Raport.

PROTEKTOR SA (42/2018) Otrzymanie decyzji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE EURO-PARK MIELEC

Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna, z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR), niniejszym informuje, iż̇ w dniu 02.08.2018 r., Spółka otrzymała Decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (dalej: MPiT), Nr 66/DRI/18, z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie stwierdzenia wygaśniecia zezwolenia Nr 386/ARP/2017 z dnia 10 maja 2017 roku na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.
Zarząd przypomina, że raportem bieżącym nr 32/2018, z dnia 29 czerwca 2018 roku, poinformował o złożeniu wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia nr 386/ARP/2017 (dalej Zezwolenie II). W ocenie Zarządu spełnienie kryteriów wyznaczonych Zezwoleniem II było niemożliwe. W ocenie Zarządu wygaszenie Zezwolenia II minimalizuje ryzyka związane ze zmianą przepisów prawa dotyczących SSE.
Przedmiotowa decyzja MPiT nie pogarsza sytuacji oraz perspektywy podatkowej Grupy - w opinii Zarządu kontynuacja działalności operacyjnej PROTEKTOR S.A. w obecnej formie nie dawała szans na skorzystanie w przyszłości z ulgi podatkowej wynikającej z Zezwolenia II - przyjęty model operacyjny nie gwarantował osiągnięcia zysków. Ponadto, osiągnięcie kryteriów niefinansowych wskazanych w Zezwoleniu II nie było możliwe. Realizowany obecnie Plan Optymalizacji Kosztowej (ogłoszony raportem bieżącym nr 20/2018), którego celem jest zmniejszenie strat generowanych przez PROTEKTOR S.A. oraz poprawa wyników Grupy Protektor, zakłada zmniejszenie wielkości zatrudnienia w PROTEKTOR S.A. poniżej minimalnego poziomu przewidzianego Zezwoleniem II.
Zgodnie z posiadaną przez Emitenta opinią podatkową, zmiany w prawie wprowadzone 10 maja 2018 r. (które wchodzą w życie 30 czerwca 2018 roku), dotyczące specjalnych stref ekonomicznych, w przypadku Emitenta rodziły ryzyko, że niespełnienie warunków wyznaczonych w Zezwoleniu II skutkować mogły koniecznością zwrotu kwoty równej maksymalnej możliwej uldze podatkowej wynikającej z Zezwolenia II, nawet w przypadku gdyby Spółka nie skorzystała z przedmiotowej ulgi. W przypadku w/w zezwolenia oszacowana przez Zarząd kwota wynosiła maksymalnie 3,51 mln zł.
Jednocześnie Zarząd informuje, że w mocy pozostaje zezwolenie dotyczące prowadzenia działalności w mieleckiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej nr 318/ARP/2015 z dnia 11 września 2015 roku (dalej: Zezwolenie I). Aktualne wykonanie nakładów wymaganych Zezwoleniem I wynosi 94%. Drugi warunek Zezwolenia I dotyczy obowiązku zatrudnienia na terenie strefy 30 pracowników do 31 grudnia 2017 r. i utrzymanie tego stanu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Emitent szacuje, że utrzyma stan zatrudnienia na odpowiednim poziomie oraz, że spełni warunki Zezwolenia I.
Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Protektor SA
ISIN:PLLZPSK00019
NIP:712-010-29-59
EKD: 19.30 produkcja obuwia
Adres: ul. Kunickiego 20-24 20-417 Lublin
Telefon:+48 81 5322231
www:www.protektorsa.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PROTEKTOR
2021-09-25 00-09-58
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor