Raport.

STOPPOINT SA (15/2018) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej STOPPOINT S.A. za 2017 rok

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że z powodu oczywistej pomyłki pisarskiej w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2017 rok błędnie zaokrąglono wartości wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej STOPPOINT S.A. za 2017 rok, które zostały opublikowane raportem nr 8/2018 z dnia 30 maja 2018 roku.
Pozostałe informacja opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej STOPPOINT S.A. za 2017 rok pozostają bez zmian.
W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd Spółki przekazuje plik zawierający zmiany dokonane w tabeli z wybranymi danymi finansowymi (Załącznik nr 1) oraz ponownie przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej STOPPOINT S.A. za 2017 rok zawierający poprawione wybrane dane finansowe (Załącznik nr 2) wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta (Załącznik nr 3).
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Było:
  w tys. zł
  Okres Okres Okres Okres
  zakończony zakończony zakończony zakończony
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  PLN'000 PLN'000 EUR'000 EUR'000
  Aktywa razem 37 349,31 34,68 8 954,74 7,84
  Aktywa trwałe 29 065,53 0 6 968,65 0
  Aktywa obrotowe 8 284,38 34,68 1 986,23 7,84
  Należności długoterminowe 0,00 0 0,00 0
  Należności krótkoterminowe 8 149,43 32,05 1 953,88 7,24
  Środki pieniężne i inne aktywa
  pieniężne 125,17 2,62 30,01 0,59
  Zobowiązania i rezerwy na
  zobowiązania razem 10 035,25 648,84 2 406,02 146,66
  Zobowiązania długoterminowe 0,00 0 0,00 0
  Zobowiązania
  krótkoterminowe 648,84 648,84 155,56 146,66
  Kapitał własny 27 314,66 -614,17 6 548,87 -138,83
  Kapitał zakładowy 32 707,75 1 632,12 7 841,89 368,92
  Przychody netto ze sprzedaży 21 808,97 25,33 5 137,93 5,79
  Zysk (strata) ze sprzedaży -414,99 -373 -97,77 -85,24
  Zysk (strata) na działalności
  operacyjnej [EBIT] -390,75 -380,94 -92,05 -87,06
  Zysk (strata) przed
  opodatkowaniem (brutto) -441,99 -404,78 -104,13 -92,51
  Zysk (strata) netto -4 339,36 -404,78 -1 022,30 -92,51

  Jest:

  Okres Okres Okres Okres
  zakończony zakończony zakończony zakończony
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  Aktywa razem 37 349 912,29 34 675,44 8 954 880,79 7 838,03
  Aktywa trwałe 29 065 528,54 0,00 6 968 646,70 0,00
  Aktywa obrotowe 8 284 383,75 34 675,44 1 986 234,09 7 838,03
  Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  Należności krótkoterminowe 8 149 425,15 32 051,61 1 953 876,90 7 244,94
  Środki pieniężne i inne aktywa
  pieniężne 125 168,41 2 623,83 30 009,93 593,09
  Zobowiązania i rezerwy na
  zobowiązania razem 10 035 250,55 648 843,39 2 406 015,62 146 664,42
  Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zobowiązania
  krótkoterminowe 10 035 250,55 648 843,39 2 406 015,62 146 664,42
  Kapitał własny 27 314 661,74 -614 167,95 6 548 865,17 -138 826,39
  Kapitał zakładowy 32 707 746,10 1 632 115,00 7 841 891,70 368 922,92
  Przychody netto ze sprzedaży 21 808 972,09 25 326,02 5 137 930,15 5 787,88
  Zysk (strata) ze sprzedaży -414 993,80 -372 995,12 -97 767,52 -22 343,29
  Zysk (strata) na działalności
  operacyjnej [EBIT] -390 745,84 -380 941,69 -92 055,00 -21 037,78
  Zysk (strata) przed
  opodatkowaniem (brutto) -4 315 067,53 -404 783,49 -1 016 577,74 -232 323,45
  Zysk (strata) netto -4 339 355,74 -404 783,49 -1 022 299,75 -233 631,13  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  STOPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.

  1


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA
  201 7 r.
  ZAW=ERAHĄCY
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
  FINANSOWE
  ZA OKRES 01.01.201 7 - 31.12.201 7 r.
  Sporządzony zgodnie z Polskimi Standardami
  Rachunkowości


  STOPPOINT S.A.
  Adres: ul. Modlińska 6
  03 -216 Warszawa
  STOPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.

  2


  PODSTAWA PRAWNA
  Niniejszy raport roczny spółki STOPPO=NT S.A. z siedzibą w Warszawie, („Spółka” , „Emitent” ) został sporządzony
  zgodnie z wymogami §5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „=nformacje
  bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w związku z
  zapisami §5 ust. 3 oraz ust. 6.1, 6.2 i 6.3.
  Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie rocznym Spółki zawierają dane za okres od dnia 1
  stycznia 201 7 do 31 grudnia 201 7 roku oraz dane porównawcze za analogiczny okres roku poprzedniego, tj. od
  dnia 1 stycznia do 31 grudnia 201 6 roku.
  Niniejsze sprawozdanie zostały sporządzone zgodnie z Polskimi Stand ardami Rachunkowości. Wszelkie dane
  finansowe, o ile nie wskazano inaczej, zostały zaprezentowane w złotych polskich.
  STOPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.

  3

  SPIS TREŚCI :
  PISMO ZARZĄDU ................................ ................................ ................................ ............... 4
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZN IA 2017 ROKU
  DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU ................................ ................................ .............................. 5
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI STOPPOINT S.A. ZA ROK
  OBROTOWY 2017 OBEJMUJĄC E OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU . 6
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI STOPPOINT S.A Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
  W ROKU OBROTOWYM 2017 OBEJMUJĄCE OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA
  2017 ROKU ................................ ................................ ................................ ..................... 23
  OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁ EK NOTOWANYCH NA
  NEWCONNECT ................................ ................................ ................................ ................ 38
  OPINIA ORAZ RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  SPÓŁKI STOPPOINT S.A. ................................ ................................ ................................ ... 42
  OŚWIADCZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI STOPPOINT S.A. ................................ .......................... 43


  STOPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.

  4

  PISMO ZARZĄDU
  Szanowni Akcjonariusze,
  Cały rok 2017 obfitował w wiele istotnych wydarzeń dla działalności Spółki.
  Jeszcze pod koniec 2016 r. w wyniku wykonania podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  Spółki w dniu 21 grudnia 2016 roku uchwały, Spółka wyemitowała akcje serii F, które zostały pokryte
  wkładem niepi eniężnym w postaci 100% udziałów w spółce Dazumi sp. z o.o. Następnie po rejestracji
  zmian przez sąd rejestrowy Emitent zmienił nazwę na Stoppoint S.A. i wra z ze spółką Dazumi sp. z
  o.o. stworzył Grupę kapitałową STOPPOINT S.A.
  Kolejnym kluczowym wydarzeniem było otrzymanie przez spółkę zależną Dazumi sp. z o.o. ponad 9
  mln zł dofinansowania na rozpoczęcie prac nad produkcją urządzenia automatyzującego proces
  obsługi w punktach nadawczo – odbiorczych, w tym oferowania e -usług oraz wysyłania i odbioru
  paczek. W ten sposób została zapoczątkowana zmiana profilu działalności, zmiana właścicielska oraz
  nowy etap w rozwoju działalności Spółki, który był realizowany przez cały 2017 r. i zakładam że
  będzie realizowany w kolejnych latach.
  Oddając Państwu do rąk raport roczny za 2017 r. zakładam, że obecny rok przyniesie bardzo dużo
  zmian i wyzwań. Przyjęta przez nas strategia zakłada dalszy rozwój obszarów na których G rupa
  Emitenta jest liderem oraz dalsze działania inwestycyjne, które pozwolą na wprowadzanie na rynek e -
  commerce w 2018 r. nowych produktów i usług.
  Ponadto dalej naszy m ambitnym celem jest rozpoczęcie produkcji w nowym zakładzie zlokalizowanym
  w Rzeszow ie pierwszego na polskim i światowym rynku rozwiązania automatyzującego proces
  wysyłania i odbioru paczek oraz świadczenia dodatkowych usług w punktach nadawczo –
  odbiorczych, będącym istotnym rozwiązaniem dla rynku e -commerce i branży usług kurierskich oraz
  dla sieci punktów handlowo usługowych.
  Spółka otrzymała już pozytywną, prawomocną decyzję Urzędu Miasta w Rzeszowie o
  uwarunkowaniach środowiskowych. Decyzja potwierdza, że realizowana na obszarze Rzeszowa
  inwestycja nie należy do „potencjalnie mogący ch negatywnie oddziaływać na środowisko”. PARP
  zarządzający dotacją dla Dazumi zawarła aneks zezwalający na rozpoczęcie pełnego procesu
  inwestycyjnego – zakup nieruchomości, w której ulokowana zostanie fabryka terminali oraz maszyn i
  urządzeń na potrzeby l inii technologicznej.
  Kolejnym krokiem w ramach realizacji projektu będzie rozpoczęcie procesu zakupu maszyn
  stanowiących zaawansowaną automatyczną linię technologiczną. Spółka prowadzi już rozmowy
  dotyczące wyboru optymalnego rozwiązania.
  Równolegle Spół ka pracować będzie nad rozwojem infrastruktury IT, która zbuduje przewagę
  strategiczną Spółki m.in. dzięki przyjętemu modelowi biznesowemu, w tym w sposobie organizacji
  sieci usługodawców, z których oferty będzie można skorzystać w aplikacji mobilnej, popr zez stronę
  internetową, jak również sfinalizować wysyłkę lub odbiór w jednym z punktów sieci handlowych czy
  paliwowych za pomocą samoobsługowego terminala. Pierwsza faza projektu z wszechstronną ofertą
  usług Stoppoint zbliża się do końca. Klient - zarówno poprzez portal jak i w punkcie stacjonarnym –
  będzie mógł skorzystać z ustandaryzowanych, przetestowanych i ubezpieczonych usług jak: naprawa
  walizek, torebek damskich, telefonów komórkowych, laptopów i tabletów, naprawić najprostsze i
  skomplikowane aparat y fotograficzne oraz inne używane codziennie sprzęty .

  Z poważaniem,
  Damian Puczyński,
  Prezes Zarządu


  STOPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.

  5

  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA
  2017 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU


  Okres Okres Okres Okres
  zakończony zakończony zakończony zakończony
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  Aktywa razem 37 349 912,29 34 675,44 8 954 880,79 7 838,03
  Aktywa trwałe 29 065 528,54 0,00 6 968 646,70 0,00
  Aktywa obrotowe 8 284 383,75 34 675,44 1 986 234,09 7 838,03
  Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  Należności krótkoterminowe 8 149 425,15 32 051,61 1 953 876,90 7 244,94
  Środki pieniężne i inne aktywa
  pieniężne 125 168,41 2 623,83 30 009,93 593,09
  Zobowiązania i rezerwy na
  zobowiązania razem 10 035 250,55 648 843,39 2 406 015,62 146 664,42
  Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zobowiązania krótkoterminowe 10 035 250,55 648 843,39 2 406 015,62 146 664,42
  Kapitał własny 27 314 661,74 -614 167,95 6 548 865,17 -138 826,39
  Kapitał zakładowy 32 707 746,10 1 632 115,00 7 841 891,70 368 922,92
  Przychody netto ze sprzedaży 21 808 972,09 25 326,02 5 137 930,15 5 787,88
  Zysk (strata) ze sprzedaży -414 993,80 -372 995,12 -97 767,52 -22 343,29
  Zysk (strata) na działalności
  operacyjnej [EBIT] -390 745,84 -380 941,69 -92 055,00 -21 037,78
  Zysk (strata) przed
  opodatkowaniem (brutto) -4 315 067,53 -404 783,49 -1 016 577,74 -232 323,45
  Zysk (strata) netto -4 339 355,74 -404 783,49 -1 022 299,75 -233 631,13

  Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze
  sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez
  Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:
  - Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu: na dzień 31 grudnia
  2017 średni kurs wynosił 4.1709 zł, na dzień 31 grudni a 2016 średni kurs wynosił 4.4240 zł.
  - Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kur sów średnich w
  odpowiednim okresie, obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
  dzień każdego miesiąca w danym okresie: średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31
  grudnia 2017 – 4.2447 zł., średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycz nia do 31 grudnia 2016 – 4.3757
  zł.
  Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs
  wymiany.
  6

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI STOPPOINT S.A. ZA
  ROK OBROTOWY 201 7 OBEJMUJĄCE OKRES OD DN IA 1 STYCZNIA DO 31
  GRUDNIA 201 7 ROKU

  WPROWADZENIE DO SKON SOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO GRUPY KA PITAŁOWEJ ZA ROK OBR OTOWY 2017
  NAZWA I SIEDZIBA, PODSTAWO WY PRZEDMIOT DZIAŁAL NOŚCI JEDNOSTKI
  DOMINUJĄCEJ ORAZ WSK AZANIE WŁAŚCIWEGO SĄ DU PROWADZĄCEGO
  REJESTR.
  „Stoppoint” Spółka Akcyjna z siedzibą w W arszawie, ul. Modlińska 6, 03 -216 W arszawa, została
  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29 kwietnia 2013 roku pod numerem KRS
  0000460219 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII W ydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie aktu notarialnego z dnia 18 grudnia 2012 roku (Rep. A
  nr 12521/2012) jako następca prawny spółki Produkty Klasztorne sp. z o.o. (nr KRS 00 00150172).
  Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Obecnie Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru
  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. W arszawa – w W arszawie, XIII W ydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

