Raport.

PROTEKTOR SA (12/2021) Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej.

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Emitent" lub "Spółka"), realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR), informuje, że w dniu 12 maja 2021 roku Spółka zawarła ze spółką Conecta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Odbiorca") umowę o współpracy ("Umowa").
W Umowie strony uregulowały warunki, na jakich będzie odbywać się ich współpraca w okresie jej obowiązywania. Umowa została zawarta na czas oznaczony do 5 kwietnia 2024 roku, z możliwością jej wypowiedzenia za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Strony przewidziały także możliwość przedłużenia Umowy na kolejne roczne okresy.
Strony ustaliły, że Odbiorca osiągnie poziom obrotów produktami w postaci obuwia BHP oraz akcesoriów (w tym masek) dostarczanymi przez Spółkę w wysokości netto nie niższej niż:
a) 700.000 złotych w okresie do 31 grudnia 2021,
b) 300.000 złotych w roku kalendarzowym 2022 (założenia estymowane),
c) 2.000.000 złotych w roku kalendarzowym 2023 (założenia estymowane).
Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR). W ocenie Zarządu może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Emitenta i jego wynik finansowy.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Protektor SA
ISIN:PLLZPSK00019
NIP:712-010-29-59
EKD: 19.30 produkcja obuwia
Adres: ul. Kunickiego 20-24 20-417 Lublin
Telefon:+48 81 5322231
www:www.protektorsa.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PROTEKTOR
2021-09-16 18-09-25
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor