Raport.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH odpowiednio za 2017 oraz 2016 rok Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 188 953 210 847 44 515 48 186 Zysk/ (Strata) na działalności operacyjnej (8 274) (3 235) (1 949) (739) Zysk/ (Strata) brutto (1 359) (3 294) (320) (753) Zysk/ (Strata) netto 464 (2 800) 109 (640) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 329 15 002 1 020 3 429 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (5 930) (2 277) (1 397) (520) Przepływy pieniężne z działalności finansowej (1 361) (166) (321) (38) Przepływy pieniężne netto, razem (2 962) 12 559 (698) 2 870 Średnia ważona liczba akcji w sztukach 10 887 582 10 958 714 10 887 582 10 958 714 Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych - - - - Zysk /(Strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,04 (0,25) 0,01 (0,06) Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,04 (0,26) 0,01 (0,06) POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 31.12.2017 ORAZ 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 Aktywa razem 85 612 91 852 20 526 20 762 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59 291 65 995 14 215 14 917 Zobowiązania długoterminowe 18 125 18 609 4 346 4 206 Zobowiązania krótkoterminowe 41 166 47 386 9 870 10 711 Kapitał własny 26 321 25 857 6 311 5 845 Kapitał podstawowy 2 814 2 814 675 636 Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 2,42 2,36 0,58 0,53 Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 2,42 2,36 0,58 0,53

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  PRZEDS=ĘB=ORSTWO :ANDLU ZAGRAN=CZNEGO „BALTONA” S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA
  ROK ZAKOŃCZONY DN=A 31 GRUDN=A 201 7 ROKU
  W TYS=ĄCAC: ZŁOTYC:
  Warszawa, 6 marca 201 8 roku


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  2
  Przedsi ębiorstwo Handlu Zagranicznego „ Baltona ” S.A.
  Jed nostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia
  201 7 roku
  Spis treści
  Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 4
  Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów 6
  Jednostkowe sprawo zdanie z przepływów pieniężnych 7
  Jednostkowe sprawozdani e ze zmian w kapitale własnym 8
  Dodatkowe objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 10  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  3
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO „BALTONA ” S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA
  31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki
  Przedsiębiorstwo :andlu Zagranicznego „Ba ltona” S.A. w dniu 6 marca 201 8 roku.
  Zarząd:
  Piotr Kazimierski Prezes Zarządu
  Karolina Szuba Członek Zarządu
  Michał Kacprzak Główny Księgowy, Członek Zarządu
  Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych
  Warszawa , dnia 6 marca 2018 roku


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  4
  Przedsi ębiorstwo Handlu Zagranicznego „ Baltona ” S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Wszystkie kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach złotych, chyba że zaznaczono inaczej
  Jednostkowe s prawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśn iającymi do sprawozdania
  finansowego AKTYWA Nota 31.12.2017 31.12.2016
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 12 5 175 5 656
  Wartości niematerialne 13 390 80
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 17 1 993 1 812
  =nwestycje długoterminowe 14 40 018 37 918
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 2 228 406
  Aktywa trwałe 49 804 45 872
  Aktywa obrotowe
  Zapasy 16 17 248 23 043
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 17 12 852 18 632
  =nwestycje krótkoterminowe 14 117 110
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 5 591 4 195
  Aktywa obrotowe 35 808 45 980
  AKTYWA OGÓŁEM 85 612 91 852


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  5
  Przedsi ębiorstwo Handlu Zagranicznego „ Baltona” S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Wszystkie kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach złotych, chyba że zaznaczono inaczej
  Jednostkowe s prawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informa cjami objaśniającymi do sprawozdania
  finansowego
  PASYWA Nota 31.12.2017 31.12.2016
  Kapitał własny
  Kapitał zakładowy 2 814 2 814
  Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 4 655 4 655
  Kapitał zapasowy 21 003 21 003
  Akcje własne (2 043) (2 043)
  Zyski (straty) zatrzymane (108) (572)
  Kapitał własny ogółem 19 26 321 25 857
  Zobowiązania
  22 18 038 18 520
  Rezerwy 25 52 52
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 24 35 37
  Zobowiązania długoterminowe 18 125 18 609
  22 8 828 5 193
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 23 30 960 41 073
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 24 1 373 1 120
  Przychody przyszłych okresów 5 -
  Zobowiązania krótkoterminowe 41 166 47 386
  Zobowiązania 59 291 65 995
  PASYWA OGÓŁEM 85 612 91 852
  Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek
  oraz innych instrumentów dłużnych
  Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek
  oraz innych instrumentów dłużnych


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  6
  Przedsi ębiorstwo Handlu Zagranicznego „ Baltona” S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Wszystkie kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach złotych, chyba że zaznaczono inaczej
  Jednostkowe s prawozdanie z całkowitych dochodów n ależy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do sprawozdania
  finansowego Nota 01.01.2017- 01.01.2016-
  31.12.2017 31.12.2016
  Przychody ze sprzedaży 6 188 953 210 847
  Pozostałe przychody operacyjne 8 482 447
  Razem przychody z działalności operacyjnej 189 435 211 294
  Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości (2 947) (3 255)
  Zużycie surowców i materiałów (1 147) (1 512)
  Usługi obce (42 042) (56 164)
  Koszty świadczeń pracowniczych 7 (10 819) (11 723)
  Podatki i opłaty (946) (1 237)
  Pozostałe koszty rodzajowe (1 447) (1 357)
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów (138 176) (138 940)
  Pozostałe koszty operacyjne 8 (185) (341)
  Razem koszty działalności operacyjnej (197 709) (214 529)
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej (8 274) (3 235)
  Przychody finansowe 9.1 9 570 5 113
  Koszty finansowe 9.2 (2 655) (5 172)
  (Koszty)/Przychody finansowe netto 6 915 (59)
  Strata przed opodatkowaniem (1 359) (3 294)
  Podatek dochodowy 10 1 822 494
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 464 (2 800)
  Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 464 (2 800)
  Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy 464 (2 800)
  Zysk przypadający na 1 akcję
  Podstawowy (zł) 20 0,04 (0,25)
  Rozwodniony (zł) 20 0,04 (0,26)


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  7
  Przedsi ębiorstwo Handlu Zagranicznego „ Baltona ” S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  Wszystkie kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach złotych, chyba że zaznaczono inaczej
  Jednostkowe s prawozdanie z prz epływów pieniężnych należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do sprawozdania
  finansowego Nota 01.01.2017- 01.01.2016-
  31.12.2017 31.12.2016
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
  Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 464 (2 800)
  Korekty:
  12.2 2 947 3 255
  (Odwrócenie)/Utworzenie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe (172) -
  Przychody (koszty) finansowe netto 9 (6 915) 59
  (Zysk)/Strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 5.1 (199) (393)
  Podatek dochodowy 10.1 (1 822) (494)
  Inne korekty 21 (97)
  (5 677) (470)
  Zmiana stanu zapasów 5 795 (9 458)
  Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 14 068 4 408
  Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych (10 113) 20 824
  Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 251 (288)
  Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 5 (14)
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 329 15 002
  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
  Odsetki otrzymane 92 17
  Dywidendy otrzymane 9.1 - 500
  Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 199 406
  Zwrot depozytu bankowego - 509
  Wpływy z inwestycji 511 719
  Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (4 666) (2 469)
  Nabycie inwestycji (udzielone pożyczki) (5 503) (1 959)
  Nakłady na udziały w jednostach zależnych (63) -
  Zwrot depozytu zabezpieczającego 3 500 -
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 930) (2 277)
  Przepływy pieniężne z działalności finansowej
  Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 729 2 577
  Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek (940) (1 306)
  Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (427) (454)
  Odsetki zapłacone (723) (625)
  Skup akcji własnych 19.3 - (358)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 361) (166)
  Przepływy pieniężne netto ogółem (2 962) 12 559
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 1 054 (11 505)
  Środki pieniężne na koniec okresu 18 (1 908) 1 054
  Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów
  trwałych


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017
  8
  Przedsi ębiorstwo Handlu Zagranicznego „ Baltona” S.A.
  Jednostkowe s prawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  Wszystkie kwoty zostały zaprezentowane w t ysiącach złotych, chyba że zaznaczono inaczej
  Jednostkowe s prawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do sprawozdania finansowegoNota
  Kapitał
  zakładowy
  Kapitał ze
  sprzedaży akcji
  powyżej ich
  wartości
  nominalnej Kapitał zapasowy Akcje własne
  Zyski/(straty)
  zatrzymane
  Kapitał własny
  ogółem
  Kapitał własny na 01.01.2017 2 814 4 655 21 003 (2 043) (572) 25 857
  Całkowite dochody za okres sprawozdawczy
  Zysk netto za okres sprawozdawczy - - - - 464 464
  Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy - - - - 464 464
  Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale
  własnym
  Nabyte akcje własne 19.3 - - - - - -
  Pozostałe
  Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy 19.4 - - - - - -
  Transakcje z właścicielami ogółem - - - - - -
  Kapitał własny na 31.12.2017 2 814 4 655 21 003 (2 043) (108) 26 321


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017
  9
  Pr zedsi ębiorstwo Handlu Zagranicznego „ Baltona ” S.A.
  Jednostkowe s prawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  Wszystkie kwo ty zostały zaprezentowane w tysiącach złotych, chyba że zaznaczono inaczej
  Jednostkowe s prawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z informacjami objaśniają cymi do sprawozdania finansowego.Nota Kapitał
  zakładowy
  Kapitał ze
  sprzedaży akcji
  powyżej ich
  wartości
  nominalnej
  Kapitał zapasowy Akcje własne Zyski/(straty)
  zatrzymane
  Kapitał własny
  ogółem
  Kapitał własny na 01.01.2016 2 814 4 655 18 315 (1 685) 4 916 29 015
  Całkowite dochody za okres sprawozdawczy
  (Strata) netto za okres sprawozdawczy - - - - (2 800) (2 800)
  Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy - - - - (2 800) (2 800)
  Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale
  własnym
  Nabyte akcje własne 19.3 - - - (358) - (358)
  Pozostałe
  Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy 19.4 - - 2 688 - (2 688) -
  Transakcje z właścicielami ogółem - - 2 688 (358) (2 688) (358)
  Kapitał własny na 31.12.2016 2 814 4 655 21 003 (2 043) (572) 25 857


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  10
  Przedsi ębiorstwo Handlu Zagranicznego „ Baltona” S.A.
  Dodatkowe objaśnienia do rocznego jed nostkowego sprawozdania finansowego
  Spis treści
  1. Dane Jednostki ................................ ................................ ................................ ............................... 11
  2. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego ................................ ................................ .... 11
  3. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz zmiany MSSF UE .............................. 14
  4. Ustalenie wartości godziwej ................................ ................................ ................................ .......... 25
  5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym ................................ ................................ ................................ 27
  6. Przychody ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 32
  7. Koszty świadczeń pracowniczych ................................ ................................ ................................ ... 33
  8. Pozostałe przychody i koszty operacyjne ................................ ................................ ....................... 33
  9. Przychody i koszty finansowe ................................ ................................ ................................ ........ 34
  10. Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ...................... 34
  11. Uzgodnienie efektywnej stopy podatkowej ................................ ................................ .................... 35
  12. Rzeczowe aktywa trwałe ................................ ................................ ................................ ............... 35
  13. Wartości niematerialne ................................ ................................ ................................ ................. 37
  14. Inwestycje ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 39
  15. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ................................ ................... 40
  16. Zapasy ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 41
  17. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ................................ ................................ ........ 42
  18. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ................................ ................................ ................................ 43
  19. Kapitał własny ................................ ................................ ................................ ................................ 43
  20. Zysk na jedną akcję ................................ ................................ ................................ ........................ 44
  21. Płatności w formie akcji ................................ ................................ ................................ ................. 45
  22. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych ......................... 46
  23. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ................................ ................................ ... 50
  24. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ................................ ................................ .......... 50
  25. Rezerwy ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 50
  26. Instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ .................. 51
  27. Leasing operacyjny ................................ ................................ ................................ ........................ 56
  28. Zobowiązania umowne zaciągnięte w celu nabycia rzeczowych aktywów trwałych .................... 56
  29. Zobowiązania warunkowe i sprawy sądowe ................................ ................................ ................. 56
  30. Transakcje z jednostkami powiązanymi ................................ ................................ ........................ 60
  31. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ........................ 64
  32. Zdarzenia p o końcu okresu sprawozdawczego ................................ ................................ .............. 64  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  11
  1. Dane Jednostki
  Przedsiębiorstwo :andlu Zagranicznego BALTONA Spółka Akcyjna zwana dalej „Spółką” lub
  „Hednostką” jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce.
  Siedziba Spółki mieści się p rzy ul. Flisa 4 w Warszawie (kod pocztowy 02 -247 ).
  Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za rok kończący się dnia 31 grudnia 201 7 roku .
  Sprawozdanie zawiera dane porównawcze za rok zakończony 31 grudnia 201 6 r.
  Spółka została zarejestrowana w Krajo wym Rejestrze Sądowym dnia 12 października 2001 roku pod
  numerem KRS 0000051757, REGON: 000144035.
  Przedmiotem działalności Spółki jest między innymi sprzedaż towarów w sklepach detalicznych, a w
  szczególności w sklepach wolnocłowych w portach lotniczych zlokalizow anych w Polsce . Od 2017 r.
  Spółka rozpoczęła działalność handlową na promach morskich operujących na Bałtyku .
  Czas trwania Spółki jest nieograniczony .
  2. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
  2.1 Podstawa sporządzenia
  Niniejsze sprawozdanie f inansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego,
  z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej.
  2.2 Oświadczenie o zgodności
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międ zynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, zwanymi dalej
  „MSSF UE”.
  Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki w dniu 6 marca 201 8 r.
  Spółka jest jednostką dominującą i sporz ądza również skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok
  zakończony 31 grudnia 201 7 r. (obejmujące Spółkę oraz jednostki od niej zależne).
  2.3 Podstawa wyceny
  Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
  działa lności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości . Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień
  podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla
  możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po d niu bilansowym na skutek
  zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej
  działalności.
  2.4 Waluta prezentacyjna i funkcjonalna
  Dane w sprawozdaniu finansowym zostały zaprezentowane w złotych polskich, po zaokrągleniu do
  peł nych tysięcy, chyba że wskazano inaczej.
  Złoty polski jest walutą funkcjonalną Spółki.  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  12
  2.5 Dokonane osądy i oszacowania
  Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu osądów, szacunków
  i założeń, wpływających na stosowanie przyję tych zasad rachunkowości oraz prezentowane wartości
  aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów, których rzeczywiste wartości mogą różnić się od
  wartości szacowanej.
  Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiany szacunków księg owych są
  ujęte prospektywnie począwszy od okresu, w którym dokonano zmiany szacunku.
  W roku zakończonym dnia 31 grudnia 201 7 roku nie wykonano istotnych zmian w sposobie
  dokonywania szacunków, co oznacza, że na dzień przygotowania niniejszego sprawozdani a
  finansowego, znaczące szacunki przeprowadzone przez Zarząd oraz główne źródła niepewności
  szacunków pozostały niezmienne w stosunku do tych zastosowanych przy sporządzaniu rocznego
  jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 201 6 r.
  Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności
  występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości
  bilansowych aktywów i zobowiązań w następny m roku finansowym. Spółka przyjęła założenia i
  szacunki na temat przyszłości na podstawie wiedzy posiadanej podczas sporządzania sprawozdania
  finansowego. Występujące założenia i szacunki mogą ulec zmianie na skutek wydarzeń w przyszłości
  wynikających ze z mian rynkowych lub zmian nie będących pod kontrolą Spółki. Takie zmiany są
  odzwierciedlane w szacunkach lub założeniach w chwili wystąpienia.
  Niepewność związana z rozliczeniami podatkowymi
  Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowe go od osób prawnych oraz
  obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany
  powodują brak odpowiednich punktów odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne
  ustanowione precedensy, które mogłyby mieć zastoso wanie. Obowiązujące przepisy zawierają również
  niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych,
  zarówno pomiędzy organami państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.
  Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą
  być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a
  wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapł acone wraz z
  wysokimi odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest większe niż w krajach
  o bardziej dojrzałym systemie podatkowym.
  W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić
  w przyszło ści w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.
  Z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia
  postanowień Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu
  i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w
  Polsce. GAAR definiuje unikanie opodatkowania, jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu
  osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisy
  ustawy podatkowej. Zgodnie z GAAR taka czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej,
  jeżeli sposób działania był sztuczny. Wszelkie występowanie (i) nieuzasadnionego dzielenia operacji,
  (ii) angażowania podmiotów po średniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub
  gospodarczego, (iii) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących oraz (iv) inne działania
  o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych, mogą być potraktowane jako przesłanka istnienia


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  13
  sztu cznych czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje będą wymagać znacznie
  większego osądu przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych transakcji.
  Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do
  transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR, ale dla których po
  dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal osiągane. Wdrożenie powyższych przepisów
  umożliwi polskim organom kontroli podatkowej kwestionow anie realizowanych przez podatników
  prawnych ustaleń i porozumień, takich jak restrukturyzacja i reorganizacja grupy.
  Spółka ujmuje i wycenia aktywa lub zobowiązania z tytułu bieżącego i odroczonego podatku
  dochodowego przy zastosowaniu wymogów MSR 12 Pod atek dochodowy w oparciu o zysk (stratę
  podatkową), podstawę opodatkowania, nierozliczone straty podatkowe, niewykorzystane ulgi
  podatkowe i stawki podatkowe, uwzględniając ocenę niepewności związanych z rozliczeniami
  podatkowymi.
  Gdy istnieje niepewność co do tego, czy i w jakim zakresie organ podatkowy będzie akceptował
  poszczególne rozliczenia podatkowe transakcji, Spółka ujmuje te rozliczenia uwzględniając ocenę
  niepewności.
  Stawki amortyzacyjne
  Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstaw ie przewidywanego okresu ekonomicznej
  użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Spółka
  corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących
  szacunków.
  Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego
  Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w
  przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie
  uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszł ości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się
  nieuzasadnione.
  Odpisy aktualizujące wartość aktywów obrotowych
  Na każ dy dzień bilansowy Spółka dokonuj e analizy zapasów i należności handlowych i na tej podstawie
  podejmuje decyzję o utworzeniu odpowi ednich odpisów aktualizacyjnych. =nformacje o wysokości
  odpisów znajdują się w notach 16 i 26 .
  Wycena rezerw i zobowiązań warunkowych
  W nocie 29 przedstawiono opis spraw sądowych, w których Spółka jest stroną. Na każdy dzień
  bilansowy Spółka dokonuje akt ualizacji potencjalnych roszczeń z tego tytułu na podstawie informacji
  otrzymywanej od prawników prowadzących te sprawy . Hednakże prawomocny wyrok sądu mógł by
  spowodować istotne zmiany tych pozycji w sprawozdaniu finansowym.
  2.6 Korekty błędów i zmiany preze ntacji
  W niniejszym sprawozdaniu finansowym nie wystąpiły korekty błędu podstawowego oraz zmiany
  prezentacyjne.  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  14
  3. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz zmiany MSSF UE
  Zasady (polityka) rachunkowości przedstawione poniżej stosowane były w odniesieniu do wszystkich
  okresów zaprezentowanych w sprawozdaniu finansowym przez Spółkę.
  3.1 Walut y obce
  Transakcje wyrażone w walutach obcych w dniu dokonania transakcji ujmowane są w walucie
  funkcjonalnej Spółki z zastosowaniem kursu wymiany waluty fun kcjonalnej na walutę obcą
  obowiązującego na dzień zawarcia transakcji.
  Pozycje pieniężne aktywów i zobowiązań wyrażone w walucie obcej są przeliczane na koniec okresu
  sprawozdawczego według średniego kursu NBP dla danej waluty ogłoszonego na ten dzień.
  Róż nice kursowe wynikające z wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych stanowią różnicę
  pomiędzy wyceną według zamortyzowanego kosztu w walucie funkcjonalnej na początku okresu
  sprawozdawczego, skorygowaną o naliczone odsetki i dokonane płatności w t rakcie okresu
  sprawozdawczego, a wartością według zamortyzowanego kosztu w walucie obcej przeliczonego
  według kursu zamknięcia na koniec okresu sprawozdawczego.
  Niepieniężne pozycje bilansowe wyrażone w walucie obcej wyceniane według wartości godziwej są
  przeliczane według średniego kursu NBP waluty funkcjonalnej obowiązującego na dzień szacowania
  wartości godziwej.
  Różnice kursowe z przeliczenia rozpoznaje się jako zysk lub stratę bież ącego okresu. Pozycje
  niepieniężne wyceniane według kosztu historyczne go w walucie obcej Spółka przelicza używając kursu
  wymiany z dnia zawarcia transakcji.
  3.2 Instrumenty finansowe
  Instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne
  Pożyczki, należności i depozyty ujmowane są w dacie powstania. Wszystkie pozostałe aktywa
  finansowe są ujmowane w dniu dokonania transakcji, w którym Spółka staje się stroną wzajemnego
  zobowiązania dotyczącego danego instrumentu finansowego.
  Spółka zaprzestaje ujmować aktywa finansowe w momencie wygaśnięcia praw wynikających z umowy
  do otrzymywan ia przep ływów pieniężnych z tego aktywa lub od momentu, kiedy prawa do
  otrzymywania przepływów pieniężnych z aktywa finansowego są przekazywane w transakcji
  przenoszącej zasadniczo wszystkie znaczące ryzyka i korzyści wynikające z ich własności.
  Każdy u dział w przekazywanym aktywie finansowym, który jest utworzony lub pozostaje w posiadaniu
  Spółki jest traktowany jako osobne aktywo lub zobowiązanie.
  Aktywa i zobowiązania finansowe kompensuje się ze sobą i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej w kwocie netto, wyłącznie, jeśli Spółka posiada ważny prawnie tytuł do kompensaty
  określonych aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza rozliczyć daną transakcję w wartości
  netto poddanych kompensacie składników aktywów i zobowiązań finansowych lub zamie rza
  jednocześnie podlegające kompensacie aktywa finansowe zrealizować, a zobowiązania finansowe
  rozliczyć.
  Spółka klasyfikuje instrumenty finansowe, inne niż pochodne aktywa finansowe do następujących
  kategorii: aktywa finansowe wyceniane w wartości godzi wej przez wynik finansowy, aktywa finansowe