  Zgodnie ze Statutem Spół ki przedmiotem jej podstawowej działalności w okresie obrotowym 2017
  były:
  -sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
  Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017
  roku.
  W ciągu r oku obrotowego nie zmieniono zasad wyceny aktywów i pasywów.
  Należy zaznaczyć, że ze względu na rozbieżność lat obrotowych w Spółkach Grupy Kapitałowej
  konsolidacji podlegał bilans Spółki „Stoppoint” S.A. za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
  2017 roku oraz bilans Spółki „Dazumi” Sp. z o.o. za okres od 01 października 2016 roku do 30
  września 2017 roku. Spółka „Dazumi Sp. z o.o. podjęła stosowne uchwały, aby ujednolicić lata
  obrotowe spółek Grupy Kapitałowej. Tym samym rok obrotowy Spółki „Dazum i” Sp. z o.o. będzie trwał
  w okresie od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku
  WYKAZ JEDNOSTEK ZALEŻNYCH, KTÓRYCH DANE OBJĘTE SĄ
  SKONSOLIDOWANYM SPRA WOZDANIEM FINANSOWYM ZE WSKAZANIEM ICH N AZW
  I SIEDZIB, PRZEDMIOT ÓW DZIAŁALNOŚCI, UDZ IAŁU POSIADANEGO PRZEZ
  JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ W KAPITALE PODSTAWO WYM TYCH JEDNOSTEK.
  Dazumi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W arszawie, ul. Niemcewicza 7/9, 02 -
  022 W arszawa, została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 20 listopada 2007 roku pod
  numerem KRS 0000293234.
  Kapitał Spółki wynosi 7 191 000,00, dzieli się na 14 382 udziałów, których w całości właścicielem jest
  Spółka dominująca „Stoppoint” Spółka Akcyjna.

  Zgodnie ze Statutem Spółki przedmiotem jej podstawowej działalności w okresie obrotowym były:
  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
  • Pozostała działalność pocztowa i kurierska  7

  • Działalność związana z oprogramowaniem
  WSKAZANIE OKRESU OBI ĘTEGO SKONSOLIDOWANY M SPRAWOZDANIEM
  FINANSOWYM ORAZ LAT OBROTOWYCH I OKRESÓW OBJĘTYCH
  SPRAWOZDANIAMI FINAN SOWYMI JEDNOSTEK POW IAZANYCH
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje:
  • Sprawozdanie Finansowe „Stoppoint” Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2017 roku
  do 31 grudnia 2017 roku – jednostka dominująca
  • Sprawozdanie Finansowe „Dazumi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres
  od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku – jednostka zależna
  ZAŁOŻENIE KONTYNUACJ I DZIAŁALNOŚCI GOSPO DARCZEJ
  Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
  działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli
  do dnia 31 grudnia 2018 roku.
  W bieżącym okresie obrachunkowym Grupa Kapitałowa poniosła strat ę netto w wysokości:
  4 339 355,74 złotych.
  Grupa Kapitałowa prezentuje kapitały własne w wysokości 27 314 661,74 z łotych.
  PRZYJĘTE ZASADY (POL ITYKA) RACHUNKOWOŚCI
  Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
  29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi
  zmianami – dalej „UoR”).
  Rachunek zysków i strat Grupa Kapitałowa sporządziła w wariancie poró wnawczym.
  Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
  Wartości niematerialne i prawne
  Wartości niematerialne i prawne Grupa Kapitałowa nabyła w styczniu 2017 roku. Jest to
  oprogramowanie, które będzie wykorzystywane w spółce oraz podmiota ch zależnych.
  Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
  niematerialnych i prawnych
  Biorąc pod uwagę, iż jest to pierwsze skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Stopoint,
  grupa kapitałowa posiada
  W roku obrotowym odpisy dotyczące aktualizacji wartości aktywów trwałych nie wystąpiły.
  Środki trwałe
  Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonej o odpisy
  amortyzacyj ne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 3 500,00 zł odnoszone są
  jednorazowo w koszty.
  W roku obrotowym odpisy dotyczące aktualizacji wartości aktywów trwałych nie wystąpiły.  8

  Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na
  podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - Umowy
  o takim charakterze nie wystąpiły.
  Środki trwałe w budowie
  Nie wystąpiły w 2017 roku.
  Inwestycje w nieruc homości oraz w wartości niematerialne i prawne
  Nie wystąpiły w 2017 roku.
  Inwestycje w jednostki podporządkowane i inne inwestycje długoterminowe
  W roku obrachunkowym 2017 Spółka dominująca „Stoppoint” Spółka Akcyjna dokonała podwyższenia
  w kapitale zakładowym Spółki zależnej „Dazumi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
  wysokości 806 000,00 złotych.
  Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączen iem środków pieniężnych i aktywów
  finansowych)
  Nie wystąpiły w 2017 roku.
  Aktywa finansowe
  Nie wystąpiły w 2017 roku.
  Zapasy
  Na koniec roku 2017 w Grupie nie było żadnych zapasów.
  Należności krótko - i długoterminowe
  Należności handlowe są wykazywane w kwo cie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy
  aktualizujące.
  Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
  dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio
  do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności,
  której dotyczy odpis aktualizujący.
  Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy
  aktualizujące ich wartość.
  Należnoś ci umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów
  aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do
  pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
  Transakcje w walucie ob cej
  W Grupie Kapitałowej transakcje walutowe w roku 2017 nie wystąpiły.
  Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
  Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.  9

  W ykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja „środ ki pieniężne” składa się
  z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które
  nie zostały potraktowane jako działalność lokacyjna.
  Rozliczenia międzyokresowe
  Grupa Kapitałowa dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one
  przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w
  wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
  Kapitał podstawowy
  Kapitał podsta wowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze
  sądowym. Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty a wartością nominalną udziałów są
  ujmowane w kapitale zapasowym.
  Rezerwy
  Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Grupie Kapita łowej ciąży istniejący obowiązek (prawny lub
  zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że
  wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści
  ekonomiczne oraz gdy można dokon ać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
  Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
  Grupa Kapitałowa w roku obrotowym 2017, posiadała kredyt w rachunku bieżącym zaciągniętym
  przez spółkę zależną „Dazumi” Sp. z o.o. w kwocie 1 600 000,00 w banku BGŻ BNP Paribas S.A.
  W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu,
  stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych, obejmujących koszty uzyskania
  kredytu/pożyczki (koszty tra nsakcyjne).
  Uznawanie przychodów
  Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści
  ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
  Sprzedaż towarów i produktów
  Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności
  towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane
  kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

  Dane o odpisach aktualizujących wartość należno ści, ze wskazaniem stanu na początek roku
  obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.
  W roku obrotowym odpisy aktualizacyjne stan należności nie wystąpiły.

  Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej
  subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych jednostki dominującej;
  Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2017 r.  10

  Nazwa akcjonariusza Ilość akcji Ilość głosów Udział w kapitale zakładowym % Udział w liczbie głosów na WZ %
  Damian Puczyński 265 545 165 265 545 165 81,19% 81,19%
  Pozostali
  akcjonariusze 61 532 296 61 532 296 18,81% 18,81%
  Razem: 327 077 461 327 077 461 100,00% 100,00%

  Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;
  Strata za rok obrotowy zostanie pokryta zyskiem z lat przyszłych

  Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze
  sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się o d siebie, z
  uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;
  Struktura sprzedaży wynika ze sprzedaży usług na terytorium kraju

  Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem
  finansowym (zyskiem , stratą) brutto;

  Biorąc pod uwagę powyższe w Spółce Stoppoint S.A. oraz grupie ka pitałowej nie wystąpiła różnica
  pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym.
  W spółce Dazumi Sp. z o.o. różnica pomiędzy podstawą opodatkow ania podatkiem dochodowym a
  wynikiem finansowym kształtuje się w następujący sposób:

  Wyszczególnienie 2017
  A. Zysk brutto 76 024,84
  B. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
  (zwiększające podstawę opodatkowania) w tym: 51 807,84
  - niewypłacone w terminie wynagrodzenia (art.16, ust.1,pkt.57
  uopdop) niezapłacone ZUS -y

  44 298,84
  - odsetki budżetowe (art. 16,ust. 1,pkt.21 uopdop)
  509,00
  - Koszty związane z otrzymaną dotacją

  C. Koszty podatkowe (różnice przejściowe) zarachowane do
  kosztów bilansowych w latach ubiegłych (zmniejszające
  podstawę opodatkowania), w tym:

  D. Przychody bilansowe nie zaliczane do przychodów podatkowych
  (zmniejszające podstawę opodatkowania(, w tym: dotacje
  E. Przychody podatkowe (różnice przejściowe) zarachowane do
  przychodów bilansowych w latach ubiegłych (zwiększające
  podstawę opodatkowania)

  F. Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu
  127 832,68
  G. Podatek dochodowy (19%)
  24 288,00
  11

  Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe;
  odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

  W ydatki związane z zakupem środków trwałych w roku obrotowym 2017 nie wystąpiły

  Kwotę i charakt er poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które
  wystąpiły incydentalnie;

  Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości nie wystąpiły.

  Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych o sobom
  wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze
  wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych,
  odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imi eniu tytułem gwarancji i
  poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego
  z tych organów;

  W roku obrotowym nie wystąpiły.

  Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;

  W roku obrotowym nie wystąpiły znaczące transakcje z jedno stkami powiązanymi.
  Sporządził: Zatwierdził:  Główny Księgowy Prezes Zarządu W iceprezes Zarządu
  Maria Tsachouridis -Kozień Damian Puczyński Marek Nowicki


  12

  Aktywa - Konsolidacja
  Aktywa Grupa Kapitałowa Stoppoint
  Lp. Tytuł KONSOLIDACJA 31.12.2017r. 31.12.2016r.
  A AKTYWA TRWAŁE 29 065 528,54 0,00
  I Wartości niematerialne i prawne 10 206 336,15 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2 Wartość firmy 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 10 206 336,15 0,00 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 II Wartość firmy jednostek podporządkowanych 15 492 290,40
  1 Wartość firmy – jednostki zależne 15 492 290,40
  III Rzeczowe aktywa trwałe 52 257,73 0,00 1 Środki trwałe 52 257,73 0,00 a grunty( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 c urządzenia techniczne i maszyny 0,00 d środki transportu 52 257,73 e inne środki trwale 0,00 2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  IV Należności długoterminowe 0,00 0,00 1 Od jednostek powiązanych 0,00 2 Od jednostek pozostałych 0,00
  V Inwestycje długoterminowe 3 314 644,26 0,00 1 Nieruchomości 1 484 644,26 2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 3 Długoterminowe aktywa finansowe 1 830 000,00 0,00 a w jednostkach powiązanych 0,00 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 b w pozostałych jednostkach 0,00 - udziały lub akcje 1 830 000,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  B AKTYWA OBROTOWE 8 284 383,75 34 675,44
  I Zapasy 0,00 0,00 1 Materiały 0,00 2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 3 Produkty gotowe 0,00 4 Towary 0,00 5 Zaliczki na dostawy 0,00
  II Należności krótkoterminowe 8 149 425,15 32 051,61
  1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 b inne 0,00 2 Należności od pozostałych jednostek 8 149 425,15 32 051,61 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8 040 709,05 3 400,00 - do 12 miesięcy 8 040 709,05 3 400,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00
  b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 14 826,00 28 651,61 c inne 86 860,69 d dochodzone na drodze sądowej 7 029,41
  III Inwestycje krótkoterminowe 125 168,41 2 623,83
  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 125 168,41 2 623,83 a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00  13

  - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 125 168,41 2 623,83 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 125168,41 2 623,83 - inne środki pieniężne 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 AKTYWA RAZEM 37 349 912,29 34 675,44

  Pasywa - Konsolidacja
  Pasywa Grupa Kapitałowa Stoppoint
  Lp. Tytuł KONSOLIDACJA 31.12.2017r. 31.12.2016r.
  A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 27 314 661,74 -614 167,95
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 32 707 746,10 1 632 115,00
  II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV Kapitał (fundusz) zapasowy 722 362,18 223 292,05 V Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 776 090,80 -2 064 791,51 VIII Zysk (strata) netto -4 339 355,74 -404 783,49
  IX Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 10 035 250,55 648 843,39
  I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
  1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00
  II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a kredyty i pozyczki 0,00 0,00 b z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych 0,00 0,00 c inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d inne 0,00 0,00
  III Zobowiązania krótkoterminowe 10 035 250,55 648 843,39 1 Wobec jednostek powiązanych 566 094,00 0,00 a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b inne 566 094,00 0,00 2 Wobec pozostałych jednostek 9 469 156,55 648 843,39 a kredyty i pożyczki 1 564 575,60 385 761,16 b z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych 0,00 0,00 c inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 7 782 433,31 - do 12 miesięcy 7 782 433,31 186 452,38 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 106 001,07 76 629,85 h z tytułu wynagrodzeń 16 146,57 0,00 i inne 0,00 3 Fundusze specjalne 0,00 0,00
  IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00  14

  1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00
  PASYWA RAZEM 37 349 912,29 34 675,44

  Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - Konsolidacja
  Grupa Kapitałowa Stoppoint

  KONSOLIDACJA Narastająco za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
  Narastająco za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
  A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 21 808 972,09 25 326,02 - od jednostek powiązanych - I. Przychody ze sprzedaży produktów 21 808 972,09 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wart.dodatnia, zmniejsz. - wartość ujemna) -
  III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki - IV. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 25 326,02 B. Koszty dzialalnosci operacyjnej 22 223 965,89 398 321,14 I. Amortyzacja 1 018 612,49 17 232,44 II. Zużycie materiałów i energii 28 115,78 3 302,71 III. Usługi obce 20 782 953,49 211 688,42 IV. Podatki i opłaty, w tym: 41 673,39 67 796,18 - podatek akcyzowy - - V. Wynagrodzenia 231 400,19 95 366,00 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 694,44 2 415,19 VIII. Pozostałe rodzajowe 120 516,11 520,20 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - C. Zysk (strata) na sprzedaży (A -B) (414 993,80) -372 995,12 D. Pozostałe przychody operacyjne 26 917,07 10 073,14 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - II. Dotacje - III. Inne przychody operacyjne 26 917,07 10 073,14 E. Pozostałe koszty operacyjne 2 669,11 18 019,71 I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego - II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - III. Inne koszty operacyjne 2 669,11 18 019,71 F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D -E) (390 745,84) -380 941,69 G. Przychody finansowe 1 731,14 3 608,29 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - od jednostek powiązanych - II. Odsetki, w tym: 1 731,14 - od jednostek powiązanych - III. Zysk ze zbycia inwestycji - IV. Aktualizacja wartości inwestycji - IV. Inne - 3 608,29 H. Koszty finansowe 52 980,23 27 450,09 I. Odsetki, w tym: 52 980,23 26 160,81 - od jednostek powiązanych - II. Strata ze zbycia inwestycji - III. Aktualizacja wartośći inwestycji - IV. Inne - 1 289,28 I. Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej (F+G -H) (441 994,93) -404 783,49 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. -J.II.) - 0,00 I. Zyski nadzwyczajne - 0,00 II. Straty nadzwyczajne - 0,00 K. Odpis wartości firmy (3 873 072,60) I. Odpis wartości firmy – jednostki zależnej (3 873 072,60) R. Odpis wartości firmy z konsolidacji K. Zysk (strata) brutto (I+/ -J-K) (4 315 067,53) -404 783,49 L. Podatek dochodowy 24 288,21 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - P. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych - N. Zysk (strata) netto (K -L-M) (4 339 355,74) -404 783,49
  15


  Zestawienie zmian w kapitale (fundusz) własnym - Konsolidacja
  Grupa Kapitałowa Stoppoint
  Wyszczególnienie
  KONSOLIDACJA Narastająco za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
  Narastająco za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
  I. Kapitał (fundusz) własny 27 314 661,74 -651 639,33
  - zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowści - korekty błędów Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 27 314 661,74 -651 639,33 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 632 115 1 263 550,00 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 31 075 631,10 368 565,00 a) zwiększenie ( z tytułu) 31 075 631,10 368 565,00 - wydania udziałów (emisji akcji) 31 075 631,10 368 565,00 b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenia udziałów (akcji) 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 32 707 746,10 1 632 115,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 a) zwiększenie ( z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie ( z tytułu) 0,00 0,00 - udziały przeznaczone do sprzedaży - udziały przeznaczone do umorzenia b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - sprzedaż udziałów 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 223 292,05 149 602,18 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 499 070,13 73 689,87 a) zwiększenie ( z tytułu) 903 853,62 73 689,87 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 903 853,62 73 689,87 - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inne b) zmniejszenie (z tytułu) 404 783,49 0,00 - pokrycia straty 404 783,49 0,00 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 722 362,18 223 292,05
  5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00
  5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 a) zwiększenie ( z tytułu) - wycena firmy 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 a) zwiększenie ( z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 064 791,51 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowści - korekty błędów 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 -2 064 791,51 a) zwiększenie ( z tytułu) 0,00 0,00 - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 -2 064 791,51 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 180 874,29 -2 064 791,51 - zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowści - korekty błędów 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2 180 874,29 -2 064 791,51 a) zwiększenie ( z tytułu) 404 783,49 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 404 783,49  16

  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 776 090,80 -2 064 791,51 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 776 090,80 -2 064 791,51 8. Wynik netto -4 339 355,74 -404 783,49 a) zysk netto b) strata netto -4 339 355,74 -404 783,49 c) odpisy z zysku
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 27 314 661,74 -614 167,95
  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 27 314 661,74 -614 167,95


  Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) - Konsolidacja
  Grupa Kapitałowa Stoppoint
  Wyszczególnienie
  KONSOLIDACJA Narastająco za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
  Narastając za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto (4 339 355,74) (404 783,49) II. Korekty razem 4 900 399,05 6 663,07 1. Amortyzacja 1 018 612,49 17 232,44 2. Odpis wartości firmy 3 873 072,60 0,00 3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 6. Zmiana stanu rezerw 0,00 7. Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00 8. Zmiana stanu należności 6 423 993,90 34 372,23
  9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (6 422 569,53) (44 941,60)
  10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 7 289,59 0,00 11. Inne korekty 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ –II) 561 043,31 (398 120,42) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0,00 I. Wpływy 1 313 488,02 0,00
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 1 313 488,02 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 b) w pozostałych jednostkach 1 313 488,02 0,00 – zbycie aktywów finansowych 0,00 – dywidendy i udziały w zyskach 0,00 – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 – odsetki 0,00 – inne wpływy z aktywów finansowych 1 313 488,02 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 II. Wydatki 246 335,44 0,00
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 246 335,44 0,00
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 – nabycie aktywów finansowych 0,00 – udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1 067 152,58 0,00 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0,00 I. Wpływy (1 541 121,10) 442 254,87
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 442 254,87
  2. Kredyty i pożyczki (1 541 121,10) 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 4. Inne wpływy finansowe 0,00 II. Wydatki 0,00 42 596,03  17

  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 42 596,03 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 8. Odsetki 0,00 0,00 9. Inne wydatki finansowe 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I –II) (1 541 121,10) 399 658,84 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/ –B.III+/ -C.III) 87 074,79 1 538,42 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 87 074,79 1 538,42 – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu 38 093,62 1 085,41 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ –D), w tym: 125 168,41 2 623,83 – o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00


  STOPPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


  18

  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
  INFORMACJE O ZNACZĄC YCH ZDARZENIACH DOTY CZĄCYCH LAT UBIEGŁYC H
  UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSO WYM ROKU OBROTOWEGO
  Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres
  obrachunkowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku nie stwierdzono zdarzeń z lat
  ubiegłych, które nie zostały, a po winny być ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
  okresu obrachunkowego.
  INFORMACJE O ZNACZĄC YCH ZDARZENIACH, JAK IE NASTAPIŁY PO DNIU
  BILANSOWYM, A NIE UW ZGLĘDNIONYCH W SPRAW OZDANIU FINANSOWYM
  Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia skonsolidowaneg o sprawozdania finansowego za okres
  obrachunkowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły zdarzenia, które nie
  zostały, a powinny być ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym okresu obrachunkowego.
  PORÓWNYWALNOŚĆ DANYC H FINANSOW YCH ZA ROK POPRZEDZA JĄCY
  Z DANYMI SKONSOLIDOW ANEGO SPRAWOZDANIA F INANSOWEGO ZA BIEŻĄC Y
  OKRES OBRACHUNKOWY
  Skonsolidowane sprawozdania finansowe za bieżący okres obrachunkowy i poprzedni rok obrotowy
  sporządzono stosując taką samą zasadę (politykę) rachun kowości, jak i metody prezentacji danych w
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  ZMIANY ZASAD (POLITY KI) RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM
  W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd
  Grupy Kapitałowej nie wpr owadził żadnych zmian w polityce (zasadach) rachunkowości Spółki.
  KOREKTA BŁĘDU PODSTA WOWEGO
  W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd
  Grupy Kapitałowej nie zidentyfikował błędów dotyczących okresów ubiegły ch.
  WARTOŚCI NIEMATERIAL NE I PRAWNE
  Łączna wartość, wartości niematerialnych i prawnych wynosi obecnie 10 206 336,15 zł.
  RZECZOWE AKTYWA TRWA ŁE
  Grupa posiada środki transportu o wartości 52 257,73 zł. Wartość rzeczowych aktywów trwałych
  wyrażona w kwocie brutto stanowi: 78 500,00 złotych, natomiast umorzenia wyrażone w kwocie netto
  stanowią: 26 242,27 złotych.

  KAPITAŁY
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku skonsolidowany kapitał Grupy Kapitałowej to 27 314 661,74 złotych .


  STOPPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


  19

  SKONSOLIDOWANE KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOW YM

  Rok zakończony dnia
  31 grudnia 2017 roku
  Rok zakończony dnia
  31 grudnia 2016 roku

  Amortyzacja 1 018 612,49 17 232,44
  Zużycie materiałów i energii 28 115,78 3 302,71
  Usługi obce 20 782 953,49 211 688,42
  Podatki i opłaty 41 673,39 67 796,18
  Wynagrodzenia 0,00 95 366,00
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 2 415,19
  Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 520,20

  Koszty według rodzaju, razem 21 871 355,15 398 321,14


  SKONSOLIDOWANE POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
  Rok zakończony dnia
  31 grudnia 2017 roku
  Rok zakończony dnia
  31 grudnia 2016roku

  Zysk ze zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych
  i prawnych wprowadzić wartości wg rach. zysk/strat - -
  Dotacje - -
  Inne przychody operacyjne, w tym: - -
  - rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności - -
  - rozwiązanie rezerwy z tytułu… - -
  - zwrócone, umorzone podatki - -
  - otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego - -
  - z tytułu różnic inwentarzowych - -
  - … - -
  - inne 26 917,07 10 073,14

  Pozostałe przychody operacyjne, razem 26 917,07 10 073,14


  STOPPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


  20

  SKONSOLIDOWANE POZOS TAŁE KOSZTY OPERACYJ NE
  Rok zakończony dnia
  31 grudnia 2017 roku
  Rok zakończony dnia
  31 grudnia 2016 roku
  Strata ze zbycia środków trwałych oraz wartości
  niematerialnych i prawnych - -
  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: - -
  - odpis aktualizujący wartość zapasów - -
  - odpis aktualizujący wartość należności 0,00 0,00
  - pozostałe
  Inne koszty operacyjne, w tym: 0,00 0,00
  - utworzone rezerwy z tyt. … - -
  - darowizny
  - odpisane należności - -
  - koszty likwidacji środków trwałych - -
  - koszty postępowania spornego - -
  - koszty likwidacji zapasów - -
  - inne 2 669,11 18 019,71
  Pozostałe koszty operacyjne, razem 2 669,11 18 019,71

  SKONSOLIDOWANE KOSZT Y FINANSOWE
  Rok zakończony dnia
  31 grudnia 2017 roku
  Rok zakończony dnia
  31 grudnia 2016roku
  Odsetki, w tym: 52 980,23 27 450,09
  - odsetki dla spółek powiązanych - -
  - odsetki dla pozostałych kontrahentów - 26 160,81
  - odsetki budżetowe - 0,00
  - odsetki bankowe - 0,00
  - odsetki od pożyczek od udziałowców - -
  Strata ze zbycia inwestycji, w tym: - -
  Aktualizacja wartości inwestycji, w tym: - -
  - udziały zakupionych spółek - -
  - zakupione akcje własne - -
  Inne, w tym: - -
  - różnice kursowe - -
  - utworzone rezerwy - -
  - pozostałe koszty finansowe _ 1 289,28
  - … - -
  Koszty finansowe, razem 52 980,23 27 450,09
  STOPPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


  21

  SKONSOLIDOWANA STRUKTURA ŚRODKÓW PI ENIĘŻNYCH DO RACHUNK U
  PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNY CH
  31 grudnia 2017 roku 31 grudnia 2016 roku

  Środki pieniężne w banku 125 168,41 2 623,83
  - rachunki bieżące 125 168,41 2 623,83
  - depozyty krótkoterminowe - -
  - - -
  Środki pieniężne w kasie 0,00 0,00
  Inne środki pieniężne - -
  - … - -
  Środki pieniężne, razem 125 168,41 2 623,83

  SKONSOLIDOWANE INFOR MACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU,
  Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE
  Grupa zatrudnionych Rok zakończony dnia
  31 grudnia 2017 roku
  Rok zakończony dnia
  31 grudnia 2016 roku
  Zarząd 2 2
  Pracownicy umysłowi 8 1
  Pracownicy fizyczni 0 0
  Zatrudnienie, razem 10 3
  SKONSOLIDOWANE INFOR MACJE O WYNAGRODZENI U BIEGŁEGO REWIDENTA
  LUB PODMIOTU UPRAWNI ONEGO DO BADANIA SPR AWOZDAŃ FINANSOWYCH
  Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
  finansowych należne za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku w podziale na rodzaje usług:

