traktowania inwestycji Flemingo Duty Free w Polsce wynikającą
  z dwustronnego traktatu zawartego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki =ndii
  o wzajemnym popieraniu i ochronie in westycji. Trybunał zasądził na rzecz Flemingo odszkodowanie
  w wysokości ok. 20 milionów euro wraz z odsetkami i kosztami postępowania arbitrażowego.
  Przedmiotowy wyrok choć nie będzie inkorporowany bezpośrednio do rozstrzygnięć dotyczących
  sporów B: Travel , może stanowić pewną wskazówkę jaką mogą kierować się sądy powszechne
  w swoich rozstrzygnięciach w sporach z PPP L.
  30. Leasing operacyjny
  30.1 Umowy leasingu operacyjnego, w których Grupa jest leasingobiorcą
  Minimalne płatności z tytułu nieodwoływanych umów leas ingu operacyjnego kształtują się w sposób
  przedstawiony poniżej:
  31.12.2017 31.12.2016
  45 065 26 079
  102 815 55 070
  147 880 81 149
  do roku
  1 do 5 lat


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  79
  Grupa jest stroną umowy najmu w Warszawie oraz stroną umów najmu powierzchni sklepowych ,
  magazynowych i biurowych zlokalizowanych w portach lotniczych , na przejściach granicznych i portach
  rzecznych . Wspomniane umowy zostały zaklasyf ikowane jako umowy leasingu operacyjnego. Umowy
  najmu są zawierane na okresy o różnej długości ( do 9 lat lub czas nieokreślony ). Większość stawek
  czynszu najmu jest indeksowana o wskaźnik zmiany cen.
  Niektóre umowy najmu zawierają dodatkowe opłaty zależne od poziomu przychodów ze sprzedaży
  towarów w danej lokalizacji, tzw. czynsz prowizyjny. W przypadku kilku lokalizacji brak jest stałej części
  czynszu, występuje jedynie czynsz prowizyjny. W kalkulacji minimalnych płatności z tytułu
  nieodwoływalnych umów l easingowych wartość czynszu dla tych lokalizacji została pominięta. W
  przypadku umów na czas nieokreślony jako wartość minimalnej płatności z tytułu leasingu
  operacyjnego wykazano czynsz należny za okres wypowiedzenia.
  W roku zakończ on ym dnia 31 grudnia 2 01 7 r., ujęto w rachunku zysków i strat 47 .396 tys. zł. jako koszty
  z tytułu opłat w ramach umów leasingu operacyjnego (201 6 r.: 62.0 37 tys. zł). Warunkowe opłaty
  z tytułu najmu w postaci cz ynszów prowizyjnych wyniosły 24 .378 tys. zł (201 6 r.: 23.5 04 tys. zł).
  30.2 Umowy leasingu operacyjnego, w których Grupa jest leasingodawcą
  W ciągu 201 7 r. uzyskano przychody z tytułu podnajmu powierzchni w wysokości 42 tys. zł
  (201 6 r.: 242 tys. zł. ).
  31. Transakcje z jednostkami powiązanymi
  31.1 Jednostka dominująca oraz jedno stka dominująca najwyższego szczebla
  Jednostk ą dominującą najwyższego szczebla grupy kapita łowej, w której skład wchodzi Hednostka
  Dominująca jako jednostka zależna jest Flemingo =nternational Limited z siedzibą na Brytyjskich
  Wyspach Dziewiczych.
  Jednos tką dominującą na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Hednostka
  Dominująca jako jednostka zależna, należącą jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa
  powyżej jest Ashdod :oldings Limited z siedzibą na Cyprze.
  31.2 Transakcje z kadrą kierowniczą
  Wynagrodzenie kluczowych członków kadry kierowniczej Grupy kształtowało się w sposób
  następujący:
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  1 845 1 744
  1 845 1 744
  Wynagrodzenia członków kierownictwa


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  80
  31.3 Pozostałe transakcje z podmiotami powiązanym
  * Grupa otrzymała od jednost ek powiązan ych Flemingo International (BVI) i Limited Flemingo
  International Limited pożyczki , których daty spłaty przypadają na 31 grudnia 201 8 roku ( 20.933 tys. z ł)
  oraz na 31 grudnia 201 7 roku ( 74 tys. zł).
  W związku z umowami kredytu w rachunku bieżącym oraz linii gwarancyjnych, o których mowa w noci e
  23 .3, spółkom z Grup y został y udzielon e gwarancj e korporacyjn e wystawion e przez Flemingo
  Inter national Limited , których łączna wartość na dzień 31 grudnia 201 7 r. wyniosła 65.032,5 tys. zł .
  Wszystkie nierozliczone salda z jednostkami powiązanymi są wyceniane według warunków rynkowych
  i mają być uregulowane: w przypadku rozrachunków z tytułu dostaw i usług w środkach pieniężnych
  w okresie 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego; w przypadku pożyczek otrzymanych
  w terminach wykazanych w nocie 22.
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  - 1 489 489
  Ashdod :oldings Ltd. - sprzedaż usług - - 29 29
  - - 363 363
  - 4 4 4
  - 5 885 885
  7 6 117 110
  7 6 117 110
  60 108 451 523
  229 138 19 138
  - 1 24 25
  289 247 494 691
  Flemingo =nternational Ltd. - pożyczki/koszty z tyt. odsetek* 571 1 131 21 007 21 926
  571 1 131 21 007 21 926
  Pozostałe - pożyczki
  Flemingo Brasil Importacao Limitada
  Flemingo Tanger
  Wartość transakcji za okres Nierozliczone salda na
  Sprzedaż towarów i usług
  Flemingo =nternational Ltd. - sprzedaż usług
  Ashdod :oldings Ltd. - usługi pozostałe
  Flemingo =nternational Ltd. - usługi pozostałe
  Rafał Kazimierski - przychody z tyt. odsetek i pożyczki
  Zakupy surowców, towarów i usług
  Flemingo =nternational Tortola- usługi pozostałe
  Pozostałe koszty


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  81
  32. Objaśnienia do sprawozdania z przepływów pieniężnych
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowyc h, z wyjątkiem zobowiązań finansowych, wynika
  z następujących pozycji:
  33. Sk ład Grupy Kapitałowej
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku skład Grupy kapitałowej P:Z „Baltona ” S.A. przedstawiał się
  następująco:
  Udział w kapitale jest równy udziałowi w prawach głosu . 31.12.2017
  zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu (8 437)
  korekta o zobowiązania inwestycyjne i finansowe 1 681
  Zmiana zobowiązań wykazana w sprawozdaniu przepływów pieniężnych (6 756) Nazwa Spółki Kraj Udział % Udział %
  31.12.2017 31.12.2016
  BH Travel Retail Poland Sp. z o.o. Polska 100 100
  Baltona Shipchandlers Sp. z o.o. Polska 100 100
  Gredy Company SRL Rumunia 100 100
  Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o. Polska 100 100
  Baltona France S.A.S. Francja 100 100
  Baldemar Holdings Limited i jej spółka zależna: Cypr 100 100
  Flemingo Duty Free Ukraine Ukraina 100 100
  Magna Project Sp. z o.o. Polska 0 100
  Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o.o. Polska 100 100
  KW Shelf Company Sp. z o.o. Polska 100 100
  Baltona Duty Free Estonia OÜ Estonia 100 0
  Baltona Italy S.R.L. Włochy 100 100
  Sandpiper 3 Sp z o.o. Polska 100 0
  Liege Airport Shop BVBA Belgia 100 0
  CDD Holding BV oraz spółki od niej zależne: Holandia 62 62
  Chacalli-De Decker NV Belgia 62 62
  Chacalli Den Haag BV Holandia 62 62
  Rotterdam Airport Tax-Free Shop BV Holandia 62 62
  Niederrhein Airport Shop GmbH Niemcy 62 62
  Chacalli-De Decker Limited Wielka
  Brytania 62 62


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  82
  W dniu 12 kwietnia 2017 r. została założona spółka Baltona Duty Free Estonia OÜ, w któ rej 100%
  udziałów w kapitale własnym objęła P:Z „Baltona” S.A. Spółkę tą utworzono do prowadzenia
  działalności w Porcie Lotniczym w Tallinie w Estonii.
  W dniu 16 sierpnia 2017 r. Zarząd Grupy podpisał umowę sprzedaży udziałów w spółce Magna Project
  sp.z.o. o z siedzibą w Warszawie. Sprzedana spółka nigdy nie zaczęła prowadzić działalności
  gospodarczej w związku z czym nie była istotną częścią działalności Grupy. Wartość aktywów netto
  spółki na dzień sprzedaży wynosiła 4 tys.
  W dniu 7 grudnia 2017 r. P:Z „Ba ltona” S.A. w wykonaniu umowy przedwstępnej zakupiła 100%
  udziałów w Sandpiper 3 Sp. z o.o. Dane finansowe spółki Sandpiper 3 Sp. z o.o były ujmowane w
  sprawozdaniu skonsolidowanym, gdyż mimo nieposiadania udziałów w kapitale zakładowym,
  Hednostka Dominują ca zgodnie z MSSF 10 sprawowała kontrolę.
  W dniu 15 grudnia 2017 r. została założona spółka Liege Airport Shop BVBA, w której 99,5% udziałów
  w kapitale własnym objęła P:Z „Baltona” S.A. i 0,5% udziałów w kapitale własnym objęło Centrum
  Usług Wspólnych Balt ona Sp. z o.o. Na dzień 31 grudnia 2017 r. Spółka nie podjęła działalności
  operacyjnej.
  W trakcie roku 201 7 nie miały miejsca żadne inne zmiany w strukturze kapitałowej Grupy.
  34. Zdarzenia po końcu okresu sprawozdawczego
  W dniu 22 lutego 2018 roku do Spół ki wpłynął pakiet obustronnie podpisanych dokumentów
  obejmujących w szczególności aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej na mocy, którego
  wysokość limitu udzielonego w ramach linii wielocelowej ulegnie zwiększeniu z 30 mln zł do 33 mln zł,
  przy jedno czesnym ustaleniu sublimitów (1) do wykorzystania w ramach kredytu w rachunku bieżącym
  na poziomie 14 mln zł oraz (2) do wykorzystania w ramach linii gwarancyjnej na poziomie 33 mln zł. W
  związku z podwyższeniem ww. limitu dokonana zostanie aktualizacja za bezpieczeń należności z tytułu
  umowy w szczególności w zakresie (i) zwiększenia do 49,5 mln zł kwoty ujętej w deklaracji wekslowej
  dotyczącej wystawionego weksla własnego in blanco poręczonego przez wskazane cztery Spółki
  Zależne, (ii) zwiększenia do 14 ml n zł kwoty zabezpieczenia w ramach zastawu rejestrowego na
  zapasach towarów przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Emitenta (iii) ustanowienia
  dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji korporacyjnej wystawionej przez spółkę zależną
  Chacalli – De Decker N.V. (Belgia) do kwoty 49,5 mln zł z terminem ważności do 8 lutego 2024 r.
  Niezależnie od powyższego, w związku z aneksowaniem ww. umowy dokonano również aktualizacji
  zabezpieczeń dwóch umów kredytów nieodnawialnych zawartych pomiędzy Spółką a Bankiem, o w
  szczególności w zakresie zwiększenia do 14 mln zł maksymalnej wysokości zabezpieczenia w ramach
  zastawu rejestrowego na zapasach towarów przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność
  Emitenta jak również ustanowienia dodatkowych zabezpiec zeń dla gwarancji korporacyjnych
  udzielonych przez Chacalli – De Decker N.V. (Belgia) do wysokości odpowiednio 6,75 mln zł oraz 5,78
  mln zł.
  Hednocześnie wraz z dokumentem aneksów, o których mowa powyżej do Spółki wpłynęła obustronnie
  podpisana umowa o kre dyt nieodnawialny w wysokości 4,53 mln zł z okresem uruchomienia do końca
  2018 roku oraz 48 -miesięcznym okresem kredytowania, który zostanie wykorzystany na finansowanie
  oraz refinansowanie kosztów inwestycji związanej z rozpoczęciem działalności przez Gru pę Kapitałową


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  83
  Baltona na lotnisku we Wrocławiu, Katowicach oraz na promach Unity Line. W związku z zawarciem
  ww. umowy kredytowej udzielone zostaną zabezpieczenia obejmujące zakres zbliżony do dotychczas
  udzielanych zabezpieczeń na rzecz Banku obejmujących w szczególności weksel własny in blanco wraz
  z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta do kwoty 6,795 mln zł poręczony przez Spółki
  Zależne, zastaw rejestrowy na zapasach towarów przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność
  Emitenta do kwoty ni e mniejszej niż 14 mln zł, cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej
  dotyczącej ww. zapasów oraz gwarancje korporacyjne wystawione przez odpowiednio Flemingo
  International Limited BVI oraz Chacalli – De Decker N.V. (Belgia) do kwoty 6,795 mln zł każda.  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  84
  Grupa Kapitałowa Przedsi ębiorstwo Handlu Zagranicznego „ Baltona ” S.A.
  Powyższe skonsolidowane sprawozdanie finanso we zostało sporządzone w dniu 6 marca 201 8
  roku i zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki Przedsiębiorstw o Handlu Zagran icznego
  „Baltona ” S.A. tego samego dnia .
  Piotr Kazimierski
  Prezes Zarządu
  Karolina Szuba
  Członek Zarządu
  Michał Kacprzak
  Członek Zarządu , Główny Księgowy
  Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
  ksiąg rachunkowych


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k. ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E 61-131 Poznań Polska T +48 61 62 51 100 F +48 61 62 51 101 www.GrantThornton.pl
  Audyt – Podatki – Outsourcing – Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Firma audytorska nr 4055. Komplementariusz: Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Zarząd komplementariusza: Tomasz Wróblewski – Prezes Zarządu, Dariusz Bednarski – Wiceprezes Zarządu, Jan Letkiewicz – Wiceprezes Zarządu. Adres siedziby: 61 -131 Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E. NIP: 782 -25-45-999, REGON: 302021882. Rachunek bankowy: 31 1090 1476 0000 0001 3554 7340 . Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000407558.
  Sprawozdanie
  niezależnego
  biegłego rewidenta
  z badania rocznego
  skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego
  Dla Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” Spółka Akcyjna
  Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej (Grupa Kapitałowa), w której jednostką dominującą jest Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego
  „Baltona” Spółka Akcyjna ( Spółka Dominująca) z siedzibą w Warszawie, ul. Flisa 4 , na które składa się
  skonsolidowan e sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzon e na dzień 31 grudnia 2017 roku ,
  skonsolidowane sprawozd anie z wyniku, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów ,
  skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym , skonsolidowane sprawozdanie z przepływów
  pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, informacje dod atkowe
  o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające .
  Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Dominującej za roczne skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe
  Zarząd Spółki Dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie roczne go skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami
  ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa
  a także statutem Spółki Dominującej . Zarząd Spółki Dominującej jest również odpowiedzialny za kontrolę
  wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszust wem lub błędem.
  Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku poz. 2342
  z późniejszymi zmianami) (Ustawa o rachunkowości) Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki
  Dominującej są zobowiązani do zapewn ienia, aby roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało
  wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
  © Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone 2
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta
  Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia
  rze telny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej zgodnie
  z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi inte rpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń
  Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości .
  Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień :
   ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
  publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) (Ustawa o biegłych rewidentach),
   Krajowy ch Standard ów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania
  przyjęty ch uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej R ady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 20 15 roku
  z późniejszymi zmianami oraz
   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z d nia 16 kwietnia 2014 roku
  w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych
  jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158
  z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66) (Rozporządz enie 537/2014) .
  Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania
  w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie
  zawiera istotnego zniekształcenia.
  Cele m badania jest uzyskanie wystarczającej pewności co do tego , czy roczne skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spo wodowanego oszustwem lub błędem oraz
  wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewność
  jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z powyżej
  wskazanymi standardami zawsze wykryje istniejące is totne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać
  na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub
  łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego rocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Ryzyko niewyk rycia istotnego zniekształcenia powstałego na
  skutek oszustwa jest wyższe niż ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia powstałego na skutek błędu,
  ponieważ może obejmować zmowy, fałszerstwo, celo we pominięcia, wprowadzanie w błąd lub obejście kontroli
  wewnętrznej i może dotyczyć każdego obszaru prawa i regulacji, nie tylko tego bezpośrednio wpływającego na
  roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe .
  Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur s łużących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień
  w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego
  rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finanso wego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod
  uwagę działanie kontroli wewnętrznej w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez Spółkę
  Dominującą rocznego skonsolidowanego sprawozdania f inansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich
  w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli
  wewnętrznej. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
  racjonal ności ustalonych przez Zarząd Spółki Dominującej wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej
  prezentacji rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy Kapitałowej ani efe ktywności lub
  skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki Dominującej obecnie lub w przyszłości.
  Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią
  podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania. Opinia jest spójna z dodatkowym sprawozdaniem dla
  Komitetu wydanym z dniem niniejszego sprawozdania z badania.  © Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone 3
  Niezależność
  W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident i firma audytorska pozostawali niezależni od
  jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej zgodnie z przepisami U stawy o biegłych rewidentach,
  Rozporządzenia 537/2014 oraz zasadami etyki zawodowej przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych
  Rewidentów.
  Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie św iadczyliśmy dla jednostek
  wchodzących w skład Grupy Kapitałowej usług niebędących badaniem, które są zabronione przepisami art. 136
  Ustawy o biegłych rewidentach oraz art. 5 ust. 1 Rozporządzenia 537/2014.
  Kluczowy biegły rewident i firma audytorska nie św iadczyli na rzecz jednostek wchodzących w skład Grupy
  Kapitałowej usług niebędąc ych badaniem sprawozdań finansowych, które nie zostały ujawnione
  w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej .
  Wybór firmy audyt orskiej
  Zostaliśmy wybrani do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Dominującej z dnia 24 lipca 2017 roku Skonsolidowane s prawozdania
  finansowe Grupy Kapitałowej badamy po raz pierwszy za okres kończący się 31 grudnia 2017 roku.
  Najbardziej znaczące rodzaje ryzyka
  W trakcie przeprowadzonego badania zidentyfikowaliśmy poniżej opisane najbardziej znaczące rodzaje ryzyka
  istotnego zniekształcenia, w tym spowodowanego oszustwem oraz opracow aliśmy stosowną reakcję na te
  rodzaje ryzyk a. W przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne dla zrozumienia zidentyfikowanego ryzyka
  oraz wykonanych przez biegłego rewidenta procedur badania, zamieściliśmy również najważniejsze
  spostrzeżenia związane z ty mi rodzajami ryzyka.
  Opis rodzaju ryzyka istotnego zniekształcenia
  Reakcja biegłego rewidenta na zidentyfikowane
  ryzyko oraz w stosownych przypadkach
  najważniejsze spostrzeżenia związane z ryzykiem
  Ryzyko niewłaściwego rozpoznania przychodów
  w odpowiednim okresie sprawozdawczymK
  Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową.
  W odniesieniu do sprzedaży detalicznej klienci
  mają prawo zwrotu towaru, natomiast w
  przypadku sprzedaży hurtowej mogą
  występować specyficzne warunki dostawy i
  związany z ty m różny moment transferu ryzyka
  na kontrahenta.
  Spółka zawarła ujawnienie dotyczące
  przychodów ze sprzedaży w nocie nr 6
  Przychody.
  W ramach przeprowadzonego badania
  udokumentowaliśmy nasze zrozumienie procesu
  rozpoznawania przychodów oraz zidentyfiko waliśmy
  kluczowe elementy kontroli wewnętrznej w ramach tego
  procesu. Dla wybranych elementów kontroli
  przeprowadziliśmy testy zgodności.
  Procedury audytowe przeprowadzone w tym obszarze
  obejmowały między innymi:
   przegląd polityki rachunkowości w części
  dotyczącej rozpoznawania przychodów i
  związanych z nimi szacunków
   szczegółowe badania wiarygodności z
  uwzględnieniem analizy transakcji na przełomie
  okresów sprawozdawczych
   procedury analityczne polegające w
  szczególności na:
  o analizie miesięcznych danych oraz
  trendów w podziale na poszczególne
  lokalizacje oraz porównanie ich do
  planów i prognoz
  © Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone 4
  o analizie sprzedaży i marż w podziale
  na poszczególne lokalizacje i kategorie
  o analiza przychodów osiąganych na m 2
  powierzchni za bada ny okres w
  porównaniu do danych porównawczych
  i planów
  Przeprowadzone przez nas procedury nie wykazały
  istotnych nieprawidłowości.
  Ryzyko sprzeniewierzenia środków pieniężnych
  z powodu znaczących transakcji gotówkowych.
  W spółce występuje znacząca ilość transakcji
  gotówkowych, co rodzi występowanie istotnego
  ryzyka w tym obszarze.
  Spółka zawarła ujawnienie dotyczące środków
  pieniężnych w nocie nr 18 Środki pieniężne i ich
  ekwiwalenty.
  W ramach przeprowadzonego badania
  zidentyfikowaliśmy kluczowe kontrole wewnętrzne w tym
  obszarze oraz zapoznaliśmy się z wynikami audytów
  wewnętrznych, które są przeprowadzane we wszystkich
  placówkach handlowych. Przeanalizowaliśmy i
  udokumentowaliśmy proces transferu gotówki z placówek
  handlowych, w tym procedury dotyczące kontroli gotówki.
  Procedury przeprowadzone w tym obszarze obejmowały
  również:
   Szczegółowe badania wiarygodności polegające
  uzgodnieniu transferów gotówki ze sklepów do
  wpływów na rachunek bankowy
   Uzgodnienie sald poszczególnych sald kas
  gotówkowych do dok umentacji z inwentaryzacji
   Na wybranej próbie istotnych transakcji
  zweryfikowaliśmy rozliczenie po dniu
  bilansowym środków pieniężnych w drodze
  wykazanych w bilansie spółki na dzień 31
  grudnia 2017 roku
  W wyniku przeprowadzonych procedur nie stwierdziliś my
  istotnych nieprawidłowości.
  Ryzyko ominięcia kontroli wewnętrznej przez
  kierownictwo.
  W ramach badania przeprowadziliśmy następujące
  procedury w zakresie szacunków Zarządu:
   ocena polityki rachunkowości w zakresie
  kalkulacji odpisów aktualizujących
   weryfikacja odpisów aktualizujących należności,
  zapasy, wartość udziałów w jednostkach
  zależnych , odpisów aktualizujących wartość
  firmy
   weryfikacja poprawności kalkulacji podatku
  odroczonego i ocenie odzyskiwalności aktywa z
  tytułu podatku odroczonego
   testy na potwierdzenie kompletności i
  poprawności ujęcia pozostałych rezerw
  tworzonych przez Spółkę
  Ponadto przeprowadziliśmy test dziennika w zakresie
  weryfikacji komple tności zapisów, przeprowadziliśmy, na
  wybranej próbie, analizę nietypowych i istotnyc h
  transakcji, przeprowadziliśmy również analizę próby
  dokumentów księgowanych ręcznie.
  W wyniku przeprowadzonych procedur nie stwierdziliśmy
  istotnych nieprawidłowości.
  © Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone 5
  Opinia
  Naszym zdaniem , załączone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
   przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień
  31 grudnia 2017 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do
  31 grudnia 2017 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunko wości,
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi
  interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami
  (polityką) rachunkowości,
   jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa
  i postanowieniami statutu Spółki Dominującej.
  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
  Opinia na temat sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
  Nasza opinia o rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finans owym nie obejmuje sprawozdania
  z działalności Grupy Kapitałowej .
  Za sporządzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz
  innymi obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialny jest Zarząd Spółki Dominującej. Pona dto Zarząd oraz
  Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Dominującej są zobowiązan i do zapewnienia, aby sprawozdanie
  z działalności Grupy Kapitałowej spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
  Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegł ych rewidentach było wydanie opinii,
  czy sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz, że
  jest ono zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym . Naszym
  obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o Grupie Kapitałowej i jej
  otoczeniu uzyskanej podczas badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stwierdziliśmy
  w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitało wej istotne zniekształcenia, a także wskazanie, na czym polega
  każde takie istotne zniekształcenie.
  Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z mającymi
  zastosowanie przepisami , to jest zgodnie z postanowienia mi art. 49 i art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości
  oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących
  i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
  równoważne inf ormacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst
  jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 133 z późniejszymi zmianami) (Rozporządzenie w sprawie informacji
  bieżących i okresowych) i jest zgodne z informacjami zawartymi w załą czonym rocznym skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczamy, iż w świetle wiedzy o Grupie Kapitałowej i jej otoczeniu
  uzyskanej podczas badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy
  istotnych zniekształceń w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej.
  Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego
  Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Dominującej są odpowiedzialni za sporządzenie oświadczenia
  o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami prawa.
  W związku z przeprowadzonym badaniem rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, naszym
  obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych re widentach było wydanie opinii, czy emitent obowiązany
  do złożenia oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania
  z działalności Grupy Kapitałowej , zawarł w tym oświadczeniu informacje wymagane przepisami prawa o raz
  w odniesieniu do określonych informacji wskazanych w tych przepisach lub regulaminach stwierdzenie, czy są  © Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone 6
  one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym.
  Naszym zdaniem w oś wiadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka Dominująca zawarła informacje
  określone w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. a, b, g, j, k oraz lit. l Rozporządzenia w sprawie informacji
  bieżących i okresowych . Informacje wskazane w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. c -f, h oraz lit. i tego
  Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu
  korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym
  skonsolidowanym spraw ozdaniu finansowym.
  Jan Letkiewicz
  Biegły Rewident nr 9530
  Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu
  Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
  Poznań, ul. Abpa Antoniego Baran iaka 88 E, firma audytorska n r 4055
  Poznań, 6 marca 2018 roku.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  1
  GRUPA KAP=TAŁOWA
  PRZEDS=ĘB=ORSTWA HANDLU ZAGRAN=CZNEGO „BALTONA”
  SKONSOLI DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= ZA
  ROK ZAKOŃCZONY DN=A 31 GRUDN=A 201 7 ROKU
  (z uwzględnieniem ujawnień wymaganych dla jednostkowego sprawozdania z działalności
  PRZEDS=ĘB= ORSTWA :ANDLU ZAGRAN=CZNEGO „BALTONA” za ww. okres)
  Warszawa, data publikacji 6 marca 201 8 roku


  Sprawozdanie z działalności GK P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  2
  Spis treści
  1. WYBRANE DANE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ......... 5
  1.1. Wybrane dane finansowe GK P:Z „Baltona” ................................ ................................ .......... 5
  1.2. Wybrane dane finansowe P:Z „Baltona” S.A. ................................ ................................ ........ 6
  1.3. Średnie kursy wymiany złotego do euro ustalane przez NBP ................................ ................. 7
  2. =NFORMACHE O STRUKTURZE, ORGAN=ZACH=, POW=ĄZAN=AC: ORAZ =NWESTYCHAC:
  KAP=TAŁOWYC: EM=TENTA = GRUPY KAP=TAŁOWEH ................................ ................................ ............... 7
  2.1. Struktura Grupy „Baltona” ................................ ................................ ................................ ...... 7
  2.1.1. Struktura Grupy „Baltona” na 31 grudnia 2017 roku ................................ ...................... 7
  2.1.2. Zmiany w strukturze i organizacji Grupy „Baltona” ................................ ........................ 8
  2.1.3. Opis podmiotów objętych konsolidacją ................................ ................................ .......... 9
  2.2. =nformacje o podstawowych produktach, towarach i usługach oraz rynkach zbytu i źródłach
  zaopatrzenia Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” ................................ ................................ ................. 9
  3. CZYNN=K= =STOTNE DLA ROZWOHU P:Z „BALTONA” S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH EM=TENTA
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
  3.1 . Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń ................................ ................................ ......... 10
  3.1.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Spółka P:Z „Baltona” prowadzi
  działalność ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 10
  3.1.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy P:Z „Baltona” S.A. ............................. 13
  3.2. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na
  działalnoś ć Emitenta oraz Grupy Baltona i osiągnięte przez wyniki w 2017 roku ............................ 19
  3.3. =nformacje o istotnych zdarzeniach w tym zawartych umowach znaczących dla działalności
  Emitenta i jego Grupy Kapitało wej ................................ ................................ ................................ .... 21
  3.4. =nformacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostką od niego zależną
  z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe. ................................ ..................... 24
  3.5. Perspektywy rozwoju działalności P:Z „Baltona” S.A. oraz Grupy Kapitałowej ................... 24
  4. OPIS SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ................................ ................................ ......... 27
  4.1. Sytuacja Grupy Kapitałowej P:Z Baltona ................................ ................................ .............. 27
  4.2. Sytuacja Hednostki Dominującej ................................ ................................ ............................ 35
  4.3. Zarządzanie zasobami finansowymi ................................ ................................ ...................... 43
  4.3.1. =nformacje o zaciągniętych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów
  i pożyczek ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 43
  4.3.2. Informa cje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach ............................... 44
  4.3.3. =nformacje o udzielonych i otrzymanych poręczeniach oraz gwarancjach ................... 45
  4.3.1. Instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ . 47
  5. OŚW=ADCZEN=E W SPRAW=E ŁADU KORPORACYHNEGO ................................ ............................... 47


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  3
  5.1. Zasady ładu korporacyjnego stosowane prz ez P:Z „Baltona ” S.A. ................................ ..... 47
  5.2. Zakres odstąpienia od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego .............................. 48
  5.3. System kontroli wewnętr znej w odniesieniu do sporządzania sprawozdań finansowych ... 54
  5.4. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą Baltona ................................ .......... 55
  5.5. Organy Spółki ................................ ................................ ................................ ........................ 56
  Zarząd Spółki ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 56
  Rada Nadzorcza Spółki ................................ ................................ ................................ ...................... 58
  5.6. Um owy zawarte między P:Z „Baltona” S.A. a osobami zarządzającymi, przewidujące
  rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej
  przyczyny ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 61
  5.7. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści należnych lub potencjalnie należnych osobom
  zarządzającym i nadzorującym ................................ ................................ ................................ .......... 61
  5.8. Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji P:Z „Baltona” S.A. oraz akc ji i udziałów w
  jednostkach Grupy Baltona, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących. ........... 62
  5.9. Program nabywania akcji własnych. ................................ ................................ ..................... 62
  5.10. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji
  wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w
  kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie
  głosów na walnym zgromadzeniu ................................ ................................ ................................ ..... 63
  5.11. Posiadacze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne ....... 63
  5.12. Ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu ................................ ........................ 63
  5.13. Ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych emitenta
  63
  5.14. Opis zasad zmiany statutu spółki ................................ ................................ ...................... 64
  5.15. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw
  akcjonar iuszy i sposobu ich wykonywania ................................ ................................ ........................ 64
  5.16. Polityka różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i
  nadzorujących ................................ ................................ ................................ ................................ ... 67
  6. POZOSTAŁE =NFORMACHE ................................ ................................ ................................ .............. 67
  6.1. Podstawa zasady sporządzenia ................................ ................................ ............................. 67
  6.2. Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawoz dań finansowych .................... 68
  6.3. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakr esie
  postepowań dotyczących zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej,
  których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta ................................ ....... 68
  6.4. Objaśnienie różn ic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a
  wcześniej publikowanymi prognozami wyników na rok 2017 ................................ .......................... 72


