Raport.

PROTEKTOR SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2019 półrocze/2018 półrocze / 2019 półrocze/2018 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży 50 164 55 536 11 699 13 100 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 905 20 225 4 409 4 771 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 781 3 434 649 810 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 262 3 156 528 744 Zysk (strata) netto grupy kapitałowej 795 1 800 185 425 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 549 1 400 128 330 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (353) 685 (82) 162 Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (371) (625) (87) (147) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 878 (1 528) 205 (360) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 154 (1 468) 37 (345) Średni kurs PLN / EUR 4,2880 4,2395 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Aktywa razem 102 398 87 293 24 082 20 301 Aktywa trwałe 36 735 24 115 8 639 5 608 Aktywa obrotowe 65 663 63 178 15 443 14 693 Zobowiązania razem 48 450 33 505 11 395 7 792 Zobowiązania długoterminowe 16 611 6 483 3 907 1 508 Zobowiązania krótkoterminowe 31 839 27 022 7 488 6 284 Kapitał własny 53 948 53 788 12 688 12 509 Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 52 112 52 157 12 256 12 130 Kapitał zakładowy 9 572 9 572 2 251 2 226 Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600 Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,03 (0,03) 0,01 (0,01) Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,03 (0,03) 0,01 (0,01) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 2 283 531 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,12 0,03 Kurs PLN / EUR na koniec okresu 4,2520 4,3000 Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży 14 268 15 130 3 327 3 569 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 019 2 650 471 625 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (348) (939) (81) (221) Zysk (strata) przed opodatkowaniem 243 23 57 5 Zysk (strata) netto 331 28 77 7 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (879) (965) (205) (228) Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 1 278 2 163 298 510 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (699) (1 528) (163) (360) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (301) (330) (70) (78) Średni kurs PLN / EUR 4,2880 4,2395 Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Aktywa razem 65 733 54 606 15 459 12 699 Aktywa trwałe 41 014 31 743 9 646 7 382 Aktywa obrotowe 24 719 22 863 5 813 5 317 Zobowiązania razem 34 232 23 435 8 051 5 450

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor
  za okres od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku

  1

  GRUPA KAPITAŁOWA

  PROTEKTOR

  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

  GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR

  ZA I PÓŁROCZE 201 9 ROKU  Wrzesień 201 9
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor
  za okres od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku

  2
  SPIS TREŚCI:
  Wstępne informacje o Grupie Kapitałowe j Protektor ................................ ................................ ................ 3
  1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodze ń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz
  z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta wskazani e czynników i zdarzeń, w tym o
  nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe ....................... 6
  2. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego ... 7
  3. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania
  lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podział u,
  restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w
  przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów
  nie ma obowiązku lub może nie sporząd zać skonsolidowa nych sprawozdań finansowych – dodatkowo
  wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji ................................ ................................ . 10
  4. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowa nych prognoz
  wyników na dany rok, w świetle wyników zapr ezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do
  wyników prognozowanych ……………………………………………………………………………………….12
  5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośred nio przez podmioty zależne co
  najmniej 5% ogólnej liczby głos ów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu
  kwartalnego w raz ze wskazaniem liczby akcji posiadanych przez te podmioty, procentowego udziału tych
  akcji w kapitale zakładowym, l iczby głosów z nich wynikających oraz procentowego udziału tych akcji w
  ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, a także wskazanie z mian w strukturze własności
  znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okres owego ..12
  6. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i
  nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie
  posiadania, w okresie od dnia prz ekazania poprzedniego raportu okresowego, odrębnie dla każdej z tych
  osób ………………………………………………………………………………………………………………..14
  7. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed są dem, organem właściwym dla
  postępowania arbi trażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz
  wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości
  przedmiotu sporu, daty wszczęcia po stępowania, stron wszc zętego postępowania or az stanowiska
  emitenta ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 15
  8. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z
  podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe, wraz ze wskazaniem
  ich wartości, przy czym informacje do tyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według
  rodzaju, z wyją tkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do
  zrozumi enia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta ....................... 15
  9. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub
  pożyczki lub ud zieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu,
  jeżeli łączna w artość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca ................................ ............... 15
  10. Inne informacje, które zdan iem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej,
  finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
  realizacji zobowiązań przez emitenta ................................ ................................ ................................ ..... 15
  11. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki
  w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału ................................ ................................ ..................... 17
  12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Protektor ................................ ..... 18


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor
  za okres od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku

  3
  Wstępne informacje o Grupie Kapitałowej Protektor

  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
  PROTEKTOR Spółka Akcyjna (dalej: PROTEKTOR S.A.) jest podmiotem dominującym Grupy
  Kapitałowej Protektor. Spółka posiada osobowość prawną, działa na podstawie przepisów prawa
  polskiego na obszarze Polski, a poprzez nabycie spółek zależnych – także za granicą. Zarejestrowana
  jest w Sądzie Rejonow ym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Go spodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033534. Siedzibą Spółki jest Lublin.
  Branża według klasyfikacji przyjętej przez rynek regulowany: przemysł lekki.
  Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności przedmiotem działalności PROTEKTOR S.A. jest ( :
  1) produkcja obuwia (15.20.Z),
  2) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z),
  3) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych
  sklepach (47.72.Z),
  4) działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobó w
  futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z),
  5) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
  6) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
  7) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawi onymi (68.20.Z) ,
  8) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
  indziej nies klasyfikowana (77.39.Z),
  9) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
  10) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
  indziej niesklasyfi kowana (82.99.Z) ,
  11) transport drogowy towarów (49.41.Z) ,
  12) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
  13) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
  14) działalność związana z doradztwem w z akresie informatyki (62.02 .Z),
  15) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
  16) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
  (62.09.Z),
  17) działalność prawnicza (69.10.Z),
  18) działalność rac hunkowo -księgowa; doradztw o podatkowe (69.20.Z),
  19) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów
  finansowych (70.10.Z),
  20) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  (70.22.Z),
  21) działalność agencji reklamowych (7 3.11.Z),
  22) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
  23) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
  niesklasyfikowana (74.90.Z),
  24) dzia łalność związana z wyszukiwaniem mie jsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  (78.10.Z),
  25) działaln ość age ncji pracy tymczasowej (78.20.Z),
  26) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
  27) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
  28) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjal istyczna
  działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19 .Z),
  29) działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),
  30) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor
  za okres od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku

  4
  31) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredy towe (82.91.Z)
  32) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów
  przemysłowych (PKD 46.12.Z),
  33) sprzedaż hurtowa skór (PKD 46.24.Z),
  34) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych ( PKD 46.41.Z),
  35) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46 .75.Z),
  36) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
  37) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z).


  POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR  HISTORIA GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR

  PROTEKTOR Spółka Akcyjna rozpoczęła s woją działalność w 1944 roku. Od 1998 roku Spółk a
  notowan a jest na GPW w Warszawie.
  W dniu 31 maja 2007 roku PROTEKTOR S.A. nabył 75% udziałów ABEBA Spezialschuh -Ausstatter
  GmbH oraz Inform Brill GmbH – z siedzibą w Niemczech. W dniu 25 listopada 2009 rok u Protektor S.A.
  naby ł pozostałe 25% udziałów spółek ABEBA oraz Inform i tym samym stał się ich 100% właścicielem.

  RADA NADZORCZA PROTEKTOR S.A.

  Skład Rady Nadzorczej na 30 czerwca 201 9 roku:
  ▪ Wojciech Sobczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej ,
  ▪ Marzena C zapaluk – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  ▪ Marek Młotek -Kucharczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej ,
  ▪ Piotr Krzyżewski – Członek Rady Nadzorczej .

  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor
  za okres od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku

  5
  ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ PROTEKTOR S.A. W I PÓŁROCZU 201 9 I DO DNIA PUBLIKACJI
  SKONSOLIDOWANE GO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU :

  - w dniu 24 kwietnia 2019 roku Pan Andrzej Kasperek, Przewodniczący Rady Nadzorczej złożył
  rezygnację z pełnionej funkcji ze sku tkiem natychmiastowym. (Raport bieżący 12/2019) ,
  - w dniu 24 kwietnia 2019 roku Pan Wojciech Sobczak z ostał wybrany do pełnienia funkcji
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej. (Raport bieżący 13/2019) ,
  - w dniu 26 czerwca 2019 roku Pan Jakub Karnowski, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  złożył rezygnację z pełnionej funkcji. (Raport bieżący 33/2019) ,
  - w dniu 26 czerwca 2019 roku Pan Andrzej Kasperek, Członek Rady Nadzorczej, złożył rezygnację
  z pełnionej funkcji. (Raport bieżący 34/2019) ,
  - w dniu 26 czerwca 2019 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pow ołało Panią Marzenę Czapaluk
  oraz Pana Tomasza Mal ickiego do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorc zej (Raport bieżący 35/2019
  i 36/2019) ,
  - w dniu 1 lipca 2019 roku Pan Wojciech Sobczak, Przewodniczący Rady Nadzorczej złożył rezygnację
  z pełnionej funkcj i. (Raport bieżący 40/2019) ,
  - w dniu 1 lipca 2019 roku Pan Tomasz Malicki został wybrany do pełnienia funkcji Przewodniczącego
  Rady Nadzorczej. (Raport bieżący 41/2019) ,
  - w dniu 1 lipca 2019 roku Pani Marzena C zapaluk została wybrana do pełnienia funkcji Zastępcy
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej. (Rapor t bieżący 42/2019) ,
  - w dniu 23 lipca 2019 roku Pan Tomasz Malicki, Przewodniczący Rady Nadzorczej złożył rezygnację
  z pełnionej funkcji. (Raport bieżący 46/2019) ,
  - w dniu 23 lipca 2019 roku Pan Wojciech Sobczak został wybrany do pełnienia funkcji Przewod niczącego
  Rady Nadzorczej. (Raport bieżący 47/2019) ,
  - w dniu 23 września 2019 roku Pani Marzena Czapaluk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  złożyła rezygnację z pełnionej funkcji (Raport bieżący 61/2019).
  - w dniu 24 września 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołano Pana Dariusza
  Formelę oraz Pana Tomasza Pisulę d o pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (Rapor t bieżący nr
  63/2019 ).


  ZARZĄD PROTEKTOR S.A.:

  Skład Zarządu na 30 czerwca 201 9 roku:
  ▪ Andrzej Filip Wojciechowski - Prezes Zarządu,
  ▪ Barbara Lehnert -Bauckhage - Członek Zarządu ,
  ▪ Sławomir Baniak - Członek Zarządu .

  ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU PROTEKTOR S.A. W I PÓŁROCZU 201 9 I DO DNIA PUBLIKACJI
  SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU:

  - w dniu 24 maja 201 9 roku Pan Andrzej Filip Wojciechowski , Prezes Zarządu Emitenta, złożył rezygnację
  z pełnionej funkcji za skutkiem n a dzień 31 lipca 2019 roku . (Raport bieżący 20/2019) ,
  - w dniu 1 lipca 2019 roku Pan Sławomir Baniak, Członek Zarządu Emitenta, złożył rezygnację z pe łnionej
  funkcji za skutkiem na dzień 31 lipca 2019 roku. (Raport bieżący 39/2019) ,
  - w dniu 23 lipca 2019 roku Pan Tomasz Malicki został wybrany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
  z początkiem dnia 1 sierpnia 2019 roku.

  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor
  za okres od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku

  6
  1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okre sie, którego dotyczy
  raport, wraz z wykazem najważniejszy ch zdarzeń dotyczących emitenta oraz wskazanie
  czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na
  skrócone sprawozdanie finansowe

  W okresie objętym niniejszym raportem zaistniały następujące istotne zdarzenia o charakterze
  doko nań i niepowodzeń, które miały wpływ na działalność Grupy.
  • Finalny etap wprowadzania programu oszczędnościowego w Grupie zgodnie z założeniami
  wygenerowania w skali peł nego roku 10 milionów złotych oszczędności, w tym kosztów
  materiałów, kosztów produkcji oraz kosztów funkcjonowania Grupy, m.in.:
  ▪ transformacja działalności zakupowej w Grupie – wygenerowane efekty pozwoliły na
  zwiększenie oszczędności kosztowych, ale takż e na dalszą optymalizację procesów
  produkcyjnych;
  ▪ zmiana stawek przerobowych w fabrykach w Naddniestrzu pozwoliła na wygenerowanie
  oszczędności kosztowych i optymalizację struktury kosztowej w fabrykach Grupy;
  ▪ oszczędności na wynagrodzeniach i etatach.
  • Roz wój i przebudowa portfela produktowego, w tym działania, które oznaczają przeniesienie
  ciężaru produktowego z fazy schyłkowej życia produktu do fazy wzrostu. Wprowadzenie do
  sprzedaży w IQ 2019 XLight – następcy modelu Light – w którym wprowadzono wiele zm ian.
  Odnotowano pozytywny odbiór na poziomie użytkowników końcowych i dystrybutorów, Zar ząd
  obserwuje stale rosnące zainteresowanie modelem XLight po stronie dystrybutorów, co jest
  pochodną m.in. zwiększonej dostępności tego obuwia w ABEBA.
  • Podpisanie list u intencyjnego dotyczącego sprzedaży udziałów w Terri -Pa S.R.L z siedzibą
  w Mołdawii – działanie ma na celu określenie ram biznesowych transakcji wyjścia Grupy
  z bezpośredniej działalności produkcyjnej, co jest bezpośrednio związane z realizacją Strategii .
  • Rozwój mechanizmów zarządzania kanałami sprzedaży w ABEBA GmbH na bazie tra nsformacji
  dokonanej w 2018 roku – negocjacje warunków uruchomienia sprzedaży w kanale e -commerce
  przy współpracy z platformą Amazon w Niemczech;
  • Rozwój działań marketingowych i bu dowy nowego wizerunku ABEBA GmbH n a bazie zmian roku
  2018.
  • Znaczące zwiększe nie dostępności obuwia w PROTEKTOR S.A. i ABEBA GmbH – wzrost
  dostępnej wartości obuwia w ramach najbardziej rotujących produktów ma na celu potwierdzenie
  strategii rynkowej Grupy, a także uwiarygodnienie działań pro klienckich we wszystkich spółkach
  Grupy Kapitałowej.
  • Szereg pozytywnych sygnał ów jakie Grupa otrzymuje od dystrybutorów w Niemczech oraz
  pierwsze informacje o przełamaniu negatywnego trendu sprzedażowego z ostatnich 5 l at.
  • Uruchomienie centrum zakupowego dla Grupy PROTEKTOR w ramach działalności
  wykonywanej w Polsce, co umożliwi częściowe wykorzystanie straty podatkowej z lat ubiegłych.
  Do istotnych niepowodzeń należy zaliczyć:
  • Brak satysfakcjonujących ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie p rzy ulicy
  Kunickiego wst rzymuje uwolnienie środków zamrożonych w tym aktywie jak i rodzi dodatkowe
  koszty obciążające Grupę.
  • Konieczność dalszego wynajmu hali produkcyjnej w Lublinie, pomimo nieefektywnej powierzch ni
  i struktury lokalizacji, która nie jest potrzebna Grupie.


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor
  za okres od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku

  7
  • Dłużs zy od zakładanego proces powracania klientów do polskiej jednostki Grupy Kapitałowej –
  wydłużenie czasu, w którym Grupa jest w stanie generować wyższe przychody w Polsce,
  oznacza wydłużenie się czasu, w jakim koszty stałe tej działalności będą obciążały wy niki
  finansowe Grupy jako całości. W tym zakresie Zarząd podejmuje dalsze aktywne działania.
  • Przesunięcie w czasie efektu uruchomienia oszczędności materiałowych (planowanych już od
  początku 2019 roku), co związane jest z wysokim stanem magazynu surowców ( dłuższy termin
  zużycia materiałów zalegających w magazynie w stosunku do ilości materiałów, które kupowane
  są po niższych niż historycznie kosztach).

  2. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka zwi ązanych z pozostałymi miesiącami roku
  obrotowego

  Ryzyko związane z dostawami materiałów i surowców do produkcji

  Według opinii Zarządu jednostki dominującej, Emitent i jego spółki zależne nie są objęte istotnym
  ryzykiem uzależnienia od głównych dostawców z uwagi na względnie zdywersyfikowany rynek dostaw .
  Należy jednak zauważyć, że w przypadku podstawowych kategorii zakupowych jak np. skóry należy
  zmniejszać poziomy koncentracji dostaw. Zakupy realizowane są w kilku grupach surowcowych: skóry,
  podpodeszwy i materiały podpodeszwowe, kleje, galanteria metalowa i pod szewki. Zarząd jest w trakcie
  wprowadzania istotnych zmian w polityce zakupowej, których celem jest zarówno optymalizacja
  kosztowa, jak również poprawa bezpieczeństwa i ciągłości dostaw.

  Ryzyko kredytowe

  Przedmiotowe ryzyko związane jest z potencjalnym wystąpieniem zdarzeń, które mogą przybrać
  postać niewypłacalności kontrahenta, częściowej spłaty należności lub istotnego opóźnienia w spłacie
  należności. Udzielanie klientom, tzw. kredytu kupieck iego jest nieodłącznym elementem prowadzenia
  dz iałalności gospodarczej . Ze względu na to Grupa podejmuje szereg działań mających na celu
  zminimalizowanie ryzyk a związan ego z podjęciem współpracy z potencjalnie nierzetelnym klientem.
  Ponadto, dzięki bieżące mu monitorowaniu stanów należności i niezwłoczn ie podejmowanym działaniom
  windykacyjnym wobec należności przeterminowanych, narażenie Grupy na to ryzyko jest stosunkowo
  nieznaczne, co potwierdzone jest bardzo niskim poziomem niespłaconych faktur. Ponadto, Zarząd
  przekazuje do wiadomości, że istotne zaa wansowanie rozmów z instytucjami finansującymi powinno
  przynieść efekt w postaci optymalniejszej struktury finansowania w stosunku do posiadanej obecnie.

  Ryzyko zmiany stopy procentowej

  Ekspozycja Grupy Kapi tałowej na zmiany poziomu stóp procentowych wyn ika przede wszystkim
  z zaciągniętego kredytu obrotowego i pożyczki hipotecznej, których oprocentowanie oparte jest na
  zmiennej stopie procentowej. Potencjalne zwiększenie poziomu stóp procentowych może przyczy nić się
  do wzrostu poziomu kosztów finansowych związanych z obsługą zadłużenia, a zatem obniżyć
  dochodowość Grupy Kapitałowej. Emitent na bieżąco monitoruje sytuację na rynku finansowym
  i podejmuje decyzje zgodnie z informacjami z niego płynącymi. Z uwagi na stabilne kształtowanie się
  poziomu stóp proc entowych , jednostka dominująca uznała, iż nie ma potrzeby stosować dodatkowych
  instrumentów zabezpieczających przedmiotowe ryzyko.
  W poniższej analizie przedstawiona została wrażliwość kosztów odsetek od kred ytów i pożyczek
  oraz przedmiotów leasingu udzie lonych dla Grupy na zmianę oprocentowania.
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor
  za okres od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku

  8

  zmiana oprocentowania pożyczek,
  kredytów i przedmiotów leasingu -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0%
  zmiana kosztów odsetek -655 -328 0 328 655

  Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek oraz przedmiotów leasingu przyjęte zostało na stałym
  poziomie zgodnie ze stanem na 30 czerwca 201 9 roku. W analizie nie uwzględniono zmiany kosztu
  pieniądza.
  Kwoty ujemne wykazane w tabeli wpływają na zmniejszenie kosztów i w konsekwenc ji
  powiększają wynik netto, kwoty dod atnie zmniejszają wynik netto.

  Ryzyko płynności

  Ryzyko utraty płynności finansowej może być spowodowane zaistnieniem negatywnych relacji
  pomiędzy wpływami ze sprzedaży, a niezbędnymi wydatkami związanymi z wytworzeni em produktów do
  sprzedaży oraz dodatk owymi płatnościami wynikającymi z wypłaty dywidendy. Grupa realizuje działania
  zmierzające do minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia przedmiotowego ryzyka poprzez
  sporządzanie planów finansowych. Zarząd dąży do po prawy płynności Spółki zlokalizowanej w Lublinie
  zarówno poprzez działania po stronie przychodowej, kosztowej jak również poprzez efektywne
  zarządzanie kapitałem obrotowym, w tym głównie poziomem zapasów.
  Ponadto Zarząd spółki podjął działania mające na ce lu optymalizacji stanów magazynowych,
  zarówno wyrobów gotowych jak również materiałów produkcyjnych. Aktualnie szczegółowej analizie
  podlega proces planowania produkcji i zapotrzebowania materiałowego. Przyjęto nowe założenia, iż
  zapas materiałowy w przypa dku skór powinien zabezpieczać 5 tygo dniową produkcję, zaś w przypadku
  materiałów montażowych 4 tygodniową produkcję. Optymalizacja taka powinna w przeciągu około 1 do
  1,5 roku uwolnić około 8 mln środków finansowych. Planowane jest obniżenie zapasu materi ałowego z
  2,0 mln do około 1 ,2 mln. K olejnym elementem jest utylizacja wolnorotującego stoku. Założono, iż istniej
  możliwość w ciągu roku odblokowania około 3 -5 mln środków gotówkowych jako efekt sprzedaży
  zbędnego stoku. Oczywiście operacja upłynnienia st oku może spowodować obniżenie marży, jednakże
  odblokowuje gotówkę. Odkładanie procesu utylizacji zbędnego stoku może doprowadzić do sytuacji, iż
  obuwie ze względu na procesy starzenia może nie nadawać się do sprzedaży.

  Ryzyko walutowe

  Ryzyko walutowe w Grupie wynika przede wszystkim z realizacji zakupów i sprzedaży na rynkach
  zagranicznych oraz rozliczeń wewnątrzgrupowych dywidend. Główną walutą zagranicznych transakcji
  było i jest EUR. W jednostce dominującej fluktuacja złotego w stosu nku do EUR znaczni e oddziałuje na
  wyniki działalności finansowej Spółki. Przejawiało się to przede wszystkim w wycenie należności z tytułu
  dywidend ze spółek zależnych.
  Poszczególne spółki Grupy, w tym Emitent, w 1 połowie 2019 roku nie były stroną kontra ktu
  walutowego, an i nie zabezpieczały się przed ryzykiem walutowym poprzez żadne instrumenty finansowe.
  Stopień wrażliwości Grupy na procentowy wzrost i spadek kursu wymiany PLN na waluty obce
  przedstawiony jest w poniższej tabeli. Przyjęta wartość 5% jes t stopą odzwiercie dlającą ocenę Zarz ądu
  dotyczącą możliwych zmian kursów wymiany walut obcych. Analiza wrażliwości obejmuje wyłącznie
  nierozliczone pozycje pieniężne denominowane w walutach obcych i koryguje przewalutowanie na koniec
  okresu obrachunkowego o 5% zmianę kursów . Wartość dodatnia w poniższej tabeli (wpływ brutto)
  oznacza wzrost zysku i zwiększenie kapitału własnego towarzyszące wzmocnieniu się kursu wymiany
  PLN na waluty obce o 5% w przypadku należności walutowych (odwrotna sytuacja w przypadku
  zobowiązań walutow ych). W przypadku 5% osłabienia kursu PLN w stosunku do danej waluty obcej


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor
  za okres od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku

  9
  wartość ta byłaby ujemna i oznaczała zmniejszenie zysku i kapitału własnego (odwrotna sytuacja
  w przypadku zobowiązań walutowych).
  Ważnym podkreślenia jest fakt, i ż nie istnieje ryz yko walutowe w zwi ązku z obrotem materiałami
  produkcyjnymi. Grupa dokonuje sprzedaży miedzy spółkami zależnymi jedynie w ramach usług.
  Produkcja realizowana jest na materiale powierzonym.

  Wyszczególnienie Zysk/strata
  netto
  Zmiana
  kursów +5%
  Wpływ
  brutto n a
  wynik
  Zmiana
  kursów -5%
  Wpływ
  brutto na
  wynik
  Zysk (strata) netto wyrażona w EUR 784 840
  Zysk (strata) netto wyrażony w EUR po przeliczeniu na tys. PLN 3 365 3 533 168 3198 -167
  Razem 3 365 3 533 168 3 198 -167

  Łączny efekt wzro stu kursów 168 -167
  Efekt podatkowy 19% 31 -31
  Efekt netto wzrostu kursów (wpływ na wynik finansowy) 137 -136

  Wyszczególnienie Aktywa
  walutowe
  Zmiana
  kursów +5%
  Wpływ
  brutto na
  wynik
  Zmiana
  kursów -5%
  Wpływ
  brutto na
  wynik
  Aktywa walutowe wyrażone w EUR 2 017
  Aktywa walutowe wyrażone w EUR po przeliczeniu na tys. PLN 8 578 9 007 429 8149 -429
  Razem 8 578 9 007 429 8 149 -429

  Łączny efekt wzrostu kursów 429 -429
  Efekt podatkowy 19% 81 -81
  Efekt netto wzros tu kursów (wpływ na wynik finansowy) 348 -348

  Wyszczególnienie Zobowiązania
  walutowe
  Zmiana
  kursów +5%
  Wpływ
  brutto na
  wynik
  Zmiana
  kursów -5%
  Wpływ
  brutto na
  wynik Zobowiązania walutowe wyrażone w EUR 1 723
  Zobowiązania w alutowe wyrażo ne w EUR, po przeliczeniu na tys.
  PLN
  7 325 7 690 -365 6959 366
  Razem 7 325 7 690 -365 6 959 366
  Łączny efekt wzrostu kursów -365 366
  Efekt podatkowy 19% -70 70
  Efekt netto wzrostu kursów (wpływ na wynik finansowy) -295 296

  Ryzyko uzależnień od kluczowych klientów

  Rozdrobnienie klientów oraz portfel zamówień w przypadku spółek zależnych jest na tyle duże,
  że ryzyko uzależnienia od kluczowych odbiorców jest odpowiednio zminimalizowane. Udział procentowy
  obrotów z najwięks zym klientem w Grupie nie przekracza 10% całości skonsolidowanych przychodów ze
  sprzedaży

  Ryzyko ogólnoekonomiczne i polityczne

  Przychody Grupy Kapitałowej Protektor realizowane są przede w szystkim na rynku europejskim,
  dlatego też jego działalność jest w dużej mierze uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Niemiec


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor
  za okres od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku

  10
  i krajów Europy Zachodniej oraz Polski. Kolejnym czynnikiem ryzyka związanym z obecnością Grupy
  Kapitałowej w Naddniestrzu jes t niejasny status tego regionu na arenie międzynarodowej oraz nie jasne
  podstawy prawa lokalnego. Nie mniej od wielu lat biznes Grupy Protektor jest prowadzony w sposób
  niezagrażający stabilności dostaw do klientów.
  W średnioterminowej perspektywie zmiana s ytuacji geopolitycznej może także skutkować zmianą
  regulacji celn ych i podatkowych, choć na razie obciążenie fiskalne jest w Naddniestrzu zmniejszane (od
  2018 wprowadzono niższą stawkę podatku obrotowego przy przerobie obcym, spadek z 11% do 6%).


  Ryzyko związane z procedurami i warunkami rozstrzygania przetargów publi cznych

  W warunkach silnej konkurencji ceny przetargowe mogą być zaniżane lub ustalane na poziomie
  ograniczającym do minimum marżę producenta, całkowicie ją eliminujące lub skutkujące nierent ownością
  danego projektu. Nie można wykluczyć ryzyka, że w przysz łości w przypadku niektórych kontraktów
  uzyskiwanych w ramach przetargów publicznych rentowność ich może być niższa od tej osiąganej
  obecnie.

  Ryzyko związane z systemem podatkowym

  Organy podatkowe mogą przyjąć odmienną interpretację przepisów podatkowych niż zakładana
  przez jednostkę, co może mieć pewien wpływ na działalność jednostki dominującej, jej sytuację
  finansową, wyniki i perspektywy rozwoju. Podmiot dominujący nie przewiduj e wystąpienia tego typu
  niebezpieczeństwa, ale też nie może go całkowicie wykluczyć. Podobne ryzyko występuje w przypadku
  obowiązkowych obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych nałożonych na Spółkę
  przepisami prawa.
  W tym miejscu Zarząd prag nie wskazać, że działalność Grupy Kapitałowej w Niemczech jest
  przedmiotem audytów podatkowych Niemieckiego Urzędu Skarbowego. Kontrole podatkowe
  w Niemczech przeprowadzane są w cyklu 3 letnim co 7 lat. Oznacza to, że po kontroli podatkowej w latach
  2017 i 2018, Grupę czeka również kontrola podatkowa w 2019 roku. Zarząd nie jest w stanie aktualnie
  oszacować, jaki może być wpływ przedmiotowej kontroli na wyniki i stan gotówki w 2019 roku, jednakże,
  należy mieć na uwadze możliwe negatywne skutki przedmiotowej kontroli. Zarząd na bieżąco monitoruje
  kwestie podatkowe, jednocześnie db ając o bieżące rozliczenia podatkowe.
  Dodatkowym czynnikiem mogącym mieć wpływ na działalność PROTEKTOR S.A. jest otrzymanie
  niekorzystnej indywidualnej interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach stwierdzającej, iż dochód ze
  sprzedaży obuwia wyprodukowaneg o z zakupionych gotowych cholewek nie jest dochodem strefowym.
  Po zaskarżeniu przez Spółkę do WSA otrzymanej interpretacji, została ona uchylona, jednakże Szef
  Krajowej Administracji Skarbowej wniósł do NSA skargę kasacyjną , która została uchylona i przeka zana
  do ponownego rozpatrzenia. W przypadku niekorzystnego dla Spółki rozstrzygnięcia, ryzyko zaliczenia
  ww. dochodu do działalności niestrefowej jest niewielkie, ponieważ dochód ten w 2018 roku wyniósł 134
  tys. zł i dlatego Spółka nie utworzyła rezerwy z tym związanej.

  3. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku połączenia
  jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami
  dług oterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalno ści oraz
  wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego
  jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma
  obowiązku lub moż e nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych –
  dodatkowo wskaz anie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor
  za okres od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku

  11

  W prezentowanym okresie nie było zmian w strukturze jednostki gospodarczej.

  A) Spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Protektor objęte konsolidacją metodą pełną na
  dzień 30.06.201 9 roku:
  ▪ PROTEKTOR S.A. - jednostka dominująca,
  ▪ ABEBA Spezialschuh -Ausstatter GmbH z siedzibą w Sankt Ingbert w Niemczech,
  występująca jako jed nostka zależna, wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego
  w Saarbrücken pod nr HRB 32581. Nabyte udziały stanowią 100 %, data objęcia kontroli –
  maj 2007 roku. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż obuwia oraz
  części obuwia, wyrobów skórzanych i pokrewnych produktów,
  ▪ Inform Brill GmbH z siedzibą w Sankt Ingbert w Niemczech, występująca jako jednostka
  zależna, wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Saarbrücken pod nr HRB
  32553. Nabyte udziały przez jednostkę dominującą stano wią 100%, data objęcia kontroli –
  maj 2007 roku. Podstawowym przedmiotem działalności jest handel obuwiem i częściami
  obuw ia, wyrobami skórzanymi i pokrewnymi,
  ▪ ABEBA FRANCE SARL z siedzibą w Sarreguemines we Francji, wpisana do rejestru
  handlowego Registre du Commerce et des Societes Sarrguemines pod numerem TI
  490524 964, spółka ABEBA Spezialschuh -Ausstatter GmbH jest jedyny m udziałowcem
  w wymienionej spółce. Spółka pośrednio zależna od spółki dominującej,
  ▪ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rida z si edzibą w Tyraspolu w Mołdawii
  (Naddniestrze), zarejestrowana certyfikatem z dnia 4 lutego 1993 roku pod numerem 01 -
  023 -205 4, spółka Inform Brill GmbH posiada 90% udziałów w ww. spółce (spółka pośrednio
  zależna od spółki dominującej),
  ▪ Spółka joint -venture z ograniczoną odpowiedzialnością TERRI -PA z siedzibą w Parkanach
  w Mołdawii (Naddniestrze), zarejestrowana certyfikatem z d nia 06.05.1996 roku pod
  numerem 03 -023 -121, spółka Inform Brill GmbH posiada 51% udziałów w ww. spółce.
  Spółka pośrednio zależna od je dnostki dominującej.
  Jednostką, która nie została objęta konsolidacją, jest POLANIA Sp. z o.o. w likwidacji.
  PROTEKTOR S. A. posiada 12 242 udziały w tej spółce (do 08.05.2008 roku w upadłości), co stanowi
  14,1% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspó lników. Udziały te zostały zakupione w dniu
  25.10.2002 roku za kwotę 1,00 zł i następnie zostały objęte odpisem aktualizuj ącym w kwocie 1,00 zł.