  Rodzaj usługi Rok zakończony dnia
  31 grudnia 2017 roku*
  Rok zakończony dnia
  31 grudnia 2016roku**

  Badanie rocznego sprawozdania finansowego 10 000,00 3 000,00
  Inne usługi poświadczające - -
  Usługi doradztwa podatkowego - -
  Pozostałe usługi
  Razem 10 000,00 3 000,00

  STOPPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


  22

  SKONSOLIDOWANE INFOR MACJE O WYNAGRODZENI ACH, ŁĄCZNIE
  Z WYNAGRODZENIEM Z Z YSKU, WYPŁACONYCH LU B NALEŻNYCH OSOBOM
  WCHODZĄCYM W SKŁAD O RGANÓW ZARZĄDZAJĄCYC H I NADZORUJĄCYCH

  Wynagrodzenia (w złotych) Rok zakończony dnia
  31 grudnia 2017 roku
  Rok zakończony d nia
  31 grudnia 2016 roku

  Wynagrodzenia 231 400,19 74 390,00

  Wynagrodzenia, razem 231 400,19 74 390,00

  SKONSOLIDOWANE INFOR MACJE O WSPÓLNYCH PR ZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓ RE
  NIE PODLEGAJĄ KONSOL IDACJI
  Spółka nie podejmowała wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.  Sporządził: Zatwierdził:  Główny Księgowy Prezes Zarządu W iceprezes Zarządu
  Maria Tsachouridis -Kozień Damian Puczyński Marek Nowicki

  STOPPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


  23

  SP RAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI STOPPOINT S.A Z DZIAŁALNO ŚCI GRUPY
  KAPITAŁOWEJ W ROKU OBROTOWYM 201 7 OBEJMUJĄCE OKRES OD DN IA 1
  STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  I . WPROWADZENIE
  Kraj siedziby Polska
  Siedziba Spółki Warszawa
  Forma prawna Spółka akcyjna
  Przepisy prawa Prawo polskie, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych
  Adres siedziby ul. Modlińska 6
  Numery telekomunikacyjne tel/fax +48 22 695 54 20
  Strona internetowa www.stoppoint.pl
  REGON 351390348
  NIP 683 -168 -74 -39
  KRS 0000460219

  Stoppoint Spółka Akcyjna z siedzibą w W arszawie, ul. Modlińska 6, 03 -216 W arszawa, została
  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29 kwietnia 2013 roku pod numerem KRS
  0000460219 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII W ydział Gos podarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie aktu notarialnego z dnia 18 grudnia 2012 roku (Rep. A
  nr 12521/2012) jako następca prawny spółki Produkty Klasztorne sp. z o.o. (nr KRS 0000150172).
  Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Obecnie Spółka wp isana jest do Krajowego Rejestru
  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. W arszawa – w W arszawie, XIII W ydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Zgodnie ze Statutem Spółki przedmiotem jej podstawowej działalności w okresie obrotowym 2017 była
  sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
  II. ZDARZENIA DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI W 2017 r.
  II.1 PROFIL DZIAŁALNOŚCI
  Podstawową działalnością Emitenta jest tworzenie i dostarczanie technologii e -commerce, oraz
  zarządzanie grupą kapitałową Stoppoint , w skład której wchodzi spółka Dazumi sp. z o.o.
  Stoppoint jest grupą kapitałową zajmującą się dostarczaniem technologii dla branży e -commerce.
  Grupa tworzy narzędzia ułatwiające działalność handlową w Internecie, starając się, by systemy były
  dopasowane do potrzeb i oczekiwań klientów, którym zależy na sprawnym zarządzaniu oraz do
  dynamicznie rozwijającego się rynku e -commerce. Ze szczególną dbałością grupa podchodzi do
  kwestii bezpieczeństwa i niezawodności w obsłudze transakcj i rozliczeniowych. Kompleksowe
  zastosowanie unikatowych funkcjonalności umożliwia uzyskanie przewagi nad konkurencją oraz
  dostosowanie działań naszych klientów do aktualnych trendów na rynku e -commerce.
  Na ofertę grupy kapitałowej Stoppoint składają się cz tery uzupełniające się rozwiązania:  STOPPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


  24

  Lawenda – zintegrowany logistyczny system
  B2B w chmurze, do zarządzania przesyłkami
  kurierskimi

  Stacja z Paczką – punkt odbioru przesyłek w
  modelu Click&Collect

  Marketplace – platforma on -line ze
  sprawdzonymi partnera mi e -commerce

  Terminal – terminal z narzędziami IT od obsługi
  płatności, zamówień, nadawania przesyłek i ich
  odbioru.
  Prowadzone są przygotowania do
  uruchomienia produkcji i trwają prace nad
  pozyskaniem sieci chętnych do współpracy w
  zakresie instalacji t erminali w
  administrowanych punktach sprzedaży.
  Wprowadzenie pierwszych seryjnie
  produkowanych terminali jest planowane na
  drugą połowę 2018 r. przy uwzględnieniu harmonogramu dotacyjnego.
  Funkcjonowanie grupy kapitałowej Stoppoint jest ściśle powiązane z kondycją i tempem rozwoju
  handlu internetowego, a także, głównie z uwagi na historycznie obecne w ofercie grupy usługi, z
  kondycją branży TSL (transport, spedycja, logistyka). Choć historycznie działalność spółki
  koncentrowała się na rynku polskim, to pos iadane obecnie i rozwijane rozwiązania będą mogły być
  oferowane i stosowane także na rynkach zagranicznych.
  II. 2 GRUPA KAPITAŁOWA STOPPOINT S.A.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Emitent tworzy grupę kapitałową.
  Jednostką w 100% z ależną od Emitenta jest spółka:
  Dazumi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
  Rejonowy dla m.st. W arszawy w W arszawie, XII W ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  pod numerem KRS 0000293234


  Dazumi Sp. z o.o. jest liderem rozwiązań IT dla usług tworzących e -rynek. Kluczowym obszarem
  działalności firmy jest integracja technologiczna w obszarze e -commerce oraz dostarczanie narzędzi
  ułatwiających działalność handlową w Internecie. Znaną z projektu Stacja z Pa czką, która umożliwia
  klientom biznesowym indywidualnym odbiór i nadawanie przesyłek oraz ich rozliczenie na ponad
  II.3 ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JAKIE WYSTĄPIŁY W
  ROKU OBROTOWYM 2017
  Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy licen cyjnej ze spółką I -dotcom LLC na wdrożenie
  systemów informatycznych
  W ramach procesu rozpoczęcia nowej działalności w dniu 11 stycznia 2017 roku Emitent zawarł ze
  spółką I -dotcom LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki w stanie Nevada ("I -dotcom LL C")
  umowę na wdrożenie systemów informatycznych, w ramach której I -dotcom LLC zobowiązuje się do C z te ry p o łą c z o ne o b s z a ry ro z wo ju
  10
  S ta c ja z P a c zk ą
  pu nkty od bior u
  pr zesyłek w m odel u
  Cl ick& Co llect
  La we nd a
  zintegrow any
  logist ycz ny sy st em
  B2 B w chm urze
  do zarz ądz ania
  pr zesyłka m i ku rierskim i
  Te rm ina l
  te rm inal z narzędz iam i
  IT od ob sług i
  płat ności , zam ów ień,
  na daw ani a przesyłek ,
  ich od bior u
  i in nych usług
  Ma rk e tp la c e
  w łas na plat form a
  on -lin e ze spr aw dzon ym i
  pa rtneram i e-co m m erce


  STOPPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


  25

  dostarczenia Spółce systemu informatycznego w formie zainstalowanych licencji poniżej
  wyszczególnionych integralnych części systemu:
  a. Licencji System MarketP lace B2B wraz z systemami transakcji online, płatności cyfrowych,
  pobraniowych, mass payment, punktów odbioru, modelu drop shipping,
  b. Licencja API "dystrybutor" – system integracyjny dostawców oparty o schemat plików XML/CSV,
  c. Licencji Systemu Marketp lace B2C – system e -commerce dla klientów indywidualnych wraz z
  systemami transakcji online, płatności cyfrowych, pobraniowych, mass payment, punktów odbioru,
  modelu drop shipping ,
  d. Licencji systemu One -clickshop – system automatycznego subskrybowania s klepów internetowych
  wraz z systemami transakcji online, płatności cyfrowych, pobraniowych, mass payment, punktów
  odbioru, modelu drop shipping,
  e. Licencji systemu One - clickservice – system subskrybowania automatycznego usług świadczonych
  na odległość wr az z systemami transakcji online, płatności cyfrowych, pobraniowych, mass payment,
  punktów odbioru, modelu drop shipping ,
  f. Licencji systemu ogłoszeń B2B oraz B2C oparty o schemat geolokalizacji, płatności i subskrypcji,
  g. Licencji systemu bank & insura nce B2C wraz z systemami pożyczek, ubezpieczeń, analiz i
  zarządzania kontami bankowymi.
  W szystkie licencje zostaną wdrożone i skonfigurowane najpóźniej do końca 2017 roku, dotyczy to
  również konfiguracji z systemem informatycznym spółki zależnej Emitenta - Dazumi sp. z o.o.
  Wartość dostarczonego systemu informatycznego w formie kodów i usług świadczonych przez I -
  dotcom LLC wynosi 998 000 USD netto.
  Zakupione licencje są wykazywane w sprawozdaniu finansowym w wartościach niematerialnych i
  prawnych. Finanso we rozliczenie przedmiotowej umowy nastąpi po dokonaniu rejestracji zmian w
  statucie przez Sąd Rejestrowy oraz rejestracji akcji serii G. Zgodnie z założeniami umowy wszystkie
  licencje zostaną wdrożone i skonfigurowane najpóźniej do końca 2017 roku.
  Zakwal ifikowanie projektu spółki Dazumi sp. z o.o. (spółki zależnej) do dofinansowania
  W dniu 26 stycznia 2017 roku Zarząd Emitenta powziął informację o zakwalifikowaniu projektu spółki
  Dazumi sp. z o.o. z siedzibą w W arszawie (spółka zależna Emitenta) do listy projektów wybranych do
  dofinansowania w konkursie ogłoszonym w 2016 r. w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek
  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020. Całkowity koszt projektu Dazumi sp. z o.o.
  wynosi 19.170.780. zł, z czego kwota dofinan sowania wynosi 9.783.200 zł, a nakłady w pozostałym
  zakresie zostaną sfinansowane ze środków własnych.Projekt dotyczy wdrożenia innowacji
  produktowej będącej wynikiem prac badawczo -rozwojowych przeprowadzonych przez Dazumi sp. z
  o.o., tj. uruchomienia prod ukcji innowacyjnego urządzenia posiadającego szereg funkcjonalności
  stanowiących przełomowe rozwiązania dla branży usług kurierskich i e -commerce.
  W dniu 12 kwietnia 2017 roku Dazumi sp. z o.o. z siedzibą w W arszawie zawarła z Polską Agencją
  Rozwoju Przeds iębiorczości umowę o dofinansowanie projektu na wdrożenie wyników prac B+R w
  wysokości 9,78 mln zł.
  Zakończenie subskrypcji akcji serii G
  W dniu 31 stycznia 2017 roku Emitent zakończył subskrypcję prywatną 41 779 028 akcji zwykłych na
  okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Akcje serii G zostały objęte po cenie
  emisyj nej równej 0,12 zł za każdą akcję.
  Rejestracja zmian w Statucie, zmiana siedziby i nazwy (firmy) spółki na STOPPOINT S.A.
  W dniu 8 maja 2017 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
  Śródmieścia w Krakowie XII W ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia


  STOPPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


  26

  kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 632 115,00 zł (słownie: jeden milion sześć set trzydzieści dwa
  tysiące sto piętnaście złotych) do kwoty 28 188 478,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto
  osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych) to jest o kwotę 26 556 363,00 zł
  (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy
  złote) oraz w sprawie rejestracji pozostałych zmian w Statucie wynikających z uchwał podjętych na
  Nadzwyczajnym W alnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 grudnia 2016 roku.Powyższe podwyższenie
  kapi tału zakładowego zostało dokonane poprzez emisję 265 563 630 (słownie: dwieście sześćdziesiąt
  pięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii
  F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć grosz y) każda, która została dokonana na
  podstawie uchwały nr 12/16 Nadzwyczajnego W alnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2016
  roku.
  Zawarcie porozumienia dotyczącego rozpoczęcia współpracy z G2A.COM
  W dniu 22 maja 2017 roku podmiot zależny od Emitenta – Dazumi sp. z o.o. z siedzibą w W arszawie
  („Dazumi”) powziął informację o zawarciu ze spółką G2A.COM Limited z siedzibą w Hongkongu
  („G2A”) porozumienia dotyczącego rozpoczęcia współpracy przy oferowaniu i świadczeniu nowych
  usług opartych na sieci urządze ń posadowionych w punktach nadawczo odbiorczych.
  Porozumienie zostało zawarte mając na uwadze, że:
  - Dazumi prowadzi projekt wprowadzenia na rynek polski i zagraniczny innowacyjnego produktu
  będącego urządzeniem końcowym systemu teleinformatycznego połączo nych w sieć dotykowych
  terminali samoobsługowych wykorzystujących wielowarstwową, multimodułową platformę aplikacyjną,
  w ramach którego zostanie stworzony system teleinformatyczny służący do obsługi oferowanych
  usług z zakresu logistyki, sprzedaży produkt ów i usług, agregacji danych, w tym danych
  marketingowych i serwisowych; a
  - G2A posiada innowacyjne technologicznie rozwiązania; G2A Pay dające dostęp – w jednym miejscu
  do ponad 100 metod płatności oferowanych przez dostawców usług płatniczych z różnych krajów, co
  pozwoli na konfigurację punktu płatności z terminalem płatniczym, jak również poprzez API zintegruje
  elektroniczne metody płatności on -line oraz umożliwi płatności mobilne dzięki zastosowaniu
  technologii NFC; G2A Shield odpowiadające za bezpiecz eństwo transakcji internetowych; G2A Land
  dające rozwiązania w dziedzinie technologii opartej o wirtualną rzeczywistość, oraz inne.
  Przedmiotem porozumienia jest podjęcie współpracy przy oferowaniu i świadczeniu nowych usług
  opartych na sieci urządzeń posa dowionych w punktach nadawczo odbiorczych. W spółpraca stron
  będzie polegała m.in. na: wzajemnym zobowiązaniu się do zachowania tajemnicy, przeprowadzeniu
  wstępnych testów zintegrowanych usług, znalezieniu właściwego rozwiązania dla wpięcia urządzeń
  końcowy ch Dazumi w uzgodniony z G2A punkt styku, oraz podpisaniu umowy precyzującej
  szczegółowe zasady oraz warunki współpracy pomiędzy Dazumi a G2A.
  Dla Grupy Kapitałowej STOPPOINT S.A. powyższe porozumienie jest kluczowe dla dalszego rozwoju
  Spółki w oparciu o nową działalność i będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez
  Emitenta w przyszłości. Niniejsze porozumienie stanowi również potwierdzenie rozwoju działalności
  Grupy Kapitałowej Emitenta w nowym obszarze, jakim jest dostarczanie i zarzą dzanie zintegrowanymi
  technologiami dla rynku e -commerce.
  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
  W dniu 22 sierpnia 2017 roku Zarząd Emitenta powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy
  dla m.st. W arszawy w W arszawie XIII W ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 28 188 478,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem
  milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych) do kwoty 32 707
  746,10 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć
  złotych i dziesięć groszy) to jest o kwotę 4 519 268,10 zł (słownie: cztery miliony pięćset
  dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych i dziesięć groszy) wynikającego z uchwał
  podjętych na Nadzwyczajnym W alnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 grudnia 2016 roku.
  Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane poprzez emisję 41 779 061
  (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdzi esiąt jeden)
  akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,


  STOPPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


  27

  oraz 3 413 620 (słownie: trzy miliony czterysta trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych
  na okaziciela serii H o wartości nomin alnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
  Podpisanie listu intencyjnego z siecią stacji paliw
  W grudniu 2017 Emitent podpisał list intencyjny z podmiotem maj ącym siedzibę na terenie Polski
  prowadzącym stacje paliw w ramach europejskiej sieci ("Partne r Sieciowy„) dotyczący
  przeprowadzenia testów i wdrożenia terminali Stoppoint w jego placówkach .
  W ramach po dpisanego listu strony wyraziły zbieżność zaint eresowań celem prowadzenia rozmów
  zmierzających do:
  1) wdrożenia wspólnej oferty usług dla masowego konsumenta w oparciu o technologię terminali
  Stoppoint oraz sieć placówek Partnera Sieciowego,
  2) przeanalizowania grupy docelowej konsumentów Partnera Sieciowego i zaimplementowania w
  terminalu Stoppoint ok. 20 odmiejscowionych usług konsumenckich dający ch maksymalne dodatkowe
  przychody i maksymalizujące częstotliwość odwiedzania i czas pobytu konsumenta w punkcie.

  III. WIELKOŚĆ I RODZAJE KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKCJI

  III.1. WIELKOŚĆ KAPITAŁU PODSTAWOWEGO I JEGO STRUKTURA

  Żadne akcje nie są uprzywilejowane.
  Akcje serii A, B, C, D Stopppoint S.A. są wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
  na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów W artościowych w W arszawie S.A. Akcje
  serii E, G, H i I po publikacji raportu rocznego za 2017 r. będą przedmiotem ubiegania o
  wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
  W szystkie akcje serii F są w posiadaniu Pana Damiana Puczyńskiego i nie są wprowadzone ani nie są
  przedmiotem ubiegania o wprowadzenie do obro tu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
  NewConnect. Jednocześnie w dniu 9 maja 2018 r. Pan Damian Puczyński jako główny akcjonariusz
  złożył w Spółce oświadczenie, że w okresie roku od dnia jego złożenia nie podejmie żadnych działań
  mających na celu wpr owadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
  posiadanych przez niego akcji serii F.
  Struktura kapitału zakładowego Stoppoint S.A. na dzień 30 .05.2018
  W ysokość kapitału zakładowego Spółki na dzień publikacji raportu wynosi 33 278 446,10 (słownie:
  trzydzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych
  dziesięć groszy) i dzieli się na:
  a) 4.495.000 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na
  okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  b) 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaz iciela serii B, o wartości
  nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  c) 2.390.500 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na
  okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  d) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o
  wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  e) 3.685.650 (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesią t) akcji
  zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  f) 265 563 630 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące
  sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
  groszy) każda akcja,
  g) 41 779 061 (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy
  sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:
  dziesięć groszy) każda akcja,


  STOPPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


  28

  h) 3 413 620 (słownie: trzy miliony czterysta trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych
  na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
  i) 5 707 000 (słownie: pięć milio nów siedemset siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o
  wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

  Struktura akcjonariatu Stoppoint S.A. – stan na dzień publ ikacji raportu 30 .05.2018 r.

  Imię i nazwisko / nazwa Seria akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym
  Udział w liczbie głosów na WZA
  Damian Puczyński F 265 545 165 79,79% 79,79%
  Pozostali akcjonariusze A,B,C,D,E,G,H, I 67 239 296 20,21% 20,21%
  SUMA 332 784 461 100,00% 100,00%
  Źródło: Emitent

  III.2. STAN INNYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZÓW) TWORZONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ
  Emitent na dzień 31.12.2017 r. dysponował kapitałem zapasowym w kwocie: 722 362,18 złotych.
  III.3. WARTOŚĆ NOMINALNA NABYTYCH WŁASNYCH UDZIAŁÓW LUB AKCJI PRZEZ
  SPÓŁKĘ
  Spółka w roku 2017 nie przeprowadzała skupu akcji własnych.
  IV. SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSOWA GRUPY
  Poniżej prezentujemy podstawowe dane syntetyczne i analityczne o dz iałalności i sytuacji Grupy .
  Należy podkreślić, że Emitent zgodnie z zasadami rachunkowości będzie dokonywał przez kolejnych 5
  lat w ramach konsolidacji odpisu wartości firmy, która powstała w wyniku wniesienia 100% spółki
  Dazumi sp. z o.o. Pozycja jest pokazana w rachunku zysków i strat – „odpis wartości firmy”

  IV.1. PRZYCHODY PODSTAWOWE, WYKAZANE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
  (Z PODZIAŁEM NA GRUPY PRZYCHODÓW)


  L.p. Rodzaj (grupa) przychodów I – XII 2017 roku I – XII 2016 roku
  1 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 21 808 972,09 25 326,02
  2 Pozostałe przychody operacyjne 26 917,07 10 073,14
  3 Przychody finansowe 1 731,14 3 608,29

  W roku obroto wym 2017 Grupa Kapitałowa Stoppoint S.A. osiągnęła 21 808 972,09 . zł przychodó w ze
  sprzedaży.

  IV.2 . GŁÓWNE POZYCJE KOSZTÓW

  Rok zakończony dnia Rok zakończony dnia


  STOPPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


  29

  31 grudnia 2017 roku 31 grudnia 2016 roku

  Amortyzacja 1 018 612,49 17 232,44
  Zużycie materiałów i energii 28 115,78 3 302,71
  Usługi obce 20 782 953,49 211 688,42
  Podatki i opłaty 41 673,39 67 796,18
  Wynagrodzenia 0,00 95 366,00
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 2 415,19
  Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 520,20

  Koszty według rodzaju, razem 21 871 355,15 398 321,14

  W roku 2017 r. główne koszty Grupy Emitenta wiązały się z usługami obcymi.

  IV.3 . SPECYFIKACJA GŁÓWNYCH POZYCJI ZAPASÓW (SUROWCE, MATERIAŁY
  POMOCNICZE, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA I WYROBY GOTOWE, TOWARY)

  Grupa na koniec okresu obrachu nkowego na dzień 31 grudnia 2017 , nie posiadała zapasów
  materiał ów jak i towarów.

  IV.4 . KOSZTY FINANSOWE

  Rok zakończony dnia
  31 grudnia 2017 roku
  Rok zakończony dnia
  31 grudnia 2016roku
  Odsetki, w tym: 52 980,23 27 450,09
  - odsetki dla spółek powiązanych - -
  - odsetki dla pozostałych kontrahentów - 26 160,81
  - odsetki budżetowe - 0,00
  - odsetki bankowe - 0,00
  - odsetki od pożyczek od udziałowców - -
  Strata ze zbycia inwestycji, w tym: - -
  Aktualizacja wartości inwestycji, w tym: - -
  - udziały zakupionych spółek - -
  - zakupione akcje własne - -
  Inne, w tym: - -
  - różnice kursowe - -
  - utworzone rezerwy - -
  - pozostałe koszty finansowe _ 1 289,28
  - … - -
  Koszty finansowe, razem 52 980,23 27 450,09


  STOPPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


  30


  W roku 2017 koszty Emitent nie poniósł żadnych kosztów finansowych.

  V. WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ
  GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA I ORAZ INNYCH INFORMACJI ISTOTNYCH DLA ICH OCENY,
  KTÓRE POWSTAŁY PO DNIU BILANSOWYM
  Po dniu bilansowym nastąpiły następujące istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i
  finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz ujawniły się informacje istotne dla oceny sytuacji
  gospodarczej, majątkowej i finansowej Grupy :
  Dzia łania i wydarzenia korporacyjne

  W dniu 28 lutego 2018 roku wpłynęło do siedziby Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st.
  Warszawy w W arszawie XIII W ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie
  podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 32 707 746,10 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony
  siedemset siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych i dziesięć groszy) do kwoty 33 278
  446,10 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta
  czterdzieści sześć złotych i dziesięć groszy) to jest o kwotę 570 700,00 zł (słownie: pięćset
  siedemdziesiąt tysięcy siedemset złotych) związane z podjęciem przez Zarząd Sp ółki w dniu 13 lipca
  2017 roku uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki STOPPOINT S.A. w ramach
  kapitału docelowego, zmienionej następnie uchwałą Zarządu Spółki z dnia 31 sierpnia 2017 roku, o
  których podjęciu Emitent informował w raporta ch bieżących nr 15/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku i nr
  20/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku. Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego zostało
  dokonane poprzez emisję 5 707 000 (słownie: pięć milionów siedemset siedem tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

  W dniu 9 maja 2018 r. główny akcjonariusz i jednocześnie Prezes Zarządu Emitenta Pan Damian
  Puczyński złożył w spółce oświadczenie, że w okresie roku od dnia jego złożenia w Spółce nie
  podejmie żadnych działań mających na celu wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie
  Obrotu na rynku NewConnect posiadanych przez niego 265 545 165 akcji na okaziciela serii F
  Emitenta. Emitent poinformował o fakcie złożenia oświadczenia raportem ESPI nr 3/2018 w dniu 9
  maja 2018 r.
  Działania i wydarzenia związane z rozwojem działalności

  W dniu 31 stycznia 2018 roku spółka zależna Emitenta, Dazumi sp. z o.o. z siedzibą w W arszawie
  zawarła przedwstępną umowę nabycia lokalu niemieszkalnego o powierz chni użytkowej wynoszącej
  około 2000 m2 znajdującego się w Rzeszowie na działce o obszarze 0,2981ha za łączną kwotę
  1.840.000 złotych. Zgodnie z zawartą umową nieprzekraczalnym terminem do którego ma być
  zawarta umowa przyrzeczona jest dzień 30 czerwca 201 8 roku, przy czym podpisanie umowy
  ostatecznej może nastąpić wcześniej. Zawarcie przedmiotowej umowy jest kolejnym etapem
  związanym z wdrożeniem prac badawczo -rozwojowych i budową zakładu produkcyjnego terminali
  Stoppoint.