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  15
  utrzymywane do terminu wymagalności, pożyczki i należności oraz aktywa finansowe dostępne do
  sprzedaży.
  Pożyczki i należności
  Pożyczki i należności są aktywami finansowymi, o ustalonych lub możliwych do ustaleni a płatnościach,
  które nie są notowane na aktywnym rynku. Takie aktywa są początkowo ujmowane w wartości
  godziwej powiększonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do ich nabycia.
  Wycena pożyczek i należności w terminie późniejszym o dbywa się według zamortyzowanego kosztu,
  z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, po pomniejszeniu o ewentualne odpisy
  aktualizujące z tytułu utraty wartości.
  Pożyczki i należności obejmują środki pieniężne i ich ekwiwalenty, należności z tyt ułu dostaw i usług
  oraz inne należności.
  Środki pieniężne
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, środki pieniężne w drodze ,
  depozyty bankowe na żądanie o początkowym okresie zapadalności do trzech miesięcy oraz środki
  pieniężne z tytułu płatności kartami płatniczymi i kredytowymi, które rozliczane są w ciągu około 4
  dni . Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych
  składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwi walentów, pomniejszonych
  dodatkowo o niespłacone kredyty w rachunkach bieżących, stanowiące integralną część systemu
  zarządzania środkami pieniężnymi Spółki.
  Zobowiązania finansowe nie będące instrumentami pochodnymi
  Zobowiązania finansowe są ujmowane na dzień zawarcia transakcji, w której Spółka staje się stroną
  umowy zobowiązującej do wydania instrumentu finansowego.
  Spółka wyłącza z ksiąg zobowiązanie finansowe, kiedy zobowiązanie zostanie spłacone, umorzone lub
  ulegnie przedawnieniu.
  =nne zobowiązan ia finansowe obejmują pożyczki, kredyty w rachunku bieżącym, zobowiązania
  handlowe oraz pozostałe zobowiązania.
  Tego typu zobowiązania finansowe początkowo ujmowane są według wartości godziwej powiększonej
  o dające się bezpośrednio przyporządkować koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu zobowiązania
  te wycenianie są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej.
  3.3 Kapitał własny
  Akcje własne
  Akcje zwykłe ujmuje się w kapitale własnym. Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji zwykłych,
  skorygowane o wpływ podatków, pomniejszają wartość kapitału.  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  16
  Koszty związane z emisją i publiczną ofertą akcji
  Koszty związane z nową emisją ujmowane są w kapitale, natomiast koszty związane z publiczną ofertą
  istniejących akcji są ujmo wane bezpośrednio w kosztach finansowych.
  Odkup akcji własnych
  W sytuacji, kiedy Hednostka odkupuje akcje wchodzące w skład jej kapitału podstawowego (akcje
  własne), wówczas kwota zapłaty obejmująca koszty bezpośrednio związane z nabyciem
  (z uwzględnienie m efektów podatkowych) pomniejsza kapitał własny do czasu umorzenia akcji lub ich
  zbycia. Odkupione akcje własne są prezentowane jako składnik pozostałych kapitałów. Heżeli takie
  akcje zostaną następnie sprzedane, otrzymana za nie zapłata, po pomniejszeniu o wszelkie koszty
  transakcji oraz skutki podatkowe, zwiększa kapitał własny, a powstała nadwyżka lub strata z transakcji
  jest pr ezentowana w pozycji „Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej” .
  3.4 Rzeczowe aktywa trwałe
  Ujęcie oraz wycena
  Składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztu
  wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości.
  Cena nabycia obejmuje cenę zakupu składnika majątku oraz koszty bezpośrednio z wiązane z zakupem
  i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania, łącznie z kosztami transportu,
  jak też załadunku, wyładunku i składowania, a także wynagrodzeń bezpośrednich. Rabaty, upusty oraz
  inne podobne zmniejszenia zmniejszają cen ę nabycia składnika aktywów. Koszt wytworzenia składnika
  środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych w okresie
  jego budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia poniesionych do dnia przyjęcia takiego składnika
  majątk owego do używania (lub do końca okresu sprawozdawczego, jeśli składnik nie został jeszcze
  oddany do używania).
  Zakupione oprogramowanie, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania związanego z nim
  urządzenia jest aktywowane jako część tego urządz enia.
  W przypadku, gdy określony składnik rzeczowych aktywów trwałych składa się z odrębnych i istotnych
  części składowych o różnym okresie użytkowania, części te są traktowane jako odrębne składniki
  aktywów.
  Zyski i straty ze zbycia składnika rzeczowych a ktywów określa się na podstawie porównania
  przychodów ze zbycia z wartością bilansową zbytych aktywów i ujmuje się je w kwocie netto jako zysk
  lub stratę bieżącego okresu w pozycji pozostałe przychody lub pozostałe koszty.
  Nakłady ponoszone w związku z bie żącym utrzymaniem składników rzeczowych aktywów trwałych są
  ujmowane jako zysk lub strata bieżącego okresu w momencie poniesienia.
  Amortyzacja
  Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w odniesieniu do wartości podlegającej amortyzacji, którą jest
  cena nabycia lub koszt wytworzenia danego składnika aktywów, pomniejszone o jego wartość
  rezydualną.
  Spółka ocenia również okres użytkowania istotnych elementów poszczególnych składników aktywów
  i, jeśli okres użytkowania elementu jest inny niż okres użytkowania pozost ałej części składnika
  aktywów, element ten amortyzowany jest osobno.


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  17
  Koszt amortyzacji ujmuje się w sprawozdaniu z zysków i strat i innych całkowitych dochodów z
  zastosowaniem metody liniowej w odniesieniu do oszacowanego przez Spółkę okresu użytkowania
  da nego składnika rzeczowych aktywów trwałych, co możliwie najlepiej odzwierciedla sposób realizacji
  przyszłych korzyści ekonomicznych związanych z użytkowaniem danego składnika aktywów.
  Spółka zakłada poniższe stawki amortyzacji dla poszczególnych kategorii rzeczowych aktywów
  trwałych:
  =nwestycje w obce rzeczowe aktywa trwałe 10% - 50%
  Urządzenia techniczne, maszyny 10 % - 20%
  Środki transportu 14 % - 20%
  =nne rzeczowe aktywa trwałe 30%
  Poprawność stosowanych okresów użytkowania, metod amortyzacji oraz wa rtości rezydualnych
  rzeczowych aktywów trwałych jest weryfikowana na koniec każdego okresu sprawozdawczego i w
  uzasadnionych przypadkach korygowana.
  3.5 Wartości niematerialne
  Oprogramowanie oraz pozostałe wartości niematerialne
  Oprogramowanie oraz pozos tałe wartości niematerialne nabyte przez Spółkę o określonym okresie
  użyteczności ekonomicznej wykazywane są w oparciu o ich cenę nabycia, pomniejszoną o odpisy
  amortyzacyjne oraz odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości.
  Nakłady ponoszone w terminie późniejszym
  Późniejsze wydatki na składniki istniejących wartości niematerialnych podlegają aktywowaniu tylko
  wtedy, gdy zwiększają przyszłe korzyści ekonomiczne związane z danym składnikiem. Pozostałe
  nakłady, w tym nakłady na wytworzone we własnym zakre sie: znaki towarowe, wartość firmy i markę
  są ujmowane jako zysk lub strata bieżącego okresu w momencie poniesienia.
  Amortyzacja
  Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w odniesieniu do wartości podlegającej amortyzacji, którą jest
  cena nabycia danego składni ka wartości niematerialnych pomniejszona o jego wartość rezydualną.
  Koszt amortyzacji ujmuje się w sprawozdaniu z zysków i strat i innych całkowitych dochodów z
  zastosowaniem metody liniowej w odniesieniu do oszacowanego przez Spółkę okresu użytkowania
  dan ego składnika wartości niematerialnych, innego niż wartość firmy, od momentu stwierdzenia jego
  przydatności do użytkowania, co możliwie najlepiej odzwierciedla sposób realizacji przyszłych korzyści
  ekonomicznych związanych z użytkowaniem danego składnika a ktywów. Spółka stosuje stawkę
  amortyzacji dla wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 50%.
  Poprawność stosowanych okresów użytkowania, metod amortyzacji oraz wartości rezydualnych
  wartości niematerialnych jest weryfikowana na koniec każdego okresu sprawozdawczego i w
  uzasadnionych przypadkach korygowana.
  3.6 Inwestycje w jednostki zależne, stowarzyszone i współkontrolowane
  Spółka wycenia inwestycje w jednostki zależne, stowarzyszone i współkontrolowane w cenie nabycia
  pomniejszonej o odpisy aktuali zujące z tytułu utraty wartości.


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  18
  3.7 Skł adniki rzeczowych aktywów trwa łych użytkowane na podstawie umó w leasingu
  Umowy leasingowe, w ramach których Spółka ponosi praktycznie całość ryzyka oraz czerpie
  praktycznie wszystkie korzyści wynikające z posiadania składników rzeczowych aktywów trwałych
  klasyfikowane są jako umowy leasingu finansowego. Aktywa nabyte w drodze leasingu finansowego są
  wykazywane początkowo w wartości godziwej lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych,
  w zależności od tego, kt óra z tych kwot jest niższa, a następnie pomniejszane o odpisy amortyzacyjne
  oraz odpisy z tytułu utraty wartości.
  Umowy leasingowe niebędące umowami leasingu finansowego są traktowane jak leasing operacyjny i
  nie są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji fina nsowej Spółki.
  3.8 Zapasy
  Składniki zapasów wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia nie wyższych od możliwej do
  uzyskania ceny sprzedaży netto. Wartość stanu zapasów ustala się z zastosowaniem metody pierwsze
  weszło, pierwsze wyszło. Cena nabyc ia obejmuje cenę zakupu powiększoną o koszty bezpośrednio
  związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub
  wprowadzenia do obrotu.
  Możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto jest różnicą pomiędzy szacowaną ceną sprzed aży
  dokonywanej w toku działalności gospodarczej, a szacowanymi kosztami ukończenia i kosztami
  niezbędnymi do doprowadzenia sprzedaży do skutku.
  Spółka tworzy odpisy na zapasy wolnorotujące oraz zapasy przestarzałe, które są ujęte w wartości
  sprzedanych to warów i materiałów .
  3.9 Odpisy z tytułu utraty wartości
  Aktywa finansowe ( w tym należności , inwestycje w inne jednostki oraz pożyczki udzielone )
  Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody utraty
  wartości składników a ktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik
  finansowy.
  Uznaje się, że składnik aktywów finansowych utracił wartość, gdy po jego początkowym rozpoznaniu
  istnieją obiektywne przesłanki wystąpienia zdarzen ia powodującego utratę wart ości mogącego mieć
  negatywny, wiarygodnie oszacowany wpływ na wartość przyszłych przepływów pieniężnych
  związanych z danym składnikiem aktywów.
  Do obiektywnych przesłanek utraty wartości aktywów finansowych zalicza się pogorszenie sytuacji
  ekonomicznej jed nostki zależnej, niespłacenie albo zaleganie w spłacie długu przez dłużnika,
  restrukturyzację długu dłużnika, na którą Spółka wyraziła zgodę ze względów ekonomicznych lub
  prawnych wynikających z trudności finansowych dłużnika, a której w innym wypadku Spół ka by nie
  udzieliła, okoliczności świadczące o wysokim poziomie prawdopodobieństwa bankructwa dłużnika,
  warunki ekonomiczne sprzyjające naruszeniu umowy.
  Spółka ocenia przesłanki świadczące o utracie wartości pożyczek udzielonych i należności lub inwestycj i
  utrzymywanych do terminu wymagalności zarówno na poziomie pojedynczego składnika aktywów jak
  i w odniesieniu do grup aktywów. W przypadku indywidualnie istotnych pożyczek udzielonych i
  należności oraz inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności, prz eprowadza się test na utratę
  wartości pojedynczego składnika aktywów.


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  19
  Dokonując oceny utraty wartości dla grup aktywów Spółka wykorzystuje historyczne trendy do
  szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia zaległości oraz momentu zapłaty oraz wartości
  poniesi onych strat, skorygowane o szacunki Zarządu oceniające, czy bieżące warunki ekonomiczne i
  kredytowe wskazują, aby rzeczywisty poziom strat miał znacząco różnić się od poziomu strat
  wynikającego z oceny historycznych trendów.
  Utrata wartości w odniesieniu d o aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego
  kosztu szacowana jest jako różnica między ich wartością księgową, a wartością bieżącą oszacowanych
  przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu pierwotnej efektywnej stopy
  procentowe j. Wszelkie straty ujmowane są jako zysk lub strata bieżącego okresu i zmniejszają wartość
  księgową pożyczek udzielonych i należności, przy czym Spółka kontynuuje naliczanie odsetek od
  zaktualizowanych aktywów. Heżeli późniejsze okoliczności świadczą o ust aniu przesłanek
  powodujących powstanie utraty wartości, wówczas odwrócenie odpisu aktualizującego ujmowane jest
  jako zysk lub strata bieżącego okresu.
  Aktywa niefinansowe
  Wartość bilansowa aktywów niefinansowych, innych niż zapasy i aktywa z tytułu odroczo nego podatku
  dochodowego, poddawana jest ocenie na koniec każdego okresu sprawozdawczego w celu
  stwierdzenia, czy występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. W przypadku wystąpienia
  takich przesłanek Spółka dokonuje szacunku wartości odzyskiwal nej poszczególnych aktywów.
  Wartość odzyskiwalna wartości firmy, wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania
  oraz wartości niematerialnych, które nie są jeszcze zdatne do użytkowania, jest szacowana każdego
  roku w tym samym terminie. Strat ę z tytułu utraty wartości ujmuje się , jeśli wartość księgowa składnika
  aktywów lub związanego z nim ośrodka wypracowującego środki pieniężne (OWSP) przekracza jego
  szacowaną wartość odzyskiwalną .
  Wartość odzyskiwalna aktywów lub OWSP definiowana jest jako większa z ich wartości netto możliwej
  do uzyskania ze sprzedaży oraz ich wartości użytkowej. Przy szacowaniu wartości użytkowej przyszłe
  przepływy pieniężne dyskontowane są przy użyciu stopy procentowej przed opodatkowaniem, która
  odzwierciedla aktualną r ynkową ocenę wartości pieniądza w czasie oraz czynniki ryzyka
  charakterystyczne dla danego składnika aktywów lub OWSP. Dla celów przeprowadzania testów na
  utratę wartości, aktywa grupuje się do najmniejszych możliwych do określenia zespołów aktywów
  generuj ących wpływy pieniężne w znacznym stopniu niezależnie od innych aktywów lub OWSP.
  Aktywa wspólne (korporacyjne) Spółki nie generują osobnych wpływów pieniężnych i są użytkowane
  przez więcej niż jeden OWSP. Aktywa wspólne są przypisane do OWSP na bazie jedn olitych i zasadnych
  przesłanek i podlegają testom na utratę wartości jako element testowanych OWSP do których są
  przypisane .
  Odpisy z tytułu utraty wartości są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu. Utrata wartości
  ośrodka wypracowującego środki pi eniężne jest w pierwszej kolejności ujmowana jako zmniejszenie
  wartości firmy przypisanej do tego ośrodka (grupy ośrodków), a następnie jako zmniejszenie wartości
  księgowej pozostałych aktywów tego ośrodka (grupy ośrodków) na zasadzie proporcjonalnej. Odpi sy
  aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych są prezentowane w
  sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Amortyzacja i od pisy z tytułu utraty wartości”.  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  20
  3.10 Świadczenia pracownicze
  Długoterminowe świadczenia pracown icze
  Zobowiązania netto Spółki z tytułu długoterminowych świadczeń pracowniczych dotyczą zobowiązań
  z tytułu przyszłych wypłat odpraw emerytalnych wynikających z przepisów kodeksu pracy, do których
  pracownicy nabyli prawo w zamian za pracę w okresie bieżąc ym i okresach ubiegłych. Wartość tych
  świadczeń jest dyskontowana w celu ustalenia ich wartości bieżącej. Stopę dyskontową ustala się na
  podstawie występujących na koniec okresu sprawozdawczego stóp rentowności obligacji skarbowych,
  których termin wykupu z bliżony jest do terminu realizacji zobowiązania. Wycena świadczeń jest
  dokonywana przy użyciu metody prognozowanych uprawnień jednostkowych. Zyski i straty aktuarialne
  są ujmowane w innych całkowitych dochodach.
  Płatność w formie akcji
  Wartość godziwa przy znanej opcji zakupu akcji Spółki jest ujęta jako koszty z tytułu wynagrodzeń w
  korespondencji ze zwiększeniem kapitału własnego. Wartość godziwa jest określana na dzień
  przyznania opcji zakupu akcji przez pracowników i rozłożona na okres, w którym pracowni cy nabędą
  bezwarunkowo prawo do realizacji opcji. Kwota obciążająca koszty jest korygowana w celu
  odzwierciedlenia aktualnej liczby przyznanych opcji, dla których warunki świadczenia pracy oraz
  warunki nierynkowe nabywania uprawnień są spełnione.
  3.11 Rezerwy
  Rezerwa zostaje ujęta wtedy, gdy na Spółce ciąży wynikający z przeszłych zdarzeń obecny prawny lub
  zwyczajowo oczekiwany obowiązek, który można wiarygodnie wycenić i prawdopodobne jest, że
  wypełnienie tego obowiązku wiązać się będzie z wypływem korzyści eko nomicznych. Rezerwy
  tworzone są w wysokości najbardziej wiarygodnego szacunku nakładów niezbędnych do wypełnienia
  obecnego obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego przy uwzględnieniu ryzyka i niepewności
  towarzyszącego zdarzeniom i okolicznościom prowadz ącym do wypełnienia obowiązku.
  3.12 Zobowiązania warunkowe
  Przez zobowiązania warunkowe rozumie się powstały na skutek zdarzeń przeszłych możliwy
  obowiązek, którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub
  niewystąpienia jednego lub w iększej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają
  kontroli Grupy oraz obecny obowiązek nieujęty w sprawozdaniu finansowym powstały na skutek
  zdarzeń przeszłych, którego wartości nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie lub nie je st
  prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków uosabiających korzyści ekonomiczne w
  celu wypełnienia tego obowiązku. Spółka nie ujmuje w bilansie zobowiązań warunkowych, są one
  natomiast szczegółowo ujawn ione w sprawozdaniu finansowym.
  3.1 3 Przy chody
  Sprzedaż towarów
  Przychody ze sprzedaży towarów w toku zwykłej działalności wyceniane są według wartości godziwej
  otrzymanej lub należnej zapłaty, pomniejszonej o wartość zwrotów, upustów i rabatów.
  Przychody są ujmowane wtedy, gdy istnieje przekonuj ący dowód, zazwyczaj w postaci wykonanej
  umowy sprzedaży, świadczący o przeniesieniu zasadniczo całego ryzyka i korzyści na kupującego,
  istnieje wysokie prawdopodobieństwo otrzymania zapłaty, poniesione koszty oraz


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  21
  prawdopodobieństwo zwrotu towaru można wi arygodnie oszacować, nie występuje trwałe
  zaangażowanie w zarządzanie dobrami, a kwotę przychodu można wiarygodnie wycenić.
  Świadczenia usługi
  Przychody ze sprzedaży usług ujmowane są w miesiącu ich wykonania. W sytuacji, gdy świadczenie
  usług na podstawie jednego kontraktu ma miejsce w różnych okresach sprawozdawczych, przychód
  rozpoznawany jest w proporcji do wykonania świadczenia na dzień sprawozdawczy. Przychody
  osiągnięte z tytułu świadczenia usług marketingowych prezentowane są jako pomniejszenie wart ości
  sprzedanych towarów i materiałów.
  Przychody z tytułu podnajmu
  Przychody z tytułu podnajmu wynajmowanych powierzchni handlowych ujmowane są w zysku lub
  stracie bieżącego okresu metodą liniową przez okres trwania umowy. Przychody z tytułu podnajmu
  wynaj ętych nieruchomości ujmowane są jako przychody ze sprzedaży.
  3.14 Opłaty leasingowe
  Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są liniowo przez okres leasingu w zysku lub stracie
  bieżącego okresu. Korzyści otrzymane w zamian za podpisanie umowy leasing u stanowią integralną
  część całkowitych kosztów leasingu i są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu przez okres
  trwania umowy leasingu.
  Minimalne opłaty leasingowe ponoszone w związku z leasingiem finansowym są rozdzielane na część
  stanowiącą koszt y finansowe oraz część zmniejszającą zobowiązania. Część stanowiąca koszt
  finansowy jest przypisywana do poszczególnych okresów w czasie trwania umowy leasingu w taki
  sposób, aby uzyskać stałą okresową stopę procentową w stosunku do stanu zobowiązania .
  3.15 Prz ychody i koszty finansowe
  Przychody finansowe obejmują dywidendy otrzymane oraz przychody odsetkowe związane z
  zainwestowanymi przez Spółkę funduszami. Przychody odsetkowe ujmuje się jako zysk lub stratę
  bieżącego okresu zgodnie z zasadą memoriału, z zasto sowaniem metody efektywnej stopy
  procentowej.
  Koszty finansowe obejmują koszty odsetkowe związane z finansowaniem zewnętrznym oraz odpisy z
  tytułu utraty wartości aktywów finansowych (innych niż należności handlowe), w tym udziałów w
  jednostkach zależnych.
  Koszty finansowania zewnętrznego nie dające się bezpośrednio przypisać do nabycia lub wytworzenia
  określonych aktywów są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu z zastosowaniem metody
  efektywnej stopy procentowej.
  Zyski i straty z tytułu różnic kurs owych wykazuje się w kwocie netto jako przychody lub koszty
  finansowe zależnie od ich łącznej pozycji netto.
  3.16 Podatek dochodowy
  Podatek dochodowy obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżący i odroczony podatek
  dochodowy ujmowany jest jako zysk lub str ata bieżącego okresu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dotyczy
  połączenia jednostek oraz pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym lub jako inne całkowite
  dochody.


