Raport.

PROVECTA IT SA (6/2018) Zaległy raport za 3Q i 4Q 2017r.

Zarząd spółki Provecta IT S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje w załączeniu zaległy raport okresowy za 3 oraz 4 kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.4 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  PROVECTA – IT S.A.
  Raport 3Q 2017r.


  Raport za III Kwartał 2017  Podstawowe informacje o spółce:
  Firma Emitenta: PROVECTA IT S.A.
  Forma prawna: spółka akcyjna
  Kraj siedziby: Polska
  Siedziba spółki: ul. Umińskiego 9B lok. 15, 61-517 Poznań
  Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  Adres internetowy:
  www.provectasa.pl
  Numer KRS: 0000357784
  Numer Regon: 142437089
  Numer NIP: 527-26-29-938
  Zarząd na dzień przekazania Raportu za 3Q 2017:
  Pan Olaf Grelowski – Wiceprezes Zarządu;
  Rada Nadzorcza na dzień przekazania Raportu za 3Q 2 017:
  Pan Piotr Puczyński - Przewodniczący Rady Nadzorcz ej;
  Pan Andrzej Kurek - Członek Rady Nadzorczej;
  Pan
  Piotr Krajewski - Członek Rady Nadzorczej (złożył rezygnacje) ;
  Pan Jarosław Stefańczyk - Członek Rady Nadzorczej;
  Pan Wojciech Ryguła – Członek Rady Nadzorczej;
  Pan Michał Kurek
  – Członek Rady Nadzorczej (złożył rezygnacje );
  Pan Tadeusz Pocałuń – Członek Rady Nadzorczej;
  Kapitał zakładowy Provecta - IT S.A. wynosi 67.780. 062 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt
  tysięcy i sześćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 67.780.062 akcji, o wartości nominalnej 1 zł każda.
  Raport za III Kwartał 2017

  I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

  BILANS – AKTYWA NA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU
  BILANS - AKTYWA

  30.09.2017 30.09.2016
  A. AKTYWA TRWAŁE 61 000 000,00 61 032 857,50
  I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
  2. Wartość firmy
  3. Inne wartości niematerialne i prawne
  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 32 857,50
  1. Środki trwałe 0,00 32 857,50
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  c) urządzenia techniczne i maszyny 32 857,50
  d) środki transportu
  e) inne środki trwałe
  2. Środki trwałe w budowie 0,00
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00
  III. Należności długoterminowe 0,00
  1. Od jednostek powiązanych
  2. Od pozostałych jednostek
  IV. Inwestycje długoterminowe 61 000 000,00 61 000 000,00
  1. Nieruchomości 0,00 0,00
  2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3. Długoterminowe aktywa finansowe 61 000 000,00 61 000 000,00
  a) w jednostkach powiązanych 61 000 000,00 61 000 000,00
  - udziały lub akcje 61 000 000,00 61 000 000,00
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki
  - inne długoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - udziały lub akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki
  - inne długoterminowe aktywa finansowe
  4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00


  Raport za III Kwartał 2017

  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe
  B. AKTYWA OBROTOWE 2 468 365,83 2 480 331,72
  I. Zapasy 83 143,76 385 627,67
  1. Materiały
  2. Półprodukty i produkty w toku
  3. Produkty gotowe
  4. Towary 83 143,76 385 627,67
  5. Zaliczki na dostawy
  II. Należności krótkoterminowe 1 128 418,48 1 910 684,03
  1. Należności od jednostek powiązanych 11 296,71 389 667,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11 296,71 0,00
  - do 12 miesięcy 11 296,71
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne 389 667,00
  2. Należności od pozostałych jednostek 0,00 1 521 017,03
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 1 349 115,38
  - do 12 miesięcy 0,00 1 349 115,38
  - powyżej 12 miesięcy
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 0,00 158 398,38
  c) inne 0,00 13 503,27
  d) dochodzone na drodze sądowej
  III. Inwestycje krótkoterminowe 1 256 803,59 165 641,47
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 256 803,59 165 641,47
  a) w jednostkach powiązanych 1 251 408,37 0,00
  - udziały lub akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki 1 251 408,37
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - udziały lub akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 395,22 165 641,47
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 334,50 165 641,47
  - inne środki pieniężne 60,72
  - inne aktywa pieniężne
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18 378,55
  AKTYWA OGÓŁEM 63 468 365,83 63 513 189,22
  BILANS – PASYWA NA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU


  Raport za III Kwartał 2017

  BILANS - PASYWA

  Wyszczególnione 30.09.2017 30.09.2016
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 60 084 167,93 60 508 466,60
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 67 780 062,00 67 780 062,00
  II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
  III. Udziały (akcje) własne
  IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 1 383 866,20 1 383 866,20
  V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -9 064 313,77 -8 477 966,85
  VIII. Zysk (strata) netto -15 446,50 -177 494,75
  IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 3 384 197,90 3 004 722,62
  I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 6 475,00
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00
  - długoterminowa
  - krótkoterminowa
  3. Pozostałe rezerwy 0,00 6 475,00
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe 0,00 6 475,00
  II. Zobowiązania długoterminowe 223 187,30 0,00
  1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00
  a) kredyty i pożyczki 223 187,30
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) inne zobowiązania finansowe
  d) inne
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 3 146 510,60 2 943 496,31
  1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 225 115,02
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
  - do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne 225 115,02
  2. Wobec pozostałych jednostek 3 146 510,60 2 718 381,29
  a) kredyty i pożyczki 613,83
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) inne zobowiązania finansowe
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 024 718,05 2 602 367,69
  - do 12 miesięcy 3 024 718,05 2 602 367,69
  - powyżej 12 miesięcy
  e) zaliczki otrzymane na dostawy


  Raport za III Kwartał 2017

  f) zobowiązania wekslowe

  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świ adczeń 120 164,80 14 246,02
  h) z tytułu wynagrodzeń 953,75 953,75
  i) inne 674, 00 100 200,00
  3. Fundusze specjalne
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 14 500,00 54 751,31
  1. Ujemna wartość firmy
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 14 500,00 54 751,31
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe 14 500,00 54 751,31
  PASYWA OGÓŁEM 63 468 365,83 63 513 189,22

  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 3 KWARTAŁ 2017 ROKU
  RZIS - PORÓWNAWCZY

  Wyszczególnienie
  01.07.2017-
  30.09.2017
  01.07.2016-
  30.09.2016
  01.01.2017
  -30.09.2017
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NI MI, w
  tym: 0,00
  1 747
  028,20 22 395,73 1 747 028,20
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 20 988,57 22 395,73 20 988,57
  II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00
  1 726
  039,63 1 726 039,63
  B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1 000,00 1 803 767,16 19 193,79 1 940 374,24
  I. Amortyzacja 0,00 842,50 0,00 842,50
  II. Zużycie materiałów i energii 0,00 1 536,60 0,00 1 536,60
  III. Usługi obce 0,00 47 052,73 16 193,79 175 644,11
  IV. Podatki i opłaty, w tym: 0,00 1 943,17 0,00 3 958,87
  - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 0,00 6 000,00
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 000,00 52 551,31 3 000,00 52 551,31
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
  1 699
  840,85 0,00 1 699 840,85
  C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) -1 000,00 -56 738,96 3 201,94 -193 346,04
  D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 0,00 0,00 0,00 24 874,85
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne przychody operacyjne 0,00 0,00 0,00 24 874,85
  E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 0,00 0,00 0,00 1 724,33
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00


  Raport za III Kwartał 2017

  III. Inne koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 1 724,33
  F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) -1 000,00 -56 738,96 3 201,94 -170 195,52
  G. PRZYCHODY FINANSOWE 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  H. KOSZTY FINANSOWE 2 200,00 0,00 18 647,82 7 299,23
  I. Odsetki 0,00 0,00 0,00 7 299,23
  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 7 299,23
  II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne 2 200,00 0,00 18 647,62 0,00
  I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H ) -3 200,00 -56 738,96 -15 446,50 -177 494,75
  J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00
  K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J) -3 200,00 -56 738,96 -15 446,50 -177 494,75
  L. PODATEK DOCHODOWY 0,00 0,00 0,00 0,00
  M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU 0,00 0,00 0,00 0,00
  N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) -3 200,00 -56 738,96 -15 446,50 -177 494,75

  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE ZA 3 KWARTAŁ 2017 ROKU
  Rachunek przepływów pieniężnych

  Wyszczególnienie
  01.07.2017-
  30.09.2017
  01.07.2016-
  30.09.2016
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPE RACYJNEJ
  I. Zysk (strata) netto -3 199,00 -56 739,61 -15 445,50 -177 494,75
  II. Korekty razem 3 198,96 277 323,67 16 694,28 264 930,20
  1. Amortyzacja 0,00 842,50 0,00 842,50
  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 -1447,62 0,00
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidend y) 0,00 0,00 0,00 7 229,23
  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00
  5. Zmiana stanu rezerw -1 000,00 0,00 -5 000,00 1 525,00
  6. Zmiana stanu zapasów 0,00 385 627,67 0,00 385 627,67
  7. Zmiana stanu należności -230,00 2 215 871,39 1 130 127,12 2 255 935,87
  8. Zmiana stanu zobowiązań
  krótkoterminowych,(z wyjątkiem pożyczek i
  kredytów) 2 430,00 -2 356 691,78 -1 107 568,84 -2 422 672,83
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowy ch 0,00 31 672,76 0,00 36 372,76


  Raport za III Kwartał 2017

  10. Inne korekty 1 998,96 0,00 583,62 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (I+/-II) 0,00 220 584,06 1 248,78 87 435,45
  B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
  oraz
  rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz
  wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00
  - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
  - spłata udzielonych pożyczek
  długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne wpływy z aktywów finanso wych 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Wydatki 0,00 33 700,00 0,00 33 700,00
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
  oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 33 700,00 0,00 33 700,00
  2. Inwesty cje w nieruchomości oraz wartości
  niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00
  - nabycie aktywów finansowych 0 ,00 0,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne net to z działalności
  inwestycyjnej (I-II) 0,00 -33 700,00 0,00 -33 700,00
  C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FIN ANSOWEJ
  I. Wpływy 0,00 -21 242,59 0,00 111 906,02
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji
  akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat
  do kapitału 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Kredyty i pożyczki 0,00 -21 242,59 0,00 111 906,02
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatk i
  z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00


  Raport za III Kwartał 2017

  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
  finansowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  8. Odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00
  9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej (I-II) 0,00 -21 242,59 0,00 111 906,02
  D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/ -
  B.III +/- C.III) 0,00 165 641,47 1 248,78 165 641,47
  E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW
  PIENIĘŻNYCH, W TYM 0,00 165 641,47 -1 447,00 165 641,47
  - zmiana stanu środków pieniężnych z
  tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 -1 447,00 0,00
  F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 0,00 0,00 5 593,44 0,00
  G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/ - D),
  W TYM 0,00 165 641,47 5 395,22 165 641,47

  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE ZA 3 KWARTAŁ 2017 ROKU

  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

  Wyszczególnienie 30.09.2017 30.09.2016
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 60 099 614,43 -314 038,65
  - korekty błędów podstawowych
  - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B O), po korektach
  60 099 614,43 -314 038,65
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 67 780 062,00 6 780 062,00
  1.1 . Zmiany kapitału podstawowego 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu)
  - wydanie udziałów (emisji akcji)
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  - umorzenia udziałów (akcji)
  1.2. Ka pitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 67 780 062,00 6 780 062,00
  2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
  0,00 0,00
  2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu)
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
  0,00 0,00
  3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00
  3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych 0,00 61 000 000,00
  a) zwiększenie 61 000 000,00
  b) zmniejszenie
  3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00


  Raport za III Kwartał 2017

  4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 383 866,20 1 383 866,20
  4.1. Zmiany kapitału (funduszu) z apasowego 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej
  - z podziału zysku (ustawowo)
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo min imalną
  wartość)
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - pokrycia straty
  4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
  1 383 866,20 1 383 866,20
  5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na p oczątek okresu
  0,00 0,00
  5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
  0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu)
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  - zbycia środków trwałych
  5.2. Kapita ł (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
  0,00 0,00
  6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na począ tek okresu
  0,00 0,00
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerw owych
  0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu)
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
  0,00 0,00
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -8 477 966,85 -8 477 966,85
  7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00
  - korekty błędów podstawowych
  - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
  7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
  0,00 0,00
  7.3. Zmiany zysku z lat ubiegł ych 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu)
  - podziału zysku z lat ubiegłych
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
  7.5. Strata z lat ubiegłyc h na początek okresu -8 477 966,85 -8 477 966,85
  - korekty błędów podstawowych
  - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
  7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
  -8 477 966,85 -8 477 966,85
  7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu)


  Raport za III Kwartał 2017

  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
  -586 346,92
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -9 064 313,77 -8 477 966,85
  7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -9 064 313,77 -8 477 966,85
  8. Wynik netto -15 446,50 -177 494,75
  a) zysk netto
  b) strata netto -15 446,50 -177 494,75
  c) odpisy z zysku
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 60 084 167,93 60 508 466,60
  III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego
  podziału zysku (pokrycia straty) 60 084 167,93 60 508 466,60

  I. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE
  O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚ CI
  Emitent w okresie sprawozdawczym nie zmieniał stosowany ch w spółce zasad rachunkowości.

  Szczegółowy opis najważniejszych zasad rachunkowości st osowanych przez Spółkę zamieszczony
  został w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2015 rok, opublikowanym w dniu 16
  czerwca 2016 roku.

  II. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPO WODZEŃ EMITENTA W
  OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJW AŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I
  ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA
  OSIĄGNIĘTE WYNIKI
  W trzecim kwartale 2017r. Emitent nie osiagnął znaczących p rzychodów z działalności
  operacyjnej.

  III. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUB LIKOWANYCH PROGNOZ
  WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWAN YCH W RAPORCIE
  KWARTALNYM
  Spółka nie publikowała prognoz finansowych.

  IV. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH
  REALIZACJI
  Nie dotyczy

  V. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZA NIA ROZWIĄZAŃ
  INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
  Nie dotyczy

  VI. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSK AZANIEM JEDNOSTEK
  PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
  Provecta IT S.A. posiada na dzień sporządzenia niniejszego spraw ozdania 49,2% udziałów w spółce
  Provecta It Sp. z o.o. .tym samym będąc jej mniejszościowym udziałowcem.


  Raport za III Kwartał 2017

  VII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ
  FINANSOWYCH
  Nie dotyczy


  VIII. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE W SKAZANIEM AKCJONARIUSZY
  POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJ MNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM
  ZGROMADZENIU
  Akcjonariat Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
  Michał Kurek 9 791 196 14,45% 9 791 196 14,45%
  Piotr Bolesta 8 787 016 12,96% 8 787 016 12,96%
  Black Swan Investment 6 408 971 9,46% 6 408 971 9,46%
  Rafał Twarowski 6 271 647 9,25% 6 271 647 9,3%
  Advantum 1 5 733 781 8,46% 5 733 781 8,46%
  Andrzej Wawrzyniec Kurek 5 084 081 7,50% 5 084 081 7,50%
  Michał Wojciech Pietrzykowski 4 267 881 6,30% 4 267 881 6,30%
  Holender Venture B. V. 4 079 315 6,02% 4 079 315 6,02%
  For Your Solutions B. V. 4 079 315 6,02% 4 079 315 6,02%
  Pozostali 13 276 859 19,59% 13 276 859 19,59%
  Razem 67 780 062 100,0% 67 780 062 100,0%

  IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZE Z EMITENTA NA DZIEŃ
  PRZEKAZANIA RAPORTU, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY
  Forma zatrudnienia Liczba zatrudnionych Liczba pełn ych etatów
  Umowa o pracę brak 0
  Umowa inne brak 0

  Wiceprezes Zarządu
  Olaf Grelowski  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik  PROVECTA – IT S.A.
  Raport 4Q 2017r.