  B) Na dzień 30.06.201 9 roku zgodnie z MSR 27 i 24 POLANIA Sp. z o.o. w likwidacji nie jest jednostką
  zależną, jednak nadal pozostaje w kręgu jednostek powiązanych.  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor
  za okres od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku

  12

  STRUKTURA ORGANIZACY JNA GRUPY KAPITAŁOWE J PROTEKT OR

  4. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
  prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie
  kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

  Nowy Zarząd analizuje zapisy „Strategii Rozwoju Spółki na lata 2018 – 2023”, opublikowanej
  raportem bieżącym nr 29/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. W obecnej chwili nie jest w stanie jednoznacznie
  ocenić, czy zaprezentowane w dokumencie prognozy zostaną zrealizowane.

  5. W skazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty
  zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na
  dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby akcji posiadanych
  przez te podmio ty, procentowego udziału tych akcji w kapitale zakładowym, liczby
  głosów z nich wynikających oraz procentowego udziału tych akcji w ogólnej liczbie
  głosów na walnym zgromadzeniu, a także wskazanie zmian w strukturze własności
  znacznych pakietów akcji emite nta w okresie od dnia przekazania poprzedniego
  raportu okresowego  PROTEKTOR
  S.A.

  ABEBA
  Spezialschuh
  Ausstatter GmbH
  Niemcy
  100 %

  Inform
  Brill GmbH
  Niemcy
  100 %

  ABEBA FRANCE
  Francja
  100 %
  Spółka z
  ograniczoną
  odpowiedzialnością
  „Rida”
  Mołdawia
  90 %
  Spółka joint -
  venture z
  ograniczoną
  odpowiedzialnością
  „TERRI -PA”
  Mołdawia
  51 %


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor
  za okres od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku

  13
  Zgodnie z informacjami posiadanymi przez PROTEKTOR S.A. strukturę własności kapitału
  zakładowego jednostki dominującej, wg stanu na dzień przekazania niniejszego raportu, prezentuje
  poniższ a tabela:


  Liczba posiadanych akcji na dzień sporządzenia raportu za I kwartał 2019 30.05.2019
  Liczba nabytych akcji do dnia przekazania raportu za I półrocze 2019 30.09.2019
  Liczba zbytych akcji do dnia przekazania raportu za I półrocze 2019 30.09.2019
  Liczba posiadanych akcji na dzień sporządzenia raportu za I półrocze 2019 30.09.2019
  Procentowy udział posiadanych akcji w kapitale zakładowym
  Procentowy udział posiadanych akcji w glosach na WZA
  Nazwa Akcjonariusza
  Luma Investment S.A. 6 258 106 - - 6 258 106 32,90% 32,90%
  Porozumienie* 5 631 323 - - 5 631 323 29,60% 29,60% Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 1 859 000 - - 1 859 000 9,77% 9,77% PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 999 110 - - 999 110 5,25% 5,25%
  Pozo stali 4 274 061 - - 4 274 061 22,48% 22,48%
  Razem 19 021 600 0 0 19 021 600 100,00% 100,00%
  Porozumienie Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów
  Piotr Szostak 2 376 692 12,49% 2 376 692
  Mariusz Szymula 1 989 249 10,46% 1 989 249
  Andrzej Kasp erek 510 000 2,68% 510 000
  Tomasz Filipiak 495 310 2,60% 495 310
  Marcin Filipiak 177 760 0,93% 177 760
  MSU S.A. 82 312 0,43% 82 312
  Razem 5 631 323 29,60% 5 631 323

  Zgodnie z informacjami posiadanymi przez PROTEKTOR S.A. strukturę procentową udzi ału
  posiadanych akcji w kapitale zakładowym oraz głosów na WZA Emitenta, wg stanu na dzień przekazania
  niniejszego raportu, prezentuje poniższy wykres:


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor
  za okres od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku

  14


  6. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby
  zarządzające i nadzoru jące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz
  ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od dnia przekazania
  poprzedniego raportu okresowego, odrębnie dla każdej z tych osób
  Osoby zarządzające
  Imię i nazwisko
  Liczba posiadanych akcji na dzień 31.12.2018
  Liczba nabytych akcji do dnia 30.06.2019
  Liczba zbytych akcji do dnia 30.06.2019
  Liczba posiadanych akcji na dzień 30.06.2019
  Procentowy udział posiadanych akcji w kapitale zakładow ym
  Procentowy udział posiadanych akcji w głosach na WZA
  Andrzej Filip Wojciechowski - - - - - -
  Sławomir Baniak - - - - - -
  Barbara Lehnert - Bauckhage - - - - - -
  W dniu 25 lipca 2019 r. Pan Tomasz Malicki nabył akcje PROTEKTOR S.A. w liczbie 8 109
  (stanowiące 0,04% kapitału zakładowego oraz 0,04% udzi ału w głosach na WZA), o czym Spółka
  informowała w raporcie bieżącym nr 51/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.

  Rada Nadz orcza
  Imię i nazwisko
  Liczba posiadanych akcji na dzień 31.12.2018
  Liczba nabytych akcji do dnia 30.06.2019
  Liczba zbytych akcji do dnia 30.06.2019
  Liczba posiadanych akcji na dzień 30.06.2019
  Procentowy udział posiadanych akcji w kapitale zakładowym
  Procentowy udział posiadanych akcji w głosach na WZA
  Marzena Czapaluk - - - - - -
  Marek Młotek - Kucharczyk 10 179 - - 10 179 0,05% 0,05%
  Wojc iech Sobczak - - - - - -
  Piotr Krzyżewski - - - - - -


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor
  za okres od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku

  15
  W dniu 26.06.2019 r. Pan Jakub Karnowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka Rady
  Nadzorczej, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2019 . Na dzień złożenia rezygnacji
  posiadał on akcje PROTEKTOR S.A. w liczbie 154 730, co stanowiło 0,81% w kapitale zakładowym oraz
  0,81% udziału głosów na WZA.
  W dniu 26.06.2019 r. Pan Andrzej Kasperek złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka Rady
  Nadzorczej, o czym Spółka informowała w rapor cie bieżącym nr 34/2019. Na dzień złożenia rezygnacji
  posiadał on akcje P ROTEKTOR S.A. w liczbie 510 000, co stanowiło 2,68% w kapitale zakładowym oraz
  2,68% udziału głosów na WZA.
  7. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwy m dla
  postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, do tyczących
  zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem
  przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania,
  stron wsz czętego postępowania oraz stanowiska emitenta

  Nie dotyczy

  8. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu
  transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż
  rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące
  poszczególnych transakcji m ogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem
  przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do
  zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i w ynik finansowy emitenta

  W okresie objętym niniejszym raportem nie były zawarte przez Emitenta lub przez jednostkę od
  niego zależną transakcje z podmiotami powiązanymi, ani pojedynczo, ani łącznie, które byłyby istotne
  i zawarte na warunkach innych niż ryn kowe.

  9. Informacje o udzie leniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń
  kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub
  jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub
  gwarancji jest znacząca

  W I półroczu 201 9 roku Emitent lub jednostki od niego zależne nie udzielały poręczeń kredytu,
  pożyczki lub gwarancji, których łączna równowartość stanowiłaby, co najmniej 10% kapitałów własnych
  Emitenta.

  10. Inne informacje, które zd aniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej,
  majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są
  istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta

  W dniu 24 września 2018 Protektor S.A. zawarła z ING Bank Śląski S.A. umowę
  wieloproduktową, na mocy której Spółce przyznany został odnawialny limit kredytowy w maksymalnej
  wysokości 12.000.000,00 PLN. Limit ten ma być przeznaczony na sfinansowanie bieżącej działalności
  gospodarczej Spółki, a w szczegó lności na refinans owanie kredytów obrotowych, kredytu obrotowego
  w rachunku bieżącym oraz pożyczki hipotecznej udzielonych uprzednio Spółce przez mBank S.A. W dniu
  4 marca 2019 roku podpisano aneks z ING Bank Śląski S.A. na mocy którego limit kredytowy zwi ększono
  do maksyma lnej wysokości 13 000 000,00 PLN. (Raport bieżący 6/2019)  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor
  za okres od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku

  16
  W dniu 6 marca 2019 roku Protektor S.A. zawarła umowę z zadania nr 8 w postępowaniu na
  dostawę przedmiotów umundurowania i wyekwipowania -buty dla 3 Regionalnej Bazy Logistycznej
  w Krakowie. (Raport bieżący 7/2019)

  W dniu 24 kwietnia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Protektor S.A. podjęło
  uchwałę w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia
  kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w cał ości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
  w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii
  A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu
  Spó łki. (Raport bieżą cy 14/2019)

  W dniu 29 maja 2019 roku Zarząd Protektor S.A. podpisał list intencyjny w sprawie zbycia przez
  Spółkę zależną (Inform) znaczących aktywów, tj. 51% udziałów w Spółce Terripa. (Raport bieżący
  22/2019)

  W dniu 30 maja 2019 roku Spółka Protektor S .A. zawarła umowę warunkową, której przedmiotem
  jest wykonanie pracy badawczej, mającej na celu opracowanie technologii mających zastosowanie
  w produkcji obuwia ochronnego. (Raport bieżący 24/2019)

  W dniu 3 czerwca 2019 roku Protektor S. A. zawarła umowę na realizację zamówienia nr
  13/2019/PN/M, którego celem jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla Jednostki
  Wojskowej Nr 6021 w Warszawie. (Raport bieżący 25/2019)

  W dniu 13 czerwca 2019 roku Protektor S.A. zawarła umowę na realiza cję zamówienia nr
  48/Ckt/19/TJ w postępowaniu dla Komendy Głównej Policji z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”),
  którego przedmiotem jest produkcja i dostawa półbutów służbowych. (Raport bieżący 28/2019)

  W dniu 26 czerwca 2019 roku odbyło się Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  Protektor S.A. w trakcie, którego podjęto uchwały między innymi w sprawie:
  − zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,
  − zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółk i za
  rok 20 18,
  − zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Protektor oraz Protektor S.A.
  za rok 2018,
  − zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Protektor S.A. za rok 2018,
  − podziału zysku za rok 2018,
  − udzielenia absolutorium Członkom Zarząd u,
  − udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej,
  − powołania Członków Rady Nadzorczej,
  − zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia
  2019 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego
  podwyżs zen ia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru
  dotychczas owy ch akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki,

  W dniu 23 lipca 2019 roku Protektor S.A. zawarł umowę na realizację zamówienia nr
  72/Ckt/19/AP w postępowaniu na produkcję i dostawę trzewików służbowych dla Komendy Głównej Policji
  z siedzibą w Wa rsz awie. (Raport bieżący 44/2019)  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor
  za okres od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku

  17
  Zarząd Spółki P rotektor S.A. w dniu 13 września 2019 r. otrzymał informację o spełnieniu się
  warunku do umowy warunkowej zawartej z Vizum Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, w postaci
  pozytywnej decyzji o przyznaniu dofi nan sowania ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla
  projektu, w ramach którego realizowany będzie przedmiot umowy.
  Tym samym umowa, której przedmiotem jest wykonanie pracy badawczej, mającej na celu
  opracowanie technologii mających zastosowanie w produkcji obuwia ochronnego, wchodzi w życie .
  (Raport bieżący 24/2019).


  11. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez
  niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

  Czynniki pozytywne, mając e wpływ na wyn iki jednostki w perspektywie
  co najmniej kolejnego kwartału:

  • Rozbudowa działu sprzedażowego firmy Abeba i Protektor.
  • Wejście na nowe rynki dla marki Abeba – Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia.
  • Rozszerzenie współpracy w ramach przetargów publicznych dla P olicji.
  • Przebudowa struktury kolekcji dla marki Protektor.
  • Wdrożenie nowych produktów dla marki Abeba.
  • Rozpoczęcie pra c nad platformą e-commerce B2B i B2C.
  • Rozwój współpracy z zewnętrznymi sklepami e -commerce.

  Czynniki negatywne, mające wpływ na wyniki jednostki w perspektywie
  co najmniej kolejnego kwartału:

  • Negatywne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym, zwłaszcza w działalności dotyczącej
  niemieckiej części Grupy – spadek popytu w segmencie automotive i rynku obuwia ochronnego;
  • Dłuższy od planowane go czas reakcji dystrybutorów w Polsce na zmiany wprowadzone w modelu
  operacyjnym Protektor S.A. – przeciągający się czas reakcji dystrybutorów na zmiany
  produktowe i ustabilizowanie oferty PROTEKTOR S.A. negatywnie wpływa na wyniki Grupy.
  • Wciąż niepewna s ytuacja gotówkowa Grupy, będąca wynikiem kosztów stałych zbu dowanych
  w latach poprzednich – nieefektywność (brak elastyczności w zakresie niektórych kosztów)
  modelu biznesowego realizowanego w Lublinie istotnie wpływa na wartość generowaną dla
  akcjonariusz y.
  • Rosnąca konkurencja ze strony dystrybutorów i producentów tańszego obuwia – zwiększenie
  rotacji pracowników (silna sytuacja pracowników na rynku pracy, częste zmiany zajęcia przez
  pracowników nisko wykwalifikowanych) skłaniają pracodawców do zakupu obuw ia tańszego,
  szybciej rotującego, lub obuwia, które od stron y technologicznej pozwala na wykorzystanie
  obuwia przez więcej niż tylko jednego użytkownika (pracownika);
  • Zapowiadane zmiany na rynku pracy w tym szybszy wzrost wynagrodzeń od dotychczas
  zakładan ego, mogą negatywnie wpłynąć na działalność Spółki, a zwłasz cza jej polskiej odnogi.
  • Brak możliwości wykorzystania zwolni enia podatkowego wynikającego z działalności Spółki
  w Strefie w Polsce.
  • Poziom wykorzystania parku maszynowego w Polsce wymagający dals zej optymalizacji
  w kontekście działalności całej Grupy (wyk orzystanie w fabrykach w Nadniestrzu).


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor
  za okres od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku

  18
  PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENT A

  Grupa Kapitałowa Protektor działa na rynku butów roboczych i specjalnych. Grupa obecna jest
  na największych i najważniejszych rynkach obuwia w Europie (w Niemczech, Francji, Austrii, Szwajcarii
  i w CEE). Rynek cechuje się mocnym powiązaniem z ogólnym poziomem dynamiki rozwoju
  gospodarczego. Emitent koncentruje swoje działania w takich sektorach gospodarki jak Food Procesing,
  HoReCa, Pharma, Medicine, Automo tive, Logistyka oraz na rynku butów taktycznych. Zarząd Emitenta
  oczekuje, że dalszy rozwój gospodarek, w których działa Spółka, wspierać będzie dalszy rozwój Emitenta.
  W roku 2018 i pierwszej połowie 2019 Grupa podjęła działania, których celem jest optym alizacja
  działalności i jej dalszy dynamiczny rozwój. W czerwcu 2018 roku Rada Nadzorcza Protektor S.A. przyjęła
  dokument „Strategii Rozwoju Spółki na lata 2018 – 2023”, który określa kierunki rozwoju Grupy
  w kol ejnych latach. Strategia zakłada podjęcie dz iałań mających na celu zwiększenie poziomu sprzedaży,
  obniżenie kosztów funkcjonowania Spółki, zmianę modelu biznesowego w zakresie rozbudowy kanałów
  sprzedaży oraz zmniejszenie kosztów materiałów zużywanych do p rodukcji. Ponadto, Strategia zakłada
  efektyw niejsze niż dotychczas wykorzystanie posiadanych aktywów, w tym efektywniejsze wykorzystanie
  mocy produkcyjnych uruchomionych w ramach Grupy.
  Ponadto, Zarząd podjął szereg działań związanych z rozwojem struktury i narzędzi handlowych
  w całej Grupie. W pier wszej kolejności dokonano przeglądu portfela produktowego i zdecydowano
  o ograniczeniu ilości dostępnych polskich produktów i koncentracji na produktach będących w centrum
  zainteresowania klientów spółki. Pozwoli ło to uwolnić moce produkcyjne w zakładzie w Lublinie, które
  wykorzystane zostały do wsparcia produkcji modeli stanowiących o przewadze konkurencyjnej Grupy.
  Ważnym celem na 2019 rok w obszarze handlowym jest systematyczna odbudowa zaufania klientów
  i rozw ój relacji, co przełożyć się ma na wzrost po pytu na produkty Spółki. W Europie Zachodniej
  równocześnie prowadzone są bardzo intensywne działania, których celem jest komunikacja
  zachodzących zmian operacyjnych oraz odbudowa wielu kontaktów z klientami, utra conymi
  w poprzednich latach. Zintensyfikowan o również działania mające na celu rozpoznanie potrzeb klientów
  końcowych w zakresie produktowym w odniesieniu do oferty Grupy. Zarząd odbiera szereg pozytywnych
  sygnałów co do podejmowanych działań.
  W sposób ist otny zostały zaawansowane prace nad nowymi p roduktami (proces NPI), których
  celem jest odświeżenie produktów znajdujących się w portfelu Grupy. Spółka jest na ukończeniu Mapy
  Produktowej, która pozwoli na lepsze zrozumienie potrzeb klientów końcowych w pos zczególnych
  segmentach rynku i na uruchomien ie konkretnych działań w obszarze rozwoju produktu zmierzających
  do spełnienia tych oczekiwań i dynamizacji wzrostu przychodów.
  W trakcie realizacji jest proces sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kun ickiego
  w Lublinie. Przedmiotowy proces jest realizowany od 2018 roku. Dotychczas otrzymane oferty nie spełniły
  oczekiwań Zarządu w związku z czym zostały odrzucone. Zarząd rozpoczął zatem kolejny etap
  ofertowania nieruchomości na rynku.

  12. Zatwierdzenie spr awozdania z działalności Grupy Kapitałowej P rotektor

  Niniejsze sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor zostało zatwierdzone do
  publikacji w dniu 30 września 201 9 roku.
  TOMASZ MALICKI BARBARA LEHNERT -
  BAUCKHAGE
  PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZ ĄDU  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik  Grupa Kapitałowa
  Protektor
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR
  ROZSZERZONE O
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA
  ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU


  sporządzone przez jednostkę dominującą
  tj. PROTEKTOR S.A. ,
  Lublin, ul. Vetterów 24a -24b


  Wrzesień 201 9 roku
  Śródroczne s krócone skonsolidowanesprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 2 z 83  SPIS TREŚCI:
  WYBRANE DANE FINANSO WE DO ŚRÓDROCZNEGO S KRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPR AWOZDANIA
  FINANSOWEGO GRUPY KA PITAŁOWEJ PROTEKTOR ................................ ................................ ......................... 3
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLID OWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (SKONSOLIDOWANY BIL ANS) ... 4
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLID OWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓ W (RAC HUNEK
  ZYSKÓW I STRAT) ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 6
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLID OWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻN YCH (RACHUNEK
  PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNY CH) ................................ ................................ ................................ ........................... 8
  WPROWADZENIE DO SKON SOLIDOWANEGO SPRAWOZ DANIA FINANSOWEGO ................................ ................ 14
  INFORMACJA DODATKOWA ................................ ................................ ................................ ............................ 20
  POZOSTAŁE IN FORMACJE ................................ ................................ ................................ .............................. 35
  WYBRANE DANE FINANSO WE JEDNOSTKI DOMINUJ ĄCEJ ................................ ................................ ............... 46
  ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDA NIE Z SYTUACJI FINAN SOWEJ (BILANS) JEDNO STKI DOMINUJĄCEJ ..................... 47
  ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDA NIE Z CAŁKOWITYCH DO CHODÓW JEDNOSTKI DOM INUJĄCEJ (RACHUNEK Z YSKÓW
  I STRAT) ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 49
  ŚRÓD ROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻ NYCH (RACHUNEK PRZEP ŁYWÓW PIENIĘŻNYCH)
  JEDNOSTKI DOMINUJĄCE J ................................ ................................ ................................ ............................. 51
  WPROWADZENIE DO ŚRÓD ROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZD ANIA FINANSOWEGO JED NOSTKI
  DOMINUJĄCEJ ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 56
  INFORMACJA DODATKOWA ................................ ................................ ................................ ............................ 62
  POZOSTAŁE INFORMACJE ................................ ................................ ................................ .............................. 74
  PROTEKTOR Spółka Akcyjna na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
  2018 roku nie pokazuje oddzielnego półrocznego raportu jednostkowego. Jednostkowe śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe PROTEKTOR Spółka Akcyjna oraz raport podmiotu uprawnionego do badania
  sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania stanowi uzupełnienie półrocznego raportu
  skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Pr otektor.  Śródroczne s krócone skonsolidowanesprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 3 z 83

  WYBRANE DANE FINANSO WE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓ CONEGO SKONSOLIDOWAN EGO
  SPRAWOZDANIA FINANSO WEGO GRUPY KAPITAŁOW EJ PROTEKTOR
  Poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały na EUR według średniego kursu obowiązującego na
  dzień bilansowy ustalony przez NBP (30.06.2019 – 4,2520 PLN, 31.12.2018 - 4,3000 PLN). Poszczególne
  pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pi eniężnych przeliczone zostały średnim kursem
  EUR będącym średnią arytmetyczną z 6 miesięcy okresu sprawozdawczego (I półrocze 2019 - 4,2880 PLN,
  dane porównywalne za I półrocze 2018 - 4,2395 PLN).

  Wyszczególnienie
  za okres za okres za okres za okres
  od 01.01 do 30.06.2019 od 01.01 do 30.06.2018 od 01.01 do 30.06.2019 od 01.01 do 30.06.2018
  PLN PLN EUR EUR
  Przychody ze sprzedaży 50 164 55 536 11 699 13 100
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 905 20 225 4 409 4 771
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 781 3 434 649 810
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 262 3 156 528 744
  Zysk (strata) netto grupy kapitałowej 795 1 800 185 425
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 549 1 400 128 330
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (353) 685 (82) 162
  Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (371) (625) (87) (147)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 878 (1 528) 205 (360)
  Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 154 (1 468) 37 (345)
  Średni kurs PLN / EUR 4,2880 4,2395
  Wyszczególnienie na dzień na dzień na dzień na dzień 30.06.2019 PLN 31.12.2018 PLN 30.06.2019 EUR 31.12.2018 EUR
  Aktywa razem 102 398 87 293 24 082 20 301
  Aktywa trwałe 36 735 24 115 8 639 5 608
  Aktywa obrotowe 65 663 63 178 15 443 14 693
  Zobowiązania razem 48 450 33 505 11 395 7 792
  Zobowiązania długoterminowe 16 611 6 483 3 907 1 508
  Zobowiązania krótkoterminowe 31 839 27 022 7 488 6 284
  Kapitał własny 53 948 53 788 12 688 12 509
  Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 52 112 52 157 12 256 12 130
  Kapitał zakładowy 9 572 9 572 2 251 2 226
  Średnia ważona liczba akcji 19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
  Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 0,03 0,03 0,01 0,02
  Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 0,03 0,03 0,01 0,02
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) 2 283 531
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,12 0,03
  Kurs PLN / EUR na koniec okresu 4,2520 4,3000
  Śródroczne s krócone skonsolidowanesprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 4 z 83

  ŚRÓD ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWE J
  (SKONSOLIDOWANY BILA NS)

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (SKONSOLIDOWANY BILANS) NA DZIEŃ 3 0.06.201 9 I 31.12.201 8 ROKU
  Wyszczególnienie
  na dzień na dzień
  30.06.201 9 31.12.201 8
  Aktywa
  Aktywa trwałe 36 735 * 24 115
  Wartości niematerialne 5 453 5 513
  Wartość firmy przejęta w ramach połączenia jednostek gospodarczych - -
  Rzeczowe aktywa trwałe 9 869 10 791
  Rzeczowe aktywa trwałe - leasingi 6 027 6 647
  Prawo do użytkowania aktywów w leasingu 13 930
  Nieruchomości inwestycyjne - -
  Inwestycje w jednostkach zależnych - -
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane metodą praw własności - -
  Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe - 8
  - od jednostek powiązanych - -
  - od pozostałych jednostek - 8
  Należności długoterminowe - -
  - od jednostek powiązanych - -
  - od pozostałych jednostek - -
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 361 1 048
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 95 108
  Aktywa obrotowe 65 663 63 178
  Zapasy 43 235 43 235
  Należności od zamawiających z tytułu prac wynikających z umów o usługę budowlaną / długoterminową - -
  - od jednostek powiązanych - -
  - od pozostałych jednostek - -
  Należności z tytułu dostaw i usług 9 069 6 100
  - od jednostek powiązanych - -
  - od pozostałych jednostek 9 069 6 100
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 2 169 3 331
  Pozostałe należności krótkoterminowe 1 510 1 616
  - od jednostek powiązanych - -
  - od pozostałych jednostek 1 510 1 616
  Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe - 7
  - od jednostek powiązanych - -
  - od pozostałych jednostek - 7
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 839 1 685
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 164 527
  Aktywa trwałe zaklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży 6 677 6 677
  Aktywa razem 102 398 87 293 * Wzrost w pozycji aktywa trwałe spowodowany jest zastosowaniem od dnia 1 stycznia 2019 roku zasad zgodnych z MSSF 16 (pozycja Prawo do użytkowania aktywów w leasingu) . Szczegółowa analiza wpływu nowych regulacji na wyniki S półki zaprezentowana jest w podp unkcie 2.3.1. Zmiany wynikające ze zmian MSSF .


  Śródroczne s krócone skonsolidowanesprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 5 z 83

  Wyszczególnienie
  na dzień 30.06.201 9
  na dzień 31.12.201 8
  Pasywa
  Kapitał własny 53 948 53 788
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 52 112 52 157
  Kapitał podstawowy 9 572 9 572
  Akcje / udziały własne - -
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości Nominalnej 10 235 10 235
  Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji 345 939
  Pozostałe kapitały 430 (115)
  Niepodzielony wynik finansowy 31 530 31 526
  - zysk (strata) z lat ubiegłych 30 981 32 062
  - zysk (strata) netto bieżącego roku przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 549 (536)
  Udziały niesprawujące kontroli 1 836 1 631
  Zobowiązania 48 450 33 505
  Zobowiązania długoterminowe 16 611 6 483
  Długoterminowe kredyty i pożyczki 1 481 1 733
  - wobec jednostek powiązanych - -
  - wobec pozostałych jednostek 1 481 1 733
  Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe - -
  Pozostałe zobowiązania długoterminowe - -
  - wobec jednostek powiązanych - -
  - wobec pozostałych jednostek - -
  Zobowiązania dł. z tyt. prawa do użytkowania aktywów w leasingu (MSSF 16) 13 731 3 379
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 346 1 318
  Rezerwy na z obowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 53 53
  Pozostałe rezerwy na zobowiązania długoterminowe - -
  Dotacje rządowe - -
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -
  Zobowiązania krótkoterminowe 31 839 27 022
  Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 13 708 10 358
  - wobec jednostek powiązanych - -
  - wobec pozostałych jednostek 13 708 10 358
  Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe - -
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 8 502 7 110
  - wobec jednostek powiązanych - -
  - wobec pozostałych jednostek 8 502 7 110
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 650 2 741
  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 810 2 701
  - wobec jednostek powiązanych - -
  - wobec pozostałych jednostek 2 810 2 701
  Zobowiązania krótk. z tyt. prawa do użytkowania aktywów w leasingu (MSSF 16) 3 849 1 577
  Rezerwy na z obowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 702 1 467
  Pozostałe rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 618 1 068
  Dotacje rządowe - -
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - -
  Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży - -
  Pasywa razem 102 398 87 293  Śródroczne s krócone skonsolidowanesprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 6 z 83

  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHOD ÓW
  (RACHUNEK ZYSKÓW I S TRAT)
  ZA OKRES OD 01.01 .2019 DO 30.06.201 9 I OD 01.01 .2018 DO 30.06.201 8 ROKU (WARIANT KALKULACYJNY)
  Wyszczególnienie
  za okres za okres
  od 01.01.2019 do 30.06 .2019
  od 01.01.2018 do 3 0.06.2018
  Działalność kontynuowana
  Przychody ze sprzedaży 50 164 55 536
  - od jednostek powiązanych - -
  Przychody ze sprzedaży produktów 49 649 55 139
  Przychody ze sprzedaży usług 139 71
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 376 326
  Koszt własny sprzedaży (31 259) (35 311)
  - od jednostek powiązanych -
  Koszt sprzedanych produktów (29 599) (35 058)
  Koszt sprzedanych usług (45) (2)
  Koszt sprzedanych towarów i materiałów (1 615) (251)
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 905 20 225
  Koszty sprzedaży (4 338) (4 146)
  Koszty ogólnego zarządu (11 816) (12 238)
  Pozostałe przychody operacyjne 878 647
  Pozostałe koszty operacyjne (848) (1 054)
  Udział w zyskach jednostek rozliczanych metodą praw własności - -
  Koszty restrukturyzacji - -
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 781 3 434
  Przychody finansowe 225 3
  Koszty finansowe (744) (281)
  Pozostałe zyski (straty) z inwestycji - -
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 262 3 156
  Podatek dochodowy (1 467) (1 356)
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 795 1 800
  Działalność zaniechana
  Strata/zysk netto z działalności zaniechanej - -
  Zysk (strata) netto 795 1 800
  Zysk (strata) netto przypadający:
  - akcjonariuszom podmiotu dominującego 549 1 400
  - akcjonariuszom mniejszościowym 246 400
  Inne całkowite dochody: - - Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: - -
  - różnice kursowe z przeliczenia spółek zagranicznych (635 ) 814
  - podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów - Pozycje, które w przyszłości nie mogą zostać zreklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: -
  - odpis aktualizujący aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży -
  - podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów -
  Całkowite dochody razem
  Całkowite dochody razem przypadające: 160 2 614
  - akcjonariuszom podmiotu dominującego (45) 2 522
  - akcjonariuszom mniejszościowym 205 92

  Śródroczne s krócone skonsolidowanesprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 7 z 83

  ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ
  Wyszczególnienie
  za okres za okres
  od 01.01.2019 do 30.06 .2019
  od 01.01.2018 do 3 0.06.201 8
  PLN / akcję PLN / akcję
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 549 1 400
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 549 1 400
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 19 021 600 19 021 600
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 19 021 600 19 021 600
  z działalności kontynuowanej
  - podstawowy 0,03 0,07
  - rozwodniony 0,03 0,07
  z działalności kontynuowanej i zaniechanej
  - podstawowy 0,03 0,07
  - rozwodniony 0,03 0,07


  Śródroczne s krócone skonsolidowanesprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 8 z 83

  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENI ĘŻNYCH
  (RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH)
  ZA OKRES OD 01.01 .2019 DO 30.06.201 9 I OD 01.01 .2018 DO 30.06.201 8 ROKU (METODA POŚREDNIA)
  Wyszczególnienie za okres za okres
  od 01.01.201 9 do 3 0.06.201 9 od 01.01.2018 do 3 0.06.2018
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 262 3 156
  Korekty: 2 766 1 699
  Amortyzacja wartości niematerialnych 32 59
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy - -
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych - -
  Amortyzacja wartości rzeczowych aktywów trwałych 2 131 1 366
  (Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (2) 10
  (Zysk) strata na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - -
  Zyski ( straty) z działalności inwestycyjnej - -
  Utrata kontroli nad aktywami netto jednostki zależnej - -
  Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych - -
  Koszty odsetek 610 264
  Otrzymane odsetki - -
  Otrzymane dywidendy - -
  Inne korekty - różnice kursowe (5) - Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym 5 028 4 855
  Zmiana stanu zapasów (356) (538)
  Zmiana stanu należności (1 835) (5 061)
  Zmiana stanu zobowiązań (565) 4 629
  Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (676) (276)
  Inne korekty (342 ) (1 4 30)
  Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej 1 25 4 2 179
  Zapłacone odsetki - -
  Zapłacony podatek dochodowy (1 607) (1 494)
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (353) 685  Śródroczne s krócone skonsolidowanesprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 9 z 83

  Wyszczególnienie
  za okres za okres
  od 01.01.2019 do 3 0.06.2019 od 01.01.2018 do 3 0.06.2018
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (27) -
  Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych - -
  Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (362) (625)
  Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 2 -
  Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych - -
  Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych - -
  Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - -
  Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - -
  Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu - -
  Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu - - Utrata kontroli nad aktywami netto jednostki zależnej po uwzględnieniu utraconych środków pieniężnych - -
  Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych - -
  Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych - -
  Pożyczki udzielone - -
  Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych - -
  Otrzymane odsetki - -
  Otrzymane dywidendy 16 -
  Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (371) (625)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wpływy netto z tytułu emisji akcji - -
  Nabycie akcji własnych - -
  Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
  Wykup dłużnych papierów wartościowych - -
  Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 4 220 1 902
  Spłaty kredytów i pożyczek (1 100) (2 455)
  Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (1 694) (727)
  Odsetki zapłacone (550) (248)
  Dywidendy wypłacone 2 -
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 878 (1 528)
  Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 154 (1 468)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 1 685 4 024
  Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych - (3)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 839 2 559


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 10 z 83

  ŚRÓDROCZNE S KONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM) W OKRESIE OD 01.01 .201 9 DO 30.06.201 9 ROKU

  Wyszczególnienie
  Kapitał przypadający dla udziałowców jednostki dominującej Udziały niesprawujące kontroli
  Kapitał własny razem Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały
  Różnice kursowe z przeliczenia
  Niepodzielony wynik finansowy Razem
  Saldo na dzień 01.01.2019 roku 9 572 10 120 939 31 526 52 157 1 631 53 788
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - - - - -
  Korekta błędu - - - - - - -
  Saldo po zmianach 9 572 10 120 939 31 526 52 157 1 631 53 788
  Różnice z tytułu zaokrągleń - - - - - - -
  Inwestycje dostępne do sprzedaży: - - - - - - -
  - zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny - - - - - - -
  - przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży - - - - - - -
  Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych: - - - - - - -
  - zyski (straty) odnoszone na kapitał własny - - - - - - -
  - zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego z okresu - - - - - - -
  - zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych - - -
  - - - -
  Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą - - (594) - (594) (41) (635)
  Wyniki odnoszone na kapitał własny - - - - -
  Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym - - (594) - (594) (41) (635)
  Zysk netto za okres od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku - - - 549 549 246 795
  Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku - - (594) 549 (45) 205 160
  Dywidendy - - - - - - -
  Wyemitowany kapitał podstawowy - - - - - - -
  Odpis aktualizujący aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży - - - - - - -
  Podział wyniku finansowego - 545 - (545) - - -
  Saldo na dzień 30.06.2019 roku 9 572 10 665 345 31 530 52 112 1 836 53 948


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 11 z 83

  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM) W OKRESIE OD 01.01 .201 8 DO 30.06.201 8 ROKU wersja przekształcona  Wyszczególnienie
  Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej Udziały niesprawujące kontroli
  Kapitał własny razem Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały
  Różnice kursowe z przeliczenia
  Niepodzielony wynik finansowy Razem
  Saldo na dzień 01.01.2018 roku 9 572 10 259 (1 673) 35 348 53 506 1 699 55 205
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - 1 742 (137) 1 605 1 605
  Korekta błędu - 4 (1 006) (1 002) (1 002)
  Saldo po zmianach 9 572 10 259 73 34 205 54 109 1 699 55 808
  Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2018 roku
  Różnice z tytułu zaokrągleń - - - - - - -
  Inwestycje dostępne do sprzedaży: - - - - - - -
  - zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny - - - - - - -
  - przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży - - - - - - -
  Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych: - - - - - - -
  - zyski (straty) odnoszone na kapitał własny - - - - - - -
  - zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu - - - - - - -
  - zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości · bilansowej pozycji zabezpieczanych - - - - - - -
  Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą - - 1 416 1 416 (308) 1 108
  Wyniki odnoszone na kapitał własny - - - - - - -
  Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym - - 1 416 - 1 416 (308) 1 108
  Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2018 roku - - - 1 537 1 537 400 1 937
  Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 30.06.2018 Roku - - 1 416 1 537 2 953 92 3 045
  Dywidendy - (139) (1 351) (1 490) (1 490)
  Wyemitowany kapitał podstawowy - - - - - - -
  Wyemitowane opcje zamienne na akcje - - - - - - -
  Podział wyniku finansowego - - - - - - -
  Saldo na dzień 30.06.2018 roku 9 572 10 120 1 489 34 391 55 572 1 791 57 363


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 12 z 83

  ŚRÓDROCZ NE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM) W OKRESIE OD 01.01.2018 DO 30.06.2018 ROKU wersja opublikowana
  Wyszczególnienie
  Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej Udziały niesprawujące kontroli
  Kapitał własny razem Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały
  Różnice kursowe z przeliczenia
  Niepodzielony wynik finansowy Razem
  Saldo na dzień 01.01.2018 roku 9 572 10 259 (1 673) 35 348 53 506 1 699 55 205
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - - - -
  Korekta błędu - - - - - -
  Saldo po zmianach 9 572 10 259 (1 673) 35 348 53 506 1 699 55 205
  Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2018 roku
  Różnice z tytułu zaokrągleń - - - - - - -
  Inwestycje dostępne do sprzedaży: - - - - - - -
  - zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny - - - - - - -
  - przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży - - - - - - -
  Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych: - - - - - - -
  - zyski (straty) odnoszone na kapitał własny - - - - - - -
  - zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu - - - - - - -
  - zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości · bilansowej pozycji zabezpieczanych - - - - - - -
  Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą - - 4 126 (3 004) 1 122 (308) 814
  Wyniki odnoszone na kapitał własny - - - - - - -
  Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym - - 4 126 (3 004) 1 122 (308) 814
  Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2018 roku - - - 1 400 1 400 400 1 800
  Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 30.06.2018 Roku - - 4 126 (1 604) 2 522 92 2 614
  Dywidendy - (139) - (1 351) (1 490) - (1 490)
  Wyemitowany kapitał podstawowy - - - - - - -
  Wyemitowane opcje zamienne na akcje - - - - - - -
  Podział wyniku finansowego - - - - - - -
  Saldo na dzień 30.06.2018 roku 9 572 10 120 2 453 32 393 54 538 1 791 56 329


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 13 z 83

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM) W OKRESIE OD 01.01.2018 DO 31. 12.2018 ROKU
  Wyszczególnienie
  Kapitał przypadający na ud ziałowców jednostki dominującej Udziały niesprawujące kontroli
  Kapitał własny razem Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały
  Różnice kursowe z przeliczenia
  Niepodzielony wynik finansowy Razem
  Saldo na dzień 01.01.2018 roku 9 572 10 259 (1 673) 35 348 53 506 1 699 55 205
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 1 742 (137 ) 1 605 - 1 605
  Korekta błędu 4 (1 006) (1 002) (1 002)
  Saldo po zmianach 9 572 10 259 73 34 205 54 109 1 699 55 808
  Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2018 roku
  Różnice z tytułu zaokrągleń - - - - - - -
  Inwestycje dostępne do sprzedaży: - - - - - - -
  - zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny - - - - - - -
  - przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży - - - - - - -
  Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych: - - - - - - -
  - zyski (straty) odnoszone na kapitał własny - - - - - - -
  - zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu - - - - - - -
  - zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości · bilansowej pozycji zabezpieczanych - - - - - - -
  Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą - - 866 - 866 (188) 678
  Wyniki odnoszone na kapitał własny - - - - - -
  Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym - - 866 - 866 (188) 678
  Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2018 roku - - - (536) (536) 120 (416)
  Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 31.12.2018 roku - - 866 (536) 330 (68) 262
  Dywidendy - (139) - (2 143) (2 282) - (2 282)
  Wyemitowany kapitał podstawowy - - - - - - -
  Wyemitowane opcje zamienne na akcje - - - - - - -
  Strata z lat ub -przekwalif aktyw do sprzed na środki trwałe - - - - - - -
  Podział wyniku finansowego - - - - - - -
  Saldo na dzień 31.12.2018 roku 9 572 10 120 939 31 526 52 157 1 631 53 788  WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSO WEGO

  STOSOWANE ZASADY I ZAŁOŻENIA RACHUNKOWOŚCI

  1. STOSOWANE PODSTAWOWE ZASADY I ZAŁOŻENIA RACHUNKOWOŚCI

  W Skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 201 9 roku stosowano te
  same zasady (polityk ę) rachunkowości i metod y obliczeniow e, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu
  finansowym , za wyjątkiem instrumentów finansowych oraz leasingu .

  W I półroczu 201 9 roku Zarząd jednostki dominującej przyjął zmian y w polityce rachunkowości w
  zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów wynikających z MSSF 9 Instrumenty finansowe i
  MSSF16 Leasing. Wpływ został zaprezentowany w dalszej części W prowadzenia, w podpunkcie 2. 3.1.
  Zmiany wynikające ze zmian MSSF .

  Opisy pozostałych niezmienionych zasad rachunkowości znajdują się w jednostkowym i
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 201 8, które zo stały opublikowane w dniu 30 kwietnia 201 9
  roku.

  2. STOSOWANE SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA I ZASADY RACHUNKOWOŚCI

  2.1. Spółki powiązane objęte konsolidacją

  Informacje na ten temat zawarte są w punkcie numer 8 informacji dodatkowej niniejszego
  sprawozdania finansowego.

  2.2. Oświadczenie o zgodności

  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor ,
  obejmujące jednostkę dominującą oraz podmioty zależne , sporządzone zostało zgodnie z przepisami
  Międzynarod owych Standard ów Rachunkowości oraz Międzynarodowy ch Standard ów Sprawozdawczości
  Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejsk ą.

  2.3. Zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej i interpretacjach

  2.3.1. Zmiany wynikające ze zmian MSSF

  Poniż ej przedstawione zostały nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane przez Radę
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej
  Sprawozdawczości Finansowej, które weszły w życie od 1 stycznia 201 9 roku.

  • MSSF 16 Leasing
  Nowy standard został opublikowany w dniu 13 stycznia 2017 roku i ma zastosowanie do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Dozwolone było jego wcześniejsze
  zastosowanie , ale pod warunkiem równoczesnego zast osowania MSSF 15. Standard zastępuje
  dotychczasowe regulacje dotyczące leasingu (m.in. MSR 17) i diametralnie zmienia podejście do umów
  leasingowych o różnym charakterze, nakazując leasingobiorcy wykazywanie w bilansach aktywów i
  zobowiązań z tytułu zawart ych umów leasingowych, niezależnie od ich rodzaju. Grupa zastosowała ten
  standard od 1 stycznia 2019 roku.


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 15 z 83

  Grupa wdrożyła stosowanie standardu MSSF 16 metodą zmodyfikowaną retrospektywną, z łącznym
  efektem pierwszego zastosowania MSSF 16 ujętym na dzień 1 stycznia 2019 roku, bez przekształcania
  danych porównawczych.
  Zastosowanie MSSF 16 wymagało od Grupy analizy danych oraz dokonania szacunków i wyliczeń,
  które mają wpływ na wycenę zobowiązań leasingowych , a także zidentyfikowanie umów podlegających
  stosowaniu MSSF 16 . Zgodnie ze standardem MSSF 16 Leasing, Grupa wdrożyła jednolite zasady
  rachunkowości, wymagające od podmiotów Grupy ujmowania aktywów i zobowiązań w przypadku wszystki ch
  umów leasingu oraz podlegających stosowaniu MSSF16, z uwzględnieniem wyjątków wymienionych w
  standardzie. Grupa ujmuje prawo do użytkowania aktywa wraz z odpowiednim zobowiązaniem leasingowym
  ustalonym w wysokości zdyskontowanych przyszłych płatności w okresie trwania umowy podlegającej
  stosowaniu MSSF16 . W miejsce ujmowanych do tej pory w kosztach d ziałalności podstawowej opłat
  wynikających z umów została wprowadzona amortyzacja wyliczona od wartości aktywa z tytułu prawa do
  użytkowania oraz odsetki naliczone od zobowiązania z tytułu leasingu . Amortyzacja j est alokowana
  odpowiednio do kosztów wyt worzenia , kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu. Aktywa z tytułu
  prawa do użytkowania są amortyzowane liniowo , natomiast zobowiązania leasingowe rozliczane efektywną
  stopą procentową (krańcową stopą procent ową leasingobiorcy).
  W 2019 roku d o umów podlegających pod MSSF 16 Grupa zaliczyła umowy najmu budynków w
  przypadku jednostki dominującej oraz najem budynku oraz aut w spółkach zależnych . Umowy zostały zawarte
  na czas określony, stąd okres leasingu jest z godny z okresem umowy najmu. Ustalono również poziom stóp
  procentowych stosowanych do dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych.

  Wpływ opisanych zmian na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy na dzień 3 0.06.2019
  wygląda następująco:

  Wyszczególnienie
  na dzień na dzień
  30.06.2019 opublikowane Wpływ zmian 30.06.2019 bez MSSF 16
  SKONSOLIDOWANY BILANS
  Aktywa
  Aktywa trwałe 36 735 13 930 22 805
  Rzeczowe aktywa trwałe 9 869 - 9 869
  Rzeczowe aktywa trwałe - leasingi 6 027 - 6 027
  Prawo do użytkowania aktywów w leasingu 13 930 13 930 -
  Pasywa
  Niepodzielony wynik finansowy 31 530 (118 ) 31 648
  - zysk (strata) netto bieżącego roku przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 549 (118 ) 667
  Zobowiązania długoterminowe 16 611 13 731 2 880
  Zobowiązania długoterminowe z tytułu prawa do użytkowania aktywów w leasingu (MSSF 16) 13 731 13 731 -
  Zobowiązania krótkoterminowe 31 839 3 849 27 990
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu prawa do użytkowania aktywów w leasingu (MSSF 16) 3 849 3 849 -
  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 16 z 83

  Wyszczególnienie
  na dzień na dzień
  30.06.2019 opublikowane Wpływ zmian 30.06.2019 bez MSSF 16
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Koszt własny sprzedaży (31 259 ) 199 (31 458 )
  Koszt sprzedanych produktów (29 599 ) 199 (29 798 )
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 905 199 18 706
  Koszty sprzedaży (4 338 ) (8) (4 330 )
  Koszty ogólnego zarządu (11 816 ) 59 (11 875 )
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 781 250 2 531
  Koszty finansowe (744 ) (368 ) (376 )
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 262 (118 ) 2 380
  Zysk (strata) netto 795 (118 ) 913


  • Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” – prawo wcześniejszej spłaty z negatywnym
  wynagrodzeniem 2019

  Standard MSSF 9 został zatwierdzony w UE w dniu 22 listopada 2016 roku (obowiązujący w odniesieniu
  do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycz nia 2018 roku lub po tej dacie). Grupa zastosowała MSSF
  9 po raz pierwszy 1 stycznia 2018 roku , natomiast zmiany do MSSF 9 zastosowano 1 stycznia 2019 roku . W
  wyniku zastosowania wymogów MSSF 9 Grupa nie stwierdziła istotnych zmian w wycenie zobowiązań
  finanso wych w stosunku do wyceny dokonywanej na podstawie MSR 39.

  W związku ze stosowaniem MSSF 9 Grupa :
  • w zakresie środków pieniężnych Grupa przeprowadza szacunek odpisów na środki pieniężne, w oparciu
  o prawdopodobieństwo niewypłacalności instytucji finansowych, w których środk i pieniężne są
  przechowywane. Prawdopodobieństwo niewypłacalności ustalone zostało na podstawie zewnętrznych
  ratingów banków oraz dostępnych informacji agencji ratingowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy
  Grupa n ie utworzyła odpisów na środki pieniężne ,
  • w Grupie należności z tytułu dostaw i usług, których termin zapadalności wynosi co do zasady od 7 do
  90 dni, są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisu na
  nieściągal ne należności. Odpis aktualizujący na należności wątpliwe oszacowany jest wtedy, gdy ściągniecie
  pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne. Grupa przyjęła model ogólny, z którego wynika
  konieczność monitorowania zmian standingu kredytowego kontra hentów w horyzoncie 12 miesięcy (niższy
  odpis z tytułu utraty wartości na moment początkowego ujęcia). Model jest oparty o stratę oczekiwaną oraz
  konieczność uwzględnienia informacji o przyszłości kontrahenta ,
  • w zakresie kredytów bankowych , w wyniku za stosowania wymogów MSSF 9 , Grupa nie stwierdziła
  istotnych zmian w wycenie zobowiązań finansowych w stosunku do wyceny dokonywanej na podstawie MSR
  39. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku zmian do standardu MSSF 9 „Prawo
  wcześniejszej spłaty z negatywny wynagrodze niem”, Grupa przeprowadziła w I półroczu 2019 roku analizę
  historycznych zmian warunków umownych dotyczących długoterminowych umów finansowania zewnętrznego
  pod kątem jednorazowego ujęcia ich efektów w rachunku zysków i strat. Zawarcie umowy ramowej z ING
  Bank Śląski S.A. w III kwartale 2018 roku oraz zmiany dokonane w dniu 4 marca 2019 roku na mocy aneksu
  do umowy , a także analiza zmian umów kredytowych w spółkach zagranicznych Grupy nie wniosły przesłanek
  do przeliczenia wartości bilansowej zobowiązań.


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 17 z 83


  Zastosowanie standardu nie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. Grupa na
  koniec 3 0.06.2019 r. nie posiadała również instrumentów finansowych.

  • KIMSF 23 „Niepewność związana z ujęciem podatku dochodowego” 2019
  Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 7 czerwca 2017 roku i ma zastosowanie do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Celem interpretacji jest wska zanie, w
  jaki sposób ująć w sprawozdaniach finansowych podatek dochodowy w przypadkach, gdy istniejące
  przepisy podatkowe mogą pozostawiać pole do interpretacji i różnicy zdań pomiędzy jednostką i organami
  podatkowymi.
  Grupa dokonała wyceny ryzyka niekorz ystnego dla Grupy rozstrzygnięcia sprawy toczącej się w NSA
  dotyczącej interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach stwierdzającej, iż dochód ze sprzedaży obuwia
  wyprodukowanego z zakupionych gotowych cholewek nie jest dochodem strefowym. Ze względu na fakt,
  że dochód ten w 2018 roku wyniósł 134 tys. zł, wpływ ewentualnego zobowiązania podatkowego z tego
  tytułu został uznany jako nieistotny.

  • Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych” - wycena inwestycji
  długoterminowych 2019
  Zmiana w MSR 28 została opublikowana w dniu 12 października 2017 roku i ma zastosowanie do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Jej celem jest wskazanie zasad
  wyceny dla udziałów w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach w sytuacji, gdy nie
  są one wyceniane metodą praw własności.

  • Roczny program poprawek 2015 -2017
  ✓ MSSF 3 Połączenia jednostek , w zakresie doprecyzowania, że w momencie objęcia kontroli
  jednostka ponownie wycenia posiadane udziały we wspólnym działaniu,
  ✓ MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne , w zakresie doprecyzowania, że w momencie objęcia
  współkontroli jednostka nie wycenia ponownie posiadanych udziałów we wspólnym działaniu,
  ✓ MSR 12 Podatek dochodowy , wskazując, że wszelkie podatkowe konsekwencje wypłat
  dywidend należy ujmować w taki sam sposób,
  ✓ MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego , nakazując zaliczać do źródeł finansowania o
  charakterze ogólnym również te kredyty i pożyczki, które pierwotnie służyły finansowaniu
  powstających aktywów – od momentu, gdy aktywa są gotowe do wykorzystania zgodnie z
  zamierzonym celem (użytkowanie lub sprzedaż).

  • Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – zmiany do programu określonych świadczeń 2019
  Zmiany w MSR 19 zostały opublikowana w dniu 7 lutego 2018 roku i mają zastosowanie do okresów
  rocznych roz poczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Zmiany dotyczą sposobu ponownej
  wyceny programów zdefiniowanych świadczeń w przypadku, gdy ulegają one zmianie. Zmiany w
  standardzie oznaczają, że w przypadku ponownej wyceny aktywa/zobowiązania netto z t ytułu danego
  programu należy zastosować zaktualizowane założenia w celu określenia bieżącego kosztu zatrudnienia
  i kosztów odsetek dla okresów po zmianie programu.


  Wymienione standardy oraz zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na Śródroczne sk rócone
  sprawozdanie finansowe.


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 18 z 83

  2.3.2. Standardy i interpretacje opublikowane, które jeszcze nie weszły w życie

  W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu
  opublikowanych standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie. Następujące standardy i
  interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds.
  Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, aczkolwiek na dzień zatwierdzenia niniejszego
  sprawoz dania finansowego do publikacji nie weszły jeszcze w życie .

  • Zmiany w zakresie referencji do Założeń Koncepcyjnych zawartych MSSF
  Opublikowano dnia 29 marca 2018 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających
  się od 1 stycznia 2020 roku. Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji
  niezatwierdzone przez UE.

  • Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przeds ięwzięć” – definicja przedsięwzięcia
  Zmiany zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  22 października 2018 roku i mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem
  1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie.

  • Zmiany do MSR 1 oraz MSR 8 – definicja terminu „istotny”
  Zmiany zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  31 października 2018 roku i mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem
  1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie.

  • MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe
  Nowy standard został opublikowany w dniu 18 maja 2017 roku i ma zastosowanie do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub później. Do dnia zatwierdzenia niniejszego
  sprawozdania fin ansowego do publikacji niezatwierdzone przez UE. Dozwolone jest jego wcześniejsze
  zastosowanie (pod warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15 i MSSF 9). Standard zastępuje
  dotychczasowe regulacje dotyczące umów ubezpieczeniowych (MSSF 4) .

  • Zmiany w MSSF 10 i MSR 28 Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego
  jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem
  Zmiany w MSSF 10 i MSR 28 zostały opublikowane w dniu 11 września 2014 roku i mają
  zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później (termin
  wejścia w życie obecnie został odroczony bez wskazania daty początkowej). Zmiany doprecyzowują
  rachunkowość transakcji, w których jednostka dominująca traci kontrolę nad jednostką zależną, która nie
  stanowi „biznesu” zgodnie z definicją określoną w MSSF 3 „Połączenia jednostek”, w drodze sprzedaży
  wszystkich lub części udziałów w tej jednostce zależnej do jednostki stowarzyszonej lub wspólnego
  przedsięwzięcia ujmowanego metodą praw własności. Gru pa zastosuje zmiany w standardach nie
  wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data wejścia w życie tego standardu.
  Aktualnie Komisja Europejska postanowiła odroczyć formalną procedurę zatwierdzenia standardu.

  • MSSF 14 Regulacyjne rozlic zenia międzyokresowe
  Opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających
  się 1 stycznia 2016 roku lub później. Z godnie z decyzją Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu
  w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany przed ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej. Do dnia
  zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji niezatwierdzony przez UE.

  Emitent oraz Grupa są w trakcie oceny wpływu powyższych standardów i interpretacji na stosowane
  dotychczas zasady rachunkowości.


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 19 z 83

  3. Waluta sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych
  polskich, które są walutą funkcjonalną jednostki dominującej, a wszystkie wartości, o ile nie jest to wskazane
  inaczej, podane są w tysiącach złotych.


  4. Kontynuacja działalności

  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie fina nsowe zostało sporządzone przy założeniu
  kontynuacji działalności gospodarczej przez spółki Grupy w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu
  bilansowym. Najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ na kontynuację działalności Grupy Protektor jest
  sytuacja sprz edażowa w jednostkach zależnych funkcjonujących w Europie Zachodniej oraz kondycja
  kosztowa jednostki dominującej.

  Kluczową kwestią z perspektywy możliwości kontynuowania działalności przez Grupę jest
  zapewnienie odpowiedniego poziomu sprzedaży obuwia na rynku cywilnym i wojskowym, utrzymanie kosztów
  działalności operacyjnej na bezpiecznym poziomie oraz zapewnienie niezbędnego finansowania do realizacji
  przyjętej strategii opierającej się na zwiększeniu dostępności produktów Grupy (wartość i struktura
  magazynów).

  Zarząd jednostki dominującej nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i
  okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności na skutek
  zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.

  W związku z niespełnieniem przez Emitenta warunku kredytowego wpisanego w um owę kredytową,
  o czym Emitent informował w Skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy kapitałowej za 2018 rok , na dzień
  publikacji Śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółka posi ada pozytywną decyzję od Banku
  finansującego odnośnie kontynuowania współpracy w ramach przedmiotowej Umowy. Została ona
  przedłużona Załącznikiem nr 1 Aneksu nr 3 do Umowy Wieloproduktowej z dnia 24 września 201 8 r.  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 20 z 83

  INFORMACJA DODATKOWA
  Do śródrocznego s króconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej Protektor za I półrocze 201 9 roku

  Opis Grupy Kapitałowej Protektor

  1. Nazwa i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru
  oraz podstawowy przedmiot działalności Emitenta według PKD, a w przypadku,
  gdy papiery wartościowe Emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym,
  także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek
  oraz podstawowe segmenty dział alności grupy kapitałowej i opis ich roli w grupie.

  Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Protektor jest PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Lublinie przy ul. Vetterów 24a -24b (poprzednia siedziba Kunickiego 20 -24, 20 -417 Lublin). Spółka posiada
  osobo wość prawną, działa na podstawie przepisów prawa polskiego na obszarze Polski, a poprzez nabycie
  spółek zależnych - także za granicą. Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z
  siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033534.
  Branża, w której działa spółka, według klasyfikacji przyjętej przez rynek regulowany: przemysł lekki.
  Przedmiotem działalności spółki dominującej jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):
  1) produkcja obuwia ( 15.20.Z),
  2) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z),
  3) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z),
  4) działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów
  futrzarskich, ob uwia i artykułów skórzanych (46.16.Z),
  5) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
  6) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
  7) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
  8) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
  niesklasyfikowanych (77.39.Z),
  9) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
  10) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie in dziej
  niesklasyfikowana (82.99.Z),
  11) transport dro gowy towarów (49.41.Z),
  12) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
  13) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
  14) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
  15) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
  16) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
  (62.09.Z),
  17) działalność prawnicza (69.10.Z),
  18) działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
  19) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych
  (70.10.Z),
  20) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarc zej i zarządzania
  (70.22.Z),
  21) działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
  22) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
  23) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  (74.90.Z),


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 21 z 83

  24) działalność związana z wyszukiwan iem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  (78.10.Z),
  25) działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z),
  26) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
  27) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
  28) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
  działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),
  29) działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),
  30) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
  31) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z).

  W dniu 24 kwietnia 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PROTEKTOR S.A. podjęło
  uchwałę między innymi w sprawie zmiany przedmiotu działalności spółki poprzez jego rozszerzenie o kolejne
  punkty: działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD
  46.12.Z),
  32) sprzedaż hurtowa skór (PKD 46.24.Z),
  33) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),
  34) sprzedaż hurtowa wyrobów che micznych (PKD 46.75.Z),
  35) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
  36) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z).


  2. Wskazanie czasu trwania jedno stki dominującej i jednostek z Grupy K apitałowej Protektor.

  Czas działania jednostki do minującej i jednostek zależnych jest nieograniczony .


  3. Wskazanie okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i
  porównywalne skonsolidowane dane finansowe oraz lat obrotowych
  i okresów objętych sprawozdaniami finansowymi jednostek p owiązanych, jeżeli są one różne od
  okresu objęteg o skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi
  finansowymi.

  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentuje dane za okres od
  1 stycznia 201 9 roku do 30 czerwca 201 9 roku i dane porów nywalne zgodnie z MSR 34 .


  4. Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej jednostki dominującej .

  Skład Zarządu na 30 czerwca 201 9 roku:
  ▪ Andrzej Filip Wojciechowski - Prezes Zarządu,
  ▪ Sławomir Baniak - Członek Zarządu ds. finansowych,
  ▪ Barbara Lehnert - Bauckhage - Członek Zarządu ds. handlowych.

  W dniu 24 maja 2019 r. Pan Andrzej Filip Wojciechowski, Prezes Zarządu, złożył rezygnację z
  pełnionych funkcji w Zarządzie ze skutkiem na dzień 31 lipca 201 9 r., co było publikowane raportem bieżącym
  nr 20/2019 dnia 24 maja 2019 r.
  W dniu 01.07.2019 r. Pan Sławomir Baniak złożył rezygnację z pełnionej funkcji Członka Zarządu ds.
  finansowych, ze skutkiem na dzień 31.07.2019 r., o czym Spółka informowała w rap orcie bieżącym nr 39/2019.


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 22 z 83

  W dniu 23.07.2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A., w trakcie którego
  podjęto uchwałę nr 23/2018 w sprawie powołania Pana Tomasza Malickiego do pełnienia funkcji Prezesa
  Zarządu z dniem 01.08.2019 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 48/2018.

  Skład Rady Nadzorczej na 30 czerwc a 201 9 roku:
  ▪ Wojciech Sobczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej ,
  ▪ Marzena Czapaluk - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ,
  ▪ Marek Młotek Kucharczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej ,
  ▪ Piotr Krzyżewski - Członek Rady Nadzorczej .