  Emitent podjął decyzję o uruchomieniu do dnia 30 czerwca 2018 r. sprzedaży usług za pośrednictwem
  platform handlowych sieci afiliacyj nych. Zgodnie z zapowiedzią uruchomienie sprzedaży usług będzie
  zakończeniem pierwszego etapu prac nad budowaniem przez STO PPOINT S.A. sieci codziennych
  usług naprawczych.
  W ramach otwartego naboru Spółka nawiązała współpracę i uzgodniła warunki z kilkunastoma
  obecnymi na polskim rynku europejskimi sieciami napraw, jak i małymi profesjonalnymi zakładami
  rzemieślniczymi. Na rz ecz klientów Spółki pracować będzie ponad 100 techników i inżynierów od
  profesjonalnych napraw z wielu branż. Ponadto w najbliższym czasie Spółka zamierza włączyć do
  tworzonej sieci kolej ne segmenty usług, które będą uzupełniały dotychczasową ofertę. O po djęciu
  decyzji o uruchomieniu platformy Emitent poinformował raportem ESPI nr 4/2018 w dniu 11 maja 2018
  r.  STOPPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


  31

  VI. SY TUACJA KADROWA GRUPY

  W roku 2017 Emitent nie zatrudniał osób na umowę o pracę . Zatrudnienie na umowę o pracę w grupie
  kapitałowej Stoppoint S.A. wyniosło na koniec 2017 r . 5 osób. W szystkie osoby były zatrudnione w
  spółce zależnej Dazumi Sp. z o.o.

  VI.1. KIEROWNICTWO

  Skład Zarządu
  Zarząd Emitenta powoływany jest przez Radę Nadzorczą.
  W okresie od I -XII 2017 r. Zarząd pracował w następującym składzie :
  Zarząd
  Imię i nazwisko Funkcja
  Damian Puczyński Prezes Zarządu
  Marek Nowicki Wiceprezes Zarządu

  Skład Rady Nadzorczej

  Skład Rady Nadzorczej jest powoływ any jest przez W alne Zgromadzenie
  W okresie od I -XII 2017 r. Rada Nadzorcza składała się z następujących osób
  Rada Nadzorcza
  Imię i nazwisko Funkcja
  Dawid W esołowski Członek Rady Nadzorczej
  Krzysztof Masłowski Członek Rady Nadzorczej
  Sylwia Puczyńska Członek Rady Nadzorczej
  Marcin Ostrowski Członek Rady Nadzorczej
  Maria Tsachouridis -Kozień Członek Rady Nadzorczej

  W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

  VI.2. WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA

  Na dzień sporządzeni a niniejszego raportu rocznego Emitent nie zatrudniał osób na umowę o pracę.
  Zarząd nie pobiera świadczeń finansowych z tytułu pełnienia funkcji. Zatrudnienie w grupie kapitałowej
  Stoppoint S.A. wyniosło na koniec 2017 r . 5 osób. W szystkie osoby były zatrudnione w spółce
  zależnej Dazumi Sp. z o.o.
  STOPPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


  32

  VI.3. OPIS SYTUACJI PŁACOWEJ ORAZ SOCJALNEJ

  Emitent ani Grupa Kapitałowa Emitenta w roku obrotowym 2017 nie prowadził a również polityki
  socjalnej wobec swoich pracowników.

  VII . PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

  Emitent przewiduje, że kolejne okresy przyniosą bardzo dużo zmian i wyzwań. Strategia zakłada
  dalszy rozwój obszarów na których Emitent i jego Grupa jest liderem oraz dalsze działania
  inwestycyj ne, które pozwolą na wprowadzanie na rynek e -commerce w 2018 r . nowych produktów i
  usług.
  Kolejnym celem jest rozpoczęcie produkcji w nowym zakładzie zlokalizowanym w Rzeszowie
  pierwszego na polskim i światowym rynku rozwiązania automatyzującego proces wysyłania i odbioru
  paczek oraz świadczenia dodatkowych usług w punktach nadawczo – odbiorczych, będącym istotnym
  rozwiązaniem dla rynku e -commerce i branży usług kurierskich oraz dla sieci punktów handlowo
  usługowych. Spółka zależna otrzymała już pozytywną, prawomocną decyzję Urzędu Miasta w
  Rzeszowie o uwarunkowaniach środowiskowych. Decyzja potwierdza, że realizowana na obszarze
  Rzeszowa inwestycja nie należy do „potencjalnie mogących negatywnie oddziaływać na środowi sko”.
  PARP zarządzający dotacją dla Dazumi zawarła aneks zezwalający na rozpoczęcie pełnego procesu
  inwestycyj nego – zakup nieruchomości, w której ulokowana zostanie fabryka terminali oraz maszyn i
  urządzeń na potrzeby linii technologicznej.
  Kolejnym krok iem w ramach realizacji projektu będzie rozpoczęcie procesu zakupu maszyn
  stanowiących zaawansowaną automatyczną linię technologiczną. Spółka prowadzi już rozmowy
  dotyczące wyboru optymalnego rozwiązania.
  Równolegle Emitent i spółka zależna pracować będą n ad rozwojem infrastruktury IT, która zbuduje
  przewagę strategiczną m.in. dzięki przyjętemu modelowi biznesowemu, w tym w sposobie organizacji
  sieci usługodawców, z których oferty będzie można skorzystać w aplikacji mobilnej, poprzez stronę
  internetową, jak również sfinalizować wysyłkę lub odbiór w jednym z punktów sieci handlowych czy
  paliwowych za pomocą samoobsługowego terminala. Pierwsza faza projektu z wszechstronną ofertą
  usług Stoppoint zbliża się do końca. Klient - zarówno poprzez portal jak i w punk cie stacjonarnym –
  będzie mógł skorzystać z ustandaryzowanych, przetestowanych i ubezpieczonych usług jak: naprawa
  walizek, torebek damskich, telefonów komórkowych, laptopów i tabletów, naprawić najprostsze i
  skomplikowane aparaty fotograficzne oraz inne u żywane codziennie sprzęty.

  VIII. POSIADANE PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁY

  Emitent nie posiada żadnych oddziałów.

  IX. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCHW ZAKRESIE RYZYKA: ZMIANY
  CEN, KREDYTOWEGO, ISTOTNYCH ZAKŁÓCEŃ ORAZ UTRATY PŁYNNOŚCI FINANSOWE J, NA
  JAKIE NARAŻONA JEST JEDNOSTKA
  Grupa Kapitałowa Emitent a w 2017 r. nie korzystał a z instrumentów finansowych, z którymi związane
  są wyżej wymienione ryzyka.  STOPPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


  33

  X. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE PRZYJĘTYCH PRZEZ
  JEDNOSTKĘ CELACH I METODACH ZARZĄDZ ANIA RYZYKIEM FINANSOWYM, ŁĄCZNIE Z
  METODAMI ZABEZPIECZENIA ISTOTNYCH RODZAJÓW PLANOWANYCH TRANSAKCJI, DLA
  KTÓRYCH STOSOWANA JEST RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ
  Grupa Emitent a w 2017 r. nie korzystał a z instrumentów finansowych, z którymi związane są wyżej
  wym ienione ryzyka.
  XI. OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYK ZW IĄZANYCH Z DZIAŁALN OŚCIĄ GRUPY
  KAPITAŁOWEJ STOPPOINT S.A.
  Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce
  Przychody Emitenta i jego spółki zależnej Dazumi sp. z o.o. są realizowane na rynku krajowym, w
  związku z tym działalność jest w dużej mierze skorelowana z sytuacją makroekonomiczną Polski.
  Polska jest równocześnie obszarem aktywności gospodarczej partneró w i klientów Emitenta i spółki
  Dazumi sp. z o.o. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym, wpływających na
  działalność Emitenta, można zaliczyć: politykę rządu, decyzje wpływające na podaż pieniądza,
  wysokość stóp procentowych i kursów waluto wych, podatki, wysokość PKB, poziom inflacji, wielkość
  deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego, stopę bezrobocia czy strukturę dochodów ludności.
  Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą w istotny sposób niekorzystnie wpłynąć
  na dzia łalność i wyniki ekonomiczne osiągane przez Emitenta. Spowolnienie gospodarcze oraz
  niepewność co do przyszłości gospodarczej w przypadku klientów Emitenta, mogą przełożyć się na
  wyniki uzyskiwane przez Emitenta, w tym obniżenie przychodów i wzrost kosztów działalności
  operacyjnej oraz zmniejszenie poziomu zakupów dokonywanych przez klientów Emitenta. Natomiast
  wzrost dochodów ludności może się wiązać się ze wzrostem udziału wydatków na dobra wyższego
  rzędu w ogólnej strukturze wydatków gospodarstw domowych , podczas gdy ożywienie się dynamiki
  dochodów do dyspozycji brutto może prowadzić do wzrostu konsumpcji w danym okresie.
  Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w opisanym wyżej
  obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem dost osowując strategię Emitenta do występujących zmian.
  Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce
  Realizacja przez Emitenta celów strategicznych, w tym zrealizowanie zakładanych wyników
  finansowych, będzie uwarunkowane do pewnego stopnia czynnikami makroekonomicznymi,
  niezależnymi od działań Emitenta, w tym m.in. polityką rządu i decyzjami podejmowanymi przez
  Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej, które wpływają na poziom inflacji, wielkość
  deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego , stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności itd.
  Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą w istotny sposób negatywnie wpłynąć
  na działalność i wyniki ekonomiczne osiągane przez Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka
  Zarząd Emitenta na b ieżąco monitoruje zmiany w opisanym wyżej obszarze, z odpowiednim
  wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta do występujących zmian.
  Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji
  Biorąc pod uwagę, że specyfiką polskiego systemu prawnego jest zna czna i trudna do przewidzenia
  zmienność, a także często niska jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju
  działalności Emitenta mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie
  prawa handlowego, podatkowe go oraz związanego z rynkami finansowymi. Skutkiem wyżej
  wymienionych, niekorzystnych zmian może być ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się
  kondycji finansowej Emitenta, a tym samym spadek wartości aktywów Emitenta. Celem ograniczenia
  tego ryzy ka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i
  sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię
  Emitenta do występujących zmian.
  Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych
  Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów
  i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady
  opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych ora z rygorystyczne przepisy
  sankcyj ne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych


  STOPPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


  34

  podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów
  podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obcią żeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć
  na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany
  kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając
  się z odpowiednim wyprzedzenie m dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian.
  Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń
  W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. woj ny, ataki terrorystyczne lub
  nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekor zystnych zmian w koniunkturze
  gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco
  monitoruje występujące czynniki ryzyka dla nieprzerwanej i niezakłóconej działalności Emitenta,
  starając się z odpowiednim wyprzedzen iem reagować na dostrzegane czynniki ryzyk.
  Ryzyko stóp procentowych
  Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, spółka zależna Emitenta korzysta z
  finansowania obcego w postaci krótkoterminowego kredytu obrotowego. Korzystanie z finansowan ia
  dłużnego, opartego na zmiennym oprocentowaniu, powoduje pojawienie się ryzyka związanego ze
  zmiennością tych stóp. W konsekwencji duża ekspozycja związana z ryzykiem stóp procentowych
  oraz niewłaściwa wcześniejsza ocena tego ryzyka, mogą negatywnie wpły wać na wyniki finansowe
  spółki zależnej a w konsekwencji na wyniki całej Grupy Kapitałowej Emitenta. Obecnie Zarząd Spółki
  ocenia powyższe ryzyko jako niskie, gdyż stopy procentowe w Polsce były systematycznie obniżane i
  aktualnie utrzymywane są na niskim poziomie, co przekłada się na mniejszy koszt obsługi
  zobowiązań.
  Ryzyko związane z osiągnięciem celów strategicznych Spółki
  Ryzyko dotyczące realizacji celów strategicznych wiąże się z nieosiągnięciem założonych parametrów
  wzrostu i brakiem oczekiwanych ef ektów w przypadku zrealizowania celów bądź też z osiągnięciem
  celów opartych na błędnych analizach i prognozach sytuacji makroekonomicznej czy trendów
  rozwojowych branży. W obu przypadkach bezzwrotne nakłady poniesione na realizację błędnie
  sprecyzowanych celów mogą pogorszyć kondycję finansową Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. W
  celu minimalizacji tego typu ryzyka każdorazowo implementację strategii poprzedza analiza
  konsekwencji decyzji biznesowych pod kątem poziomu ryzyka. W przypadku, gdy jest on
  akcep towalny, następuje określenie sposobów zarządzania nim. W wyniku wskazanych procedur
  Zarząd Emitenta identyfikuje i eliminuje obszary stanowiące potencjalne zagrożenie dla rozwoju Grupy
  Kapitałowej.
  Ryzyko związane z rozwojem nowych usług i produktów
  Szybk ie adaptowanie pomysłów czy wzorców z najbardziej rozwiniętych rynków, badanie możliwości
  zastosowania nowinek technologicznych oraz możliwość wejścia przedsiębiorców zagranicznych
  powodują obserwowan ą ciągłą zmiennoś ć́ na rynku e -commerce i rynku przesył ek. Zmiennoś ć́
  technologii i trendów pociąga zmiany standardów świadczonych usług oraz potrzeb klientów. Istnieje
  ryzyko, że pomimo ciągłego dostosowywania i dywersyfikacji oferty oraz monitorowania trendów,
  Emitent nie będzie w stanie zaoferować rozwiązań , które będą najlepiej spełniały oczekiwania
  rynkowe. Taka sytuacja mogłaby wpłynąć na pogorszenie pozycji konkurencyjnej Grupy Emitenta, w
  szczególności spółki Dazumi sp. z o.o. Poza tym pojawienie się na rynku nowych rozwiązań może
  spowodować, że oferowa ne przez Emitenta usługi zarządzania logistycznego i e -commerce, jak
  również wprowadzenie nowych produktów i usług, mogą nie zapewnić Spółce wystarczających
  wpływów oczekiwanych przy ich tworzeniu i rozwoju. Ryzyko związane z niepowodzeniem rozwoju
  nowych usług i produktów jest przez Emitenta kontrolowane, chociaż rynek działalności jest bardzo
  konkurencyjny i zmusza do konsekwentnego poszerzania swojej oferty, poprzez udostępnianie wielu
  nowych rozwiązań informatycznych, również poprzez zwiększanie ich zak resu i atrakcyjności oraz
  dostosowywanie ich do oczekiwań klientów.
  Ryzyko związane z awarią systemów informatycznych
  Emitent jak również spółka Dazumi sp. z o.o. w działalności operacyjnej korzysta z różnego rodzaju
  zaawansowanych narzędzi, systemów i apl ikacji informatycznych, na której opiera się działalność
  operacyjna i które usprawniaj ą
  ̨ bieżąc ą działalnoś ć́ operacyjn ą również zewnętrznych odbiorców usług
  pocztowych i finansowych. Systemy informatyczne Grupy narażone s ą
  ̨ na ryzyko różnego rodzaju
  awa rii technicznych, które mog ą
  ̨ okresowo ograniczy ć́ ich funkcjonalnoś ć́ zarówno dla Grupy, jak i dla
  odbiorców zewnętrznych. Awarie te mog ą
  ̨ równie ż̇ spowodowa ć́ ujawnienie danych zastrzeżonych


  STOPPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


  35

  niepowołanym odbiorcom. Istnieje wiele źródeł ryzyka związanego z funkcjonowaniem i
  bezpieczeństwem systemów IT, które mog ą
  ̨ zasadniczo zostać przyporządkowane do czterech
  kategorii: zagrożenia ludzkie, zagrożenia naturalne, zagrożenia techniczne oraz zagrożenia
  administracyjne (wynikające z narusze ń́ obowiązujących p rzepisów i regulacji). Dla każdej kategorii
  źródło ryzyka może mie ć́ charakter zewnętrzny, czyli związany z czynnikami poza kontrol ą Emitenta i
  jego Grupy, oraz charakter wewnętrzny. Zagrożenia wewnętrzne realnie stanowi ą
  ̨ największy procent
  zdarze ń́ zwią zanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych. Najczęstsz ą przyczyn ą
  występowania tego typu zagroże ń́ jest nieprzestrzeganie przepisów i procedur bezpieczeństwa, zasad
  korzystania z systemu, brak zrozumienia wymogów bezpieczeństwa, niewystarczająca z najomoś ć́
  systemów i programów komputerowych, zaniedbania ze strony pracowników i administratorów oraz
  awarie wewnętrznych urządze ń́ i instalacji. Awarie systemów informatycznych powoduj ą
  ̨ po pierwsze
  koniecznoś ć́ przeznaczenia zasobów ludzkich lub finanso wych na usunięcie ich przyczyn. Drugim
  źródłem wydatków może by ć́ okresowy wzrost kosztów realizacji danej usługi bez wsparcia
  dedykowanych systemów informatycznych. Kolejne konsekwencje obejmowa ć́ mog ą
  ̨ odszkodowania
  związane z okresow ą niemożności ą
  ̨ wyw iązania si ę
  ̨ z umów zawartych z odbiorcami usług lub z tytułu
  ujawniania danych zastrzeżonych. Należy doda ć́ równie ż̇ potencjalny uszczerbek reputacji. Łączne
  koszty wystąpienia awarii systemów IT zależ ą
  ̨ od charakteru awarii, jej przyczyn oraz okresu trwa nia.
  Poważne awarie, pociągające za sob ą
  ̨ koniecznoś ć́ poniesienia znaczących nakładów pieniężnych,
  mog ą
  ̨ negatywnie przełoży ć́ się
  ̨ na wynik Emitenta i jego Grupy w okresie, w którym wystąpi ą
  ̨. Emitent
  i spółka Dazumi dokładają wszelkich starań udoskonala jąc systemy informatyczne, aby ryzyko awarii
  było jak najmniejsze, a w przypadku jej wystąpienia czas usunięcia był jak najkrótszy.
  Ryzyko związane z naruszeniem Ustawy Prawo Pocztowe
  Spółka zależna Emitenta - Dazumi sp. z o.o. jest podmiotem wpisanym do r ejestru operatorów
  pocztowych i na tej podstawie wykonuje działalnoś ć́ pocztową. Działalnoś ć́ operatorów pocztowych
  jest regulowana przepisami Ustawy Prawo Pocztowe oraz wydanymi na jej podstawie
  rozporządzeniami. Zgodnie z art. 122 Ustawy Prawo Pocztowe o peratorzy pocztowi podlegaj ą
  ̨
  kontrolom ze strony regulatora rynku pocztowego, tj. Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Kontrole te
  obejmowa ć́ mog ą
  ̨ przestrzeganie przepisów i decyzji z zakresu działalności pocztowej we wszystkich
  obszarach działalności oper atora. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów lub decyzji
  dotyczących działalności pocztowej Prezes UKE wydaje decyzj ę określając ą zakres narusze ń́ oraz
  termin usunięcia nieprawidłowości. Ponadto, Prezes UKE uprawniony jest do nałożenia kary
  pieni ężnej na operatora. Art. 126 przedmiotowej ustawy definiuje katalog działa ń́ lub zaniecha ń́
  zagrożonych kar ą pieniężn ą. Katalog ten obejmuje m.in. obowiązki proceduralne, taryfowe,
  informacyj ne oraz inne. Zgodnie z art. 126 Ustawy Prawo Pocztowe w przypa dku operatorów
  pocztowych wysokoś ć́ kary pieniężnej nie może przekroczy ć́ 2% przychodów ogółem osiągniętych
  przez danego operatora w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary dla operatora.
  Dodatkowej karze pieniężnej podlega ć́ mog ą
  ̨ członkowie zarząd u spółki prawa handlowego będącej
  operatorem pocztowym w przypadku utrudniania przez t ę spółk ę
  ̨ prowadzenia kontroli. Spółka Dazumi
  sp. z o.o. ma wdrożone procedury wewnętrzne służące zapewnieniu działalności zgodnej z przepisami
  Ustawy Prawo Pocztowe. Ni e można jednak wykluczy ć́, że w wyniku zaniedba ń́ lub innych działa ń́
  dojdzie do naruszenia przepisów przedmiotowej ustawy. W zależności od charakteru naruszenia
  przepisów spółka zależna może zosta ć́ zobowiązana do ich usunięcia, co może wiąza ć́ się
  ̨ z
  pon iesieniem znaczących kosztów. Nie można równie ż̇ wykluczy ć́ zastosowania wobec spółek kar
  pieniężnych, które w swojej maksymalnej wysokości przełoż ą
  ̨ się
  ̨ negatywnie na wyniki finansowe
  spółki Dazumi a w konsekwencji na wyniki całej Grupy Kapitałowej Stopp oint S.A.
  Uzależnienie rynku e -commerce od sytuacji ekonomicznej
  Zarząd Spółki identyfikuje zależnoś ć́ pomiędzy wielkości ą
  ̨ wolumenu wysyłanych paczek a tempem
  wzrostu gospodarczego kraju. Sytuacja gospodarcza dynamicznie wpływa na poszczególne segmenty
  rynku pocztowego. Szczególnie narażone na wahania koniunktury s ą
  ̨ wolumeny przesyłek kurierskich,
  generowanych w relacji business -to-business oraz business -to-customer. Z uwagi na powyższe,
  panująca w Polsce sytuacja gospodarcza ma i będzie miała wpływ na dz iałalnoś ć́ Grupy Kapitałowej
  Emitenta w szczególności na spółkę Dazumi sp. z o.o. Z punktu widzenia Spółki szczególnie dotkliwe
  mog ą
  ̨ by ć́ zjawiska ograniczające poziom wydatków konsumentów i przedsiębiorstw, w tym w
  szczególności: wzrost stopy bezrobocia, wzrost stóp procentowych oraz ograniczenie wydatków
  gospodarstw domowych i ograniczenie wydatków przez Państwo. Negatywnie na działalnoś ć́ Emitenta
  wpływa ć́ będzie równie ż̇ pogorszenie regionalnej i światowej koniunktury ekonomicznej, która
  skutkowa ć́ moż e pogorszeniem nastrojów lokalnych producentów i konsumentów co do przyszłości. W
  związku z powyższym, ewentualne osłabienie kondycji gospodarczej Polski może mie ć́ istotny


  STOPPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


  36

  negatywny wpływ na wyniki działalności Grupy, szczególnie jeśli doprowadzi do spadk u obrotów w
  segmentach rynku handlowego generujących popyt na przesyłki pocztowe (np. e -commerce).
  Ryzyko związane z przyjęciem niewłaściwej strategii
  Rynek, na którym działa Emitent, podlega ciągłym zmianom - ich kierunek i natężenie zależne jest od
  szere gu, nierzadko wykluczających się czynników. W tej sytuacji przyszła pozycja Emitenta i jego
  Grupy Kapitałowej, a więc w efekcie przychody i zyski, zależne są od zdolności Spółki i spółki zależnej
  Dazumi sp. z o.o. do wypracowania strategii skutecznej w dłu gim horyzoncie. Ewentualne podjęcie
  nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji lub niezdolności adaptacji Emitenta do
  dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych, wiązać się mogą z istotnymi negatywnymi
  skutkami finansowymi. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia takiego zagrożenia Emitent na
  bieżąco zbiera informacje dotyczące wielkości rynku oraz tendencji, które na nim występują, jak
  również inwestuje w rozwój nowych produktów i usług w celu dywersyfikacji i poprawy marżowośc i.
  Ryzyko związne ze znacznym wpływem spółki zależnej Dazumi sp. z o.o.
  Na dzień Dokumentu Informacyjnego spółka Dazumi sp. z o.o. ma kluczowy i istotny wpływ zarówno
  na przychody, jak i wyniki Grupy Emitenta. Znaczna utrata klientów przez Dazumi sp. z o.o . miałaby
  istotny wpływ na przychody, wyniki i perspektywy oraz na realizację strategii całej Grupy Kapitałowej
  Stoppoint S.A.
  Ryzyko związane z wdrożeniem prac badawczo rozwojowych przez spółkę zależną Dazumi sp.
  z o.o.
  Spółka zależna Dazumi sp. z o.o. ot rzymała ponad 9 mln zł dofinansowania na rozpoczęcie prac nad
  produkcją urządzenia automatyzującego proces obsługi w punktach nadawczo – odbiorczych, w tym
  oferowania e -usług oraz wysyłania i odbioru paczek. Celem jest stworzenie pierwszego na polskim i
  św iatowym rynku rozwiązania automatyzującego proces wysyłania i odbioru paczek oraz świadczenia
  dodatkowych usług w punktach nadawczo – odbiorczych, będącym istotnym rozwiązaniem dla rynku
  e-commerce i branży usług kurierskich oraz dla sieci punktów handlowo usługowych. Spółka Dazumi
  w celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka na bieżąco monitoruje wypełnianie zobowiązań
  wynikających z podpisanej umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku
  opóźnień, zmiany trendów rynkowych lub opóźnienia wd rożenia prac badawczo rozwojowych istnieje
  ryzyko niepowodzenia wdrożenia prac badawczych, a tym samym poniesienia znaczących nakładów
  inwestycyj nych które mogą się nie przełożyć si ę
  ̨ na dalsze perspektywy rozwoju, a także na
  pozytywny wynik finansowy Emit enta i jego Grupy.
  Ryzyko związane ze struktura akcjonariatu
  Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, ponad 79% udziału w kapitale oraz w głosach
  Spółki jest w posiadaniu Pana Damiana Puczyńskiego. Istnieje zatem ryzyko, iż przy obecnym
  rozproszeniu akcjonariatu wpływ akcjonariuszy mniejszościowych na podejmowane decyzje będzie
  ograniczony. Należy zauważyć, iż przepisy KSH, jak i przepisy Ustawy o ofercie należycie
  zabezpieczają interesy akcjonariuszy mniejszościowych. Każdemu z akcjonariuszy Emitent a
  obecnemu na W alnym Zgromadzeniu, który głosował przeciwko danej uchwale i zgłosił sprzeciw do
  protokołu lub akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w W alnym Zgromadzeniu
  albo nieobecnemu na W alnym Zgromadzeniu z powodu wadliwego zwołania W alnego Zgromadzenia
  przysługuje prawo zaskarżenia uchwał podjętych niezgodnie z przepisami prawa lub sprzecznych ze
  statutem Emitenta lub z dobrymi obyczajami, To samo uprawnienie przysługuje akcjonariuszom
  nieobecnym na walnym zgromadzeniu w stosunku do uchwał, które zostały podjęte pomimo, iż nie
  były objęte porządkiem obrad W alnego Zgromadzenia.
  Ryzyko czasu (terminu)
  Prowadzone i planowane projekty Grupy Emitenta mogą ulec znaczącym zmianom pod względem
  m.in. zakresu, harmonogramu ich realizacji, niezbędnych koszów ich realizacji, Grupa Emitenta może
  również nie osiągnąć zakładanych celów tych projektów.
  Opóźnienia w realizacji projektu, np. na skutek zmiany pierwotnych założeń projektu powodującej
  obniżenie potencjału rynkowego uzyskanego związku i ograniczenie możliwości jego komercjalizacji
  lub znaczącego wzrostu kosztów prowadzonych badań. W przypadku zaistnienia tego typu zdarzeń
  Grupa Emitenta stanie przed koniecznością zakończenia projektu i nie będzie mogła liczyć na zwrot
  poniesionych nakła dów na prace badawczo -rozwojowe. W szczególności, w przypadku projektów
  zatrzymanych na etapie badań klinicznych, skala utraconych nakładów może okazać się znaczna i


  STOPPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


  37

  spowodować istotny wzrost kosztów, co może negatywnie istotnie wpłynąć na działalność, syt uację
  finansową, wyniki lub perspektywy Grupy Emitenta.
  Ryzyko podpisanych Umów
  Grupa Emitenta może nie wynegocjować satysfakcjonujących warunków umów z partnerami lub może
  w ogóle takich umów nie podpisać Model biznesowy Grupy Emitenta zakłada, że w celu i
  komercjalizacji produktów Grupy Emitenta będą zawierane umowy o współpracy z większymi firmami.
  W przyszłości Grupa Emitenta może nie być w stanie przystąpić do umowy na obecnie zakładanych
  warunkach. Ponadto należy liczyć się z możliwością niedotrzymani a warunków umowy przez Grupę
  Emitenta lub przez drugą stronę. Dodatkowo, potencjalne umowy z większymi firmami mogą być
  asymetryczne pomiędzy stronami (uprzywilejowujące dużych globalnych kontrahentów). Może to m.in.
  wynikać z różnicy w pozycji negocjacyj n ej podmiotów przy zawieraniu tych umów. W rezultacie
  wszystkie powyższe czynniki mogą mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową,
  wyniki lub perspektywy Grupy Emitenta.
  Ryzyko rozwoju projektów
  Grupa Emitenta może w przyszłości nie by ć w stanie zapewnić wystarczających dodatkowych źródeł
  finansowania działalności badawczej i rozwojowej. W związku z działalnością Grupy Emitenta i jej
  rozwojem może okazać się konieczne pozyskanie dodatkowych środków, na przykład poprzez emisję
  akcji lub instrumentów dłużnych, zaciągnięcie kredytów lub pożyczek. Emitent nie może
  zagwarantować, że takie kolejne próby pozyskania finansowania zakończą się powodzeniem. Rozwój
  działalności badawczej i rozwojowej Grupy Emitenta może ulec spowolnieniu, jeśli pozy skiwanie przez
  nią środków finansowych będzie nieskuteczne lub jeśli środki finansowe będą pozyskiwane na
  niekorzystnych warunkach lub okażą się niewystarczające. Ponadto emisja znaczącej liczby akcji w
  przyszłości lub pozyskanie środków finansowych w inny sposób może niekorzystnie wpłynąć na cenę
  rynkową akcji, a także na zdolność Emitenta do uzyskania kapitału w drodze kolejnej emisji akcji.
  W szelkie powyższe czynniki mogą mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową,
  wyniki lub perspe ktywy Grupy Emitenta.
  Ryzyko związane z prowadzeniem projektu współfinansowanego ze środków publicznych
  Projekt spółki z Grupy Emitenta są współfinansowane ze środków publicznych, w tym funduszy UE, a
  naruszenie zasad ich otrzymania oraz rozliczania może s powodować obowiązek ich zwrotu
  W spółfinansowanie projektów Grupy Emitenta ze środków publicznych (głównie Unii Europejskiej),
  wiąże się z rygorystycznym przestrzeganiem umów i przepisów administracyjnoprawnych. Grupa
  Emitenta wykonuje umowy z zachowaniem n ajwyższej staranności, nie można jednak wykluczyć
  ryzyka odmiennej interpretacji zapisów umów przez instytucje wdrażające. Niepozyskanie
  planowanych kolej nych dotacji lub cofnięcie dotychczas przyznanych może spowodować konieczność
  większego zaangażowania kapitału własnego lub dłużnego, co może mieć istotny, negatywny wpływ
  na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy Emitenta.

  Warszawa, 30 maja 2018 r.

  Z A R Z Ą D:

  Damian Puczyński Marek Nowicki
  Prezes Zarządu W iceprezes Zarządu

  STOPPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


  38

  OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH
  NA NEWCONNECT
  Oświadczenie spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w W arszawie („Spółka”) w przedmiocie
  przestrzegania zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31
  października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr
  293/2010 Zarządu Giełdy Papierów W artościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w
  sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
  Lp. Zasada Propozycja
  1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę
  informacyjna, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z
  użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi
  komunikacji zapewn iających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i
  interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak
  najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią
  komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu
  również nowoczesn e metody komunikacji internetowej, umożliwiać
  transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci
  =nternet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie
  internetowej.
  TAK,
  z wyłączeniem
  transmisji obrad
  walnego zgromadzenia z
  wykorzystaniem sieci
  Internet, rejestrowania
  przebiegu obrad i
  upubliczniania go na
  stronie internetowej
  Komentarz:
  Odstępstwo w zakresie częściowego stosowania niniejszej zasady wynika z faktu, że w ocenie Spółki
  istnieje ryzyko zakłócania prawidłowego i terminowego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia
  spowodowane ewentualną możliwością wystąpienia problemów natury technicznej i logistycznej,
  które mogą wynikać ze stosowania powyższego punktu Dobrych Praktyk. Spółka nie wyklucza
  stosowania powyższej zasa dy w przyszłości. Poza opisywanym wyjątkiem Spółka zapewnia swoim
  akcjonariuszom oraz potencjalnym inwestorom przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,
  prowadzoną w sposób rzetelny i terminowy.
  2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacj i niezbędnych
  do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.
  TAK
  3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: TAK
  3.1. Podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa); TAK
  3.2. Opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której
  emitent uzyskuje najwięcej przychodów;
  TAK
  3.3. Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji
  emitenta na tym rynku;
  TAK
  3.4. Życiorysy zawodowe członków organów Spółki; TAK
  3.5. Powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady
  nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z
  akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż
  5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki;
  TAK
  3.6. Dokumenty korporacyjne spółki; TAK
  3.7. Zarys planów strategicznych spółki; TAK
  3.8. Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy,
  wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w
  przypadku, gdy emitent publikuje prognozy);
  TAK
  3.9. Strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy
  oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie;
  TAK
  3.10. Dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za
  relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami;
  TAK
  3.11. (skreślony); -  STOPPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


  39

  3.12. Opublikowane raporty bieżące i okresowe; TAK
  3.13. Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów
  okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i
  analitykami oraz konferencji prasowych;
  TAK
  3.14. =nformacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata
  dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub
  ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem
  terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te
  powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez
  inwestorów decyzji inwestycyjnych;
  TAK
  3.15. (skreślony ); -
  3.16. Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad,
  zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z
  odpowiedziami na zadawane pytania;
  TAK
  3.17. =nformację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia,
  zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem;
  TAK
  3.18. =nformację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach
  zarządzenia przerwy;
  TAK
  3.19. =nformacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o
  świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy,
  adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poc zty
  elektronicznej Doradcy.
  TAK
  3.20. =nformację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji
  emitenta;
  TAK
  3.21. Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w
  ciągu ostatnich 12 miesięcy;
  TAK
  3.22. (skreślony ); -
  =nformacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane
  w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent
  powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie
  internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotny ch informacji
  lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie
  internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona
  niezwłocznie.
  TAK
  4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru
  emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe
  powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w
  jednym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami
  obowiązującymi emitenta.
  TAK
  5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze s zczególnym
  uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu
  Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać
  indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się
  na stronie www.gpwinfostrefa.pl.
  TAK
  6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami
  Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego
  wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna
  wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakt z Autoryzowanym Doradcą.
  TAK
  7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta
  ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę
  swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie
  Autoryzowanego Doradcę.
  TAK
  8. Emitent powinien zapewnić A utoryzowanemu Doradcy dostęp do
  wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania
  TAK


  STOPPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


  40

  obowiązków Autoryzowanego Doradcy.
  9.1. Emitent przekazuje w raporcie rocznym informację na temat łącznej
  wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej.
  TAK
  9.2. Emitent przekazuje w raporcie rocznym informację na temat
  wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z
  tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.
  NIE
  Komentarz:
  Ze względu na konieczność zachowania poufności umowy zawartej z Autoryzowanym Doradcą,
  Spółka nie planuje publikacji wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy w ramach
  przygotowywanych raportów rocznych. W opinii Zarządu Spółki przekazanie tych informacji nie ma
  istotnego wpływu na decy zje podejmowane przez potencjalnych inwestorów. Spółka nie planuje
  stosowania niniejszej zasady Dobrych Praktyk.
  10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach
  walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie
  merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego
  zgromadzenia.
  TAK
  11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego
  Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z
  inwestorami, analitykami i mediami.
  TAK
  12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru
  powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub
  zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem
  ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym po djęcie decyzji
  inwestycyjnej.
  TAK
  13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie
  niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi
  określone zdarzenia korporacyjne, a datami, w których ustalane są
  prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
  TAK
  13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitent od akcjonariusza
  posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej
  połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego
  nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399
  § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje
  czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i
  przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie
  równi eż w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy
  do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art.
  400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
  TAK
  14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy
  powinny być tak usta lone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był
  możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni
  roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami
  wymaga szczegółowego uzasadnienia.
  TAK
  15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
  warunkowej może zawierć tylko takie warunki, których ewentualne
  ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.
  TAK
  16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia
  miesiąca. Raport miesięczny powi nien zawierać co najmniej:
  • informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w
  otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą
  mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz
  wyników finansowych emitenta,
  • zestawienie wszystkich i nformacji opublikowanych przez
  emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym
  raportem,
  NIE


  STOPPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


  41

  • informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka
  realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym
  raportem,
  • kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć
  miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są
  istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w
  szczególności daty publikacji raportów okresowych,
  planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji,
  spotkań z inwesto rami lub analitykami, oraz oczekiwany termin
  publikacji raportu analitycznego.
  Komentarz:
  W opinii Zarządu Spółki, biorąc pod uwagę zbieżność informacji zawartych w raportach
  miesięcznych z informacjami przekazywanymi za pośrednictwem raportów bieżących i okresowych
  sporządzanymi zgodnie z zapisami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, regularnie
  publikowane raporty bieżące i okresowe zapewniają zarówno znaczącym jak i drobnym
  akcjonariuszom, a także potencjalnym inwestorom zapoznanie się ze wszystkimi najważniejszymi
  wydarzeniami i informacjami dotyczącymi Spółki. Ponadto, zdaniem Zarządu Spółki informacje
  przekazywane w ramach raportów miesięcznych nie mają istotnego wpływu na decyzje
  podejmowane przez potencjalnych inwestorów. W przypadku otrzymania odmiennych opinii od
  akcjonariuszy lub potencjalnych inwestorów, Zarząd Spółki rozważy stosowanie niniejszej zasady w
  przyszłości.
  16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego
  określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu A lternatywnego Systemu
  Obrotu („=nformacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
  systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie
  opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących
  na rynku NewConnect, informac ję wyjaśniającą zaistniałą sytuację.
  TAK
  17. (skreślony); -

  STOPOINT S.A.
  Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


  42

  OPINIA ORAZ RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO SPÓŁKI STOPPOINT S.A.
  Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego
  sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stoppoint S.A. stan owią Załącznik nr 1 (opinia) do
  niniejszego raportu rocznego.  STOPOINT S.A.
  Raport roczny za 201 7 r.


  43

  OŚWIADCZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI STOPPOINT S.A.

  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI STOPPOINT S.A.
  Zarząd spółki STOPPO=NT S.A. na podstawie §5 ust. 6.1. pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu
  Alternatywnego Systemu Obrotu "=nformacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
  systemie obrotu na rynku NewConnect" oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy roczne
  skonsolid owane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z
  przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że
  odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj ę majątkową i finansow ą Grupy
  Kapitałowej Stoppoint S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Grupy
  Kapitałowej E mitenta zawiera prawd ziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej Emitenta , w tym opis
  podstawowych zagrożeń i ryzyk.


  Damian Puczyński Marek Nowicki
  Prezes Zarządu W iceprezes Zarządu
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI STOPPOINT S.A.

  Zarząd spółki STOPPOINT S.A. na podstawie §5 ust. 6.1. pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu
  Alternatywnego Systemu Obrotu "=nformacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
  systemie obrotu na rynku NewConnect" oświadcza o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
  przeprowadza jącej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z
  przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej i wsk azuje, że firma
  audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
  bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego zgod nie z obowiązującymi przepisami , standardami wykonywania zawodu i zasadami
  etyki zawodowej.


  Damian Puczyński Marek Nowicki
  Prezes Zarządu W iceprezes Zarządu
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce Produkty Klasztorne
2018-02-14 16:15:28
Jan Kulczyk
Spółka z perspektywami i przyszłością. Polecam całym sercem!
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor