Raport.

PRIME MINERALS SA (23/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Prime Minerals S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Emitent" lub "Spółka"), informuje, że w dniu 9 października 2019 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podczas którego podjęta została uchwała w przedmiocie powołania Pana Krzysztofa Szymańskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
W związku z powyższym jako załącznik do niniejszego raportu przekazuje się formularz osobowy Pana Krzysztofa Szymańskiego obejmujący informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Pan Krzy sztof Szymański – Członek Rady Nadzorczej Prime Minerals S.A.
  1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu
  kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
  Krzysztof Szymański , Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji – 30.06.2020 roku
  2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
  Krzysztof Szymański jest absolwe ntem Wydziału Ekonomii oraz Wydziału Administracji
  Państwowej i Służb Zagranicznych w PWSBiA w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie
  na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Public
  Relations przy Polskiej Akademii Nauk i Wydziale Dziennikarstwa UW. Od 18 lat zajmuje się
  komunikacją społeczną, specjalizując się w zarządzaniu konfliktem społecznym oraz
  mediacjami. Autor i koordynator wdrożeń procedur oraz zasad komunikacji wewnętrznej
  i komunikacji kryzysowej, a także proc edur w zakresie zarządzania marką organizacji zarówno
  wobec otoczenia społecznego jak i medialnego.
  W latach 2002 -2006 był członkiem Kolegium Zarządu P.P. „Porty Lotnicze”, kierując Biurem
  Public Relations odpowiedzialnym za zarządzanie wizerunkiem podmio tów wchodzących
  w skład PPL, w tym Lotniska Chopina w Warszawie oraz Agencji Ruchu Lotniczego. Od 2006
  roku doradza przedsiębiorstwom, których działalność znaczącą wpływa na środowisko
  (inwestycje liniowe, zakłady przetwarzania, etc.) w zakresie zarządzani a ich wizerunkiem oraz
  komunikacją ze społecznościami lokalnymi. W latach 2012 - 2014 roku koordynował proces
  komunikacyjny debiutu Elemental Holding na rynku New Connect a następnie emisji pierwszej
  oferty publicznej spółki w ramach przejścia na rynek reg ulowany Giełdy Papierów
  Wartościowych w Warszawie. Równolegle, w roku 2010 wrócił do struktur PPL jako główny
  specjalista ds. komunikacji kryzysowej, skąd w roku 2014 przeszedł na Politechnikę
  Warszawską, na stanowisko rzecznika prasowego. Od 2015 związany z Agencją Promocji
  Inwestycji jako rzecznik prasowy, główny specjalista ds. komunikacji społecznej oraz mediator
  społeczny.
  3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma
  istotne znaczenie dla Em itenta:
  Pan Krzysztof Szymański nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć
  istotne znaczenie dla Emitenta.
  4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech
  lat, dana osoba była członkiem organów z arządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem,
  ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
  Członek Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. – nadal.
  5) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym
  wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa
  określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obro cie instrumentami finansowymi („Ustawa
  o obrocie”), ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa
  o ofercie”) lub ustawie z dn ia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych („Ustawa o giełdach”),
  albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie,


  czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek orga nów
  zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
  W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Szymański nie został skazany prawomocnym
  wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
  ani za przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub Ustawie o giełdach,
  ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, nie otrzymał
  sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach
  prawa handlowego.
  6) szc zegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji,
  w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła
  funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
  W o kresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu
  komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Krzysztof Szymański
  pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
  7) informacja, czy da na osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku
  do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo
  członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej os oby
  prawnej:
  Pan Krzysztof Szymański nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku
  do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani
  członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkure ncyjnej osoby
  prawnej.
  8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
  na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowy:
  Pan Krzysztof Szymański nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnyc h, prowadzonym
  na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Prime Minerals SA
ISIN:PLCRTCP00010
NIP:8971743506
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. R. Traugutta 42A 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon:+48 71 7809280
www:www.prime-minerals.com
Komentarze o spółce PRIME MINERALS
2020-02-24 18-02-17
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649