  W dniu 24 kwietnia 2019 roku Pan Andrzej Kasperek złożył rezygnację z pełnienia funkcji
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W dniu 24 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza Uchwałą nr 6/2019
  powołała na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Sobczaka.
  W dniu 26.06.2019 r. Pan Jakub Karnowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji, o czym Spółka
  informowała w raporcie bieżącym nr 33/2019.
  W dniu 27.06.2019 r. Pan Andrzej Kasperek złożył rezygnację z pełnionej funkcji, o czym Spółka
  informowała w raporcie bieżącym nr 34/2019.
  W dniu 27.06.2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A.,
  w trakcie którego podjęto uchwałę nr 20 oraz 21 w sprawie:
  • powołania Pani Marzeny Czapaluk do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej,
  o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2019.
  • powołania Pana Tomasza Malickiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
  o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2019.
  W dniu 01.07.2019 r. Pan Wojciech Sobczak złożył rezygnację z pełnionej funkcji, o czym Spółka
  informowała w raporcie bieżącym nr 40/2019.
  W dniu 01.07.2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A., w trakcie którego
  podjęto uchwałę nr 15 w sprawie:
  • powołania Pana Tomasza Malickiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej,
  o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2019.
  W dniu 23.07.2019 r. Pan Tomasz Malicki złożył rezygnację z pełnionej funkcji, ze skutkiem na dzień
  31.07.2019 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 46/2019.
  W dniu 23.07.2019 roku odbyło si ę posiedzenie Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A., w trakcie którego
  podjęto uchwałę nr 21 w sprawie:
  • powołania Pana Wojciecha Sobczaka do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej, z dniem 01.08.2019 r.,
  o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym n r 47/2019.
  W dniu 23.09.2019 roku Pani Marzena Czapaluk złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Zastępcy
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 61/2019.  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 23 z 83

  W dniu 24.09.2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROTEKTOR
  w trakcie którego podjęto uchwał y w sprawie:
  • powołania Pana Dariusza Formelę d o pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (Uchwała Nr
  3/2019)
  • powołania Pana Tomasza Pisuli do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (Uchwała Nr
  4/2019)
  o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 63/2019.

  5. Wskazanie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane
  finansowe zawierają dane łączne , jeżeli w skład przedsiębiorstwa Emitenta lub jednostek grupy
  kapitałowej wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania
  finansowe.

  Jednostki Grupy Kapitałowej nie posiadają oddziałów samodzielnie sporządzających sprawozdania
  finansowe , w związku z czym skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie z awiera danych łącznych.


  6. W wypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres,
  w czasie którego nastąpiło połączenie – wskazanie, że jest to skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia
  połączen ia.

  W ok resie I półrocza 201 9 roku nie nastąpiło połączenie spółek.


  7. Wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
  przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę dominującą
  i jednostki grupy kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności
  wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

  Informacje na ten temat zawarte są we wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego w pkt 4.
  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 24 z 83

  8. Struktura organizacyjna grupy jednostek powiązanych oraz informacje dotyczące rodzaju powiązań
  w grupie.

  A) Spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Protektor objęte konsolidacją metodą pełną na dzień
  30 czerwca 201 9 roku:
  • PROTEKTOR S.A. - jednostka dominująca,
  • ABEBA Spezialschuh -Ausstatter GmbH z siedzibą w Sankt Ingbert, Niemcy, występująca
  jako jednostka zależna, wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Saarbrücken
  pod nr HRB 32581. PROTEKTOR S.A. posiada 100% udziałów w ww. Spółce. D ata objęcia
  kontroli – maj 2007 r oku . Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż
  obuwi a oraz części obuwia, wyrobów skórzanych i pokrewnych produktów,
  • Inform Brill GmbH z siedzibą w Sankt Ingbert, Niemcy, występująca jako jednostka zależna,
  wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Saarbrücken pod nr HRB 32553.
  PROTEKTOR S.A. posiada 100% udziałów w ww. Spółce. Data objęcia kontroli – maj 2007
  roku. Podstawowym przedmiotem działalności jest handel obuwiem i częściami obuwia,
  wyrobami skórzanymi i pokrewnymi,
  • ABEBA FRANCE SARL z siedzibą w Sarreguemines, Francja, wpisana do rejestru
  ha ndlowego Registre du Commerce et des Societes Sarrguemines pod numerem TI 490524
  964, spółka ABEBA Spezialschuh -Ausstatter GmbH jest jedynym udziałowcem w
  wymienionej spółce. Spółka pośrednio zależna od spółki dominującej,
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzia lnością „Rida” z siedzibą w Tyraspolu, Mołdawia
  (Naddniestrze), zarejestrowana certyfikatem z dnia 4 lutego 1993 roku pod numerem 01 -
  023 -2054, spółka Inform Brill GmbH posiada 90% udziałów w ww. spółce (spółka pośrednio
  zależna od spółki dominującej),
  • Spół ka joint -venture z ograniczoną odpowiedzialnością „TERRI -PA” z siedzibą w Parkanach,
  Mołdawia (Naddniestrze), zarejestrowana certyfikatem z dnia 6 maja 1996 roku pod
  numerem 03 -023 -121, spółka Inform Brill GmbH posiada 51 % udziałów w ww. spółce.
  Spółka po średnio zależna od jednostki dominującej.
  Spółki ABEBA Spezialschuh -Ausstatter GmbH oraz Inform Brill GmbH wraz z ich jednostkami
  zależnymi występują w niniejszym opracowaniu pod nazwą Grupy Kapitałowej Abeba.


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 25 z 83


  B) Jednostką, która nie jest jednostką zależ ną, jednak nadal znajduje się w kręgu jednostek powiązanych, jest
  POLANIA Sp. z o.o. w likwidacji. PROTEKTOR S.A. posiada 12.242 udziałów w POLANIA Sp. z o.o. w
  likwidacji (do 08.05.2008 r. w upadłości), co stanowi 14,1% głosów reprezentowanych na Zgromad zeniu
  Wspólników ww. spółki. Udziały te zostały zakupione w dniu 25 października 2002 roku za kwotę 1,00 zł i
  następnie zostały objęte odpisem aktualizującym w kwocie 1 zł.

  9. Segmenty operacyjne

  Działalność Grupy Kapitałowej Protektor realizowana jest w ramach segmentów operacyjnych, które
  są strategicznymi jednostkami gospodarczymi całej Grupy. Zostały one wydzielone w oparciu o Grupę
  Kapita łową Abeba oraz PROTEKTOR S.A.
  Działalność poszczególnych segmentów obejmuje głównie produkcję i sprzedaż obuwia roboczego,
  ochronnego, strażackiego i ciężkiego. Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki segmentów w celu podejmowania
  decyzji dotyczących alokacji zasobów, oceny skutków alokacji oraz wyników działalności. Wyniki segmentu
  są oceniane na pozio mie zysku (straty) netto.
  Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same , jak polityka
  rachunkowości Grupy Kapitałowej Protektor.
  Segmenty nie podlegały łączeniu. Grupa nie posiada pozostałych segmentów, które nie podlegały
  wymogom sprawozdawczym w zakresie segmentów operacyjnych.
  SEGMENTY OPERACYJNE GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR – DANE ZA OKRES OD 01.01.201 9 ROKU DO 3 0.06.201 9 ROKU
  WYSZCZEG ÓLNIENIE Grupa Kapitałowa Abeba PROTEKTOR S.A. RAZEM
  Przychody ogółem 47 550 14 268 61 818
  Sprzedaż na zewnątrz 44 174 5 990 50 164
  Sprzedaż między segmentami 3 376 8 278 11 654
  Koszty ogółem 26 384 4 875 31 259
  Wynik segmentu 17 790 1 115 18 905
  Koszty (przychody) nieprzypisane (13 059) (3 065) (16 124)
  Wynik na działalności operacyjnej 4 731 (1 950 ) 2 781
  Przychody finansowe 28 197 225
  Koszty finansowe (205) (539) (744)
  Inne korekty -
  Udział jednostki w zyskach i stratach podmiotów stowarzyszonych rozliczanych metoda praw własności - - -
  Wynik przed opodatkowaniem 4 554 (2 292 ) 2 262
  Podatek dochodowy (1 607) 140 (1 467)
  Wynik netto - działalność kontynuowana 2 947 (2 152 ) 795
  Wynik netto - działalność zaniechana -
  Wynik netto 2 947 (2 152 ) 795
  Aktywa segmentu 57 328 45 070 102 398
  w tym znak towarowy - GK Abeba 5 311 5 311
  Nieprzypisane aktywa całej grupy - - -
  Zobowiązania segmentu 17 768 30 682 48 450
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych lub wspólne przedsięwzięcia konsolidowane metodą praw własności - - -
  Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 27 5 32
  Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 925 1 20 6 2 131


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 26 z 83

  SEGMENTY OPERACYJNE – DANE ZA OKRES OD 01.01.201 8 ROKU DO 30.06.201 8 ROKU

  WYSZCZEGÓLNIENIE Grupa Kapitałowa Abeba PROTEKTOR S.A. RAZEM
  Przychody ogółem 51 696 15 130 66 826
  Sprzedaż na zewnątrz 49 029 6 507 55 536
  Sprzedaż między segmentami 2 667 8 623 11 290
  Koszty ogółem 30 971 4 340 35 311
  Wynik segmentu 18 058 2 167 20 225
  Koszty (przychody) nieprzypisane (13 104) (3 687) (16 791)
  Wynik na działalności operacyjnej 4 954 (1 520) 3 434
  Przychody finansowe - 3 3
  Koszty finansowe (28) (253) (281)
  Inne korekty -
  Udział jednostki w zyskach i stratach podmiotów stowarzyszonych rozliczanych metoda praw własności - - -
  Wynik przed opodatkowaniem 4 926 (1 770) 3 156
  Podatek dochodowy (1 494) 138 (1 356)
  Wynik netto - działalność kontynuowana 3 432 (1 632) 1 800
  Wynik netto - działalność zaniechana -
  Wynik netto 3 432 (1 632) 1 800
  Aktywa ogółem 59 615 34 148 93 763
  w tym znak towarowy - GK Abeba 5 299 5 299
  Nieprzypisane aktywa całej grupy 2 669 2 094 4 763
  Zobowiązania segmentu 13 277 24 157 37 434
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych lub wspólne przedsięwzięcia konsolidowane metodą praw własności - - -
  Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 45 14 59
  Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 679 687 1 366


  Grupa Kapitałowa Protektor działa w następujących obszarach geograficznych,
  które są siedzibami poszczególnych jednostek Grupy: Polska, Niemcy, Francja, Mołdawia (Naddniestrze).
  Poniżej przedstawiono przychody od klientów zewnętrznych oraz informacje
  o aktywach segmentów w rozbiciu na poszczególne obszary geograficzne działalnoś ci Grupy.

  OBSZARY GEOGRAFICZNE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH – DANE ZA OKRES OD 01.01.201 9 DO 3 0.06.201 9 ROKU
  Wyszczególnienie
  Segmenty
  Inne Razem Polska Niemcy Pozostałe kraje europejskie
  Przychody ogółem 5 990 26 704 14 780 2 690 50 164
  Aktywa segmentu 45 070 57 328 0 0 102 398
  OBSZARY GEOGRAFICZNE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH – DANE ZA OKRES OD 01.01. 201 8 DO 30.06.201 8 ROKU
  Wyszczególnienie
  Segmenty
  Inne Razem Polska Niemcy Pozostałe kraje europejskie
  Przychody ogółem 7 319 32 244 15 408 565 55 536
  Aktywa segmentu 34 148 59 615 0 0 93 763


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 27 z 83


  W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa Protektor nie osiągnęła przychodu
  z tytułu transakcji z zewnętrznym pojedynczym klientem, któr y stanowił by 10 lub więcej procent łącznych
  przychodów Grupy .

  10. Kwot a i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub
  przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość.

  Brak .

  11. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.

  Branżę obuwia roboczego i ochronnego, w której funkcjonuje jedn ostka dominująca, charakteryzuje
  stosunkowo ograniczona cykliczność działalności. Czynnikami wpływają cymi na wahania wielkości
  przychodów są:
  (1) liczba dni roboczych w danym okresie rozliczeniowym (np .: styczeń ; maj, sierpień , grudzień);
  (2) okres urlopowy (lipiec – wrzesień),
  (3) okres wydatków budżetowych (np.: IV kwartał) ,
  (4) okres świąteczny (grudzień – styczeń).

  Grupa Kapitałowa Protektor kładzie nacisk na zwiększanie udziału obrotów wypracowanych na
  rynkach przemysłowym i usługowym, niezależnych od przetargów publicznych, co obecnie i w przyszłości ma
  spowodować dalszą stabilizację wyników finansowych Grupy .

  12. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania
  i odwróceniu odpisów z tego tytułu. Grupa Kapitałowa Protektor - DANE ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 30.06.2019 ROKU
  Wyszczególnienie Stan na 01.01.201 9 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 3 0.06.201 9
  Zapasy 2 602 267 (737 ) 2 132
  Grupa Kapitałowa Protektor - DANE ZA OKRES OD 01.01.201 8 DO 31.12.2018 ROKU
  Wyszczególnienie Stan na 01.01.201 8 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 3 1.12.201 8
  Zapasy 3 478 523 (1 399) 2 602
  Grupa Kapitałowa Protektor - DANE ZA OKRES OD 01.01.201 8 DO 31.12.2018 ROKU wersja opublikowana
  Wyszczególnienie Stan na 01.01.201 8 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 3 1.12.201 8
  Zapasy 1 637 97 (63) 1 671

  Prezentacja odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów na dzień 31.12.2018 zawierała błąd
  wynikający z przeliczenia. Wartość zapasów zaprezentowana w Skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym Grupy Kapitałowej Protektor za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 pozostaje prawidłowa.
  .
  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 28 z 83

  13. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych
  aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich
  odpisów. Grupa Kapitałowa Protektor
  Wyszczególnienie Stan na 01.01.201 9 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 3 0.06.201 9
  Należności 367 6 (131 ) 243
  Rzeczowe aktywa trwałe - - - -
  Wartości niematerialne - - - -
  Inne aktywa - - - -


  14. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.
  Grupa Kapitałowa Protektor
  Wyszczególnienie Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
  Pozostałe rezerwy na zobowiązania
  Stan rezerw na dzień 01.01.2019 roku 1 662* 1 068
  Zwiększenia rezerw 410 -
  Rezerwy utworzone 269 147
  Rezerwy wykorzystane ( -) (582) 431
  Rezerwy rozwiązane ( -) - (156)
  Pozostałe zmiany 14 10
  Stan rezerw na dzień 3 0.06.2019 roku 1 755 618
  *bilans otwarcia uległ zmianie – na koniec 31.12.2018 stan rezerw wynosił 1 520 tys. zł. Obecnie jest to 1 662 tys. zł. Różnica spowodowana jest odmienną prezentacją zobowiązań pracowniczych w kwocie 28 690 EUR w jednej ze spółek zależnych – na dzień 31.12 .2018 były one prezentowane jako pozostałe zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych. Na dzień 01.01.2019 spółka zależna zaprezentowała je w bilansie w pozycji rezerw y z tyt. świadczeń pracowniczych.


  15. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Grupa Kapitałowa Protektor
  Wyszczególnienie Stan na 01.01.201 9 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 3 0.06.201 9
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 318 28 1 346
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 048 313 1 361


  16. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

  W okresie sprawozdawczym Spółka PROTEKTOR S.A. dokonała sprzedaży rzeczowych aktywów
  trwałych o wartości 1 975 tys. PLN do spółki powiązanej w postaci specjalistycznych maszyn do produkcji
  obuwia oraz ogólnego zastosowania .
  Nowy Zarząd, który został powoła ny w lipcu 2019 roku, prowadzi intensywne prace mające na celu
  sprzedaż nieruchomości przy ulicy Kunickiego. Rozpoczęto prace nad badaniem gruntu, a także poddano
  analizie, czy potrzebny jest proces palowania terenu, który uatrakcyjniłby działkę dla poten cjalnych
  nabywców. W skonsolidowanym bilansie Grupy Kapitałowej Protektor nieruchomość wykazana jest jako
  „Aktywa trwałe zakwalifikowane jako dostępne do sprzedaży”.  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 29 z 83

  17. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwał ych.

  W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa Protektor S.A. nie dokonała istotnych zakupów
  rzeczowych aktywów trwałych.

  18. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

  Informacje na ten temat zawarte są w punkcie 7 pozostałych informacji.

  19. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

  Korekta błędu lat ubiegłych dotyczy obciążenia podatkowego, który jest efektem audytu podatkowego
  2018/2019 przeprowadzonego w spółkach ABEBA i Inform za lata 2012 -2014. Domiar podatkowy w kwocie
  1 006 tys. zł został proporcjonalnie odniesiony na lata podatkowe, których dotyczył: 2012 -196 tys. zł, 2013 –
  220 tys. zł, 2014 – 590 tys. zł. Tym samym w Skonsolidowa nym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok zysk
  z lat ubiegłych został pomniejszony, a zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego wzrosły.
  Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 01.01.2018 do 3 0.06.2018
  zawiera również przekształcenie związane ze zmianą polityki rachunkowości, która miała miejsce w roku 2018
  i która została szczegółowo opisana w S konsolidowanym s prawozdaniu finansowym Grupy za 2018 rok.
  Wpływ tych zmian na Skonsolidowane sprawozdanie z całkowityc h dochodów, które obejmuje okres od
  01.01.2018 do 3 0.06.2018 roku, był nieistotny.

  20 . Informacje o zmianach sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają
  istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki,
  niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej
  cenie nabycia (koszcie zamor tyzowanym).

  Przychody Grupy Kapitałowej Protektor realizowane są przede wszystkim na rynku eur opejskim,
  dlatego też jego działalność jest w dużej mierze uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Niemiec i krajów
  Europy Zachodniej. W istotnie mniejszym stopniu przychody Grupy uzależnione są od rynku polskiego.
  W pierwszym półroczu 2019 roku na rynk u niemieckim nastąpił spadek koniunktury, a w II kwartale
  2019 roku PKB Niemiec spadło o 1%. Wskaźnik oczekiwań biznesowych jest na najniższym poziomie od 2014
  - 2015 r. Instytut Badań Rynku Macrom napisał w swoim raporcie, że w pierwszej połowie 2019 r. w Niemczech
  spadek sprzedaży na rynku obuwia ochronnego wyniósł -15 %. Na rynku obuwia roboczego również nastąpiły
  niekorzystne zmiany - przemysł motoryzacyjny, który jest głównym odbiorcą butów ESD, zanotował w czerwcu
  2019 r. spadek o 8 % w Europie, o 24 % w samych Niemczech, a eksport obniżył się o 25%.

  21 . Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy
  kredytu lub pożycz ki, w odniesieniu, do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca
  okresu sprawozdawczego.

  W I półroczu 2019 roku nie wystąpiła sytuacja niespłacenia kredytu lub pożyczki, lub naruszenia
  istotnych postanowień umów, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań napr awczych do końca
  okresu sprawozdawczego.
  Podpisana w 2018 roku przez Protektor S.A. umowa Wieloproduktowa z ING Bankiem Śląskim narzuca
  na Emitenta konieczność utrzymania określonego poziomu przyjętych w umowie wskaźników, raportowanych
  w okresach kwartal nych i rocznych (tzw. kowenantów). Spółka zobowiązała się do:
  1) utrzymania wskaźnika stosunku sumy zysku operacyjnego i amortyzacji pomniejszonej o podatek
  dochodowy CIT, dywidendę, wypłatę z zysku i pobrania właścicieli do sumy rat zobowiązań długotermin owych


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 30 z 83

  i kosztów odsetkowych obliczonych na podstawie ostatnich 12 miesięcy lub na podstawie wyników rocznych
  na poziomie nie niższym niż 1,2.
  2) utrzymania wskaźnika zadłużenia oprocentowanego w relacji do EBITDA, obliczonego w okresach
  kwartalnych na pod stawie skonsolidowanych danych finansowych w całym okresie obowiązywania Umowy na
  poziomie nieprzekraczającym 3 oraz nie niższym niż zero,
  Na dzień 30.06.2019 roku Emitent nie spełnił warunków kowenantów ze względu na:
  • Wejście w życie z dniem 01.01.2019 r oku przepisów MSSF 16, które obligują do ujęcia przyszłych
  wydatków z umów leasingowych w długo - i krótkoterminowych zobowiązaniach finansowych, co
  znacznie zwiększyło poziom zadłużenia Grupy Kapitałowej Protektor;
  • Wysoki poziom sumy rat zobowiązań długote rminowych i kosztów odsetkowych wynikających w dużej
  mierze z wcześniejszej spłaty kredytów w mBank w drugiej połowie 2018 roku przez Protektor S.A.
  (tj. do września 2018 roku Spółka pokrywała raty kapitałowe, wynikające z umowy z mBank S.A., w
  wysokości praktycznie 2x wyższej niż raty przyjęte w umowie z ING Bankiem Śląskim);
  • Wysoki poziom kosztów jednorazowych, poniesionych przez Grupę w związku z restrukturyzacją
  swojej działalności w drugiej połowie 2018 roku;
  • Relatywnie wysoki poziom dywidendy, wypłaconej w 2018 roku, w stosunku do wyniku osiągniętego
  w 2018 roku.
  Po oczyszczeniu wyników ostatnich 12 miesięcy o jednorazowe koszty poniesione w 2018 roku
  i wyeliminowanie wpływu MSSF 16 na wskaźniki Spółka utrzymała wskazany poziom kowenantu.
  Na dzień publikacji sprawozdania finansowego Emitent uzyskała pozytywną decyzję od Bank u
  finansując ego odnośnie kontynuowania współpracy w ramach przedmiotowej Umowy. Została ona
  przedłużona Załącznikiem nr 1 Aneksu nr 3 do Umowy Wieloproduktowej z dnia 24 września 201 9 r.
  Jednocześnie, Zarząd podejmuje aktywności, które mają zapobiec podobnym wydarzeniom w przyszłości. W
  opinii Zarządu perspektywa rozwoju, stoją ca przed Grupą w 2019 roku jest bardzo pozytywna i gwarantuje
  spełnienie przedmiotowych wskaźników w 2019 roku.

  22. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z
  podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe, wraz ze
  wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być
  zgrupowa ne według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych
  transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik
  finansowy Emitenta, zawierające w szczególności: a) informację o podmiocie, z którym została zawarta
  transakcja, b) informację o powiązaniach Emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem
  będącym stroną transakcji, c) informację o przedmiocie transakcji, d) istotne warunki transakcji, z
  uwzględnieniem warunków finansowych oraz wska zaniem określonych przez strony warunków
  charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie
  stosowanych dla danego rodzaju umów, e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są
  niezbędne do zrozumienia sytu acji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta, f)
  wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym,
  które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Emitenta.
  W okresie objętym niniejszym raportem nie były zawierane przez Emitenta lub przez jednostkę
  zależną transakcje z podmiotami powiązanymi, które byłyby zawarte na warunkach innych niż rynkowe.  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 31 z 83

  ROZRACHUNKI - JEDNOSTKI POWIĄZANE NA DZIEŃ 30.06.201 9 I 31.12.201 8 ROKU
  Wyszczególnienie na dzień na dzień
  30.06.201 9 31.12.201 8
  Należności z tytułu dostaw i usług
  PROTEKTOR S.A. od
  -ABEBA Spezialschuh -Ausstatter GmbH 2 23 6 938
  -Inform Brill GmbH 830 162
  Grupa Kapitałowa Abeba od:
  - PROTEKTOR S.A. 2 561 291
  Pozostałe należności krótkoterminowe
  PROTEKTOR S.A. od
  - ABEBA Spezialschuh -Ausstatter GmbH - 5
  -Inform Brill GmbH 34 2
  Grupa Kapitałowa Abeba od: -
  - PROTEKTOR S.A. - 1 806
  Razem 5 661 3 204 ROZRACHUNKI – JEDNOSTKI POWIĄZANE NA DZIEŃ 30.06.201 9 I 31.12.201 8 ROKU
  Wyszczególnienie na dzień na dzień
  30.06.201 9 31.12.201 8
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
  PROTEKTOR S.A. wobec:
  - Grupa Kapitałowa Abeba 3 126 291
  - korekta zobowiązania 299 -
  Grupa Kapitałowa Abeba wobec:
  - PROTEKTOR S.A. 2 236 1 101
  -różnice kursowe -
  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
  PROTEKTOR S.A. wobec:
  - Grupa Kapitałowa Abeba - 1774
  - różnice kursowe - 32
  Grupa Kapitałowa Abeba wobec: -PROTEKTOR S.A. - 6
  -różnice kursowe -
  Razem 5 661 3 204 TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI W OKRESIE OD 01.01 .2019 DO 3 0.06.2019 ORAZ OD 01.01 .2018 DO 3 0.06.2018 ROKU
  Wyszczególnienie Do Grupa Kapitałowa Abeba
  01.01 -30.06.2019
  PROTEKTOR S.A. - sprzedaż jednostkom powiązanym, w tym: 8 362
  - wyroby 6 010
  - materiały 2
  - towary 1 455
  - usługi 811
  - refaktury -
  - pozostałe przychody operacyjne 84
  Wyszczególnienie Do PROTEKTOR S.A.
  01.01 -30.06.2019
  GK Abeba – sprzedaż jednostkom powiązanym, w tym: 3 382
  - materiały 2 064
  - usługi 1 312
  - odsetki 6
  - pozostałe przychody operacyjne -  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 32 z 83

  Wyszczególnienie Do Grupa Kapitałowa Abeba
  01.01 -30.06.2018
  PROTEKTOR S.A. - sprzedaż jednostkom powiązanym, w tym: 8 661
  - wyroby 8 203
  - materiały -
  - towary -
  - usługi 420
  - refaktury 38
  Wyszczególnienie Do PROTEKTOR S.A.
  01.01 -30.06.2018
  GK Abeba – sprzedaż jednostkom powiązanym, w tym: 2 651
  - materiały 2 651
  - pozostałe przychody operacyjne -

  23. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje o zmianie
  sposobu (metody) jej ustalenia.

  W okresie sprawozdawczym nie wykazano instrumentów finansowych wycenionych w wartości
  godziwej.

  24. Informacj e dotycząc e zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub
  wykorzystania tych aktywów.

  Wykazywane aktywa finansowe na dzień 31.12.2018 r. o wartości 15 tys. zł zostały w pierwszej
  połowie 2019 roku sprzedane.

  25. Informacj e dotycząc e emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów
  wartościowych.

  W okresie pierwszej połowy 201 9 roku nie wystąpiła emisja, wykup i spłat a papierów wartościowych.

  26. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną
  akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

  W okresie sprawozdawczym nie zadeklarowano oraz nie wypłacono dywidendy.

  27. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne
  sprawozdanie finansowe, nieujęty ch w tym sprawozdaniu, a mogących
  w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

  W dniu 01 lipca 2019 roku Zarząd PROTEKTOR S.A. podjął uchwałę o wypłacie dywidendy z wyniku
  lat ubiegłych spółki zależnej ABEBA GmbH w kwocie 1 00 000 EUR z terminem wypłaty do 3 1.07.2019 r.

  W dniu 23 lipca 2019 r. Spółka zawarła umowę na realizację zamówienia nr 72/Ck t/19/AP w
  postępowaniu na produkcje i dostawę trzewików służbowych dla Komendy Głównej Policji z siedzibą w
  Warszawie („Zamawiający”), którego przedmiotem jest produkcja i dostawa półbutów służbowych. Wartość
  oferty na realizację podstawowego zakresu zamówienia wynosi: 1 170 960 zł netto, tj. 1 440 280 zł brutto.
  Wartość zamówienia opcjonalnego wynosi od 146 370 zł netto, tj. od 180 035 zł brutto do 585 480 zł netto, tj.
  720 140 zł brutto. Ostateczny termin realizacji podstawowego zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz
  SIWZ to 18.10.2019 r.  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 33 z 83

  Zarząd PROTEKTOR S.A. w dni u 8 lipca 2019 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Lublin -
  Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o
  zarejestrowaniu z dniem 26 czerwca 2019 r. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o
  kwotę 285.324,00 PLN (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote) na podstawie
  Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2019 r. Kapitał zakładowy Spółki
  został warunkowo podwyższony poprzez emisję 570.64 8 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset
  czterdzieści osiem) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt
  groszy) każda, uprawniających łącznie do 570.648 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści
  osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  W dniu 23 lipca 2019 r. Zarząd Spółki po wziął informację o zmianie w Statucie Spółki uchwalonej
  przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 22/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.
  Zarejestrowana zmiana Statutu Spółki polega na nadaniu § 9c lit. d) Statutu Spółki nowego, następującego
  brzmienia:
  „d) Wydanie Warrantów Serii A nastąpi w terminach wskazanych w Regulaminie.”
  Tekst uchwały 22/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2019 r. został
  przekazany do publicznej wiadomości wraz z raportem bieżącym nr 37/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

  Zarząd Spółki PROTEKTOR S.A. w dniu 13 września 2019 r. powziął wiadomość o spełnieniu się
  warunku do umowy warunkowej zawartej z Vizum Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, o zawarciu której
  informował raportem bieżącym nr 24/2019 z dnia 31 maja 2019 r., w postaci pozytywnej decyzji o przyznaniu
  dofinansowania ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla projektu, w ramach którego
  reali zowany będzie przedmiot umowy. Tym samym umowa, której przedmiotem jest wykonanie pracy
  badawczej, mającej na celu opracowanie technologii mających zastosowanie w produkcji obuwia ochronnego,
  wchodzi w życie.


  28. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych , które
  nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego .

  Wyszczególnienie 30.06.2019 31.12.2018
  Zobowiązania warunkowe do wysokości do wysokości
  Gwarancje bankowe 1 416 1 300
  Zabezpieczenie przedmiotów leasingu – weksel in blanco 14 231 4 956
  Hipoteka umowna łączna 18 000 42 000
  Zabezpieczenie pożyczki hipotecznej, kredytu obrotowego, linii gwarancyjnej w mBank 0 24 000
  Zabezpieczenie pożyczki hipotecznej, kredytu obrotowego, linii gwarancyjnej w ING Bank Śląski 18 000 18 000
  Zastaw rejestrowy na zapasach ING Bank Śląski S.A. 12 225 11 270

  Prawdopodobieństwo powstania zobowiązań z tytułu powyższych poręczeń, gwarancji, zabezpieczeń
  jest znikome.  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 34 z 83

  29. Inne informacje, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i
  wyniku finansowego Emitenta.

  Wszystkie informacje, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej
  i wyniku finansowego Emitent a zostały zawarte poniżej w punkcie 10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta
  są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz
  informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta , części POZOSTAŁ E
  INFO RMACJE.


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 35 z 83

  POZOSTAŁE INFORMACJE
  do Śródrocznego skróconego s konsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej P rotektor za I półrocze 201 9  1. Zwięzły opis istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport
  wraz z wykazaniem najważniejszych zdarzeń dotyczących Emitenta.

  W okresie objętym niniejszym raportem zaistniały następujące istotne zdarzenia o charakterze
  dokonań i niepowodzeń, które m iały wpływ na działalność Grupy.
  • Finalny etap wprowadzania programu oszczędnościowego w Grupie zgodnie z założeniami
  wygenerowania w skali pełnego roku 10 milionów złotych oszczędności, w tym kosztów materiałów,
  kosztów produkcji oraz kosztów funkcjonowania Grupy, m.in.:
  ▪ transformacja działalności zakupowej w Grupie – wygenerowane efekty pozwoliły na
  zwiększenie oszczędności kosztowych, ale także na dalszą optymalizację procesów
  produkcyjnych;
  ▪ zmiana stawek przerobowych w fabrykach w Naddniestrzu pozwoliła na wygenerowanie
  oszczędności kosztowych i optymalizację struktury kosztowej w fabrykach Grupy;
  ▪ oszczędności na wynagrodzeniach i etatach.
  • Rozwój i przebudowa portfela produktowego, w tym działania, które o znaczają przeniesienie ciężaru
  produktowego z fazy schyłkowej życia produktu do fazy wzrostu. Wprowadzenie do sprzedaży w IQ
  2019 XLight – następcy modelu Light – w którym wprowadzono wiele zmian. Odnotowano pozytywny
  odbiór na poziomie użytkowników końcow ych i dystrybutorów, Zarząd obserwuje stale rosnące
  zainteresowanie modelem XLight po stronie dystrybutorów, co jest pochodną m.in. zwiększonej
  dostępności tego obuwia w ABEBA.
  • Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży udziałów w Terri -Pa S.R.L z siedzibą w
  Mołdawii – działanie ma na celu określenie ram biznesowych transakcji wyjścia Grupy z
  bezpośredniej działalności produkcyjnej, co jest bezpośrednio związane z realizacją Strategii;
  • Rozwój mechanizmów zarządzania kanałami sprzedaży w ABEBA GmbH na bazie transformacji
  dokonanej w 2018 roku – negocjacje warunków uruchomienia sprzedaży w kanale e -commerce przy
  współpracy z platformą Amazon w Niemczech;
  • Rozwój działań marketingowych i budowy nowego wizerunku ABEBA GmbH na bazie zmian roku
  2018.
  • Znacz ące zwiększenie dostępności obuwia w PROTEKTOR S.A. i ABEBA GmbH – wzrost dostępnej
  wartości obuwia w ramach najbardziej rotujących produktów ma na celu potwierdzenie strategii
  rynkowej Grupy, a także uwiarygodnienie działań pro klienckich we wszystkich sp ółkach Grupy
  Kapitałowej.
  • Szereg pozytywnych sygnał ów jakie Grupa otrzymuje od dystrybutorów w Niemczech oraz pierwsze
  informacje o przełamaniu negatywnego trendu sprzedażowego z ostatnich 5 lat.
  • Uruchomienie centrum zakupowego dla Grupy PROTEKTOR w ramac h działalności wykonywanej w
  Polsce, co umożliwi częściowe wykorzystanie straty podatkowej z lat ubiegłych.  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 36 z 83

  Do istotnych niepowodzeń należy zaliczyć:
  • Brak satysfakcjonujących ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy
  Kunickiego wstrzymuje uwolnienie środków zamrożonych w tym aktywie jak i rodzi dodatkowe koszty
  obciążające Grupę.
  • Konieczność dalszego wynajmu hali produkcyjnej w Lublinie, pomimo nieefektywnej powierzchni i
  struktury lokalizacji, która nie jest potrzebna Grupie.
  • Dłuższy od zakładanego proces powracania klientów do polskiej jednostki Grupy Kapitałowej –
  wydłużenie czasu, w którym Grupa jest w stanie generować wyższe przychody w Polsce, oznacza
  wydłużenie się czasu, w jakim koszty stałe tej działalności będą obciążał y wyniki finansowe Grupy
  jako całości. W tym zakresie Zarząd podejmuje dalsze aktywne działania.
  • Przesunięcie w czasie efektu uruchomienia oszczędności materiałowych (planowanych od początku
  2019 roku) , co związane jest z wysokim stanem magazynu surowców ( dłuższy termin zużycia
  materiałów zalegających w magazynie w stosunku do ilości materiałów, które kupowane są po
  niższych niż historycznie kosztach).

  2. Czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na skrócone
  sprawozdanie finansowe.

  Nie dotyczy.


  3. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej Emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek,
  uzyskania lub utraty kontroli nad jedno stkami zależnymi oraz inwestycjami
  długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz
  wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku Emitenta będącego
  jednostką dominującą, który na podstawie obowiązującyc h go przepisów nie ma obowiązku
  lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych – dodatkowo
  wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji .

  Informacje na ten temat zawart e jest w pkt 8 Informacji Dodatkowej.


  4. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
  prognoz wyników na dany rok , w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym
  w stosunku do wyników prognozowanych.

  Nowy Zarząd analizuje zapisy „Strategii Rozwoju Spółki na lata 2018 – 2023”, opublikowanej
  raportem bieżącym nr 29/201 8 z dnia 27 czerwca 201 8 r. W obecnej chwili nie jest w stanie
  jednoznacznie ocenić, czy zaprezentowane w dokumencie prognozy zostaną zrealizowane.


  5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne
  co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania
  raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby akcji posiadanych przez te podm ioty,
  procentowego udziału tych akcji w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających
  oraz procentowego udziału tych akcji w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, a
  także wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emi tenta w okresie
  od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego.


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 37 z 83

  Nazwa akcjonariusza
  Liczba
  posiadanych akcji
  na dzień
  przekazania
  raportu za
  rok 201 8
  30.04.2019
  Liczba
  nabytych akcji
  do dnia
  przekazania
  raportu I
  półrocze 201 9
  Liczba
  zbytych akcji
  do dnia
  przekazania
  raportu za I
  półrocze 201 9
  Liczba
  posiadanych
  akcji na dzień
  przekazania
  raportu za I
  półrocze 201 9
  30.09.201 9

  Procentowy
  udział
  posiadanych
  akcji w
  kapitale
  zakładowym
  Procentowy
  udział
  posiadanych
  akcji w
  głosach na
  WZA
  Luma Investment S.A. 6 258 106 - - 6 258 106 32,90% 32,90%
  Porozumienie 5 631 323 - - 5 631 323 29,60% 29,60%
  Nationale - Nederlanden
  Otwarty Fundusz
  Emerytalny
  1 859 000 - - 1 859 000 9,77% 9,77%
  PKO Parasolowy - fundusz
  inwestycyjny otwarty 999 110 - - 999 110 5,25% 5,25%
  Pozostali 4 274 061 - - 4 274 061 22,48% 22,48%
  Razem 19 021 600 - - 19 021 600 100,00% 100,00%

  Porozumienie Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów
  Piotr Szostak 2 376 692 12,49% 2 376 692
  Mariusz Szymula 1 989 249 10,46% 1 989 249
  Andrzej Kasperek 510 000 2,68% 510 000
  Tomasz Filipiak 495 310 2,60% 495 310
  Marcin Filipiak 177 760 0,93% 177 760
  MSU S.A. 82 312 0,43% 82 312
  Razem 5 631 323 29,60% 5 631 323


  6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające
  i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian
  w stanie posiadania, w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego,
  odrębnie dla każdej z tych osób.

  Osoby zarządzające
  Imię i nazwisko
  Liczba posiadanych akcji na dzień 31.12.2018
  Liczba nabytych akcji do dnia 30.06.2019
  Liczba zbytych akcji do dnia 30.06.2019
  Liczba posiadanych akcji na dzień 30.06.2019
  Procentowy udział posiadanych akcji w kapitale zakładowym
  Procentowy udział posiadanych akcji w głosach na WZA
  Andrzej Filip Wojciechowski - - - - - -
  Sławomir Baniak - - - - - -
  Barbara Lehnert - Bauckhage - - - - - -

  W dniu 25 lipca 2019 r. Pan Tomasz Malicki nabył akcje PROTEKTOR S.A. w liczbie 8 109
  (stanowiące 0,04% kapitału zakładowego oraz 0,04% udziału w głosach na WZA), o czym Spółka informowała
  w raporcie bieżącym nr 51/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 38 z 83

  Rada Nadz orcza
  Imię i nazwisko
  Liczba posiadanych akcji na dzień 31.12.2018
  Liczba nabytych akcji do dnia 30.06.2019
  Liczba zbytych akcji do dnia 30.06.2019
  Liczba posiadanych akcji na dzień 30.06.2019
  Procentowy udział posiadanych akcji w kapitale zakładowym
  Procentowy udział posiadanych akcji w głosach na WZA
  Marzena Czapaluk - - - - - -
  Marek Młotek - Kucharczyk 10 179 - - 10 179 0,05% 0,05%
  Wojciech Sobczak - - - - - -
  Piotr Krzyżewski - - - - - -

  W dniu 26.06.2019 r. Pan Jakub Karnowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka Rady
  Nadzorczej, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2019. Na dzień złożenia rezygnacji
  posiadał on akcje PROTEKTOR S.A. w liczbie 154 730, co stanowiło 0,81% w kapitale zakładowym oraz
  0,81 % udziału głosów na WZA.
  W dniu 26. 06.2019 r. Pan Andrzej Kasperek złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka Rady
  Nadzorczej, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2019. Na dzień złożenia rezygnacji
  posiadał on akcje PROTEKTOR S.A. w liczbie 510 000 , co stanowiło 2,68% w k apitale zakładowym oraz
  2,68 % udziału głosów na WZA.


  7. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
  postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań
  oraz wierzytelności Emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu
  postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego
  postępowania oraz stanowiska Emitenta.

  W I półroczu 2019 roku nie wystąpiły postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym
  dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz
  wierzytelności Emitenta lub jego jednostki zależnej .


  8. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu
  lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej
  od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca, z
  okr eśleniem: a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
  b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została
  odpowiednio poręczona lub gwarantowana, c) okresu, na jaki zostały udzielone po ręczenia
  lub gwarancje, d) warunków finansowych, na jakich zostały udzielone poręczenia lub
  gwarancje, ze wskazaniem wynagrodzenia Emitenta lub jednostki od niego zależnej za
  udzielenie poręczeń lub gwarancji, e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy Emitentem
  a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki.

  W I półroczu 201 9 roku Emitent lub jednostki od niego zależne nie udzieliły poręczeń kredytu,
  pożyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu .
  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 39 z 83

  9. Informacje na temat różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i
  porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi
  sprawozdaniami finansowymi.

  Szczegóły zostały przedstawione w punkcie 19. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów wykazane
  jest w Informacji dodatkowej.


  10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej,
  majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla
  oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.


  WYBÓR NAJKORZYSNIEJSZEJ OFERTY

  W dniu 16 maja 2019 r. Spółka została wybrana do realizacji zamówienia nr 48/Ckt/19/TJ w
  postępowaniu dla Komendy Głównej Policji z siedzibą w Warszawie, którego przedmiotem jest produkcja i
  dostawa półbutów służbowych. Wa rtość oferty na realizację podstawowego zakresu zamówienia wynosi 837
  000 zł netto tj. 1 029 540 zł brutto. Wartość zamówienia opcjonalnego wynosi od 69 750 zł netto do 279 000
  netto, tj. od 85 795 zł brutto do 343 180 zł brutto. Ostateczny termin realiz acji podstawowego zamówienia
  zgodnie ze złożoną ofertą oraz SIWZ to 10 wrzesień 2019 r.

  ZAWARCIE WARUNKOWEJ UMOWY ISTOTNEJ

  W dniu 30 maja 2019 r. Spółka zawarła umowę warunkową z Vizum Lab Sp. z o.o., której
  przedmiotem jest wykonanie pracy badawczej, ma jącej na celu opracowanie technologii mających
  zastosowanie w produkcji obuwia ochronnego. Wartość oferty na realizację podstawowego zakresu
  zamówienia wynosi 838 000 zł netto tj.1 030 740 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu Umowy oraz warunki
  zostały opublikowane w Raporcie bieżącym nr 24/2019.


  WYBÓR NAJKORZYSNIEJSZEJ OFERTY

  W dniu 3 czerwca 2019 r. Spółka została wybrana do realizacji zamówienia nr 13/2019/PN/M w
  postępowaniu dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 z siedzibą w Warszawie, którego przedmiotem jest
  dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla Jednostki Wojskowej Nr 6021. Wartość oferty na
  realizację podstawowego zakresu zamówienia wynosi 688 500 zł netto tj. 846 855 brutto. Ostateczny termin
  realizacji po dstawowego zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz SIWZ to 23 sierpień 2019 r.

  WYBÓR NAJKORZYSNIEJSZEJ OFERTY

  W dniu 13 czerwca 2019 r. Spółka zawarła umowę na realizację zamówienia nr 48/Ckt/19/TJ w
  postępowaniu dla Komendy Głównej Policji z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”), którego przedmiotem
  jest produkcja i dostawa półbutów służbowych. Wartość oferty na realizację podstawowego zakresu
  zamówienia wynosi: 837 024,39 zł netto, tj. 1 029 540 zł brutto. Wartość zamówienia opcjonalnego wynos i od
  69 752,03 zł netto do 279 018,13 zł netto, tj. od 85 795 zł brutto do 343 180 zł brutto. Ostateczny termin
  realizacji podstawowego zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz SIWZ to 10.09.2019 r.

  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 40 z 83

  11. Czynniki , które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w
  perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

  • Rozbudowa działu sprzedażowego firmy Abeba i Protektor .
  • Wejście na nowe rynki dla marki Abeba – Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia .
  • Rozszerzenie współpracy w ramach prze targów publicznych dla Policji .
  • Przebudowa struktury kolekcji dla marki Protektor .
  • Wdro żenie nowych produktów dla marki Abeba .
  • Rozpoczęcie prac nad platformą e-commerce B2B i B2C .
  • Rozwój współpracy z zewnętrznymi sklepami e -commerce .


  Czynniki negatywne, mające wpływ na wyniki jednostki w perspektywie
  co najmniej kolejnego kwartału:

  • Negatywne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym, zwłaszcza w działalności dotyczącej
  niemieckiej części Grupy – spadek popytu w segmencie automotive i rynk u obuwia ochronnego;
  • Dłuższy od planowanego czas reakcji dystrybutorów w Polsce na zmiany wprowadzone w modelu
  operacyjnym Protektor S.A. – przeciągający się czas reakcji dystrybutorów na zmiany produktowe i
  ustabilizowanie oferty PROTEKTOR S.A. negatywni e wpływa na wyniki Grupy.
  • Wciąż niepewna sytuacja gotówkowa Grupy, będąca wynikiem kosztów stałych zbudowanych w
  latach poprzednich – nieefektywność (brak elastyczności w zakresie niektórych kosztów) modelu
  biznesowego realizowanego w Lublinie istotnie wpł ywa na wartość generowaną dla akcjonariuszy.
  • Rosnąca konkurencja ze strony dystrybutorów i producentów tańszego obuwia – zwiększenie rotacji
  pracowników (silna sytuacja pracowników na rynku pracy, częste zmiany pracy przez pracowników
  nisko wykwalifikowany ch) skłaniają pracodawców do zakupu obuwia tańszego, szybciej rotującego,
  lub obuwia, które od strony technologicznej pozwala na wykorzystanie obuwia przez więcej niż tylko
  jednego użytkownika (pracownika) .
  • Zapowiadane zmiany na rynku pracy w tym szybszy w zrost wynagrodzeń od dotychczas
  zakładanego, mogą negatywnie wpłynąć na działalność Spółki .
  • Brak możliwości wykorzystania zwolnienia podatkowego wynikającego z działalności Spółki w Strefie
  w Polsce.
  • Poziom wykorzystania parku maszynowego w Polsce wymagają cy dalszej optymalizacji w kontekście
  działalności całej Grupy (wykorzystanie w fabrykach w Naddniestrzu ).

  12. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem w jakim stopniu Emitent jest na
  nie narażony.

  Ryzyko związane z dostawami materiałów i s urowców do produkcji
  Według opinii Zarządu jednostki dominującej, Emitent i jego spółki zależne nie są objęte istotnym
  ryzykiem uzależnienia od głównych dostawców z uwagi na względnie zdywersyfikowany rynek dostaw.
  Zakupy realizowane są w kilku grupach surowcowych: skóry, podpodeszwy i materiały podpodeszwowe, kleje,
  galanteria metalowa i podszewki. Zarząd, realizując zapisy Strategii przyjętej w 2018 roku, istotnie zmienił
  strukturę portfela zakupowego w odniesieniu do koncentracji dostawców. Re negocjacje warunków współpracy
  pozwoliły nie tylko na obniżenie kosztów zakupu materiałów, ale również na dywersyfikację ryzyka związanego
  z koncentracją tego portfela.

  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 41 z 83

  Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia przez Spółkę strat finansowych na skutek niewypełnienia
  przez klienta lub kontrahenta będącego stroną instrumentu finansowego swoich kontraktowych zobowiązań.
  Ryzyko kredytowe jest głównie związane z należnościami Spółki od odbiorców, pożyczek udzielonych oraz
  środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na rachunkach banko wych
  Jednostki Grupy Kapitałowej zawierają transakcje z firmami o dobrej zdolności kredytowej. Każdy
  kontrahent przed podpisaniem umowy o współpracę jest oceniamy pod kątem możliwości wywiązania się z
  swoic h zobowiązań finansowych.
  Spółki Grupy w ramach swoich działań nadzoruj ą również a zarazem windykuj ą spływ należności za
  dokonaną sprzedaż.

  Pozycje aktywów bieżących
  Pozycje aktywów bieżących na dzień 30.06.2019 oraz 31.12.2018
  GK Protektor
  Wyszczególnienie Stan na dzień (w tys. PLN)
  30.06.2019 31.12.2018
  Należności handlowe 9 069 6 100
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 839 1 685

  Analiza terminów zapadalności aktywów finansowych
  Analiza terminów zapadalności aktywów finansowych stan na dzień 30.06.2019 GK Protektor
  Wyszczególnienie
  Wartość Księgowa
  W tym:
  Do miesiąca Od miesiąca do 3 miesięcy Powyżej 1 roku
  Środki pieniężne w kasie 11 11 - -
  Środki pieniężne na rachunkach bankowych 1 828 1 828 - -
  Lokaty - - - -
  Analiza terminów zapadalności aktywów finansowych stan na dzień 31.12.2018 GK Protektor Wyszczególnienie
  Wartość Księgowa
  W tym:
  Do miesiąca Od miesiąca do 3 miesięcy Powyżej 1 roku
  Środki pieniężne w kasie 6 6 - -
  Środki pieniężne na rachunkach bankowych 1 679 1 679 - -
  Lokaty - - - -
  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 42 z 83

  Struktura wiekowa pożyczek i należności handlowych na dzień na dzień 30.06.2019 GK Protektor
  Wyszczególnienie Wartość brutto 30.06.2019 Odpis aktualizujący 30.06.2019 Wartość netto 30.06.2019
  Niewymagalne 1 120 1 1 119
  Przeterminowane od 0 do 30 dni 6 426 - 6 426
  Przeterminowane od 31 do 120 dni 1 103 - 1 103
  Przeterminowane od 121 do 365 dni 36 - 36
  Przeterminowane powyżej 1 roku 403 18 385
  SUMA 9 087 19 9 069
  Struktura wiekowa pożyczek i należności handlowych na dzień 31.12.2018 GK Protektor
  Wyszczególnienie Wartość brutto 31.12.2018 Odpis aktualizujący 31.12.2018 Wartość netto 31.12.2018
  Niewymagalne 4 733 0 4 733
  Przeterminowane od 0 do 30 dni 1 111 0 1 111
  Przeterminowane od 31 do 120 dni 252 26 226
  Przeterminowane od 121 do 365 dni 33 3 30
  Przeterminowane powyżej 1 roku 212 212 0
  SUMA 6 341 241 6 100
  Struktura wiekowa zobowiązań na dzień 30.06.2019 i 31.12.2018 GK Protektor
  Wyszczególnienie Wartość brutto Wartość brutto
  30.06.2019 31.12.2018
  Niewymagalne 1 543 2 560
  Przeterminowane od 0 do 30 dni 4 858 2 889
  Przeterminowane od 31 do 120 dni 2 081 1 541
  Przeterminowane od 121 do 365 dni 21 119
  Przeterminowane powyżej 1 roku - 1 1
  RAZEM 8 502 7 110

  Ryzyko zmiany stopy procentowej
  Ekspozycja Grupy Kapitałowej na zmiany poziomu stóp procentowych wynika przede wszystkim
  z zaciągniętego kredytu obrotowego i pożyczki hipotecznej, których oprocentowanie oparte jest na zmiennej
  stopie procentowej. Potencjalne zwiększenie poziomu stóp procentowych może przyczynić się do wzrostu
  poziomu kosztów finansowych związanych z obsługą zadłużenia, a zatem obniżyć dochodowo ść Grupy
  Kapitałowej. Emitent na bieżąco monitoruje sytuację na rynku finansowym i podejmuje decyzje zgodnie
  z informacjami z niego płynącymi. Z uwagi na kształtowanie się poziomu stóp procentowych (stabilizacja w
  roku 2017 oraz utrzymanie tego trendu w ro ku 2018 oraz pierwszej połowie 2019 roku ) jak i politykę
  systematycznego obniżania skali zadłużenia, jednostka dominująca uznała, iż nie ma potrzeby stosować
  dodatkowych instrumentów zabezpieczających przedmiotowe ryzyko dla Spółki dominującej.

  W poniższej analizie przedstawiona została wrażliwość kosztów odsetek od kredytów i pożyczek oraz
  zobowiązań z tytułu leasingu udzielonych dla Grupy na zmianę oprocentowania.  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 43 z 83


  zmiana oprocentowania pożyczek, kredytów i przedmiotów leasingu -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0%
  zmiana kosztów odsetek -656 -328 0 328 656

  Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek oraz umów leasingu przyjęte zostało na stałym poziomie
  zgodnie ze stanem na 3 0 czerwca 201 9 roku. W analizie nie uwzględniono zmiany kosztu pieniądza w czasie.
  Kwoty ujemne wykazane w tabeli wskazują na zmniejszenie kosztów i w konsekwencji powiększają
  wynik netto, kwoty dodatnie zmniejszają wynik netto.

  Ryzyko płynności
  Ryzyko utraty płynnośc i finansowej może być spowodowane zaistnieniem negatywnych relacji
  pomiędzy wpływami ze sprzedaży, a niezbędnymi wydatkami związanymi z wytworzeniem produktów do
  sprzedaży oraz dodatkowymi płatnościami wynikającymi z wypłaty dywidendy. Grupa realizuje dzia łania
  zmierzające do minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia przedmiotowego ryzyka poprzez
  sporządzanie planów finansowych. Zarząd dąży do poprawy płynności Spółki zlokalizowanej w Lublinie
  zarówno poprzez działania po stronie przychodowej, kosztowej jak również poprzez efektywne zarządzanie
  kapitałem obrotowym, w tym głównie poziomem zapasów.
  Ponadto Zarząd spółki podjął działania mające na celu optymalizacji stanów magazynowych, zarówno
  wyrobów gotowych jak również materiałów produkcyjnych. Aktualnie szczegółowej analizie podlega proces
  planowania produkcji i zapotrzebowania materiałowego. Przyjęto nowe założenia, iż zapas materiałowy w
  przypadku skór powinien zabezpieczać 5 tygodniową produkcję, zaś w przypadku materiałów montażowych
  4 tygodniową pro dukcję. Optymalizacja taka powinna w przeciągu około 1 do 1,5 roku uwolnić około 8 mln
  środków finansowych. Planowane jest obniżenie zapasu materiałowego z 2 -0 mln do około 12 mln. Kolejnym
  elementem jest utylizacja wolnorotującego stoku. Założono, iż istn ieje możliwość w ciągu roku odblokowania
  około 3 -5 mln środków gotówkowych jako efekt sprzedaży zbędnego stoku. Oczywiście operacja upłynnienia
  stoku może spowodować obniżenie marży, jednakże odblokowuje gotówkę. Odkładanie procesu utylizacji
  zbędnego stok u może doprowadzić do sytuacji, iż obuwie ze względu na procesy starzenia może nie nadawać
  się do sprzedaży.

  Ryzyko walutowe
  Ryzyko walutowe w Grupie wynika przede wszystkim z realizacji zakupów i sprzedaży na rynkach
  zagranicznych oraz rozliczeń wewnątrzgrupowych dywidend. Główną walutą zagranicznych transakcji było i
  jest EUR. W jednostce dominującej fluktuacja złotego w stosu nku do EUR znacznie oddziałuje na wyniki
  działalności finansowej Spółki. Przejawiało się to przede wszystkim w wycenie należności z tytułu dywidend
  ze spółek zależnych.
  Poszczególne spółki Grupy, w tym Emitent, w 1 połowie 2019 roku nie były stroną kontra ktu
  walutowego, ani nie zabezpieczały się przed ryzykiem walutowym poprzez żadne instrumenty finansowe.
  Stopień wrażliwości Grupy na procentowy wzrost i spadek kursu wymiany PLN na waluty obce
  przedstawiony jest w poniższej tabeli. Przyjęta wartość 5% jes t stopą odzwierciedlającą ocenę Zarządu
  dotyczącą możliwych zmian kursów wymiany walut obcych. Analiza wrażliwości obejmuje wyłącznie
  nierozliczone pozycje pieniężne denominowane w walutach obcych i koryguje przewalutowanie na koniec
  okresu obrachunkowego o 5% zmianę kursów. Wartość dodatnia w poniższej tabeli (wpływ brutto) oznacza
  wzrost zysku i zwiększenie kapitału własnego towarzyszące wzmocnieniu się kursu wymiany PLN na waluty
  obce o 5% w przypadku należności walutowych (odwrotna sytuacja w przypadku zobowiązań walutowych). W
  przypadku 5% osłabienia kursu PLN w stosunku do danej waluty obcej wartość ta byłaby ujemna i oznaczała
  zmniejszenie zysku i kapitału własnego (odwrotna sytuacja w przypadku zobowiązań walutowych).


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 44 z 83

  Ważnym podkreślenia jest fakt, i ż nie istnieje ryzyko walutowe w związku z obrotem materiałami
  produkcyjnymi . Grupa dokonuje sprzedaży miedzy spółkami zależnymi jedynie w ramach usług. Produkcja
  realizowana jest na materiale powierzonym.

  Wyszczególnienie Zysk/strata netto Zmiana kursów +5% Wpływ brutto na wynik Zmiana kursów -5% Wpływ brutto na wynik
  Zysk (strata) netto wyrażona w EUR w tys. EUR 785
  Zysk (strata) netto wyrażony w EUR po przeliczeniu na tys. PLN 3 36 5 3 53 3 168 319 8 -167
  Razem 3 36 5 3 53 3 168 3 198 -167

  Łączny efekt wzrostu kursów 168 -167
  Efekt podatkowy 19% 31 -31
  Efekt netto wzrostu kursów (wpływ na wynik finansowy) 137 -136

  Wyszczególnienie Aktywa walutowe Zmiana kursów +5% Wpływ brutto na wynik Zmiana kursów -5% Wpływ brutto na wynik
  Aktywa walutowe wyrażone w EUR w tys. EUR 2 017
  Aktywa walutowe wyrażone w EUR po przeliczeniu na tys. PLN 8 578 9 007 429 8149 -429
  Razem 8 578 9 007 429 8 149 -429

  Łączny efekt wzrostu kursów 429 -429
  Efekt podatkowy 19% 81 -81
  Efekt netto wzrostu kursów (wpływ na wynik finansowy) 348 -348

  Wyszczególnienie Zobowiązania walutowe Zmiana kursów +5% Wpływ brutto na wynik Zmiana kursów -5% Wpływ brutto na wynik
  Zobowiązania walutowe wyrażone w EUR w tys. EUR 1 723
  Zobowiązania walutowe wyrażone w EUR, po przeliczeniu na tys. PLN 7 325 7 690 -365 6959 366
  Razem 7 325 7 690 -365 6 959 366

  Łączny efekt wzrostu kursów -365 366
  Efekt podatkowy 19% -70 70
  Efekt netto wzrostu kursów (wpływ na wynik finansowy) -295 296

  Ryzyko uzależnień od kluczowych klientów
  Rozdrobnienie klientów oraz portfel zamówień w przypadku spółek zależnych jest na tyle duże, że
  ryzyko uzależnienia od kluczowych odbiorców jest odpowiednio zminimalizowane. Udział procentowy obrotów
  z największym klientem w Grupie nie przekracza 10% całości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

  Ryzyko ogólnoekonomiczne i polityczne
  Przychody Grupy Kapitałowej Protektor realizowane są przede wszystkim na rynku europejskim,
  dlatego też jego działalność jest w dużej mierze uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Niemiec i krajów
  Europy Zachodniej oraz Polski. Kolejnym czynnikiem ryzyk a związanym z obecnością Grupy Kapitałowej
  w Naddniestrzu jest niejasny status tego regionu na arenie międzynarodowej oraz niejasne podstawy prawa
  lokalnego. Nie mniej od wielu lat biznes Grupy Protektor jest prowadzony w sposób niezagrażający stabilności


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 45 z 83

  dostaw do klientów. Z producentów Naddniestrzańskich korzystają także inni producenci butów jak choćby
  firma Beck czy Rhode.
  W średnioterminowej perspektywie zmiana sytuacji geopolitycznej może także skutkować zmianą
  regulacji celnych i podatkowych, choć na razie obciążenie fiskalne jest w Naddniestrzu zmniejszane (od 2018
  wprowadzono niższą stawkę podatku obrotowego przy przerobie obcym, spadek z 11% do 6%).

  Ryzyko związane z procedurami i warunkami rozstrzygania przetargów publicznych
  W warunkach silnej konkurencji ceny przetargowe mogą być zaniżane lub ustalane na poziomie
  ograniczającym do minimum marżę producenta, całkowicie ją eliminujące lub skutkujące nierentownością
  danego projektu. Nie można wykluczyć ryzyka, że w przyszłości w przypadku niektóry ch kontraktów
  uzyskiwanych w ramach przetargów publicznych rentowność ich może być niższa od tej osiąganej obecnie.

  Ryzyko związane z systemem podatkowym
  Organy podatkowe mogą przyjąć odmienną interpretację przepisów podatkowych niż zakładana przez
  jednostkę, co może mieć pewien wpływ na działalność jednostki dominującej, jej sytuację finansową, wyniki i
  perspektywy rozwoju. Podmiot dominujący nie przewiduje wystąpienia tego typu niebezpieczeństwa, ale też
  nie może go całkowicie wykluczyć. Podobne ry zyko występuje w przypadku obowiązkowych obciążeń z tytułu
  ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych nałożonych na Spółkę przepisami prawa.
  W tym miejscu Zarząd pragnie wskazać, że działalność Grupy Kapitałowej w Niemczech jest
  przedmiotem audytów podatkowych Niemieckiego Urzędu Skarbowego. Kontrole podatkowe w Niemczech
  przeprowadzane są w cyklu 3 letnim co 7 lat. Oznacza to, że po kontroli podatkowej w latach 2017 i 2018,
  Grupę czeka również kontrola podatkowa w 2019 roku. Zarząd nie jest w stanie aktualnie oszacować, jaki
  może być wpływ przedmiotowej kontroli na wyniki i stan gotówki w 2019 roku, jednakże, należy mieć na
  uwadze możliwe negatywne skutki przedmiotowej kontroli. Zarząd na bieżąco monitoruje kwestie podatkowe,
  jednocześnie dbając o bieżące rozlic zenia podatkowe.
  Dodatkowym czynnikiem mogącym mieć wpływ na działalność PROTEKTOR S.A. jest otrzymanie
  niekorzystnej indywidualnej interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach stwierdzającej, iż dochód ze sprzedaży
  obuwia wyprodukowanego z zakupionych gotow ych cholewek nie jest dochodem strefowym. Po zaskarżeniu
  przez Spółkę do WSA otrzymanej interpretacji, została ona uchylona, jednakże Szef Krajowej Administracji
  Skarbowej wniósł do NSA skargę kasacyjną , która została uchylona i przekazana do ponownego roz patrzenia .
  W przypadku niekorzystnego dla Spółki rozstrzygnięcia, ryzyko zaliczenia ww. dochodu do działalności
  niestrefowej jest niewielkie, ponieważ dochód ten w 2018 roku wyniósł 134 tys. zł i dlatego Spółka nie
  utworzyła rezerwy z tym związanej.


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 46 z 83

  WYBRAN E DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCE J
  Poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały na EUR według średniego kursu obowiązującego na
  dzień bilansowy ustalony przez NBP (30.06.2019 – 4,2520 PLN, 31.12.2018 - 4,3000 PLN). Poszczególne
  pozycje rachunku zys ków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone zostały średnim kursem
  EUR będącym średnią arytmetyczną z 6 miesięcy okresu sprawozdawczego (I półrocze 2019 - 4,2880 PLN,
  dane porównywalne za I półrocze 2018 - 4,2395 PLN).

  Wyszczególnienie
  za okres za okres za okres za okres
  od 01.01 do 30.06.2019 od 01.01 do 30.06.2018 od 01.01 do 30.06.2019 od 01.01 do 30.06.2018
  PLN PLN EUR EUR
  Przychody ze sprzedaży 14 268 15 130 3 327 3 569
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 019 2 650 625
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (348) (939) (81) (221)
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 243 23 57 5
  Zysk (strata) netto 331 28 77 7
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (879) (965) (205) (228)
  Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 1 278 2 163 298 510
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (699) (1 528) (163) (360)
  Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (301) (330) (70) (78)
  Średni kurs PLN / EUR 4,2880 4,2395

  Wyszczególnienie na dzień na dzień na dzień na dzień
  30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
  Aktywa razem 65 733 54 606 15 459 12 699
  Aktywa trwałe 41 014 31 743 9 646 7 382
  Aktywa obrotowe 24 719 22 863 5 813 5 317
  Zobowiązania razem 34 232 23 435 8 051 5 450
  Zobowiązania długoterminowe 12 645 4 715 2 974 1 097
  Zobowiązania krótkoterminowe 21 587 18 720 5 077 4 353
  Kapitał własny 31 501 31 171 7 409 7 249
  Kapitał zakładowy 9 572 9 572 2 251 2 226
  Średnia ważona liczba akcji 19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
  Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) (0,02) (0,03) (0,01)
  Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) (0,02) (0,03) (0,01)
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda - 2 282 531
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) - 0,12 0,03
  Kurs PLN / EUR na koniec okresu 4,2520 4,3000  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 47 z 83

  ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWE J (BILANS) JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

  NA DZIEŃ 30.06.2019 I 31.12.2018 ROKU
  Wyszczególnienie na dzień na dzień
  30.06.2019 31.12.2018
  Aktywa
  Aktywa trwałe 41 014 * 31 743
  Wartości niematerialne 36 28
  Wartość firmy przejęta w ramach połączenia jednostek gospodarczych - -
  Rzeczowe aktywa trwałe 714 1 553
  Rzeczowe aktywa trwałe - leasingi 6 027 6 647
  Prawo do użytkowania aktywów w leasingu 10 619
  Nieruchomości inwestycyjne - -
  Inwestycje w jednostkach zależnych 22 840 22 840
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane metodą praw własności - -
  Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe - -
  - od jednostek powiązanych - -
  - od pozostałych jednostek - -
  Należności długoterminowe - -
  - od jednostek powiązanych - -
  - od pozostałych jednostek - -
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 683 567
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 95 108
  Aktywa obrotowe 24 719 22 863
  Zapasy 12 226 11 182 Należności od zamawiających z tytułu prac wynikających z umów o usługę budowlaną / długoterminową - -
  - od jednostek powiązanych - -
  - od pozostałych jednostek - -
  Należności z tytułu dostaw i usług 4 711 2 174
  - od jednostek powiązanych 3 066 1 100
  - od pozostałych jednostek 1 645 1 074
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - -
  Pozostałe należności krótkoterminowe 456 517
  - od jednostek powiązanych 34 7
  - od pozostałych jednostek 422 510
  Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe - -
  - od jednostek powiązanych - -
  - od pozostałych jednostek - -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 215 516
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 434 162
  Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 6 677 8 312
  Aktywa razem 65 733 54 606 * Wzrost w pozycji aktywa trwałe spowodowany jest zastosowaniem od dnia 1 stycznia 2019 roku zasad zgodnych z MSSF 16 (pozycja Prawo do użytkowania aktywów w leasingu) . Szczegółowa analiza wpływu nowych regulacji na wyniki S półki zaprezentowana jest w podp unkcie 2.3.1. Zmiany wynikające ze zmian MSSF .


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 48 z 83

  Wyszczególnienie
  na dzień na dzień
  30.06.2019 31.12.2018
  Pasywa
  Kapitał własny 31 501 31 171
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 31 501 31 171
  Kapitał podstawowy 9 572 9 572
  Akcje / udziały własne - -
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 10 235 10 235
  Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji - -
  Pozostałe kapitały 1 477 932
  Niepodzielony wynik finansowy 10 217 10 432
  - zysk (strata) z lat ubiegłych 9 886 9 886
  - zysk (strata) netto bieżącego roku przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 331 546
  Udziały niesprawujące kontroli - -
  Zobowiązania 34 232 23 435
  Zobowiązania długoterminowe 12 645 4 715
  Długoterminowe kredyty i pożyczki - -
  - wobec jednostek powiązanych - -
  - wobec pozostałych jednostek - -
  Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe - -
  Pozostałe zobowiązania długoterminowe - -
  - wobec jednostek powiązanych - -
  - wobec pozostałych jednostek - -
  Zobowiązania długoterminowe z tytułu prawa do użytkowania aktywów w leasingu (MSSF 16) 11 281 3 379
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 311 1 283
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 53 53
  Pozostałe rezerwy na zobowiązania długoterminowe - -
  Dotacje rządowe - -
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - -
  Zobowiązania krótkoterminowe 21 587 18 720
  Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 10 631 9 060
  - wobec jednostek powiązanych 425 430
  - wobec pozostałych jednostek 10 206 8 630
  Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe - -
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 6 658 4 024 - wobec jednostek powiązanych 3 126 291
  - wobec pozostałych jednostek 3 532 3 733
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego - -
  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 198 2 697
  - wobec jednostek powiązanych - 1 774
  - wobec pozostałych jednostek 1 198 923
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu prawa do użytkowania aktywów w leasingu (MSSF 16) 2 950 1 577
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 112 112
  Pozostałe rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 38 46
  Dotacje rządowe - -
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 1 204
  Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży - -
  Pasywa razem 65 733 54 606  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 49 z 83

  ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDA NIE Z CAŁKOWITYCH DO CHODÓW JEDNOSTKI DOM INUJĄCEJ
  (RACHUNEK ZYSKÓW I S TRAT)
  ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 30.06.2019 I OD 01.01.2018 DO 30.06.2018 ROKU (WARIANT KALKULACYJNY)
  Wyszczególnienie
  za okres za okres
  od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018
  Działalność kontynuowana
  Przychody ze sprzedaży 14 268 15 130
  - od jednostek powiązanych 8 078 8 623
  Przychody ze sprzedaży produktów 11 537 14 313
  Przychody ze sprzedaży usług 898 491
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1 833 326
  Koszt własny sprzedaży (12 249) (12 480)
  - od jednostek powiązanych (6 220) (6 755)
  Koszt sprzedanych produktów (10 219) (11 816)
  Koszt sprzedanych usług (540) (413)
  Koszt sprzedanych towarów i materiałów (1 490) (251)
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 019 2 650
  Koszty sprzedaży (756) (594)
  Koszty ogólnego zarządu (2 224) (2 367)
  Pozostałe przychody operacyjne 1 424 327
  Pozostałe koszty operacyjne (811) (955)
  Udział w zyskach jednostek rozliczanych metodą praw własności - -
  Koszty restrukturyzacji - -
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (348) (939)
  Przychody finansowe 1 157 1 466
  Koszty finansowe (566) (504)
  Pozostałe zyski (straty) z inwestycji - -
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 243 23
  Podatek dochodowy 88 5
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 331 28
  Działalność zaniechana
  Strata netto z działalności zaniechanej
  Zysk (strata) netto 331 28
  Zysk (strata) netto przypadający:
  - akcjonariuszom podmiotu dominującego 331 28
  - akcjonariuszom mniejszościowym
  Inne całkowite dochody: - Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do rachunku zysków i strat - Pozycje, które w przyszłości nie mogą zostać zreklasyfikowane do rachunku zysków i strat - -odpis aktualizujący aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży -
  -podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów -
  Całkowite dochody razem: 331 28

  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 50 z 83

  Wyszczególnienie
  za okres za okres
  od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018

  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 331 28
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 331 28
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 19 021 600 19 021 600
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 19 021 600 19 021 600
  z działalności kontynuowanej
  - podstawowy -
  - rozwodniony -
  z działalności kontynuowanej i zaniechanej
  - podstawowy -
  - rozwodniony -


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 51 z 83

  ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDA NIE Z PRZEPŁYWÓW PIE NIĘŻNYCH (RACHUNEK P RZEPŁYWÓW
  PIENIĘŻNYCH) JEDNOST KI DOMINUJĄCEJ
  ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2019 I OD 01.01 DO 30.06.2018 ROKU (METODA POŚREDNIA)
  WYSZCZEGÓLNIENIE
  za okres za okres
  od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 243 23
  Korekty: 690 (480)
  Amortyzacja wartości niematerialnych 5 14
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy - -
  Odpisy aktualizujące udziały i akcje - -
  Amortyzacja wartości rzeczowych aktywów trwałych 1 207 695
  Amortyzacja aktywów w leasingu MSSF 16
  (Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 84 10
  (Zysk) strata na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - -
  Odpis aktualizujący aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży - -
  (Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wartości godziwej - -
  Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych - -
  Koszty odsetek 555 264
  Otrzymane odsetki - -
  Otrzymane dywidendy (1 157) (1 463)
  Inne korekty - różnice kursowe (5)
  Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym 932 (457)
  Zmiana stanu zapasów (1 043) (364)
  Zmiana stanu należności (2 482) (3 957)
  Zmiana stanu zobowiązań 1 539 3 857
  Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych 174 (78)
  Inne korekty - różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych - 34
  Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej (879) (965)
  Zapłacone odsetki - -
  Zapłacony podatek dochodowy - -
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (879) (965)

  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)


  Strona 52 z 83

  WYSZCZEGÓLNIENIE za okres za okres
  od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (8) -
  Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych - -
  Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych - (53)
  Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 142 -
  Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych - -
  Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych - -
  Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - -
  Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - -
  Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu - -
  Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu - -
  Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne) - -
  Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych - -
  Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych - -
  Pożyczki udzielone - -
  Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych - -
  Otrzymane odsetki - -
  Otrzymane dywidendy 1 144 2 216
  Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 1 278 2 163
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wpływy netto z tytułu emisji akcji - -
  Nabycie akcji własnych - -
  Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
  Wykup dłużnych papierów wartościowych - -
  Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 2 645 1 902
  Spłaty kredytów i pożyczek (1 100) (2 455)
  Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (1 694) (727)
  Odsetki zapłacone (550) (248)
  Dywidendy wypłacone - -
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (699) (1 528)
  Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (301) (330)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 516 671
  Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych - 3
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 215 344


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 53 z 83

  ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM) JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ


  W OKRESIE OD 01.01.2019 DO 30.06.2019 ROKU
  Wyszczególnienie
  Kapitał przypadający dla udziałowców jednostki dominującej Udziały niespra wujące kontroli
  Kapitał własny razem Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały
  Różnice kursowe z przeliczenia
  Niepodzielony wynik finansowy Razem
  Saldo na dzień roku 01.01.2019 roku 9 572 11 167 - 10 432 31 170 - 31 170
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - - - - -
  Korekta błędu podstawowego - - - - - - -
  Saldo po zmianach 9 572 11 167 - 10 432 31 170 - 31 170

  Różnice z tytułu zaokrągleń - - - - - - -
  Inwestycje dostępne do sprzedaży: - - - - - - -
  - zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny - - - - - - -
  - przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży - - - - - - -
  Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych: - - - - - - -
  - zyski (straty) odnoszone na kapitałach własnych - - - - - - -
  - zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu - - - - - - -
  - zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości· bilansowej pozycji zabezpieczanych - - - - - - -
  Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą - - - - - - - Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału - - - - - - -
  Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym - - - - - - -
  Zysk netto za okres od 01.01. roku do 30.06.2019 roku - - - 331 331 331
  Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01. do 30.06.2019 roku 331 331 331
  Dywidendy - - - - - - -
  Wyemitowany kapitał podstawowy - - - - - - -
  Zmiana struktury w grupie kapitałowej (nabycia/zbycia) - - - - - - -
  Podział wyniku finansowego - 545 - (545) - - -
  Saldo na dzień 30.06.2019 roku 9 572 11 712 10 217 31 501 31 501


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 54 z 83
  ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ( ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM) JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ W OKRESIE OD 01.01.2018 DO 30.06.2018 ROKU
  Wyszczególnienie
  Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej Udziały niesprawujące kontroli
  Kapitał własny razem Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały
  Różnice kursowe z przeliczenia
  Niepodzielony wynik finansowy Razem
  Saldo na dzień 01.01.2018 roku 9 572 - - 9 572
  11 306 - 12 029 32 907 - 32 907
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - - - -
  Korekta błędu podstawowego - - - - - -
  Saldo po zmianach 11 306 - 12 029 32 907 - 32 907
  Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2018 roku
  Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny -różnice z zaokrągleń - -
  - - - - - -
  Inwestycje dostępne do sprzedaży: - - - - - -
  - zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny - - - -
  - - - - - -
  - przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży - - - - - -
  Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych: - - - - - -
  - zyski (straty) odnoszone na kapitał własny - - - - - -
  - zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu
  - - - -
  - - - - - -
  - zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych - - - - - -
  Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą - - - - - -
  Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału - - - - - -
  Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym
  - -
  - - - - - -
  Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2018 roku - - 28 28 - 28
  Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 30.06.2018 roku - - 28 28 - 28
  Dywidendy - - - -
  (139) - (1 351) (1 490) - (1 490)
  Wyemitowany kapitał podstawowy - - - - - -
  Wyemitowane opcje zamienne na akcje - - - - - -
  Odpis aktualizujący aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży - - - - - -
  Podział wyniku finansowego - - - - - -
  Saldo na dzień 30.06.2018 roku 9 572 11 167 - 10 706 31 445 - 31 445


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 55 z 83  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ( ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM) JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2018 ROKU
  Wyszczególnienie Nota
  Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej Udziały niesprawujące kontroli
  Kapitał własny razem Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały
  Różnice kursowe z przeliczenia
  Niepodzielony wynik finansowy Razem
  Saldo na dzień 01.01.2018 roku 9 572 11 306 - 12 029 32 907 - 32 907 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - - - - -
  Saldo po zmianach 9 572 11 306 - 12 029 32 907 - 32 907
  Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2018 roku
  Różnice z tytułu zaokrągleń - - - - - - -
  Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym - - - - - - - Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2018 roku 546 546 546 Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 31.12.2018 roku - - - 546 546 - 546
  Dywidendy - (139) (2 143) (2 282) (2 282) Podział wyniku finansowego - - - - -
  Saldo na dzień 31.12.2018 roku 9 572 11 167 - 10 432 31 170 - 31 170


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 56 z 83

  WPROWADZENIE DO ŚRÓD ROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSO WEGO
  JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

  STOSOWANE ZASADY I ZAŁOŻENIA RACHUNKOWOŚCI

  3. STOSOWANE PODSTAWOWE ZASADY I ZAŁOŻENIA RACHUNKOWOŚCI

  W Skróconym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej za I półrocze 2019 roku stosowano
  te same zasady (politykę) rachunkowości i metody o bliczeniowe, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu
  finansowym, za wyjątkiem instrumentów finansowych oraz leasingu.

  W I półroczu 2019 roku Zarząd jednostki dominującej przyjął zmiany w polityce rachunkowości w
  zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów wynikających z MSSF 9 Instrumenty finansowe i
  MSSF16 Leasing. Wpływ został zaprezentowany w dalszej części Wprow adzenia, w podpunkcie 2.3.1.
  Zmiany wynikające ze zmian MSSF.

  Opisy pozostałych niezmienionych zasad rachunkowości znajdują się w Sprawozdaniu finansowym
  jednostki dominujacej za rok 2018, które zostało opublikowane w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

  4. STOSO WANE SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA I ZASADY RACHUNKOWOŚCI

  4.1. Spółki powiązane objęte konsolidacją

  Informacje na ten temat zawarte są w punkcie numer 6 informacji dodatkowej niniejszego
  sprawozdania finansowego.

  4.2. Oświadczenie o zgodności

  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe PROTEKTOR S.A. sporządzone zostało zgodnie z
  przepisami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Stan dardów
  Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

  4.3. Zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej i interpretacjach

  4.3.1. Zmiany wynikające ze zmian MSSF

  Poniżej przedstawione zostały nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane przez Radę
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej
  Sprawozdawczości Finansowej, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 rok u.

  • MSSF 16 Leasing
  Nowy standard został opublikowany w dniu 13 stycznia 2017 roku i ma zastosowanie do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Dozwolone było jego wcześniejsze
  zastosowanie, ale pod warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15. Standard zastępuje
  dotychczasowe regulacje dotyczące leasingu (m.in. MSR 17) i diametralnie zmienia podejście do umów
  leasingowych o różnym charakterze, nakazując leasingobiorcy wykazywanie w bilansach aktywów i
  zobowiązań z tytułu zawartych umów leasingo wych, niezależnie od ich rodzaju. Spółk a zastosowała ten
  standard od 1 stycznia 2019 roku.


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 57 z 83

  Spółk a wdrożyła stosowanie standardu MSSF 16 metodą zmodyfikowaną retrospektywną, z łącznym
  efektem pierwszego zastosowania MSSF 16 ujętym na dzień 1 stycznia 2019 roku, bez przekształcania
  danych porównawczych.
  Zastosowanie MSSF 16 wymagało od Emitenta analizy danych oraz dokonania szacunków i wyliczeń,
  które mają wpływ na wycenę zobowiązań leasingowych, a także zidentyfikowanie umów podlegających
  stosowaniu MSSF 1 6. Zgodnie ze standardem MSSF 16 Leasing, Spółka wdrożyła jednolite zasady
  rachunkowości, wymagające ujmowania aktywów i zobowiązań w przypadku wszystkich umów leasingu oraz
  podlegających stosowaniu MSSF16, z uwzględnieniem wyjątków wymienionych w standard zie. Emitent
  ujmuje prawo do użytkowania aktywa wraz z odpowiednim zobowiązaniem leasingowym ustalonym w
  wysokości zdyskontowanych przyszłych płatności w okresie trwania umowy podlegającej stosowaniu
  MSSF16. W miejsce ujmowanych do tej pory w kosztach dzia łalności podstawowej opłat wynikających z umów
  została wprowadzona amortyzacja wyliczona od wartości aktywa z tytułu prawa do użytkowania oraz odsetki
  naliczone od zobowiązania z tytułu leasingu. Amortyzacja jest alokowana odpowiednio do kosztów
  wytworzeni a oraz kosztów ogólnego zarządu. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania są amortyzowane liniowo,
  natomiast zobowiązania leasingowe rozliczane efektywną stopą procentową (krańcową stopą procentową
  leasingobiorcy).
  W 2019 roku do umów podlegających pod MSSF 1 6 Spółka zaliczyła umowy najmem budynku
  produkcyjnego i biurowego, leasing aut już wcześniej był ujmowany w bilansie. Umowy zostały zawarte na
  czas określony, stąd okres leasingu jest zgodny z okresem umowy najmu. Ustalono również poziom stóp
  procentowych stosowanych do dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych.

  Wpływ opisanych zmian na skrócone sprawozdanie finansowe PROTEKTOR S.A. na dzień
  30.06.2019 wygląda następująco:

  Wyszczególnienie
  na dzień na dzień
  30.06.2019 opublikowane Wpływ zmian 30.06.2019 bez MSSF 16
  BILANS
  Aktywa
  Aktywa trwałe 41 014 10 619 30 395
  Rzeczowe aktywa trwałe 714 714
  Rzeczowe aktywa trwałe - leasingi 6 027 6 027
  Prawo do użytkowania aktywów w leasingu 10 619 10 619 0
  Pasywa
  Niepodzielony wynik finansowy 10 217 (79) 10 296
  - zysk (strata) netto bieżącego roku przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 9 886 (79) 9 965
  Zobowiązania długoterminowe 12 645 8 657 3 988
  Zobowiązania długoterminowe z tytułu prawa do użytkowania aktywów w leasingu (MSSF 16) 11 281 8 657 2 624
  Zobowiązania krótkoterminowe 21 587 1 315 20 272
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu prawa do użytkowania aktywów w leasingu (MSSF 16) 2 950 1 315 1 635
  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 58 z 83

  Wyszczególnienie
  na dzień na dzień
  30.06.2019 opublikowane Wpływ zmian 30.06.2019 bez MSSF 16
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Koszt własny sprzedaży (12 249) 199 (12 448)
  Koszt sprzedanych produktów (10 219) 199 (10 418)
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 019 199 1 820
  Koszty sprzedaży (756) 0 (756)
  Koszty ogólnego zarządu (2 224) 35 (2 259)
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (348 ) 234 (582)
  Koszty finansowe (566) (313) (253)
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 243 (79) 322
  Zysk (strata) netto 331 (79) 410


  • Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” – prawo wcześniejszej spłaty z negatywnym
  wynagrodzeniem 2019

  Standard MSSF 9 został zatwierdzony w UE w dniu 22 listopada 2016 roku (obowiązujący w odniesieniu
  do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie). Spółka zastosowała MSSF
  9 po raz pierwszy 1 stycznia 2018 roku, natomiast zmiany do MSSF 9 zastosowano 1 stycznia 2019 roku. W
  wyniku zastosowania wymogów MSSF 9 Emitent nie stwierdził istotnych zmian w wycenie zobowiązań
  finan sowych w stosunku do wyceny dokonywanej na podstawie MSR 39.

  W związku ze stosowaniem MSSF 9 :
  • w zakresie środków pieniężnych Emitent przeprowadza szacu nek odpisów na środki pieniężne w oparciu
  o prawdopodobieństwo niewypłacalności instytucji finansow ych, w których środki pieniężne są
  przechowywane. Prawdopodobieństwo niewypłacalności ustalone zostało na podstawie zewnętrznych
  ratingów banków oraz dostępnych informacji agencji ratingowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy
  Spółk a nie utworzyła odpis ów na środki pieniężne,
  • w PROTEKTOR S.A. należności z tytułu dostaw i usług, których termin zapadalności wynosi co do
  zasady od 7 do 90 dni, są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z
  uwzględnieniem odpisu na nieściągalne należno ści. Odpis aktualizujący na należności wątpliwe oszacowany
  jest wtedy, gdy ściągniecie pełnej kwoty należnośc i przestało być prawdopodobne. Spółk a przyjęła model
  ogólny, z którego wynika konieczność monitorowania zmian standingu kredytowego kontrahentów w
  horyzoncie 12 miesięcy (niższy odpis z tytułu utraty wartości na moment początkowego ujęcia). Model jest
  oparty o stratę oczekiwaną oraz konieczność uwzględnienia informacji o przyszłości kontrahenta,
  • w zakresie kredytów bankowych, w wyniku zastosowania wymogów MSSF 9, Emitent nie stwierdził
  istotnych zmian w wycenie zobowiązań finansowych w stosunku do wyceny dokonywanej na podstawie MSR
  39. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku zmian do standardu MSSF 9 „Prawo
  wcześniejszej spłaty z negatywny wynagrodzeniem”, jednostka dominująca przeprowadziła w I półroczu 2019
  roku analizę historycznych zmian warunków umownych dotyczących długoterminowych umów finansowania
  zewnętrznego pod kątem jednorazowego ujęcia ich efektów w rachunku zysków i strat. Zawarcie umowy
  ramowej z ING Bank Śląski S.A. w III kwartale 2018 roku oraz zmiany dokonane w dniu 4 marca 2019 roku
  na mocy aneksu do umowy, nie wniosły przesłanek do przeliczenia wartości bilansowej zobowiązań.  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 59 z 83

  Zastosowanie standardu nie miało is totnego wpływu na sprawozdanie finansowe Emitenta. Spółk a
  na koniec 30.06.2019 r. nie posiadała również instrumentów finansowych.

  • KIMSF 23 „Niepewność związana z ujęciem podatku dochodowego” 2019
  Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 7 czerwca 2 017 roku i ma zastosowanie do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Celem interpretacji jest wskazanie, w
  jaki sposób ująć w sprawozdaniach finansowych podatek dochodowy w przypadkach, gdy istniejące
  przepisy podatkowe mog ą pozostawiać pole do interpretacji i różnicy zdań pomiędzy jednostką i organami
  podatkowymi.
  Emitent dokonał wyceny ryzyka niekorzystnego dla Spółki rozstrzygnięcia sprawy toczącej się w NSA
  dotyczącej interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach stwierdzającej, iż dochód ze sprzedaży obuwia
  wyprodukowanego z zakupionych gotowych cholewek nie jest dochodem strefowym. Ze względu na fakt,
  że dochód ten w 2 018 roku wyniósł 134 tys. zł, wpływ ewentualnego zobowiązania podatkowego z tego
  tytułu został uznany jako nieistotny.

  • Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych” - wycena inwestycji
  długoterminowych 2019
  Zmiana w MSR 28 została opubliko wana w dniu 12 października 2017 roku i ma zastosowanie do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Jej celem jest wskazanie zasad
  wyceny dla udziałów w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach w sytuacji, gd y nie
  są one wyceniane metodą praw własności.

  • Roczny program poprawek 2015 -2017
  ✓ MSSF 3 Połączenia jednostek , w zakresie doprecyzowania, że w momencie objęcia kontroli
  jednostka ponownie wycenia posiadane udziały we wspólnym działaniu,
  ✓ MSSF 11 Wspólne us talenia umowne , w zakresie doprecyzowania, że w momencie objęcia
  współkontroli jednostka nie wycenia ponownie posiadanych udziałów we wspólnym działaniu,
  ✓ MSR 12 Podatek dochodowy , wskazując, że wszelkie podatkowe konsekwencje wypłat
  dywidend należy ujmowa ć w taki sam sposób,
  ✓ MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego , nakazując zaliczać do źródeł finansowania o
  charakterze ogólnym również te kredyty i pożyczki, które pierwotnie służyły finansowaniu
  powstających aktywów – od momentu, gdy aktywa są gotowe do w ykorzystania zgodnie z
  zamierzonym celem (użytkowanie lub sprzedaż).

  • Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – zmiany do programu określonych świadczeń 2019
  Zmiany w MSR 19 zostały opublikowana w dniu 7 lutego 2018 roku i mają zastosowanie do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Zmiany dotyczą sposobu ponownej
  wyceny programów zdefiniowanych świadczeń w przypadku, gdy ulegają one zmianie. Zmiany w
  standardzie oznaczają, że w przypadku ponownej wyceny aktywa/zobowiązania netto z tytułu danego
  programu należy zastosować zaktualizowane założenia w celu określenia bieżącego kosztu zatrudnienia
  i kosztów odsetek dla okresów po zmianie programu.


  Wymienione standardy oraz zmiany do standardów nie mia ły istotnego wpływu na Śródroczne
  sprawozdanie finansowe jednostki dominującej .


  4.3.2. Standardy i interpretacje opublikowane, które jeszcze nie weszły w życie

  W niniejszym sprawozdaniu finansowym Spółk a nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu
  opublikowanych standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie. Następujące standardy i


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 60 z 83

  interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds.
  Interpretac ji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, aczkolwiek na dzień zatwierdzenia niniejszego
  sprawozdania finansowego do publikacji nie weszły jeszcze w życie.

  • Zmiany w zakresie referencji do Założeń Koncepcyjnych zawartych MSSF
  Opublikowano dnia 29 mar ca 2018 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających
  się od 1 stycznia 2020 roku. Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji
  niezatwierdzone przez UE.

  • Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” – definicja prz edsięwzięcia
  Zmiany zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  22 października 2018 roku i mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem
  1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie.

  • Zmiany do MSR 1 oraz MSR 8 – definicja terminu „istotny”
  Zmiany zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  31 października 2018 roku i mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem
  1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie.

  • MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe
  Nowy standard został opublikowany w dniu 18 maja 2017 roku i ma zastosowanie do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub później. Do dnia zatwierdzenia niniejszego
  sprawozdania finansow ego do publikacji niezatwierdzone przez UE. Dozwolone jest jego wcześniejsze
  zastosowanie (pod warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15 i MSSF 9). Standard zastępuje
  dotychczasowe regulacje dotyczące umów ubezpieczeniowych (MSSF 4).

  • Zmiany w MSSF 10 i MSR 28 Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego
  jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem
  Zmiany w MSSF 10 i MSR 28 zostały opublikowane w dniu 11 września 2014 roku i mają
  zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających s ię 1 stycznia 2016 roku lub później (termin
  wejścia w życie obecnie został odroczony bez wskazania daty początkowej). Zmiany doprecyzowują
  rachunkowość transakcji, w których jednostka dominująca traci kontrolę nad jednostką zależną, która nie
  stanowi „bizn esu” zgodnie z definicją określoną w MSSF 3 „Połączenia jednostek”, w drodze sprzedaży
  wszystkich lub części udziałów w tej jednostce zależnej do jednostki stowarzyszonej lub wspólnego
  przedsięwzięcia ujmowanego metodą praw własności. Emitent zastosuje zmi any w standardach nie
  wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data wejścia w życie tego standardu.
  Aktualnie Komisja Europejska postanowiła odroczyć formalną procedurę zatwierdzenia standardu.

  • MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokre sowe
  Opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających
  się 1 stycznia 2016 roku lub później. Z godnie z decyzją Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu
  w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany pr zed ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej. Do dnia
  zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji niezatwierdzony przez UE.

  Emitent jest w trakcie oceny wpływu powyższych standardów i interpretacji na stosowane dotychczas
  zasady rachunkowości.  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 61 z 83

  5. Waluta sporządzania sprawozdania finansowego

  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych polskich, które są walutą
  funkcjonalną jednostki dominującej, a wszystkie wartości, o ile nie jest to wskazane inaczej, podane są w
  tysiącach złotych.

  6. Kontynuacja działalności

  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej zostało sporządzone przy
  założe niu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu
  bilansowym. Najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ na kontynuację kondycja kosztowa jednostki
  dominującej.

  Kluczową kwestią z perspektywy możliwości konty nuowania działalności przez Emitenta jest
  zapewnienie odpowiedniego poziomu sprzedaży obuwia na rynku cywilnym i wojskowym, utrzymanie kosztów
  działalności operacyjnej na bezpiecznym poziomie oraz zapewnienie niezbędnego finansowania do realizacji
  przyjęte j strategii opierającej się na zwiększeniu dostępności produktów (wartość i struktura magazynów).

  Zarząd jednostki dominującej nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i
  okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności na skutek
  zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.

  W związku z niespełnieniem przez Emitenta warunku kredytowego wpisanego w umowę kredytową,
  o czym Emitent informował w Sprawozdaniu finansowym za 2018 rok, na dzień publikacji Śródrocznego
  skróconego sprawozdania finansowego Spółka posiada pozytywną decyzj ę od Banku finansującego odnośnie
  kontynuowania współpracy w ramach przedmiotowej Umowy. Została ona przedłużona Załącznikiem nr 1
  Aneksu nr 3 do Umowy Wieloproduktowej z dnia 24 września 201 8 r.


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 62 z 83

  INFORMACJA DODATKOWA
  dotycząca Emitenta
  za I półrocze 2019 roku

  Opis jednostki dominującej

  1. Nazwa i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru
  oraz podstawowy przedmiot działalności Emitenta według PKD, a w przypadku,
  gdy papiery wartościowe Emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym,
  także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek
  oraz podstawowe segmenty dział alności grupy kapitałowej i opis ich roli w grupie.

  Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Protektor jest PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Lublinie przy ul. Vetterów 24a -24b (poprzednia siedziba Kunickiego 20 -24, 20 -417 Lublin). Spółka posiada
  osobo wość prawną, działa na podstawie przepisów prawa polskiego na obszarze Polski, a poprzez nabycie
  spółek zależnych - także za granicą. Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z
  siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033534.
  Branża, w której działa spółka, według klasyfikacji przyjętej przez rynek regulowany: przemysł lekki.
  Przedmiotem działalności spółki dominującej jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):
  37) produkcja obuwia ( 15.20.Z),
  38) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z),
  39) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z),
  40) działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów
  futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z),
  41) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
  42) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
  43) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
  44) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
  niesklasyfikowanych (77.39.Z),
  45) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
  46) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
  niesklasyfikowana (82.99.Z),
  47) transport drogowy towarów (49.41.Z),
  48) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
  49) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
  50) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.0 2.Z),
  51) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
  52) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
  (62.09.Z),
  53) działalność prawnicza (69.10.Z),
  54) działalność rachunkowo -księgowa; doradzt wo podatkowe (69.20.Z),
  55) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych
  (70.10.Z),
  56) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  (70.22.Z),
  57) działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
  58) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
  59) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  (74.90.Z),


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 63 z 83

  60) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  (78.10.Z),
  61) dział alność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z),
  62) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
  63) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
  64) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
  działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),
  65) działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),
  66) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
  67) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z).

  W dniu 24 kwietnia 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PROTEKTOR S.A. podjęło
  uchwałę między innymi w sprawie zmiany przedmiotu działalności spółki poprzez jego rozszerzenie o kolejne
  punkty: działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD
  46.12.Z),
  68) sprzedaż hurtowa skór (PKD 46.24.Z),
  69) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),
  70) sprzedaż hurtowa wyrobów che micznych (PKD 46.75.Z),
  71) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
  72) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z).


  2. Wskazanie czasu trwania jednostki dominującej.

  Czas działania jednostki dominującej jest nieograniczony.


  3. Wskazanie okresów, za które prezentowane jest skrócone sprawozdanie finansowe i porównywalne
  dane finansowe jednostki dominującej.

  Skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej prezentuje dane za okres od
  1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 r oku i dane porównywalne zgodnie z MSR 34.


  4. Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej jednostki dominującej .

  Skład Zarządu na 30 czerwca 2019 roku:
  ▪ Andrzej Filip Wojciechowski - Prezes Zarządu,
  ▪ Sławomir Baniak - Członek Zarządu ds. finansowych,
  ▪ Barbara Lehnert - Bauckhage - Członek Zarządu ds. handlowych.

  W dniu 24 maja 2019 r. Pan Andrzej Filip Wojciechowski, Prezes Zarządu, złożył rezygnację z
  pełnionych funkcji w Zarządzie ze skutkiem na dzień 31 lipca 2019 r., co było publikowane raportem bieżącym
  nr 20/2019 dnia 24 maja 2019 r.
  W dniu 01.07.2019 r. Pan Sławomir Baniak złożył rezygnację z pełnionej funkcji Członka Zarządu ds.
  finansowych, ze skutkiem na dzień 31.07.2019 r., o czym Spółka informowała w rapor cie bieżącym nr 39/2019.
  W dniu 23.07.2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A., w trakcie którego
  podjęto uchwałę nr 23/2018 w sprawie powołania Pana Tomasza Malickiego do pełnienia funkcji Prezesa
  Zarządu z dniem 01.08.2019 r., o cz ym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 48/2018.  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 64 z 83

  Skład Rady Nadzorczej na 30 czerwca 2019 roku:
  ▪ Wojciech Sobczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  ▪ Marzena Czapaluk - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  ▪ Marek Młotek Kucharczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej,
  ▪ Piotr Krzyżewski - Członek Rady Nadzorczej.

  W dniu 24 kwietnia 2019 roku Pan Andrzej Kasperek złożył rezygnację z pełnienia funkcji
  Przewodniczącego Rady Nad zorczej. W dniu 24 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza Uchwałą nr 6/2019
  powołała na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Sobczaka.
  W dniu 26.06.2019 r. Pan Jakub Karnowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji, o czym Spółka
  informował a w raporcie bieżącym nr 33/2019.
  W dniu 27.06.2019 r. Pan Andrzej Kasperek złożył rezygnację z pełnionej funkcji, o czym Spółka
  informowała w raporcie bieżącym nr 34/2019.
  W dniu 27.06.2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROTEK TOR S.A.,
  w trakcie którego podjęto uchwałę nr 20 oraz 21 w sprawie:
  • powołania Pani Marzeny Czapaluk do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej,
  o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2019.
  • powołania Pana Tomasza Malickiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
  o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2019.
  W dniu 01.07.2019 r. Pan Wojciech Sobczak złożył rezygnację z pełnionej funkcji, o czym Spółka
  informowała w raporcie bieżącym nr 40/2019.
  W dniu 01.07 .2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A., w trakcie którego
  podjęto uchwałę nr 15 w sprawie:
  • powołania Pana Tomasza Malickiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej,
  o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2019.
  W dniu 23.07.2019 r. Pan Tomasz Malicki złożył rezygnację z pełnionej funkcji, ze skutkiem na dzień
  31.07.2019 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 46/2019.
  W dniu 23.07.2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A., w trakcie którego
  podjęto uchwałę nr 21 w sprawie:
  • powołania Pana Wojciecha Sobczaka do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej, z dniem 01.08.2019 r.,
  o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 47/2019.
  W dniu 2 3.09.2019 roku Pani Marzena Czapaluk złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Zastępcy
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 61/2019.

  W dniu 24.09.2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROTEKTOR
  S.A. w trakcie którego podjęto uchwały w sprawie:
  • powołania Pana D ariusza Formel i do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (Uchwała Nr
  3/2019)
  • powołania Pana Tom asza Pisuli do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (Uchwała Nr
  4/2019)


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 65 z 83

  o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 63/2019.

  5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
  przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę dominującą
  i jednostki grupy kapitałowej w dającej się przewidzi eć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności
  wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

  Informacje na ten temat zawarte są we wprowadzeniu do skróconego sprawozdania finansowego
  jednostki dominującej w pkt 4.

  6. Struktura organizacyjna grupy jednostek powiązanych oraz informacje dotyczące rodzaju powiązań
  w grupie.

  A) Spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Protektor objęte konsolidacją metodą pełną na dzień
  30 czerwca 2019 roku:
  • PROTEKTOR S.A. - jednostka dominująca,
  • ABEBA Spezialschuh -Ausstatter GmbH z siedzibą w Sankt Ingbert, Niemcy, występująca
  jako jednostka zależna, wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Saarbrücken
  pod nr HRB 32581. PROTEKTOR S.A. posiada 100% udziałów w ww. Spółce. Data objęcia
  kontroli – maj 2007 roku. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż
  obuwia ora z części obuwia, wyrobów skórzanych i pokrewnych produktów,
  • Inform Brill GmbH z siedzibą w Sankt Ingbert, Niemcy, występująca jako jednostka zależna,
  wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Saarbrücken pod nr HRB 32553.
  PROTEKTOR S.A. posiada 100% udziałów w ww. Spółce. Data objęcia kontroli – maj 2007
  roku. Podstawowym przedmiotem działalności jest handel obuwiem i częściami obuwia,
  wyrobami skórzanymi i pokrewnymi,
  • ABEBA FRANCE SARL z siedzibą w Sarreguemines, Francja, wpisana do rejestru
  handlow ego Registre du Commerce et des Societes Sarrguemines pod numerem TI 490524
  964, spółka ABEBA Spezialschuh -Ausstatter GmbH jest jedynym udziałowcem w
  wymienionej spółce. Spółka pośrednio zależna od spółki dominującej,


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 66 z 83

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośc ią „Rida” z siedzibą w Tyraspolu, Mołdawia
  (Naddniestrze), zarejestrowana certyfikatem z dnia 4 lutego 1993 roku pod numerem 01 -
  023 -2054, spółka Inform Brill GmbH posiada 90% udziałów w ww. spółce (spółka pośrednio
  zależna od spółki dominującej),
  • Spółka jo int -venture z ograniczoną odpowiedzialnością „TERRI -PA” z siedzibą w Parkanach,
  Mołdawia (Naddniestrze), zarejestrowana certyfikatem z dnia 6 maja 1996 roku pod
  numerem 03 -023 -121, spółka Inform Brill GmbH posiada 51 % udziałów w ww. spółce.
  Spółka pośredn io zależna od jednostki dominującej.

  Spółki ABEBA Spezialschuh -Ausstatter GmbH oraz Inform Brill GmbH wraz z ich jednostkami
  zależnymi występują w niniejszym opracowaniu pod nazwą Grupy Kapitałowej Abeba.

  B) Jednostką, która nie jest jednostką zależną, jednak nadal znajduje się w kręgu jednostek powiązanych, jest
  POLANIA Sp. z o.o. w likwidacji. PROTEKTOR S.A. posiada 12.242 udziałów w POLANIA Sp. z o.o. w
  likwidacji (do 08.05.2008 r. w upadłości), co stanowi 14,1% głosów reprezentowanych na Zgromadzeni u
  Wspólników ww. spółki. Udziały te zostały zakupione w dniu 25 października 2002 roku za kwotę 1,00 zł i
  następnie zostały objęte odpisem aktualizującym w kwocie 1 zł.


  7. Kwota i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wyni k netto lub
  przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość.

  Nie dotyczy.

  8. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.

  Branżę obuwia roboczego i ochronnego, w której funkcjonuje jednostka dominująca, charakteryzuje
  stosunkowo ograniczona cykliczność działalności. Czynnikami wpływającymi na wahania wielkości
  przychodów są:
  (5) liczba dni roboczych w danym okresie rozliczeniowym (np.: styczeń; maj, sierp ień, grudzień),
  (6) okres urlopowy (lipiec – wrzesień),
  (7) okres wydatków budżetowych (np.: IV kwartał),
  (8) okres świąteczny (grudzień – styczeń).

  Zarząd PROTEKTOR S.A. kładzie nacisk na zwiększanie udziału obrotów wypracowanych na
  rynkach przemysłowym i usługowym, niezależnych od przetargów publicznych, co obecnie i w przyszłości ma
  spowodować dalszą stabilizację wyników finansowych Firmy .

  9. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i
  odwróceniu odpisów z tego tytułu. PROTEKTOR S.A. - DANE ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 30.06.2019 ROKU
  Wyszczególnienie Stan na 01.01.2019 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 30.06.2019
  Zapasy 1 540 267 (91) 1 716  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 67 z 83

  10. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych
  aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich
  odpisów. PROTEKTOR S.A.
  Wyszczególnienie Stan na 01.01.2019 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 30.06.2019
  Należności 143 6 (131) 19
  Rzeczowe aktywa trwałe - - - -
  Wartości niematerialne - - - -
  Inne aktywa - - - -


  11. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.
  PROTEKTOR S.A.
  Wyszczególnienie Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
  Pozostałe rezerwy na zobowiązania
  Stan rezerw na dzień 01.01.2019 roku 165 46
  Zwiększenia rezerw - -
  Rezerwy utworzone - 148
  Rezerwy wykorzystane ( -) - -
  Rezerwy rozwiązane ( -) - (156)
  Inne - -
  Stan rezerw na dzień 30.06.2019 roku 165 38


  12. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. PROTEKTOR S.A.
  Wyszczególnienie Stan na 01.01.2019 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 30.06.2019
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 283 28 1 311
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 567 116 683


  13. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

  W okresie sprawozdawczym PROTEKTOR S.A. dokonała sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
  o wartości 1 975 tys. PL N do spółki powiązanej w postaci specjalistycznych maszyn do produkcji obuwia oraz
  ogólnego zastosowania.
  Nowy Zarząd , powołany w lipcu 2019 roku , prowadzi intensywne prace mające na celu sprzedaż
  nie ruchomości przy ulicy Kunickiego: r ozpoczęto prace nad badaniem gruntu, poddano analizie, czy potrzebny
  jest proces palowania terenu, który uatrakcyjniłby działkę dla potencjalnych nabywców. W bilansie Emitenta
  nieruchomość wykazana jest jako „Aktywa trwałe zakwalifikowane jako dostępne do sprzedaży”.

  14. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

  W okresie sprawozdawczym spółka PROTEKTOR S.A. nie dokonała istotnych zakupów rzeczowych
  aktywów trwałych.
  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 68 z 83

  15. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu sp raw sądowych.

  Informacje na ten temat zawarte są w punkcie 7 pozostałych informacji.

  16. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

  Wpływ zmian polityki rachunkowości, która miała miejsce w roku 2018 i która została szczegółowo
  opisana w Sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej za 2018 rok, na dane porównawcze za okres od
  01.01.2018 do 30.06.2018 był nieistotny.

  17. Informacje o zmianach sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają
  istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki,
  niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w s korygowanej
  cenie nabycia (koszcie zamor tyzowanym).

  Ponad połowa przychodów PROTEKTOR S.A. jest generowana w wyniku sprzedaży produktów do
  podmiotów powiązanych należących do Grupy Kapitałowej Protektor. Popyt z ich strony jest pochodną sytuacji
  na rynku europejskim, dlatego też działalność Emitenta jest w dużej mierze uzależniona od sytuacji
  makroekonomicznej Niemiec i krajów Europy Zachodniej. W I półroczu 2019 roku na rynku niemieckim nastąpił
  spadek koniunktury, a w II kwartale 2019 roku PKB Niemiec s padło o 1%. Wskaźnik oczekiwań biznesowych
  jest na najniższym poziomie od 2014 - 2015 r. Instytut Badań Rynku Macrom napisał w swoim raporcie, że w
  pierwszej połowie 2019 r. w Niemczech spadek sprzedaży na rynku obuwia ochronnego wyniósł -15 %. Na
  rynku ob uwia roboczego również nastąpiły niekorzystne zmiany - przemysł motoryzacyjny, który jest głównym
  odbiorcą butów ESD, zanotował w czerwcu 2019 r. spadek o 8 % w Europie, o 24 % w samych Niemczech, a
  eksport obniżył się o 25%.
  Przychody Emitenta uzależnion e są również od rynku polskiego. Drugi kwartał 2019 r. przyniósł
  dalsze spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce. Według wstępnych szacunków GUS roczna dynamika
  produktu krajowego brutto obniżyła się do 4,4%. Sytaucja ta niekorzystnie wpływa na dynamikę sprzedaży,
  jednak Zarząd Spółki podejmuje aktywne działania, żeby zniwelować skutki niekorzystnych trendów.

  18. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy
  kredytu lub pożycz ki, w odniesieniu, do których ni e podjęto żadnych działań naprawczych do końca
  okresu sprawozdawczego.

  W I półroczu 2019 roku nie wystąpiła sytuacja niespłacenia kredytu lub pożyczki, lub naruszenia
  istotnych postanowień umów, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca
  okresu sprawozdawczego.
  Podpisana w 2018 roku przez PROTE KTOR S.A. umowa Wieloproduktowa z ING Bankiem Śląskim
  narzuca na Emitenta konieczność utrzymania określonego poziomu przyjętych w umowie wskaźników,
  raportowanych w okresach kwartalnych i rocznych (tzw. kowenantów). Spółka zobowiązała się do:
  1) utrzymania wskaźnika stosunku sumy zysku operacyjnego i amortyzacji pomniejszonej o podatek
  dochodowy CIT, dywidendę, wypłatę z zysku i pobrania właścicieli do sumy rat zobowiązań długoterminowych
  i kosztów odsetkowych obliczonych na podstawie ostatnich 12 miesięcy lub na podstawie wyników rocznych
  na poziomie nie niższym niż 1,2.
  2) utrzymania wskaźnika zadłużenia oprocentowanego w relacji do EBITDA, obliczonego w okresach
  kwartalnych na podstawie skonsolidowanych danych finansowych w całym okresie obowiązywania Um owy na
  poziomie nieprzekraczającym 3 oraz nie niższym niż zero,
  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 69 z 83

  Na dzień 30.06.2019 roku Emitent nie spełnił warunków kowenantów ze względu na:
  • wejście w życie z dniem 01.01.2019 roku przepisów MSSF 16, które obligują do ujęcia przyszłych
  wydatków z umó w leasingowych w długo - i krótkoterminowych zobowiązaniach finansowych, co
  znacznie zwiększyło poziom zadłużenia Emitenta ;
  • wysoki poziom sumy rat zobowiązań długoterminowych i kosztów odsetkowych wynikających w dużej
  mierze z wcześniejszej spłaty kredytów w mBank w drugiej połowie 2018 roku przez P ROTEKTOR
  S.A. (tj. do września 2018 roku Spółka pokrywała raty kapitałowe, wynikające z umowy z mBank S.A.,
  w wysokości praktycznie dwa razy wyższej niż raty przyjęte w umowie z ING Bankiem Śląskim);
  • wyso ki poziom kosztów jednorazowych, poniesionych przez Grupę w związku z restrukturyzacją
  swojej działalności w drugiej połowie 2018 roku;
  • relatywnie wysoki poziom dywidendy, wypłaconej w 2018 roku, w stosunku do wyniku osiągniętego
  w 2018 roku.
  Po oczyszczen iu wyników ostatnich 12 miesięcy o jednorazowe koszty poniesione w 2018 roku
  i wyeliminowanie wpływu MSSF 16 na wskaźniki Spółka utrzymała wskazany poziom kowenantu.
  Na dzień publikacji sprawozdania finansowego Emitent uzyskał pozytywną decyzję od Banku
  finansującego odnośnie kontynuowania współpracy w ramach przedmiotowej Umowy. Została ona
  przedłużona Załącznikiem nr 1 Aneksu nr 3 do Umowy Wieloproduktowej z dnia 24 września 201 8 r.
  Jednocześnie, Zarząd podejmuje aktywności, które mają zapobiec podobnym wydarzeniom w przyszłości. W
  opinii Zarządu perspektywa rozwoju, stojąca przed Spółką jest pozytywna i gwarantuje spełnienie
  przedmiotowych wskaźników w 2019 roku.

  19. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu tr ansakcji z
  podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe, wraz ze
  wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być
  zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje n a temat poszczególnych
  transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik
  finansowy Emitenta, zawierające w szczególności: a) informację o podmiocie, z którym została zawarta
  transakcja, b) informację o powiązaniach Emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem
  będącym stroną transakcji, c) informację o przedmiocie transakcji, d) istotne warunki transakcji, z
  uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony warunków
  charakterystyczny ch dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie
  stosowanych dla danego rodzaju umów, e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są
  niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta, f)
  wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym,
  które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Emitenta.

  W okresie objętym niniejszym raportem nie były zawierane przez Emitenta lub przez jednostkę od
  niego zależną transakcje z podmiotami powiązanymi, które byłyby zawarte na warunkach innych niż rynkowe.  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 70 z 83

  ROZRACHUNKI - JEDNOSTKI POWIĄZANE NA DZIEŃ 30.06.2019 I 31.12.2018 ROKU
  Wyszczególnienie na dzień na dzień
  30.06.2019 31.12.2018
  Należności z tytułu dostaw i usług
  PROTEKTOR S.A. od
  -ABEBA Spezialschuh -Ausstatter GmbH 2 236 938
  -Inform Brill GmbH 830 162
  Grupa Kapitałowa Abeba od:
  - PROTEKTOR S.A. 2 561 291
  Pozostałe należności krótkoterminowe
  PROTEKTOR S.A. od
  - ABEBA Spezialschuh -Ausstatter GmbH - 5
  -Inform Brill GmbH 34 2
  Grupa Kapitałowa Abeba od: -
  - PROTEKTOR S.A. - 1 806
  Razem 5 661 3 204 ROZRACHUNKI – JEDNOSTKI POWIĄZANE NA DZIEŃ 30.06.2019 I 31.12.2018 ROKU
  Wyszczególnienie na dzień na dzień
  30.06.2019 31.12.2018
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
  PROTEKTOR S.A. wobec:
  - Grupa Kapitałowa Abeba 3 126 291
  - korekta zobowiązania 299 -
  Grupa Kapitałowa Abeba wobec:
  - PROTEKTOR S.A. 2 236 1 101
  -różnice kursowe -
  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
  PROTEKTOR S.A. wobec:
  - Grupa Kapitałowa Abeba - 1774
  - różnice kursowe - 32
  Grupa Kapitałowa Abeba wobec: -PROTEKTOR S.A. - 6
  -różnice kursowe -
  Razem 5 661 3 204 TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI W OKRESIE OD 01.01.2019 DO 30.06.2019 ORAZ OD 01.01.2018 DO 30.06.2018 ROKU
  Wyszczególnienie Do Grupa Kapitałowa Abeba
  01.01 -30.06.2019
  PROTEKTOR S.A. - sprzedaż jednostkom powiązanym, w tym: 8 362
  - wyroby 6 010
  - materiały 2
  - towary 1 455
  - usługi 811
  - refaktury -
  - pozostałe przychody operacyjne 84
  Wyszczególnienie Do PROTEKTOR S.A.
  01.01 -30.06.2019
  GK Abeba – sprzedaż jednostkom powiązanym, w tym: 3 382
  - materiały 2 064
  - usługi 1 312
  - odsetki 6
  - pozostałe przychody operacyjne -
  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 71 z 83


  Wyszczególnienie Do Grupa Kapitałowa Abeba
  01.01 -30.06.2018
  PROTEKTOR S.A. - sprzedaż jednostkom powiązanym, w tym: 8 661
  - wyroby 8 203
  - materiały -
  - towary -
  - usługi 420
  - refaktury 38
  Wyszczególnienie Do PROTEKTOR S.A.
  01.01 -30.06.2018
  GK Abeba – sprzedaż jednostkom powiązanym, w tym: 2 651
  - materiały 2 651
  - pozostałe przychody operacyjne -

  20. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje o zmianie
  sposobu (metody) jej ustalenia.

  W okresie sprawozdawczym nie wykazano instrumentów finansowych wycenionych w wartości
  godziwej.

  21. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub
  wykorzystania tych aktywów.

  Nie dotyczy.

  22. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów
  wartościowych.

  W okresie pierwszej połowy 2019 roku nie wystąpiła emisja, wykup i spłata papierów wartościowych.

  23. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną
  akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

  W okresie sprawozdawczym nie zadeklarowano oraz nie wypłacono dywidendy.

  24. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne
  sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących
  w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

  W dniu 01 lipca 2019 roku Zarząd PROTEKTOR S.A. podjął uchwałę o wypłacie dywidendy z wyniku
  lat ubiegłych spółki zależnej ABEBA GmbH w kwocie 100 000 EUR z terminem wypłaty do 31.07.2019 r.

  W dniu 23 lipca 2019 r. Spółka z awarła umowę na realizację zamówienia nr 72/Ckt/19/AP w
  postępowaniu na produkcje i dostawę trzewików służbowych dla Komendy Głównej Policji z siedzibą w
  Warszawie („Zamawiający”), którego przedmiotem jest produkcja i dostawa półbutów służbowych. Wartość
  oferty na realizację podstawowego zakresu zamówienia wynosi: 1 170 960 zł netto, tj. 1 440 280 zł brutto.
  Wartość zamówienia opcjonalnego wynosi od 146 370 zł netto, tj. od 180 035 zł brutto do 585 480 zł netto, tj.
  720 140 zł brutto. Ostateczny termin real izacji podstawowego zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz
  SIWZ to 18.10.2019 r.  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 72 z 83

  Zarząd PROTEKTOR S.A. w dniu 8 lipca 2019 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Lublin -
  Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejest ru Sądowego o
  zarejestrowaniu z dniem 26 czerwca 2019 r. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o
  kwotę 285.324,00 PLN (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote) na podstawie
  Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgr omadzenia z dnia 24 kwietnia 2019 r. Kapitał zakładowy Spółki
  został warunkowo podwyższony poprzez emisję 570.648 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset
  czterdzieści osiem) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięć dziesiąt
  groszy) każda, uprawniających łącznie do 570.648 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści
  osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  W dniu 23 lipca 2019 r. Zarząd Spółki powziął informację o zmianie w Statucie Spółki uchwalonej
  przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 22/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.
  Zarejestrowana zmiana Statutu Spółki polega na nadaniu § 9c lit. d) Statutu Spółki nowego, następującego
  brzmienia:
  „d) Wydanie Warrantów Serii A nastąpi w terminach wskazanych w Regulaminie.”
  Tekst uchwały 22/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2019 r. został
  przekazany do publicznej wiadomości wr az z raportem bieżącym nr 37/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

  Zarząd Spółki PROTEKTOR S.A. w dniu 13 września 2019 r. powziął wiadomość o spełnieniu się
  warunku do umowy warunkowej zawartej z Vizum Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, o zawarciu której
  inf ormował raportem bieżącym nr 24/2019 z dnia 31 maja 2019 r., w postaci pozytywnej decyzji o przyznaniu
  dofinansowania ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla projektu, w ramach którego
  realizowany będzie przedmiot umowy. Tym samym umowa, której p rzedmiotem jest wykonanie pracy
  badawczej, mającej na celu opracowanie technologii mających zastosowanie w produkcji obuwia ochronnego,
  wchodzi w życie.


  25. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły
  od cza su zakończenia ostatniego roku obrotowego.

  Wyszczególnienie 30.06.2019 31.12.2018
  Zobowiązania warunkowe do wysokości do wysokości
  Gwarancje bankowe 1 416 1 300
  Zabezpieczenie przedmiotów leasingu – weksel in blanco 14 231 4 956
  Hipoteka umowna łączna 18 000 42 000
  Zabezpieczenie pożyczki hipotecznej, kredytu obrotowego, linii gwarancyjnej w mBank 0 24 000
  Zabezpieczenie pożyczki hipotecznej, kredytu obrotowego, linii gwarancyjnej w ING Bank Śląski 18 000 18 000
  Zastaw rejestrowy na zapasach ING Bank Śląski S.A. 12 225 11 270

  Prawdopodobieństwo powstania zobowiązań z tytułu powyższych poręczeń, gwarancji, zabezpieczeń
  jest znikome.  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 73 z 83

  26. Inne informacje, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i
  wyniku finansowego Emitenta.

  Wszystkie informacje, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej
  i wyniku finansowego Emite nta zostały zawarte poniżej w punkcie 10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta
  są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz
  informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowią zań przez Emitenta , części POZOSTAŁE
  INFORMACJE.


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 74 z 83

  POZOSTAŁE INFORMACJE
  do Skróconego sprawozdania finansowego
  PROTEKTOR S.A. za I półrocze 2019  1. Zwięzły opis istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport
  wraz z wykazaniem najważniejszych zdarzeń dotyczących Emitenta.

  W okresie objętym niniejszym raportem zaistniały następujące istotne zdarzenia o charakterze
  dokonań i niepowodzeń, które miały wpływ na działalność Emitenta:

  Do istotnych dokonań należy zaliczyć:
  • Finalny etap wprowadzania programu oszczędnościowego w Grupie zgodnie z założeniami
  wygenerowania w skali pełnego roku 10 milionów złotych oszczędności, w tym k osztów materiałów,
  kosztów produkcji oraz kosztów funkcjonowania Grupy, m.in.:
  ▪ transformacja działalności zakupowej w Grupie – wygenerowane efekty pozwoliły na
  zwiększenie oszczędności kosztowych, ale także na dalszą optymalizację procesów
  produkcyjnych;
  ▪ zmiana stawek przerobowych w fabrykach w Naddniestrzu pozwoliła na wygenerowanie
  oszczędności kosztowych i optymalizację struktury kosztowej Spółki;
  ▪ oszczędności na wynagrodzeniach i etatach.
  • Znaczące zwiększenie dostępności obuwia w PROTEKT OR S.A. – wzrost dostępnej wartości obuwia
  w ramach najbardziej rotujących produktów ma na celu potwierdzenie strategii rynkowej Emitenta, a
  także uwiarygodnienie działań pro klienckich.
  • Uruchomienie centrum zakupowego dla Grupy w PROTEKTOR S.A. , co umożliw i częściowe
  wykorzystanie straty podatkowej z lat ubiegłych.
  Do istotnych niepowodzeń należy zaliczyć:
  • Brak satysfakcjonujących ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy
  Kunickiego wstrzymuje uwolnienie środków zamrożonych w tym aktywie jak i rodzi dodatkowe koszty
  obciążające Spółkę .
  • Konieczność dalszego wynajmu hali produkcyjnej w Lublinie, pomimo nieefektywnej powierzchni i
  struktury lokalizacji, która nie jest potrzebna Grupie.
  • Dłuższy od zakładanego proces powracania klientów do PROTEKTOR S.A. –oznacza wydłużenie się
  czasu, w jakim koszty stałe działalności będą obciążały wyniki finansowe Emitenta. W tym zakresie
  Zarząd podejmuje dalsze aktywne działania.
  • Przesunięcie w czasie efektu uruchomienia oszczędności materiałowych (pl anowanych od początku
  2019 roku), co związane jest z wysokim stanem magazynu surowców (dłuższy termin zużycia
  materiałów zalegających w magazynie w stosunku do ilości materiałów, które kupowane są po
  niższych niż historycznie kosztach).
  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 75 z 83

  2. Czynniki i zdarze nia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na skrócone
  sprawozdanie finansowe.

  Nie dotyczy.


  3. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej Emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek,
  uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami
  długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz
  wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku Emitenta będącego
  jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go pr zepisów nie ma obowiązku
  lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych – dodatkowo
  wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji.

  Informacje na ten temat zawarte jest w pkt 6 Informacji Dodatkowej.


  4. Stanowisko Zarządu odno śnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
  prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym
  w stosunku do wyników prognozowanych.

  Nowy Zarząd analizuje zapisy „Strategii Rozwoju Spółki na lata 2018 – 2023 ”, opublikowanej
  raportem bieżącym nr 29/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. W obecnej chwili nie jest w stanie jednoznacznie
  ocenić, czy zaprezentowane w dokumencie prognozy zostaną zrealizowane.


  5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośred nio przez podmioty zależne
  co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania
  raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby akcji posiadanych przez te podmioty,
  procentowego udziału tych akcji w kapitale zakładowym, l iczby głosów z nich wynikających
  oraz procentowego udziału tych akcji w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, a
  także wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie
  od dnia przekazania poprzedniego raportu okres owego.

  Nazwa akcjonariusza
  Liczba
  posiadanych akcji
  na dzień
  przekazania
  raportu za
  rok 2018
  30.04.2019
  Liczba
  nabytych akcji
  do dnia
  przekazania
  raportu I
  półrocze 2019
  Liczba
  zbytych akcji
  do dnia
  przekazania
  raportu za I
  półrocze 2019
  Liczba
  posiadanych
  akcji na dzień
  przekazania
  raportu za I
  półrocze 2019
  30.09.2019

  Procentowy
  udział
  posiadanych
  akcji w
  kapitale
  zakładowym
  Procentowy
  udział
  posiadanych
  akcji w
  głosach na
  WZA
  Luma Investment S.A. 6 258 106 - - 6 258 106 32,90% 32,90%
  Porozumienie 5 631 323 - - 5 631 323 29,60% 29,60%
  Nationale - Nederlanden
  Otwarty Fundusz
  Emerytalny
  1 859 000 - - 1 859 000 9,77% 9,77%
  PKO Parasolowy - fundusz
  inwestycyjny otwarty 999 110 - - 999 110 5,25% 5,25%
  Pozostali 4 274 061 - - 4 274 061 22,48% 22,48%
  Razem 19 021 600 - - 19 021 600 100,00% 100,00%
  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 76 z 83

  Porozumienie Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów
  Piotr Szostak 2 376 692 12,49% 2 376 692
  Mariusz Szymula 1 989 249 10,46% 1 989 249
  Andrzej Kasperek 510 000 2,68% 510 000
  Tomasz Filipiak 495 310 2,60% 495 310
  Marcin Filipiak 177 760 0,93% 177 760
  MSU S.A. 82 312 0,43% 82 312
  Razem 5 631 323 29,60% 5 631 323


  6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające
  i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian
  w stanie posiadania, w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego,
  odrębnie dla każdej z tych osób.

