Raport.

PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (2/2021) Szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za IV kwartał 2020 r.oraz za cały 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Private Equity Managers S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za IV kwartał 2020 r. oraz za cały 2020 r. wraz z danymi porównawczymi za 2019 r. oraz poszczególne kwartały 2020 r.
Wartości prezentowane dla IV kwartału 2020 r. oraz całego 2020 r. stanowią szacunki sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy Zarządu Spółki i mają charakter wstępny. Ostateczne wyniki Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za przedmiotowe okresy zostaną opublikowane we właściwych raportach okresowych, w terminach wynikających z przepisów prawa oraz kalendarza publikacji raportów okresowych w 2021 r., który zostanie opublikowany przez Spółkę, i mogą różnić się, w ograniczonym stopniu, od prezentowanych w niniejszym raporcie szacunkowych wyników finansowych.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PE M za IV kwartał 2020 r.
  oraz za cały 2020 r.
  *Wartości prezentowane dla IVkwartału 2020 r.oraz całego 2020 r.stanowią szacunki sporządzone napodstawie aktualnej wiedzy Zarządu Spółki imają charakter wstępny .Ostateczne wyniki Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki zaprzedmiotowe okresy zostaną opublikowane we właściwych raportach okresowych, wterminach wynikających zprzepisów prawa oraz kalendarza publikacji raportów okresowych w2021 r.,który zostanie opublikowany przez Spółkę, imogą różnić się, wograniczonym stopniu, odprezentowanych wniniejszym raporcie szacunkowych wyników finansowych .
  NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA BIZNESOWE, KTÓRE WPŁYNĘŁY NA
  WYNIKI PEM W 2020 (w szczególności wyniki Q4)
  ✓ Dodatnia stopa zwrotu brutto w TV w Q42020 na poziomie 2,07 %
  spowodowała naliczenie pełnej stałej opłaty za zarządzanie w TV
  (5M PLN vs 1,2M PLN wpoprzednich kwartałach 2020 .
  ✓ W ramach wyceny TV na 31 .12 .2020 ujęta została wycena Answear
  po cenie zPRE IPO (25 PLN ).
  ✓ W ramach wyceny EV na 31 .12 .2020 ujęta została wycena ATM po
  cenie wynikającej z transakcji sprzedaży aktywa w grudniu w
  wysokości 489 ,2M PLN .
  ✓ Wysokie wyceny aktywów EV na 31 .12 .2020 przyczyniły się do
  wygenerowania w EV w Q4 stopy zwrotu brutto na poziomie
  11 ,86 %,co spowodowało „włączenie” się opłaty zmiennej za
  zarządzanie EV wwysokości 20 ,2M PLN .
  12 M’ 20 vs 12 M’19–OPIS GŁÓWNYCH ZMIAN
  ✓ Przychody ztyt .zarządzania wzrosły w o4,1mln PLN głównie ze
  względu na wyższą opłatę zmienną wygenerowaną w EV (20 ,7M
  PLN w 2020 w relacji do 11 ,1M w 2019 ), co zostało
  skompensowane spadkiem opłaty stałej w TV spowodowanym
  zmianą statutową ibrakiem pobierania stałej opłaty za zarządzanie
  za te kwartały, w których stopa zwrotu TV była ujemna –czyli
  wszystkie od Q32019 do Q32020 .
  ✓ Koszty operacyjne łącznie wzrosły o 1,8M PLN , co było
  spowodowane łącznym efektem :
  •wzrostu kosztów carry (wynagrodzenia zmienne kadry
  inwestycyjnej) ookoło 10 ,2M PLN wwyniku wzrostu wycen spółek
  portfelowych (przede wszystkim ATM, Morele, IAI),
  •spadku kosztów wynagrodzeń (o 1,5M PLN )oraz usług obcych (o
  5,3M PLN ) w związku z oszczędnościami kosztowymi
  zainicjowanymi przez zarząd PEM wroku 2020 .
  ✓ Zmiana kapitałów własnych (NAV) o 9,2M PLN wynika z
  wypracowanego wyniku netto 11 ,2M PLN, skompensowanego przez
  zmniejszenie kapitału o2M PLN wwyniku reklasyfikacji Carry fee za
  historyczne wyjście zinwestycji WP .PL zkapitału na zobowiązanie w
  zw .zmodyfikacją programu motywacyjnego zwynagrodzenia w
  akcjach na wynagrodzenie rozliczone wformie pieniężnej .
  ✓ Efektywne obciążenie podatkiem na poziomie 22 %. tys. PLN 2019 1Q 2020 2Q 2020 3Q 2020 4Q 2020E* 2020E* Zmiana
  y/y
  Przychody z tytułu zarządzania 50 157 7 882 7 393 7 418 31 565 54 258 4 101
  Przychody stałe z zarządzania 38 321 7 430 7 393 7 418 11 322 33 563 (4 758)
  Subfundusz MCI.TechVentures 1.0. 14 391 1 263 1 167 1 173 4 975 8 578 (5 813)
  Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. 18 349 4 762 4 836 5 042 5 136 19 776 1 427
  MCI.CreditVentures 2.0 FIZ 2 986 738 701 658 665 2 762 (224)
  Internet Ventures FIZ 2 595 667 689 545 546 2 447 (148)
  Przychody zmienne z zarządzania 11 836 452 - - 20 243 20 695 8 859
  Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. 11 115 452 - - 20 243 20 695 9 580
  MCI.CreditVentures 2.0 FIZ 721 - - - - - (721)
  Koszty działalności podstawowej (4 642) (466) (203) (3 808) (628) (5 105) (463)
  Opłaty dystrybucyjne (3 246) (71) (44) (46) 1 017 856 4 102
  Świadczenia dodatkowe dla uczestników (355) (26) (14) (3 631) (1 514) (5 185) (4 830)
  Pozostałe (1 041) (369) (145) (131) (131) (776) 265
  Zysk z działalności podstawowej 45 515 7 416 7 190 3 610 30 937 49 153 3 638
  Koszty ogólnego zarządu (30 938) (6 581) (7 710) (1 463) (17 014) (32 768) (1 830)
  Usługi obce (9 389) (976) (923) (656) (1 530) (4 085) 5 304
  Wynagrodzenia (13 863) (3 012) (2 588) (1 921) (4 799) (12 320) 1 543
  Carry Fee (4 065) (2 011) (3 645) 1 590 (10 211) (14 277) (10 212)
  Pozostałe (3 621) (582) (554) (476) (475) (2 087) 1 535
  Po zo s ta łe p rzych o d y/ko s zty o p e ra cyjn e 180 101 67 (49) (300) (181) (361)
  Zysk z działalności operacyjnej 14 757 936 (453) 2 098 13 623 16 204 1 447
  Ko s zty fi n a n s o we n e tto (2 305) (512) (476) (408) (377) (1 773) 532
  Zysk przed opodatkowaniem 12 452 424 (929) 1 690 13 246 14 431 1 979
  Po d a te k d o ch o d o wy (2 626) (224) 339 (450) (2 901) (3 236) (610)
  Zysk/strata netto 9 826 200 (590) 1 240 10 345 11 195 1 369
  NAV 51 282 60 439
  l i czb a a kcji PEM 3 423 769 3 423 769
  NAV/S (PLN) 14,98 17,65


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Private Equity Managers SA
ISIN:PLPREQM00011
NIP:5252493938
EKD: 64.2 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa
Telefon:+48 22 3548353
www:www.privateequitymanagers.pl
Kalendarium raportów
2021-04-21Raport roczny
2021-05-09Raport za I kwartał
2021-09-01Raport półroczny
2021-11-14Raport za III kwartał
2021-04-22Raport roczny
2021-05-10Raport za I kwartał
2021-09-02Raport półroczny
2021-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PRIVATE EQUITY MAN...
2021-03-07 08-03-36
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649