  Raport za IV Kwartał 2017  Podstawowe informacje o spółce:
  Firma Emitenta: PROVECTA IT S.A.
  Forma prawna: spółka akcyjna
  Kraj siedziby: Polska
  Siedziba spółki: ul. Umińskiego 9B lok. 15, 61-517 Poznań
  Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  Adres internetowy:
  www.provectasa.pl
  Numer KRS: 0000357784
  Numer Regon: 142437089
  Numer NIP: 527-26-29-938
  Zarząd na dzień przekazania Raportu za 4Q 2017:
  Pan Olaf Grelowski – Wiceprezes Zarządu;
  Rada Nadzorcza na dzień przekazania Raportu za 4Q 2 017:
  Pan Piotr Puczyński - Przewodniczący Rady Nadzorcz ej;
  Pan Andrzej Kurek - Członek Rady Nadzorczej;
  Pan
  Piotr Krajewski - Członek Rady Nadzorczej (złożył rezygnacje) ;
  Pan Jarosław Stefańczyk - Członek Rady Nadzorczej;
  Pan Wojciech Ryguła – Członek Rady Nadzorczej;
  Pan Michał Kurek
  – Członek Rady Nadzorczej (złożył rezygnacje );
  Pan Tadeusz Pocałuń – Członek Rady Nadzorczej;
  Kapitał zakładowy Provecta - IT S.A. wynosi 67.780. 062 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt
  tysięcy i sześćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 67.780.062 akcji, o wartości nominalnej 1 zł każda.
  Raport za IV Kwartał 2017

  I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

  BILANS – AKTYWA NA 31 GRUDZIEŃ 2017 ROKU
  BILANS - AKTYWA

  30.12.2017 30.12.2016
  A. AKTYWA TRWAŁE 61 000 000,00 61 000 000,00
  I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
  2. Wartość firmy
  3. Inne wartości niematerialne i prawne
  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
  1. Środki trwałe 0,00 0,00
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  c) urządzenia techniczne i maszyny
  d) środki transportu
  e) inne środki trwałe
  2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  1. Od jednostek powiązanych
  2. Od pozostałych jednostek
  IV. Inwestycje długoterminowe 61 000 000,00 61 000 000,00
  1. Nieruchomości 0,00 0,00
  2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3. Długoterminowe aktywa finansowe 61 000 000,00 61 000 000,00
  a) w jednostkach powiązanych 61 000 000,00 61 000 000,00
  - udziały lub akcje 61 000 000,00 61 000 000,00
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki
  - inne długoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - udziały lub akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki
  - inne długoterminowe aktywa finansowe
  4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00


  Raport za IV Kwartał 2017

  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe
  B. AKTYWA OBROTOWE 2 469 607,83 3 586 381,17
  I. Zapasy 83 143,76 83 143,76
  1. Materiały
  2. Półprodukty i produkty w toku
  3. Produkty gotowe
  4. Towary 83 143,76 83 143,76
  5. Zaliczki na dostawy
  II. Należności krótkoterminowe 1 129 660,48 2 258 545,60
  1. Należności od jednostek powiązanych 11 296,71 27 296,71
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11 296,71 27 296,71
  - do 12 miesięcy 11 296,71 27 296,71
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  2. Należności od pozostałych jednostek 1 118 363,77 2 231 248,89
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 088 163,30 1 057 910,55
  - do 12 miesięcy 1 088 163,30 1 057 910,55
  - powyżej 12 miesięcy
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 1 472,00 1 144 609,87
  c) inne 28 728,47 28 728,47
  d) dochodzone na drodze sądowej
  III. Inwestycje krótkoterminowe 1 256 803,59 1 244 691,81
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 256 803,59 1 244 691,81
  a) w jednostkach powiązanych 1 251 408,37 1 239 098,37
  - udziały lub akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki 1 251 408,37 1 239 098,37
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach
  - udziały lub akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 395,22 5 593,44
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 334,50 5 578,53
  - inne środki pieniężne 60,72 14,91
  - inne aktywa pieniężne
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  AKTYWA OGÓŁEM 63 469 607,83 64 586 381,17  Raport za IV Kwartał 2017


  BILANS – PASYWA NA 31 GRUDZIEŃ 2017 ROKU

  BILANS - PASYWA

  Wyszczególnione 31.12.2017 31.12.2016
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 60 078 767,93 60 099 614,43
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 67 780 062,00 67 780 062,00
  II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00
  III. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 1 383 866,20 1 383 866,20
  V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
  VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -9 064 313,77 -8 477 966,85
  VIII. Zysk (strata) netto -20 846,50 -586 346,92
  IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 3 390 839,90 4 486 766,74
  I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00
  - długoterminowa
  - krótkoterminowa
  3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe
  II. Zobowiązania długoterminowe 223 187,30 223187,30
  1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2. Wobec pozostałych jednostek 223 187,30 223 187,30
  a) kredyty i pożyczki 223 187,30 223 187,30
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) inne zobowiązania finansowe
  d) inne
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 3 153 152,60 4 254 079,44
  1. Wobec jednostek powiązanych
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
  - do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  2. Wobec pozostałych jednostek 3 153 152,60 4 254 079,44
  a) kredyty i pożyczki
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) inne zobowiązania finansowe
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 031 360,05 2 989 412,02


  Raport za IV Kwartał 2017

  - do 12 miesięcy 3 031 360,05 2 989 412,02
  - powyżej 12 miesięcy
  e) zaliczki otrzymane na dostawy
  f) zobowiązania wekslowe

  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świ adczeń 120 164,80 1 263 713,67
  h) z tytułu wynagrodzeń 953,75 953,75
  i) inne 674,00 0,00
  3. Fundusze specjalne
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 14 500,00 9 500,00
  1. Ujemna wartość firmy
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 14 500,00 9 500,00
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe 14 500,00 9 500,00
  PASYWA OGÓŁEM 63 469 607,83 64 586 381,17

  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 4 KWARTAŁ 2017 ROKU
  RZIS - PORÓWNAWCZY

  Wyszczególnienie
  01.10.2017 -
  31.12.2017
  01.10.2016 -
  31.12.2016
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2016 -
  31.12.2016
  A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: 0,00 720 042,73 22 395,73 2 467 070,93
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 213 588,28 0,00 234 576,85
  II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 506 454,45 22 395,73 2 232 494,08
  B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 5 400,00 984 860,91 24 593,79 2 925 235,15
  I. Amortyzacja 0,00 700,59 0,00 1 543,09
  II. Zużycie materiałów i energii 0,00 -1 225,34 0,00 311,26
  III. Usługi obce 5 400,00 -9 116,90 21 593,79 166 527,21
  IV. Podatki i opłaty, w tym: 0,00 16 974,60 0,00 20 933,47
  - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 -6 000,00 0,00 0,00
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 -17 068,31 3 000,00 35 483,00
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 1 000 596,27 0,00 2 700 437,12
  C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) -5 400,00 -264 818,18 -2 198,06 -458 164,22
  D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 0,00 -24 874,60 0,00 0,00
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne przychody operacyjne 0,00 -24 874,60 0,00 0,00
  E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 0,00 -1 724,33 0,00 0,00
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00


  Raport za IV Kwartał 2017

  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 0,00 -1 724,33 0,00 0,00
  F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) -5 400,00 -287 968,45 -2 198,06 -458 163,97
  G. PRZYCHODY FINANSOWE 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  H. KOSZTY FINANSOWE 0,00 120 883,72 18 647,82 128 182,95
  I. Odsetki 0,00 8 554,32 0,00 15 853,55
  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne 0,00 112 329,40 18 647,62 112 329,40
  I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H ) -5 400,00 -408 852,17 -20 846,50 -586 346,92
  J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00
  K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J) -5 400,00 -408 852,17 -20 846,50 -586 346,92
  L. PODATEK DOCHODOWY 0,00 0,00 0,00 0,00
  M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU 0,00 0,00 0,00 0,00
  N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) -5 400,00 -408 852,17 zł -20 846,50 -586 346,92