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  22
  Podatek bieżący jest to oczekiwana kwota zobowiązań lub należności z tytułu podatku od doch odu do
  opodatkowania za dany rok, ustalona z zastosowaniem stawek podatkowych obowiązujących prawnie
  lub faktycznie na dzień sprawozdawczy oraz korekty zobowiązania podatkowego dotyczącego lat
  ubiegłych.
  Podatek odroczony ujmuje się w związku z różnicami p rzejściowymi pomiędzy wartością bilansową
  aktywów i zobowiązań i ich wartością ustalaną dla celów podatkowych. Odroczony podatek
  dochodowy nie jest ujmowany w przypadku różnic przejściowych wynikających z początkowego ujęcia
  aktywów lub zobowiązań pochodzą cych z transakcji, która nie jest połączeniem jednostek
  gospodarczych i nie wpływa ani na zysk lub stratę bieżącego okresu ani na dochód do opodatkowania
  oraz różnice związane z inwestycjami w jednostkach zależnych i współkontrolowanych w zakresie, w
  który m nie jest prawdopodobne, że zostaną one zbyte w dającej się przewidzieć przyszłości. Ponadto,
  nie ujmuje się podatku odroczonego od różnic przejściowych powstałych w związku z początkowym
  ujęciem wartości firmy. Podatek odroczony jest wyceniany z zastosow aniem stawek podatkowych,
  które według przewidywań będą stosowane wtedy, gdy przejściowe różnice odwrócą się, przy tym za
  podstawę przyjmowane są przepisy podatkowe obowiązujące prawnie lub faktycznie do dnia
  sprawozdawczego.
  Aktywa z tytułu odroczonego po datku dochodowego oraz zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego są kompensowane, jeżeli Spółka posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do
  przeprowadzania kompensaty bieżących zobowiązań i aktywów podatkowych i pod warunkiem, że
  aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą podatku dochodowego
  nałożonego przez tą samą władzę podatkową na tego samego podatnika lub na różnych podatników,
  którzy zamierzają rozliczyć zobowiązania i należności z tytułu podatku dochodow ego w kwocie netto
  lub jednocześnie zrealizować należności i rozliczyć zobowiązanie.
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego związane z nierozliczoną stratą podatkową i ujemnymi różnicami
  przejściowymi, są ujmowane do wysokości, do której jest prawdopodobne, i ż osiągnięty zostanie
  dochód do opodatkowania, który pozwoli na ich wykorzystanie.
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego podlegają ponownej ocenie na każdy dzień sprawozdawczy i
  obniża się je w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne zrealizowanie związanyc h z nimi korzyści w
  podatku dochodowym .
  3.17 Zysk na jedną akcję
  Spółka prezentuje podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję dla akcji zwykłych. Podstawowy zysk
  na jedną akcję jest wyliczany przez podzielenie zysku lub straty przypadającej posiadaczom akcji
  zwykłych przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w roku, skorygowaną o posiadane przez Spółkę
  akcje własne. Rozwodniony zysk na jedną akcję jest wyliczany przez podzielenie skorygowanego zysku
  lub straty przypadającej dla posiadaczy akcji zwykłych przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych
  skorygowaną o posiadane akcje własne oraz o efekty rozwadniające potencjalnych akcji, które
  obejmują opcje na akcje przyznane pracownikom.
  3.18 Nowe standardy i interpretacje nie zastosowane w niniejszym sprawozdaniu
  finansowym
  Zmiany w standardach
  Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego
  są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok
  zakończony 31 grudnia 201 6 roku za wyjątkiem przedstawionych poniżej. Poniższe zmiany do MSSF,
  zostały zastosowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich datą wejścia w życie, jednak
  nie miały one istotnego wpływu na zaprezentowane i ujawnione informacje finansowe, nie miały


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  23
  zastosowania do transakcji zawieranych przez Spółkę lub Spółka zdecydowała o niekorzystaniu z
  nowych opcji wyceny:
  • Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” – Inicjatywa w odniesieniu do
  ujawnień – zatwierdzone w UE w dniu 6 listopada 201 7 roku (obowiązujące w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie). Zmieniony
  standard wymaga od jednostek ujawnienia informacji, które pozwolą użytkownikom
  sprawozdania finansowego ocenić zmiany zadłużenia jednostki (tj. zmiany zaciągniętych
  pożyczek i kredytów). Zmiana standardu nie pociągnęła za sobą konieczności uzupełnienia
  ujawnień o nowe dane,
  • Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – Ujmowanie aktyw ów z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego od niezreal izowanych strat – zatwierdzone w UE w dniu 6 listopada
  2017 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2017 roku lub po tej dacie). Zmiany do MSR 12 wyjaśniają sposób wykazywania aktywów z
  tytułu odroczonego podatk u w związku z instrumentami dłużnymi wycenianymi w wartości
  godziwej.
  Przyjęcie powyższych przepisów nie spowodowało znaczących zmian w polityce rachunkowości
  Spółki ani w prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych.
  Standardy nieobowiązuj ące i niezatwierdzone przez Komisję Europejską
  Spółka zamierza przyjąć opublikowane, lecz nieobowiązujące do dnia publikacji niniejszego
  jednostkowego sprawozdania finansowego zmiany MSSF UE, zgodnie z datą ich wejścia w życie.
  Standardy i interpret acje przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
  które według stanu na dzień 3 1 grudnia 201 7 roku nie zostały zatwierdzone przez Komisję
  Europejską (KE) do stosowania lub nie weszły w życie i w związku z tym nie zost ały zastosowane w
  niniejszym sprawozdaniu:
  • MSSF 9 „=nstrumenty finansowe” – obowiązujący w odniesieniu do okresów
  sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie ,
  MSSF 9 =nstrumenty Finansowe, będzie mieć wpływ na k lasyfikację i wy cenę aktywów finansowych,
  która uzależniona jest od charakterystyki przepływów pieniężnych oraz modelu biznesowego
  związanych z danymi aktywami. Nowy standard skutkuje również ujednoliceniem modelu utraty
  wartości w stosunku do wszystkich instrumentów finansowych. Nowy standard wymaga, aby jednostki
  ujmowały oczekiwane straty kredytowe w momencie kiedy instrumenty finansowe są ujmowane po
  raz pierwszy, o raz ujmowały wszelkie oczekiwane straty z całego okresu życia instrumentów w szybszy
  niż dotychczas sposób. Do tej pory Spółka posiadała głównie aktywa zakwalifikowane do kategorii
  „pożyczki i należności”. Zgodnie z nowym standardem wszystkie będą kwalifikowane jako wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie. Ta zmiana nie wpłynie na wartość aktywów Spółki oraz jej wynik
  finansowy .
  • MSSF 15 „Przychody z umów z kontrahentami” obowiązujący w odniesieniu do
  okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku ,
  Nowy standard zastąpi dotychczasowe MSR 11 i MSR 18 zapewniając jeden spójny model ujmowania
  przychodów. Nowy 5 -stopniowy model uzależniać będzie ujęcie przychodu od uzyskania przez klienta
  kontroli nad dobrem lub usługą. Ponadto standard wprowadza dodatkowe wymogi ujawniania
  informacji oraz wskazó wki dotyczące kilku szczegółowych kwestii. Spółka dokonała analizy wpływu
  standardu na sprawozdanie finansowe. Uwzględniono w niej aspekty dotyczące specyfiki działalności
  Spółki tj. rodzaj gwarancji udzielanej klientom , rozliczanie programów lojalnościowy ch , wpływ
  warunków dostawy na moment ujęcia przychodów , wpływ nowych wytycznych na kwoty zmienne w
  mechanizmach wyceny , poprawne rozliczanie oferowanych klientom możliwości zakupu po obniżonej


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  24
  cenie dodatkowych dóbr i usług , wpływ nowego standardu na preze ntację płatności na rzecz klientów
  oraz konieczność korekty przychodów o skutki zmiany wartości pieniądza w czasie . Wyniki
  przeprowadzonej analizy wskazują na to, że ze względu na przewagę sprzedaży detalicznej i stosowane
  polityki sprzedaży ujmowanie prz ychodów oraz wyniki Spółki nie zmienią się istotnie po zastosowaniu
  nowego standardu .
  Analizę wpływu MSSF 15 przedstawia poniższa tabela:
  • MSSF 16 „Leasing” obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych
  rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku ,
  Zgodnie z MSSF 16 w przy padku umów leasingu leasingobiorca ujmuje w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej zobowiązanie odzwierciedlające przyszłe płatności leasingowe i składnik aktywów z tytułu
  „prawa do użytkowania aktywa”. W rachunku zysków i strat leasingobiorca wykazuje koszty odsetkowe
  od zobowiązania z tytułu leasingu i amortyzację składnika aktywów z tytułu „prawa do użytkowania”.
  Amortyzacja liniowa prawa do użytkowania oraz zastosowanie metody efektywnej stopy procentowej
  do zobowiązania z tytułu leasingu będzie skutkowało wyższym łącznym obciążeniem wyniku
  finansowego w początkowych latach i zmniejszaniem się kosztów w dalszej części okresu leasingu.
  W ocenie Zarządu Spółki ze względu na wyżej opisane kategorie wejście w życie MSSF 16 będzie miało
  istotny wpływ na sprawozd anie Spółki , jednak nie zakończyła jeszcze procesu określania wartości .
  Standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE do
  stosowania:
  a) MSSF 14: Działalność objęta regulacją cen; salda pozycji odroczonych – obowiązujący w
  odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w d niu lub po 1 stycznia 2017 roku. czynnik wpływ
  rodzaj gwarancji udzielanej klientom
  P:Z Baltona nie udziela klientom gwarancji przekraczających zwykłą
  gwarancję producenta sprzedawanego towaru
  rozliczanie programów lojalnościowych
  P:Z Baltona nie występują programy lojalnościowe przeznaczone dla
  klientów
  wpływ warunków dostawy na moment ujęcia
  przychodów,
  Przeważająca sprzedaż w Spółce to sprzedaż detaliczna, gdzie odbiór
  następuje w momencie sprzedaży. W przypadku sprzedaży hurtowej i
  eksportowej ujęcie sprzedaży następuje zgodnie z ustalonymi
  warunkami sprzedaży.
  wpływ nowych wytycznych na kwoty zmienne w
  mechanizmach wyceny Nie występują kwoty zmienne w mechanizmach wyceny.
  poprawne rozliczanie oferowanych klientom
  możliwości zakupu po obniżonej cenie
  dodatkowych dóbr i usług
  W P:Z Baltona sporadycznie występują akcje wyprzedażowe i rozliczane
  są na bieżąco. Nie występują programy rabatowe dla klientów. Spółka
  przypisuje cenę transakcyjną do każdego zobowiązania do wykonania
  świadczenia w oparciu o indywidualną cenę sprzedaży poszczególnych
  odrębnych dóbr lub usług
  wpływ nowego standardu na prezentację
  płatności na rzecz klientów Nie występują płatności na rzecz klientów.
  konieczność korekty przychodów o skutki zmiany
  wartości pieniądza w czasie
  Nie występuje sprzedaż długoterminowa i konieczność jej rozliczenia w
  czasie. Ze względu na rozliczenia w okresie krótszym niż 12 miesięcy
  ewentualne skutki zmiany wartości pieniądza w czasie są niematerialne.


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  25
  Standard ten, jako standard przejściowy, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, nie będzie podlegał
  procesowi przyjęcia.
  b) MSSF 17 Umowy ubez pieczeniowe – obowiązujący w odniesieniu do okresów
  sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2021 roku .
  c) Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe i MSR 28 Inwestycje w
  jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięw zięciach: Transakcje sprzedaży lub wniesienia
  aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem –
  odroczenie stosowania na czas nieokreślony .
  d) Zmiany dotyczące MSSF 2 Płatności oparte na akcjach - obowiązujące w od niesieniu do
  okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku,
  e) KIMSF nr 22 Transakcje w walucie obcej - obowiązujące w odniesieniu do okresów
  sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku
  f) Zmian y dotyczące MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne - obowiązujące w odniesieniu do
  okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku
  g) Poprawki do MSSF (2014 -2016) - zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych
  poprawek do MS SF – obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się
  w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku/po 1 stycznia 2018 roku .
  h) K=MSF 23 Niepewność interpretacji dotyczących podatku dochodowego - obowiązujące w
  odniesieniu do okresów sprawoz dawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku .
  i) Zmiany do MSSF 9„=nstrumenty finansowe” - Kontrakty z cechami przedpłat z ujemną
  rekompensatą (opublikowane w dniu 12 października 2017 roku, obowiązujące w odniesieniu do
  okresów sprawoz dawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019) .
  j) Zmiany do MSR 28„=nwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach”
  - Udziały długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
  (opublikowane w d niu 12 października 2017 roku, obowiązujące w odniesieniu do okresów
  sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019)
  k) Poprawki do MSSF (2015 -2017) - zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych
  poprawek do MSSF – obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się
  w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku .
  Spółka zamierza wdrożyć powyższe regulacje w terminach przewidzianych do zastosowania przez
  standardy lub interpretacje.
  4. Ustalenie wartości godziwej
  Wartość god ziwa jest rozumiana jako cena, która byłaby otrzymana ze sprzedaży składnika aktywów,
  bądź zapłacona w celu przeniesienia zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych
  warunkach zbycia składnika aktywów między uczestnikami rynku na dzień wyceny w a ktualnych
  warunkach rynkowych. Wycena wartości godziwej opiera się na założeniu, że transakcja sprzedaży
  składnika aktywów lub przeniesienia zobowiązania odbywa się albo:
  - na głównym rynku dla danego składnika aktywów bądź zobowiązania,
  - w przypadku brak u głównego rynku, na najkorzystniejszym rynku dla danego składnika aktywów lub
  zobowiązania.  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  26
  Zarówno główny, jak i najbardziej korzystny rynek muszą być dostępne dla Spółki.
  Wartość godziwa składnika aktywów lub zobowiązania jest mierzona przy założeniu, że uczestnicy
  rynku przy ustalaniu ceny składnika aktywów lub zobowiązania działają w swoim najlepszym interesie
  gospodarczym.
  Wycena wartości godziwej składnika aktywów niefinansowych uwzględnia zdolność uczestnika rynku
  do wytworzenia korzyści ekonomic znych poprzez jak największe i najlepsze wykorzystanie składnika
  aktywów lub jego zbycie innemu uczestnikowi rynku, który zapewniłby jak największe i jak najlepsze
  wykorzystanie tego składnika aktywów.
  Spółka stosuje techniki wyceny, które są odpowiednie do okoliczności i w przypadku których są
  dostępne dostateczne dane do wyceny wartości godziwej, przy maksymalnym wykorzystaniu
  odpowiednich obserwowalnych danych wejściowych i minimalnym wykorzystaniu nieobserwowalnych
  danych wejściowych.
  Wszystkie aktywa oraz zobowiązania, które są wyceniane do wartości godziwej lub ich wartość godziwa
  jest ujawniana w sprawozdaniu finansowym są klasyfikowane w hierarchii wartości godziwej w sposób
  opisany poniżej na podstawie najniższego poziomu danych wejściowych, który jest istotny dla wyceny
  do wartości godziwej traktowanej jako całość:
  Poziom 1 – Notowane (nieskorygowane) ceny rynkowe na aktywnym rynku dla identycznych aktywów
  lub zobowiązań,
  Poziom 2 – Techniki wyceny, dla których najniższy poziom danych wejściowych, który jest istotny dla
  wyceny do wartości godziwej jako całości jest bezpośrednio bądź pośrednio obserwowalny,
  Poziom 3 – Techniki wyceny, dla których najniższy poziom danych wejściowych, który jest istotny dla
  wyceny do wartości godziwej jako całości jes t nieobserwowalny.
  Na każdą datę bilansową, w przypadku aktywów i zobowiązań występujących na poszczególne daty
  bilansowe w sprawozdaniu finansowym Spółka ocenia, czy miały miejsce transfery między poziomami
  hierarchii poprzez ponowną ocenę klasyfikacji d o poszczególnych poziomów, kierując się istotnością
  danych wejściowych z najniższego poziomu, który jest istotny dla wyceny do wartości godziwej
  traktowanej jako całość.
  Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości i ujawnień wymagają określenia wartości g odziwej
  zarówno finansowych, jak i niefinansowych aktywów i zobowiązań. Wartości godziwe są ustalane i
  ujawniane z zastosowaniem przedstawionych poniżej metod. W uzasadnionych przypadkach, dalsze
  informacje na temat założeń przyjętych do określenia wartośc i godziwej przedstawiono w notach
  objaśniających dotyczących poszczególnych aktywów i zobowiązań .
  4.1 Rzeczowe aktywa trwałe
  Wartość godziwa rzeczowych aktywów trwałych nabytych w wyniku połączenia jednostek oparta jest
  na ich wartości rynkowej. Wartość go dziwa składników rzeczowych aktywów trwałych jest ustalana z
  zastosowaniem podejścia rynkowego i metod kosztowych, które opierają się na cenach rynkowych
  podobnych składników, o ile informacje te są dostępne, a w uzasadnionych przypadkach opierają się
  na k osztach zastąpienia. Szacunki kosztu odtworzenia pomniejszonego o skumulowaną amortyzację
  odzwierciedlają korekty będące efektem fizycznego pogorszenia, jak również utraty funkcjonalnej
  i ekonomicznej użyteczności aktywów.  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  27
  4.2 Zapasy
  Wartość godziwa zapasów nabytych w drodze połączenia jednostek jest ustalana w oparciu o
  szacowaną cenę sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszoną o szacowane
  koszty przygotowania do sprzedaży i sprzedaży oraz o rozsądną marżę zysku opartą na nakładach na
  przygotowanie do sprzedaży i sprzedaż zapasów .
  4.3 Należności z tytułu dostaw i usług
  Wartość godziwa należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności jest szacowana jako
  bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych za pomocą rynkowej stopy
  pro centowej na dzień sprawozdawczy .
  4.4 Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami pochodnymi
  Wartość godziwa, szacowana jedynie dla celów ujawnienia, jest obliczona na podstawie wartości
  bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu z wrotu kwoty głównej i zapłaty odsetek,
  zdyskontowanych z zastosowaniem rynkowej stopy procentowej na dzień sprawozdawczy.
  W przypadku leasingu finansowego rynkową stopę procentową ustala się przez odniesienie do
  podobnych umów leasingowych.
  4.5 Płatność w form ie akcji
  Wartość godziwa szacowana jest przy pomocy modelu Black -Scholes'a. Przewidywana zmienność cen
  jest oszacowana na podstawie średniej historycznej zmienności cen dla Spółki i rynku. Dane wejściowe
  do wyceny obejmują cenę akcji na datę przyznania, ce nę wykonania opcji, oczekiwaną zmienność
  (oszacowana na podstawie średniej historycznej zmienności cen dla Spółki i rynku), okres trwania opcji,
  przewidywaną dywidendę oraz stopę procentową wolną od ryzyka.
  5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym
  5.1 Wprowadzenie
  Spół ka jest narażona na następujące rodzaje ryzyka wynikające z korzystania z instrumentów
  finansowych:
  • Ryzyko kredytowe
  • Ryzyko płynności
  • Ryzyko rynkowe
  • Ryzyko stopy procentowej
  • Ryzyko walutowe
  Nota przedstawia informacje na temat ekspozycji Spółki na dany rod zaj ryzyka, cele, zasady oraz
  procedury pomiaru i zarządzania ryzykiem przyjęte przez Spółkę, jak też informacje o zarządzaniu
  kapitałem przez Spółkę. W innych częściach sprawozdania finansowego przedstawiono wymagane
  informacje liczbowe.
  5.2 Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem
  Zarząd ponosi odpowiedzialność za ustanowienie i nadzór nad zarządzaniem ryzykiem przez Spółkę.
  Zasady zarządzania ryzykiem przez Spółkę mają na celu identyfikację i analizę ryzyka , na które Spółka
  jest narażona, określenie odpowiedn ich limitów i kontroli, jak też monitorowanie ryzyka i stopnia