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  4
  6.5. =nformacja o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpi ć zmiany w proporcjach
  posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy ................................ ................................ . 72
  6.6. =nformacja o emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem ....................... 72
  6.7. =nne informacje, które zdaniem Zarządu Spółki są istotne dla oceny sytuacji kadrowej,
  majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian Spółce i w Grupie Kapitałowej oraz
  informacje, które są istotne dla oceny możliwoś ci realizacji zobowiązań przez Emitenta ............... 72
  6.8. =nformacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym
  charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących al bo byłych członków organów
  administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze
  wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu ................................ ................................ .. 73
  6.9. Działalność sponsori ngowa ................................ ................................ ................................ ... 73
  7. Oświadczenia Zarządu ................................ ................................ ................................ ................... 73  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  5
  1. WYBRANE DANE FINANSOWE
  1.1. Wybrane dane finansowe GK PHZ „Baltona ”
  2017 2016 2017 2016
  w tys. PLN w tys. EUR
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
  i materiałów 365 225 397 774 86 043 90 906
  Zysk na działalności operacyjnej (751) 3 201 (177) 732
  EB=TDA na działalności operacyjnej* 6 006 12 255 1 415 2 801
  Zysk/(Strata) netto przypadający na właścicieli
  jednostki dominującej (1 604) 1 952 (378) 446
  Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w
  sztukach 10 887 582 10 958 714 10 887 582 10 958 714
  Liczba rozwadniających potencjalnych akcji
  zwykłych - - - -
  Zysk/(Strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) (0,15) 0,18 (0,03) 0,04
  Rozwodniona zyk/(strata) na jedną akcję (w
  PLN/EUR) (0,15) 0,18 (0,03) 0,04
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  w tys. PLN w tys. EUR
  Aktywa razem 98 151 107 542 23 532 24 309
  Kapitał zakładowy 2 814 2 814 675 636
  Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej 6 680 8 202 1 602 1 854
  Zobowiązania długoterminowe 28 430 31 480 6 816 7 116
  Zobowiązania krótkoterminowe 63 128 67 563 15 135 15 272
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 91 558 99 043 21 952 22 388
  Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,61 0,75 0,15 0,17
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w
  PLN/EUR) 0,61 0,75 0,15 0,17
  2017 2016 2017 2016
  w tys. PLN w tys. EUR
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 088 16 421 1 905 3 753
  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (7 381) (4 618) (1 739) (1 055)
  Przepływy pieniężne z działalności finansowej (2 383) 285 (561) 65
  Przepływy pieniężne netto razem (1 676) 12 088 (395) 2 762
  za okres 12 miesięcy
  zakończony 31 grudnia
  za okres 12 miesięcy
  zakończony 31 grudnia
  za okres 12 miesięcy zakończony
  31 grudnia
  za okres 12 miesięcy zakończony
  31 grudnia
  * EB=TDA= zysk na działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację i odpisy z tyt. utraty wartości


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  6
  1.2. Wybrane dane finansowe PHZ „Baltona ” S.A.
  2017 2016 2017 2016
  w tys. PLN w tys. EUR
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
  i materiałów 188 953 210 847 44 515 48 186
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej (8 274) (3 235) (1 949) (739)
  EB=TDA na działalności operacyjnej* (5 327) 20 (1 255) 5
  Zysk/(Strata) netto 464 (2 800) 109 (640)
  Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w
  sztukach 10 887 582 10 958 714 10 887 582 10 958 714
  Liczba rozwadniających potencjalnych akcji
  zwykłych - - - -
  Zysk/(Strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,04 (0,25) 0,01 (0,06)
  Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w
  PLN/EUR) 0,04 (0,26) 0,01 (0,06)
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  w tys. PLN w tys. EUR
  Aktywa razem 85 612 91 852 20 526 20 762
  Kapitał zakładowy 2 814 2 814 675 636
  Kapitał własny własny ogółem 26 321 25 857 6 311 5 845
  Zobowiązania długoterminowe 18 125 18 609 4 346 4 206
  Zobowiązania krótkoterminowe 41 166 47 386 9 870 10 711
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59 291 65 995 14 215 14 917
  Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 2,42 2,36 0,58 0,53
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w
  PLN/EUR) 2,42 2,36 0,58 0,53
  2017 2016 2017 2016
  w tys. PLN w tys. EUR
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 329 15 002 1 020 3 429
  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (5 930) (2 277) (1 397) (520)
  Przepływy pieniężne z działalności finansowej (1 361) (166) (321) (38)
  Przepływy pieniężne netto razem (2 962) 12 559 (698) 2 870
  zakończony 31 grudnia zakończony 31 grudnia
  za okres 12 miesięcy zakończony
  31 grudnia
  za okres 12 miesięcy zakończony
  31 grudnia
  * EB=TDA= zysk/(strata) na działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację i odpisy z tyt. utraty wartości
  za okres 12 miesięcy za okres 12 miesięcy


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  7
  1.3. Średnie kursy wymiany złotego do euro ustalane przez NBP
  2. INFORMACJE O STRUKTURZE, ORGANIZACJI, POWIĄZANIACH ORAZ INWESTYCJACH
  KAPITAŁOWYCH EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ
  2.1. Struktura Grupy „Baltona ”
  2.1.1. Struktura Grupy „Baltona ” na 31 grudnia 201 7 roku
  Grupa Kapitałowa „BALTONA ” składa się z jednostki dominującej – Prze dsiębiorstwa :andlu
  Zagranicznego „BALTONA ” S.A. (dalej „ Spółka ”, „Emitent”, „Baltona” , „P:Z Baltona S.A.” ) oraz
  jednostek zależnych.
  PHZ „Baltona ” S.A. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego w
  Sądzie Rejonowym dla m.st. W arszawy, X=== Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000051757.
  Został jej nadany numer statystyczny REGON 00014435. Siedziba Jednostki Dominującej mieści się przy
  ul. Flisa 4 w Warszawie (kod pocztowy: 02 -247 ).
  Dla celów niniejszego Sprawozdania Jednostka Dominująca wraz z jednostkami zależnymi określane są
  mianem Grupa „Baltona ” (dalej „Grupa”).
  Według stanu na dzień 31 grudnia 201 7 rok Hednostka Dominująca oraz CDD Holding BV posiadał y
  udziały w następujących jednostkach:
  2017 2016
  średni kurs w okresie 4,2447 4,3757
  na dzień
  31.12.2017 31.12.2016
  kurs na koniec okresu 4,1709 4,424
  za okres 12 miesięcy
  zakończony 31 grudnia Nazwa Spółki Kapitał
  zakładowy Waluta Siedziba Udział
  31.12.2017
  Udział
  31.12.2016
  BH Travel Retail Poland Sp. z o.o. 3.000.000 PLN Polska 100% 100%
  Baltona Shipchandlers Sp. z o.o. 2.233.000 PLN Polska 100% 100%
  Gredy Company SRL 200 RON Rumunia 100% 100%
  Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o. 28.081.850 PLN Polska 100% 100%
  Baltona France S.A.S. 1.000 EUR Francja 100% 100%
  Baldemar Holdings Limited 1.432 USD Cypr 100% 100%
  Flemingo Duty Free Ukraine LLC 439.587,50 UAH Ukraina 100% 100%
  Magna Project Sp. z o.o. 5.000 PLN Polska 0% 100%
  Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o.o. 5.000 PLN Polska 100% 100%
  Sandpipier 3 Sp z o.o. 5.000 PLN Polska 100% 0%
  KW Shelf Company Sp. z o.o. 5.000 PLN Polska 100% 100%
  Baltona Duty Free Estonia OÜ 2.500 EUR Estonia 100% 0%
  Baltona Italy S.r.l. 10.000 EUR Włochy 100% 100%
  Liege Airport Shop BVBA 18.600 EUR Belgia 99,5% 0%
  CDD Holding BV 2.035.000 EUR Holandia 62% 62%
  Chacalli-De Decker NV 1.200.000 EUR Belgia 62% 62%
  Chacalli Den Haag BV 15.881,31 EUR Holandia 62% 62%
  Rotterdam Airport Shop BV 45.378,02 EUR Holandia 62% 62%
  Niederrhein Airport Shop GmbH 25.000 EUR Niemcy 62% 62%
  Chacalli-De Decker Limited 121.000 GBP Wielka Brytania 62% 62%


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  8
  Poniższy schemat prezentuje szczegółowo powiązania kapitałowe jednostek wchod zących w skład
  Grupy „Baltona ” na dzień 31 grudnia 201 7 roku:
  Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).
  2.1.2. Zmiany w strukturze i organizacji Grupy „Baltona ”
  W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 201 7 nastąpiły następujące zmiany w strukturze Grupy
  Kapitałowej:
  W dniu 12 kwietnia 2017 r. została z ałożona spółka Baltona Duty Free Estonia OÜ, w której 100%
  udziałów w kapitale własnym objęła P:Z „Baltona” S.A. Spółkę tą utworzono do prowadzenia
  działalności w Porcie Lotniczym w Tallinie w Estonii.
  W dniu 16 sierpnia 2017 r. Zarząd Grupy podpisał umowę sprzedaży udziałów w spółce Magna Project
  sp.z.o.o z siedzibą w Warszawie. Sprzedana spółka nigdy nie zaczęła prowadzić działalności
  gospodarczej w związku z czym nie była istotną częścią działalności Grupy. Wartość aktywów netto
  spółki na dzień sprzedaży wynosiła 4 tys.
  W dniu 7 grudnia 2017 r. P:Z „Baltona” S.A. w wykonaniu umowy przedwstępnej zakupiła 100%
  udziałów w Sandpiper 3 Sp. z o.o. Emitent wyjaśnia, iż w całym 2017 roku i latach poprzednich d ane
  finansowe spółki Sandpiper 3 Sp. z o.o były ujmow ane w sprawozdaniu skonsolidowanym, gdyż przed PHZ BALTONA S.A.
  CUW Baltona
  Sp. z o.o.
  (Polska)
  BH Travel Retail
  Poland
  Sp. z o.o.
  (Polska)
  Baltona
  Schipchandlers
  Sp. z o.o.
  (Polska )
  Centrum Obsługi
  Operacyjnej
  Sp. z o.o.
  (Polska)
  Sandpiper 3
  Sp.z.o.o (Polska)
  KW Shelf
  Company
  Sp . z o.o.
  (Polska)
  Gredy Company
  SRL
  (Rumunia)
  Baltona France
  S.A.S.
  (Francja)
  Baldemar
  Holdings
  Limited
  (Cypr)
  Flemingo Duty
  Free Ukraine
  LLC
  (Ukraina)
  BALTONA ITALY
  S.R.L.
  (Włochy)
  Chacalli -De
  Decker Holding
  BV
  (Holandia)
  Chacalli -De
  Decker NV
  (Belgia)
  Rotterdam
  Airport Tax -Free
  Shop BV
  (Holandia)
  Chacalli Den
  Haag BV
  (Holandia)
  Niederrhein
  Airport Shop
  GmbH
  (Niemcy)
  Chacalli -De
  Decker Limited
  (Wielka
  Brytania)
  100 % 100% 100% 100% 100% 100%
  100 % 100 % 100% 100 %
  100% 100 % 100% 100% 100% 62%
  100 %
  Baltona Duty
  Free Estonia
  OÜ .
  (Estonia)
  100 %
  Liege Airport
  Shop BVBA
  (Belgia)
  99,5 % 0,5 %


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  9
  7 grudnia 2017 r. po mimo nieposiadania udziałów w kapitale zakładowym, Hednostka Dominująca
  zgodnie z MSSF 10 sprawowała kontrolę nad tym podmiotem .
  W dniu 15 grudnia 2017 r. została założona spółka Liege Airp ort Shop BVBA, w której 99,5% udziałów
  w kapitale własnym objęła P:Z „Baltona” S.A. i 0,5% udziałów w kapitale własnym objęło Centrum
  Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o. Na dzień 31 grudnia 2017 r. Spółka nie podjęła działalności
  operacyjnej.
  2.1.3. Opis podmiotów objętych konsolidacją
  Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 201 7 roku konsolidacją objęta została P:Z „Baltona ” S.A. jako
  jednostka dominująca oraz następujące jednostki zależne:
  Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest
  nieoznaczony.
  W 201 7 r. nie miały miejsca istotne zmiany zasad zarząd zania Spółką oraz Grupą „Baltona ”.
  2.2. Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach oraz rynkach zbytu i źródłach
  zaopatrzenia Grupy Kapitałowej PHZ „Baltona ”
  Grupa prowadzi sprzedaż:
  ➢ artykułów tytoniowyc h, alkoholowych, kosmetycznych, spożywczych oraz pozostałych –
  głównie w prowadzonych sklepach wolnocłowych i ogólnodostępnych w portach lotniczych w
  Polsce, Nazwa Spółki Zakres działalności Metoda
  konsolidacji
  BH Travel Retail Poland Sp. z o.o. Sprzedaż B2B Pełna
  Baltona Shipchandlers Sp. z o.o. Zaopatrywanie załóg statków morskich oraz sprzedaż B2B Pełna
  Gredy Company SRL Sprzedaż detaliczna Pełna
  Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o. Obsługa administracyjno-księgowa spółek z Grupy Pełna
  Baltona France S.A.S. Sprzedaż detaliczna w sklepach wolnocłowych Pełna
  Baldemar Holdings Limited i jej spółka zależna: Spółka holdingowa Pełna
  Flemingo Duty Free Ukraine LLC Sprzedaż detaliczna w sklepach wolnocłowych Pełna
  Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o.o. Działalność gastronomiczna Pełna
  Sandpipier 3 Sp z o.o. Działalność =T Pełna
  KW Shelf Company Sp. z o.o. Wynajem nieruchomości na własny rachunek Pełna
  Baltona Duty Free Estonia OÜ Sprzedaż detaliczna w sklepach wolnocłowych Pełna
  Baltona Italy S.r.l. Sprzedaż detaliczna w sklepach wolnocłowych Pełna
  Liege Airport Shop BVBA Na dzień 31.12.2017 r. spółka nie prowadziła działalności
  operacyjnej Pełna
  CDD Holding BV Spółka holdingowa Pełna
  Chacalli-De Decker NV Sprzedaż detaliczna w sklepach wolnocłowych, sprzedaż B2B
  oraz do placówek dyplomatycznych Pełna
  Chacalli Den Haag BV Sprzedaż detaliczna w sklepach wolnocłowych oraz do
  placówek dyplomatycznych Pełna
  Rotterdam Airport Shop BV Sprzedaż detaliczna w sklepach wolnocłowych Pełna
  Niederrhein Airport Shop GmbH Sprzedaż detaliczna w sklepach wolnocłowych Pełna
  Chacalli-De Decker Limited Sprzedaż do placówek dyplomatycznych Pełna


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  10
  ➢ gastronomiczną – głównie w lokalach prowadzonych na lotniskach w Gdańsku, Poznaniu,
  Katowicach, Rz eszowie i Modlinie (pod logo Coffee Corner, Coffee Express , Cavarious oraz
  Travel Chef),
  ➢ sprzedaż towarów do załóg statków i okrętów (sprzedaż shipchandlerska) oraz pozostała w
  kanale B2B,
  ➢ sprzedaż towarów do jednostek dyplomatycznych oraz misji wojskowych ,
  ➢ pozostał ą w kanale B2B,
  ➢ usług marketingowych dla marek (dostawców),
  ➢ usług podnajmu powierzchni handlowej.
  Grupa operuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, głównie na lotniskach (porty lotnicze w Bydgoszczy,
  Poznaniu, Modlinie , Krakowie, Gdańsku , Katow icach, Rzeszowie i Wrocławiu ) w sklep ie
  przygraniczny m w Świnoujściu , oraz w sklepie ogólnodostępnym w Warszawie . Poza granicami Polski
  Grupa działa w portach lotniczych w Montpellier (Francja), Alghero (Włochy) oraz we Lwowie
  (Ukraina), w także w portach rzecznych w Galati i Tulcea (Rumunia). W 2017 r. Hednostka Dominująca
  rozpoczęła działalność handlową na promach Unity Line pływających na trasie Polska – Szwecja. Dzięki
  akwizycji Chacalli -De Decker :olding BV od 2013 roku Grupa jest również obecna w :ola ndii, Wielkiej
  Brytanii, Belgii oraz Niemczech.
  Grupa Kapitałowa swoją sprzedaż kieruje głównie do odbiorców detalicznych i tym samym tak na
  poziomie Hednostki Dominującej jak i całej Grupy Kapitałowej nie występuje tu koncentracja lub
  uzależnienie od jed nego odbiorcy.
  Na 31 grudnia 201 7 roku nie występuje uzależnienie od konkretnych dostawców zarówno w Hednostce
  dominującej jak i na poziomie Grupy Kapitałowej . Podmiot y, któr ych wartość dostaw wynosi ponad
  10% jednostkowych przychodów ze sprzedaży to Euroc ash Serwis Sp. z o.o. (działający wcześniej jako
  KDWT Sp. z o. o. i KDWT S.A. ) oraz Gebr. Heinemann SE & Co. KG . Poza współpracą handlową nie
  istnieją inne formalne powiązania ww. kontrahent ów ze Spółką.
  W uwagi na sprzedaż rozdrobnionego asortyment towar ów, Grupa odstąpiła od prezentacji ilościowej
  struktury sprzedaży zrealizowanej w 201 7 r.
  3. CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU PHZ „BALTONA ” S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ
  EMITENTA
  3.1. Opis istotnych czynników ryzyk a i zagrożeń
  3.1.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w ja kim Spółka PHZ „Baltona” prowadzi
  działalność
  Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną na rynk u działalności Spółki
  Sytuacja finansowa Spółki jest uzależniona od sytuacji ekonomicznej w Polsce, na rynkach europejskich
  oraz na świecie. Na wyniki finansow e generowane przez Balton ę mają wpływ m.in. tempo wzrostu PKB,
  zmiany kursów walutowych, poziom inflacji, stopa bezrobocia, polityka fiskalna państwa, poziom stóp
  procentowych oraz siła nabywcza pieniądza na wymienionych rynkach. Wymienione czynniki mają
  wpływ na kształtowanie się poziomu płac realnych, budżetów gospodarstw domowych, poziomu
  zamożności społeczeństwa i wielkość popytu na osobowe przewozy lotnicze oraz towary oferowane
  przez Spółkę . =stotnym czynnikiem wywierającym wpływ na koniunkturę w bran ży lotniczej są również


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  11
  światowe ceny ropy naftowej. Niekorzystne kształtowanie się wyżej wymienionych czynników może
  mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Spółki .
  Ryzyko związane z kształtowaniem się kursów walut
  Znaczna większ ość przychodów Spółki realizowana jest w walucie krajowej i jednocześnie znaczna
  część ponoszonych kosztów (zakupów towarów) denominowana jest w walutach obcych, w tym
  głównie w EUR. Pomimo możliwości minimalizowania wpływu kursów walutowych poprzez
  dostos owania cen oferowanego asortymentu, ewentualne niekorzystne wahania kursów walut obcych
  (wzmocnienie kursów walut obcych względem waluty polskiej) mogą mieć negatywny wpływ na
  poziom kosztów ponoszonych przez Spółkę , a tym samym na rentowność prowadzonej d ziałalności
  operacyjnej.
  Ryzyko związane z rynkiem działalności Spółki oraz z konkurencją na tym rynku
  Działalność Balton y jest silnie uzależniona od koniunktury w branży lotniczej, na którą mają wpływ
  takie czynniki jak: warunki atmosferyczne oraz inne pr zypadki działania siły wyższej, ceny surowców
  (ropy naftowej) oraz poziom zamożności konsumentów. Od kształtowania się wymienionych
  czynników zależy liczba pasażerów, a tym samym liczba klientów w sklepach Spółki .
  Branża sklepów wolnocłowych, w której Balt ona prowadzi działalność operacyjną, charakteryzuje się
  znaczącym stopniem konkurencyjności w zakresie pozyskiwania powierzchni handlowej. Wraz z
  rozwojem makroekonomicznym kraju i poprawą sytuacji ekonomicznej konsumentów wzrasta
  chłonność rynku, co z kol ei przyciąga na polski rynek podmioty zagraniczne. Działania konkurencji
  mogą doprowadzić do uzyskania przez Spółkę mniej korzystnych warunków najmu powierzchni
  handlowej (w tym w szczególności stawek najmu), wypowiedzenia zawartych umów najmu lub też
  utra ty klientów na rzecz konkurencji.
  Ryzyko związane z nowymi lokalizacjami
  =stotnym czynnikiem warunkującym powodzenie realizacji strategii rozwoju Spółki , zakładającej m.in.
  rozwój sieci sprzedaży w kraju i za granicą, jest dostępność nowych lokalizacji dla potrzeb placówek
  Spółki . Dostępność nowych lokalizacji ma bezpośredni związek z sytuacją na rynku lotniczym, budową
  nowych oraz rozbudową istniejących portów lotniczych, a także z dostępnością finansowania dłużnego
  na potrzeby tego typu przedsięwzięć. Ewe ntualne opóźnienia w budowie nowych i rozbudowie
  istniejących portów lotniczych w kraju i za granicą mogą wywrzeć negatywny wpływ na działalność
  operacyjną, wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Balton y.
  Ponadto, w przypadku nieobecności Spółki w nowo otwartych terminalach (niekorzystne dla niej
  rozstrzygnięcia przetargów na powierzchnie handlowe) może nastąpić utrata dotychczasowych
  klientów Spółki , którzy zaczną korzystać z nowo otwartych terminali lotniczych, jednocześnie
  zaprzestając korzystania z dotychczasowych lotnisk, na których Baltona jest obecna. Zaistnienie
  powyższych okoliczności może wywrzeć negatywny wpływ na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju
  Spółki .
  Ryzyko związane z ograniczaniem palenia tytoniu
  Sprzedaż wyrobów tytoniowych ma znac zący udział w przychodach Balton y ogółem ( ponad 32% w
  201 7 r. według danych zarządczych Spółki ). Na świecie daje się zauważyć trend do ograniczania palenia
  papierosów, przejawiający się zarówno w zmianie przyzwyczajeń konsumentów, jak i w przepisach
  prawa (w listopadzie 2010 r. w Polsce wprowadzono zakaz palenia w miejscach publicznych). Opisany


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  12
  trend może mieć w przyszłości wpływ na wiele obszarów działalności Spółki , w tym na wielkość
  obrotów, przepływy pieniężne, poziom zapasów, zapotrzebowanie na kapita ł obrotowy, a w
  konsekwencji na jej wyniki f inansowe i perspektywy rozwoju.
  Ryzyko związane z preferencjami konsumentów
  Wzorce zachowań konsumentów oraz ich zwyczaje w zakresie dokonywania zakupów mają
  bezpośredni wpływ na wielkość popytu na towary oferowa ne przez Spółk ę. =stotne znaczenie z punktu
  widzenia perspektyw rozwoju Balton y ma elastyczne reagowanie na wszelkie zmiany w zakresie
  preferencji konsumentów oraz umiejętność szybkiego dopasowania oferty Spółki do zmieniających się
  upodobań klientów. W sz czególności nieodpowiednie rozpoznanie odmiennych upodobań i preferencji
  konsumentów na rynkach, na któr ych Spółk a planuje ekspansję w przyszłości, może przyczynić się do
  opóźnień w realizacji zakładanego poziomu przychodów w miarę rozwoju sieci sprzedaży.
  Ryzyko związane z wpływem sytuacji makroekonomicznej na dostępność finansowania dłużnego
  Realizacja strategii rozwoju Spółki wymaga pozyskania przez nią dodatkowego finansowania dłużnego.
  =stnieje ryzyko, iż aktualna sytuacja makroekonomiczna mająca bezpo średni wpływ na sytuację
  finansową i politykę kredytową banków, może mieć wpływ na proces pozyskania finansowania
  dłużnego przez Spółk ę, co w konsekwencji może skutkować wzrostem kosztów kredytu i kosztów jego
  pozyskania lub koniecznością wniesienia przez nią wyższego wkładu własnego. Ponadto, ewentualne
  dodatkowe obciążenia fiskalne sektora bankowego mo gą wpłynąć na wzrost kosztów udzielanych
  kredytów, a tym samym na dostępność finansowania dłużnego dla podmiotów gospodarczych, w tym
  dla PHZ „Baltona ” S.A. W 201 8 r. planowane jest wprowadzenie nowej wersji podatku obrotowego od
  sieci handlowych, który może dotyczyć Spółki i negatywnie wpłynąć na osiągane przez nią zyski.
  Ryzyko zmiany prawa oraz jego interpretacji i stosowania
  Przepisy prawa w Polsce ulegaj ą dość częstym zmianom. Zmianom ulegają także interpretacje prawa
  oraz praktyka jego stosowania. Przepisy mogą ulegać zmianom na korzyść przedsiębiorców, lecz mogą
  także powodować negatywne skutki. Zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacj e,
  zwłaszcza w odniesieniu do prawa podatkowego, prawa akcyzowego, prawa celnego, a także prawa
  działalności gospodarczej, obrotu alkoholem, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawa z
  zakresu papierów wartościowych mogą wywołać negatywne konsekwencj e dla Spółki . Szczególnie
  częste są zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych. Brak jest jednolitości w praktyce organów
  skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze opodatkowania. Przyjęcie przez organy podatkowe
  interpretacji prawa podatkowego innej, n iż przyjęta przez Spółk ę , może wpłynąć na pogorszenie jej
  sytuacji finansowej, a w efekcie ujemnie wpłynąć na osiągane wyniki i perspektywy jej rozwoju.
  Ryzyko związane z regulacją i funkcjonowaniem wolnych obszarów celnych oraz składów
  wolnocłowych
  Sklep y Spółki funkcjonują na terenach wolnych obszarów celnych. Obowiązujące regulacje w zakresie
  funkcjonowania wolnych obszarów celnych oraz składów wolnocłowych przewidują możliwość ich
  zniesienia z urzędu lub na wniosek zarządzającego, przy czym zniesienie z urzędu może nastąpić między
  innymi w przypadku gdy zarządzający rażąco naruszył przepisy podatkowe lub celne. Spółk a nie posiada
  statusu zarządzającego wolnymi obszarami celnymi na terenie których prowadzone są jej sklepy.
  Baltona nie może zagwarantować, iż w związku z wnioskiem zarządzającego wolnym obszarem celnym,
  rażącym naruszeniem przez niego pr zepisów podatkowych lub celnych , zmianą regulacji prawnych
  dotyczących funkcjonowania wolnych obszarów celnych oraz zasad prowadzenia działalności na ich


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  13
  ter enie lub z innego powodu nie nastąpi zniesienie danego wolnego obszaru celnego, na terenie
  którego sklepy S półki prowadzą swoją działalność. Zniesienie wolnego obszaru celnego na terenie
  którego sklepy Spółki prowadz ą swoją działalność może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową
  Spółki oraz perspektywy jej rozwoju.
  3.1.2. Czynniki r yzyka związane z działalnością Grupy PHZ „Baltona ” S.A.
  Ryzyko braku możliwości kontynuowania działalności w sklepach Grupy Baltona zlokalizowanych na
  terenie Lotniska Chopina w War szawie
  Spółka zależna od PHZ „Baltona ” S.A. – B: Travel Retail Poland Sp. z o.o. („B: Travel”) – otrzymała od
  Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” („PPPL”) w dniu 16 lutego 2012 r. wypowiedzenia
  umów najmu powierzchni handlowych zlokalizowanych na Lotnisku Chopina w Warszawie ze skutkiem
  natychmiastowym, czego następstwem było wstrzymanie następnego dnia działalności handlowej w
  sześciu z ośmiu sklepów zlokalizowanych na Lotnisku Chopina. W dniu 17 marca 2012 r. BH Travel w
  celu uniknięcia, bezpraw nego w ocenie Spółki, naliczania kar umownych przez PPPL z tytułu umów
  najmu, przekazała temu podmiotowi pięć sklepów („Arrival”, „K=DS”, „Perfumeria”, „Bestseller” oraz
  „Esprit”), zaś 23 marca 2012 r. kolejny szósty sklep („Classic””), w wyniku czego B: T ravel
  kontynuowała działalność jedynie w sklepie „Airport Shop”. Na chwilę obecną nie prowadzimy
  działalności w żadnym ze sklepów na Lotnisku w Warszawie.
  Z uwagi na bezprawny, w opinii Emitenta , charakter wypowiedzenia umów najmu B: Travel m.in.
  zaskarżył a wypowiedzenia tych umów i na d atę sprawozdania B: Travel pozostaje w sporze sądowym
  z PPPL.
  W związku ze sporem pomiędzy B: Travel a PPPL Wojewoda Mazowiecki wszczął i przeprowadził
  postępowanie egzekucyjne przeciwko B: Travel, w wyniku którego odebrano w dniu 14 sierpnia 2012
  r. BH Travel dwa lokale sklepowe. Postanowieniem z dnia 1 lutego 2013 r. Wojewoda Mazowiecki
  ustalił koszty egzekucyjne na kwotę 171 tys. zł i zażądał ich zapłaty przez B: Travel pod rygorem
  wszczęcia egzekucji administracyjnej. W d niu 14 lutego 2013 r. B: Travel wystąpiła z zażaleniem na
  przedmiotowe postanowienie do Ministra Transportu z żądaniem wstrzymania jego wykonalności. B:
  Travel wskazała, że żądanie zapłaty jest nienależne co do zasady, zaś wysokość kosztów jest stukrotnie
  zawyżona. W wyniku przeprowadzonego postępowania i związanych z tym decyzji administracyjnych
  w dniu 23 grudnia 2015 r. B: Travel wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  z żądaniem wydania korzystnego rozstrzygnięcia w przedmiotowej m aterii na rzecz BH Travel.
  Postępowanie ze skargi kasacyjnej jest w toku. W ocenie Emitenta bardziej prawdopodobnym
  rozstrzygnięciem jest korzystne dla B: Travel zakończenie powyższych sporów.
  Negatywny wynik postępowań sądowych z PPPL, w szczególności kon ieczność zapłaty kar umownych
  naliczanych przez PPPL lub nie odzyskanie przez B: Travel możliwości sprzedaży towarów w sklepach
  na Lotnisku Chopina może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, wyniki finansowe i
  perspektywy Grupy. Ponadto, istnieje ry zyko, że nawet w przypadku uznania przez Sąd roszczeń B:
  Travel, Grupa nie uzyska kompensacji szkód poniesionych w związku z zaprzestaniem działalności na
  terenie Lotniska Chopina, co również może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, wyniki
  finanso we i perspektywy rozwoju Grupy. Wyżej opisana sytuacja związana z jednostk ą zależn ą BH
  Travel stwarza ryzyko kredytowe u Emitenta głównie w odniesieniu do umów pożyczek udzielonych
  przez Emitenta spółce B: Travel oraz ryzyko utraty zysków w postaci dywiden d.