  Osoby zarządzające
  Imię i nazwisko
  Liczba posiadanych akcji na dzień 31.12.2018
  Liczba nabytych akcji do dnia 30.06.2019
  Liczba zbytych akcji do dnia 30.06.2019
  Liczba posiadanych akcji na dzień 30.06.2019
  Procentowy udział posiadanych akcji w kapitale zakładowym
  Procentowy udział posiadanych akcji w głosach na WZA
  Andrzej Filip Wojciechowski - - - - - -
  Sławomir Baniak - - - - - -
  Barbara Lehnert - Bauckhage - - - - - -

  W dniu 25 lipca 2019 r. Pan Tomasz Malicki nabył akcje PROTEKTOR S.A. w liczbie 8 109
  (stanowiące 0,04% kapitału zakładowego oraz 0,04% udziału w głosach na WZA), o czym Spółka informowała
  w raporcie bieżącym nr 51/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.

  Rada Nadzorcza
  Imię i nazwisko
  Liczba posiadanych akcji na dzień 31.12.2018
  Liczba nabytych akcji do dnia 30.06.2019
  Liczba zbytych akcji do dnia 30.06.2019
  Liczba posiadanych akcji na dzień 30.06.2019
  Procentowy udział posiadanych akcji w kapitale zakładowym
  Procentowy udział posiadanych akcji w głosach na WZA
  Marzena Czapaluk - - - - - -
  Marek Młotek - Kucharczyk 10 179 - - 10 179 0,05% 0,05%
  Wojciech Sobczak - - - - - -
  Piotr Krzyżewski - - - - - -

  W dniu 26.06.2019 r. Pan Jakub Karnowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka Rady
  Nadzorczej, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2019.Na dzień złożenia rezygnacji
  posiadał on akcje PROTEKTOR S.A. w liczbie 154 730, co stanowiło 0,81% w kapitale zakładowym oraz
  0,81% udziału głosów na WZA.  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 77 z 83

  W dniu 26. 06.2019 r. Pan Andrzej Kasperek złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka Rady
  Nadzorczej, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2019. Na dzień złożenia rezygnacji
  posiadał on akcje PROTEKTOR S.A. w liczbie 510 000, co stanowiło 2,68% w kapitale zakładowym oraz
  2,68% udziału głosów na WZA.


  7. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
  postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań
  oraz wierzytelności Emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu
  postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego
  postępowania oraz stanowiska Emitenta.

  W I półroczu 2019 roku nie wystąpiły postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym
  dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz
  wierzytelności Emitenta lub jego jednostki zależnej.


  8. Informacje o udzieleniu przez Emi tenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu
  lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej
  od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca, z
  określeniem: a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
  b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została
  odpowiednio poręczona lub gwarantowana, c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia
  lub gwarancje, d) warunków finansowych, na jakich zostały udzielone poręczenia lub
  gwarancje, ze wskazaniem wynagrodzenia Emitenta lub jednostki od niego zależnej za
  udzielenie poręczeń lub gwarancji, e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy Emitentem
  a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki.

  W I półroczu 2019 roku Emitent lub jednostki od niego zależne nie udzieliły poręczeń kredytu,
  pożyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu.


  9. Informacje na tem at różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i
  porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi
  sprawozdaniami finansowymi.

  Nie dotyczy.

  10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej,
  majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla
  oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.


  WYBÓR NAJKORZYSNIEJSZEJ OFERTY

  W dniu 16 maja 2019 r. Spółka została wybrana do realizacji zamówienia nr 48/Ckt/19/TJ w
  postępowaniu dla Komendy Głównej Policji z siedzibą w Warszawie, którego przedmiotem jest produkcja i
  dostawa półbutów służbowych. Wartość oferty na realizację podstawowego zakresu zamówienia wynosi 837
  00 0 zł netto tj. 1 029 540 zł brutto. Wartość zamówienia opcjonalnego wynosi od 69 750 zł netto do 279 000
  netto, tj. od 85 795 zł brutto do 343 180 zł brutto. Ostateczny termin realizacji podstawowego zamówienia
  zgodnie ze złożoną ofertą oraz SIWZ to 10 w rzesień 2019 r.  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 78 z 83

  ZAWARCIE WARUNKOWEJ UMOWY ISTOTNEJ

  W dniu 30 maja 2019 r. Spółka zawarła umowę warunkową z Vizum Lab Sp. z o.o., której
  przedmiotem jest wykonanie pracy badawczej, mającej na celu opracowanie technologii mających
  zastosowanie w produkcji obuwia ochronnego. Wartość oferty na realizację podstawowego zakresu
  zamówienia wynosi 838 000 zł netto tj.1 030 740 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu Umowy oraz warunki
  zostały opublikowane w Raporcie bieżącym nr 24/2019.


  WYBÓR NAJKORZYSNIEJSZEJ OF ERTY

  W dniu 3 czerwca 2019 r. Spółka została wybrana do realizacji zamówienia nr 13/2019/PN/M w
  postępowaniu dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 z siedzibą w Warszawie, którego przedmiotem jest
  dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla Jednostk i Wojskowej Nr 6021. Wartość oferty na
  realizację podstawowego zakresu zamówienia wynosi 688 500 zł netto tj. 846 855 brutto. Ostateczny termin
  realizacji podstawowego zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz SIWZ to 23 sierpień 2019 r.

  WYBÓR NAJKORZYSNI EJSZEJ OFERTY

  W dniu 13 czerwca 2019 r. Spółka zawarła umowę na realizację zamówienia nr 48/Ckt/19/TJ w
  postępowaniu dla Komendy Głównej Policji z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”), którego przedmiotem
  jest produkcja i dostawa półbutów służbowych. War tość oferty na realizację podstawowego zakresu
  zamówienia wynosi: 837 024,39 zł netto, tj. 1 029 540 zł brutto. Wartość zamówienia opcjonalnego wynosi od
  69 752,03 zł netto do 279 018,13 zł netto, tj. od 85 795 zł brutto do 343 180 zł brutto. Ostateczny te rmin
  realizacji podstawowego zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz SIWZ to 10.09.2019 r.


  11. Czynniki, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w
  perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

  • Rozbudowa działu sprzedażowego firmy Protektor.
  • Rozszerzenie współpracy w ramach przetargów publicznych dla Policji.
  • Przebudowa struktury kolekcji dla marki Protektor.
  • Rozpoczęcie prac nad platformą e-commerce B2B i B2C.
  • Rozwój współpracy z zewnętrznymi sklepami e -commerce.


  Czynniki negatywne, mające wpływ na wyniki jednostki w perspektywie
  co najmniej kolejnego kwartału:

  • Negatywne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym, zwłaszcza w działalności dotyczącej
  niemieckiej części Grupy – spadek popytu w se gmencie automotive i rynku obuwia ochronnego;
  • Dłuższy od planowanego czas reakcji dystrybutorów w Polsce na zmiany wprowadzone w modelu
  operacyjnym jednostki dominującej – przeciągający się czas reakcji dystrybutorów na zmiany
  produktowe i ustabilizowanie oferty PROTEKTOR S.A. negatywnie wpływa na wyniki finansowe.
  • Wciąż niepewna sytuacja gotówkowa Emitenta, będąca wynikiem kosztów stałych zbudowanych w
  latach poprzednich – nieefektywność (brak elastyczności w zakresie niektórych kosztów) modelu
  biznesoweg o realizowanego w Lublinie istotnie wpływa na wartość generowaną dla akcjonariuszy.
  • Rosnąca konkurencja ze strony dystrybutorów i producentów tańszego obuwia – zwiększenie rotacji
  pracowników (silna sytuacja pracowników na rynku pracy, częste zmiany pracy przez pracowników
  nisko wykwalifikowanych) skłaniają pracodawców do zakupu obuwia tańszego, szybciej rotującego,


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 79 z 83

  lub obuwia, które od strony technologicznej pozwala na wykorzystanie obuwia przez więcej niż tylko
  jednego użytkownika (pracownika).
  • Zapowiadan e zmiany na rynku pracy w tym szybszy wzrost wynagrodzeń od dotychczas
  zakładanego, mogą negatywnie wpłynąć na działalność Spółki.
  • Brak możliwości wykorzystania zwolnienia podatkowego wynikającego z działalności Spółki w Strefie
  w Polsce.
  • Poziom wykorzysta nia parku maszynowego w Polsce wymagający dalszej optymalizacji w kontekście
  działalności całej Grupy (wykorzystanie w fabrykach w Naddniestrzu).

  12. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem w jakim stopniu Emitent jest na
  nie narażony.

  Ryzyko związane z dostawami materiałów i surowców do produkcji
  Według opinii Zarządu jednostki dominującej, Emitent i jego spółki zależne nie są objęte istotnym
  ryzykiem uzależnienia od głównych dostawców z uwagi na względnie zdywersyfikowany rynek dostaw .
  Zakupy realizowane są w kilku grupach surowcowych: skóry, podpodeszwy i materiały podpodeszwowe, kleje,
  galanteria metalowa i podszewki. Zarząd, realizując zapisy Strategii przyjętej w 2018 roku, istotnie zmienił
  strukturę portfela zakupowego w odniesien iu do koncentracji dostawców. Renegocjacje warunków współpracy
  pozwoliły nie tylko na obniżenie kosztów zakupu materiałów, ale również na dywersyfikację ryzyka związanego
  z koncentracją tego portfela.


  Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poni esienia przez Spółkę strat finansowych na skutek niewypełnienia
  przez klienta lub kontrahenta będącego stroną instrumentu finansowego swoich kontraktowych zobowiązań.
  Ryzyko kredytowe jest głównie związane z należnościami Spółki od odbiorców, pożyczek udzi elonych oraz
  środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na rachunkach bankowych
  Spółka zawiera transakcje z firmami o dobrej zdolności kredytowej. Każdy kontrahent przed
  podpisaniem umowy o współpracę jest oceniamy pod kątem możliwości wywiązania się z swoich zobowiązań
  finansowych.
  Emitent w ramach swoich działań nadzoruje również a zarazem windykują spływ należności za
  dokonaną sprzedaż.

  Pozycje aktywów bieżących
  Pozycje aktywów bieżących na dzień 30.06.2019 oraz 31.12.2018
  PROTEKTOR S.A.
  Wyszczególnienie Stan na dzień (w tys. PLN)
  30.06.2019 31.12.2018
  Należności handlowe 4 711 2 174
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 215 516

  Analiza terminów zapadalności aktywów finansowych
  Analiza terminów zapadalności aktywów finansowych stan na dzień 30.06.2019 PROTEKTOR S.A.


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 80 z 83

  Wyszczególnienie
  Wartość Księgowa
  W tym :
  Do miesiąca Od miesiąca do 3 miesięcy Powyżej 1 roku
  Środki pieniężne w kasie 3 3 - -
  Środki pieniężne na rachunkach bankowych 213 213 - -
  Lokaty - - - -
  Analiza terminów zapadalności aktywów finansowych stan na dzień 31.12.2018 PROTEKTOR S.A. Wyszczególnienie
  Wartość Księgowa
  W tym:
  Do miesiąca Od miesiąca do 3 miesięcy Powyżej 1 roku
  Środki pieniężne w kasie 3 3 - -
  Środki pieniężne na rachunkach bankowych 513 513 - -
  Lokaty - - - -
  Struktura wiekowa pożyczek i należności handlowych na dzień na dzień 30.06.2019 PROTEKTOR S.A.
  Wyszczególnienie Wartość brutto 30.06.2019 Odpis aktualizujący 30.06.2019 Wartość netto 30.06.2019
  Niewymagalne 2 110 1 2 109
  Przeterminowane od 0 do 30 dni 1 099 - 1 099
  Przeterminowane od 31 do 120 dni 1 467 - 1 467
  Przeterminowane od 121 do 365 dni 36 0 36
  Przeterminowane powyżej 1 roku 18 18 0
  SUMA 4 729 19 4 711 Struktura wiekowa pożyczek i należności handlowych na dzień 31.12.2018 PROTEKTOR S.A.
  Wyszczególnienie Wartość brutto 31.12.2018 Odpis aktualizujący 31.12.2018 Wartość netto 31.12.2018
  Niewymagalne 1 317 - 1 317
  Przeterminowane od 0 do 30 dni 598 - 598
  Przeterminowane od 31 do 120 dni 226 - 226
  Przeterminowane od 121 do 365 dni 36 3 33
  Przeterminowane powyżej 1 roku 14 14 -
  SUMA 2 191 17 2 174
  Struktura wiekowa zobowiązań na dzień 30.06.2019 i 31.12.2018 PROTEKTOR S.A.
  Wyszczególnienie Wartość brutto Wartość brutto
  30.06.2019 31.12.2018
  Niewymagalne 1 840 1 007
  Przeterminowane od 0 do 30 dni 948 1 687
  Przeterminowane od 31 do 120 dni 2 762 1 210
  Przeterminowane od 121 do 365 dni 1 108 119
  Przeterminowane powyżej 1 roku - 1
  RAZEM 6 658 4 024


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 81 z 83

  Ryzyko zmiany stopy procentowej
  Ekspozycja Emitenta na zmiany poziomu stóp procentowych wynika przede wszystkim
  z zaciągniętego kredytu obrotowego i pożyczki hipotecznej, których oprocentowanie oparte jest na zmiennej
  stopie procentowej. Potencjalne zwiększenie poziomu stóp procentowych może przyczynić się do wzrostu
  poziomu kosztów finansowych związanych z obsługą zadłużenia, a zatem obniżyć dochodowość Spółki.
  Emitent na bieżąco monitoruje sytuację na rynku finansowym i podejmuje decyzje zgodnie z informacjami z
  niego płynącymi. Z uwagi na kształtowanie się poziomu stóp procentowych (stabilizacja w roku 2017 oraz
  utrzymanie tego trendu w roku 2018 oraz pierwszej połowie 2019 roku) jak i politykę systematycznego
  obniżania skali zadłużenia, jednostka dominująca uznała, iż nie ma potrzeby s tosować dodatkowych
  instrumentów zabezpieczających przedmiotowe ryzyko dla Spółki dominującej.

  W poniższej analizie przedstawiona została wrażliwość kosztów odsetek od kredytów i pożyczek oraz
  zobowiązań z tytułu leasingu udzielonych dla Spółki na zmianę oprocentowania.

  zmiana oprocentowania pożyczek, kredytów i przedmiotów leasingu -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0%
  zmiana kosztów odsetek -497 -249 0 249 497

  Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek oraz umów leasingu przyjęte zostało na stałym poziomie
  zgodnie ze stanem na 30 czerwca 2019 roku. W analizie nie uwzględniono zmiany kosztu pieniądza w czasie.
  Kwoty ujemne wykazane w tabeli wskazują na zmniejszenie kosztów i w konsekwencji powiększają
  wynik netto, kwoty dodatnie zmniejszają wynik net to.

  Ryzyko płynności
  Ryzyko utraty płynności finansowej może być spowodowane zaistnieniem negatywnych relacji
  pomiędzy wpływami ze sprzedaży, a niezbędnymi wydatkami związanymi z wytworzeniem produktów do
  sprzedaży oraz dodatkowymi płatnościami wynikając ymi z wypłaty dywidendy. Spółk a realizuje działania
  zmierzające do minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia przedmiotowego ryzyka poprzez
  sporządzanie planów finansowych. Zarząd dąży do poprawy płynności Spółki zlokalizowanej w Lublinie
  zarówno poprzez działania po stronie przychodowej, kosztowej jak również poprzez efektywne zarządzanie
  kapitałem obrotowym, w tym głównie poziomem zapasów.
  Ponadto Zarząd spółki podjął działania mające na celu optymalizacji stanów magazynowych, zarówno
  wyrobów got owych jak również materiałów produkcyjnych. Aktualnie szczegółowej analizie podlega proces
  planowania produkcji i zapotrzebowania materiałowego. Przyjęto nowe założenia, iż zapas materiałowy w
  przypadku skór powinien zabezpieczać 5 tygodniową produkcję, za ś w przypadku materiałów montażowych
  4 tygodniową produkcję. Optymalizacja taka powinna w przeciągu około 1 do 1,5 roku uwolnić około 8 mln
  środków finansowych. Planowane jest obniżenie zapasu materiałowego z 2 -0 mln do około 12 mln. Kolejnym
  elementem jes t utylizacja wolnorotującego stoku. Założono, iż istnieje możliwość w ciągu roku odblokowania
  około 3 -5 mln środków gotówkowych jako efekt sprzedaży zbędnego stoku. Oczywiście operacja upłynnienia
  stoku może spowodować obniżenie marży, jednakże odblokowuje gotówkę. Odkładanie procesu utylizacji
  zbędnego stoku może doprowadzić do sytuacji, iż obuwie ze względu na procesy starzenia może nie nadawać
  się do sprzedaży.

  Ryzyko walutowe
  Ryzyko walutowe w Spółc e wynika przede wszystkim z realizacji zakupów i sprzedaży na rynkach
  zagranicznych oraz rozliczeń wewnątrzgrupowych dywidend. Główną walutą zagranicznych transakcji było i
  jest EUR. W jednostce dominującej fluktuacja złotego w stosunku do EUR znacznie odd ziałuje na wyniki
  działalności finansowej Spółki. Przejawiało się to przede wszystkim w wycenie należności z tytułu dywidend
  ze spółek zależnych.


  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 82 z 83

  W 1 połowie 2019 roku Emitent nie był stroną kontraktu walutowego, ani nie zabezpieczały się przed
  ryzykiem w alutowym poprzez żadne instrumenty finansowe.
  Stopień wrażliwości PROTEKTOR S.A. na procentowy wzrost i spadek kursu wymiany PLN na waluty
  obce przedstawiony jest w poniższej tabeli. Przyjęta wartość 5% jest stopą odzwierciedlającą ocenę Zarządu
  dotyczącą możliwych zmian kursów wymiany walut obcych. Analiza wrażliwości obejmuje wyłącznie
  nierozliczone pozycje pieniężne denominowane w walutach obcych i koryguje przewalutowanie na koniec
  okresu obrachunkowego o 5% zmianę kursów. Wartość dodatnia w poniższej tabeli (wpływ brutto) oznacza
  wzrost zysku i zwiększenie kapitału własnego towarzyszące wzmocnieniu się kursu wymiany PLN na waluty
  obce o 5% w przypadku należności walutowych (odwrotna sytuacja w przypadku zobowiązań walutowych). W
  przypadku 5% osłabienia kursu PLN w stosunku do danej waluty obcej wartość ta byłaby ujemna i oznaczała
  zmniejszenie zysku i kapitału własnego (odwrotna sytuacja w przypadku zobowiązań walutowych).
  Ważnym podkreślenia jest fakt, iż nie istnieje ryzyko walutowe w związku z obrote m materiałami
  produkcyjnymi. Grupa dokonuje sprzedaży miedzy spółkami zależnymi jedynie w ramach usług. Produkcja
  realizowana jest na materiale powierzonym.

  Wyszczególnienie Aktywa walutowe zmiana kursów +5% Wpływ brutto na wynik zmiana kursów -5% Wpływ b rutto na wynik
  aktywa walutowe wyrażone w EUR w tys. EUR 751
  aktywa walutowe wyrażone w EUR po przeliczeniu na PLN tys. 3 193 3 353 160 3033 -160
  Razem 3 193 3 353 160 3 033 -160

  Łączny efekt wzrostu kursów 160 -160
  Efekt podatkowy 19% 30 -30
  Efekt netto wzrostu kursów (wpływ na wynik finansowy) 130 -130
  Wyszczególnienie Zobowiązania walutowe zmiana kursów +5% Wpływ brutto na wynik zmiana kursów - 5% Wpływ brutto na wynik
  zobowiązania walutowe wyrażone w EUR w tys. EUR 1 010
  zobowiązania walutowe wyrażone w EUR, po przeliczeniu na PLN tys. 4 296 4 510 -214 4081 215
  Razem 4 296 4 510 -214 4 081 215

  Łączny efekt wzrostu kursów -214 215
  Efekt podatkowy 19% -41 41
  Efekt netto wzrostu kursów (wpływ na wynik finansowy) -173 174

  Ryzyko uzależnień od kluczowych klientów
  Rozdrobnienie klientów oraz portfel zamówień w przypadku Emitenta jest na tyle duże, że ryzyko
  uzależnienia od kluczowych odbiorców jest odpowiednio zminimalizowane. Udział procentowy obrotów z
  największym klientem niepowiązanym w PROTEKTOR S.A. nie przekracza 10% całości przychodów ze
  sprzedaży.

  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor
  sporządzone według MSR/MSSF
  za I półrocze 2019 roku (w tys. PLN)

  Strona 83 z 83

  Ryzyko ogólnoekonomiczne i polityczne
  Przychody PROTEKTOR S.A. realizowane są przede wszystkim na rynku europejskim (ok. 60%),
  dlatego też jego działalność jest w dużej mierze uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Niemiec i krajów
  Europy Zachodniej oraz Polsk i. Kolejnym czynnikiem ryzyka związanym z obecnością Grupy Kapitałowej
  w Naddniestrzu oraz realizowaną tam produkcją przez PROTEKTOR S.A. jest niejasny status tego regionu
  na arenie międzynarodowej oraz niejasne podstawy prawa lokalnego. Nie mniej od wielu lat biznes
  PROTEKTOR S.A. jest prowadzony w sposób niezagrażający stabilności dostaw do klientów. Z producentów
  Naddniestrzańskich korzystają także inni producenci butów jak choćby firma Beck czy Rhode.
  W średnioterminowej perspektywie zmiana sytuacji ge opolitycznej może także skutkować zmianą
  regulacji celnych i podatkowych, choć na razie obciążenie fiskalne jest w Naddniestrzu zmniejszane (od 2018
  wprowadzono niższą stawkę podatku obrotowego przy przerobie obcym, spadek z 11% do 6%).

  Ryzyko związane z procedurami i warunkami rozstrzygania przetargów publicznych
  W warunkach silnej konkurencji ceny przetargowe mogą być zaniżane lub ustalane na poziomie
  ograniczającym do minimum marżę producenta, całkowicie ją eliminujące lub skutkujące nierentownością
  dan ego projektu. Nie można wykluczyć ryzyka, że w przyszłości w przypadku niektórych kontraktów
  uzyskiwanych w ramach przetargów publicznych rentowność ich może być niższa od tej osiąganej obecnie.

  Ryzyko związane z systemem podatkowym
  Organy podatkowe mogą przyjąć odmienną interpretację przepisów podatkowych niż zakładana przez
  jednostkę, co może mieć pewien wpływ na działalność jednostki dominującej, jej sytuację finansową, wyniki i
  perspektywy rozwoju. Podmiot dominujący nie przewiduje wystąpienia tego typ u niebezpieczeństwa, ale też
  nie może go całkowicie wykluczyć. Podobne ryzyko występuje w przypadku obowiązkowych obciążeń z tytułu
  ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych nałożonych na Spółkę przepisami prawa.
  Dodatkowym czynnikiem mogącym mieć wpływ na dzi ałalność PROTEKTOR S.A. jest otrzymanie
  niekorzystnej indywidualnej interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach stwierdzającej, iż dochód ze sprzedaży
  obuwia wyprodukowanego z zakupionych gotowych cholewek nie jest dochodem strefowym. Po zaskarżeniu
  przez Sp ółkę do WSA otrzymanej interpretacji, została ona uchylona, jednakże Szef Krajowej Administracji
  Skarbowej wniósł do NSA skargę kasacyjną, która została uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia.
  W przypadku niekorzystnego dla Spółki rozstrzygnięcia, ryzyko zaliczenia ww. dochodu do działalności
  niestrefowej jest niewielkie, ponieważ dochód ten w 2018 roku wyniósł 134 tys. zł i dlatego Spółka nie
  utworzyła rezerwy z tym związanej.

  13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

  Niniejsze Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd w dniu
  27 wrze śnia 2019 roku do publikacji w dniu 30 września 2019 roku.


  KAROLINA
  RETKOWS KA


  TOMASZ
  MALICKI


  BARBARA
  LEHNERT -
  BAUCKHAGE


  GŁÓWNA KSIĘGOWA

  PREZES ZARZĄDU

  CZŁONEK ZARZĄDU
  DS. HANDLOWYCH


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  An independent member of UHY international

  Helping you
  prosper


  GRUPA KAPITAŁOWA
  PROTEKTOR
  . E
  CA S.A.

  RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
  ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OBEJMUJĄCEGO OKRES
  OD 01.01.2019 R. DO 30.06.2019 R.

  27.09.2019 R.


  2
  2

  Helping you
  prosper
  RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO
  REWIDENTA Z PRZEGLĄDU

  Dla Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Je dnostki dominującej

  Wprowadzenie

  Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego skróconego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kap itałowej Protektor (dalej
  „Grupa Kapitałowa”), której Jednostką dominującą je st Protektor S.A. (dalej
  „Jednostka dominująca”), na które składają się śród roczne skonsolidowane
  sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2 019 r., śródroczne
  skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, śródroczne skonsolidowane
  sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz śródrocz ne skonsolidowane
  sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres o d 01.01.2019 r. do
  30.06.2019 r. oraz wybrane informacje dodatkowe i o bjaśniające (dalej „śródroczne
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).
  Odpowiedzialność Zarządu Jednostki dominującej

  Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie
  śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdan ia finansowego zgodnie
  z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 „Śródroczna
  sprawozdawczość finansowa” ogłoszonego w formie roz porządzeń Komisji
  Europejskiej.

  Odpowiedzialność Biegłego rewidenta


  Jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat śródrocznego
  skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansoweg o na podstawie
  przeprowadzonego przez nas przeglądu.
  Zakres przeglądu

  Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Stand ardem Przeglądu 2410
  w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Przegl ądu 2410 „Przegląd
  śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego
  rewidenta jednostki” przyjętym uchwałą nr 2041/37a/ 2018 Krajowej Rady Biegłych
  Rewidentów z dnia 05.03.2018 r.


  3
  3

  Helping you
  prosper
  Przegląd sprawozdania finansowego polega na kierowa niu zapytań przede wszystkim
  do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i ksi ęgowe, przeprowadzaniu
  procedur analitycznych oraz innych procedur przeglą du.

  Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie prze prowadzane zgodnie z Krajowymi
  Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych St andardów Badania
  przyjętymi uchwałą nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady B iegłych Rewidentów z dnia
  05.03.2018 r. Na skutek tego przegląd nie wystarcza do uzyskania pewności, że
  wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyf ikowane w trakcie badania, zostały
  ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy opinii z pr zeglądu na temat tego
  śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdan ia finansowego.

  Wniosek

  Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu s twierdzamy, że nic nie
  zwróciło naszej uwagi, co kazałoby nam sądzić, że z ałączone śródroczne skrócone
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zostało s porządzone, we wszystkich
  istotnych aspektach, zgodnie z wymogami Międzynarod owego Standardu
  Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finans owa” ogłoszonego w formie
  rozporządzeń Komisji Europejskiej.
  UHY ECA Audyt
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
  ………………………………………………………
  Michał Kołosowski
  Kluczowy Biegły rewident
  Nr ewidencyjny 11117
  przeprowadzający przegląd w imieniu
  UHY ECA Audyt
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
  Nr 3115
  Warszawa, 27.09.2019 r.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik

  An independent member of UHY international

  Helping you
  prosper


  PROTEKTOR S.A.
  . ECA S.A.

  RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
  ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO OBEJMUJĄCEGO OKRES
  OD 01.01.2019 R. DO 30.06.2019 R.


  27.09.2019 R.


  2
  2

  Helping you
  prosper
  RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO
  REWIDENTA Z PRZEGLĄDU

  Dla Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Sp ółki Protektor S.A.

  Wprowadzenie

  Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego skróconego sprawozdania
  finansowego Spółki Protektor S.A. (dalej „Spółka”), na które składają się śródroczne
  sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2 019 r., śródroczne sprawozdanie
  z całkowitych dochodów, śródroczne sprawozdanie z p rzepływów pieniężnych oraz
  śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do
  30.06.2019 r. oraz wybrane informacje dodatkowe i o bjaśniające (dalej „śródroczne
  skrócone sprawozdanie finansowe”).
  Odpowiedzialność Zarządu Spółki

  Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie śródrocznego
  skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z wymog ami Międzynarodowego
  Standardu Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawcz ość finansowa”
  ogłoszonego w formie rozporządzeń Komisji Europejsk iej.

  Odpowiedzialność Biegłego rewidenta


  Jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat śródrocznego
  skróconego sprawozdania finansowego na podstawie pr zeprowadzonego przez nas
  przeglądu.
  Zakres przeglądu

  Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Stand ardem Przeglądu 2410
  w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Przegl ądu 2410 „Przegląd
  śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego
  rewidenta jednostki” przyjętym uchwałą nr 2041/37a/ 2018 Krajowej Rady Biegłych
  Rewidentów z dnia 05.03.2018 r.
  Przegląd sprawozdania finansowego polega na kierowa niu zapytań przede wszystkim
  do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i ksi ęgowe, przeprowadzaniu
  procedur analitycznych oraz innych procedur przeglą du.


  3
  3

  Helping you
  prosper
  Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie prze prowadzane zgodnie z Krajowymi
  Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych St andardów Badania
  przyjętymi uchwałą nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady B iegłych Rewidentów z dnia
  05.03.2018 r. Na skutek tego przegląd nie wystarcza do uzyskania pewności, że
  wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyf ikowane w trakcie badania, zostały
  ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy opinii z pr zeglądu na temat tego
  śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.
  Wniosek

  Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu s twierdzamy, że nic nie
  zwróciło naszej uwagi, co kazałoby nam sądzić, że z ałączone śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach,
  zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachu nkowości 34 „Śródroczna
  sprawozdawczość finansowa” ogłoszonego w formie roz porządzeń Komisji
  Europejskiej.
  UHY ECA Audyt
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
  ………………………………………………………
  Michał Kołosowski
  Kluczowy Biegły rewident
  Nr ewidencyjny 11117
  przeprowadzający przegląd w imieniu
  UHY ECA Audyt
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
  Nr 3115
  Warszawa, 27.09.2019 r.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
  PROTEKTOR Spółka Akcyjna Ul. Vetterów 24 A-24 B, 20 -27 7 Lublin tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00 [email protected] www.protektorsa.pl
  NIP :712 -010 -29-59 REGON :430068516 Kapitał zakładowy 9.572.300,00 PLN, opłacony w całośc i. ING Bank Śląski S.A. PL 81 1050 1953 1000 0090 3161 1289 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodar czy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033534 Zarząd PROTEKTOR S.A.: Tomasz Malicki - Prezes Zarządu , Barbara Lehnert - Bauckhage - Członek Zarządu

  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU PROTEKTOR S.A.

  Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
  informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
  warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
  państwem członkowski m, Zarząd Protektor S.A, oświadcza, że:
  - wedle jego najlepszej wiedzy, półroczne skrócone jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe i dane p orównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami
  rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i
  finansową oraz wynik finansowy odpowiednio Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta,
  - półroczne spra wozdanie z działalności Grupy Kapitałowej oraz Jednostki Dominującej (Emitenta)
  zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej oraz Emitenta, w tym
  opis ryzyk i zagrożeń.


  TOMASZ
  MALICKI

  BARBARA
  LEHNERT -
  BAUCKHAGE

  PREZES ZARZĄDU CZŁONEK
  ZARZĄDU DS.
  HANDLOWYCH  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Protektor SA
ISIN:PLLZPSK00019
NIP:712-010-29-59
EKD: 19.30 produkcja obuwia
Adres: ul. Kunickiego 20-24 20-417 Lublin
Telefon:+48 81 5322231
www:www.protektorsa.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-06-01Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-30Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PROTEKTOR
2020-02-24 09-02-01
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649