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  28
  dopasowania do niego limitów. Zasady zarządzania ryzykiem i systemy podlegają regularnym
  przeglądom w celu uwzględnienia zmiany warunków rynkowych i zmian w działalności Spółki.
  Poprzez odpowie dnie szkolenia, przyjęte standardy i procedury zarządzania, Spółka dąży do
  zbudowania mobilizującego i konstruktywnego środowiska kontroli, w którym wszyscy pracownicy
  rozumieją swoją rolę i obowiązki.
  5.3 Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia straty finansowej przez Spółkę w sytuacji, kiedy klient lub
  strona instrumentu finansowego nie spełni obowiązków wynikających z umowy. Ryzyko kredytowe
  związane jest przede wszystkim z należnościami od kontrahentów oraz udzielonymi pożyczkami i
  depozytami.
  Spółka stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana
  na bieżąco.
  Narażenie Spółki na ryzyko kredytowe jest ograniczone, co wynika z tego że prowadzi ona sprzedaż
  towarów wyłącznie za gotówkę oraz poprzez płatności kartami płatniczymi i kredytowymi, co jest
  zgodne ze specyfiką branży Duty Free. Pozostała sprzedaż ( 15% w 201 7 roku i 10% w 2016 roku ) to
  sprzedaż usług marketingowych na rzecz dostawców, gdzie należności z tego tytułu są kompensowane
  z zobowiązaniami lub nimi zabezpieczane oraz sprzedaż hurtowa do jednostek powiązanych oraz
  niepowiązanych . Partner , poprzez którego Spółka autoryzuje karty płatnicze to firma będąca jednym z
  lider ów w branży, a termin płatności jest bardzo krótki.
  W Spółce występuje również ryzyko kredytowe w odniesieniu do umów pożyczek udzielonych spółkom
  zależnym. W opinii Zarządu ryzyko kredytowe jest minimalne.
  Towary sprzedawane są z klauzulą zastrzeżenia własności, tak więc, do chwili uiszczenia przez
  kupującego całko witej zapłaty, Spółka może wystąpić z roszczeniem o zwrot tych dóbr. Poza tym Spółka
  nie wymaga zabezpieczenia majątkowego należności z tytułu dostaw i usług i pozostałych.
  Spółka tworzy odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, które odpowiadają szac unkowej wartości
  poniesionych strat na należnościach z tytułu dostaw i usług oraz na pozostałych należnościach.
  Na koniec okresu sprawozdawczego wartość udzielonych pożyczek wynosiła 30 .871 tys . zł. (w 201 6
  roku: 28. 81 8 tys. zł).
  Na dzień 31 grudnia 201 7 r. Spółka posiadała środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 5.591 tys.
  zł (201 6 r.: 4.195 tys. zł), co stanowi jej maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe w stosunku do
  tych aktywów. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty są ulokowane w kasach zlokal izowanych w punktach
  handlowych oraz w wiarygodnym, licencjonowanym banku.
  5.4 Ryzyko płynności
  Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia trudności w spełnieniu przez Spółkę obowiązków
  związanych ze zobowiązaniami finansowymi, które rozliczane są w drodz e wydania środków
  pieniężnych lub innych aktywów finansowych. Zarządzanie płynnością przez Spółkę polega na
  zapewnianiu, w możliwie najwyższym stopniu, aby Spółka zawsze posiadała płynność wystarczającą do
  regulowania wymaganych zobowiązań, zarówno w norma lnej jak i kryzysowej sytuacji, bez narażania
  na niedopuszczalne straty lub podważenie reputacji Spółki.
  Zazwyczaj Spółka ma zapewnione środki pieniężne płatne na żądanie w kwocie wystarczającej dla
  pokrycia oczekiwanych wydatków operacyjnych w okresie 30 dni, w tym na obsługę zobowiązań


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  29
  finansowych. Ta polityka nie obejmuje jednak ekstremalnych sytuacji, których nie można przewidzieć
  na podstawie racjonalnych przesłanek, takich jak na przykład klęski żywiołowe.
  Spółka jest stroną umowy wielocelowej linii k redytowej z okresem kredytowania odpowiednio do
  8 lutego 2021 r. oraz bieżącym terminem udostępnienia kredytu (wg stanu na koniec okresu
  sprawo zdawczego) do 30 wrześ nia 201 8 roku. Na podstawie tej umowy Spółka utrzymuje następujące
  linie kredytowe:
  • 13.000 tys. zł – kredyt w rachunku bieżącym, zabezpieczony m.in. zastawem rejestrowym na
  zapasach, depozytem oraz gwarancją korporacyjną wystawioną przez Flemingo =nternational
  Limited . Odsetki naliczane według W=BOR plus marża banku; saldo zadłużenia na koniec okresu
  sprawozdawczego wynosiło 7.499 tys. zł,
  • 30.000 tys. zł – linia gwarancyjna zabezpieczon a na majątku Spółki (maksymalny okres
  ważności gwarancji wynosi 12 miesięcy).
  Spółka jest również stroną umowy, w ramach której przyznano jej kredyt nieodnawialn y do kwoty
  4.500 tys. zł z terminem spłaty do 30 sierpnia 201 9 roku . Realizacja kredytu zgodnie z zapisami umowy
  nastąpiła do 31 grudnia 201 6 roku w kwocie 2.577 tys. zł . Kredyt zabezpieczony jest m.in. zastawem
  rejestrowym na zapasach, cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz gwarancją korporacyjną
  wystawioną przez Flemingo =nternational Limited . Odsetki naliczane są według W=BOR plus marża
  banku, natomiast saldo zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 1.63 7 tys. zł.
  Ponadto d nia 29 września 2017 r. Zarząd Spółki zawarł z ban kiem BGŻ BNP Paribas S.A. umowę o kredyt
  nieodnawialny w wysokości 3.855 tys. zł z przeznaczeniem n a finansowanie i refinansowanie 80%
  kosztów netto związ anych z inwestycjami Spółki oraz jej spółki zależnej Baltona Duty F ree Estonia OÜ
  w 2017 i 2018 roku dotyczących urządzenia pom ieszczeń handlowych na lotnisku w Tallinie na okres
  do 5 grudnia 2020 r. Do 31 grudnia 201 7 roku zrealizowano kredyt w kwocie 729 tys. zł. Kredyt
  zabezpieczony jest m.in. zastawem rejestrowym na z apasach, cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
  oraz gwarancją korporacyjną wystawioną przez Flemingo =nternational Limited . Odsetki naliczane są
  według W=BOR plus marża banku, natomiast saldo zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego
  wynosiło 729 tys. zł.
  Hednostka otrzymała pięć pożycz ek od jednost ek powiązan ych Flemingo International (BVI) Limited i
  Flem ingo International Limited :
  • umowa pożyczki zawarta w dniu 14 maja 2013 roku z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2014
  roku, z opcją przedłużenia na żąda nie Spółki do dnia 31 grudnia 201 7 r. Na dzień bilansowy
  wartość pożyczki wynosi 40 tys . zł i dotyczy odsetek ,
  • umowa pożyczki zawarta w dniu 14 maja 201 4 roku z terminem spłaty do dnia 20 sierpnia 2014
  roku . Na dzień bilansowy wartość pożyczki wynosi 34 tys. zł i dotyczy odsetek ,
  • umowa pożyczki zawarta w dniu 23 września 2013 roku z terminem spłaty wydłużonym do
  dnia 31 grudnia 201 8 roku. Na dzień bilansowy wartość pożyczki wynosi 11. 144 tys. zł,
  • umow y pożycz ek zawart e w dniach 13 stycznia 201 5 roku i 3 lu tego 2015 roku z termin ami
  spłaty wydłużonym i do dnia 31 grudnia 201 8 roku. Na dzień bilansowy wartość pożyczki
  wynosi 5.316 tys. zł.
  Pomimo terminów spłat przypadających w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego Spółka prezentuje
  pożyczki od jednost ek powi ązan ych Flemingo International (BVI) Limited i Flem ingo International
  Limited za wyjątkiem wymagalnych odsetek jako zobowiązania długoterminowe ze względu na
  otrzymane pisemne zapewnienie, iż pożyczkodawca nie będzie żądał ich spłat w ciągu 12 miesięcy od
  dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania .  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  30
  5.5 Ryzyko rynkowe
  Ryzyko rynkowe polega na tym, że zmiany cen rynkowych, takich jak kursy walutowe i stopy
  procentowe będą wpływać na wyniki Spółki lub na wartość posiadanych instrumentów finansowych.
  Celem za rządzania ryzykiem rynkowym jest utrzymanie i kontrolowanie stopnia narażenia Spółki na
  ryzyko rynkowe w granicach przyjętych parametrów, przy jednoczesnym dążeniu do optymalizacji
  stopy zwrotu.
  W celu zarządzania ryzykiem rynkowym Spółka kupuje i sprzeda je instrumenty pochodne, jak też
  przyjmuje na siebie zobowiązania finansowe. Wszystkie transakcje odbywają się w ramach polityki
  stosowanej przez Zarząd.
  5.5.1 Ryzyko walutowe
  Spółka jest narażona na ryzyko walutowe w związku z transakcjami sprzedaży, za kupu oraz pożyczkami,
  które są wyrażone w walucie innej niż waluta funkcjonalna Spółki. Transakcje te są wyrażane głównie
  w EUR, USD.
  W związku z tym, że znacząca część zakupów towarów realizowana jest w EUR, istnieje ryzyko wahań
  marż na sprzedawanych to warach, które w przypadku osłabienia się polskiej waluty mogą spadać. W
  praktyce Spółka minimalizuje wpływ wahań kursu wymiany EUR/PLN odpowiednio dostosowując ceny
  towarów, dla zachowania zakładanych marż.
  W 201 7 roku Spółka nie korzystała z kontraktów t erminowych na zakup walut aby zabezpiecz yć się
  przed ryzykiem walutowym . Na dzień 31 grudnia 201 7 roku Spółka nie była stroną żadnego kontraktu
  terminowego na zakup walut.
  W stosunku do aktywów pieniężnych i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych polityk a Spółki
  zapewnia, że ekspozycja netto jest utrzymywana na akceptowalnym poziomie poprzez (w ra zie
  zaistnienia takiej potrzeby ) kupno lub sprzed aż walut obcych po kursach spot w celu pokrycia
  krótkoterminowych niedoborów.
  Posiadane przez Spółkę instrument y pochodne utrzymywane są wyłącznie w celach zabezpieczających,
  chociaż rachunkowość zabezpieczeń nie jest stosowana.
  =nwestycja Spółki w zagraniczne jednostki zależne w ocenie Zarządu nie rodzi znaczącego ryzyka
  walutowego, które wymagałoby zabezpieczeni a.
  5.5.2 Ryzyko stopy procentowej
  Spółka przyjmuje politykę, zgodnie z którą pożyczki udzielone oprocentowane są wg stałych stóp
  procentowych, natomiast zobowiązania finansowe oprocentowane są wg stóp zmiennych z wyjątkie m
  pożyczek otrzymanych od spół ek powiązan ych Flemingo International (BVI) Limited i Flemingo
  International Limited , gdzie występuje stała stopa procentowa. Hest to standard rynkowy, ponieważ na
  zobowiązania finansowe składają się kredyty w rachunku bieżącym, których saldo zmienia się każd ego
  dnia.
  Spółka narażona jest na ryzyko zmienności przepływów pieniężnych powodowanych przez stopy
  procentowe związane ze zobowiązaniami o zmiennych stopach procentowych, oraz na ryzyko
  zmienności wartości godziwej dla aktywów i zobowiązań o stałych stop ach procentowych. Spółka nie
  zabezpiecza się przed tego rodzaju ryzykiem.  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  31
  5.6 Zarządzanie kapitałem
  Polityka Zarządu polega na utrzymywania solidnej podstawy kapitałowej tak, aby zachować zaufanie
  inwestorów, kredytodawców oraz rynku, jak też zapewnić pr zyszły rozwój działalności gospodarczej.
  Kapitał obejmuje kapitał zakładowy, kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałe
  kapitały oraz zyski zatrzymane.
  Zarząd monitoruje poziom wskaźnika zwrotu z kapitału, który jest przez Spółkę d efiniowany jako
  stosunek wyniku działalności operacyjnej do kapitału własnego. Zarząd monitoruje również poziom
  dywidendy przypadającej na akcje zwykłe.
  Zarząd dąży do utrzymania równowagi pomiędzy wyższą stopą zwrotu możliwą do osiągnięcia przy
  wyższym po ziomie zadłużenia i korzyściami oraz bezpieczeństwem osiąganym przy solidnym kapitale.
  Stopa zadłużenia Spółki do kapitału na koniec okresu sprawozdawczego kształtowała się następująco :
  Zadłużenie Spółki w okresie sprawozdawczym spadło w porównaniu do okresu porównawczego.
  W 201 7 r. Spółka kontynuowa ła strategie rozwoju poprzez rozwój sieci swoich istniejących sklepów
  oraz budowanie nowych punktów handlowych (sklep y na promach Unity Line oraz sklepy na lotnisku
  we Wrocławiu i w Katowicach ).
  Począwszy od stycznia 2012 r. Spółka kontynuowała w ramach za twierdzonego programu skupowanie
  akcji własnych. Nabyte akcje zostaną wykorzystane w celu ich umorzenia bądź też wydania
  akcjonariuszom lub wspólnikom spółki przejmowanej przez Grupę. Szczegółowe informacje
  o zrealizowanym skupie zawarto w nocie 19. Progr am skupu uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Akcjonariuszy został określony od 15 listopada 2017 r. do dnia 15 listopada 2018 r .
  W ciągu roku nie było zmian w podejściu do zarządzania kapitałem.
  w tysiącach złotych 31.12.2017 31.12.2016
  Zobowiązania ogółem 59 293 65 995
  Minus: środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz depozyty (5 591) (4 195)
  Zadłużenie netto 53 702 61 800
  Kapitał własny 26 321 25 857
  2,0 2,4 Współczynnik zadłużenie netto do kapitału własnego na
  koniec okresu sprawozdawczego


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  32
  6. Przychody
  6.1 Struktura rzeczowa
  *W 201 7 i 201 6 roku Spółka osiągnęła przychód z t ytułu DCC tj. z ang. Dynamic Currency Conversion
  tzn. przychód z tytułu świadczenia usługi rozliczania operacji kartą płatniczą bezpośrednio w walucie
  karty lub kraju jej wystawcy .
  6.2 Struktura terytorialna
  Dla celów zarządczych działalność Spółk i stanowi jeden segment operacyjn y. 01.01.2017- 01.01.2016-
  31.12.2017 31.12.2016
  w tys. zł. w tys. zł.
  Przychody ze sprzedaży usług
  Podnajem powierzchni 42 242
  Przychody z DCC* 1 239 1 291
  Pozostałe 454 515
  Przychody ze sprzedaży usług ogółem 1 735 2 047
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
  Sprzedaż detaliczna ogólnodostępna 20 888 22 603
  Sprzedaż detaliczna wolnocłowa 140 647 167 000
  Sprzedaż hurtowa 22 596 15 977
  Sprzedaż eksportowa 3 087 3 220
  Pozostałe - -
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ogółem 187 218 208 800
  Przychody ze sprzedaży ogółem 188 953 210 847 01.01.2017- 01.01.2016-
  31.12.2017 31.12.2016
  w tys. zł. w tys. zł.
  Przychody ze sprzedaży usług
  Polska 1 710 1 897
  Pozostałe 25 151
  Przychody ze sprzedaży usług ogółem 1 735 2 047
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
  Polska 166 095 204 974
  Pozostałe 21 123 3 826
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ogółem 187 218 208 800
  Przychody ze sprzedaży ogółem 188 953 210 847


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  33
  7. Koszty świadczeń pra cowniczych
  8. Pozostałe przychody i koszty operacyj ne
  8.1 Pozostałe przychody operacyjne
  8.2 Pozosta łe koszty operacyjne
  01.01.2017- 01.01.2016-
  31.12.2017 31.12.2016
  Wynagrodzenia (9 076) (9 372)
  Ubezpieczenia społeczne (1 276) (1 500)
  2 (2)
  Odpisy na ZFŚS (51) (216)
  Świadczenia medyczne (174) (288)
  =nne świadczenia pracownicze (243) (346)
  Świadczenia pracownicze ogółem (10 819) (11 723)
  Koszty odpraw emerytalnych (w tym zmiana zobowiązań z tego
  tytułu) 01.01.2017- 01.01.2016-
  Nota 31.12.2017 31.12.2016
  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 199 393
  Rozwiązanie rezerw 71 -
  Rozwiązanie odpisów aktualizujących środków trwałych 172 -
  Inne 40 54
  Pozostałe przychody operacyjne ogółem 482 447 01.01.2017- 01.01.2016-
  Nota 31.12.2017 31.12.2016
  Likwidacja rzeczowych aktywów trwałych - (61)
  Odpisane wierzytelności (62) (173)
  Odpisy aktualizujące należności 26.2 - (18)
  Kary i odszkodowania (14) -
  Inne (109) (89)
  Pozostałe koszty operacyjne ogółem (185) (341)


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  34
  9. Przychody i koszty finanso we
  9.1 Przychody finansowe
  Dywidendy otrzymane zostały rozliczone bezgotówkowo poprzez kompensatę ze zobowiązaniami.
  9.2 Koszty finansowe
  W sprawozdaniu finansowym dokonano odpisów aktualizujących wartość udziałów w jednostkach
  zależnych w kwocie 9 tys. zł. Szczegóły przeprowadzonych testów i kalkulacji odpisu przedstawiono w
  nocie 14.
  10. Podatek dochod owy
  10.1 Podatek dochodowy
  01.01.2017- 01.01.2016-
  31.12.2017 31.12.2016
  Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek i
  należności 1 101 911
  Różnice kursowe netto - 333
  Dywidendy otrzymane 30.3 8 469 3 869
  Przychody finansowe ogółem 9 570 5 113 01.01.2017- 01.01.2016-
  31.12.2017 31.12.2016
  Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych
  wycenianych według zamortyzowanego kosztu (1 465) (1 555)
  Różnice kursowe netto (1 173) -
  Inne (8) -
  Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych (9) (3 617)
  Koszty finansowe ogółem (2 655) (5 172)
  Przychody finansowe netto 6 915 (59) 01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2016 -
  31.12.2016
  Podatek dochodowy (część bieżąca)
  Podatek dochodowy za okres bieżący - -
  - -
  Podatek dochodowy (część odroczona)
  Powstanie/odwrócenie różnic przejściowych 1 822 494
  1 822 494
  Podatek dochodowy ogółem 1 822 494


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  35
  11. Uzgodnienie efektywnej stopy podatkowej
  Niepewność w kwestii ustalen ia wysokości aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego została opisana w nocie 2.5 Dokonane osądy i oszacowania .
  12. Rzeczowe aktywa trwałe
  12.1 Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2016 -
  31.12.2016
  01.01.2016 -
  31.12.2016
  % %
  Zysk netto za okres sprawozdawczy 464 (2 800)
  Podatek dochodowy (1 822) (494)
  Zysk przed opodatkowaniem (1 359) (3 294)
  Podatek w oparciu o obowiązującą stawkę
  podatkową 19,0% (258) 19,0% (626)
  Koszty niestanowiące kosztów uzyskania
  przychodów 101 301
  Koszty uzyskania przychodów niestanowiące
  kosztów księgowych (66) (178)
  Przychody zwolnione z opodatkowania (1 609) (735)
  Pozostałe (248) 118
  Efektywna stopa podatkowa 134,1% (1 822) 15,0% (494) Budynki i
  budowle
  Maszyny i
  urządzenia
  Środki
  transportu
  Pozostałe
  rzeczowe
  aktywa
  trwałe
  Rzeczowe
  aktywa trwałe
  w trakcie
  wytwarzania Ogółem
  Wartość brutto na dzień 01.01.2016 7 365 2 204 759 9 402 291 20 021
  Zwiększenia 999 99 - 865 2 444 4 407
  Zmniejszenia (99) (127) (30) (609) (1 860) (2 725)
  Wartość brutto na dzień 31.12.2016 8 265 2 176 729 9 658 875 21 703
  Wartość brutto na dzień 01.01.2017 8 265 2 176 729 9 658 875 21 703
  Zwiększenia 486 252 281 1 228 5 010 7 257
  Zmniejszenia (2 912) (1 077) (200) (4 787) (5 082) (14 058)
  Wartość brutto na dzień 31.12.2017 5 839 1 351 810 6 099 803 14 902


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  36
  12.2 Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości
  12.3 Wartość netto
  Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe obejmują narzędzia, przyrządy i ruchomości oraz środki trwałe
  niskocenne .
  Budynki i
  budowle
  Maszyny i
  urządzenia
  Środki
  transportu
  Pozostałe
  rzeczowe
  aktywa
  trwałe
  Rzeczowe
  aktywa trwałe
  w trakcie
  wytwarzania Ogółem
  (przekształcone)
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty
  wartości na dzień 01.01.2016 4 288 1 541 328 7 484 - 13 641
  Amortyzacja 1 843 188 120 922 - 3 073
  Zmniejszenia (99) (127) (25) (244) - (495)
  Utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości (172) (172)
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty
  wartości na dzień 31.12.2016 6 032 1 602 423 7 990 - 16 047
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty
  wartości na dzień 01.01.2017 6 032 1 602 423 7 990 - 16 047
  Amortyzacja 1 206 184 150 929 - 2 469
  Zmniejszenia (2 900) (958) (195) (4 736) - (8 789)
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty
  wartości na dzień 31.12.2017 4 338 828 378 4 183 - 9 727 Budynki i
  budowle
  Maszyny i
  urządzenia
  Środki
  transportu
  Pozostałe
  rzeczowe
  aktywa
  trwałe
  Rzeczowe
  aktywa trwałe
  w trakcie
  wytwarzania Ogółem
  Na dzień 01.01.2016 3 077 663 431 1 918 291 6 380
  Na dzień 31.12.2016 2 233 574 306 1 668 875 5 656
  Na dzień 01.01.2017 2 233 574 306 1 668 875 5 656
  Na dzień 31.12.2017 1 501 523 432 1 916 803 5 175


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  37
  12.4 Odpisy z tytułu utraty wartości oraz ich późniejsze odwracanie
  W niniejszym sprawozdaniu finansowym za rok za kończ ony dnia 31 grudnia 201 7 roku Spółka dokonała
  rozwiąza nia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych w wysok ości 172 tys. zł , a
  także dokonała likwidacji środków trwałych w kwocie 363 tys. zł . W roku 201 6 Spółka dokonała
  odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 172 tys. zł w związku z
  zaprzestaniem działalności w Porcie Lotniczy m w Gdańsku, a także dokonała likwidacji środków
  trwałych w kwocie 61 tys. zł.
  12.5 Rzeczowe aktywa trwałe w leasingu
  Spółka użytkuje w ramach umów leasingu finansowego meble oraz środki transportu. W przypadku
  większości umów Spółka ma możliwość zakupu wyżej wymienionych składników po zakończeniu
  leasingu po obniżonej cenie. Składniki te stanowią jednocześnie zabezpieczenie zobowiązań z tytułu
  leasingu. Na dzień 31 grudnia 201 7 r. wartość księgowa netto leasingowanych aktywów trwałych
  wyniosła 886 tys. zł (201 6 r.: 803 tys. zł). W ciągu 2017 roku Spółka podpisała now e um owy leasingow e
  o łącznej wartości 472 tys. zł , podczas gdy w 201 6 r. Spółka nie podpisała nowych umów leasingowych .
  12.6 Zabezpieczenia
  Na dzień 31 grudnia 201 7 r. oraz 31 grudnia 20 16 r. nie ustanowion o zastaw ów rejestrow ych na zbiorze
  środków trwałych . Składniki rzeczowych aktywów trwałych użytkowanych w ramach leasingu
  finansowego, o których mowa powyżej stanowią zabezpieczenie zobowiązań finansowych.
  12.7 Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania
  Koszt wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych w budowie wyniósł na koniec okresu
  sprawozdawczego 803 tys. zł (201 6 r.: 875 tys. zł.). Zwiększenia na saldzie środków trwałych w budowie
  miały związek głównie z nakładami na nowo otwier ane sklepy we Wrocławiu. W okresie
  sprawozdawczym nie aktywowano kosztów finansowania zewnętrznego.
  13. Wartości niematerialne
  13.1 Wartość brutto
  Oprogra-
  mowanie
  komputerowe Pozostałe
  Ogółem
  Wartość brutto na dzień 01.01.2016 1 045 - 1 045
  Zwiększenia - 25 25
  Wartość brutto na dzień 31.12.2016 1 045 25 1 070
  Wartość brutto na dzień 1.01.2017 1 045 25 1 070
  Zwiększenia 62 364 426
  Zmniejszenia (135) - (135)
  Wartość brutto na dzień 31.12.2017 972 389 1 361


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  38
  13.2 Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości
  13.3 Wartość netto
  13.4 Odpisy z tytułu utraty wartości
  W ocenie Zarządu Spółki na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły przesłanki wskazujące na
  to, że mogła nastąpić utrata wartości któregoś ze skła dników wartości niematerialnych. Wśród
  składników aktywów niematerialnych Spółki nie ma aktywów o nieokreślonym terminie wymagalności
  ani niezakończonych prac rozwojowych, które muszą być corocznie testowane . Oprogra-
  mowanie
  komputerowe Pozostałe
  Ogółem
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty
  wartości na dzień 01.01.2016 808 - 808
  Amortyzacja 178 4 182
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty
  wartości na dzień 31.12.2016 986 4 990
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty
  wartości na dzień 01.01.2017 986 4 990
  Amortyzacja 121 69 190
  Zmniejszenia (209) - (209)
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty
  wartości na dzień 31.12.2017 898 73 971 Oprogra-
  mowanie
  komputerowe
  Pozostałe Ogółem
  Na dzień 01.01.2016 237 - 237
  Na dzień 31.12.2016 59 21 80
  Na dzień 1.01.2017 59 21 80
  Na dzień 31.12.2017 74 316 390


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  39
  14. Inwestycje
  Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym ujęte w wartości bilansowej w kwocie 30 .754 tys. zł (201 6
  r.: 28.708 tys. zł) oprocentowane są stopami stałymi od 2, 1% do 6,0% oraz stopami zmiennymi
  opartymi na WIBOR lub EURIBOR .
  Zmiany odpisów aktualizujących wartość inwestycji długoterminowych kształtowały się następująco:
  Spółka przeprowadziła test na utratę wartości posiadanych udziałów w j ednostce zależnej CDD :olding
  B.V. oszacowując przyszłe przepływy. Możliwą do odzyskania wartość jednostki generującej środki
  pieniężne określono na podstawie wartości użytkowej, obliczonej przy wykorzystaniu prognozowanych
  przepływów pieniężnych, w oparci u o 5 -letnie projekcje finansowe z uwzględnieniem wartości
  rezydualnej. Do testu przyjęto wartość stopy dyskonta na poziomie 11% oraz wartość wzrostu
  rezydualnego na poziomie 2%. Przeprowadzone testy nie wykazały przesłane do utworzenia odpisów
  aktualizują cych udziały w tej jednostce zależnej .
  Z przeprowadzonych analiz wynika, iż nawet gdyby zaszły zmiany w głównych założeniach przyjętych
  do określenia wartości użytkowej, tj. obniżenie średni ej marż y brutto na sprzedaży o 1%, podwyższenie
  stopy dyskonta o 1% czy też obniżenie średniej stop y wzrostu sprzedaży o 1%, to łączna wartość
  bilansowa tego ośrodka nie przek roczyłaby jego łącznej wartości możliwej do odzyskania i nie
  wystąpiłaby konieczność utworzenia dalszych odpisów aktualizujących udziały w tej jed nostce zależnej .
  W 2016 r. Spółka utworzyła odpis aktualizujący w kwocie 1.744 tys. zł.
  W roku 2016 Spółka dokonała również odpisu wartości inwestycji w Spółkach B: Travel Retail Sp. z o.o.
  w kwocie 1.000 tys. zł oraz Baltona =taly S.r.l. w kwocie 855 tys . zł.
  Ekspozycja Spółki na ryzyka kredytowe, walutowe i stopy procentowej w odniesieniu do pozostałych
  inwestycji opisana jest w nocie 2 6. Inwestycje długoterminowe 31.12.2017 31.12.2016
  Udziały w jednostkach powiązanych 9 264 9 210
  Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym 30 754 28 708
  40 018 37 918
  Inwestycje krótkoterminowe 31.12.2017 31.12.2016
  Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym 117 110
  117 110 31.12.2017 31.12.2016
  Bilans otwarcia na 1 stycznia
  5 467 1 850
  Rozwiązanie odpisów
  aktualizujących - -
  Odpis aktualizujący ujęty w okresie
  sprawozdawczym 9 3 617
  Bilans zamknięcia na 31 grudnia
  5 476 5 467


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  40
  15. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  15.1 Nieujęte aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  W odniesieniu do poniższych pozycji nie został ujęty podatek odroczony:
  Prawo do wykorzystania powyższych strat podatkowych wygasa w 2018 r. (kwota 278 tys. zł.). W
  odniesieniu do wymienionych w powyższej tabeli strat podatkowych nie ujęto składników aktywów z
  tytułu odroczonego podatku dochodowego, pon ieważ nie jest prawdopodobne, iż w najbliższy m roku
  osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na ich wykorzystanie.
  15.2 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego
  Niepewność w kwestii ustalenia wysokości aktywów i rezerw z tyt ułu odroczonego podatku
  dochodowego została opisana w nocie 2.5 Dokonane osądy i oszacowania.
  Na dzień bilansowy przeprowadzona została analiza odzyskiwalności aktywa z tytułu podatku
  odroczonego oparta na prognozowanych przepływ ach pieniężnych w 5 -letnim okresie prognozy .
  Analiza wykazała, iż mimo historii strat podatkowych realizacja aktywa zdaniem Zarządu nie jest
  zagrożona.
  31.12.2017 31.12.2016
  Straty podatkowe 278 713
  278 713 2017 2016 2017 2016 2017 2016
  29 25 81 86 110 111
  - - - - - -
  (42) (42) - - (42) (42)
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe (37) (38) - - (37) (38)
  (1 173) (521) - - (1 173) (521)
  - - 751 753 751 753
  (343) (216) - - (343) (216)
  (1 494) (453) - - (1 494) (453)
  (3 060) (1 245) 832 839 (2 228) (406)
  Kompensata (832) (839) (832) (839) - -
  (2 228) (406) - - (2 228) (406) (Aktywa) / rezerwy z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego wykazane w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej
  Aktywa Rezerwy Wartość netto
  Rzeczowe aktywa trwałe
  Wartości niematerialne
  Zapasy
  Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz
  innych instrumentów dłużnych
  Rezerwy
  Straty podatkowe do rozliczenia w przyszłych
  okresach
  Aktywa / rezerwy z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego
  =nwestycje (udziały, odsetki i różnice kursowe od
  pożyczek)


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  41
  15.3 Zmiana różnic przejściowych w okresie sprawozdawczym
  16. Zapasy
  W okresie od 1 stycznia 201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r. wartość towarów handlowych ujętych w koszcie
  własnym sprzedaży wyniosła 1 38 176 tys. zł (201 6 r.: 138 94 0 tys. zł). W okresie od 1 stycznia 201 7 r.
  do 31 grudnia 201 7 r. zwiększenie odpis u aktualizując ego wartość zapasów wyni osło 0 tys. zł (201 6 r.:
  56 tys. zł). Odwrócenie odpisu aktualizującego w trakcie roku 201 7 wyniosło 0 tys., natomiast w
  okresie poró wnawcz ym wyniosło 66 tys .
  Wartość towarów zlikwidowanych w roku 201 7 wyniosła 63 tys. zł (201 6: 57 tys. zł), natomiast wartość
  niedoborów zidentyfikowanych w czasie inwentaryzacji wyniosła 161 tys. zł (201 6: 236 tys. zł). Koszty
  poniesione z tych tytułów ujęto odpowiednio w wartości sprzedanych towarów .
  W celu zabezpieczenia zobowiązań Spółki wynikających z umowy wielocelowej linii kredytowej oraz
  umowy o kredyt nieodnawialny, których stroną jest Spółka, został ustanowiony zastaw rejestrowy na
  zapasach to warów przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się w magazynach i sklepach,
  stanowiących własność Spółki, wraz z oświadczeniem Spółki o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy.
  Wartość przedmiotu zastawu w cenach nabycia w przypadku obu umów w żadnym mome nc ie nie
  może być niższa niż 1 2.000 tys. zł.
  Stan na
  01.01.2016
  Zmiany w
  korespondencji
  z wynikiem
  finansowym
  Stan na
  31.12.2016
  Zmiany w
  korespondencji
  z wynikiem
  finansowym
  Stan na
  31.12.2017
  (144) 255 111 (1) 110
  (58) 16 (42) - (42)
  Należności z tytułu dostaw i usług (92) 54 (38) 1 (37)
  (285) (236) (521) (652) (1 173)
  Inwestycje 749 4 753 (2) 751
  (85) (131) (216) (127) (343)
  3 (3) - - -
  - (453) (453) (1 041) (1 494)
  88 (494) (406) (1 822) (2 228)
  Straty podatkowe do rozliczenia w przyszłych
  okresach
  Rzeczowe aktywa trwałe
  Zapasy
  Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek
  Rezerwy
  Przychody i koszty niefakturowane 31.12.2017 31.12.2016
  Towary 17 248 23 043
  17 248 23 043


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  42
  17. Nale żności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  17.1 Należności z tytułu dostaw i usług
  Ekspozycja Spółki na ryzyko kredytowe i ryzyko walutowe oraz odpisy aktualizujące wartość należności
  przedstawione są w nocie 2 6.
  17.2 Rozliczenia międzyokresowe
  31.12.2017 31.12.2016
  Należności z tytułu dostaw i usług 9 017 10 631
  Należności budżetowe 2 471 2 629
  Należności pozostałe 2 898 5 025
  Rozliczenia międzyokresowe 459 2 159
  Należności ogółem 14 845 20 444
  Długoterminowe 1 993 1 812
  Krótkoterminowe 12 852 18 632
  14 845 20 444 31.12.2017 31.12.2016
  Należności z tytułu dostaw i usług od
  jednostek powiązanych 5 955 5 384
  Należności z tytułu dostaw i usług od
  jednostek pozostałych 3 062 5 247
  Należności z tytułu dostaw i usług ogółem 9 017 10 631
  Długoterminowe - -
  Krótkoterminowe 9 017 10 631
  9 017 10 631 31.12.2017 31.12.2016
  Gwarancje długu celnego 50 211
  Rozliczenie kosztów najmu - 500
  Koszty dotyczące spółek zależnych 34 163
  Przychody niefakturowane 169 1 090
  Pozostałe 206 195
  Rozliczenia miedzyokresowe ogółem 459 2 159
  Część długoterminowa 43 12
  Część krótkoterminowa 416 2 147


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  43
  18. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Ekspozycja Spółki na ryzyko stopy procentowej oraz analiza wrażliwości dla finansowych aktywów i
  zobowiąz ań przedstawiona zastała w nocie 2 6.
  19. Kapitał własny
  19.1 Kapitał zakładowy
  19. 2 Akcje zwykłe
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku zarejestrowany kapitał zakładowy składał się z 11 256 577 akcji
  zwykłych (201 6 r.: 11 256 577). Wartość nominalna akcji wynosi 0,25 zł. Wszystkie wyemitowane akcje
  zostały w pełni opłaco ne.
  Posiadacze akcji zwykłych są uprawnieni do otrzymywania uchwalonych dywidend oraz mają prawo do
  jednego głosu podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .
  Wszystkie akcje uprawniają w jednakowym stopniu do majątku Spółki w przypadku podziału majątku.
  Ak cje serii A, B, C, D i E w ilości 11 239 177 szt. akcji są akcjami na okaziciela. 17 400 szt. akcji zwykłych
  serii A na dzień sprawozdawczy nadal pozostaje w formie akcji imiennych zwykłych.
  19. 3 Program nabywania akcji własnych
  W dniu 16 stycznia 2012 r. Zarząd Hednostki został upoważniony do nabycia przez Hednostkę akcji
  własnych. Program nabywania akcji własnych był realizowany w okresie od dnia 25 stycznia 2012 r. do
  dnia 1 stycznia 2015 r., lecz nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na i ch nabycie. W
  ramach programu Zarząd został upoważniony do zakupu nie więcej niż 500.000 akcji własnych o łącznej
  wartości nominalnej 125 tys. zł celem ich umorzenia bądź wydania ich akcjonariuszom lub wspólnikom
  spółki przejmowanej przez Hednostkę. Realiz acja nabywania akcji Hednostki była dokonywana Nota 31.12.2017 31.12.2016
  Środki pieniężne w kasie i na rachunkach
  bankowych 2 998 2 865
  Środki pieniężne w drodze 2 593 1 330
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartość
  wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 5 591 4 195
  Kredyty w rachunku bieżącym 22 (7 499) (3 141)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartość
  wykazana w rachunku przepływu środków
  pieniężnych
  (1 908) 1 054 w tysiącach akcji
  2017 2016
  Ilość akcji na 1 stycznia 11 256,6 11 256,6
  Ilość akcji na 31 grudnia (w pełni opłacone) 11 256,6 11 256,6
  Akcje zwykłe


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  44
  wyłącznie za pośrednictwem Domu =nwestycyjnego BRE Bank S.A. Minimalna cena nabycia przez
  Hednostkę jednej akcji własnej została ustalona na poziomie 0,25 zł, natomiast cena maksymalna na
  poziomie 9,20 zł. W sumie na nabycie akcji własnych Hednostka przeznaczyła z kapitału zapasowego
  maksymalnie kwotę 4.650 tys. zł. Szczegółowe informacje na temat programu nabywania akcji
  własnych Hednostka podawała do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących.
  W d niu 19 lutego 2015 roku na NWZA Spółki została podjęta uchwała, wskutek której program
  nabywania akcji własnych został rozszerzony czasowo i ilościowo zwiększając ilość akcji własnych
  Hednostki, które mogą być nabyte do 750.000 szt . Termin wykupu akcji wła snych został wydłużony do
  dnia 1 stycznia 2017 roku. Akcje mogą być nabyte w celu ich umorzenia, wydania akcjonariuszom lub
  wspólnikom spółki przejmowanej przez Hednostkę albo ich wydania posiadaczom warrantów
  subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uch wał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .
  Maksymalna cena nabycia została utrzymana na poziomie 9,20 zł za jedną akcję.
  W dniu 14 listopada 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta,
  które podjęło uchwały w sprawie skupu akc ji własnych w celu umorzenia oraz zmian w statucie i
  przyjęcia tekstu jednolitego statutu. Zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy Spółka będzie uprawniona do nabycia nie więcej niż 9 00.000 akcji własnych o łącznej
  wartośc i nominalnej 225.000,00 zł po cenie rynkowej nie wyższe j jednak niż 5,00 zł za akcję i nie niższej
  niż 0,25 zł za jedną akcję. Spółka może nabywać akcje własne w okresie od 15 listopada 2017 r. do dnia
  15 listopada 2018 r., lecz nie dłużej niż do wyczerpan ia środków przeznaczonych na ich nabycie.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło również o utworzeniu kapitału rezerwowego
  przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia w
  wysokości 4.520.000,00 zł.
  Do dnia 31 grudnia 201 7 roku w ramach programu Spółka skupiła w sumie 368 .995 akcji własnych
  dających prawo do 3,278% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 3,278% kapitału
  zakładowego Spółki . W trakcie 2017 roku skupiono 0 akcji zwykłych Spółki. Ilość akcji skupionych w
  ramach programu na dzień 31 grudnia 201 6 r. w ynosiła 368.995 akcji własnych. W 2016 roku Spółka
  skupiła 99.805 akcji własnych o łącznej wartości 358 tys. zł.
  19. 4 Podział wyniku za rok 201 6
  Uchwałą nr 7 z dnia 27 czerwca 201 7 r. Zwy czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
  postanowiło , iż strata netto za rok obrotowy 201 6 wynosząc a 2.800 tys. zł zostanie pokryta z przyszłych
  zysków .
  19. 5 Dywidendy proponowane przez Zarząd
  W 201 6 oraz w 201 7 roku Spółka nie wypłacała dywidendy.
  Zarząd Spółki zamierza zaproponować przeznaczenie zysku za rok zakończony dnia 31 grudnia 201 7
  roku na kapitał zapasowy .
  20. Zysk na jedną akcję
  20.1 Podstawowy zysk na akcję
  Kalkulacja podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję na 31 grudnia 201 7 r. do konana została
  w oparciu o zysk netto Spółki w kwocie 464 tys. zł (201 6 r.: strata netto w kwocie 2.800 tys. zł) oraz o
  średnią ważoną liczbę akcji na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego w liczbie 1 0.887 ,6 tys.
  szt. (201 6 r.: 10.958,7 tys. szt. ).  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  45
  Wielkości te zostały ustalone w sposób przedstawiony w tabeli :
  20.2 Rozwodniony zysk na akcję
  Kalkulacja rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję na dzień 31 grudnia 201 7 r. dokonana
  została w oparciu o zysk netto Spółki w kwocie 464 tys. zł (201 6 r.: strata netto w kwocie 2.800 tys. zł )
  ora z o średnią ważoną liczbę akcji skorygowaną o wpływ czynników rozwadniających, która na dzień
  sporządzenia sprawozdania finansowego wyniosła 10.887 ,6 tys. szt. (201 6 r.: 10.958,7 tys. szt .).
  21. Płatności w formie akcji
  Terminy realizacji warrantów wyemitowanych w 2011 i 2013 r. upłynęł y 30 czerwca 2016 r. i 31 lipca
  2016 r., a prawo objęcia akcji nie zostało wykonane. Wobec te go Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Przedsiębiorstwo :andlu Zagranicznego „Baltona” S.A. uchwałą nr 18 z dnia 27 czerwca 2017 r.
  postanowiło uznać warunkowe podwyższenie kapitału określon e uchwałą nr 6 z dnia 30 sierpn ia 2011
  r., uchwałą nr 5 z dnia 12 czerwca 2013 r. zmienionej uchwałami nr 5 i 6 z dnia 21 grudnia 2015 za
  niezrealizowane.
  2017 2016
  Ogółem Ogółem
  Zysk (strata) netto za okres
  sprawozdawczy 464 (2 800)
  464 (2 800)
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych
  w tysiącach akcji 2017 2016
  =lość akcji zwykłych na 1 stycznia 11 256,6 11 256,6
  Wpływ nabycia akcji własnych (369,0) (297,9)
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych na
  31 grudnia 10 887,6 10 958,7 2017 2016
  Ogółem Ogółem
  Zysk (strata) netto za okres
  sprawozdawczy 464 (2 800)
  464 (2 800)
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (rozwodniona)
  w tysiącach akcji nota 2017 2016
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 887,6 10 958,7
  Wpływ emisji warrantów subskrypcyjnych
  dot. akcji serii H 21 - -
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych na
  31 grudnia (rozwodniona) 10 887,6 10 958,7


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  46
  22. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych
  22.1 Zobowiązania dług oterminowe
  Pomimo terminów spłat przypadających w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego Spółka prezentuje
  pożyczki od jednost ek powiązan ych Flemingo International Limited (BVI) i Flem ingo International
  Limited za wyjątkiem wymagalnych odsetek jako zobowiązania długoterminowe ze względu na
  otrzymane pisemn e zapewnienie, iż pożyczkodawca nie będzie żądał ich spłat w ciągu 12 miesięcy od
  dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania .
  22.2 Zobowiązania krótko terminowe
  22 .3 Warunki oraz harmonogram spłat kredytów i pożyczek
  Terminy spłaty i warunki otwartych umów kredytowych:
  *Okres kredytowania do 8 lutego 2021 r. Bieżący termin udostępnienia kredytu to 30 września 201 8 r. 31.12.2017 31.12.2016
  1 236 1 637
  16 533 16 757
  269 126
  18 038 18 520
  Długoterminowe kredyty bankowe
  Pożyczki od jednostek powiązanych
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 31.12.2017 31.12.2016
  7 499 3 141
  1 130 940
  - 817
  199 295
  8 828 5 193
  Krótkoterminowe kredyty bankowe
  Pożyczki od jednostek powiązanych
  Krótkoterminowa część zobowiązań z tytułu leasingu
  finansowego
  Kredyty w rachunku bieżącym 31.12.2017 31.12.2016
  Waluta Nominalna stopa
  Rok
  zapadalności
  Wartość
  ksiegowa
  Wartość
  ksiegowa
  Pożyczka od j. powiąz. Niezabezpieczona USD 5% 2018 34 36
  Pożyczka od j. powiąz. Niezabezpieczona EUR 5% 2018 16 459 16 673
  Pożyczka od j. powiąz. Niezabezpieczona PLN 5% 2017 - 817
  Pożyczka od j. powiąz. Niezabezpieczona EUR 5% 2018 40 48
  Kredyt w r-ku bieżącym zabezpieczony na majątku Spółki PLN W=BOR3M+marża
  banku 2021* 7 499 3 141
  Kredyt bankowy PLN W=BOR3M+marża
  banku 2019 1 637 2 577
  Kredyt bankowy PLN W=BOR3M+marża
  banku 2020 729 -
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego PLN
  WIBOR1M /
  L=BOR1M + marża
  banku
  2018-2021 468 421
  Ogółem zobowiązania oprocentowane 26 866 23 713


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  47
  Kredyt w rachunku bieżącym został zabezpieczon y na majątku Spółki :
  • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę , poręczony przez
  Baltona Shipchandlers sp. z o.o., Centrum Usług Wspólnych Baltona sp. z o.o. , BH Travel Retail
  Poland sp. z o.o., Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o.o., wraz z oświadczeniem wystawcy
  weksla o poddaniu się egzekucji w związku z wystawionym wekslem do kwoty 45 .000 tys. zł ,
  • ustanowienie zastawu rejestrowego na stanowiących własność Spółki zapasach towarów
  znajdujących się w magazynach i sklepach wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji
  wydania rzeczy na kwotę 12.000 tys. zł (wspólne zabezpieczenie umowy o kredyt w rachunku
  bieżącym, umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 30.08.2016 oraz umowy o kredyt
  nieodnawialny z dnia 29.09.2017) ,
  • cesję na rzecz banku praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zapasów towarów (wraz z
  umową przelewu wierzytelności z polisy) do kwoty 12.000 tys. zł (wspólne zabezpieczenie
  umowy o kredyt w rachunku bieżącym, umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 30.08.2016 oraz
  umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 29.09.2017) ,
  • gwarancję korporacyjną wystawioną przez Flemingo =nternational Limited na kwotę 51.000
  tys. zł ,
  • gwarancję bankową wystawioną przez Barclay’s Ban k PLC do kwoty nie niższej niż 1.150 tys.
  USD lub jej równowartości w złotych polskich;
  • pełnomocnictwo banku do rachunku Baltona France SAS prowadzonego w BNP Paribas
  (Francja) ,
  • pełnomocnictwo banku do rachunków Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o.o., B: T ravel Retail
  Poland Sp. z o.o., Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o. prowadzonych w banku BGŻ
  BNP Paribas S.A .,
  • podporządkowanie 100% wszystkich istniejących i przyszłych pożyczek udzielony ch Spółce
  przez podmioty kontrolujące ją pośrednio lub bezpoś rednio (wspólne zabezpieczenie umowy
  o kredyt w rachunku bieżącym, umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 30.08.2016 oraz umowy
  o kredyt nieodnawialny z dnia 29.09.2017) .
  Kredyt nieodnawialny z dnia 30.08.2016 r. został zabezpieczon y na majątku Spółki poprze z:
  • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę , poręczony przez
  Baltona Shipchandlers sp. z o.o., Centrum Usług Wspólnych Baltona sp. z o.o., B: Travel Retail
  Poland sp. z o.o., Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o.o., wraz z oświadczeniem wystawcy
  weksla o poddaniu się egzekucji w związku z wystawionym wekslem do kwoty 6 .75 0 tys. zł ,
  • ustanowienie zastawu rejestrowego na stanowiących własność Spółki zapasach towarów
  znajdujących się w magazynach i sklepach wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji
  wydania rzeczy na kwotę 12.000 tys. zł wspólne zabezpieczenie umowy o kredyt w rachunku
  bieżącym, umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 30.08.2016 oraz umowy o kredyt
  nieodnawialny z dnia 29.09.2017) ,
  • cesję na rzecz banku praw z poli sy ubezpieczeniowej dotyczącej zapasów towarów (wraz z
  umową przelewu wierzytelności z polisy) do kwoty 12.000 tys. zł wspólne zabezpieczenie
  umowy o kredyt w rachunku bieżącym, umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 30.08.2016 oraz
  umowy o kredyt nieodnawia lny z dnia 29.09.2017) ,
  • gwarancję korporacyjną wystawioną przez Flemingo =nternational Limited na kwotę 6.75 0 tys.
  zł,


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  48
  • pełnomocnictwo banku do rachunku Baltona France SAS prowadzonego w BNP Paribas
  (Francja) ,
  • pełnomocnictwo banku do rachunków Centrum Obsłu gi Operacyjnej Sp. z o.o., BH Travel Retail
  Poland Sp. z o.o., Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o. prowadzonych w banku BGŻ
  BNP Paribas S.A .,
  • podporządkowanie 100% wszystkich istniejących i przyszłych pożyczek udzielonych Spółce
  przez podmioty kontr olujące ją pośrednio lub bezpośrednio (wspólne zabezpieczenie umowy
  o kredyt w rachunku bieżącym, umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 30.08.2016 oraz umowy
  o kredyt nieodnawialny z dnia 29.09.2017).
  Kredyt nieodnawialny z dnia 29 .09.201 7 r. został zabezpie czon y na majątku Spółki poprzez:
  • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę, poręczony przez
  Baltona Shipchandlers Sp. z o.o., Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o., BH Travel Retail
  Poland Sp. z o.o., Centrum Obsługi O peracyjnej Sp. z o.o., wraz z oświadczeniem wystawcy
  weksla o poddaniu się egzekucji w związku z wystawionym wekslem do kwoty 5.782,5 tys. ,
  • gwarancja korporacyjna wystawiona przez Flemingo =nternational Limited na kwotę 5.782,5
  tys. zł,
  • gwarancja korporac yjna wystawiona przez Baltona Duty Free Estonia OÜ na kwotę 5.782,5 tys.
  zł,
  • ustanowienie zastawu rejestrowego na stanowiących własność Spółki zapasach towarów
  znajdujących się w magazynach i sklepach wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji
  wydania rzeczy na kwotę 12.000 tys. zł wspólne zabezpieczenie umowy o kredyt w rachunku
  bieżącym, umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 30.08.2016 oraz umowy o kredyt
  nieodnawialny z dnia 29.09.2017) ,
  • cesję na rzecz banku praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej za pasów towarów (wraz z
  umową przelewu wierzytelności z polisy) do kwoty 12.000 tys. zł wspólne zabezpieczenie
  umowy o kredyt w rachunku bieżącym, umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 30.08.2016 oraz
  umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 29.09.2017) ,
  • pełnomocn ictwa do rachunków bankowych Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o.o., B: Travel
  Retail Poland Sp. z o.o., Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o. oraz Baltona Duty Free
  Estonia OÜ,
  • pełnomocnictwo banku do rachunku Baltona France SAS prowadzonego w BNP P aribas
  (Francja),
  • podporządkowanie 100% wszystkich istniejących i przyszłych pożyczek udzielonych Spółce
  przez podmioty kontrolujące ją pośrednio lub bezpośrednio (wspólne zabezpieczenie umowy
  o kredyt w rachunku bieżącym, umowy o kredyt nieodnawialny z d nia 30.08.2016 oraz umowy
  o kredyt nieodnawialny z dnia 29.09.2017).
  Dodatkowo g warancje korporacyjne wystawione przez Flemingo International Limited do kwoty 1.500
  tys. zł jako zabezpieczenie transakcji na kontaktach w alutowych .


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  49
  22. 4 Zobowiązania z tytu łu leasingu finansowego
  :armonogram spłat zobowiązań z tytułu leasingu finansowego:
  Spółka użytkuje środki transportu oraz część wyposażenia w ramach leasingu finansowego (patrz nota 12). Zobowiązania Spółki wynikające z umów leasingu
  finansowego są zabezpieczone prawami leasingodawców do składni ków aktywów objętych um ową oraz wekslami własnymi Spółki na sumy równe
  wierzytelnościom przysługującym leasingodawcom.
  Przyszłe
  minimalne
  płatności
  z tytułu
  leasingu Odsetki
  Wartość
  przyszłych
  minimalnych
  płatności
  z tytułu
  leasingu
  Przyszłe
  minimalne
  płatności
  z tytułu
  leasingu Odsetki
  Wartość
  przyszłych
  minimalnych
  płatności
  z tytułu
  leasingu
  2017 2017 2017 2016 2016 2016
  do roku 206 7 199 313 18 295
  1 do 5 lat 273 4 269 128 2 126
  479 11 468 441 20 421


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A za rok ukończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  50
  23. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  Ekspozycja na ryzyko walutowe oraz ryzyko związane z płynnością w odniesieniu do zobowiązań została
  przedstawiona w nocie 2 6.
  24. Zobow iązania z tytułu świadczeń pracowniczych
  25. Rez erwy
  Rezerwa na sprawy sądowe w kwocie 52 tys. zł dotyczy toczącego się przed Sądem Rejonowym w Gdyni
  postępowania z powództwa Pana Edwarda Łaskawca o zwrot pożytków z nieruchomości położonej w
  Gdyni. Szczegóły sprawy zostały opisane w nocie 29 .
  31.12.2017 31.12.2016
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od jednostek
  powiązanych 4 847 6 274
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od jednostek
  pozostałych 22 206 31 721
  Zobowiązania budżetowe 3 158 2 588
  Pozostałe zobowiązania 13 23
  Rozliczenia międzyokresowe 602 279
  Fundusze specjalne 134 188
  30 960 41 073
  w tym część:
  - długoterminowa - -
  - krótkoterminowa 30 960 41 073 31.12.2017 31.12.2016
  Zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych 35 37
  Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 954 743
  Zobowiązania z tyt. niewykorzystanych
  urlopów 386 356
  Zobowiązania pozostałe 33 21
  1 408 1 157
  w tym część:
  - długoterminowa 35 37
  - krótkoterminowa 1 373 1 120


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  51
  26. Instrum enty finansowe
  26.1 Ryzyko kredytowe
  Wartości bilansowe aktywów finansowych odpowiadają maksymalnej ekspozycji na ryzyko kredytowe.
  Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się
  następująco :
  26.2 Odpisy aktualizujące
  Struktura wiekowa należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności na koniec okresu
  sprawozdawczego przedstawia się następująco:
  W kwocie 3.479 tys. zł. ujęte jest saldo należności od jednostek zależnych w kwocie 2.132 tys. zł.
  Zmiany odpisów akt ualizujących wartość należności z tytułu dostaw i usług kształtowały się
  następ ująco:
  Nota 31.12.2017 31.12.2016
  Pożyczki udzielone 14 30 871 28 818
  Należności własne 17 11 915 15 656
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 5 591 4 195
  48 377 48 669 Wartość
  brutto na
  dzień
  31.12.2017
  Odpis
  aktualizujący
  na
  31.12.2017
  Wartość
  brutto na
  dzień
  31.12.2016
  Odpis
  aktualizujący
  na 31.12.2016
  Nie wymagalne 6 493 - 9 833 -
  Przeterminowane od 0 do 30 dni 1 532 - 1 507 -
  Przeterminowane od 31 do 60 dni 440 - 224 -
  Przeterminowane powyżej 61 dni 3 479 (29) 4 124 (32)
  11 944 (29) 15 688 (32) 31.12.2017 31.12.2016
  Bilans otwarcia na 1 stycznia 32 289
  Rozwiązanie odpisów
  aktualizujących (3) 8
  Spisanie wierzytelności - (239)
  Odpis aktualizujący ujęty w okresie
  sprawozdawczym - (26)
  Bilans zamknięcia na 31 grudnia 29 32


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  52
  26.3 Ryzyko płynności
  Poniżej prezent owane są umowne warunki zobowiązań finansowych:
  Spółka nie oczekuje, że spodziewane przepływy pieniężne, zawarte w analizie terminów wymagalności,
  mogą wystąpić znacząco wcześniej lub w znacząco innych kwotach.
  31.12.2017 Wartość
  bilansowa
  Przepływy
  pieniężne
  wynikające z
  umowy
  Poniżej 6
  miesięcy
  6-12
  miesięcy 1-2 lat 2-5 lat Powyżej 5 lat
  Zobowiązania finansowe inne niż
  instrumenty pochodne
  Kredyty bankowe (2 366) (1 950) (57) (57) (1 836) - -
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (468) (434) (125) (74) (103) (132) -
  Pożyczki od j. powiązanej (16 533) (383) (192) (192) - -
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
  pozostałe (27 053) (27 053) (27 053) - - - -
  Kredyty w rachunku bieżącym (7 499) (7 801) - (7 801) - - -
  (53 919) (37 621) (27 427) (8 124) (1 939) (132) - 31.12.2016 Wartość
  bilansowa
  Przepływy
  pieniężne
  wynikające z
  umowy
  Poniżej 6
  miesięcy
  6-12
  miesięcy 1-2 lat 2-5 lat Powyżej 5 lat
  Zobowiązania finansowe inne niż
  instrumenty pochodne
  Kredyty bankowe zabezpieczone (2 577) (2 656) (44) (44) (2 568) - -
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (421) (426) (192) (120) (107) (7) -
  Pożyczki od j. powiązanej (17 574) (1 277) (230) (1 047) - -
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
  pozostałe (37 995) (37 995) (37 995) - - - -
  Kredyty w rachunku bieżącym (3 141) (3 398) - (3 398) - - -
  (61 708) (45 752) (38 461) (4 609) (2 675) (7) -


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  53
  26.4 Ryzyko walutowe
  Ekspozycja na ryzyko walutowe
  Ekspozycja Spółki na ryzyko walutowe według kursu na koniec okresu sprawozda wczego przedstawia
  się następująco :
  W ciągu roku stosowano następujące kursy wymiany dla najważniejszych walut obcych:
  Analiza wrażliwości
  Umocnienie lub osłabienie się złotego w odniesieniu do EUR, USD i GBP w dniu 31 grudnia 201 7 r.
  spowodowałoby wzrost (spadek) kapitału własnego i zysku przed opodatkowaniem o kwoty
  zaprezentowane poniżej .
  Analiza opiera się na zmianach kursów walutowych, które Spółka uznała za racjonalnie uzasadnione na
  koniec okresu sprawozdawczego. Analiza zakłada również, że inne zmienne, w szczególności stopy
  procentowe, pozostaną na stałym poziomie i nie bierze pod u wagę wpływu prognozowanego poziomu
  sprzedaży i zakupów. Analiza przeprowadzona na koniec grudnia 201 6 r. została dokonana przy
  przyjęciu tych samych założeń.
  w tysiącach złotych EUR USD GBP EUR USD GBP
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz
  pozostałe 3 716 484 296 5 074 581 324
  Pożyczki udzielone j. powiązanym 8 117 9 581 - 5 038 11 224 -
  Pożyczki od jednostek powiązanych (16 495) (38) - (16 711) (46) -
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (9 364) (453) - (20 443) (610) -
  Ekspozycja (14 026) 9 574 296 (27 042) 11 149 324
  31.12.2017 31.12.2016 w złotych
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  EUR 4,2447 4,3757 4,1709 4,4240
  USD 3,7439 3,9680 3,4813 4,1793
  GBP 4,8457 5,3355 4,7001 5,1445
  Średnie kursy walut
  Koniec okresu
  sprawozdawczego
  kurs spot


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  54
  W poniższej tabeli uwzględniono przykładowe waluty i zmiany procentowe:
  26.5 Ryzyko stopy procentowej
  Na koniec okresu sprawozdawcze go struktura oprocentowanych instrumentów finansowych
  przedstawia się następująco:
  Zmiana o 100 punktów bazowych w stopie procentowej zwiększyłaby (zmniejszyłaby) kapitał własny i
  zysk przed opodatkowaniem o kwoty przedstawione poniżej. Poniższa analiza opiera się na założeniu,
  że inne zmienne, w sz czególności kursy walutowe, pozostaną na stałym poziomie. Efekt w tysiącach złotych Kapitał
  własny
  Zysk lub
  strata
  bieżącego
  okresu
  Kapitał
  własny
  Zysk lub
  strata
  bieżącego
  okresu
  31.12.2017
  EUR (zmiana o 6%) 841 841 (841) (841)
  USD (zmiana o 6%) (579) (579) 579 579
  GBP (zmiana o 6%) (72) (72) 72 72
  31.12.2016
  EUR (zmiana o 6%) 1 622 1 622 (1 622) (1 622)
  USD (zmiana o 6%) (674) (674) 674 674
  GBP (zmiana o 6%) (19) (19) 19 19
  Umocnienie Osłabienie 31.12.2017 31.12.2016
  Aktywa finansowe 2 291 2 614
  Zobowiązania finansowe (16 533) (17 574)
  (14 242) (14 960)
  Aktywa finansowe 31 578 29 069
  Zobowiązania finansowe (17 832) (9 281)
  13 746 19 788
  Instrumenty finansowe o stałej stopie procentowej
  Instrumenty finansowe o zmiennej stopie
  procentowej


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  55
  26.6 Porównanie wartości godziwych z wartościami bilansowymi
  Wartość godziwa nie różni się istotnie od wartości bilansowej aktywów i zobowiązań finansowych .
  26.7 Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w rachunku zysków i strat w po dziale
  na kategorie instrumentów finansowych
  Efekt w tysiącach złotych Wzrost o 100
  pb
  Spadek o 100
  pb
  Wzrost o 100
  pb
  Spadek o 100
  pb
  31.12.2017
  137 (137) 137 (137)
  137 (137) 137 (137)
  31.12.2016
  198 (198) 198 (198)
  198 (198) 198 (198)
  Zysk lub strata bieżącego
  okresu Kapitał własny
  Instrumenty finansowe o zmiennej stopie
  procentowej
  Wrażliwość przepływów pieniężnych (netto)
  Instrumenty finansowe o zmiennej stopie
  procentowej
  Wrażliwość przepływów pieniężnych (netto) Przychody/ (koszty) z
  tytułu odsetek
  Zyski/ (straty) z
  tytułu różnic
  kursowych
  Rozwiązanie/
  (utworzenie)
  odpisów
  aktualizujących
  Zyski/ (straty) z
  tytułu wyceny
  Zyski/ (straty) ze
  sprzedaży
  instrumentów
  finansowych
  Pozostałe
  Udziały w jednostkach powiązanych - - (9) - - -
  Pożyczki udzielone 1 009 1 504 - - - -
  Należności własne - - - 443 - -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 90 - - - - -
  (20) - - - - -
  (645) (2 942) - - - -
  - - - (565) - -
  Kredyty bankowe (471) - - - - -
  Razem (37) (1 437) (9) (122) - -
  31.12.2017
  Zobowiązania z tytułu leasingu
  finansowegoPożyczki od jednostek powiązanych
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 31.12.2016
  Przychody/ (koszty) z
  tytułu odsetek
  Zyski/ (straty) z
  tytułu różnic
  kursowych
  Rozwiązanie/
  (utworzenie)
  odpisów
  aktualizujących
  Zyski/ (straty) z
  tytułu wyceny
  Zyski/ (straty) ze
  sprzedaży
  instrumentów
  finansowych
  Pozostałe
  Udziały w jednostkach powiązanych - - (3 617) - - -
  Pożyczki udzielone 894 2 861 - - - -
  Należności własne - - - 332 - -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 - - - - -
  (39) - - - - -
  (879) (2 463) - - - -
  - - - (293) - -
  Kredyty bankowe (257) - - - - -
  Razem (264) 398 (3 617) 39 - -
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
  Zobowiązania z tytułu leasingu
  finansowegoPożyczki od jednostek powiązanych


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  56
  27. Leasing operacyjny
  27.1 Umowy leasingu operacyj nego, w których Spółka jest leasingobiorcą
  Minimalne płatności z tytułu nieodwoływanych umów leasingu operacyjnego kształtują się w sposób
  przedstawiony poniżej:
  Spółka jest stroną umowy najmu biura w Warszawie oraz stroną umów najmu powierzchni sklepowych ,
  magazynowych i biurowych zlokalizowanych w port ach lotniczych , a także na przejści u graniczny m.
  Wspomniane umowy zostały zaklasyfikowane jako umowy leasingu operacyjnego. Umowy najmu są
  zawierane na okresy o różnej długości (do 5 lat lub czas nieokreślony). Większość stawek czynszu najmu
  jest indeksowa na o wskaźnik zmiany cen. W przypadku umów na czas nieokreślony w powyższej tabeli
  ujęto jedynie wartość czynszu, którą Spółka musiałaby zapłacić za okres wypowiedzenia.
  Niektóre umowy najmu zawierają dodatkowe opłaty zależne od poziomu przychodów ze sprze daży
  towarów w danej lokalizacji, tzw. czynsz prowizyjny. W przypadku dwóch lokalizacji brak jest stałej
  części czynszu, występuje jedynie czynsz prowizyjny. W kalkulacji minimalnych płatności z tytułu
  nieodwoływalnych umów leasingowych wartość czynszu dla tych lokalizacji została pominięta.
  W roku zakończon ym dnia 31 grudnia 201 7 r., ujęto w sprawozdaniu z zysków i strat 28 .680 tys. zł. jako
  koszty z tytułu opłat w ramach umów leasingu operacyjnego (201 6 r.: 42.034 tys. zł). Warunkowe
  opłaty z tytułu najmu w postaci czynszów prowizyjnych wyniosły 17 .106 tys. zł (201 6 r.: 32.296 tys. zł).
  27.2 Umowy leasingu operacyjnego, w których Spółka jest leasingodawcą
  W ciągu 201 7 r. uzyskano przychody z tego tytułu w wysokości 42 tys. zł (201 6 r. 242 tys. zł).
  28. Zobow iązania umowne zaciągnięte w celu nabycia rzeczowych aktywów trwałych
  Nie wystąpiły.
  29. Zobowiązania warunkowe i sprawy sądowe
  Na dzień 3 1 grudni a 201 7 r. Spółka udzieliła następujących poręczeń spółkom zależnym:
  - Poręczenie na zabezpieczenie spła ty zobowią zań spółki zależnej Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z
  o.o. wobec R aiffeisen -Leasing Polska S.A. oraz Getin Leasing Spółka Akcyjna S.K.A. wynikających z
  zawieranych umów leasingowych dotyczących zakupu wyposażenia kawiarni. Poręczenie obowiązuje
  do czasu c ałkowitej spłaty zobowiązań wynikających z tytułu ww. umów, których termin spłaty upływa
  w latach 201 7-201 8. Wartość 94 tys. zł.
  31.12.2017 31.12.2016
  33 940 15 448
  91 723 40 275
  - -
  125 663 55 723
  do roku
  1 do 5 lat
  powyżej 5 lat


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  57
  Przed Sądem Rejonowym w Gdyni toczy się postępowanie z wniosku Pana Edwarda Łaskawca o
  zniesienie współwłasności nieruchomośc i położonej w Gdyni przy ul. 10 Lutego 7. Elementem tego
  postępowanie jest żądanie zwrotu pożytków z nieruchomości. Powołany biegły na okoliczność
  możliwych do uzyskania pożytków za okres od 20 grudnia 1994 r. do 25 września 1998 r., wyraził opinię,
  że doc hody z najmu we wskazanym okresie mogły wynosić ponad 3.300 tys. zł. Opinia ta w ocenie
  Zarządu jest całkowicie błędna. Sąd obecnie skoncentrował się na zniesieniu współwłasności i w
  związku z tym nie zajmował się rozliczeniem pożytków i nakładów poszczegó lnych współwłaścicieli. Po
  trwającym ponad dwa lata ustalaniu okoliczności dotyczących celowości zniesienia współwłasności
  nieruchomości, Sąd przystąpił do badania przez kogo i w jaki sposób był sprawowany zarząd
  nieruchomością, w okresie gdy Spółka była j ednym ze współwłaścicieli oraz kto i w jakiej wysokości
  czerpał z niej pożytki. Na chwilę obecną niemożliwe jest oszacowanie potencjalnych zobowiązań Spółki,
  jakie mogą powstać w związku z postępowaniem. Zdaniem Zarządu jakiekolwiek zobowiązania, które
  mo gą powstać w wyniku tej spraw będą bez istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki. W ocenie
  Zarządu postępowanie w niniejszej sprawie potrwa kilka lat. Na powyższe roszczenie Spółka założyła
  rezerwę w kwocie 52 tys. zł.
  W skonsolidowanym sprawozdaniu Grup y Kapitałowej Przedsiębiorstwo :andlu Zagranicznego
  „Baltona” S.A., w której Spółka jest jednostką dominującą opisany jest temat sprawy spornej
  pomiędzy jednostką zależną Spółki - B: Travel Retail Poland Sp. z o.o. („B: Travel”) a Przedsiębiorstwo
  Pań stwowe Porty Lotnicze („PPPL”) dotyczącą wypowiedzenia w roku 2012 umów najmu powierzchni
  handlowych na lotnisku Chopina w Warszawie przez PPPL. Obecnie B: Travel nie prowadzi już
  działalności handlowej na Lotnisku Chopina w Warszawie.
  W 2012 roku jednostk a zależna, B: Travel Retail Poland Sp. z o.o. ( B: Travel) wstrzymała działalność
  handlową na Lotnisku Chopina w Warszawie, w wyniku złożonego przez Przedsiębiorstw em
  Państwow ym Porty Lotnicze” (PPPL) oświadczenia o wypowiedzeniu umów najmu. W opinii B: Tr avel
  w/w wypowiedzenia są bezpodstawne i bezskuteczne prawnie, w związku z czym B: Travel pozostaje
  w sporze z PPPL, który do tej pory nie został rozstrzygnięty. Spór związany z wypowiedzeniem przez
  PPPL umów najmu oraz działaniami związanymi z przygotowan iem modernizacji Terminalna 1 Lotniska
  Chopina w Warszawie, obejmuje następujące postępowania:
  1. Sprawa z powództwa BH Travel przeciwko PPPL o zapłatę kwoty 998.573,80 zł, w toku której
  PPPL wniósł przeciwko BH Travel powództwo wzajemne o zapłatę kwoty 5.135 .804,96 zł . Kwota
  żądana przez B: Travel obejmowała kwoty pobrane przez PPPL z gwarancji bankowych
  wystawionych na zlecenie B: Travel na pokrycie kar umownych za opóźnienie w zwrocie
  wynajętych lokali oraz skapitalizowane odsetki. Kwota żądana przez PPPL o bejmowała kary
  umowne za opóźnienie w zwrocie wynajętych lokali oraz koszty poniesione przez PPPL w związku
  z demontażem i magazynowaniem części ruchomości B: Travel, usuniętych z tychże lokali.
  Wyrokiem z dnia 24 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwz ględnił powództwo B: Travel
  i oddalił w całości powództwo wzajemne PPPL. W wyniku apelacji wniesionych przez PPPL, sprawa
  czeka na rozpoznanie przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.
  2. Sprawa z powództwa BH Travel przeciwko PPPL o zapłatę odszkodowania oraz wydan ie lokalu
  „Baltona” Perfumery. Pozwem z dnia 14 czerwca 2013 r. B: Travel zażądała zasądzenia kwoty
  356.381.305,60 zł tytułem odszkodowania za szkodę wynikającą z niewykonywania przez PPPL
  umów najmu lokali „Baltona” Classic i „Baltona” Perfumery za okres do dnia 31 grudnia 2013 r.
  wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz nakazania PPPL by doprowadziło do właściwego stanu
  i wydało B: Travel lokal „Baltona” Perfumery. PPPL wniosło o oddalenie powództwa w całości.
  Dodatkowo, w dniu 31 grudnia 2016 r. BH Trave l wniosła o rozszerzenie powództwa o żądanie
  zasądzenia dodatkowo kwoty 71.464.566 zł tytułem odszkodowania za szkodę wynikającą
  z niewykonywania przez PPPL umów najmu za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia
  31 grudnia 2016 r.
  Postanowieniem z dnia 1 9 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesił postępowanie do
  czasu prawomocnego rozpoznania innej sprawy z powództwa B: Travel przeciwko PPPL – o


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  58
  wydanie lokalu „Baltona” Classic (pkt 3 poniżej). Obie strony postępowania zaskarżyły powyższe
  postano wienie. W wyniku zaskarżenia postanowienia o zawieszeniu, Sąd Apelacyjny w Warszawie
  uchylił postanowienie Sądu Okręgowego w tym zakresie. Termin najbliższej rozprawy został
  wyznaczony na dzień 22 maja 2018 r.
  3. Sprawa z powództwa BH Travel przeciwko PPPL o wydanie lokalu „Baltona” Classic. Pozwem z
  dnia 20 czerwca 2012 r. B: Travel zażądała nakazania PPPL, by wydało B: Travel lokal „Baltona”
  Classic. Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo
  B: Travel w całości. W wyniku wniesionej przez B: Travel apelacji, Sąd Apelacyjny w Warszawie
  wyrokiem z dnia 17 sierpnia 2016 r. uchylił w całości wyrok Sądu Okręgowego i przekazał sprawę
  do ponownego rozpoznania. Termin najbliższej rozprawy został wyznaczony na dzień 21 maja
  201 8 r.
  4. Sprawa z powództwa PPPL przeciwko BH Travel o zapłatę kary umownej w wysokości
  262.014 zł za opóźnienie w zwrocie przez B: Travel na rzecz PPPL lokalu W. Kruk. Wynik sprawy
  zależny jest od oceny skuteczności oświadczenia PPPL o wypowiedzeniu przedmiotowej umowy
  najmu. Obecnie trwa postępowanie pierwszoinstancyjne, a kolejny termin rozprawy został
  wyznaczony na dzień 22 maja 201 8 r.
  5. Sprawa z powództwa PPPL przeciwko BH Travel oraz przeciwko PHZ „Baltona” S.A. z tytułu
  czynów nieuczciwej konkurencji. PPPL w niosła o zasądzenie odpowiednio kwoty po 120.000 zł od
  B: Travel oraz P:Z „Baltona” S.A. na rzecz organizacji kultury – Muzeum Lotnictwa oraz o złożenie
  przez B: Travel oświadczeń/przeprosin. Podstawą roszczeń PPPL są twierdzenia, jakoby B: Travel
  oraz PHZ „Baltona” dopuściły się czynów nieuczciwej konkurencji przeciw PPPL rozpowszechniając
  swą ocenę, że działania PPPL wobec B: Travel były bezprawne. Sprawy zostały wyodrębnione do
  oddzielnych postępowań i są na etapie postepowania przed Sądem = =nstancji. K olejny termin
  rozprawy został wyznaczony na dzień 22 maja 201 8 r.
  6. Sprawa z powództwa Vistula Group S.A. przeciwko BH Travel. Vistula Group S.A. była
  podnajemcą jednego z lokali wynajmowanych przez B: Travel od PPPL. W związku
  z wypowiedzeniem umów najmu przez PPPL, B: Travel wypowiedziała umowę podnajmu Vistula
  Group. Vistula Group natomiast ani nie zwróciła lokalu B: Travel ani też nie płaciła czynszu
  podnajmu. B: Travel zażądała wypłat z gwarancji bankowej wystawionej na zlecenie Vistula
  Group S.A. Pozw em z dnia 12 sierpnia 2012 r. Vistula Group S.A. zażądała zasądzenia od B: Travel
  kwoty 279.947,33 zł z odsetkami (kwota pobrana na podstawie gwarancji bankowej). Wydany w
  dniu 1 października 2012 r. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym został przez B H Travel
  zaskarżony w całości. W dniu 26 kwietnia 2017 r. Sąd = =nstancji wydał wyrok, w którym zasądził
  od B: Travel kwotę 279.947,33 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami procesu. W dniu
  19 czerwca 2017 r. B: Travel zaskarżyła powyższy wyrok a Vis tula Group S.A. wniosła odpowiedź
  na apelację. Sprawa czeka na rozpoznanie przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.
  7. Spór administracyjny z Wojewodą Mazowieckim. W lipcu 2012 r. wszczęte zostało postępowanie
  egzekucyjne w administracji, zmierzające do odebrania B: Travel i opróżnienia dwóch lokali, w
  posiadaniu których pozostawała B: Travel, po złożonych przez PPPL wypowiedzeniach umów
  najmu. W jego wyniku odebrano w dniu 14 sierpnia 2012 r. BH Travel dwa lokale sklepowe.
  Postanowieniem z dnia 1 lutego 2013 r. Woje woda Mazowiecki ustalił koszty egzekucyjne na
  kwotę ok. 171 tys. zł i zażądał ich zapłaty przez B: Travel pod rygorem wszczęcia egzekucji
  administracyjnej. W wyniku przeprowadzonego postępowania i związanych z tym decyzji
  administracyjnych w dniu 23 grudni a 2015 r. B: Travel wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego
  Sądu Administracyjnego z żądaniem wydania korzystnego rozstrzygnięcia w przedmiotowej
  materii na rzecz B: Travel. W dniu 19 października 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił
  skargę kasacyjn ą B: Travel. Z wydaniem przedmiotowego wyroku upadło również postanowienie
  o wstrzymaniu postanowienia o wstrzymaniu wykonalności postanowienia Wojewody
  Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2013 r. B: Travel zapłaciło koszty eksmisji w wysokości 170.765,06
  zł. Sp rawa jest prawomocnie rozstrzygnięta.


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  59
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy zaprezentowano
  następujące aktywa trwałe i zobowiązania długoterminowe B: Travel dotyczące powyższego sporu:
  Aktywa
  • Należność od PPPL tytu łem zwrotu należności pobranej z gwarancji – 917 tys. zł.
  • Należność od PPPL tytułem nieskorygowanych kosztów najmu po dniu wypowiedzenia – 776 tys. zł.
  • Należność od PPPL tytułem roszczenia o nadpłacony czynsz w latach poprzednich w jednym ze
  sklepów – 171 tys. zł.
  • Depozyt sądowy złożony na poczet wniesionych pozwów przeciw PPPL – 282 tys. zł.
  Pasywa
  • Rezerwa na zobowiązania wobec PPPL tytułem kosztów najmu i pozostałych świadczeń – 1.042 tys.
  zł.
  W ocenie Grupy bardziej prawdopodobnym rozstrzygnięcie m jest korzystne dla B: Travel zakończenie
  powyższych postepowań. Kluczowa dla sporu pozostaje kwestia oceny skuteczności oświadczeń PPPL
  o wypowiedzeniu umów najmu. Kwestia ta nie została dotychczas prawomocnie przesądzona,
  niemniej wydane zostały orzecz enia sądowe, wskazujące na zasadność stanowiska B: Travel w tym
  zakresie. W szczególności:
  a) w dniu 24 marca 2016 r. w sprawie XV= GC 546/13 został wydany wyrok Sądu Okręgowego,
  w którym oceniono wypowiedzenia zarówno za bezskuteczne na gruncie powołanych p rzez
  PPPL w tym zakresie przesłanek kontraktowych, jak i uznający, że oświadczenia o
  wypowiedzeniu stanowiły przejaw nadużycia prawa,
  b) w postępowaniach zabezpieczających, po zapoznaniu się ze stanowiskiem obu stron, Sąd
  Apelacyjny w Warszawie dwukrotnie (w sprawach VI ACz 1260/12 oraz I ACz 956/12), w
  różnych składach uznał, za uprawdopodobnione twierdzenia B: Travel o bezskuteczności
  oświadczeń o wypowiedzeniu umów najmu,
  c) jedyny wyrok, w którym Sąd Okręgowy uznał, że oświadczenia PPPL o wypowiedzeniu umów
  najmu były skuteczne został uchylony wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie w dniu 17
  sierpnia 2016 r.
  W rezultacie Grupa nie utworzyła na dzień 31 grudnia 201 7 r. rezerw na powyższe zobowiązania
  warunkowe. Hednakże w przypadku uznania przez sąd racji PPP L istnieje ryzyko, iż B: Travel nie wznowi
  regulowanej wspomnianymi umowami najmu działalności na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz
  może zostać zobowiązana do zapłaty kar umownych tytułem opóźnień w zwrocie przedmiotów najmu,
  co może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Grupy. PPPL
  częściowo dochodziło zapłaty kar umownych z gwarancji bankowych udzielonych na zlecenie B: Travel
  na zabezpieczenie roszczeń PPPL z tytułu umów najmu. Na dzień 31 grudnia 201 7 r. PPPL zrealizował o
  poprzez ciągnienia z gwarancji bankowych kwotę w wysokości 917 tys. zł.
  Choć nie ma to bezpośredniego znaczenia na rozstrzygnięcie w toczących się sprawach należy zwrócić
  uwagę na rozstrzygnięcie Stałego Trybunału Arbitrażowego w :adze. Orzekł on, że R zeczpospolita
  Polska naruszyła zasadę uczciwego traktowania inwestycji Flemingo Duty Free w Polsce wynikającą z
  dwustronnego traktatu zawartego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki =ndii o
  wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji. T rybunał zasądził na rzecz Flemingo odszkodowanie w
  wysokości ok. 20 milionów euro wraz z odsetkami i kosztami postępowania arbitrażowego.
  Przedmiotowy wyrok choć nie będzie inkorporowany bezpośrednio do rozstrzygnięć dotyczących
  sporów B: Travel, może stan owić pewną wskazówkę jaką mogą kierować się sądy powszechne w
  swoich rozstrzygnięciach w sporach z PPPL.  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  60
  Wszystkie opisane wyżej postępowania na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego są
  nadal w toku i nie zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu .
  30. Transakcje z jednostkami powiązanymi
  30.1 Jednostka dominująca oraz jednostka dominująca najwyższego szczebla
  Hednostką dominującą najwyższego szczebla grupy kapita łowej, w której skład wchodzi Spółka jako
  jednostka zależna jest Flemingo =n ternational Limited z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.
  Hednostką dominującą na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Hednostka
  Dominująca jako jednostka zależna, należącą jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa
  powyżej jest Ashdod :oldings Limited z siedzibą na Cyprze.
  30.2 Transakcje z kadrą kierowniczą
  Wynagrodzenie kluczowych c złonków kadry kierowniczej Spółki kształtowało się w sposób
  następujący:
  31.12.2017 31.12.2016
  1 071 961
  1 071 961
  Wynagrodzenia członków kierownictwa


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  61
  30.3 Pozostałe transakcje z podmiotami powiązanymi
  2017 2016 2017 2016
  - 103 - -
  - 2 3 -
  B: Travel Retail Poland Sp. z o.o. - sprzedaż usług 4 43 - 8
  Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o.o. - sprzedaż towarów 49 4 2 047 2 094
  Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o.o. - sprzedaż usług 27 364 - -
  Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o. - sprzedaż usług 390 22 - -
  Baltona France S.A.S. - sprzedaż towarów 94 69 550 657
  Flemingo Duty Free Ukraine - sprzedaż towarów 3 087 3 233 358 1 325
  Gredy Company SRL - sprzedaż towarów 275 378 200 225
  Flemingo =nternational Ltd. - sprzedaż usług (refaktura) - 1 479 479
  Flemingo Brasil Importacao Limitada - - 363 363
  Flemingo Tanger - 4 4 4
  Baltona Estonia - sprzedaż towarów - - 1 691 -
  Sandpiper - sprzedaż usług 2 - 11 -
  KW Shelf Company Sp. z o.o. 3 4 4 3
  Ashdod :oldings Ltd. - sprzedaż usług - - 29 29
  Baltona =taly S.R.L - sprzedaż towarów, środków trwałych 37 101 43 34
  Chacalli Den Haag BV - 1 3 1
  Niederrhein Airport Shop GmbH - - 48 16
  Chacalli-De Decker NV - 45 81 110
  Rotterdam Airport Tax-Free Shop BV - - 40 22
  3 968 4 374 5 954 5 370
  Baltona Shipchandlers Sp. z o.o. - sprzedaż usług
  Nierozliczone salda na
  31 grudnia
  Sprzedaż towarów i usług
  Baltona Shipchandlers Sp. z o.o. - sprzedaż towarów
  Wartość transakcji na koniec
  okresu B: Travel Retail Poland Sp. z o.o. - przychody z tyt. Odsetek/saldo pożyczki 248 220 9 402 10 743
  Gredy Company SRL - przychody z tyt. Odsetek/saldo pożyczki 19 19 1 460 950
  Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o.o. - przychody z tyt. odsetek 548 470 11 256 10 459
  Baltona France S.A.S. - przychody z tyt. odsetek 77 74 3 975 3 871
  Baldemar Holdings Limited 22 34 715 751
  Pan Rafał Kazimierski 7 6 117 110
  KW Shelf Company Sp. z o.o. 8 7 - -
  Sandpiper - przychody z tyt. odsetek /saldo pożyczki 11 36 23 360
  Baltona Italy S.R.L. 23 25 907 1 026
  Chacalli-De Decker NV 31 - 1 282 -
  Chacalli-De Decker Limited 11 - 904 -
  Baltona Estonia 2 - 830 -
  1 007 891 30 871 28 270
  Pozostałe - salda pożyczek udzielonych


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  62
  Ponadto w trakcie 201 7 roku Spółka naliczyła dywidendy od jednostek zależnych w kwocie 8.469 tys.
  zł. (201 6: 3.869 tys. zł).
  W związku z umowami kredytu w rachunku bieżącym oraz linii gwarancyjnych, o których mowa w nocie
  5.4 oraz 22.3, Spółce został y udzielon e gwarancj e korporacyjn e wystawion e przez Flemingo
  =nternational Limited do łącznej kwoty 65 .032,5 tys. zł.
  Wszystkie nierozliczone salda z jednostkami powiązanymi są wyceniane według warunków r ynkowych
  i mają być uregulowane: w przypadku rozrachunków z tytułu dostaw i usług w środkach pieniężnych
  w okresie 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego , w przypadku pożyczek otrzymanych
  w te rminach wykazanych w nocie 22.3 . Pożyczki udzielone spółk om powiązanym mają daty płatności
  zdefiniowane w umowach na dzień 31 grudnia 201 7 roku, Spółka zaklasyfikowała je jako inwestycje
  długoterminowe jak wykazano w nocie 14, ponieważ Spółka nie oczekuje spłaty tych pożyczek w ciągu
  dwunastu miesięcy licząc od końca okresu sprawozdawczego.
  948 2 509 4 266
  Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o. - opłata za znak towarowy, usługi
  administracyjne i najem powierchni biurowej i magazynowej 7 333 8 483 3 823 5 347
  Flemingo =nternational Ltd. - zakup towarów i usług - 523 451 523
  Flemingo International Ltd. - koszty finansowe 60 109 - -
  Flemingo International (BVI) Ltd 229 138 19 138
  Chacalli-De Decker NV 4 546 2 479 549 -
  13 116 14 241 4 846 6 274
  Zakupy surowców, towarów i usług
  Baltona Shipchandlers Sp. z o.o. - zakup towarów Flemingo International Ltd. - koszty z tyt. odsetek 639 841 16 533 16 757
  Baltona Shipchandlers Sp. z o.o. 6 38 - 817
  645 879 16 533 17 574
  Pozostałe - salda pożyczek otrzymanych