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  14
  Ryzyko niezrealizowania celów strategicznych założonych przez Grupę Emitenta
  Zarząd podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu realizację zamierzeń strategii rozwoju
  Grupy , co należy traktować jako zobowiązanie do działania z najwyższą staranno ścią wymaganą od
  osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem spółkami kapitałowymi, a nie jako gwarancję
  realizacji powyższych celów. Na osiągnięcie zamierzonych przez Grupę Emitenta celów strategicznych
  ma bowiem wpływ wiele czynników zewnętrznych, n iezależnych od Zarządu, które pomimo działania
  z najwyższą starannością i według najwyższych profesjonalnych standardów nie będą możliwe do
  przewidzenia. Do czynników takich należą nieprzewidywalne zdarzenia rynkowe, zmiany przepisów
  prawnych bądź sposobu ich interpretacji, czy też zdarzenia o charakterze klęsk żywiołowych.
  Ponadto, przy ocenie szans realizacji przez Grupę Emitenta je go celów strategicznych nie jest możliwe
  wykluczenie popełnienia przez osoby odpowiedzialne błędów w ocenie sytuacji na rynku i podjęcia na
  jej podstawie nietrafnych decyzji, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową,
  wyniki oraz perspektywy rozwoju Grupy oraz samej Spółki .
  Ponadto, realizowana przez Grupę Baltona strategia rozwoju zakłada dalsze umacniani e pozycji
  rynkowej m.in. poprzez akwizycję podmiotów zagranicznych o podobnym profilu działalności. =stnieje
  ryzyko, iż tak zdefiniowana strategia nie przyniesie spodziewanych rezultatów ekonomicznych
  w zakładanym przez Emitenta horyzoncie czasowym z uwagi na typowe elementy ryzyka związanego
  z inwestycjami kapitałowymi. Przejęcie nowych podmiotów, proces ujednolicenia struktury
  organizacyjnej przejmowanych podmiotów oraz różnice w kulturze organizacji mogą wywrzeć w
  okresie przejściowym negatywny wpływ na działalność i wyniki finansowe Grupy Baltona. Ponadto
  podmioty przejmowane mogą być obciążone zobowiązaniami, być stroną sporów i postępowań lub
  mieć inne problemy natury organizacyjnej, prawnej lub finansowej, które mogą niekorzystnie wpłynąć
  na działalno ść Grupy po przeprowadzeniu akwizycji.
  Ryzyko awarii systemów informatycznych
  Istotnym aktywem Baltony i jej spółek zależnych są wykorzystywane systemy informatyczne
  pozwalające na sprawną i terminową realiz ację dostaw i obsługę sprzedaży . Ewentualna utrat a,
  częściowa lub całkowita, danych związana z awarią systemów komputerowych, a także ewentualne
  przerwy w funkcjonowaniu ww. systemów mogłyby negatywnie wpłynąć na bieżącą działalność spółek ,
  a tym samym na osiągane przez nią wyniki finansowe.
  Ryzyko związ ane z sezonowością
  Działalność Balton y, jak również jej spółek zależnych prowadzących sklepy i kawiarnie charakteryzuje
  się sezonowością popytu, rentowności i sprzedaży. Wynika to ze specyfiki branży lotniczej i związanej
  z tym sezonowości ruchu lotniczego . Grupa odnotowuje najniższą sprzedaż w okresie od listopada do
  kwietnia, a najwyższą w okresie od maja do października. W rezultacie przychody === kwartału są z
  reguły znacząco wyższe niż = kwartału. Zjawisko sezonowości ma wpływ na marże i wyniki finanso we
  realizowane w poszczególnych miesiącach i kwartałach oraz wpływa na zróżnicowane
  zapotrzebowanie Spółki na kapitał obrotowy.
  Ryzyko związane ze specyfiką logistyki lotniskowej
  Utrzymywanie odpowiednich zapasów towarów stanowi kluczowy czynnik dla zapewn ienie ciągłości
  sprzedaży w Grupie . Na dzień niniejszego sprawozdania spółki z Grupy wynajmuj ą powierzchnię
  magazynową na poszczególnych lotniskach (magazyny podręczne). Powierzchnia magazynowa


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  15
  magazynów lokalnych zlokalizowanych w portach lotniczych jest ograniczona, a koszt jej wynajmu jest
  stosunkowo wysoki. =stnieje ryzyko wystąpienia okresowych niedoborów zapasów magazynowych w
  niektórych placówkach Grupy bądź opóźnień w realizacji dostaw do poszczególnych sklepów, co może
  mieć wpływ na poziom sprzedaż y Grupy i jej wyniki finansowe.
  Ryzyko utraty płynności
  W przypadku okresowego znaczącego spadku sprzedaży Spółki Grupy mo gą doświadczyć niedoborów
  gotówki, co w konsekwencji może spowodować zmniejszenie stanu zapasów i opóźnienia w realizacji
  dostaw dla p otrzeb sklepów Grupy .
  Ryzyko operacyjne związane z działalnością Grupy
  PHZ „Baltona ” S.A. oraz jej spółki zależne posiada ją wdrożone określone wewnętrzne procedury
  dotyczące różnych aspektów jej działalności (procedury operacyjne), takie jak zapewnienie ci ągłości
  operacji, wypełnienie zobowiązań wobec organów administracyjnych oraz wobec partnerów
  handlowych. Niemniej, spółk i Grupy podlega ją ryzyku poniesienia szkody lub nieprzewidzianych
  kosztów spowodowanych przez niewłaściwe lub zawodne procedury wewnętr zne, ludzi, systemy
  informatyczne lub zdarzenia zewnętrzne, szkody w aktywach Grupy , oszustwa, bezprawne działania
  lub zaniechania pracowników Grupy lub innych podmiotów, za których działania lub zaniechania Grupa
  ponosi odpowiedzialność.
  W chwili obecnej Grupy nie ma wdrożonego, scentralizowanego programu compliance . Grupa
  rozpoczęła jednakże prace nad wdrożeniem w ramach grupy kapitałowej programu compliance,
  obejmującego wyodrębniony audyt wewnętrzny. Zatrudniono audytora wewnętrznego, któremu
  zlecono o kreślone obowiązki z zakresu kontroli wewnętrznej. W przypadku dalszego rozwoju
  programu compliance , Grupa zapewni osobom odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem
  odpowiednią niezależność oraz możliwość bezpośredniego raportowania do Rady Nadzorczej.
  Ryzyk o związane z zadłużeniem
  P:Z „Baltona” S.A. oraz jej spółki zależne korzysta ją i zamierza ją w przyszłości korzystać z finansowania
  dłużnego w postaci kredytów bankowych (finansowanie bieżącej działalności operacyjnej), leasingu
  finansowego (środ ki transpor tu, wyposażenie), innych instrumentów dłużnych oraz z pożyczek od
  jednostek powiązanych na nakłady inwestycyjne jak i inwestycje kapitałowe . Ewentualne istotne
  pogorszenie się płynności spółek Grupy może spowodować, że mo gą on e nie być w stanie spłacać
  zob owiązań odsetkowych oraz kapitału wynikających z zawartych umów finansowych. W takim
  przypadku zadłużenie Grupy z tytułu kredytów bankowych może zostać częściowo lub w całości
  postawione w stan natychmiastowej wymagalności, a w razie braku jego spłaty, ins tytucje finansujące
  będą mogły skorzystać z zabezpieczeń udzielonego finansowania ustanowionych na aktywach Grupy .
  Ryzyko utraty doświadczonej kadry menedżerskiej
  Grupy prowadzi działalność w branży, w której zasoby ludzkie i kompetencje pracowników stanow ią
  istotne aktywa oraz jeden z najważniejszych czynników sukcesu. Wiedza, umiejętności i doświadczenie
  członków Zarządu oraz innych osób zajmujących kluczowe stanowiska w Grupie stanowią czynniki
  kluczowe z punktu widzenia interesów strategicznych Balton y. W przypadku utraty kluczowych dla
  Grupy pracowników może ona nie być w stanie w krótkim czasie zastąpić ich nowymi osobami, co może
  negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy jej rozwoju.


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  16
  Ryzyko związane z uzależnieniem od branży lotniczej
  Większość placówek handlowych Grupy Balton a zlokalizowana jest w obrębie portów lotniczych, a
  dostęp do tych placówek mają wyłącznie pasażerowie korzystający z tych lotnisk. W związku z tym
  popyt na asortyment oferowany przez Grupę uza leżniony jest bezpośrednio od sytuacji portów
  lotniczych oraz linii lotniczych. Ewentualne pogorszenie sytuacji finansowej tych podmiotów, strajki
  lotnicze lub inne zdarzenia lotnicze zakłócające funkcjonowanie portów lotniczych, a także
  niekorzystne zjawi ska atmosferyczne (huragany, wybuchy wulkanów oraz inne katastrofy naturalne)
  mogą przyczynić się do ograniczenia liczby pasażerów. Grupa Baltona jest również narażona na ryzyko
  wystąpienia siły wyższej, m.in. awarii systemowych, ataków terrorystycznych, e pidemii , konfliktów
  zbrojnych i innych zdarzeń mających wpływ na branżę lotniczą. Zaistnienie którejkolwiek z powyższych
  okoliczności może wpłynąć negatywnie na poziom sprzedaży oraz wyniki finansowe Grupy .
  Ryzyko wejścia na nowe rynki
  Strategia Grupy Balt ona zakłada ekspansję poprzez umacnianie pozycji Grupy na rynkach istniejących
  (rozwój w obszarach dotychczasowej działalności, tj. wzmocnienie pozycji rynkowej na rynku lokalnym
  sprzedaży duty -free ), wejście na nowe rynki geograficzne (rozwój poprzez prze jęcia oraz pozyskiwanie
  nowych koncesji w portach lotniczych) oraz pozyskanie nowych rynków produktowych (rozszerzenie
  działalności m.in. o sprzedaż na pokładach samolotów i p romów, wdrożenie nowych form sprzedaży).
  Wchodzenie na nowe rynki związane jest z koniecznością poniesienia nakładów dotyczących adaptacji
  zakresu świadczonych usług i sprzedawanych towarów do wymogów lokalnych (w tym m.in.
  uwzględnienie lokalnych barier prawnych) oraz opracowania zupełnie odmiennych strategii
  sprzedażowych. Ponadto, n ależy mieć na względzie ewentualne różnice kulturowe występujące
  pomiędzy dotychczasowymi a planowanymi rynkami działalności Grupy.
  =stnieje zatem ryzyko, że korzyści związane z wejściem Grupy na nowe rynki mogą być mniejsze niż
  planowane lub też mogą zost ać osiągnięte w dłuższym niż zakładany obecnie przez Grupę Baltona
  horyzoncie czasowym, a tym samym wyniki finansowe osiągane przez Grupę , w tym przez Emitenta, w
  przyszłości mogą być niższe niż zakładane.
  Ryzyko związane z umowami najmu
  Grupa prowadzi swo ją działalność handlową na podstawie zawartych umów najmu powierzchni
  handlowej i magazynowej w sześciu portach lotniczych na terytorium Polski oraz w lokalizacjach
  zagranicznych . =stnieje ograniczona podaż powierzchni handlowej, która może być przedmiotem
  umów najm u na terenie portów lotniczych. Zawarcie umów najmu dotyczących powierzchni handlowej
  na terenie tych portów zwyczajowo poprzed zone jest szczegółowa procedurą przetargową lub
  konkursową . W większości przypadków umowy najmu zawarte są przez spółk i Grupy Balton a na czas
  nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia w terminie w umowach tych przewidzianych albo na okres
  5 lat lub 7 lat . Grupa nie może wykluczyć, iż umowy najmu mogą zostać również wypowiedziane przed
  upływem okresu na jaki zostały zawarte , jak również nie może wykluczyć, iż umowy te nie zostaną
  przedłużone po upływie okresu, na jaki zostały zawarte. Powyższe okoliczności mogłoby mieć istotny
  negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki .
  Ryzyko związane z koncentracją dostawców
  W działalności Grupy występuje koncentracja dostawców. Największym dostawcą Grupy jest Eurocash
  Serwis Sp. z o.o. (działający wcześniej ja ko KDWT Sp. z o. o. i KDWT S.A., dostawca wyrobów


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  17
  tytoniowych) . W 2015 r. ponownie rozpoczęto współpracę z firmą Gebr. Heinemann SE & Co. KG
  (dostawca kosmetyków , alkoholi i słodyczy ), który stał się drugi m co do wielkości dostawcą Spółki.
  Ponadto, rynek dostawców wyrobów tytoniowych w Polsce jest silnie skoncentrowany (czterech
  głównych graczy posiadających w sumie około 50% rynku dys trybucji hurtowej), co powoduje, że siła
  przetargowa dostawców Grupy w tym segmencie jest relatywnie wysoka. W przypadku ewentualnej
  utraty jednego z głównych dostawców Grupa jest w stanie odpowiednio szybko nawiązać współpracę
  z nowym podmiotem, jednak s ytuacja taka może spowodować przejściowe krótkotrwałe zakłócenia w
  dostawach do placówek Grupy oraz przejściowe pogorszenie warunków handlowych, co w
  konsekwencji mogłoby mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Grupy.
  Ryzyko związan e z możliwością naruszenia obowiązków informacyjnych
  PHZ „Baltona ” S.A. jako podmiot, którego akcje wprowadzono do obrotu na rynku regulowanym
  Giełdy Papie rów Wartościowych w Warszawie, zobligowany jest do wypełniania obowiązków
  informacyjnych, w tym do p rzekazywania informacji bieżących i okresowych w zakresie i na
  zasadach określonych m.in. w Rozporządzeniu MAR, Ustawie o Ofercie Publicznej, Ustawie o Obrocie
  Instrumentami Finansowymi , aktów wykonawczych do tych Ustaw oraz Regulaminie GPW, którym
  podle gają spółki notowane na rynku regulowanym GPW. Przepisy powyższych regulaminów oraz ustaw
  dotyczące obowiązku i zakresu ujawniania informacji mogą być różnie interpretowane. Emitent stoi na
  stanowisku, iż jako spółka notowana na rynku Giełdy Papierów Warto ściowych prawidłowo wypełnia
  obowiązki informacyjne i dokłada wszelkich starań aby na bieżąco informować rynek i inwestorów o
  wszelkich zdarzeniach istotnych dla działalności je j Grupy. Spółka nie może jednakże wykluczyć, że
  Giełda lub Nadzorca zajmie w p rzyszłości odrębne stanowisko w tej kwestii, co może skutkować
  nałożeniem na nią sankcji przewidzianych w przepisach prawa . Ponadto, nie można wykluczyć, że na
  skutek przyjęcia przez Spółkę niewłaściwej interpretacji przepisów dotyczących raportowania lu b
  niesprzyjającego zbiegu okoliczności może dojść do nienależytego wykonania obowiązków
  informacyjnych, a w konsekwencji do zastosowania wobec niej sankcji przewidzianych w Ustawie o
  Ofercie, co może mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki lub spowodować zak łócenie obrotu jego
  akcjami.
  Ryzyko finansowe
  Spółka jest narażona na następujące rodzaje ryzyka wynikające z korzystania z instrumentów
  finansowych:
  • ryzyko kredytowe w tym ryzyko przepływów pieniężnych;
  • ryzyko płynności ;
  • ryzyko rynkowe ;
  • ryz yko walutowe;
  • ryzyko stopy procentowej.
  Szczegółowy opis ww. ryzyk został zamieszczony również w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
  za 201 7 r. w punkcie nr 5 Zarządzanie ryzykiem kredytowym .
  Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem
  Zarząd y poszczególnych Spółek pono szą odpowiedzialność za ustanowienie i nadzór nad zarządzaniem
  ryzykiem przez daną Spółkę. Zasady zarządzania ryzykiem przez Spółkę mają na celu identyfikację i


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  18
  analizę ryzyka , na które Spółka jest narażona, określenie odpowiednich limitów i kontroli, jak też
  monitorowanie ryzyka i stopnia dopasowania do niego limitów. Zasady zarządzania ryzykiem i systemy
  podlegają regularnym przeglądom w celu uwzględnienia zmiany warunków rynkowych i zmian w
  działalności Spółki.
  Ryzyko kredytowe oraz ryzyko przepływów pienię żnych
  Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia straty finansowej przez Grupę w sytuacji, kiedy klient lub
  strona instrumentu finansowego nie spełni obowiązków wynikających z umowy. Ryzyko kredytowe
  związane jest przede wszystkim z należnościami od kontr ahentów oraz udzielonymi pożyczkami i
  depozytami. Grupa stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest
  monitorowana na bieżąco.
  Narażenie Grup y na ryzyko kredytowe jak również na ryzyko związane z przepływami pieniężnymi jest
  ograniczone, co wynika z tego że prowadzi ona sprzedaż towarów wyłącznie za gotówkę oraz poprzez
  płatności kartami płatniczymi i kredytowymi, co jest zgodne ze specyfiką branży Duty Free. Pozostała
  sprzedaż utrzymuje się na poziomie 20 % w 201 7 roku i 15% w 201 6 roku to sprzedaż usług , w tym usług
  marketingowych na rzecz dostawców, gdzie należności z tego tytułu są kompensowane z
  zobowiązaniami lub nimi zabezpieczane , sprzedaż do placówek dyplomatycznych oraz sprzedaż
  hurtowa do jednostek powiązanych oraz niepowiązanych . Partner , poprzez którego dana Spółka
  autoryzuje karty płatnicze to firma będąca jednym z lider ów w branży, a termin płatności jest bardzo
  krótki. W Grupie występuje również ryzyko kredytowe w odniesieniu do umów pożyczek udzielonych
  spółko m zależnym. W opinii Zarządu ryzyko kredytowe jest minimalne.
  Ryzyko płynności
  Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia trudności w spełnieniu przez Grupę obowiązków
  związanych ze zobowiązaniami finansowymi, które rozliczane są w drodze wydania środków
  pieniężnych lub innych aktywów finansowych. Zarządzanie płynnością przez spółki Grupy polega na
  zapewnianiu, w możliwie najwyższym stopniu, aby dana Spółka zawsze posiadała płynność
  wystarczającą do regulowania wymaganych zobowiązań, zarówno w normalnej j ak i kryzysowej
  sytuacji, bez narażania na niedopuszczalne straty lub podważenie reputacji Spółki. Zazwyczaj każda
  Spółka Grupy ma zapewnione środki pieniężne płatne na żądanie w kwocie wystarczającej dla pokrycia
  oczekiwanych wydatków operacyjnych w okres ie 30 dni, w tym na obsługę zobowiązań finansowych.
  Ta polityka nie obejmuje jednak ekstremalnych sytuacji, których nie można przewidzieć na podstawie
  racjonalnych przesłanek, takich jak na przykład klęski żywiołowe.
  Ryzyko rynkowe
  Ryzyko rynkowe polega na tym, że zmiany cen rynkowych, takich jak kursy walutowe i stopy
  procentowe będą wpływać na wyniki Grupy lub na wartość posiadanych instrumentów finansowych.
  Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest utrzymanie i kontrolowanie stopnia narażenia Spółki Grupy
  na ryzyko rynkowe w granicach przyjętych parametrów, przy jednoczesnym dążeniu do optymalizacji
  stopy zwrotu.
  W celu zarz ądzania ryzykiem rynkowym Spółki Grupy mogą kupować i sprzed awać instrumenty
  pochodne, jak też przyjmuje na siebie zobowiązania finan sowe. Wszystkie transakcje odbywają się w
  ramach polityki stosowanej przez Zarząd.  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  19
  Ryzyko walutowe
  Spółk i Grupy narażon e są na ryzyko walutowe w związku z transakcjami sprzedaży, zakupu oraz
  pożyczkami, które są wyrażone w walucie innej niż waluta funkcj onalna danej Spółki. Transakcje te są
  wyrażane głównie w EUR, USD. W związku z tym, że znacząca część zakupów towarów realizowana jest
  w EUR, istnieje ryzyko wahań marż na sprzedawanych towarach, które w przypadku osłabienia się
  polskiej waluty mogą spadać . W praktyce Grupa minimalizuje wpływ wahań kursu wymiany EUR/PLN
  odpowiednio dostosowując ceny towarów, dla zachowania zakładanych marż. Na dzień 31 grudnia
  201 7 roku Grupa nie była już stroną żadnego kontraktu terminowego na zakup walut. W stosunku do
  ak tywów pieniężnych i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych polityka Grupa zapewnia, że
  ekspozycja netto jest utrzymywana na akceptowalnym poziomie poprzez, w razie zaistnienia takiej
  potrzeby, kupno lub sprzedaż walut obcych po kursach spot, w celu pokryc ia krótkoterminowych
  niedoborów. Inwestycja Hednostki Dominującej w zagraniczne jednostki zależne w ocenie Zarządu nie
  rodzi znaczącego ryzyka walutowego, które wymagałoby zabezpieczenia.
  Ryzyko stopy procentowej
  Do 2016 roku Grupa stosowała politykę, zg odnie z którą pożyczki udzielone oprocentowane są w edłu g
  stałych stóp procentowych, natomiast zobowiązania finansowe oprocentowane są w edług stóp
  zmiennych z wyjątkie m pożyczek otrzymanych od spółek powiązan ych Flemingo International (BVI)
  Limited i Flemin go International Limited , gdzie występuje stała stopa procentowa. W 2016 nastąpiła
  konsolidacja niektórych udzielonych pożyczek wewnątrzgrupowych (poza otrzymanymi od jednostki
  powiązanej ) i zmiana ich oprocentowania na oprocentowanie w edłu g stopy zmienne j. Na
  zobowiązania finansowe składają się oprócz pożyczek kredyty w rachunku bieżącym, których saldo
  zmienia się każdego dnia. Grupa narażona jest na ryzyko zmienności przepływów pieniężnych
  powodowanych przez stopy procentowe związane ze zobowiązaniami o zmiennych stopach
  procentowych, oraz na ryzyko zmienności wartości godziwej dla aktywów i zobowiązań o stałych
  stopach procentowych. =stnieje ryzyko, iż ewentualny wzrost rynkowych stóp procentowych w Polsce
  przyczyni się do wzrostu bieżących kosztów finan sowych Grupy , jak również wyższych kosztów obsługi
  nowego zadłużenia, co może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki oraz
  perspektywy rozwoju Grupy . Grupa nie zabezpiecza się przed tego rodzaju ryzykiem.
  3.2. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na
  działalność E mitenta oraz Grupy Baltona i osią gnięte prz ez wyniki w 201 7 roku
  Rozwój Grupy warunkują zarówno czynniki zewnętrzne, niezależne od niej , jak i czynniki wewnętrzne,
  związane bezpośrednio z jej działalnością. W opinii Zarządu Emitenta wymienione poniżej czynniki
  należą do najważniejszych czynników mających wpływ na wyniki osiągnięte 201 7, a w niektórych
  przypadkach również na wyniki osiągane w roku kolejnym.
  Sytuacja makroekonomiczna na r ynkach działalności Baltony
  W roku 201 7 zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych następował stabilny wzrost PKB, oraz
  zwiększeniu uległo uczestnictwo mieszkańców Pols ki w wyjazdach turystycznych w stosunku do 201 6
  roku . W roku 201 8, na bazie wypowi edzi ekonomistów, stabilny wzrost gospodarcz y będzie
  utrzyman y.  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  20
  Koniunktura w turystyce
  Na poziom ruchu czarterowego mogą mieć wpływ ewentualne problemy finansowe oraz upadłości
  podmiotów gospodarczych działających w branży turystycznej. Zmniejsz enie ruc hu czarterow ego w
  regionalnych portach lotniczych, poza Warszawą, w których to portach Baltona prowadzi działalność
  może przełożyć się na liczbę klientów odwiedzających lokalizacje zarządzane przez Grupę .
  Konkurencja ze strony innych podmiotów w Polsce
  Zak ończone w 201 7 r. przetargi /konkursy na powierzchnię handlową w ramach nowo budowanych lub
  rozbudowywanych portów lotniczych w Polsce pokazują, że nasila się presja na ustalanie coraz
  wyższych czynszów i czynnik ten będzie miał wpływ na wyniki także w kole jnych okresach.
  Kształtowanie się kursów walutowych
  W roku 201 7 kluczowa dla wyników finansowych Spółki para w alutowa EUR/PLN notowała spadki w
  stosunku do roku poprzedzając ego , natomiast kurs średni spadł o 3% w stosunku do roku 201 6.
  Reorganizacja dzi ałalności Spółki
  W 2015 r. przyjęty został Plan reorganizacji działalności Spółki , którego c elem jest:
  1. Optymalizacja procesów logistycznych w grupie kapitałowej Emitenta;
  2. Wykorzystanie rosnącej siły zakupowej grupy kapitałowej Emitenta i Grupy Flemingo;
  3. Optymalizacja poszczególnych linii biznesowych;
  4. Rozbudowa centrów kompetencji w ramach struktur grupy Emitenta;
  5. Uproszczenie struktur grupy kapitałowej Emitenta.
  Reorganizacja umożliwi Spółce zwiększenie poziomu wydajności pracy oraz optymalizacji kosztów i
  wykorzystania w pełni posiadanych aktywów, w tym wykorzystania silnej pozycji Grupy Flemingo w
  segmencie duty free . Według szacunków Emitenta, przeprowadzenie opisanej reorganizacji pozwoli na
  większą koncentrację Spółki na głównej działalności. W ramach planu reorganizacji Zarząd Spółki
  zamierza dokonać przeglądu systemu zakupów oraz planuje dalszą optymalizację zakupów i wsparcia
  logistycznego Spółki. Oszczędności Emitenta poczynając od 201 6 r. wynios ły rocznie pomiędzy 3 a 3,5
  mln zł. Plan jest częścią reorganizacji w Europie grupy Flemingo, podmiotu domi nującego w stosunku
  do Emitenta. Grupa Flemingo jest właścicielem Ashdod :oldings Limited będącego większościowym
  akcjonariuszem Emitenta.
  W ramach planu reorganizacji działalności Spółki w 2015 r., zost ały zrealizowane następujące działania:
  1. zamknięcie magazynu centralnego (składu celnego) zlokalizowanego w Warszawie przy ul.
  Działkowej 115,
  2. zmiana głównego dostawcy dostarczającego kosmetyki i powrót do współpracy z firmą Gebr.
  Heinemann SE & Co. KG ,
  3. realizacja zakupów towarów w procedurze zawieszonej akcyzy ,
  4. rozbudowa centrum usług wspólnych prowadzącego centralną obsługę księgową dla spółek z
  Grupy,
  5. przeniesienie zaopatrzenia dyplomatów do spółek zależnych z Grupy Chacalli –De Decker.


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  21
  Z kolei w ramach planu reorganizacji działalności Spółki w 201 6 r. w związku z zamknięciem magazynu
  centralnego w Warszawie zmieniono siedzibę Spółki z ul. Działkowej 115 na biuro o mniejszej
  powierzchni zlokalizowane przy ul. Flisa 4. Według szacunków Zarządu zmniejsz enie powierzchni
  wynajmu biura pozwoli na osiągniecie oszczędności około 300 tys. zł rocznie na kosztach najmu.
  Zamknięcie magazynu centralnego i zwolnienie pracowników zatrudnionych przy jego obsłudze oraz w
  dziale logistyki pozwoliło na zmniejszenie ko sztów wynagrodzeń o ponad 420 tys. zł rocznie. Zmiana
  dostawcy z Nuance Group na Gebr. Heinemann SE & Co. KG pozwoliła na uzyskanie wzrostu w zakresie
  dodatkowych korzyści od dostawcy o około 300 tys. zł rocznie.
  W ramach uproszczenia struktury grupy kapi tałowej Emitenta Zarząd Grupy podpisał w dniu 16
  sierpnia 2017 r. umowę sprzedaży udziałów w spółce Magna Project sp.z.o.o z siedzibą w Warszawie.
  Sprzedana spółka nigdy nie zaczęła prowadzić działalności . Ponadto w dniu 15 grudnia 2017 r. została
  założona spółka Liege Airport Shop BVBA z siedzibą w Belgii , w której 99,5 % udziałów w kapitale
  własnym objęła P:Z „Baltona” S.A . i 0,5% udziałów w kapitale własnym objęło Centrum Usług
  Wspólnych Baltona Sp. z o.o . Spółka ta może zostać wykorzystania w dalszych dz iałaniach mających na
  celu o ptymalizacj ę poszczególnych linii biznesowych .
  Ograniczenie działalności na lotnisku w Gdańsku
  Z danych zarządczych wynika, że niewybranie oferty Emitenta dotyczącej najmu powierzchni
  przeznaczonych na prowadzenie działalności h andlowej i gastronomicznej w Terminalach Pasażerskich
  Portu Lotn iczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy spowod owało , że w 2017 roku EB=TDA Emitenta zmniejszy ła
  się o 3.541 tys. PLN, a przychody ze sprzedaży o 7 6.361 tys. PLN.
  3.3. Informacje o istotnych zdarzeniach w t ym zawartych umowach znaczących dla działalności
  Emitenta i jego Grupy Kapitałowej
  ➢ W dniu 16 stycznia 2017 r. Zarząd Przedsiębiorstwa :andlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
  podpisał aneks do Umowy na mocy, którego okres najmu powierzchni w Terminalu T2 w Porc ie
  Portem Lotniczym Poznań – Ławica został przedłużony o kolejne 24 miesiące i aktualnie
  obowiązuje do dnia 6 lipca 2019 r. Zgodnie z postanowieniami Aneksu zakres powierzchni
  najmu nie uległ zmianie względem dotychczas wynajmowanej powierzchni i wynosi ok . 1852
  m². Szacowana wartość przedmiotu najmu w okresie wskazanych powyżej 24 miesięcy
  wyniesie od 19,38 mln zł netto do 25 mln zł netto.
  ➢ W dniu 14 marca 2017 roku podpisany został aneks do umowy ramowej w sprawie współpracy
  handlowej dotyczącej sprzedaży papierosów, farmaceutyków, artykułów higienicznych i
  artykułów spożywczych dalej: Umowa, o której zawarciu Emitent informował raportem
  bieżącym nr 30/2015 z dnia 16 października 2015 r. Stronami Aneksu są Emitent, jego spółki
  zależne tj. Baltona Shipchandl ers Sp. z o. o., Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o. o. oraz
  Eurocash Serwis Sp. z o. o. Aneks został zawarty z datą obowiązywania od początku 2017 roku
  i przedłuża obowiązywanie Umowy o kolejne 2 lata, czyli do końca 2018 r. W związku z
  wejściem w życie aneksu z początkiem 2017 r. postanowienia Umowy dookreśliły zasady
  współpracy pomiędzy stronami w okresie od początku 2017 roku do dnia zawarcia Aneksu
  realizowanej na podstawie ogólnych warunków dostaw. Szacowana wartość obrotów w
  kolejnych dwóch latach obowiązywania Umowy, czyli w latach 2017 - 2018 wyniesie łącznie
  ok. 133 mln zł. netto.


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  22
  ➢ W dniu 21 marca 2017 r. podpisano porozumienie regulujące zakończenie współpracy w Porcie
  Lotniczym Gdańsk, zgodnie z którym określone lokale i pomieszczenia zostaną z wrócone w
  marcu i kwietniu 2017 r. Spółka zależna od P:Z „Baltona” będzie kontynuować działalność
  operacyjną w Terminalach Pasażerskich Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy w kawiarni
  na podstawie obecnie obowiązujących umów najmu w tej lokalizacji do czerwca 2018 r.
  ➢ W dniu 1 2 kwietnia 201 7 roku odbyło się Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  Przedsiębiorstwa :andlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. , które podjęło uchwał y w
  przedmiocie powołania Pana Roberta Hędrzejczyka i Pana Pawła Deptuły w skład Rady
  Nadzorczej Emitenta .
  ➢ W dniu 20 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa najmu 946,70 m² powierzchni handlowej
  w Porcie Lotniczym w Tallinie w Estonii. Termin obowiązywania umowy został wskazany na
  czas określony od dnia 1 listopada 2017 r. lub 1 styc znia 2018 r. (w zależności od terminu
  przekazania lokali do rozpoczęcia prac adaptacyjnych) do 31 grudnia 2024 r. Szacowana
  wartość umowy wyniesie pomiędzy 20 a 31 mln Euro.
  ➢ W dniu 31 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta dokonała odnowienia kadencji Prezes a
  Zarządu Spółki. W związku z powyższym Pan Piotr Kazimierski został odwołany z Zarządu Spółki
  z upływem dnia 31 maja 2017 r. oraz powołany na kolejną trzyletnią kadencję z dniem 1
  czerwca 2017 r., gdzie jednocześnie została mu powierzona funkcja Prezesa Z arządu.
  ➢ W dniu 27 czerwca 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  Przedsiębiorstwa :andlu Zagranicznego „BALTONA” S.A., które podjęło uchwały w
  przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i przyjęcia sprawozdań z działalności
  Zarządu za 201 6 rok, udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 201 6 oraz uznania warunkowego podwyższenia kapitału
  określone go uchwałą nr 6 z dnia 30 sierpnia 2011 r., uchwałą nr 5 z dnia 12 czerwca 2 013 r.
  zmienione j uchwałą nr 6 z dnia 19 lutego 2015 r. za niezrealizowane i uchwałę w sprawie
  przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  ➢ W dniu 25 lipca 201 7 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu
  uprawnionego do badania sprawozdań finan sowych celem zbadania jednostkowych oraz
  skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 201 7 i 2018 rok. Podmiot ten dokona również
  przeglądu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za = półrocze
  201 7 roku i = półrocze 2018 roku . Wyb ranym podmiotem jest Grant Thornton spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu , ul. abpa.
  Antoniego Baraniaka 88E, 61 -131 Poznań.
  ➢ W dniu 29 września 2017 r. Zarząd Przedsiębiorstwa :andlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
  zawarł z bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. aneks do wielocelowej linii kredytowej na mocy,
  którego Bank w szczególności przedłużył Spółce do dnia 30 września 2018 r. bieżący okres
  udostępnienia kredytu do maksymalnej wysokości 30 mln zł, z okresem k redytowania do dnia
  8 lutego 2021 roku. Dodatkowo w tym samym dniu Zarząd Hednostki Dominującej zawarł z
  bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. umowę o kredyt nieodnawialny w wysokości 3.855 tys. zł z
  przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie 80% kosztó w netto związanych z
  inwestycjami Hednostki dominującej oraz jej spółki zależnej Baltona Duty Free Estonia OÜ w
  2017 i 2018 roku dotyczących urządzenia pomieszczeń handlowych na lotnisku w Tallinie na
  okres do 5 grudnia 2020 r. Uruchomienie kredytu ma na stąpić do 31 grudnia 2018 r.
  ➢ W dniu 5 października 2017 r. została zawarta z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A.
  umowa najmu 296 m2 powierzchni handlowej w Terminalu B w Międzynarodowym Porcie


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  23
  Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Umowa została zawarta w związku ze złożeniem przez
  Emitenta najkorzystniejszej oferty w aukcji. Termin obowiązywania Umowy został wskazany
  na czas określony od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., przy czym strony
  uzgodniły potencjalną możliwość przedłużenia Um owy na uzgodniony okres czasu, w związku
  z planowaną przebudową Terminala B. Szacowana wartość Umowy w okresie jej
  obowiązywania wyniesie od 11 mln PLN netto do 20 mln PLN netto.
  ➢ Zarząd Przedsiębiorstwa :andlu Zagranicznego "Baltona" S.A. zawarł w dniu 9 października
  2017 r. umowę z Unity Line Limited określającą zasady prowadzenia przez Emitenta
  działalności handlowej na czterech promach morskich należących do Unity Line. Na mocy
  Umowy Emitent otrzymał wyłączną koncesję na prowadzenie działalności handlow ej na ww.
  promach. Umowa została zawarta na okres od 1 listopada 2017 roku do 31 października 2020
  roku. Rozpoczęcie prowadzenia działalności handlowej nastąpi ło 3 listopada 2017 r.
  Szacowana wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wyniesie od 11 mln PLN netto do 19
  mln PLN netto.
  ➢ W dniu 6 listopada 2017 r. Emitent powziął informację o podpisaniu przez Port Lotniczy
  Wrocław S.A. umowy najmu ok. 846 m ² powierzchni handlowej. Termin obowiązywania
  Umowy został wskazany na czas nieokreślony od dnia 6 listopad a 2017 r., przy czym Umowa
  nie może być wypowiedziana przez żadną ze stron w terminie 5 lat od dnia 1 października 2017
  r. Po upływie ww. pięcioletniego terminu okres wypowiedzenia Umowy ustalony został na 3
  miesiące. Przewidywane terminy przekazania przed miotu najmu zostały ustalone odrębnie dla
  poszczególnych powierzchni handlowych w przedziale czasowym od listopada 2017 r. do maja
  2018 r. Szacowana wartość Umowy w okresie 5 lat jej obowiązywania, wyniesie od 80 mln PLN
  netto do 100 mln PLN netto.
  ➢ W dniu 14 listopada 201 7 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  Przedsiębiorstwa :andlu Zagranicznego „B altona ” S.A. , które podjęło uchwał y w przedmiocie
  upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia, zmian w Statucie Sp ółki
  i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i
  przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej .
  ➢ W dniu 22 lutego 2018 roku do Spółki wpłynął pakiet obustronnie podpisanych dokumentów
  obejmujących w szcze gólności aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej na mocy,
  którego wysokość limitu udzielonego w ramach linii wielocelowej ulegnie zwiększeniu z 30 mln
  zł do 33 mln zł. W związku z podwyższeniem ww. limitu dokonana zostanie aktualizacja
  zabezpieczeń n ależności z tytułu tej umowy. Niezależnie od powyższego, w związku z
  aneksowaniem ww. umowy dokonano również aktualizacji zabezpieczeń dwóch umów
  kredytów nieodnawialnych zawartych pomiędzy Spółką a Bankiem, o w szczególności w
  zakresie zwiększenia do 14 m ln zł maksymalnej wysokości zabezpieczenia w ramach zastawu
  rejestrowego na zapasach towarów przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność
  Emitenta jak również ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń dla gwarancji korporacyjnych
  udzielonych przez Chacall i – De Decker N.V. (Belgia) do wysokości odpowiednio 6,75 mln zł
  oraz 5,78 mln zł.
  ➢ W dniu 22 lutego 2018 roku wraz z dokumentem aneksów, o których mowa powyżej do Spółki
  wpłynęła obustronnie podpisana umowa o kredyt nieodnawialny w wysokości 4,53 mln zł z
  okresem uruchomienia do końca 2018 roku oraz 48 -miesięcznym okresem kredytowania, który
  zostanie wykorzystany na finansowanie oraz refinansowanie kosztów inwestycji związanej z
  rozpoczęciem działalności przez Grupę Kapitałową Baltona na lotnisku we Wrocła wiu,


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  24
  Katowicach oraz na promach Unity Line. W związku z zawarciem ww. umowy kredytowej
  udzielone zostaną zabezpieczenia obejmujące zakres zbliżony do dotychczas udzielanych
  zabezpieczeń na rzecz Banku.
  W okresie sprawozdawczym spółki z Grupy nie zawierały innych niż wymienione umów istotnych
  zawartych pomiędzy akcjonariuszami, umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji .
  3.4. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostką od niego zależną z
  podmiotami powiązanymi na innych warunk ach niż rynkowe.
  W 201 7 r. Hednostka Dominująca ani jej spółki zależne nie zawierał y z podmiotami powiązanymi
  transakcji na warunkach innych niż rynkowe. =nformacje nt. transakcji zawieranych przez Spółkę z
  podmiotami powiązanymi zostały przedstawione w j ednostkowym sprawozdaniu finansowym w
  punkcie 3 0 Transakcje z jednostkami powiązanymi.
  3.5. Perspektywy rozwoju działalności PHZ „Baltona ” S.A. oraz Grupy Kapitałowej
  Głównymi strategicznymi celami rozwoju Spółki na rok 201 7 są:
  ➢ Rozwój dotychczasowej działal ności ,
  ➢ Pozyskanie nowych źródeł przychodów .
  Roz wój dotychczasowej działalności
  Emitent zamierza podejmować działania ukierunkowane na wzmocnienie swojej pozycji na polskim
  rynku duty -free w portach lotniczych poprzez rozwój organiczny, wykorzystując prze widywany wzrost
  lotniczego ruchu pasażerskiego (biznesowego i turystycznego), wzrost zamożności społeczeństwa oraz
  plany rozwojowe krajowych portów lotniczych.
  Spółk a zamierza wzmocnić swoją pozycję rynkową w zakresie sprzedaży w sklepach zlokalizowanych w
  portach lotniczych poprzez:
  ➢ Poprawę efektywności funkcjonowania sklepów oraz placówek gastronomicznych poprzez
  efektywniejszą konwersję pasażerów przebywających w otoczeniu sklepu na jego klientów
  oraz osiągnięcie wzrostu wartości pojedynczej transakcji,
  ➢ Optymalizację powierzchni oraz wystroju sklepów ,
  ➢ Optymalizację oferty asortymentowej, aktywne monitorowanie aktualnych trendów w
  zakresie preferencji i oczekiwań klientów ,
  ➢ Optymalizacj ę oferty cenowej, maksymalizującej wyniki finansowe w dłuższym okresie ,
  ➢ Aktywne działania marketingowe i promocyjne, mające na celu odświeżenie, promowanie oraz
  wzrost świadomości posiadanych marek.
  Pozyskanie nowych źródeł przychodów
  Drugim strategicznym kierunkiem rozwoju Grupy Baltona w lata ch następnych jest ekspansja p oprzez
  rozwój sieci sprzedaży na rynku krajowym, rozwój sieci sprzedaży za granicą oraz wejście na nowe rynki
  produktowe (nowe obszary działalności).  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  25
  Rozwój sieci sprzedaży w Polsce
  Baltona zamierza aktywnie uczestniczyć w przetargach /konkursach na powier zchnie handlowe w
  ramach nowych terminali w nowo powstających bądź rozbudowywanych portach lotniczych. Ponadto
  Grupa zamierza pozyskiwać dodatkowe powierzchnie handlowe w portach lotniczych, w których jest
  już obecna.
  Ekspansja zagraniczna
  W ocenie Zarząd u, Baltona, dzięki swojej ugruntowanej pozycji na rynku krajowym, jest przygotowana
  do aktywnej ekspansji zagranicznej. Grupa zamierza aktywnie rozszerzać działalność na rynkach
  zagranicznych poprzez uczestnictwo w procesie konsolidacji rynku europejskiego (akwizycje lokalnych
  i regionalnych operatorów sklepów wolnocłowych).
  Nowe obszary działalności
  Grupa planuje osiągnąć dywersyfikację realizowanych przychodów poprzez rozszerzenie oferty o nowe
  obszary działalności.
  Otwarcia sklepów
  W roku 201 7 nastąpi ło otwarcie trzech nowych sklep ów w Katowicach, otwarcie trzech nowych
  sklepów we Wrocławiu oraz otwarcie sklep ów wolnocłow ych na czterech promach Unity Line . Od
  01.01.2018 uruchomiono sklepy na lotnisku Tallinie.
  Zamknięcia sklepów
  W roku 201 7 nastąpiło zamknię cie sklepów i kawiarni w Gdańsku w związku zakończeniem
  prowadzeni a działalności handlowej w Terminalach Pasażerskich Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha
  Wałęsy .
  Inwestycje kapitałowe
  W 201 7 r. nastąpiło dokapit alizowanie jednostek zależny ch: Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o.o. w
  kwocie 250 tys. zł, BH Travel Retail Poland Sp. z o.o. w kwocie 2 05 tys. zł , Baltona France S.A.S. w kwocie
  60 tys. EUR, Baltona Italy w kwocie 100 tys. EUR , Baldemar Holdings Limited w kwocie 9,7 tys. EUR ,
  Chacalli -De Dec ker NV 600 tys. EUR i Chacalli -De Decker Limited 190 tys. GBP.
  Rynki zbytu – struktura terytorialna przychodów
  Grupa prowadzi sprzedaż zarówno na rynkach krajowych jak i zagranicznych, przy czym rynek krajowy
  obejmuje teren Polski, natomiast rynek zagra niczny obejmuje wszystkie pozostałe kierunki
  geograficzne .  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  26
  Poniższe zestawienie obrazuje podział zbytu P:Z „Baltona” S.A. w podziale na wyżej wymienione rynki:
  Poniższe zestawienie obrazuje podział zbytu Grupy „Baltona” S.A. w podziale na wyżej wymienione
  rynki:
  01.01.2017- 01.01.2016-
  31.12.2017 31.12.2016
  w tys. zł. w tys. zł.
  Przychody ze sprzedaży usług
  Polska 1 710 1 897
  Pozostałe 25 151
  Przychody ze sprzedaży usług ogółem 1 735 2 047
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
  Polska 166 095 204 974
  Pozostałe 21 123 3 826
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ogółem 187 218 208 800
  Przychody ze sprzedaży ogółem 188 953 210 847 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  w tys. zł. w tys. zł.
  Przychody ze sprzedaży usług
  Polska 1 488 1 915
  Pozostałe 67 508
  Przychody ze sprzedaży usług ogółem 1 555 2 423
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
  Polska 251 413 259 044
  Pozostałe 112 257 136 307
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ogółem 363 670 395 351
  Przychody ze sprzedaży ogółem 365 225 397 774


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  27
  4. OPIS SYTUACJI FINANSOW EJ
  4.1. Sytuacja Grupy Kapitałowej PHZ Bal tona
  Sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów z uwzględnieniem oceny
  czynników i nietypowych zdarzeń, mających wpływ na wynik finansowy
  Przychody
  *W 201 7 i 201 6 roku Spółka osiągnęła przychód z tytułu DCC tj. z ang. Dynamic Currency Conversion
  tzn. przychód z tytułu świadczeni a usługi rozliczania operacji kartą płatniczą bezpośrednio w walucie
  karty lub kraju jej wystawcy.
  Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy w roku 201 7 była sprzedaż towarów w sklepach
  ogólnodostępnych i wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w obrębie portów lotniczych,
  stanowiąca około 80% przychodów ze sprzedaży ogółem.
  Spadek przychodów ze sprzedaży w roku 2017 wynikał z zamknięci a sklepów i kawiarni w Gdańsku w
  związku zakończeniem prowadzenia działalności handlowej w Terminalach Pasażerski ch Portu
  Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  Przychody ze sprzedaży usług
  Usługi marketingowe 39 352
  Podnajem powierzchni 42 242
  Przychody z DCC* 1 381 1 646
  Pozostałe 93 183
  Przychody ze sprzedaży usług ogółem 1 555 2 423
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
  Sprzedaż detaliczna ogólnodostępna 79 306 102 698
  Sprzedaż detaliczna wolnocłowa 211 516 234 908
  Sprzedaż hurtowa i shipchandling 72 848 57 745
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ogółem 363 670 395 351
  Przychody ze sprzedaży ogółem 365 225 397 774


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  28
  Poniżej przedstawiono strukturę sprzedaży Grupy według poszczególnych grup towarowych w latach
  201 6-201 7.
  Zestawienie sporządzone na po dstawie danych zarządcz ych .
  W 201 7 r. nastąpił spadek udziału poszczególnych kategorii produktowych w strukturze sprz edaży za
  wyjątkiem artykułów spożywczych i pozostałych.
  Koszty operacyjne
  Naji stotniejszą pozycję kosztową w 201 7 r. stanowiła wartość sprzedanych towarów i materiałów,
  która wyniosła 68 % kosztów operacyjnych wobec 66,1 % w poprzednim roku. Wartość sprzedanych
  towarów i materiałów jest bezpośrednio związana z marżą brutto na sprzedaż y towarów w sklepach,
  której kalkulacja została zamieszczona w poniższej tabeli.
  Kategoria 2017 (niezbadane) 2016 (niezbadane) Dynamika 2017 Udział %w sprzedaży 2016 Udział % w sprzedaży
  Artykuły tytoniowe 118 676 146 146 -18,8% 32,5% 36,7%
  Artykuły alkoholowe 45 659 55 509 -17,7% 12,5% 14,0%
  Artykuły kosmetyczne 39 824 45 707 -12,9% 10,9% 11,5%
  Artykuły spożywcze 98 435 89 676 9,8% 27,0% 22,5%
  Artykuły odzieżowe i akcesoria 5 479 7 807 -29,8% 1,5% 2,0%
  Pozostałe artykuły 55 597 50 506 10,1% 15,2% 12,7%
  Przychody z DCC 1 381 1 646 -16,1% 0,4% 0,4%
  Usługi marketingowe 39 352 -88,9% 0,01% 0,1%
  Podnajem powierzchni 42 242 -82,6% 0,01% 0,1%
  Usługi pozostałe 93 183 -49,3% 0,03% 0,05%
  Razem przychody ze sprzedaży 365 225 397 774 -8,2% 100,0% 100,0% tys. zł
  2017 (zbadane) 2016 (zbadane) Dynamika udział 2017 udział 2016
  Amortyzacja i odpisy z tyt. trwałej utraty
  wartości 6 757 7 009 -3,6% 1,8% 1,8%
  Zużycie surowców i materiałów 3 220 3 408 -5,5% 0,9% 0,9%
  Usługi obce 61 078 74 900 -18,5% 16,6% 18,9%
  Koszty świadczeń pracowniczych 40 384 40 910 -1,3% 11,0% 10,3%
  Podatki i opłaty 1 836 2 264 -18,9% 0,5% 0,6%
  Pozostałe koszty rodzajowe 3 563 2 916 22,2% 1,0% 0,7%
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 249 866 261 351 -4,4% 68,0% 66,1%
  Pozostałe koszty operacyjne 496 500 -0,8% 0,1% 0,1%
  Odpis aktualizujący wartość firmy 0 2 045 -100,0% 0,0% 0,5%
  Koszty działalności operacyjnej ogółem 367 200 395 303 -7,1% 100,0% 100,0% tys. zł
  2017 (zbadane) 2016 (zbadane)
  Sprzedaż towarów i materiałów 363 670 395 351
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 249 866 261 351
  Marża na sprzedaży towarów 31% 34%


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  29
  Marża na sprzedaży towarów = (przychody ze sprzedaży towarów i materiałów – wartość
  sprzedanych towarów i materiałów) / przychody ze sprzedaży towarów i materiałów.
  Marża na sprzedaży towarów Spółki ukształtowała się na poziomie 3 1% w 201 7 r., co było efektem
  spadku przychodów ze sprzedaży przy mniejszym spadku kosztu własnego sprzedaży.
  =stotne znaczenie w działalności Grupy Balton a mają również koszty usług obcych, obejmujące przede
  wszystkim koszty wynajmu powierzchni handlowej w portach lotniczych , a także koszty wynajmu
  powierzchni biurowej i magazynowej. W sumie udział kosztów usług obcych w kosztach ogółem w
  201 7 r. spadł o 2,3 punktu procentowego do poziomu 16,6% w relacji do 18,9% w 201 6 r.
  Trzecią znaczącą kategorią kosztów operacyjnych Grupy są koszty świadczeń pracowniczych, które
  obejmują wy nagrodzenia pracowników sklepów i biura . W 201 7 r. koszty wynagrodzeń wraz z
  narzutami (ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia) stanowiły 11 % ogółu kosztów operacyjnych
  Grupy i ich udział w struk turze kosztów operacyjnych nie zmienił się znacząco w stosunku do roku
  poprzedniego.
  Reasumując, w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 201 7 r., koszty związane z działalnością
  operacyjną spadły o 7,1% w stosunku do 201 6 r.
  Wynik na działalności operacyjnej
  Wynik na działalności operacyjnej Grupy w 201 7 r. był ujemny i wyniósł (-) 751 tys. zł, co stanowi
  spadek o 123 % w porównaniu do wyniku za 201 6, który był dodatni i wyniósł 3.201 tys. zł. Wśród
  przyczyn takiego stanu rzeczy należy wskazać spade k sprzedaży związany z zakończeniem prowadzenia
  działalności handlowej w Terminalach Pasażerskich Portu Lotniczego Gdańsk .
  Przychody i koszty finansowe
  W roku 201 7 przychody finansowe Grupy obejmowały głównie przychody odsetkowe związane z
  zainwesto wanymi środkami (lokaty bankowe) oraz dodatnie różnice kursowe.
  Koszty finansowe Baltony w tym samym ok resie obejmowały koszty odsetkowe związane z
  zadłużeniem Grupy z tytułu kredytów bankowych , otrzymanych pożyczek oraz zobowiązań
  leasingowych, a ujemne różnice kursowe .
  Wynik netto
  W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 201 7 roku Grupa Baltona osiągnęła stratę netto w
  wysokości (-) 2.105 tys. zł wobec zysku netto na poziomie 973 tys. zł w 201 6 r. Na po gorszenie wyników
  głównie wpływ miał spadek obrotów w działalności operacyjnej .
  EBITDA
  W roku 201 7 wynik EBITDA Grupy liczony jako wynik na działalności operacyjnej bez uwzględnienia
  amortyzacji i odpisów z tytułu utraty war tości, w tym utraty wartości firmy wyniósł 6.006 tys. zł wobec
  12.255 tys. zł w roku 201 6.  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  30
  Sytuacja finansowa
  Poniżej przedstawiono strukturę oraz dynamikę aktywów Grupy w okresie objętym sprawozdaniem.
  Według stanu na 31 grudnia 201 7 r. suma aktywów Grupy Balton a wyniosła 98.151 tys. zł wobec
  107.542 tys. zł z końca 201 6 r., co oznacza spadek o 8,7%. Przyczyną tego spadku w ramach aktywów
  obrotowych (spadek o 12,2%) był spadek zapasów o 13,4% spowodowany zaprzestaniem działalności
  na lotnisku w Gdańsku i należności z tytułu dostaw i usług o 24,8%.
  Na dzień 31 grudnia 201 7 r. wartość rzeczowych aktywów trwałych Spółki wyniosła 13.643 tys. zł w
  porównaniu do 14.9 10 tys. zł na koniec 201 6 r., co oznacza spadek o 8,5% spowodowany głównie
  naliczeniem amortyzacji .
  w tys. zł
  Dynamika
  %
  Aktywa trwałe 28 715 29,3% 28 452 26,5% 0,9%
  Rzeczowe aktywa trwałwe 13 643 13,9% 14 910 13,9% -8,5%
  Wartości niematerialne 1 049 1,1% 844 0,8% 24,2%
  Wartość firmy 5 719 5,8% 5 719 5,3% 0,0%
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz
  pozostałe 4 953 5,0% 4 042 3,8% 22,5%
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 3 351 3,4% 2 937 2,7% 14,1%
  Aktywa obrotowe 69 436 70,7% 79 090 73,5% -12,2%
  Zapasy 36 904 37,6% 42 604 39,6% -13,4%
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz
  pozostałe 19 939 20,3% 26 500 24,6% -24,8%
  =nwestycje krótkoterminowe 117 0,1% 110 0,1% 6,4%
  Należności z tytułu bieżącego podatku
  dochodowego 136 0,1% 0 0,0% -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 12 340 12,6% 9 876 9,2% 24,9%
  AKTYWA RAZEM 98 151 100% 107 542 100% -8,7%
  AKTYWA 31.12.2017
  (zbadane) Struktura % 31.12.2016
  (zbadane) Struktura %


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  31
  Według stanu na 31 grudnia 201 7 r. wartość kapitałów własnych Grupy Baltony była niższa w
  porównaniu do wartości z końca 201 6 r. i wyniosła 6.593 tys. zł wobec 8.499 tys. zł w okresie
  poprzednim. Było to głównie spowodowane wygenerow aniem w ciągu 201 7 r. straty netto .
  Spadek zobowiązań długoterminowych wynika głównie z wyceny bilansowej pożyczek
  denominowanych w walutach obcych. Pożyczki zostały szczegółowo opisane w sprawozdaniu
  finansowym. Stan pożyczek otrzymanych przedstawia pon iższa tabela (dane w tys. zł) :
  w tys. zł
  Dynamika
  %
  Kapitał własny 6 593 6,7% 8 499 7,9% -22,4%
  Kapitał zakładowy 2 814 2,9% 2 814 2,6% 0,0%
  Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości
  nominalnej 4 655 4,7% 4 655 4,3% 0,0%
  Kapitał zapasowy 23 064 23,5% 23 064 21,4% 0,0%
  Akcje własne (2 042) -2,1% (2 042) -1,9% 0,0%
  Zyski / (straty) zatrzymane (20 494) -20,9% (19 117) -17,8% 7,2%
  Różnice kursowe z przeliczenia (1 317) -1,3% (1 172) -1,1% 12,4%
  Udziały niekontrolujące (87) -0,1% 297 0,3% -129,3%
  Zobowiązania i rezerwy na
  zobowiązania 91 558 93,3% 99 043 92,1% -7,6%
  Zobowiązania długoterminowe 28 430 29,0% 31 480 29,3% -9,7%
  Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek
  i innych instrumentów dłużnych 23 118 23,6% 24 456 22,7% -5,5%
  Przychody przyszłych okresów 148 0,2% 325 0,3% -54,5%
  Rezerwy 1 094 1,1% 1 094 1,0% 0,0%
  Zobowiązania z tytułu świadczeń
  pracowniczych 4 070 4,1% 5 605 5,2% -27,4%
  Zobowiązania krótkoterminowe 63 128 64,3% 67 563 62,8% -6,6%
  Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek
  i innych instrumentów dłużnych 13 615 13,9% 9 552 8,9% 42,5%
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
  pozostałe 45 847 46,7% 54 284 50,5% -15,5%
  Zobowiązania z tytułu podatku
  dochodowego 79 0,1% 280 0,3% -71,8%
  Zobowiązania z tytułu świadczeń
  pracowniczych 3 580 3,6% 3 377 3,1% 6,0%
  Przychody przyszłych okresów 5 0,01% 38 0,04% -86,8%
  Rezerwy 2 0,00% 32 0,03% -94,4%
  RAZEM PASYWA 98 151 100,0% 107 542 100,0% -8,7%
  31.12.2017
  (zbadane) Struktura % 31.12.2016
  (zbadane) Struktura %


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  32
  Pomimo terminów spłat przypadających w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego Grupa prezentuje
  pożyczki od jednostek powiązanych Flemingo =nternational Limited (BV=) i Flemingo =nternational
  Limited za wyjątkiem wymagalnych odsetek jako zobowiązania długoterminowe ze względu na
  otrzymane pisemne zapewnienie, iż pożyczkodawca nie będzie żądał ich spłat w ciągu 12 miesięcy od
  dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania.
  W roku 201 7 nastąpił spadek wartości zobowiązań krótkoterminowych z 67.563 tys. zł na koniec 201 6
  r. do 63.131 tys. zł, co oznacza, że finansowały one około 64 ,3% majątku Spółki. Wśród zobowiązań
  krótkoterminowych najistotniejszą kategorię stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
  pozostałe, których udział w pasywach ogółem wyniósł na dzień 31 grudnia 201 7 r. 46 ,7% wobec 50,5 %
  w roku 201 6.
  Drugą ważną kategorię zobowiązań krótkoterminowych stanowiły zobowiązania z tytułu kredytów,
  pożyczek i innych instrumentów dłużnych. Według stanu na koniec grudnia 201 7 r. ich udział w
  pasywach ogółem wzr ósł z 8,9 % w 201 6 r. do 13,9 % w 201 7 r.
  Podsumowując, do źródeł finansowania Grupy P:Z „Baltona” S.A. należy zaliczyć:
  ➢ Kapitał własny,
  ➢ Kredyty bankowe – kredyty obrotowe z przeznaczeniem na finansowanie działalności
  bieżącej,
  ➢ Leasing finansowy – finansow anie środków transportu oraz wyposażenia sklepów i
  magazynów,
  ➢ Kredyt kupiecki – zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
  ➢ Pożyczki od jednostek powiązanych.
  Pożyczkodawca Waluta Oprocentowanie Rok
  zapadalności
  Wartość
  ksiegowa
  31.12.2017
  Wartość
  ksiegowa
  31.12.2016
  Flemingo International Limited USD 5% 2018 34 36
  Flemingo International Limited EUR 5% 2018 5 315 5 347
  Flemingo International (BVI)
  Limited EUR 5% 2018 11 144 11 326
  Flemingo International Limited EUR 5% 2018 40 48
  Flemingo International Limited USD 5% 2018 1 514 1 744
  Flemingo International Limited USD 5% 2018 2 960 3 425
  Razem 21 007 21 926


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  33
  Przepływy środków pieniężnych
  Stan środków pieniężnych wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych (rozumianych jako środki
  pieniężne i ich ekwiwalenty pomniejszone o faktycznie wykorzystaną kwotę kredytu w rachunku
  bieżącym) Spółki na 31 grudnia 201 7 r. był dodatni i wyniósł 533 tys. zł wobec stanu na po czątek okresu
  sprawozdawczego 2.210 tys. zł .
  W roku 201 7 Grupa Baltona wygenerowała dodat nie przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej w wysokości 8.088 tys. zł. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w 201 7
  r. były ujemne i wyniosły -7.38 1 tys. zł, co wynikało głównie z nakładów na zakup aktywów trwałych.
  Ujemnie przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w roku 201 7 związane były głównie ze
  spłatami kredytów wraz z odsetkami i płatnościami rat leasingowych .
  Analiza wskaźnikowa
  * Wynik EB=TDA obliczony jako wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpis y z tytułu utraty wartości . Zasady wyliczania wskaźników: Rentowność sprzedaży (ROS) – marża brutto/przychody ze sprzedaży okresu Rentowność EB=TDA = EB=TDA okresu/przychody ze sprzedaży okresu Rentowność brutto = zysk przed opodatkowaniem okresu/przychody ze sprzedaży okresu Rentowność netto = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu Rentowność aktywów (R OA) = zysk netto okresu/aktywa Rentowność kapitałów własnych (ROE) = zysk netto/kapitały własne
  2017 2016 zmiana zmiana %
  w tys. PLN w tys. PLN w tys. PLN
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 088 16 421 (8 333) -51%
  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (7 381) (4 618) (2 763) 60%
  Przepływy pieniężne z działalności finansowej (2 383) 285 (2 667) -937%
  Przepływy pieniężne netto razem (1 676) 12 088 (13 763) -114%
  Stan środków pieniężnych na początek okresu 2 210 (9 876) 12 086 -122%
  Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących
  środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1) (2) 1 -50%
  Stan środków pieniężnych na koniec okresu 533 2 210 (1 677) -76%
  za okres 12 miesięcy
  zakończony 31 grudnia Wskaźniki rentowności Grupy
  Nazwa wskaźnika 2017 2016
  Rentowność sprzedaży (ROS) 31,6% 34,3%
  Rentowność EB=TDA* 1,6% 2,6%
  Rentowność brutto -0,4% -0,04%
  Rentowność netto -0,6% 0,2%
  Rentowność aktywów (ROA) -2,1% 0,9%
  Rentowność kapitałów własnych (ROE) -31,9% 11,5%


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  34
  W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 201 7 roku wskaźniki za wyjątkiem rentowności
  sprzedaży i EB=TDA przyjęły wartości ujemne i odnotowały spadki w sto sunku do poziomu z 201 6 roku.
  Zasady wyliczania wskaźników:
  Wskaźnik ogól nego zadłużenia –zobowiązania ogółem / pasywa ogółem Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych –zobowiązania ogółem / kapitał własny ogółem Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi – (kapitały własne + zobowiązania długoterminowe) / aktywa trwałe Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego – zobowiązania krótkoterminowe / pasywa ogółem Wskaźnik zadłużenia długoterminowego – zobowiązania długoterminowe / pasywa ogółem Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek – (zysk przed opodatkowaniem + koszty z t yt. odsetek) / koszty z tyt. odsetek
  Wskaźniki zadłużenia w roku 201 7 utrzymywały się na bezpiecznym poziomie biorąc pod uwagę
  specyfikę działalności handlowej detalicznej oraz strukturę zadłużenia, w której dominują pożyczki od
  udziałowca . Zarząd nie p rzewiduje trudności w możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym
  inwestycji kapitałowych w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem
  możliwości zmian w strukturze finansowania tej działalności.
  W 201 7 r. wskaźnik ogólnego zad łużenia utrzymał się na ubiegłorocznym poziomie zbliżonym do 1 .
  Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych wzrósł z 11,7 do 13,9 w 201 7 r. ze względu na spadek
  kapitałów własnych spowodowany wygenerowaniem w okresie sprawozdawczym straty netto .
  Wskaźnik pokryc ia zobowiązań z tytułu odsetek w 201 7 r. odnotował wartość -0,01, podczas gdy w
  201 6 r. przyjął wartość na poziomie 0,9 . Pomimo spadku wskaźnika Grupa w okresie objętym
  sprawozdaniem terminowo regulowała swoje zobowiązania odsetkowe.
  Zasady wyliczania wskaźników: Wskaźnik płynności bieżącej – aktywa obrotowe ogółem / zobowiązania krótkoterminowe ogółem Wskaźnik płynności szybkiej – (aktywa obrotowe ogółem – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe ogółem Wskaźnik płynności gotówkowej – (środki pieniężne i ich ekwiwalenty) / zobowiązania krótkoterminowe ogółem
  Wskaźnik płynności bie żącej nie znacznie spadł w roku 201 7 w porównaniu do roku poprzedniego.
  Należy jednak uznać, że wskaźniki płynności utrzymują się na zadawalającym poziomie. Grupa
  poprawiła wskaźnik płynności gotówkowej o 0,1 .
  Wskaźniki zadłużenia
  Nazwa wskaźnika 2017 2016
  Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,9 0,9
  Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 13,9 11,7
  Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 1,2 1,4
  Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,3 0,3
  Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 0,6 0,6
  Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek -0,01 0,9 Wskaźniki płynności
  Nazwa wskaźnika 2017 2016
  Wskaźnik płynności bieżącej 1,1 1,2
  Wskaźnik płynności szybkiej 0,5 0,5
  Wskaźnik płynności gotówkowej 0,2 0,1


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  35
  Analiza kapitału obrotowego
  Zasady wyliczania wskaźników: Cykl rotacji zapasów – zapasy na koniec okresu /wartość sprz edanych towarów i materiałów okresu * liczba dni w okresie Cykl rotacji należności – należności z tytułu dostaw i usług na koniec okresu / przychody ze sprzedaży okresu * liczba dni w okresie Cykl rotacji zobowiązań –zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec okresu / koszty operacyjne okresu * liczba dni w okresie
  Cykl rotacji zapasów uległ skróceniu w 201 7 r. z 59,5 do 53 ,9 ze względu na spadek zapasów
  spowodowany zaprzestaniem działalności w Gdańsku i realizacją planowan ych transakcj i B2B . Cykl
  rot acji należności z tytułu dostaw i usług utrzymał się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego i
  wyniósł 13,2 dnia. Cykl rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług skrócił się z 42,1 dni w 201 6 r. do
  39,5 dni w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem. Ko nsekwencją wyżej wymienionych czynników
  cykl konwersji gotówki skrócił się do prawie 28 dni w 201 7 r. z poziomu 31 dni w roku poprzednim.
  4.2. Sytuacja Jednostki Dominującej
  Sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów z uwzględnieniem ocen y
  czynników i nietypowych zdarzeń, mających wpływ na wynik finansowy
  Przychody
  Nazwa wskaźnika 2017 2016
  1.Cykl rotacji zapasów 53,9 59,5
  2.Cykl rotacji należności z tytułu dostaw i usług 13,2 13,4
  3.Cykl rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług 39,5 42,1
  4.Cykl operacyjny (1+2) 67,1 72,9
  5.Cykl konwersji gotówki (4-3) 27,6 30,8 01.01.2017- 01.01.2016-
  31.12.2017 31.12.2016
  w tys. zł. w tys. zł.
  Przychody ze sprzedaży usług
  Podnajem powierzchni 42 242
  Przychody z DCC* 1 239 1 291
  Pozostałe 454 515
  Przychody ze sprzedaży usług ogółem 1 735 2 047
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
  Sprzedaż detaliczna ogólnodostępna 20 888 22 603
  Sprzedaż detaliczna wolnocłowa 140 647 167 000
  Sprzedaż hurtowa 22 596 15 977
  Sprzedaż eksportowa 3 087 3 220
  Pozostałe - -
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ogółem 187 218 208 800
  Przychody ze sprzedaży ogółem 188 953 210 847


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  36
  Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Spółki w roku 201 7 była sprzedaż towarów w sklepach
  ogólnodostępnych i wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w obrębie portów lotniczych,
  stanowiąca ponad 85 % przychodów ze sprz edaży ogółem.
  Poniżej przedstawiono strukturę sprzedaży Spółki według poszczególnych grup towarowych w latach
  201 6-201 7.
  Zestawienie sporządzone na postawie danych zarządczych.
  W 201 7 r. nastąpił wzrost udziału papierosów w sprzedaży ogółem do 51,8 % z 49 % w 201 6 r. oraz
  artykułów pozostałych z 10,7% w 2016 r. do 16,6% . Udział pozostałych kategorii w strukturze
  sprzedaży spadł w 201 7 w stosunku do roku 201 6 lub utrzymał się na podobnym poziomie .
  Koszty operacyjne
  Najistotniejszą pozycję kosztową w 201 7 r. stanowiła wartość sprzedanych towarów i materiałów,
  która wyniosła p onad 69,9% kosztów operacyjnych wobec 64,8 % w poprzednim roku. Wartość Kategoria 2017 (niezbadane) 2016 (niezbadane) Dynamika 2017 Udział % w sprzedaży 2016 Udział % w sprzedaży
  Artykuły tytoniowe 97 943 103 265 -5,2% 51,8% 49,0%
  Artykuły alkoholowe 26 114 38 032 -31,3% 13,8% 18,0%
  Artykuły kosmetyczne 15 141 22 187 -31,8% 8,0% 10,5%
  Artykuły spożywcze 14 991 19 387 -22,7% 7,9% 9,2%
  Artykuły odzieżowe i akcesoria 1 666 3 335 -50,0% 0,9% 1,6%
  Pozostałe artykuły 31 363 22 594 38,8% 16,6% 10,7%
  Przychody z DCC 1 239 1 291 -4,0% 0,7% 0,6%
  Podnajem powierzchni 42 242 -82,5% 0,02% 0,1%
  Usługi pozostałe 454 515 -11,8% 0,2% 0,2%
  Razem przychody ze sprzedaży 188 953 210 847 -10,4% 100,0% 100,0% tys. zł
  Kategoria 2017 2016 Dynamika udział 2017 udział 2016
  Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości 2 947 3 255 -9,5% 1,5% 1,5%
  Zużycie surowców i materiałów 1 147 1 512 -24,1% 0,6% 0,7%
  Usługi obce 42 042 56 164 -25,1% 21,3% 26,2%
  Koszty świadczeń pracowniczych 10 819 11 723 -7,7% 5,5% 5,5%
  Podatki i opłaty 946 1 237 -23,5% 0,5% 0,6%
  Pozostałe koszty rodzajowe 1 447 1 357 6,6% 0,7% 0,6%
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 138 176 138 940 -0,5% 69,9% 64,8%
  Pozostałe koszty operacyjne 185 341 -45,7% 0,1% 0,2%
  Koszty działalności operacyjnej ogółem 197 709 214 529 -7,8% 100,0% 100,0%


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  37
  sprzedanych towarów i materiałów jest bezpośrednio związana z marżą brutto na sprzedaży towarów
  w sklepach, której kalkulacja została zamieszczona w poniższej tabeli.
  Marża na sprzedaży towarów = (przychody ze sprzedaży towarów i materiałów – war tość
  sprzedanych towarów i materiałów) / przychody ze sprzedaży towarów i materiałów.
  =stotne znaczenie w działalności Baltony mają również koszty usług obcych, obejmujące przede
  wszystkim koszty wynajmu powierzchni handlowej w portach lotniczych, a także koszty wynajmu
  powierzchni biurowej i magazynowej. W pozycji tej są także ujmowane koszty opłat za użytkowanie
  znaku towarowego „Baltona” który Spółka uiszcza od czwartego kwartału 2011 r. na rzecz swojej spółki
  zależnej, Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o.
  W sumie udział kosztów usług obcych w kosztach ogółem w 201 7 r. spadł o 4,9 punktu procentowego
  do poziomu 21,3% w relacji do 26,2% w 201 6 r. Spadek ten spowodowanym był niższym poziomem
  kosztów czynszów w związku z zaprzestaniem działalności handlowej w Gdańsku .
  Trzecią znaczącą kategorią kosztów operacyjnych Spółki są koszty świadczeń pracowniczych, które
  obejmują wy nagrodzenia pracowników sklepów i biura . W 201 7 r. koszty wynagrodzeń wraz z
  narzutami (ubezpieczenia społeczne i inne świadcze nia) stanowiły 5,5% ogółu kosztów operacyjnych
  Spółki tj. udział tych kosztów nie uległ zmianie wobec 201 6 r.
  Udział kosztów amortyzacji w całości kosztów operacyjnych wyniósł w obu latach 1,5%, natomiast
  nominalnie nastąpił spadek o 9,6%. Spadek wynikał z wyższych zakupów inwestycyjnych (wyposażenia
  sklepów) pod koniec 2017 roku , które zostaną odzwierciedlone w amortyzacji w kolejnych latach po
  rozpoczęciu eksploatacji nowo otwartych punktów handlowych .
  Pozostałe kategorie kosztów operacyjnych Baltony, tj . zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty
  oraz pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne stanowiły łącznie poniżej 2% ogółu kosztów w 201 7 r.
  Reasumując, w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 201 7 r. koszty związane z działalnością
  operacyjną spadły o 7,8% w stosunku do 201 6 r.
  Wynik na działalności operacyjnej
  Wynik na działalności operacyjnej Spółki w 201 7 r. był ujemny i wyniósł (-) 8.274 tys. zł podczas gdy za
  rok 201 6 strata na działalności operacyjnej wyni osła (-) 3.235 tys. zł. Wśród pr zyczyn takiego stanu
  rzeczy należy wskazać spadek sprzedaży przy mniejszym spadku kosztów związanych z działalnością
  operacyjną Baltony.
  Przychody i koszty finansowe
  W roku 201 7 przychody finansowe Spółki obejmowały głównie przychody odsetkowe związane z
  zainwestowanymi środkami (lokaty bankowe, udzielone pożyczki jednostkom powiązanym),
  dywidendy wypłacone przez jednostki zależne oraz dodatnie różnice kursowe. tys. zł
  2017 2016
  Sprzedaż towarów i materiałów 187 218 208 800
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 138 176 138 940
  Marża na sprzedaży towarów 26% 33%


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  38
  Koszty finansowe Baltony w tym samym okresie obejmowały koszty odsetkowe związane z
  zadłużeniem Spółki z tytułu kredytów bankowych, otrzymanych pożycze k oraz zobowiązań
  leasingowych oraz ujemne różnice kursowe.
  Wynik netto
  W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 201 7 roku Baltona osiągnęła zysk netto w wysokości
  464 tys. zł wobec straty netto na poziomie (-) 2.800 tys. zł w 201 6 r. Na pogorszenie wyników głównie
  wpływ miała działalność operacyjna – niższe przychody ze sprzedaży przy nieznacznym spadku kosztu
  własnego .
  EBITDA
  W roku 201 7 wynik EB=TDA liczony jako wynik na działalności operacyjn ej bez uwzględnienia
  amortyzacji i odpisów z tytułu utraty wartości wyniósł (-) 5.327 tys. zł wobec 20 tys. zł w roku 201 6.
  Sytuacja finansowa
  Poniżej przedstawiono strukturę oraz dynamikę aktywów Spółki w okresie objętym sprawozdaniem.
  Według stanu na 31 grudnia 201 7 r. suma aktywów Baltony wy niosła 85.61 2 tys. zł wobec 91.852 tys.
  zł z końca 201 6 r., co oznacza spadek o 7%. Spadek ten wynikał głó wnie ze spadku należności
  handlowych i zapasów spowodowan ego zaprzestaniem działalności w Gdańsku i zmianą organizacji
  dostaw .
  Powierzchnie handlowe, magazyny oraz budynek biurowy są użytkowane przez Spółkę na podstawie
  podpisanych umów najmu. Na dzień 31 grudnia 201 7 r. wartość rzeczowych aktywów trwałych Spółki AKTYWA 31.12.2017 Struktura
  % 31.12.2016 Struktura
  %
  Dynamika
  %
  w tys. zł. w tys. zł.
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 5 175 6% 5 656 6% -9%
  Wartości niematerialne 390 0,5% 80 0,1% 388%
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 1 993 2% 1 812 2% 10%
  =nwestycje długoterminowe 40 018 47% 37 918 41% 6%
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 228 3% 406 0% 449%
  Aktywa trwałe 49 804 58% 45 872 50% 9%
  Aktywa obrotowe
  Zapasy 17 248 20% 23 043 25% -25%
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 12 852 15% 18 632 20% -31%
  =nwestycje krótkoterminowe 117 0,1% 110 0,1% 6%
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 591 7% 4 195 5% 33%
  Aktywa obrotowe 35 808 42% 45 980 50% -22%
  AKTYWA OGÓŁEM 85 612 100% 91 852 100% -7%


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  39
  wyniosła 5.17 5 tys. zł w porównaniu do 5.656 tys. zł na koniec 201 6 r., co oznacza spadek o 9%
  spowodowany naliczeniem amortyzacji i likwidacjami środków związanych z zaprzestaniem
  działalności w Gdańsku .
  Według stanu na 31 grudnia 201 7 r. wartość kapitałów własnych Baltony była wy ższa w porównaniu
  do wartości z końca 201 6 r. i wyniosła 26.321 tys. zł wobec 25.857 tys. zł w okresie po przednim. Było
  to głównie spowodowane wygenerowaniem w ciągu 201 7 r. zysku netto .
  Stan pożyczek otrzymanych przedstawia tabela (dane w tys. zł) :
  PASYWA 31.12.2017 Struktura % 31.12.2016 Struktura % Dynamika
  %
  Kapitał własny
  Kapitał zakładowy 2 814 3% 2 814 3% 0%
  4 655 5% 4 655 5% 0%
  21 003 25% 21 003 23% 0%
  (2 043) -2% (2 043) -2% 0%
  Zyski zatrzymane (108) 0% (572) -1% -81%
  Kapitał własny ogółem 26 321 31% 25 857 28% 2%
  Zobowiązania
  18 038 21% 18 520 20% -3%
  Rezerwy 52 0% 52 0,1% 0%
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 35 0% 37 0,0% -5%
  Zobowiązania długoterminowe 18 125 21% 18 609 20% -3%
  8 828 10% 5 193 6% 70%
  30 960 36% 41 073 45% -25%
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 373 2% 1 120 1% 23%
  Przychody przyszłych okresów 5 0,01% - 0,0% -
  Zobowiązania krótkoterminowe 41 166 48% 47 386 52% -13%
  Zobowiązania 59 291 69% 65 995 72% -10%
  PASYWA OGÓŁEM 85 612 100% 91 852 100% -7%
  Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek
  oraz innych instrumentów dłużnych
  Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek
  oraz innych instrumentów dłużnych
  Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości
  nominalnej
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
  pozostałe
  Kapitał zapasowy
  Akcje własne Pożyczkodawca Waluta Oprocentowanie Rok
  zapadalności
  Wartość
  ksiegowa
  31.12.2017
  Wartość
  ksiegowa
  31.12.2016
  Flemingo International Limited USD 5% 2018 34 36
  Flemingo International Limited EUR 5% 2018 5 315 5 347
  Flemingo International (BVI)
  Limited EUR 5% 2018 11 144 11 326
  Baltona Shipchandlers Sp. z o.o. PLN 5% 2017 - 817
  Flemingo International Limited EUR 5% 2018 40 48
  Razem 16 533 17 574


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  40
  Pomimo terminów spłat przypadających w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego Grupa prezentuje
  pożyczki od jednostek powiązanych Flemingo =nternationa l Limited (BVI) i Flemingo International
  Limited za wyjątkiem wymagalnych odsetek jako zobowiązania długoterminowe ze względu na
  otrzymane pisemne zapewnienie, iż pożyczkodawca nie będzie żądał ich spłat w ciągu 12 miesięcy od
  dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania.
  W roku 201 7 nastąpił spadek wartości zobowiązań krótkoterminowych z 47.386 tys. zł na koniec 201 6
  r. do 41.16 6 tys. zł, co oznacza, że finansowały one około 48% majątku Spółki. Wśród zobowiązań
  krótkoterminowych najistotniejszą kategorię s tanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
  pozostałe, których udział w pasywach ogółem wyniósł na dzień 31 grudnia 201 7 r. 36% wobec 45% w
  roku 201 6.
  Drugą ważną kategorię zobowiązań krótkoterminowych stanowiły zobowiązania z tytułu kredytów,
  poży czek i innych instrumentów dłużnych. Według stanu na koniec grudnia 201 7 r. ich udział w
  pasywach ogółem wyniósł 10 % wobec 6% w roku poprzednim . Wzrost zobowiązania z tytułu kredytów
  i pożyczek wynikał z wyższego poziomu kredytu w rachunku bieżącym oraz zaciągnięcia nowego
  kredytu nieodnawialnego w wartości 729 tys. w 2017 r.
  Podsumowując, do źródeł finansowania P:Z „Baltona” S.A. należy zaliczyć:
  ➢ Kapitał własny,
  ➢ Kredyty bankowe – kredyty obrotowe z przeznaczeniem na finansowanie działalności
  bieżącej,
  ➢ Leasing finansowy – finansowanie środków transportu oraz wyposażenia sklepów i
  magazynów,
  ➢ Kredyt kupiecki – zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
  ➢ Pożyczki od jednostek powiązanych.
  Przepływy środków pieniężnych
  Stan środków pieniężnych wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych (rozumianych jako środ ki
  pieniężne i ich ekwiwalenty pomniejszone o faktycznie wykorzystaną kwotę kredytu w rachunku 2017 2016 zmiana zmiana %
  w tys. PLN w tys. PLN w tys. PLN
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 329 15 002 (10 674) -71%
  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (5 930) (2 277) (3 653) 160%
  Przepływy pieniężne z działalności finansowej (1 361) (166) (1 195) 719%
  Przepływy pieniężne netto razem (2 962) 12 559 (15 521) -124%
  Stan środków pieniężnych na początek okresu 1 054 (11 505) 12 559 -109%
  Stan środków pieniężnych na koniec okresu (1 908) 1 054 (2 962) -281%
  zakończony 31 grudnia
  za okres 12 miesięcy


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  41
  bieżącym) Spółki na 31 grudnia 201 7 r. był ujemny i wyniósł (-) 1.908 tys. zł wobec dodatniego stanu
  na początek okresu sprawozdawczego w kwocie 1.054 tys. zł .
  W roku 201 7 Baltona wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w
  wysokości 4. 32 9 tys. zł. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w 201 7 r. były ujemne
  i wyniosły (-) 5.930 tys. zł, co wynikało głównie z poży czek udzielonych spółkom zależnym w wysokości
  (-) 5.503 tys. zł. oraz nakładów na zakup aktywów trwałych. Ujemne przepływy pieniężne netto z
  działalności finansowej w roku 201 7 związane były główni e z wydatkami na spłatę kredytów wraz z
  odsetkami oraz płat nościami rat leasingowych .
  Analiza wskaźnikowa
  * Wynik EB=TDA obliczony jako wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy z tytułu utraty wartości . Zasady wyliczania wskaźników: Rentowność sprzedaży (ROS) – marża brutto/przychody ze sprzedaży okresu Rentowność EB=TDA = EB=TDA okresu/przychody ze sprzedaży okresu Rentowność brut to = zysk przed opodatkowaniem okresu/przychody ze sprzedaży okresu Rentowność netto = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu Rentowność aktywów (ROA) = zysk netto okresu/aktywa Rentowność kapitałów własnych (ROE) = zysk netto/kapitały własne
  W o kresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 201 7 roku wskaźniki rentowności przyjęły wartości
  dodatnie za wyjątkiem rentowności EB=TDA i rentowności brutto ze względu na wygenerowanie zysku
  netto .
  Zasady wyliczania wskaźników:
  Wskaźnik ogólnego zadłużenia –zobowiązania ogółem / pasywa ogółem Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych –zobowiązania ogółem / kapitał własny ogółem Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi – (kapitały własne + zobowiązania długoterminowe) / aktywa trwałe Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego – zobowiązania krótkote rminowe / pasywa ogółem Wskaźnik zadłużenia długoterminowego – zobowiązania długoterminowe / pasywa ogółem Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek – (zysk przed opodatkowaniem + koszty z tyt. odsetek) / koszty z tyt. odsetek Wskaźniki rentowności Spółki
  Nazwa wskaźnika 2017 2016
  Rentowność sprzedaży (ROS) 26,9% 34,1%
  Rentowność EB=TDA* -2,81% 0,01%
  Rentowność brutto -0,7% -1,6%
  Rentowność netto 0,2% -1,3%
  Rentowność aktywów (ROA) 0,5% -3,0%
  Rentowność kapitałów własnych (ROE) 1,8% -10,8% Wskaźniki zadłużenia
  Nazwa wskaźnika 2017 2016
  Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,69 0,72
  Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 2,3 2,6
  Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,9 1,0
  Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,2 0,2
  Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 0,5 0,5
  Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek 0,07 -1,1


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  42
  Wskaźniki zadłużenia w roku 201 7 utrzymywały się na wystarczającym poziomie biorąc pod uwagę
  specyfikę działalności handlowej detalicznej oraz strukturę zadłużenia . Zarząd nie przewiduje trudności
  w możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych w porównaniu do
  wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwości zmian w strukturze finansowania tej
  działalności.
  W 201 7 r. wskaźnik ogólnego zadłużenia nieznacznie spadł w porównaniu z rokiem poprzednim
  (zmiana z 0,72 do 0, 69 ). Należy odnotować , iż wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek w 201 7
  r. przyjął wartość dodatnią . Spółka w okresie objętym sprawozdaniem terminowo regulowała swoje
  zobowiązania odsetkowe.
  Zasady wyliczania wskaźników: Wskaźnik płynności bieżącej – aktywa obrotowe ogółem / zobowiązania krótkoterminowe ogółem Wskaźn ik płynności szybkiej – (aktywa obrotowe ogółem – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe ogółem Wskaźnik płynności gotówkowej – (środki pieniężne i ich ekwiwalenty) / zobowiązania krótkoterminowe ogółem
  Wskaźnik płynności bieżącej nieznacznie spadł w roku 201 7 w porównaniu do roku poprzedniego.
  Należy jednak uznać, że wskaźniki płynności utrzymują się na zadawalającym poziomie. Spółka
  odnotowała niewielki wzrost wskaźnik a płynności gotówkowej, co wskazuje na poprawę płynności .
  Analiza kapitału obrotowego
  Zasady wyliczania wskaźników: Cykl rotacji z apasów – zapasy na koniec okresu /wartość sprzedanych towarów i materiałów okresu * liczba dni w okresie Cykl rotacji należności – należności z tytułu dostaw i usług na koniec okresu / przychody ze sprzedaży okresu * liczba dni w okresie Cykl rotacji zobow iązań –zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec okresu / koszty operacyjne okresu * liczba dni w okresie
  Cykl rotacji zapasów uległ skróce niu w 201 7 r. z 60,5 do 45,6 . Przyczyną jest spadek wartości zapasów
  spowodowany zakończeniem działalności w Gdańsku . Cykl rotacji należności z tytułu dostaw i usług
  również zmniejszył się w stosunku do wskaźnika z roku 201 6 i wyniósł 17,4 dnia. Wśród przyczyn
  spadku wskaźnika należy wskazać spadek należności handlowych i pozostałych oraz spadek
  przychodów ze s przedaży w stosunku do roku poprzedniego. Cykl rotacji zobowiązań handlowych i Wskaźniki płynności
  Nazwa wskaźnika 2017 2016
  Wskaźnik płynności bieżącej 0,87 0,97
  Wskaźnik płynności szybkiej 0,45 0,48
  Wskaźnik płynności gotówkowej 0,14 0,09 Lp. Nazwa wskaźnika 2017 2016
  1 Cykl rotacji zapasów 45,6 60,5
  2 Cykl rotacji należności z tytułu dostaw i usług 17,4 18,5
  3 Cykl rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług 49,9 64,6
  4 Cykl operacyjny (1+2) 62,9 79,0
  5 Cykl konwersji gotówki (4-3) 13,0 14,4


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  43
  pozostałych uległ skróceniu z 64,6 dnia w 201 6 r. do 49 ,9 dnia w okresie objętym niniejszym
  sprawozdaniem. Konsekwencją wyżej wymienionych czynników cykl konwersji gotówki zmniejszył się
  do 13 dni w 201 7 r. z poziomu 14, 4 dni w roku poprzednim, a cykl operacyjny skrócił się z 79 dni w
  201 6 r. do 63 dni w 201 7 r.
  4.3. Zarządzanie zasobami finansowymi
  W roku 201 7 Grupa dokonała szeregu inwestycji – przede wszystkim na otwarcie i wyposażenie nowych
  sklepów i kawiarni oraz zakup rzeczowych aktywów trwałych . Zostały one sfinansowane środkami z
  otrzymanych kredytów bankowych i kupieckich , pożyczek oraz z wpływów z inwestycji .
  Dokonane inwestycje nie miały istotnego wpływu na płynn ość – Grupa Balto na osiągnęła na koniec
  roku 201 7 współczynnik płynności bieżącej na poziomie 1,1, a w spółczynnik płynności szybkiej na
  poziomie 0,5.
  W ocenie kierownictwa, spółki Grupy ma ją zdolność zaciągania dalszych zobowiązań finansowych.
  Spółki Grup y nie zaciągnęł y innych zobowiązań inwestycyjnych .
  4.3.1. Informacje o zaciągniętych w danym roku obrotowym umowach dotyczących
  kredytów i pożyczek
  W 201 7 r. spółki z Grupy nie wypowiadały umów kredytowych, a Hednostka dominująca zawarła nową
  umowę na kredyt ni eodnawialny.
  Hednostka Dominująca Grupy jest stroną umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z BGŻ BNP
  Paribas S.A. z okresem kredytowania odpowiednio do 8 lutego 2021 r. oraz bieżącym terminem
  udostępnienia kredytu do 30 września 2018 roku. Na podst awie tej umowy Hednostka Dominująca
  utrzym ywała na koniec 2017 roku następujące linie kredytowe:
  •13.000 tys. zł – kredyt w rachunku bieżącym, zabezpieczony m.in. zastawem rejestrowym na
  zapasach, depozytem oraz gwarancją korporacyjną wystawioną przez Fle mingo International Limited .
  Odsetki naliczane według W=BOR plu s marża banku, saldo zadłużenia na koniec okresu
  sprawozdawczego wynosiło 7.499 tys. zł;
  •30.000 tys. zł – linia gwarancyjna zabezpieczona na majątku Spółki (maksymalny okres ważności
  gwarancji wynosi 12 miesięcy).
  Po zakończeniu okres sprawozdawczego zawarty został aneks na mocy którego limit kredytowy (w tym
  limit na linię gwarancyjną) uległ zwiększeniu do 33 mln zł a limit na kredyt w rachunku bieżącym uległ
  zwiększeniu do 14 mln zł.
  Jednos tka Dominująca jest również stroną umowy, w ramach której BGŻ BNP Paribas S.A. przyzna ł jej
  kredyt nieodnawialny do kwoty 4.500 tys. zł z terminem spłaty do 30 sierpnia 2019 roku. Realizacja
  kredytu zgodnie z zapisami umowy nastąpiła do 31 grudnia 2016 rok u w kwocie 2.577 tys. zł. Kredyt
  zabezpieczony jest m.in. zastawem rejestrowym na zapasach, cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
  oraz gwarancją korporacyjną wystawioną przez Flemingo =nternational Limited . Odsetki naliczane są


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  44
  według W=BOR plus marża banku , natomiast saldo zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego
  wynosiło 1.63 7 tys. zł.
  Ponadto dnia 29 września 2017 r. Zarząd Hednostki Dominującej zawarł z bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.
  umowę o kredyt nieodnawialny w wysokości 3.855 tys. zł z przeznaczeni em na finansowanie i
  refinansowanie 80% kosztów netto związanych z inwestycjami Hednostki dominującej oraz jej spółki
  zależnej Baltona Duty Free Estonia OÜ w 2017 i 2018 roku dotyczących urządzenia pomieszczeń
  handlowych na lotnisku w Tallinie na okres do 5 grudnia 2020 r. Do 31 grudnia 2017 roku zrealizowano
  kredyt w kwocie 729 tys. zł. Kredyt zabezpieczony jest m.in. zastawem rejestrowym na zapasach, cesją
  praw z polisy ubezpieczeniowej oraz gwarancją korporacyjną wystawioną przez Flemingo =nternational
  Limited . Odsetki naliczane są według W=BOR plus marża banku, natomiast saldo zadłużenia na koniec
  okresu sprawozdawczego wynosiło 729 tys. zł.
  Po zakończeniu okres u sprawozdawczego Emitent zawarł również z ww. Bankiem umowę o kredyt
  nieodnawialny w wysoko ści 4,53 mln zł z okresem uruchomienia do końca 2018 roku oraz 48 -
  miesięcznym okresem kredytowania, który zostanie wykorzystany na finansowanie oraz
  refinansowanie kosztów inwestycji związanej z rozpoczęciem działalności przez Grupę Kapitałową
  Baltona na l otnisku we Wrocławiu, Katowicach oraz na promach Unity Line.
  Dodatkowo, j edna z jednostek Grupy posiada kredyt odnawialny w banku Polska Kasa Opieki S.A.,
  którego saldo na dzień bilansowy wynosi 9 40 tys. zł, a dostępny limit wynosi 2.000 tys. zł . Kredyt j est
  dostępny do dnia 30 kwietnia 201 8 roku.
  Jedna z jednostek Grupy jest stroną umowy kredytu w rachunku bieżącym denominowanego w euro,
  którego maksymalny limit wynosi 800 tys. euro. Kredyt został udzielony przez bank KBC, a jego wartość
  na dzień bilans owy wynosiła 3. 357 tys. zł. Oprocentowanie kredytu jest równe sumie aktualnej stopy
  EUR=BOR i marży banku. Hednostka posiada otwartą linię kredytową bez ustalonego terminu
  zakończenia z okresem wypowiedzenia 30 dni.
  W 201 7 roku Spółki Grupy nie zawierał y nowych umów pożyczek poza wewnątrzgrupowymi i nie
  otrzymał y transz y w ramach zawartych umów . Na dzień 31 grudnia 201 7 Grupa jest stroną opis anych
  poniżej umów pożyczkowych:
  Hednostka otrzymała pięć pożycz ek od jednost ek powiązan ych Flemingo Internation al (BVI) Limited i
  Flemingo International Limited opisanych we wcześniejszej części sprawozdania .
  4.3.2. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach
  Pożyczki udzielone dotyczą głównie umów zawartych przez P:Z Baltona S.A. z jednostkami zależnymi
  Grupy Baltona. Środki z pożyczek zostały w przeważającej części przeznaczone na zakup środków
  trwałych oraz depozyty zabezpieczające umowy najmu. Zestawienie udzielonych pożyczek przedstawia
  poniższa tabela (dane w tys.) :


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  45
  * w sprawozdaniu finansowym jednostkowym pożyczki za wyjątkiem pozostałyc h zostały zakwalifikowane jako inwestycje długoterminowe
  ponieważ Spółka nie oczekuje ich spłaty w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego
  4.3.3. Informacje o udzielonych i otrzymanych poręczeniach oraz gwarancjach
  Grupa Baltona
  ➢ Na dzień 31 grudnia 201 7 rok u zobowiązania warunkowe z tytułu gwarancji jakie banki i
  towarzystwa ubezpieczeniowe udzieliły na rzecz na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Baltona ,
  głównie wobec dostawców , wynajmujących oraz instytucji celno -podatkowych wynosiły: 19 .313 ,7
  tys. zł.
  ➢ Na dz ień 31 grudnia 201 7 roku Grupa korzysta z gwarancji ubezpieczeniowej dotyczącej
  zabezpieczenia długu celnego na kwotę 1.000 tys. zł oraz z gwarancji ubezpieczeniow ej dotyczącej
  Wspólnej Procedury Tranzytu na kwotę 500 tys. zł.
  ➢ W związku z umowami kredytu w rachunku bieżącym, o których mowa w punkcie 4.2.1., Jednostce
  Dominującej został a udzielon a gwarancj a korporacyjn a wystawiona przez Flemingo International
  Limited do łącznej kwoty 51 .000 tys. zł. w odniesieniu do umowy wielocelowej linii kredytowej
  ora z gwarancja korporacyjna wystawiona przez Flemingo =nternational Limited do łącznej kwoty
  6.75 0 tys. zł. w odniesieniu do umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 30.08.2016 r. i gwarancja
  korporacyjna wystawiona przez Flemingo =nternational Limited do łącz nej kwoty 5.782,5 tys. zł.
  w odniesieniu do umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 29 .09.201 7 r .
  ➢ Na dzień 31 grudnia 201 7 roku gwarancje korporacyjne wystawione przez Flemingo International
  Limited na zabezpieczenie transakcji na kontaktach walutowych wyniosł y 1.500 tys. zł.
  ➢ W związku z podpisanym i aneks ami do umów kredytowych spółki zależne od Emitenta udzieliły na
  rzecz Banku BGŻ BNP Paribas S.A. poręczeń wekslowych za zobowiązania wynikające z umów
  kredytowych. Poręczeni a udzielone wspólnie przez C entrum Usług Wspólnych Sp.z o.o, Centrum
  Obsługi Operacyjnej Sp.z o.o , BH Travel Retail Poland Sp.z.o.o oraz Baltona Shipchandlers Sp. z o.o.
  został y udzielone do kwoty 51.000 tys. zł w odniesieniu do w odniesieniu do umowy wielocelowej
  linii kredytowe j, do kwoty 6.750 tys. zł w odniesieniu do umowy o kredyt nieodnawialny z dnia
  30.08.2016 oraz do kwoty 5.782,5 tys. zł w odniesieniu do umowy o kredyt nieodnawialny z dnia
  29.09.2017 r . Pożyczkobiorca Wartość kapitału w
  walucie Waluta Oprocentowanie Termin
  wymagalności
  BH Travel Retail Poland Sp.z.o.o 2 503 USD LIBOR USD 12M 31-12-2018
  BH Travel Retail Poland Sp.z.o.o 309 PLN 5,10% 31-12-2016
  Centrum Obsługi Operacyjnej
  Sp.z.o.o 9 342 PLN WIBOR 12M 31-12-2018
  Baltona France S.A.S. 918 EUR EURIBOR 12M 31-12-2018
  Baltona Italy S.r.l. 224 EUR EURIBOR 12M 31-12-2018
  KW Shelf Company Sp. z o.o. 166 PLN WIBOR 12M 31-12-2018
  Baldemar Holdings Limited 123 USD 2,10% 31-12-2017
  Baldemar Holdings Limited 39 EUR 2,10% 31-12-2017
  Sandpiper 3 Sp.z.o.o. 11 PLN WIBOR 12M 31-12-2017
  Gredy Company SRL 210 EUR EURIBOR 12M 31-12-2018
  Pozostałe 104 PLN 6,00% 31-12-2016


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  46
  ➢ Na dzień 31 grudnia 2017 roku gwarancje korporacyjne wystawione przez Baltona Du ty Free
  Estonia OÜ na zabezpieczenie kredytu nieodnawialnego wyniosły 5.782,5 tys . zł.
  W związku z aneksowaniem w lutym 2018 r. umowy wielocelowej linii kredytowej została dokonana
  aktualizacja zabezpieczeń należności z tytułu umowy w szczególności w zakre sie (i) zwiększenia do 49,5
  mln zł kwoty ujętej w deklaracji wekslowej dotyczącej wystawionego weksla własnego in blanco
  poręczonego przez wskazane cztery Spółki Zależne, (ii) zwiększenia do 14 mln zł kwoty zabezpieczenia
  w ramach zastawu rejestrowego na z apasach towarów przeznaczonych do sprzedaży stanowiących
  własność Emitenta (iii) ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji korporacyjnej
  wystawionej przez spółkę zależną Chacalli – De Decker N.V. (Belgia) do kwoty 49,5 mln zł z terminem
  ważności do 8 lutego 2024 r. W związku z aneksowaniem ww. umowy dokonano również aktualizacji
  zabezpieczeń dwóch umów kredytów nieodnawialnych zawartych pomiędzy Spółką a Bankiem, o w
  szczególności w zakresie zwiększenia do 14 mln zł maksymalnej wysokości z abezpieczenia w ramach
  zastawu rejestrowego na zapasach towarów przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność
  Emitenta jak również ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń dla gwarancji korporacyjnych
  udzielonych przez Chacalli – De Decker N.V. (Belgia) d o wysokości odpowiednio 6,75 mln zł oraz 5,78
  mln zł. Natomiast związku z zawarciem po dacie bilansowej nowej umowy o kredyt nieodnawialny w
  wysokości 4,53 mln zł udzielone zosta ły zabezpieczenia obejmujące zakres zbliżony do dotychczas
  udzielanych zabezpi eczeń na rzecz Banku obejmujących w szczególności weksel własny in blanco wraz
  z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta do kwoty 6,795 mln zł poręczony przez Spółki
  Zależne, zastaw rejestrowy na zapasach towarów przeznaczonych do sprzedaży stanowiąc ych
  własność Emitenta do kwoty nie mniejszej niż 14 mln zł, cesja na rzecz Banku praw z polisy
  ubezpieczeniowej dotyczącej ww. zapasów oraz gwarancje korporacyjne wystawione przez
  odpowiednio Flemingo International Limited BVI oraz Chacalli – De Decker N.V . (Belgia) do kwoty 6,795
  mln zł każda.
  Poza wskazanymi powyżej poręczeniami i gwarancjami Grupa nie posiada istotnych pozycji
  pozabilansowych.
  PHZ „Baltona ” S.A.
  ➢ Na dzień 31 grudnia 201 7 roku zobowiązania warunkowe z tytułu gwarancji jakie banki i
  towarzy stwa ubezpieczeniowe udzieliły na rzecz Spółki, głównie wobec dostawców,
  wynajmujących oraz instytucji celno -podatkowych, wynosiły: 12 .419 ,2 tys. zł.
  ➢ Na dzień 31 grudnia 201 7 roku zobowiązania z tytułu poręczeń, jakie P:Z „Baltona” S.A. udzieliła
  za zobowi ązania spółek zależnych, głównie wobec banków, leasingodawców i wynajmujących,
  wynosiły: 93,6 tys. zł.
  ➢ Na dzień 31 grudnia 201 7 roku Spółka korzysta z gwarancji ubezpieczeniowa NR 07GJ03/10/00087
  dotyczącej Wspólnej Procedury Tranzytu na kwotę 500 tys. zł.
  ➢ W związku z umowami kredytu w rachunku bieżącym, o których mowa w punkcie 4.2.1., Hednostce
  Dominującej została udzielona gwarancja korporacyjna wystawiona przez Flemingo =nternational
  Limited do łącznej kwoty 51.000 tys. zł. w odniesieniu do umowy wi elocelowej linii kredytowej
  oraz gwarancja korporacyjna wystawiona przez Flemingo =nternational Limited do łącznej kwoty
  6.750 tys. zł. w odniesieniu do umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 30.08.2016 r. i gwarancja
  korporacyjna wystawiona przez Flemingo =nternational Limited do łącznej kwoty 5.782,5 tys. zł.
  w odniesieniu do umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 29.09.2017 r .


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  47
  ➢ Na dzień 31 grudnia 201 7 roku gwarancje korporacyjne wystawione przez Flemingo International
  Limited na zabezpieczenie transakcji n a kontaktach walutowych wyniosły 1.500 tys. zł.
  W związku z aneksowaniem w lutym 2018 r. umowy wielocelowej linii kredytowej i podpisaniem nowej
  umowy o kredyt nieodnawialny została dokonana aktualizacja zabezpieczeń opisana w punkcie
  odnoszącym się do Gru py Kapitałowej.
  Poza wskazanymi powyżej poręczeniami i gwarancjami Spółka nie posiada istotnych pozycji
  pozabilansowych.
  4.3.1. Instrumenty finansowe
  Wartości bilansowe aktywów finansowych odpowiadają maksymalnej ekspozycji na ryzyko kredytowe.
  Na dzień 31 gru dnia 201 7 r. wartość odpisów aktualizujących należności handlowe Grupy wyniosła
  201 tys. zł. (201 6 r.: 203 tys. zł.).
  Grupa posiada zobowiązania o terminach wymagalności przypadających na okresy od krótszych niż 6
  miesięcy do zobowiązań przypadających na okres 2 -5 lat. Grupa nie oczekuje, że spodziewane
  przepływy pieniężne, zawarte w analizie terminów wymagalności, mogą wystąpić znacząco wcześniej
  lub w znacząco innych kwotach.
  Grupa narażon a jest na ryzyko walutowe. Tym samym wzm ocnienie lub osłabienie si ę złotego w
  odniesieniu do EUR, USD i GBP w dniu 31 grudnia 201 7 r. spowodowałoby wzrost (spadek) kapitału
  własnego i zysku przed opodatkowaniem.
  Spółka posiada również instrumenty finansowe o stałej oraz zmienne stopie procentowej.
  Szczegółowe informacje nt. instrumentów finansowych stosowanych w 201 7 r. zostały zamieszczone
  w jednos tkowym sprawozdaniu finansowym w punkcie 2 6 Instrumenty finansowe oraz w
  skonsolidowan ym sprawozdaniu finansowym w punkcie 28 Instrumenty finansowe.
  5. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ŁADU KORPORACYJNEGO
  5.1. Zasady ładu korporacyjnego stosowane przez PHZ „Baltona ” S.A.
  Zarząd Przedsiębiorstwa :andlu Zagranicznego „Baltona” S. A. („Spółka”, „Emitent” lub P:Z „Baltona”
  S.A.) oraz zarządy spółek zależnych przykładają dużą wagę do stosowani a w procesie zarządzania zasad
  ładu korporacyjnego, rozumianych jako zbiór uregulowań niezbędnych w utrzymywaniu właściwych
  relacji pomiędzy interesami wszystkich podmiotów oraz osób fizycznych związanych z
  funkcjonowaniem Grupy Baltona. Emitent podziela i dee oraz założenia będące podstawą
  poszczególnych zasad ładu korporacyjnego. Zasady te stanowią w dużej mierze przykład postępowania
  zgodnego z nakazami etycznymi, jak również stanowią wyraz dobrych obyczajów.
  W roku 201 7 roku Grupa podlegała zasadom ładu korporacyjnego przyjętym przez Radę Giełdy
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) w formie „Dobrych Praktyk Spółek
  Notowanych na GPW 2016” (dalej: „Dobre Praktyki”), stanowiących załącznik do uchwały Rady GPW
  nr 26/1413/2015 z 14 październ ika 2015 r.


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  48
  Głównym celem przyjęcia zasad ładu korporacyjnego jako standardu funkcjonowania Spółki jest
  zbudowanie przejrzystych relacji pomiędzy wszystkimi organami i podmiotami zaangażowanymi w
  funkcjonowanie Emitenta, a także zapewnienie, aby zarządzani e Spółką było wykonywane w sposób
  właściwy, staranny oraz lojalny wobec wszystkich akcjonariuszy.
  Tekst „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” dostępny jest na stronie internetowej Giełdy
  Papierów Wartośc iowych w Warszawie pod adresem:
  https://www.gpw. pl/pub/GPW/STATIC/files/PDF/RG/Uch_RG_DB2016.pdf
  P:Z „Baltona” S.A. nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi
  przewidziane prawem krajowym.
  Spółka opublikowała oświadczenie na temat stanu stosowania przez spółkę reko mendacji i zasad
  zawartych w tym zbiorze. Treść tego oświadczenia dostępna jest na stronie internetowej S półki pod
  adresem:
  http://www.baltona.pl/wp -content/uploads/2017/07/2016 -01 -
  04_gpw_dobre_praktyki_baltona_opublikowany1.pd f
  5.2. Zakres odstąpienia od posta nowień zbioru zasad ładu korporacyjnego
  Zarząd P:Z „Baltona” S.A. informuje, że w 201 7 r. nie przestrzegano 7 rekomendacji oraz 1 6 zasad
  szczegółowych wskazanych poniżej określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych
  na GPW 2016 ".:
  Zasady I.R. 4, stanowiącej rekomendacje stwierdzającej, że Spółka powinna dokładać starań, w tym z
  odpowiednim wyprzedzeniem podejmować wszelkie czynności niezbędne dla sporządzenia raportu
  okresowego, by umożliwiać inwestorom zapoznanie się z osiągniętymi przez nią w ynikami finansowymi
  w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
  Spółka na obecnym etapie organizacyjnym nie jest w stanie publikować sprawozdań finansowych
  niezwłocznie po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Nie mniej Spółka dołoży wszelkich starań aby
  w przyszłości terminy publikacji sprawozdań finansowych były w jak najkrótszym czasie po zakończeniu
  danego okresu przy zachowaniu rzetelności i poprawności przekazywanych informacji.
  Zasady szczegółowej =.Z.1.3., zgodnie z którą spół ka prowadzi korporacyjną stronę internetową i
  zamieszcza na niej, w czytelnej formie i w wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych
  przepisami prawa schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu,
  sporządzonego zgodnie z zas adą ==.Z.1,
  Dotychczas funkcjonujący w Spółce podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu nie
  miał formy sformalizowanej i wynikał w szczególności z kompetencji, doświadczenia i wykształcenia
  osób pełniących te funkcje. Wobec powyższego Sp ółka nie widzi na tę chwilę konieczności ujęcia tych
  informacji w formie odrębnego schematu.
  Zasady szczegółowej =.Z.1.11. zgodnie z którą spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i
  zamieszcza na niej, w czytelnej formie i w wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych
  przepisami prawa informacji o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu
  uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,
  W Spółce nie ustalono reguły, dotyczącej zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
  finansowych. Wybór biegłego rewidenta (audytora) przeprowadzającego badanie rocznego
  sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki, która w swoich


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  49
  decyzjach nie stosuje stałej reguł y dotyczącej zasad wyboru i zmiany ww. podmiotu, niemniej jednak
  przy podejmowaniu każdej decyzji, kieruje się własnym przekonaniem co do słusznego interesu Spółki
  oraz jej akcjonariuszy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisam i Ustawy
  o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
  finansowych oraz o nadzorze publiczny.
  Zasady szczegółowej =.Z.1.15. zgodnie z którą spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i
  zamieszcza na niej, w c zytelnej formie i w wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych
  przepisami prawa informacji zawierającej opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności
  w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać tak ie
  elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a
  także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie
  sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuj e polityki różnorodności, zamieszcza na
  swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
  Na chwilę obecną Spółka nie stosuje polityki różnorodności w odniesieniu do organów zarządzających
  i nadzorujących oraz jej kluczowych menedżerów. Wybór ww. osó b prowadzony jest zgodnie z
  powszechnie obowiązującymi przepisami i poprzedzony jest dokładną analizą doświadczenia,
  kompetencji, umiejętności oraz merytorycznym przygotowaniem każdego z kandydatów. Powyższe są
  głównymi kryteriami jakie rozpatrywane są w p rocedurze rekrutacyjnej na odpowiednie stanowiska w
  Spółce. W opinii Spółki opisane powyżej kryteria oceny kandydatur na ww. stanowiska, pozwalają
  dokonać wyboru kandydatów zapewniających możliwość realizacji strategii oraz rozwoju działalności
  Spółki.
  Za sady szczegółowej =.Z.1.20. zgodnie z którą spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i
  zamieszcza na niej, w czytelnej formie i w wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych
  przepisami prawa zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w fo rmie audio lub wideo,
  Spółka na chwilę obecną nie planuje rozpoczęcia transmisji obrad walnego zgromadzenia. W ocenie
  Zarządu koszty dla Spółki związane z taką transmisją jak również jego rejestrowaniem i udostępnianiem
  przewyższają korzyści dla inwestorów . Spółka niezwłocznie po każdorazowym odbyciu obrad walnego
  zgromadzenia publikuje podjęte przez nie uchwały, więc inwestorzy mają możliwość zapoznania się z
  przebiegiem obrad. W przypadku zmiany w/w okoliczności Spółka rozważy rozpoczęcie stosowania tej
  zasady.
  Zasady szczegółowej =.Z.2. Spółka, zgodnie z którą akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych
  WIG20 lub mW=G40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim,
  przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Nini ejszą zasadę powinny stosować również
  spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i
  zakres prowadzonej działaln ości,
  Na chwilę obecną Spółka nie zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w ję zyku angielskim
  w pełnym zakresie ze względu na zbyt wysokie koszty związane z realizacją tłumaczeń. Spółka zapewnia
  funkcjonowanie strony internetowej w języku angielskim jedynie w zakresie podstawowych informacji
  o Spółce, jej wynikach finansowych oraz r ealizacji walnych zgromadzeń. Hednocześnie mimo, że akcje
  Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych W=G20 lub mW=G40, Spółka będzie
  podejmowała starania aby jak najwięcej informacji było tłumaczone na język angielski, z
  zastrzeżeniem, iż takie i nformacje mogą nie pojawiać się równocześnie z informacjami publikowanymi
  przez Spółki w języku polskim.
  Zasady ==.R.2, stanowiącej rekomendację, zgodnie z którą osoby podejmujące decyzję w sprawie
  wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinn y dążyły do zapewnienia wszechstronności
  i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i
  doświadczenia zawodowego,


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  50
  Na chwilę obecną Spółka nie stosuje polityki różnorodności w odniesieniu do organów zarządzają cych
  i nadzorujących. Wybór osób zarządzających i nadzorujących prowadzony jest zgodnie z powszechnie
  obowiązującymi przepisami i poprzedzony jest dokładną analizą doświadczenia, kompetencji,
  umiejętności oraz merytorycznym przygotowaniem każdego z kandyda tów. Powyższe są głównymi
  kryteriami jakie rozpatrywane są w procedurze rekrutacyjnej na odpowiednie stanowiska w Zarządzie
  oraz Radzie Nadzorczej. W opinii Spółki opisane powyżej kryteria oceny kandydatur na stanowiska
  zarządzające i nadzorujące, pozwalaj ą dokonać wyboru kandydatów zapewniających możliwość
  realizacji strategii oraz rozwoju działalności Spółki.
  Zasady ==.R.3, stanowiącej rekomendację, zgodnie z którą pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi
  główny obszar aktywności zawodowej członka zar ządu. Dodatkowa aktywność zawodowa członka
  zarządu nie może prowadzić do takiego zaangażowania czasu i nakładu pracy, aby negatywnie
  wpływać na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji w spółce. W szczególności członek zarządu nie
  powinien być członkiem orga nów innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony na wykonywanie funkcji w
  innych podmiotach uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce,
  Członkowie Zarządu Spółki są również zaangażowani w Zarządy spółek z grupy kapitałowej Spółki, co
  stanowi dla nich dodatkową aktywność zawodową. Niemniej w ocenie Spółki aktywność ta nie wpływa
  negatywnie na właściwe wypełnianie funkcji w Spółce.
  Zasady szczegółowej ==.Z.1., zgodnie z którą wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne
  obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób
  jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki,
  Dotychczas funkcjonujący w Spółce podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu nie
  miał formy sformalizowanej i wynikał w szczególności z kompetencji, doświadczenia i wykształcenia
  osób pełniących te funkcje. Wobec powyższego Spółka nie widzi na tę chwilę konieczności ujęcia tych
  informacji w formie odrębnego schematu.
  Zasady szczegółowej ===.Z.1., zgodnie z którą za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli
  wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd
  spółki,
  W chwili obecnej przedmiotowa zasada jest stosowana w sposób częściow y tj. w zakresie audytu
  wewnętrznego . Spółka wdrożyła bowiem program audytu wewnętrznego , natomiast na dzień
  publikacji niniejszego oświadczenia nie ma wdrożonego, scentralizowanego programu compliance ,
  jednakże prace nad wdrożeniem w ramach grupy kapitało wej programu compliance pozostają w toku .
  Zasady szczegółowej ===.Z.2., zgodnie z którą z zastrzeżeniem zasady ===.Z.3, osoby odpowiedzialne za
  zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu
  członkowi zarząd u, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady
  nadzorczej lub komitetu audytu,
  W chwili obecnej przedmiotowa zasada jest stosowana w sposób częściowy tj. w zakresie audytu
  wewnętrznego . Spółka wdrożyła bowiem program audytu wewnętrz nego , natomiast na dzień
  publikacji niniejszego oświadczenia nie ma wdrożonego, scentralizowanego programu compliance ,
  jednakże prace nad wdrożeniem w ramach grupy kapitałowej programu compliance pozostają w toku.
  Wobec powyższego w przypadku wprowadzenia tego program u, Spółka zapewni osobom
  odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem odpowiednią niezależność oraz możliwość bezpośredniego
  raportowania do Rady Nadzorczej. Natomiast audytor wewnętrzny polega bezpośrednio Członkowi
  Zarządu i ma zapewnioną możliwoś ć raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej i Komitetu
  Audytu.
  Zasady szczegółowej ===.Z.3., zgodnie z którą w odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu
  wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  51
  niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki
  zawodowej audytu wewnętrznego,
  W chwili obecnej przedmiotowa zasada jest stosowana w sposób częściowy, tj. w zakresie audytu
  wewnętrznego. Spółka wdrożyła bowiem program au dytu wewnętrznego, natomiast na dzień
  publikacji niniejszego oświadczenia Spółka nie ma wdrożonego, scentralizowanego programu
  compliance jednakże prace nad wdrożeniem w ramach grupy kapitałowej programu compliance
  pozostają w toku . Wobec powyższego w przy padku pełnego wprowadzenia tych programów, Spółka
  dołoży staranności celem zapewni enia osobom odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem
  odpowiednią niezależność oraz możliwość bezpośredniego raportowania do Rady Nadzorczej.
  Zasady szczegółowej ===.Z.4., zgod nie z którą co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt
  wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie
  nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie
  III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem,
  W chwili obecnej przedmiotowa zasada jest stosowana w sposób częściowy tj. w zakresie audytu
  wewnętrznego. Spółka wdrożyła bowiem program audytu wewnętrznego , natomiast na dzień
  publikacji niniejszego oświadczenia nie ma wdrożonego, scentralizowanego programu compliance
  jednakże prace nad wdrożeniem w ramach grupy kapitałowej programu compliance pozostają w toku .
  Wobec powyższego osob a odpowiedzialn a za audyt wewnętrzny przedstawia Radzie Nadzorczej w
  cyklach kwart alnych ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji dotyczących zarządzanie
  ryzykiem w Spółce .
  Zasady szczegółowej ===.Z.5., zgodnie z którą rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji,
  o których mowa w zasadzie ===.Z.1, w oparciu międ zy innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej
  bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej
  oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą ==.Z.10.1. W przypadku
  gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa
  w zasadzie ===.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności
  funkcjonowania tych systemów i funkcji,
  W chwili obecnej przedmi otowa zasada jest stosowana w sposób częściowy tj. w zakresie audytu
  wewnętrznego . S półka nie ma jednak obecnie wdrożonego, scentralizowanego programu compliance.
  Prace nad wdrożeniem w ramach grupy kapitałowej programu compliance pozostają w toku.
  Zasady =V.R.2 stanowiącej rekomendację, zgodnie z którą jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę
  akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić
  infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadz enia walnego zgromadzenia przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w
  walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:
  1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczy wistym,
  2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą
  wypowiadać się
  3) w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad
  walnego zgromadzenia,
  4) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, p rawa głosu w toku walnego
  zgromadzenia,
  Z powodu braku możliwości technicznych oraz wysokich kosztów wdrożenia i utrzymywania
  infrastruktury technicznej, Spółka nie umożliwia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie
  rzeczywistym. Dodatkowo w ocenie Spółki struktura akcjonariatu Spółki nie uzasadnia wdrożenia takiej
  możliwości. W przypadku zmiany w/w okoliczności Spółka rozważy rozpoczęcie stosowania tej zasady.


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  52
  Zasady szczegółowej =V.Z.2., zgodnie z którą jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na struktu rę akcjonariatu
  spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie
  rzeczywistym,
  Z powodu braku możliwości technicznych oraz wysokich kosztów wdrożenia i utrzymywania
  infrastruktury technicznej, Spółka nie umożliwia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie
  rzeczywistym. Dodatkowo w ocenie Spółki struktura akcjonariatu Spółki nie uzasadnia wdrożenia takiej
  możliwości. W przypadku zmiany w/w okoliczności Spółka rozważy rozpoczęcie stosowania tej zasady.
  Zasady sz czegółowej V.Z.6., zgodnie z którą Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i
  okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania
  w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki
  uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów,
  a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy
  objętej lub zagrożonej konfliktem intere sów,
  Spółka na chwilę obecną nie posiada regulacji wewnętrznych, określających kryteria i okoliczności, w
  których może dość w Spółce do konfliktu interesów oraz zasad postępowania w obliczu takich
  konfliktów. Zarząd Spółki przygotuje odpowiednie zmiany Reg ulaminów organów Spółki i
  zarekomenduje odpowiednim o rganom Spółki ich wprowadzenie.
  Zasady V=.R.1 stanowiącej rekomendację, zgodnie z którą wynagrodzenie członków organów spółki i
  kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń,
  Dot ychczas Spółka nie wypracowała jednolitej polityki wynagrodzeń i zasad jej ustalania. Zgodnie z
  zapisami § 15 pkt 6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza określa zasady wynagradzania Członków Zarządu,
  natomiast zgodnie z § 9 pkt 10 Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagradzani a Członków Rady
  Nadzorczej. W ocenie Zarządu zasady ustalania wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej ustalane
  przez Walne Zgromadzenie, a w przypadku Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą są w pełni czytelne i
  nie wymagają przygotowywania odrę bnej polityki. Zarząd rozważy jednak możliwość stworzenia i
  wdrożenia zasad funkcjonowania polityki wynagrodzeń w przyszłości, jednakże będzie to wymagało
  zatwierdzenia w formie uchwał odpowiednio przez Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie Spółki.
  Zasady V=.R.2 stanowiącej rekomendację, zgodnie z którą polityka wynagrodzeń powinna być ściśle
  powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko - i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i
  wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek
  przyczyn,
  Dotychczas Spółka nie wypracowała jednolitej polityki wynagrodzeń i zasad jej ustalania. Zgodnie z
  zapisami § 15 pkt 6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza określa zasady wynagradzania Członków Zarządu,
  natomiast zgodnie z § 9 pkt 10 Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagradzani a Członków Rady
  Nadzorczej. W ocenie Zarządu zasady ustalania wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej ustalane
  przez Walne Zgromadzenie, a w przypadku Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą są w pełni czytelne i
  nie wymagają przygotowywania odrębnej polityki. Zarząd rozważy jednak możliwość stworzenia i
  wdrożenia zasad funkcjonowania polityki wynagrodzeń w przyszłości, jednakże będzie to wymagało
  zatwierdzenia w formie uchwał odpowiednio przez Radę Nadz orczą oraz Walne Zgromadzenie Spółki.
  Zasady V=.R.4 stanowiącej rekomendację, zgodnie z którą poziom wynagrodzenia członków zarządu i
  rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania
  i motywacji osób o kompet encjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad
  nią nadzoru. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom
  zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach Rady
  Nadzorcz ej,
  Dotychczas Spółka nie wypracowała jednolitej polityki wynagrodzeń i zasad jej ustalania. Zgodnie z
  zapisami § 15 pkt 6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza określa zasady wynagradzania Członków Zarządu,


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  53
  natomiast zgodnie z § 9 pkt 10 Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagradzani a członków Rady
  Nadzorczej. W ocenie Zarządu zasady ustalania wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej ustalane
  przez Walne Zgromadzenie, a w przypadku Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą są w pełni czytelne i
  nie wymagają przygotowywan ia odrębnej polityki. Zarząd rozważy jednak możliwość stworzenia i
  wdrożenia zasad funkcjonowania polityki wynagrodzeń w przyszłości, uwzględniającej takie czynniki
  jak możliwość pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właśc iwego
  kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wprowadzenie takiej polityki będzie wymagało
  zatwierdzenia w formie uchwał odpowiednich organów Spółki.
  Zasady szczegółowej V=.Z.1., zgodnie z którą programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane,
  by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych
  menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego
  wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsięb iorstwa,
  Dotychczas Spółka nie wypracowała jednolitej polityki wynagrodzeń i zasad jej ustalania. Zgodnie z
  zapisami § 15 pkt 6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza określa zasady wynagradzania Członków Zarządu,
  natomiast zgodnie z § 9 pkt 10 walne Zgromadzenie u stala zasady wynagradzani członków Rady
  Nadzorczej. W ocenie Zarządu zasady ustalania wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej ustalane
  przez Walne Zgromadzenie, a w przypadku Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą są w pełni czytelne i
  nie wymagają przygotow ywania odrębnej polityki, uwzględniającej również zasady programów
  motywacyjnych. Zarząd rozważy jednak możliwość stworzenia i wdrożenia zasad funkcjonowania
  polityki wynagrodzeń w przyszłości, jednakże będzie to wymagało zatwierdzenia w formie uchwał
  odpo wiednich organów Spółki.
  Zasady szczegółowej V=.Z.2., zgodnie z którą aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i
  kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy
  przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z
  akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata,
  Dotychczas Spółka nie wypracowała jednolitej polityki wynagrodzeń i zasad jej ustalania. Zgodnie z
  zapisami § 15 pkt 6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza określa zasady wynagradzania Członków Zarządu.
  W ocenie Zarządu zasady ustalania wynagrodzeń dla Członków Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą
  są w pełni czytelne i nie wymagają przygotowywania odrębnej polityki, uwzględniającej również zasad y
  programów motywacyjnych. Zarząd rozważy jednak możliwość stworzenia i wdrożenia zasad
  funkcjonowania polityki wynagrodzeń w przyszłości, jednakże będzie to wymagało zatwierdzenia w
  formie uchwał odpowiednich organów Spółki. Obecnie w Spółce nie funkcjonu ją programy
  motywacyjne dla Członków Zarządu i kluczowych menedżerów umożliwiają ce realizację innych
  instrumentów powiązanych z akcjami Spółki .
  Zasady szczegółowej V=.Z.3., zgodnie z którą wynagrodzenie członkó w rady nadzorczej nie powinno być
  uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych
  składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników spółki,
  Dotychczas Spółka nie wypracowała jednolitej polityki wynagrodzeń i zasad jej ustalania. Zgodnie z
  zapisami § 9 pkt 10 Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagradzani Członków Rady Nadzorczej. W
  ocenie Zarządu zasady ustalania wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej ustalane przez Walne
  Zgromadzenie są w pełni czytelne i nie wymagają przygotowywania odrębnej polityki. Zarząd rozważy
  jednak możliwość stworzenia i wdrożenia zasad funkcjonowania polityki wynagrodzeń w przyszłości,
  uwzględniającej zakaz uzależniania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej od opcji i innych
  instr umentów pochodnych oraz jakichkolwiek innych zmiennych składników, czy wyników Spółki.
  Wprowadzenie takiej polityki będzie wymagało zatwierdzenia w formie odpowiednich uchwał
  przez Walne Zgromadzenie Spółki.
  Zasady szczegółowej V=.Z.4., zgodnie z której sp ółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport
  na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  54
  1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarz ądu,
  w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów
  ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z
  tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku praw nego o podobnym
  charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom
  pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  4) wskazanie istot nych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce
  wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności
  długoterminowego wzrostu wartości dla akcjo nariuszy i stabilności funkcjonowania
  przedsiębiorstwa,
  Dotychczas Spółka nie wypracowała jednolitej polityki wynagrodzeń i zasad jej ustalania. Zgodnie z
  zapisami § 15 pkt 6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza określa zasady wynagradzania Członków Zarządu,
  natomiast zgodnie z § 9 pkt 10 Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagradzani członków Rady
  Nadzorczej. W ocenie Zarządu zasady ustalania wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej ustalane
  przez Walne Zgromadzenie, a w przypadku Zarządu Spółki przez Radę N adzorczą są w pełni czytelne i
  nie wymagają przygotowywania odrębnej polityki. Zarząd rozważy jednak możliwość stworzenia i
  wdrożenia zasad funkcjonowania polityki wynagrodzeń w przyszłości, jednakże będzie to wymagało
  zatwierdzenia w formie uchwał odpowie dnio przez Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie Spółki.
  Nie mniej w sprawozdaniu z działalności Spółka przekazuje informacje zgodnie z powszechnie
  obowiązującymi przepisami prawa.
  5.3. System kontroli wewnętrznej w odniesieniu do sporządzania sprawozdań fina nsowych
  System kontroli wewnętrznej w odniesieniu do sporządzania sprawozdań finansowych Proces
  sporządzania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych jest
  realizowany przez wyspecjalizowaną spółkę zależną Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o.
  („CUWB”) w uzgodnieniu z pionami Emitenta oraz spółkami zależnymi merytorycznie
  odpowiedzialnymi za dane, które nie wynikają bezpośrednio z ksiąg rachunkowych, a stanowią część
  sprawozdania finansowego. Osobą podpisującą sprawozdanie fi nansowe jako osoba odpowiedzialna
  za sporządzenie sprawozdania finansowego jest Główny Księgowy CUWB. Za organizację i pracę pionu
  finansowo -księgowego CUWB, który bezpośrednio sporządza sprawozdanie finansowe odpowiada
  Członek Zarządu CUWB (Główny Księgow y CUWB), będący jednocześnie Członkiem Zarządu Emitenta i
  na dzień sporządzania niniejszego oświadczenia pełniący funkcję Dyrektora Finansowego (CFO). Osoby
  odpowiedzialne za sporządzanie sprawozdań finansowych, kontrolę i koordynację procesu
  sprawozdawcze go są specjalistami, którzy dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w tym
  zakresie.
  Każdy z Członków Zarządu Emitenta w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego zapoznaje się
  na bieżąco z danymi ekonomicznymi i zagadnieniami zamieszczanymi w ty m sprawozdaniu oraz zgłasza
  ewentualne sprawy, które należy uwzględnić przy sporządzaniu tego sprawozdania. Po sporządzeniu
  sprawozdania finansowego, każdy z Członków Zarządu zapoznaje się z jego treścią i jest ono
  przekazywane Biegłemu Rewidentowi wraz ze sporządzonym sprawozdaniem z działalności Zarządu
  przez Zarząd Spółki. Biegły Rewident podczas badania sprawozdania finansowego i ksiąg spółek
  spotyka się z kluczowymi osobami dla organizacji spółek, w tym z Członkami Zarządu omawiając
  poszczególne kwesti e zawarte w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności. Ostateczne


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  55
  sprawozdanie finansowe po ewentualnych uzgodnionych korektach wniesionych przez Biegłego
  Rewidenta lub którąkolwiek z osób sporządzających to sprawozdanie lub zarządzających jest ponownie
  czytane przez osoby sporządzające i zarządzające oraz podpisywane przez te osoby.
  Osoby odpowiedzialne i Zarząd Spółki na bieżąco weryfikują dane przyjmowane do sporządzania
  sprawozdań finansowych. Znaczna część danych dotyczących aktywów Grupy, zamieszczonych w
  sprawozdaniach finansowych, jest wcześniej weryfikowana w procesie kontroli, którą przeprowadza
  Dział Księgowości CUWB. Dział Księgowości będący bezpośrednio podległy Zarządowi CUWB nadzoruje
  majątek Grupy poprzez jego inwentaryzację i we ryfikuje w procesie okresowych kontroli rzeczywisty
  stan majątku Grupy w odniesieniu do stanu wykazywanego w urządzeniach księgowych. Zarząd Spółki
  w ramach systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, zleca kontrolę wybranych spraw i
  dokumentów in nym komórkom organizacyjnym Emitenta takim jak Biuro Prawne czy Audytor
  Wewnętrzny, przez co weryfikuje i potwierdza informacje, które są opisywane w sprawozdaniach
  finansowych.
  Dotychczas w procesie sporządzania sprawozdań finansowych nie zidentyfikowano szczególnych i
  istotnych ryzyk.
  Hednocześnie ze względu na powiększającą się systematycznie działalność Grupy Kapitałowej Baltona,
  jej skalę organizacyjną oraz zasięg geograficzny w lutym 2016 r. przyjęta została procedura
  raportowania okresowego. Proced ura ma na celu określenie zakresu, zasad oraz wyznaczenie komórek
  i osób odpowiedzialnych za sporządzanie Raportów Okresowych publikowanych przez Emitenta.
  Hednocześnie w 2017 r. Spółka podjęła prace nad wdrożeniem nowego narzędzia =T do konsolidacji
  spra wozdań finansowych, które ma zapewnić dalsze wzmocnienia systemu kontroli wewnętrznej i
  zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych w celu
  ograniczenia ryzyka popełnienia błędów w procesie sporządzania sprawozdań finan sowych.
  5.4. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą Baltona
  Hednostki wchodzące w skład Grupy powiązane są organizacyjnie poprzez funkcje w nich pełnione przez
  osoby będące Członkami Zarządu jednostki dominującej. Szczegóły tych powiązań przedstawia
  poniższa tabela:


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  56
  W jednostce zależnej Balton a Shipchandlers Sp. z o.o. członkami zarządu są: Dominik Ludwiczak i Paweł
  Dawidowicz. Osoby te nie wchodzą w skład zarządu jednostki dominującej.
  5.5. Or gany Spó łki
  Zarząd Spółki
  Na dzień 1 stycznia 201 7 r. i na dzień publikacji niniejszego sprawozdania w skła d Zarządu Spółki
  wchodziły następujące osoby:
  • Piotr Kazimierski – Prezes Zarządu
  • Karolina Szuba – Członek Zarządu
  • Michał Kacprzak – Członek Zarządu.
  W 2017 r. nie miały miejsca zmiany personalne w składzie Zarządu Spółki, natomiast w dniu 31 maja
  2017 r . została odnowiona kadencja Prezesa Zarządu, poprzez jego odwołanie i ponowne powołanie w
  skład Zarządu. Nazwa Spółki Funkcja w Zarządzie Funkcja w Zarządzie
  PHZ "Baltona" S.A. Piotr Kazimierski - Prezes Zarządu Karolina Szuba - Członek Zarządu,
  Michał Kacprzak- Członek Zarządu
  BH Travel Retail Poland Sp. z o.o. Piotr Kazimierski - Członek Zarządu Karolina Szuba - Członek Zarządu,
  Michał Kacprzak- Członek Zarządu
  Gredy Company SRL Piotr Kazimierski - Administrator Michał Kacprzak- Administrator
  Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o. Piotr Kazimierski - Członek Zarządu Karolina Szuba - Członek Zarządu,
  Michał Kacprzak- Członek Zarządu
  Baltona France S.A.S. Piotr Kazimierski - Dyrektor Generalny Karolina Szuba - Dyrektor Generalny,
  Michał Kacprzak- Dyrektor Generalny
  Baldemar Holdings Limited Piotr Kazimierski - Dyrektor Karolina Szuba - Dyrektor, Michał
  Kacprzak- Dyrektor
  Flemingo Duty Free Ukraine LLC Piotr Kazimierski - Dyrektor
  Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o.o. Piotr Kazimierski - Prezes Zarządu Karolina Szuba - Członek Zarządu,
  Michał Kacprzak- Członek Zarządu
  KW Shelf Company Sp. z o.o. Piotr Kazimierski - Członek Zarządu
  Baltona Duty Free Estonia OÜ Piotr Kazimierski - Członek Zarządu Karolina Szuba - Członek Zarządu,
  Michał Kacprzak- Członek Zarządu
  Sandpiper 3 Sp.z.o.o. Piotr Kazimierski - Członek Zarządu
  Baltona Italy S.r.l. Piotr Kazimierski - Prezes Zarządu
  Liege Airport Shop BVBA Piotr Kazimierski - Członek Zarządu Karolina Szuba - Członek Zarządu,
  Michał Kacprzak- Członek Zarządu
  CDD Holding BV Piotr Kazimierski - Dyrektor Karolina Szuba - Dyrektor, Michał
  Kacprzak- Dyrektor.
  Chacalli-De Decker NV Piotr Kazimierski - Dyrektor
  Carlo Bernasconi - Dyrektor, Karolina
  Szuba - Dyrektor, Michał Kacprzak-
  Dyrektor.
  Chacalli Den Haag BV Piotr Kazimierski - Dyrektor Karolina Szuba - Dyrektor, Michał
  Kacprzak- Dyrektor.
  Rotterdam Airport Shop BV Piotr Kazimierski - Dyrektor Karolina Szuba - Dyrektor, Michał
  Kacprzak- Dyrektor.
  Niederrhein Airport Shop GmbH Piotr Kazimierski - Dyrektor Karolina Szuba - Dyrektor, Michał
  Kacprzak- Dyrektor.
  Chacalli-De Decker Limited Piotr Kazimierski - Dyrektor Carlo Bernasconi - Dyrektor, Michał
  Kacprzak- Sekretarz


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  57
  Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Dba o przejrzystość
  i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz o pro wadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa
  i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
  Zarząd podejmuje decyzje w sprawach niezastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie
  dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, których kompetencje zosta ły opisane odpowiednio
  poniżej i powyżej. W szczególności, Zarząd określa, kierując się interesem Spółki, strategię i główne
  cele działalności Spółki, które przedkłada następnie Radzie Nadzorczej. Zarząd czuwa również nad ich
  wdrożeniem i realizacją.
  Do s kładania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu
  jednoosobowego Prezes Zarządu lub prokurent, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj
  członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
  Zarząd dz iała na podstawie Regulaminu Zarządu przygotowanego przez Zarząd oraz zatwierdzonego
  przez Radę Nadzorczą. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który ponadto zwołuje posiedzenia
  Zarządu oraz im przewodniczy. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uch wały Zarządu zapadają,
  za wyłączeniem Zarządu jednoosobowego, bezwzględną większością głosów, a w przypadku równej
  ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy
  członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomi eni o posiedzeniu Zarządu.
  Członkowie Zarządu Spółki uczestniczą w posiedzeniach osobiście.
  Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków
  bezpośredniego porozumiewania się na odległość, dzięki którym mogą się nawzaje m słyszeć
  ze wszystkimi pozostałymi uczestnikami posiedzenia, a uczestnictwo w taki sposób w posiedzeniu
  będzie uznane za osobistą obecność na posiedzeniu, zaś w razie wątpliwości w tym zakresie decyduje
  głos przewodniczącego posiedzenia.
  Zasady powoływan ia i odwoływania członków zarządu oraz ich uprawnienia w szczególności prawo
  do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji
  Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą
  na okres trzech lat, która może okr eślić ich dodatkowe funkcje w Zarządzie, w tym funkcję Prezesa
  i Wiceprezesa Zarządu. Członkowie Zarządu pełnią funkcje w Zarządzie osobiście. W przypadku Zarządu
  wieloosobowego Rada Nadzorcza, na wniosek Prezesa, może powołać do 3 (trzech) Wiceprezesów
  sp ośród członków Zarządu. Odwołanie z funkcji Wiceprezesa następuje na mocy uchwały Rady
  Nadzorczej.
  Sprawy dotyczące nabycia własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek
  handlowych, upoważnienie do ich nabywania w przypadku okr eślonym w art. 362 § 1 pkt 8 tego
  Kodeksu, emisja akcji, emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów
  subskrypcyjnych wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
  Dnia 16 stycznia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P:Z „Ba ltona” S.A. podjęło uchwałę,
  zmienioną następnie uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P:Z „Baltona” S.A. z dnia 19
  lutego 2015 r. oraz uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P:Z „Baltona” S.A. z dnia 23 czerwca
  2015 r. w sprawie upoważnienia Zarz ądu Spółki do nabywania akcji własnych do dnia 31 stycznia


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  58
  2017 r. oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych. Zarząd został
  upoważniony do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub ich wydania akcjonariuszom czy
  wsp ólnikom spółki przejmowanej, wydania ich posiadaczom warrantów subskrypcyjnych
  wyemitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia lub ich sprzedaży posiadaczom
  warrantów subskrypcyjnych lub osobom trzecim.
  Programu skupu akcji własnych realizowany był w granicach upoważnienia wynikającego z uchwały
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2012 roku, zmienionej uchwałą
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2015 r. oraz uchwałą Zwyczajnego
  Walnego Zgromadz enia Spółki z dnia 23 czerwca 2015 r. Niniejszy program skupu akcji własnych
  zgodnie z w/w uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki wygasł w dniu 31 stycznia 2017 r. W ramach
  tego programu na rachunku Emitenta znalazło się łącznie od dnia rozpoczęcia realizacji programu
  skupu akcji własnych 368.995 akcji dających prawo do 3,278 % głosów na WZA i 3,278 % kapitału
  zakładowego Emitenta. Średnia cena nabycia jednej akcji w ramach tego programu wyniosła 5,53
  PLN. Łączna wartość nabytych w ramach pro gramu akcji wyniosła 2.039.395,34 zł. Program skupu akcji
  własnych zgodnie z w/w uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki wygasł w dniu 31 stycznia 2017 r.
  Dnia 14 listopada 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P:Z „Baltona” S.A. podjęło uchwałę w
  sprawi e upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia. Zarząd został
  upoważniony do naby cia nie więcej niż 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji o łącznej wartości
  nominalnej 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji własnych w celu umo rzenia po cenie
  rynkowej nie wyższej niż 5,00 (pięć) złotych i nie niższej niż 0,25 (dwadzieścia pięć groszy) zł za jedną
  akcję w terminie od 15 listopada 2017 r. do 15 listopada 2018 r . W ramach ww. Programu, na dzień
  publikacji niniejszego sprawozdania S półka nie dokonała nabycia żadnych akcji własnych. Zgodnie z
  wyżej wymienioną uchwałą Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki obowiązany jest uzyskać uprzednią
  zgodę Rady Nadzorczej, dotyczącą nabywania akcji własnych wraz z kosztem ich nabycia za każdym
  razem planowanego nabycia akcji własnych w ramach niniejszego programu.
  Statut Spółki (§ 22) przewiduje możliwość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
  Rada Nadzorcza Spółki
  Na dzień 1 stycznia 201 7 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziły następują ce osoby:
  ➢ Carl o Bernasconi (Przewodniczący Rady )
  ➢ Maciej Dworniak (Zastępca Przewodniczącego Rady)
  ➢ Sebastian Mikosz (Członek Rady)
  ➢ Gregory Armstrong (Członek Rady )
  ➢ Choodamani Ayyaswamy (Członek Rady)
  W dniu 21 lutego 2017 r. Pan Maciej Dworniak złoży ł rezygnację z pełnionej funkcji Członka oraz
  Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym.
  W dniu 12 kwietnia 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które
  powołało na stanowisko Członka Rady Na dzorczej pana Roberta Hędrzejczyka i pana Pawła Deptułę.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej
  Spółki przedstawiał się następująco:


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  59
  ➢ Carlo Bernasconi (Przewodniczący Rady)
  ➢ Paweł Deptuła (Zastępca Przewodniczącego Rady)
  ➢ Sebastian Mikosz (Członek Rady)
  ➢ Gregory Armstrong (Członek Rady )
  ➢ Choodamani Ayyaswamy (Członek Rady)
  ➢ Robert Hędrzejczyk (Członek Rady) .
  Rada Nadzorcza sprawuje ogólny nadzór nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza działa w oparc iu o
  przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej dostępny na
  stronie internetowej Spółki.
  Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z 5 (pięciu), lecz nie więcej niż 9 (dziewięciu) członków
  wybieranych przez Walne Zgroma dzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję
  trwającą trzy lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego
  Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia
  funkcji członka Rady Nadzorczej.
  Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i od jednego do dwóch
  Zastępców Przewodniczącego.
  Z tytułu pełnienia swoich funkcji członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie,
  którego za sady przyznawania oraz wysokość określa Walne Zgromadzenie.
  Zgodnie ze Statutem, do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności decyzje w sprawach:
  1. zatwierdzenie regulaminów przewidzianych w Statucie do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą,
  2. przyjmowa ne opracowanych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów,
  3. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok
  obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym,
  ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat oraz składanie Walnemu
  Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  4. ocena sprawozdań okresowych Zarządu,
  5. wybór biegłego rewidenta (audytora) przeprowadzającego badanie roczn ego sprawozdania
  finansowego Spółki,
  6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie zasad ich wynagradzania,
  7. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków
  Zarządu,
  8. delegowanie członków Rady Nadzorczej, na o kres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego
  wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych
  przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
  9. wyrażanie zgody na powoływanie innych Spółek oraz na nabywani e lub zbywanie udziałów albo
  akcji w innych Spółkach,
  10. wyrażanie zgody na zaciąganie i udzielanie przez Spółkę kredytów i pożyczek, jeśli łączna wartość
  (wraz z prowizją i odsetkami w skali jednego roku) przekracza jednorazowo kwotę 2.500.000,000
  zł (słown ie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) lub łącznie w ciągu roku kwotę 10.000.000,000 zł


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  60
  (słownie: dziesięć milionów złotych) jak również gdy łącznie w ciągu roku przekracza kwotę
  stanowiącą równowartość 100% (sto procent) funduszy własnych,
  11. wyrażanie zgody na sprzedaż, zakup, zamianę, zastaw, ustanowienie hipoteki na majątku Spółki,
  jeśli łączna wartość rozporządzenia majątkiem Spółki przekracza kwotę 2.500.000,000 zł (słownie:
  dwa miliony pięćset tysięcy złotych), a w przypadku wynajmu, dzierżawy, gdy okres na który
  zostaną zawarte umowy będzie dłuższy niż dwadzieścia cztery miesiące oraz łączna wartość
  umowy przekracza kwotę 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych),
  12. wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet prze widywanej dywidendy za dany rok
  obrotowy,
  13. uchwalenie regulaminu Komitetu Audytu,
  14. powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu.
  Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje, ustala porządek i przewodniczy posiedzeniom Rady
  Nadzorczej, a w przypadku je go nieobecności posiedzenia zwołuje i przewodniczy im jeden z
  Zastępców Przewodniczącego. W przypadku, gdy w posiedzeniu nie bierze udział Przewodniczący Rady,
  ani żaden z jego Zastępców, Rada wybiera spośród obecnych na posiedzeniu członka Rady, który będ zie
  kierować posiedzeniem Rady. Posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb wynikających ze
  sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
  Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najm niej połowa jej
  Członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Członkowie Rady Nadzorczej
  mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za
  pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie gł osu w powyższy sposób nie może dotyczyć
  spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, wyboru
  Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływania Członków Zarządu
  oraz odwoływania i zawieszania w czynnościach Członka Zarządu.
  Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
  bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady
  zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podej mowanie uchwał w powyższym trybie nie
  dotyczy spraw personalnych oraz wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej, powoływania członków Zarządu oraz odwoływania i zawieszania w czynnościach członka
  Zarządu.
  Uchwały Rady Nadzorcze j zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga
  głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  W dniu 20 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru z grona swoich Członków, Komitetu
  Audytu zgodnie z wymagania ustawy z dnia Ustawy z d nia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
  firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
  Członkami Komitetu Audytu zostali powołani:
  ➢ Paweł Deptuła
  ➢ Choodamani Ayyaswamy
  ➢ Robert Hędrzejczyk.


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  61
  W dniu 20 października 2017 r. Rada Nadzorcza zgodnie z zapisa mi Statutu Spółki uchwaliła Regulamin
  Komitetu Audyty. W tym samym dniu Komitet Audytu wybrał ze swojego grona Przewodniczego oraz
  Zastępcę Przewodniczącego Komitetu Audytu, którymi odpowiednio są Pan Paweł Deptuła oraz Pan
  Paweł Hędrzejczyk.
  Do ustawowych zadań Komitetu Audytu należą w szczególności:
  1. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
  2. monitorowanie skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i systemów
  zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie spr awozdawczości
  finansowej;
  3. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania
  przez firmę audytorską badania sprawozdania finansowego Spółki, z uwzględnieniem
  wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wyni kających z kontroli
  przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
  4. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej
  świadczących usługi na rzecz Spółki;
  5. informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania sprawozdań finansowych S półki oraz
  wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości
  finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu w procesie badania;
  6. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczeni e
  przez niego usług na rzecz Spółki;
  7. opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania
  finansowego Spółki;
  8. opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie
  sprawozdania finansowego, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez
  członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdania
  finansowego;
  9. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
  10. przedkładanie zaleceń mających na ce lu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości
  finansowej w Spółce.
  Poza Komitetem Audytu w Ramach Rady Nadzorczej nie powołano innych komitetów.
  5.6. Umowy zawarte między PHZ „Baltona” S.A. a osobami zarządzającymi, przewidujące
  rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej
  przyczyny
  Umowy zawarte z osobami zarządzającymi nie przewidują rekompensaty w przypadku ich rezygnacji
  natomiast przewidują rekompensaty w przypadku zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej
  przyczyny.
  5.7. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści należnych lub potencjalnie należnych osobom
  zarządzającym i nadzorującym
  W tabeli zostały zaprezentowana wartość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących P:Z
  „Baltona” S.A. w okresie 12 m iesięcy zakończonym 31 grudnia 201 7 roku:


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  62
  Poz ostali członkowie Rady Nadzorczej Emitenta nie pobierali wynagrodzenia.
  Program warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji (rozliczany w instrumentach
  kapitałowych)
  Terminy realizacji warrantów wyemitowanych w 2011 i 2013 r. upłynęły 30 czer wca 2016 r. i 31 lipca
  2016 r., a prawo objęcia akcji nie zostało wykonane. Wobec tego Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Przedsiębiorstwo :andlu Zagranicznego „Baltona” S.A. uchwałą nr 18 z dnia 27 czerwca 2017 r.
  postanowiło uznać warunkowe podwyższenie kapita łu określone uchwałą nr 6 z dnia 30 sierpnia 2011
  r., uchwałą nr 5 z dnia 12 czerwca 2013 r. zmienionej uchwał ami nr 5 i 6 z dnia 21 grudnia 2015 r. za
  niezrealizowane.
  W spółce nie występuje system kontroli akcji pracowniczych.
  5.8. Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji PHZ „Baltona” S.A. oraz akcji i udziałów w
  jednostkach Grupy Baltona, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, żaden członek Rady Nadzorczej czy członek Zarządu
  nie posiada akcji P:Z „Baltona” S.A.
  5.9. Program nabywania akcji własnych.
  Programu skupu akcji własnych realizowany był w granicach upoważnienia wynikającego z uchwały
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2012 roku, zmienionej uchwałą
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2015 r. oraz uchwałą Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2015 r. Na dzień 31 grudnia 201 7 r. oraz na dzień
  publikacji niniejszego oświadczenia na rachunku Emitenta znalaz ło się łącznie od dnia rozpoczęcia
  realizacji programu skupu akcji własnych 368.995 akcji dających prawo do 3,278 % głosów na WZA i
  3,278 % kapitału zakładowego Emitenta. Średnia cena nabycia jednej akcji w ramach tego programu
  wyniosła 5,53 P LN. Łączna wartość nabytych w ramach programu akcji wyniosła 2.039.395,34 zł.
  Program skupu akcji własnych zgodnie z w/w uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki wygasł w dniu
  31 stycznia 2017 r. za okres 12 miesiecy za okres 12 miesiecy
  zakończony 31 grudnia 2017 zakończony 31 grudnia 2016
  Organ
  Spółka
  dominująca
  Spółki
  zależne
  Warranty
  subskrypcyjne
  Spółka
  dominująca
  Spółki
  zależne
  Warranty
  subskrypcyjne
  Zarząd 1071 325 - 961 300 -
  Piotr Kazimierski 432 132 462 120
  Karolina Szuba 457 - - 414 - -
  Michał Kacprzak 182 193 - 85 180 -
  Rada Nadzorcza 87 - - 102 - -
  Krzysztof Walenczak - - - 10 - -
  Maciej Dworniak 11 - - 46 - -
  Sebastian Mikosz 76 - - 46 - -
  Paweł Deptuła 55 - - - - -
  Robert Hędrzejczyk 55 - - - - -


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  63
  W dniu 14 listopada 2017 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zg romadzenie Akcjonariuszy
  Przedsiębiorstwa :andlu Zagranicznego „B altona ” S.A., które podjęło uchwały w przedmiocie
  upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia. Zgodnie z uchwałą nr 4 Spółka
  będzie uprawniona do nabycia nie więcej niż 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji własnych o łącznej
  wartości nominalnej 225.000,00 zł w trybie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych w celu
  ich umorzenia, na warunkach określonych w niniejszej uchwale. Akcje własne Zarząd jest upoważniony
  nabywać w imieniu Spółki po cenie rynkowej nie wyższej jednak niż 5,00 zł za akcję i nie niższej niż 0,25
  zł za jedną akcję. Spółka może nabywać akcje własne w okresie od 15 listopada 2017 r. do dnia 15
  listopada 2018 r., lecz nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
  5.10. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz
  ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale
  zakładowym, liczby głosów z ni ch wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie
  głosów na walnym zgromadzeniu
  Ashdod :oldings jest spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Larnaka (Cypr) posiadającą 9.081.600 akcji
  Emitenta oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 80,68% akcji Emitenta oraz
  80,68% ogólnej li czby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podmiot ten jest jedynym akcjonariuszem
  sprawującym kontrolę nad Emitentem. Hednocześnie w związku z tym, że Spółka Ashdod jest
  kontrolowana przez spółkę Flemingo =nternational Limited, Grupa P:Z „Baltona” od 2010 roku j est
  częścią międzynarodowej grupy kapitałowej, na której czele stoi Fleming o International (BVI) Limited.
  5.11. Posiadac ze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne
  Papiery wartościowe emitowane przez P:Z ”Baltona” S.A. nie dają specja lnych uprawni eń kontrolnych
  ich posiadaczom.
  5.12. Ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu
  W stosunku do papierów wartościowych emitowanych przez P:Z „Baltona” SA nie istnieją ograniczenia
  w zakresie wykonywania prawa głosu.
  5.13. Ograniczenia dotyczące prze noszenia praw własności papierów wartościowych emitenta
  Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń w zakresie przenoszenia praw własności papierów
  wartościowych Spółki.
  Zgodnie z postanowieniami Umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 8 lutego 2011 r. wraz z
  późniejszymi zmianami zawartej pomiędzy Spółką a BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A. istotna zmiana Akcjonariusz Liczba akcji
  Udział % w
  kapitale
  zakładowym
  Liczba akcji
  Udział % w
  kapitale
  zakładowym
  Liczba
  głosów
  Udział % w
  ogólnej
  liczbie
  głosów
  Liczba
  głosów
  Udział % w
  ogólnej
  liczbie
  głosów
  Ashdod Holdings 9 081 600 80,68% - 9 081 600 80,68% 9 081 600 80,68% 9 081 600 80,68%
  Pozostali (poniżej 5% udziału w
  głosach) 2 174 977 19,32% - 2 174 977 19,32% 2 174 977 19,32% 2 174 977 19,32%
  Ogólna liczba akcji Spółki i
  głosów z nimi związanych 11 256 577 100,00% - 11 256 577 100,00% 11 256 577 100,00% 11 256 577 100,00%
  na dzień publikacji raportu
  Zmiana ilości
  akcji
  na dzień publikacji raportu na dzień wykazany w
  ostatnim raporcie
  na dzień wykazany w
  ostatnim raporcie


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  64
  struktury właścicielskiej lub kapitałowej Emitenta, którą jest zmiana akcjonariuszy (udziałowców)
  posiadających co najmniej 50% akcji (udziałów) a takż e inną zmianę akcjonariuszy (udziałowców),
  którzy mają kluczowe uprawnienia w zakresie wyboru organów zarządzających lub nadzorczych jak
  również zmiana większościowego (pośrednio poprzez Ashod :olding LTD Cyprus) akcjonariusza Spółki
  tj. Flemingo Interna tional Limited bez uprzedniej zgody banku, stanowi jeden z przypadków
  naruszenia warunków udzielenia kredytu, uzasadniający wypowiedzenie przez Bank umowy.
  Analogiczne zobowiązanie w zakresie zmiany kontroli zostało ustanowione na podstawie Umowy o
  kredyt nieodnawialny z dnia 30 sierpnia 2016 oraz Umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 29 września
  2017 zawartych pomiędzy Spółką a BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A.
  5.14. Opis zasad zmiany statutu spółki
  Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia w formi e aktu notarialnego oraz wpisu
  do Krajowego Rejestru Sądowego. W sprawach zmiany statutu, umorzenia akcji, podwyższenia lub
  obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, rozwiązania,
  połączenia lub likwidacji Spółk i uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów oddanych.
  5.15. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw
  akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania
  Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem władzy Spółki. Walne Zg romadzenie działa na
  podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności Kodeksu spółek
  handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Treść Statutu oraz Regulaminu
  dostępna jest na stronach internetowych Spółki.
  Walne Z gromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
  W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć uchwały, chyba że
  cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił
  sprzeciwu dotyczącego jej powzięcia. Nie dotyczy to wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia oraz wniosków o charakterze porządkowym, które mogą być uchwalane, pomimo braku
  ich umieszczenia w porządku obrad.
  Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pomimo bra ku formalnego zwołania Walnego
  Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z
  obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia
  poszczególnych spraw do porządku obrad.
  Usunięcie z porządku obrad Walnego Zgromadzenia, bądź zaniechanie rozpoznawania sprawy
  umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego
  Zgromadzenia.
  Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, uchwa ły Walnego Zgromadzenia są
  podejmowane bezwzględną większością oddanych głosów z tym, że w sprawach zmiany statutu,
  umorzenia akcji, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa lub jego
  zorganizowanej części, rozwiązania, połąc zenia lub likwidacji Spółki zapadają większością trzech
  czwartych głosów oddanych.