  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE ZA 4 KWARTAŁ 2017 ROKU
  Rachunek przepływów pieniężnych

  Wyszczególnienie
  01.10.2017 -
  31.12.2017
  01.10.2016 -
  31.12.2016
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2016 -
  31.12.2016
  A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
  OPERACYJNEJ
  I. Zysk (strata) netto -5 401,00 -408 852,17 -20 846,50 -586 346,92
  II. Korekty razem 5 401,00 1 825 268,02 22 095,28 1 833 409,75
  1. Amortyzacja 0,00 700,59 0,00 1 543,09
  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 88 229,40 -1 447,62 88 229,40
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidend y) 0,00 11 138,07 0,00 18 437,30
  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00
  5. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 -5 000,00 0,00
  6. Zmiana stanu zapasów 0,00 -83 143,76 0,00 -83 143,76
  7. Zmiana stanu należności -1 242,00 -1 074 976,77 1 128 885,12 -1 074 976,77
  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkotermino wych,
  -1 100 926,84
  2 864 671,96 (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 6 642,00 2 864 671,96


  Raport za IV Kwartał 2017

  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0,00 9 500,00 0,00 9 500,00
  10. Inne korekty 0,00 9 148,53 584,62 9 148,53
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności opera cyjnej
  (I+/-II) 0,00 1 416 415,85 1 248,78 1 247 062,83
  B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INW ESTYCYJNEJ
  I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości ora z
  wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00
  - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne wpływy z aktywów finanso wych 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Wydatki 0,00 1 543,09 0,00 1 543,09
  1. Nabycie wartości niematerialnych i
  prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 1 543,09 0,00 1 543,09
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz
  wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00
  - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  (I-II) 0,00 -1 543,09 0,00 -1 543,09
  C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FIN ANSOWEJ
  I. Wpływy 0,00 85 046,99 0,00 85 046,99
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i
  innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Kredyty i pożyczki 0,00 85 046,99 0,00 85 046,99
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Wydatki 0,00 1 324 973,29 0,00 1 324 973,29
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu
  podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 1 346 055,36 0,00 1 346 055,36
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00


  Raport za IV Kwartał 2017

  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
  finansowego 0,00 0 0,00
  8. Odsetki 0,00 -5 856,87 0,00 -5 856,87
  9. Inne wydatki finansowe 0,00 -15 225,20 0,00 -15 225,20
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -
  II) 0,00 -1 239 926,30 0,00 -1 239 926,30
  D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/ - B.III +/ -
  C.III) 0,00 174 946,46 1 248,78 5 593,44
  E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W
  TYM 0,00 0,00 -1 447,00 5 593,44
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
  kursowych 0,00 0,00 -1 447,00 0,00
  F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 0,00 0,00 5 593,44 0,00
  G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W T YM 0,00 174 946,46 5 395,22 5 593,44

  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE NA 4 KWARTAŁ 2017 ROKU

  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 60 099 614,43 -254 842,86
  - korekty błędów podstawowych
  - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na po czątek okresu (BO), po korektach
  60 099 614,43 -254 842,86
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 67 780 062,00 6 780 062,00
  1.1. Zmiany kapitału podstawowego 0,00 61 000 000,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 61 000 000,00
  - wydanie udziałów (emisji akcji) 0,00 61 000 000,00
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  - umorzenia udziałów (akcji)
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 67 780 062,00 67 780 062,00
  2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
  0,00 0,00
  2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu)
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  2.2. Nale żne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
  0,00 0,00
  3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00
  3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00
  4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 383 866,20 1 383 866,20


  Raport za IV Kwartał 2017

  4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu)
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej
  - z podziału zysku (ustawowo)
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną
  wartość)
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  - pokr ycia straty
  4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1 383 866,20 1 383 866,20
  5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00
  5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyce ny 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu)
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  - zbycia środków trwałych
  5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
  0,00 0,00
  6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
  0,00 0,00
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerw owych 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu)
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwo we na koniec okresu
  0,00 0,00
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -8 477 966,85 -8 418 771,06
  7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00
  - korekty błędów podstawowych
  - skut ki zmian zasad (polityki) rachunkowości
  7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00
  7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu)
  - podziału zysku z lat ubiegłych
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
  7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -8 477 966,85 -8 418 771,06
  - korekty błędów podstawowych
  - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
  7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -8 477 966,85 -8 418 771,06
  7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych -586 346,92 -59 195,79
  a) zwiększenie (z tytułu) -586 346,92 -59 195,79
  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -586 346,92 -59 195,79
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -9 064 313,77 -8 477 966,85
  7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -9 064 313,77 -8 477 966,85
  8. Wynik netto -20 846,50 -586 346,92


  Raport za IV Kwartał 2017

  a) zysk netto
  b) strata netto -20 846,50 -586 346,92
  c) odpisy z zysku
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 60 078 767,93 60 099 614,43
  III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego
  podziału zysku (pokrycia straty)

  I. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE
  O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚ CI
  Emitent w okresie sprawozdawczym nie zmieniał stosowany ch w spółce zasad rachunkowości.

  Szczegółowy opis najważniejszych zasad rachunkowości sto sowanych przez Spółkę zamieszczony
  został w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2015 rok, opublikowanym w dniu 16
  czerwca 2016 roku.

  II. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPO WODZEŃ EMITENTA W
  OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJW AŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I
  ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA
  OSIĄGNIĘTE WYNIKI
  W czwartym kwartale 2017r. Emitent nie osiagnął znaczących p rzychodów z działalności
  operacyjnej.

  III. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUB LIKOWANYCH PROGNOZ
  WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWAN YCH W RAPORCIE
  KWARTALNYM
  Spółka nie publikowała prognoz finansowych.

  IV. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH
  REALIZACJI
  Nie dotyczy

  V. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZA NIA ROZWIĄZAŃ
  INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
  Nie dotyczy

  VI. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSK AZANIEM JEDNOSTEK
  PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
  Provecta IT S.A. posiada na dzień sporządzenia niniejszego spraw ozdania 49,2% udziałów w spółce
  Provecta It Sp. z o.o. .tym samym będąc jej mniejszościowym udziałowcem.
  VII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ
  FINANSOWYCH
  Nie dotyczy  Raport za IV Kwartał 2017


  VIII. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE W SKAZANIEM AKCJONARIUSZY
  POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJ MNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM
  ZGROMADZENIU
  Akcjonariat Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
  Michał Kurek 9 791 196 14,45% 9 791 196 14,45%
  Piotr Bolesta 8 787 016 12,96% 8 787 016 12,96%
  Black Swan Investment 6 408 971 9,46% 6 408 971 9,46%
  Rafał Twarowski 6 271 647 9,25% 6 271 647 9,3%
  Advantum 1 5 733 781 8,46% 5 733 781 8,46%
  Andrzej Wawrzyniec Kurek 5 084 081 7,50% 5 084 081 7,50%
  Michał Wojciech Pietrzykowski 4 267 881 6,30% 4 267 881 6,30%
  Holender Venture B. V. 4 079 315 6,02% 4 079 315 6,02%
  For Your Solutions B. V. 4 079 315 6,02% 4 079 315 6,02%
  Pozostali 13 276 859 19,59% 13 276 859 19,59%
  Razem 67 780 062 100,0% 67 780 062 100,0%

  IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZE Z EMITENTA NA DZIEŃ
  PRZEKAZANIA RAPORTU, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY
  Forma zatrudnienia Liczba zatrudnionych Liczba pełn ych etatów
  Umowa o pracę brak 0
  Umowa inne brak 0

  Wiceprezes Zarządu
  Olaf Grelowski  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Provecta IT SA
ISIN:PLFIP0000018
NIP:5272629938
EKD: 64.20 działalnośc holdingów finansowych
Adres: ul. Umińskiego 9B/15 61-517 Poznań
Telefon:061 8166152
www:www.fipsa.pl
Komentarze o spółce PROVECTA IT
2021-06-18 17-06-03
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor