Raport.

PROPERTY LEASE FUND SA (26/2018) Przekazanie środków pieniężnych na częściową spłatę wartości nominalnej obligacji serii C, D, E

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 11 grudnia 2018 r. powziął informację o przekazaniu przez administratora zabezpieczeń obligacji, środków pieniężnych na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("KDPW") (obligacje serii C, E) oraz na rachunki obligatariuszy (obligacje serii D) w łącznej kwocie 118.436,16 zł (sto osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 16/100).
Przeksięgowanie środków przez KDPW na rachunki obligatariuszy nastąpi zgodnie z harmonogramem realizacji wypłat KDPW w dniu 13 grudnia 2018 r.
Środki pieniężne pochodzą z przejętego zbioru wierzytelności leasingowych, o czym Emitent informował komunikatem giełdowym nr 21/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
Spłaty wartości nominalnej obligacji serii C, D i E będą odbywały się w cyklach miesięcznych.
Łączna wartość środków pieniężnych wypłaconych przez administratora zabezpieczeń oraz przekazanych obligatariuszom z rachunków spółki wynosi 2.013.197,11 zł (dwa miliony trzynaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 11/100).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Property Lease Fund SA w restrukturyzacji
ISIN:PLLSGEX00016
NIP:7661972117
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Błażeja Winklera 1 60-246 Poznań
Telefon:+48 71 7806066
www:www.plfund.pl
Komentarze o spółce PROPERTY LEASE FUN...
2018-08-01 12:15:46
Obserwator
Tak myślałem
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649