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  65
  Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
  Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Spółki oraz nad wnioskami o
  odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak
  również w sprawach osobowych. Poza tym zarządza się tajne głosowanie na żądanie choćby jednej z
  osób uprawnionej do głosowania.
  Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosow ania w sprawach dotyczących
  wyboru Komisji Skrutacyjnej lub Komisji Regulaminowej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
  Głosowanie w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki odbywa się w głosowaniu
  jawnym i imiennym.
  Sprawy zastrzeżone prawem oraz wyszczególnione niżej wymagają uchwał Walnego Zgromadzenia:
  1.rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
  finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  2.powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu stra ty,
  3.udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  4.Ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
  5.wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  6.zmiana Statutu,
  7.podwyższenie lub obniżenie kapitał u zakładowego,
  8.umorzenie akcji i ustalenie warunków tego umorzenia,
  9.tworzenie i likwidacja funduszów specjalnych,
  10. ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  11. połączenie lub likwidacja Spółki oraz wybór likwidatorów,
  12. zbycie i wy dzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na
  nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  13. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, za kwotę
  przekraczającą łącznie w każdym roku kalendarzowym 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć
  milionów złotych),
  14. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub
  sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  15. emisja obligacji zamiennych lub z prawem p ierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
  16. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych
  oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 tego Kodeksu,
  17. zawarcie um owy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.
  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
  prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
  Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walny m Zgromadzeniu oraz wykonywać
  prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez
  pełnomocnika.


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  66
  Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co
  innego wynika z treści pełnomo cnictwa. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez
  akcjonariusza.
  Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
  Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odm ienne z akcji
  każdego akcjonariusza.
  Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
  Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, głosować przy powzięciu uchwał
  dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwie k tytułu, w tym udzielenia
  absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką
  Akcjonariusz może ustanowić kilku pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać pod rygorem
  nieważności udzielone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia, bądź w
  formie elektronicznej.
  Każdy z akcjonariuszy może do czasu zamknięcia dyskusji nad daną sprawą zgłosić projekty uchwał lub
  propozycje zmian projektów uchwał dotyczące danej sprawy, wprowadzonej do porządku obrad
  Wa lnego Zgromadzenia.
  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zobowiązać akcjonariusza do złożenia pisemnego
  projektu zmienionej uchwały. W takim przypadku Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może
  zarządzić przerwę techniczną.
  Akcjonariusz ma prawo sprzeciw u od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  O podtrzymaniu albo uchyleniu decyzji, o której mowa w ust. 1 powyżej, rozstrzyga Walne
  Zgromadzenie w drodze uchwały.
  Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezen towanego na
  Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3
  (dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.
  Uchwała, o której mowa powyżej, powinna zawierać informację o m iejscu, dniu i godzinie wznowienia
  obrad Walnego Zgromadzenia.
  Wznowione obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, jeżeli
  jest obecny. W przeciwnym wypadku, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego
  Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  Akcjonariusz może oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Oddanie głosu
  korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą akcjonariusza na rezygnację z tajnego trybu
  głosowania.
  Spółka udostępnia w tym celu na stronie internetowe j formularze pozwalające na wykonywanie prawa
  głosu dotyczące projektów uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
  Głos oddany w innej formie niż na formularzu jest nieważny.


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  67
  Głos oddany korespondencyjnie może być odwołany przez oświadczenie z łożone Spółce. Oświadczenie
  o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na
  Walnym Zgromadzeniu.
  Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
  spółki maj ą osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia
  (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
  Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego p rzysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
  Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
  proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone nie później, niż 21 dni przed
  wyznaczonym terminem zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co
  najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki
  zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku ob rad Walnego Zgromadzenia
  lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy akcjonariusz może podczas
  Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku
  obrad.
  5.16. Polityka różnorodności stosowanej do org anów administrujących, zarządzających i
  nadzorujących
  Spółka nie wdrożyła sformalizowanej polityki różnorodności stosowanej do organów kierowniczych w
  odniesieniu do takich aspektów jak na przykład owo wiek, płeć lub wykształcenie i doświadczenie
  zawodowe . powierzenie poszczególnym osobom funkcji zarządu, nadzoru, czy innych funkcji
  kierowniczych w strukturach Spółki jest uzależniony w szczególności od kompetencji, umiejętności i
  efektywności wymaganych w danym zakresie. Dokonując wyboru kandydatów do pełni enia takich
  funkcji decydujące znaczenie maja w szczególności kwestie zapewniające możliwość realizacji strategii
  oraz rozwoju działalności Spółki, aniżeli wyłącznie kryteria oparte przykładowo o wiek, czy płeć .
  6. POZOSTAŁE INFORMACJE
  6.1. Podstawa zasady sporz ądzenia
  Niniejsze Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Baltona za 201 7 roku zawiera
  informacje, których zakres został określony w § 91 - 92 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
  lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowy ch przekazywanych przez emitentów
  papierów wartościowych […] (Rozporządzenie).
  Skonsolidowany raport roczny, którego elementem jest ww. sprawozdanie finansowe oraz niniejsze
  sprawozdanie z działalności zostało sporządzone na podstawie § 91 oraz § 92 w zwią zku z ust. 1 pkt 3
  oraz ust. 2 § 82 Rozporządzenia.
  Na podstawie §83 ust. 7 Rozporządzenia w ramach niniejszego sprawozdania zamieszczone zostały
  również ujawnienia informacji wymagane dla Sprawozdania z działalności Hednostki Dominującej o


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  68
  którym mowa w § 91 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, przy czym informacje, których ujawnienie jest
  wymagane w ramach Sprawozdania z działalności Hednostki Dominującej.
  Sprawozdania finansowe roczne za 2016 r. zostały przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawoz dawczości Finansowej („MSSF”) w kształcie zatwierdzonym przez Unię
  Europejską („UE”). MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds. =nterpretacji
  Sprawozdawczości finans owej („=FR=C”).
  6.2. Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
  W dniu 2 6 lipca 201 7 roku pomiędzy Spółką a Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością spółka komandytowa została zawarta umowa na przegląd półrocznych
  jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych według stanu na 30 czerwca 2017 r. i 30
  czerwca 201 8 r. oraz badanie rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  za rok kończąc y się 31 grudnia 201 7 r. i 31 grudnia 201 8 r. Łą czne w ynagrodzenie z tytułu tej umowy
  to 280 tys. zł., w tym w ynagrodzenie za badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 201 7 r. wyniosło 1 00 tys. zł. , natomiast
  wynagrodzenie za przegląd półrocz ny skonsolidowanego i jednostkowego skróconego sprawozdania
  finansowego w 201 7 roku wyniosło 80 tys. zł.
  Ponadto wynagrodzenie za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres
  zakończony 3 0 września 2017 r. wyniosło 50 tys. zł .
  Dodatkowa opłat a w wysokości 11 tys. zł dotyczy przegląd ów kwartalnych pakietów sprawozdawczych
  sporządzonych na potrzeby Grupy Flemingo za kwartały 201 7 i 2018 roku .
  Wynagrodzenie za badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  za rok zako ńczony 31 grudnia 201 6 r., które przeprowadził Ernst & Young Audyt Polska Spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wyniosło 24 5 tys. zł. Wynagrodzenie za przegląd
  półroczny skonsolidowanego i jednostkowego skróconego sprawozdania finansow ego w 2017 roku
  wyniosło 75 tys. zł. Dodatkowo w roku 2016 Spółka poniosła koszty innych usług świadczonych przez
  Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (przeglądy
  i badania grupowe) w wysokości 16 tys. zł.
  6.3. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie
  postepowań dotyczących zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od n iego
  zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta
  Przed Sądem Rejonowym w Gdyni toczy się postępowanie z wniosku Pana Edwarda Łaskawca o
  zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. 10 Lutego 7. Elemen tem tego
  postępowanie jest żądanie zwrotu pożytków z nieruchomości. Powołany biegły na okoliczność
  możliwych do uzyskania pożytków za okres od 20 grudnia 1994 r. do 25 września 1998 r., wyraził opinię,
  że dochody z najmu we wskazanym okresie mogły wynosić ponad 3.300 tys. zł. Opinia ta w ocenie
  Zarządu jest całkowicie błędna. Sąd obecnie skoncentrował się na zniesieniu współwłasności i w


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  69
  związku z tym nie zajmował się rozliczeniem pożytków i nakładów poszczególnych współwłaścicieli. Po
  trwającym ponad dwa l ata ustalaniu okoliczności dotyczących celowości zniesienia współwłasności
  nieruchomości, Sąd przystąpił do badania przez kogo i w jaki sposób był sprawowany zarząd
  nieruchomością, w okresie gdy Spółka była jednym ze współwłaścicieli oraz kto i w jakiej w ysokości
  czerpał z niej pożytki. Na chwilę obecną niemożliwe jest oszacowanie potencjalnych zobowiązań Spółki,
  jakie mogą powstać w związku z postępowaniem. Zdaniem Zarządu jakiekolwiek zobowiązania, które
  mogą powstać w wyniku tej spraw będą bez istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki. W ocenie
  Zarządu postępowanie w niniejszej sprawie potrwa kilka lat. Na powyższe roszczenie Spółka założyła
  rezerwę w kwocie 52 tys. zł.
  W skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwo :andlu Zagranicz nego
  „Baltona” S.A., w której Spółka jest jednostką dominującą opisany jest temat sprawy spornej
  pomiędzy jednostką zależną Spółki - B: Travel Retail Poland Sp. z o.o. („B: Travel”) a Przedsiębiorstwo
  Państwowe Porty Lotnicze („PPPL”) dotyczącą wypowied zenia w roku 2012 umów najmu powierzchni
  handlowych na lotnisku Chopina w Warszawie przez PPPL. Obecnie B: Travel nie prowadzi już
  działalności handlowej na Lotnisku Chopina w Warszawie.
  W 2012 roku jednostka zależna, B: Travel Retail Poland Sp. z o.o. ( B : Travel) wstrzymała działalność
  handlową na Lotnisku Chopina w Warszawie, w wyniku złożonego przez Przedsiębiorstwo Państwowe
  Porty Lotnicze” (PPPL) oświadczenia o wypowiedzeniu umów najmu. W opinii B: Travel w/w
  wypowiedzenia są bezpodstawne i bezskutecz ne prawnie, w związku z czym B: Travel pozostaje w
  sporze z PPPL, który do tej pory nie został rozstrzygnięty. Spór związany z wypowiedzeniem przez PPPL
  umów najmu oraz działaniami związanymi z przygotowaniem modernizacji Terminalna 1 Lotniska
  Chopina w Wa rszawie, obejmuje następujące postępowania:
  1. Sprawa z powództwa BH Travel przeciwko PPPL o zapłatę kwoty 998.573,80 zł, w toku której
  PPPL wniósł przeciwko BH Travel powództwo wzajemne o zapłatę kwoty 5.135.804,96 zł . Kwota
  żądana przez B: Travel obejmowała kwoty pobrane przez PPPL z gwarancji bankowych
  wystawionych na zlecenie B: Travel na pokrycie kar umownych za opóźnienie w zwrocie
  wynajętych lokali oraz skapitalizowane odsetki. Kwota żądana przez PPPL obejmowała kary
  umowne za opóźnienie w zwrocie wynaj ętych lokali oraz koszty poniesione przez PPPL w związku
  z demontażem i magazynowaniem części ruchomości B: Travel, usuniętych z tychże lokali.
  Wyrokiem z dnia 24 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo B: Travel
  i oddalił w całości pow ództwo wzajemne PPPL. W wyniku apelacji wniesionych przez PPPL, sprawa
  czeka na rozpoznanie przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.
  2. Sprawa z powództwa BH Travel przeciwko PPPL o zapłatę odszkodowania oraz wydanie lokalu
  „Baltona” Perfumery. Pozwem z dnia 14 cze rwca 2013 r. B: Travel zażądała zasądzenia kwoty
  356.381.305,60 zł tytułem odszkodowania za szkodę wynikającą z niewykonywania przez PPPL
  umów najmu lokali „Baltona” Classic i „Baltona” Perfumery za okres do dnia 31 grudnia 2013 r.
  wraz ze skapitalizowanym i odsetkami oraz nakazania PPPL by doprowadziło do właściwego stanu
  i wydało B: Travel lokal „Baltona” Perfumery. PPPL wniosło o oddalenie powództwa w całości.
  Dodatkowo, w dniu 31 grudnia 2016 r. B: Travel wniosła o rozszerzenie powództwa o żądanie
  zasądz enia dodatkowo kwoty 71.464.566 zł tytułem odszkodowania za szkodę wynikającą
  z niewykonywania przez PPPL umów najmu za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia
  31 grudnia 2016 r.
  Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesi ł postępowanie do
  czasu prawomocnego rozpoznania innej sprawy z powództwa B: Travel przeciwko PPPL – o
  wydanie lokalu „Baltona” Classic (pkt 3 poniżej). Obie strony postępowania zaskarżyły powyższe
  postanowienie. W wyniku zaskarżenia postanowienia o zawies zeniu, Sąd Apelacyjny w Warszawie
  uchylił postanowienie Sądu Okręgowego w tym zakresie. Termin najbliższej rozprawy został
  wyznaczony na dzień 22 maja 2018 r.


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  70
  3. Sprawa z powództwa BH Travel przeciwko PPPL o wydanie lokalu „Baltona” Classic. Pozwem z
  dnia 20 czerwca 2012 r. B: Travel zażądała nakazania PPPL, by wydało B: Travel lokal „Baltona”
  Classic. Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo
  B: Travel w całości. W wyniku wniesionej przez B: Travel apelacji, Sąd Apelacyjny w Warszawie
  wyrokiem z dnia 17 sierpnia 2016 r. uchylił w całości wyrok Sądu Okręgowego i przekazał sprawę
  do ponownego rozpoznania. Termin rozprawy został wyznaczony na dzień 21 maja 201 8 r.
  4. Sprawa z powództwa PPPL przeciwko BH Travel o zapłatę kary umow nej w wysokości
  262.014 zł za opóźnienie w zwrocie przez B: Travel na rzecz PPPL lokalu W. Kruk. Wynik sprawy
  zależny jest od oceny skuteczności oświadczenia PPPL o wypowiedzeniu przedmiotowej umowy
  najmu. Obecnie trwa postępowanie pierwszoinstancyjne, a kolejny termin rozprawy został
  wyznaczony na dzień 22 maja 201 8 r.
  5. Sprawa z powództwa PPPL przeciwko BH Travel oraz przeciwko PHZ „Baltona” S.A. z tytułu
  czynów nieuczciwej konkurencji. PPPL wniosła o zasądzenie odpowiednio kwoty po 120.000 zł od
  BH Trave l oraz P:Z „Baltona” S.A. na rzecz organizacji kultury – Muzeum Lotnictwa oraz o złożenie
  przez B: Travel oświadczeń/przeprosin. Podstawą roszczeń PPPL są twierdzenia, jakoby B: Travel
  oraz P:Z „Baltona” dopuściły się czynów nieuczciwej konkurencji przeciw PPPL rozpowszechniając
  swą ocenę, że działania PPPL wobec B: Travel były bezprawne. Sprawy zostały wyodrębnione do
  oddzielnych postępowań i są na etapie postepowania przed Sądem = =nstancji. Kolejny termin
  rozprawy został wyznaczony na dzień 22 maja 201 8 r.
  6. Sprawa z powództwa Vistula Group S.A. przeciwko BH Travel. Vistula Group S.A. była
  podnajemcą jednego z lokali wynajmowanych przez B: Travel od PPPL. W związku
  z wypowiedzeniem umów najmu przez PPPL, B: Travel wypowiedziała umowę podnajmu Vistula
  Grou p. Vistula Group natomiast ani nie zwróciła lokalu B: Travel ani też nie płaciła czynszu
  podnajmu. B: Travel zażądała wypłat z gwarancji bankowej wystawionej na zlecenie Vistula
  Group S.A. Pozwem z dnia 12 sierpnia 2012 r. Vistula Group S.A. zażądała zasąd zenia od BH Travel
  kwoty 279.947,33 zł z odsetkami (kwota pobrana na podstawie gwarancji bankowej). Wydany w
  dniu 1 października 2012 r. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym został przez B: Travel
  zaskarżony w całości. W dniu 26 kwietnia 2017 r. Sąd = =nstancji wydał wyrok, w którym zasądził
  od B: Travel kwotę 279.947,33 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami procesu. W dniu
  19 czerwca 2017 r. B: Travel zaskarżyła powyższy wyrok a Vistula Group S.A. wniosła odpowiedź
  na apelację. Sprawa czeka na rozpoznanie przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.
  7. Spór administracyjny z Wojewodą Mazowieckim. W lipcu 2012 r. wszczęte zostało postępowanie
  egzekucyjne w administracji, zmierzające do odebrania B: Travel i opróżnienia dwóch lokali, w
  posiadaniu których pozost awała B: Travel, po złożonych przez PPPL wypowiedzeniach umów
  najmu. W jego wyniku odebrano w dniu 14 sierpnia 2012 r. BH Travel dwa lokale sklepowe.
  Postanowieniem z dnia 1 lutego 2013 r. Wojewoda Mazowiecki ustalił koszty egzekucyjne na
  kwotę ok. 171 tys . zł i zażądał ich zapłaty przez B: Travel pod rygorem wszczęcia egzekucji
  administracyjnej. W wyniku przeprowadzonego postępowania i związanych z tym decyzji
  administracyjnych w dniu 23 grudnia 2015 r. B: Travel wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego
  Sądu Administracyjnego z żądaniem wydania korzystnego rozstrzygnięcia w przedmiotowej
  materii na rzecz B: Travel. W dniu 19 października 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił
  skargę kasacyjną B: Travel. Z wydaniem przedmiotowego wyroku upadło również po stanowienie
  o wstrzymaniu postanowienia o wstrzymaniu wykonalności postanowienia Wojewody
  Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2013 r. B: Travel zapłaciło koszty eksmisji w wysokości 170.765,06
  zł. Sprawa jest prawomocnie rozstrzygnięta.
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy zaprezentowano
  następujące aktywa trwałe i zobowiązania długoterminowe B: Travel dotyczące powyższego sporu:
  Aktywa
  • Należność od PPPL tytułem zwrotu należności pobranej z gwarancji – 917 tys. zł.
  • Nal eżność od PPPL tytułem nieskorygowanych kosztów najmu po dniu wypowiedzenia – 776 tys. zł.


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  71
  • Należność od PPPL tytułem roszczenia o nadpłacony czynsz w latach poprzednich w jednym ze
  sklepów – 171 tys. zł.
  • Depozyt sądowy złożony na poczet wniesionych poz wów przeciw PPPL – 282 tys. zł.
  Pomimo toczącej się sprawy sądowej zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą Zarząd nie widzi pod staw do
  utworzenia odpisu aktualizującego wartość wyżej wymienionych aktywów .
  Pasywa
  • Rezerwa na zobowiązania wobec PPPL tytułem kosztów najmu i pozostałych świadczeń – 1.042 tys.
  zł.
  W ocenie Grupy bardziej prawdopodobnym rozstrzygnięciem jest korzystne dla B: Travel zakończenie
  powyższych postepow ań. Kluczowa dla sporu pozostaje kwestia oceny skuteczności oświadczeń PPPL
  o wypowiedzeniu umów najmu. Kwestia ta nie została dotychczas prawomocnie przesądzona,
  niemniej wydane zostały orzeczenia sądowe, wskazujące na zasadność stanowiska B: Travel w ty m
  zakresie. W szczególności:
  a) w dniu 24 marca 2016 r. w sprawie XV= GC 546/13 został wydany wyrok Sądu Okręgowego,
  w którym oceniono wypowiedzenia zarówno za bezskuteczne na gruncie powołanych przez
  PPPL w tym zakresie przesłanek kontraktowych, jak i uznaj ący, że oświadczenia o
  wypowiedzeniu stanowiły przejaw nadużycia prawa,
  b) w postępowaniach zabezpieczających, po zapoznaniu się ze stanowiskiem obu stron, Sąd
  Apelacyjny w Warszawie dwukrotnie (w sprawach VI ACz 1260/12 oraz I ACz 956/12), w
  różnych składac h uznał, za uprawdopodobnione twierdzenia B: Travel o bezskuteczności
  oświadczeń o wypowiedzeniu umów najmu,
  c) jedyny wyrok, w którym Sąd Okręgowy uznał, że oświadczenia PPPL o wypowiedzeniu umów
  najmu były skuteczne został uchylony wyrokiem Sądu Apelacyjne go w Warszawie w dniu 17
  sierpnia 2016 r.
  W rezultacie Grupa nie utworzyła na dzień 31 grudnia 201 7 r. rezerw na powyższe zobowiązania
  warunkowe. Hednakże w przypadku uznania przez sąd racji PPPL istnieje ryzyko, iż B: Travel nie wznowi
  regulowanej wspomni anymi umowami najmu działalności na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz
  może zostać zobowiązana do zapłaty kar umownych tytułem opóźnień w zwrocie przedmiotów najmu,
  co może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Grupy. PPPL
  częściowo dochodziło zapłaty kar umownych z gwarancji bankowych udzielonych na zlecenie B: Travel
  na zabezpieczenie roszczeń PPPL z tytułu umów najmu. Na dzień 31 grudnia 201 7 r. PPPL zrealizowało
  poprzez ciągnienia z gwarancji bankowych kwotę w wysokości 9 17 tys. zł.
  Choć nie ma to bezpośredniego znaczenia na rozstrzygnięcie w toczących się sprawach należy zwrócić
  uwagę na rozstrzygnięcie Stałego Trybunału Arbitrażowego w :adze. Orzekł on, że R zeczpospolita
  Polska naruszyła zasadę uczciwego traktowania inwestycji Flemingo Dutyfree w Polsce wynikającą z
  dwustronnego traktatu zawartego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki =ndii o
  wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji. Tr ybunał zasądził na rzecz Flemingo odszkodowanie w
  wysokości ok. 20 milionów euro wraz z odsetkami i kosztami postępowania arbitrażowego.
  Przedmiotowy wyrok choć nie będzie inkorporowany bezpośrednio do rozstrzygnięć dotyczących
  sporów B: Travel, może stano wić pewną wskazówkę jaką mogą kierować się sądy powszechne w
  swoich rozstrzygnięciach w sporach z PPPL .  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  72
  6.4. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a
  wcześniej publikowanymi prognozami wyników na rok 201 7
  Emitent nie publikował progn oz dotyczących wyników roku 201 7.
  6.5. Informacja o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach
  posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy
  Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Zarząd nie posiada żadnej wiedzy na temat
  jakichkolwiek umów, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmia ny w proporcjach
  posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka nie emitowała również obligacji.
  6.6. Informacja o emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem
  Spółka w okresie objętym raportem nie emitowała papierów wartościowych.
  6.7. Inne informacje, które zdaniem Zarządu Spółki są istotne dla oceny sytuacji kadrowej,
  majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian Spółce i w Grupie Kapitałowej oraz
  informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emit enta
  Poza informacjami zamieszczonymi w ramach niniejszego sprawozdania z działalności jak również
  sprawozdania finansowego za 201 7 rok Zarząd Emitenta nie identyfikuje innych informacji, które są
  istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej , wyniku finansowego i ich zmian w Spółce
  i w Grupie Kapitałowej oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
  przez jednostki z Grupy Kapitałowej.
  Spółki z Grupy nie prowadzą działalności w obszarze badań i rozwoju.
  Działal ność spółek z Grupy nie wpływa w istotny sposób na środowisko naturalne.
  Odpowiednio na dzień 31 grudnia 201 7 r. oraz 31 grudnia 201 6 r. zatrudnienie (mierzone ilością
  pracowników) w Grupie kształtowało się następująco:
  W 201 7 r. nie wystąpiły zmiany w polityce wynagrodzeń za wyjątkiem zmian wynikających z
  do stosowania do warunków rynkowych. Spółka 31.12.2017 31.12.2016 Zmiana
  PHZ Baltona S.A. 163 199 -36
  BH Travel Retail Poland Sp. z o.o. 0 0 0
  Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o.o. 77 78 -1
  Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o. 38 38 0
  Baltona Shipchandlers Sp. z o.o. 30 26 4
  Baltona France SAS 15 11 4
  Baltona Italy S.r.l. 8 6 2
  Gredy Company SRL 11 11 0
  Flemingo Duty Free Ukraine 18 17 1
  Baltona Duty Free Estonia OÜ 13 0 13
  Grupa Chacall-De Decker 64 56 8
  Razem 437 442 -5


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  73
  6.8. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym
  charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów
  administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągnię tych w związku z tymi emeryturami, ze
  wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
  Nie wystąpiły.
  6.9. Działalność sponsoringowa
  W 201 7 roku Baltona uczestniczyła w następujących akcjach:
  Lego dla Dzieci 1 427,70 zł
  Żona Marynarza 2 600,00 zł
  Mikołajk i w Rzeszowie 787,96 zł
  Baby Basket 1 269,66 zł
  Łącznie: 6 085,32 zł
  7. Oświadczenia Zarządu
  Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdań
  Roczne sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane za 201 7 rok oraz dane porównywalne
  zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób
  prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy P:Z Baltona S.A. i
  Grupy Kapitałowej P:Z Baltona zaprezentowane w sprawozdaniach za ww. okresy.
  Nini ejsze s prawozdani e Zarządu z działalności P:Z Baltona S.A. i Grupy Kapitałowej P:Z Baltona za
  201 7 rok zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji P:Z Baltona S.A. oraz jej Grupy
  Kapitałowej, włączając w to opis podstawowych ryzyk i zagroże ń.
  Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
  finansowych za 201 7 rok
  Zarząd PHZ Baltona S.A. oświadcza, że spółka Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością spółka komandytowa , podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
  dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego PHZ Baltona S.A. i Grupy Kapitałowej PHZ
  Baltona za 201 7 rok został wybrany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami prawa.
  Podmiot ten oraz biegli rewidenci dok onujący badania tego sprawozdania spełniali warunki wyrażenia
  bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym, zgodnie z właściwymi przepisami prawa i standardami zawodowymi.  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P:Z „Baltona” za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  74
  Przedsięb iorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
  Piotr Kazimierski
  Prezes Zarządu
  Karolina Szuba
  Członek Zarządu
  Michał Kacprzak
  Członek Zarządu, Główny Księgowy
  Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
  ksiąg rachunkowych
  Warszawa, 6 marca 201 8 r.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona SA
ISIN:PLBALTN00014
NIP:586-010-22-92
EKD: 47.11 sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: Ul. Marcina Flisa 4 02-247 Warszawa
Telefon:+48 22 5192000
www:www.baltona.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PRZEDSIĘBIORSTWO ...
2020-04-04 04-04-19
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649