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  63
  Hednostki zależne Spółki
  Udział w kapitale jest równy udziałowi w prawach głosu.
  W dniu 12 kwietnia 2017 r. została założona spółka Baltona Duty Free Estonia OÜ, w której 100%
  udziałów w kapitale własnym objęła P:Z „Baltona” S.A. Spółk ę tą utworzono do prowadzenia
  działalności w Porcie Lotniczym w Tallinie w Estonii.
  W dniu 16 sierpnia 2017 r. Zarząd Grupy podpisał umowę sprzedaży udziałów w spółce Magna Project
  sp.z.o.o z siedzibą w Warszawie. Sprzedana spółka nigdy nie zaczęła prowadz ić działalności
  gospodarczej w związku z czym nie była istotną częścią działalności Grupy. Wartość aktywów netto
  spółki na dzień sprzedaży wynosiła 4 tys.
  W dniu 7 grudnia 2017 r. P:Z „Baltona” S.A. w wykonaniu umowy przedwstępnej zakupiła 100%
  udziałów w Sandpiper 3 Sp. z o.o. Dane finansowe spółki Sandpiper 3 Sp. z o.o były ujmowane w
  sprawozdaniu skonsolidowanym , gdyż mimo nieposiadania udziałów w kapitale zakładowym,
  Hednostka Dominująca zgodnie z MSSF 10 spraw owała kontrolę.
  W dniu 1 5 grudnia 2017 r. została założona spółka Liege Airport Shop BVBA, w której 99 ,5% udziałów
  w kapitale własnym objęła P:Z „Baltona” S.A. i 0,5 % udziałów w kapitale własnym objęł o Centrum
  Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o. Na dzień 31 grudnia 2017 r. Spółk a nie podjęła działa lności
  operacyjnej.
  Nazwa Spółki Kraj Udział % Udział %
  31.12.2017 31.12.2016
  BH Travel Retail Poland Sp. z o.o. Polska 100 100
  Baltona Shipchandlers Sp. z o.o. Polska 100 100
  Gredy Company SRL Rumunia 100 100
  Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o. Polska 100 100
  Baltona France S.A.S. Francja 100 100
  Baldemar Holdings Limited i jej spółka zależna: Cypr 100 100
  Flemingo Duty Free Ukraine Ukraina 100 100
  Magna Project Sp. z o.o. Polska 0 100
  Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o.o. Polska 100 100
  KW Shelf Company Sp. z o.o. Polska 100 100
  Baltona Duty Free Estonia OÜ Estonia 100 0
  Baltona Italy S.R.L. Włochy 100 100
  Sandpipier 3 Sp z o.o. Polska 100 0
  Liege Airport Shop BVBA Belgia 99,5 0
  CDD Holding BV oraz spółki od niej zależne: Holandia 62 62
  Chacalli-De Decker NV Belgia 62 62
  Chacalli Den Haag BV Holandia 62 62
  Rotterdam Airport Tax-Free Shop BV Holandia 62 62
  Niederrhein Airport Shop GmbH Niemcy 62 62


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  64
  31. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
  W dniu 2 6 lipca 201 7 roku pomiędzy Spółką a Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością spółka komandytowa została zawarta umowa na przegląd półro cznych
  jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych według stanu na 30 czerwca 201 7 r. i 30
  czerwca 201 8 r. oraz badanie rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  za rok kończąc y się 31 grudnia 201 7 r. i 31 grudnia 201 8 r. Łączne w ynagrodzenie z tytułu tej umowy
  to 280 tys. zł ., w tym w ynagrodzenie za badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 201 7r. wyniosło 1 00 tys. zł. , natomiast
  wynagrodzenie za przegląd pó łroczny skonsolidowanego i jednostkowego skróconego sprawozdania
  finansowego w 201 7 roku wyniosło 80 tys. zł.
  Ponadto wynagrodzenie za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres
  zakończony 3 0 września 2017 r. wyniosło 50 tys. zł .
  Dodatkowa opłata w wysokości 11 tys. zł będzie pobrana za przegląd kwartalnych pakietów
  sprawozdawczych sporządzonych na potrzeby Grupy Flemingo za kwartały 201 7 i 2018 roku .
  Wynagrodzenie za badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansoweg o
  za rok zakończony 31 grudnia 201 6 r. wyniosło 24 5 tys. zł. Wynagrodzenie za przegląd półroczny
  skonsolidowanego i jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego w 201 7 roku wyniosło 75
  tys. zł. Dodatkowo w roku 201 6 Spółka poniosła koszty innych usłu g świadczonych przez Ernst & Young
  Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (przeglądy i badania
  grupowe) w wysokości 16 tys. zł.
  32. Zdarzenia po końcu okresu sprawozdawczego
  W dniu 22 lutego 2018 roku do Spółki wpłynął pakiet obustronnie podpisanych dokumentów
  obejmujących w szczególności an eks do umowy wielocelowej linii kredytowej na mocy, którego
  wysokość limitu udzielonego w ramach linii wielocelowej ulegnie zw iększeniu z 30 mln zł do 33 mln zł,
  przy jednoczesnym ustaleniu sublimitów (1) do wykorzystania w ramach kredytu w rachunku bieżącym
  na poziomie 14 mln zł oraz (2) do wykorzystania w ramach linii gwarancyjnej na poziomie 33 mln zł. W
  związku z po dwyższeniem ww. limitu dokonana zostanie aktualizacja zabezpieczeń należno ści z tytuł u
  umowy w szczególności w zakresie (i) zwiększenia do 49,5 mln zł kwoty ujętej w deklaracji wekslowej
  dotyczącej wystawi onego weksla własnego in blanco poręczonego przez wskazane cztery Spółki
  Zależne, (ii) zwiększenia do 14 mln zł kwoty zabezpi eczenia w ramach zastawu rejestrowego na
  zapasach towarów przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Emitenta (iii) ustanowienia
  dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji korporacyjnej w ystawionej przez spółkę zależną
  Chacalli – De Decker N.V. (Belgia) do kwoty 49,5 mln zł z terminem ważności do 8 lutego 2024 r.
  Niezależnie od powyższego, w związku z aneksowa niem ww. umowy dokonano również aktualizacji
  zabezpieczeń dwóch umów kredytów nie odnawialnych zawartych pomiędzy Spółką a Bankiem, o w
  szcz ególności w zakresie zwięk szenia do 14 mln zł maksymalnej wysokości zabezpieczenia w ramach
  zastawu r ejestrowego na zapasach towarów przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność
  Em itenta jak również ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń dla gwarancji korporacyjnych
  udzielonych przez Chacalli – De Decker N.V. (Belgia) do wysokości odpowiednio 6,75 mln zł oraz 5,78
  mln zł.
  Hednocześnie wraz z doku mentem aneksów, o których mowa powyżej do Spółki wpłynęła obustronnie
  podpisana umowa o kredyt nieodnawialny w wysokości 4,53 mln zł z okresem uruchomienia do końca
  2018 roku oraz 48 -miesięcznym okresem kredytowania, który zostanie wykorzystany na finansowanie


  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  65
  oraz refinansowanie kosztów inwestycji związanej z rozpoczęciem działalności przez Grupę Kapitałową
  Balt ona na lotnisku we Wrocławiu, K atowicach oraz na promach Unity Line. W związku z zawarciem
  ww. umowy kredytowej u dzielone zostaną zabezpieczenia obejmujące zakres zbliżony do dotychczas
  udzielany ch zabezpieczeń na rzecz Banku obejmujących w szczególności w eksel własny in bl anco wraz
  z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta do kwoty 6,795 mln zł poręczony przez Spółki
  Zależne, zastaw rejestrowy na zapasach towarów przeznacz onych do sprzedaży stanowiących własność
  Emitenta do kwoty nie mniejszej niż 14 ml n zł, cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej
  dotyczącej ww. zapa sów oraz gwarancje korporacyjne wystawione przez odpowiednio Flemingo
  International Limited oraz Chacalli – De Decker N.V. (Belgia) do kwoty 6,795 mln zł każda.  Sprawozdanie finansowe PHZ „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  66
  Przedsiębio rstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
  Powyższe jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w dniu 6 marca 201 8
  roku i zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki tego samego dnia .
  Piotr Kazimierski
  Prezes Zarządu
  Karolina S zuba
  Członek Zarządu
  Michał Kacprzak
  Członek Zarządu , Główny Księgowy
  Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
  ksiąg rachunkowych  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k. ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E 61-131 Poznań Polska T +48 61 62 51 100 F +48 61 62 51 101 www.GrantThornton.pl
  Audyt – Podatki – Outsourcing – Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Firma audytorska nr 4055. Komplementariusz: Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Zarząd komplementariusza: Tomasz Wróblewski – Prezes Zarządu, Dariusz Bednarski – Wiceprezes Zarządu, Jan Letkiewicz – Wiceprezes Zarządu. Adres siedziby: 61 -131 Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E. NIP: 782 -25-45-999, REGON: 302021882. Rachunek bankowy: 31 1090 1476 0000 0001 3554 7340 . Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000407558.
  Sprawozdanie
  niezależnego
  biegłego rewidenta
  z badania rocznego
  sprawozdania finansowego
  Dla Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona ” Spółka Akcyjna
  Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
  Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Handlu
  Zagranicznego „Baltona” Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Warszawie, ul. Flisa 4 , na które składa się
  sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzon e na dzień 31 grudnia 2017 roku , sprawozdanie z wyniku,
  sprawozdanie z całkowitych dochodów , sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym , sprawozdanie
  z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, informacje
  dodatk owe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające .
  Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za roczne sprawozdanie finansowe
  Zarząd Spółki jest odpowiedzial ny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
  rachunkowych, rocznego sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie
  z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
  Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej
  oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem Spółki . Zarząd Spółki jest również
  odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną d la sporządzenia rocznego sprawozdania
  finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
  Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowośc i (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku poz. 395 )
  (Ustawa o rachunko wości) Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnienia,
  aby roczne sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta
  Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o t ym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz
  sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki zgodnie z mającymi zastosowanie
  Międzynarodowymi Standardam i Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
  Fina nsowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej
  i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.
  © Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone 2
  Badanie rocznego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień :
   ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
  publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) (Ustawa o biegłych rewidentach),
   Krajowy ch Standard ów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania
  przyjęty ch uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 roku
  z późniejszymi zmianami oraz
   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku
  w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych
  jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Ur z. UE L 158
  z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66) (Rozporządzenie 537/2014).
  Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania
  w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego
  zniekształcenia.
  Celem badania jest uzyskanie wystarczającej pewności co do tego , czy roczne sprawozdanie finansowe jako
  całość zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz nie zawiera
  istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania niezależnego
  biegłego rewidenta zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewność jest wysokim poziomem pewności, ale
  nie gwarantuje, że ba danie przeprowadzone zgodnie z powyżej wskazanymi standardami zawsze wykryje
  istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane
  za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącz nie mogłyby wpłynąć na decyzje
  gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego rocznego sprawozdania finansowego. Ryzyko
  niewyk rycia istotnego zniekształcenia powstałego na skutek oszustwa jest wyższe niż ryzyko niewykrycia
  istotnego zniekształcenia pow stałego na skutek błędu, ponieważ może obejmować zmowy, fałszerstwo, celowe
  pominięcia, wprowadzanie w błąd lub obejście kontroli wewnętrznej i może dotyczyć każdego obszaru prawa
  i regulacji, nie tylko tego bezpośrednio wpływającego na roczne sprawozdanie fina nsowe.
  Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień
  w rocznym sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od
  oceny ryzyka istotnego zniekształcenia rocz nego sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub
  błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej
  w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez Spółkę rocznego sprawozdania fina nsowego,
  w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na
  temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych
  zasad (polityki) rachunkowości, racjo nalności ustalonych przez Zarząd Spółki wartości szacunkowych, jak
  również ocenę ogólnej prezentacji rocznego sprawozdania finansowego.
  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności
  prowadzenia jej spraw przez Zarząd obecnie lub w przyszłości.
  Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią
  podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania. Opinia jest spójna z dodatkowym sprawozdaniem dla
  Komitetu Audytu wydanym z dniem niniejszego sprawozdania z badania.
  Niezależność
  W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident i firma audytorska pozostawali niezależni od
  Spółki zgodnie z przepisami U stawy o biegłych rewidentach, Rozporządzenia 537/2014 oraz zasadami etyki
  zawodowej przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
  Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonan iem oświadczamy, że nie świadczyliśmy usług niebędących
  badaniem, które są zabronione przepisami art. 136 Ustawy o biegłych rewidentach oraz art. 5 ust. 1
  Rozporządzenia 537/2014.  © Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone 3
  Kluczowy biegły rewident i firma audytorska nie świadczyli na rzecz Spółki lub jednostek przez nią
  kontrolowanych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych, które nie zostały ujawnione
  w sprawozdaniu finansowym lub sprawozdaniu z działalności:
  Wybór firmy audytorskiej
  Zostaliśmy wybrani do bada nia rocznego sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej Spółki
  z dnia 24 lipca 2017 roku. Sprawozdania finansowe Spółki badane jest przez Grant Thornton Polska Sp. z o.o.
  Sp. k. po raz pierwszy za rok 2017.
  Najbardziej znaczące rodzaje ryzyka
  W trakcie przeprowadzonego badania zidentyfikowaliśmy poniżej opisane najbardziej znaczące rodzaje ryzyka
  istotnego zniekształcenia, w tym spowodowanego oszustwem oraz opracowaliśmy stosowną reakcję na te
  rodzaje ryzyk a. W przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne dla zrozumienia zidentyfikowanego ryzyka
  oraz wykonanych przez biegłego rewidenta procedur badania, zamieściliśmy również najważniejsze
  spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka.
  Opis rodzaju ryzyka istotnego zniekształcenia
  Reakcja bieg łego rewidenta na zidentyfikowane
  ryzyko oraz w stosownych przypadkach
  najważniejsze spostrzeżenia związane z ryzykiem
  Ryzyko niewłaściwego rozpoznania przychodów
  w odpowiednim okresie sprawozdawczymK
  Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową.
  W odniesieniu do sprzedaży detalicznej klienci
  mają prawo zwrotu towaru, natomiast w
  przypadku sprzedaży hurtowej mogą
  występować specyficzne warunki dostawy i
  związany z tym różny moment transferu ryzyka
  na kontrahentaK
  Spółka zawarła ujawnienie dotyczące
  przychodów ze sprzedaży w nocie nr 6
  Przychody.
  W ramach przeprowadzonego badania
  udokumentowaliśmy nasze zrozumienie procesu
  rozpoznawania przychodów oraz zidentyfikowaliśmy
  kluczowe elementy kontroli wewnętrznej w ramach tego
  procesu. Dla wybranych elementów kontroli
  przeprowadziliśmy testy zgodności.
  Procedury audytowe przeprowadzone w tym obszarze
  obejmowały między innymi:
   przegląd polityki rachunko wości w części
  dotyczącej rozpoznawania przychodów i
  związanych z nimi szacunków
   szczegółowe badania wiarygodności z
  uwzględnieniem analizy transakcji na przełomie
  okresów sprawozdawczych
   procedury analityczne polegające w
  szczególności na:
  o analizie miesięcznych danych oraz
  trendów w podziale na poszczególne
  lokalizacje oraz porównanie ich do
  planów i prognoz
  o analizie sprzedaży i marż w podziale
  na poszczególne lokalizacje i kategorie
  o ana liza przychodów osiąganych na m 2
  powierzchni za badany okres w
  porównaniu do danych porównawczych
  i planów
  Przeprowadzone przez nas procedury nie wykazały
  istotnych nieprawidłowości.
  © Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone 4
  Ryzyko sprzeniewierzenia środków pieniężnych
  z powodu znaczących transakcji gotówkowych.
  W spółce występuje znacząca ilość transakcji
  gotówkowych, co rod zi występowanie istotnego
  ryzyka w tym obszarze.
  Spółka zawarła ujawnienie dotyczące środków
  pieniężnych w nocie nr 18 Środki pieniężne i ich
  ekwiwalenty.
  W ramach przeprowadzonego badania
  zidentyfikowaliśmy kluczowe kontrole wewnętrzne w tym
  obszarze oraz zapoznaliśmy się z wynikami audytów
  wewnętrznych, które są przeprowadzane we wszystkich
  placówkach handlowych. Przeanalizowaliśmy i
  udokumentowaliśmy proces transferu gotówki z placówek
  handlowych, w tym procedury dotyczące kontroli gotówki.
  Procedury przeprowadzone w tym obszarze obejmowały
  również:
   Szczegółowe badania wiarygodności polegające
  uzgodnieniu transferów gotówki ze sklepów do
  wpływów na rachunek bankowy
   Uzgodnienie sald poszczególnych sald kas
  gotówkowych do dok umentacji z inwentaryzacji
   Na wybranej próbie istotnych transakcji
  zweryfikowaliśmy rozliczenie po dniu
  bilansowym środków pieniężnych w drodze
  wykazanych w bilansie spółki na dzień 31
  grudnia 2017 roku
  W wyniku przeprowadzonych procedur nie stwierdziliś my
  istotnych nieprawidłowości.
  Ryzyko ominięcia kontroli wewnętrznej przez
  kierownictwo.
  W ramach badania przeprowadziliśmy następujące
  procedury w zakresie szacunków Zarządu:
   ocena polityki rachunkowości w zakresie
  kalkulacji odpisów aktualizujących
   weryfikacja odpisów aktualizujących należności,
  zapasy, wartość udziałów w jednostkach
  zależnych
   weryfikacja poprawności kalkulacji podatku
  odroczonego i ocenie odzyskiwalności aktywa z
  tytułu podatku odroczonego
   testy na potwierdzenie kompletności i
  poprawności ujęcia pozostałych rezerw
  tworzonych przez Spółkę
  Ponadto przeprowadziliśmy test dziennika w zakresie
  weryfikacji kompletności zapisów, przeprowadziliśmy, na
  wybranej próbie, analizę nietypowych i istotnych
  transakcji , przeprowadziliśmy również analizę próby
  dokumentów księgowanych ręcznie.
  W wyniku przeprowadzonych procedur nie stwierdziliśmy
  istotnych nieprawidłowości.
  © Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone 5
  Opinia
  Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:
   przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia
  2017 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
  2017 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi
  w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości ,
   zostało spo rządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych prawidłowo zgodni e
  z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości ,
   jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz postanowieniami
  statutu Spółki.
  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
  Opinia na temat sprawozdania z działalności
  Nasza opinia o rocznym sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności.
  Za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz innymi obowiązującymi
  przepisami prawa odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Ponadto Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki
  są zobowiązan i do zapewnienia , aby sprawozdani e z działalności spełniało wymagania przewidziane w Ustawie
  o rachunkowości.
  Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, zapoznanie
  się z treścią sprawozdania z działalności i wskazanie, czy zostało ono sporządzo ne zgodnie
  z przepisami oraz czy informacje w nim zawarte są zgodnie z informacjami zawartymi w załączonym rocznym
  sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej
  wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania rocznego sprawozdania finansowego stwierdziliśmy
  w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia, a także wskazanie, na czym polega każde takie istotne
  zniekształcenie.
  Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie
  przepisami , to jest zgodnie z postanowieniami art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra
  Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacj i bieżących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
  przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 133
  z późniejsz ymi zmianami) (Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych) i jest zgodne
  z informacjami zawartymi w załączonym rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczamy, iż
  w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania rocznego sprawozdania finansowego, nie
  stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności isto tnych zniekształceń .
  Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego
  Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są odpowiedzialni za sporządzenie oświadczenia
  o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami prawa.
  W związku z przeprowadzonym badaniem rocznego sprawozdania finansowego, naszym obowiązkiem zgodnie
  z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy emitent obowiązany do złożenia
  oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania
  z działalności, zawarł w tym oświadczeniu informacje wymagane przep isami prawa oraz w odniesieniu do
  określonych informacji wskazanych w tych przepisach lub regulaminach stwierdzenie, czy są one zgodne
  z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.  © Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone 6
  Naszym zdaniem w oświa dczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone
  w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. a, b, g, j, k oraz lit. l Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących
  i okresowych. Informacje wskazane w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. c-f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia
  w sprawie informacji bieżących i okresowych zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są
  zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu
  finansowym.
  Jan Let kiewicz
  Biegły Rewident nr 9530
  Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu
  Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
  Poznań, ul. Abpa Antoniego Baran iaka 88 E, firma audytorska n r 4055
  Poznań, 6 marca 2018 roku.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona SA
ISIN:PLBALTN00014
NIP:586-010-22-92
EKD: 47.11 sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: Ul. Marcina Flisa 4 02-247 Warszawa
Telefon:+48 22 5192000
www:www.baltona.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PRZEDSIĘBIORSTWO ...
2020-04-01 12-04-55
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649