Raport.

PROPERTY LEASE FUND SA (18/2018) Informacja w sprawie zmiany i wzmocnienia sposobu zabezpieczenia obligacji serii B, C, D i E

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 31 lipca 2018 r. ustanowił na rzecz administratora hipoteki Praetorium sp. z o.o. reprezentującego obligatariuszy serii B, C, D i E hipotekę umowną do kwoty 8 000 000 zł na nieruchomości położonej w Legnicy, stanowiącej własność Spółki o obszarze wynoszącym 1,3687 ha. Hipoteka została ustanowiona na pierwszym miejscu, z momentem wpisu do księgi wieczystej nieruchomości. Zarząd Emitenta w roku 2014 uzyskał dwa niezależne operaty szacunkowe wskazanej nieruchomości. Pierwsza sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego XL Polska sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy z dnia 8 września 2014 r. wskazała wartość nieruchomości na kwotę 8 065 749 zł, druga wycena sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego INTEGRO GROUP sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 października 2014 r. wskazała wartość nieruchomości na kwotę 7 352 000 zł.
Ustanowienie powyższej hipoteki stanowi zmianę sposobu zabezpieczenia wierzytelności obciążających Emitenta z tytułu obligacji serii B, C, D i E, przewidzianą w umowie o ustanowieniu administratora hipoteki z dnia 2 maja 2016 r. Dotychczas wierzytelności te zabezpieczone były m.in. hipoteką umowną łączną do kwoty 40 000 zł na nieruchomości położonej w Wągrowcu, o obszarze 0,0449 ha. Wobec ustanowienia nowej hipoteki, Emitent złoży wobec administratora hipoteki wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość w Wągrowcu.
Celem modyfikacji sposobu zabezpieczenia obligacji serii B, C, D i E jest zwiększenie szans na całkowite zaspokojenie zobowiązań Emitenta wobec obligatariuszy. Uwzględniając wartość nieruchomości obciążonej obecnie, kwotę ustanawianej hipoteki, jak i inne zabezpieczenia realizowane i przysługujące obligatariuszom serii C, D i E, tj. realizację zastawu rejestrowego na wierzytelnościach leasingowych, zarząd Emitenta wyraża głęboką nadzieję, iż możliwym stanie się całkowite zaspokojenie słusznych należności wszystkich obligatariuszy, w tym także tych, których papiery wartościowe były niezabezpieczone zgodnie z warunkami emisji.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Property Lease Fund SA w restrukturyzacji
ISIN:PLLSGEX00016
NIP:7661972117
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Błażeja Winklera 1 60-246 Poznań
Telefon:+48 71 7806066
www:www.plfund.pl
Komentarze o spółce PROPERTY LEASE FUN...
2018-08-01 12:15:46
Obserwator
Tak myślałem
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor