Raport.

PRIME MINERALS SA (22/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Minerals S.A. w dniu 9 października 2019 roku

Zarząd Prime Minerals S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 9 października 2019 roku. Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zarząd Emitenta informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wobec którejkolwiek z podjętych uchwał.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1

  Uchwała nr 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 9 października 2019 roku

  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek :andlowych Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Prime Minerals S.A. (dalej „Spółka”) postanawia, co następuje:
  § 1.
  Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrana Pani
  Agata Jarska.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Po przeprowadzeniu głosowania Pan Paweł Harski stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało
  udział 306 467 akcji, z których oddano 306 467 ważnych głosów, co stanowi 5,105 %
  kapitału zakładowego Spółki, „za” uch wałą oddano 306 467 głosów, głosów „przeciw” i
  „wstrzymujących się” głosów nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
  Sprzeciwów nie zgłoszono.
  Uchwała nr 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisk u Mazowieckim
  z dnia 9 października 2019 roku

  w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  postanawia odstąpić od wyboru do Komisji Skrutacyjnej.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało
  udział 306 467 akcji, z których oddano 306 467 ważnych głosów, co stanowi 5,105 %
  kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 306 467 głosów, głosów „przeciw”
  uchwale oraz „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta
  jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.


  2

  Uchwała nr 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisk u Mazowieckim
  z dnia 9 października 2019 roku

  w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wa lnego Zgromadzenia oraz jego
  zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
  5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się
  31 grudnia 2018 ro ku,
  b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku
  obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
  c) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia
  2018 roku,
  d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok
  obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  e) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy
  kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  f) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia
  2018 roku.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący
  się 31 grudn ia 2018 roku,
  b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
  kończącym się 31 grudnia 2018 roku,


  3

  c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w
  roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku
  d) za twierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się
  31 grudnia 2018 roku,
  e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  f) pokrycia straty Spółki za r ok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku
  g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
  obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
  h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
  nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.
  i) powołania członka Rady Nadzorczej,
  j) zatwierdzenia Członka Rady Nadzorczej wybranego przez Radę Nadzorczą,
  8. Wolne głosy i wnioski;
  9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało
  udział 306 467 akcji, z których oddano 306 467 ważnych głosów, co stanowi 5,105 %
  kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 306 467 głosów, głosów „przeciw”
  uchwale oraz „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta
  jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.

  Uchwała nr 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzib ą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 9 października 2019 roku

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy
  kończący się 31 grudnia 2018 roku
  § 1.


  4

  Działając na podstawie art. 39 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu
  sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia zatwierdzić
  sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało
  udział 306 467 akcji, z których oddano 306 467 ważnych głosów, co stanowi 5,105 %
  kapitału zakładowego Spółki, „za ” uchwałą oddano 306 467 głosów, głosów „przeciw”
  uchwale oraz „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta
  jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.
  Uchwała nr 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 9 października 2019 roku

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
  obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku
  § 1.
  Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 39 5 § 2 pkt. 1) Kodeksu spół ek handlowych, po
  rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się
  31 grudnia 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”)
  postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w r oku obrotowym
  kończącym się 31 grudnia 2018 roku.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało
  udział 306 467 akcji, z których oddano 306 467 ważnych głosów, co stanowi 5,105 %
  kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 306 467 głosów, głosów „przeciw”
  uchwale oraz „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta
  jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.
  5

  Uchwała nr 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 9 października 2019 roku

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
  w roku obrotowym kończącym się 31 grudn ia 2018 roku
  § 1.
  Działając na podstawie art. 393 pkt. 1), art. 39 5 § 2 pkt. 1) oraz art. 39 5 § 5 Kodeksu spółek
  handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
  w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności
  Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Po prz eprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało
  udział 306 467 akcji, z których oddano 306 467 ważnych głosów, co stanowi 5,105 %
  kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 306 467 głosów, głosów „przeciw”
  uchwale oraz „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta
  jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.
  Uchwała nr 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 9 października 2019 roku

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący
  się 31 grudnia 2018 roku
  § 1.
  Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 39 5 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po
  rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia
  2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia
  zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018
  roku obejmujące:
  − wprowadzenie do sprawozdania fi nansowego,
  − bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i
  pasywów wykazuje sumę 2 5 622 515,42 zł,


  6

  − rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018
  roku wykazujący stratę netto w kwocie 110 971 942,66 zł,
  − zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31
  grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę
  110 971 942,66 zł,
  − rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 ro ku do 31
  grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
  1 976 629, 59 zł,
  − kalkulację podatku dochodowego,
  − dodatkowe informacje i objaśnienia.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Po przeprowadzeniu głosowania P rzewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało
  udział 306 467 akcji, z których oddano 306 467 ważnych głosów, co stanowi 5,105 %
  kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 306 467 głosów, głosów „przeciw”
  uchwale oraz „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta
  jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.

  Uchwała nr 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 9 października 2019 roku

  w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku
  § 1.
  Działając na podstawie art. 393 pkt. 1), art. 39 5 § 2 pkt. 1) i art. 39 5 § 5 Kodeksu spółek
  handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, Zwyczajne Walne
  Zg romadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia zatwierdzić skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia
  2018 roku obejmujące:
  − wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok
  − skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Prime Minerals S.A. na dzień 31 grudnia
  2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39 300 387,77 zł


  7

  − skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Prime Minerals S.A. za
  okres od 1 sty cznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w
  kwocie 90 491 597,21 zł,
  − skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Prime
  Minerals S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący
  zmniejszeni e stanu środków pieniężnych o kwotę 2 455 828,92 zł
  − skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Prime
  Minerals S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące
  zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 90 488 292,41 zł,
  − dodatkowe informacje i objaśnienia .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało
  udział 306 467 akcji, z których oddano 306 467 ważnych głosów, co s tanowi 5,105 %
  kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 306 467 głosów, głosów „przeciw”
  uchwale oraz „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta
  jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono .

  Uchwała nr 9
  Zwyczajnego Walnego Zgroma dzenia
  Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 9 października 2019 roku

  w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku
  Działając na podstawie art. 39 5 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handl owych oraz na wniosek
  Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia,
  co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki w wysokości
  110 971 942,66 zł powstała w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku zostanie
  pokryta z zysków z przyszłych okresów.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęci a.  8

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało
  udział 306 467 akcji, z których oddano 306 467 ważnych głosów, co stanowi 5,105 %
  kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 306 467 głosów, głosów „przeci w”
  uchwale oraz „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta
  jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.
  Uchwała nr 10
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 9 października 2019 roku

  w sprawie: udzielenia panu Pawłowi Lisowi absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31
  grudnia 2018 roku

  Działając na podstawie art. 39 5 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlo wych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Lisowi absolutorium z
  wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia prz ez niego
  funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało
  udział 306 467 akcji, z których oddano 306 467 ważnych głosów, co stanowi 5,105 %
  zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 306 467 głosów, głosów „przeciw” uchwale or az
  „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów
  nie zgłoszono.
  Uchwała nr 11
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 9 października 2019 roku

  w s prawie: udzielenia panu Marcinowi Kozakowi absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31
  grudnia 2018 roku  9

  Działając na podstawie art. 39 5 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Kozakowi absolutorium z
  wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego
  funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało
  udział 306 467 akcji, z których oddano 306 467 ważnych głosów, co stanowi 5,105 %
  zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 306 467 głosów, głosów „przeciw” uchwale oraz
  „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów
  nie zgłoszono.
  Uchwała nr 12
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 9 października 2019 r.

  w sprawie: udzielenia panu Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym
  się 31 grudnia 2018 roku
  Działając na podstawie art. 39 5 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Harskiemu absolutorium z
  wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia
  przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało
  udział 306 467 akcji, z których oddano 306 467 ważnych głosów, co stanowi 5,105 %
  zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 306 467 głosów, głosów „przeciw” uchwale oraz
  „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów
  nie zgłoszono.


  10

  Uchwała nr 13
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Ma zowieckim
  z dnia 9 października 2019 r.

  w sprawie: udzielenia pani Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią
  obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym
  się 31 grudnia 2018 roku

  Działając na podstawie art. 39 5 § 2 pkt . 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Agacie Harskiej absolutorium z wykonania
  przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorcz ej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w
  roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało
  udział 306 467 akcji, z których oddano 306 467 ważnych głosów, co stanowi 5,105 %
  zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 306 467 głosów, głosów „przeciw” uchwale oraz
  „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów
  nie zgłoszon o.

  Uchwała nr 14
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisk Mazowiecki
  z dnia 9 października 2019 r.

  w sprawie: udzielenia panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez
  niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
  kończącym się 31 grudnia 2018 roku

  Działając na podstawie art. 39 5 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:
  § 1.


  11

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Harosławowi Michalikowi absolutorium z
  wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia
  przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało
  udział 306 467 akcji, z których oddano 306 467 ważnych głosów, co stanowi 5,105 %
  zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 306 467 głosów , głosów „przeciw” uchwale oraz
  „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów
  nie zgłoszono.
  Uchwała nr 1 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 9 października 2019 r.

  w sprawie: udzielenia panu Markowi Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym
  się 31 grudnia 2018 roku
  Działając na podstawie art. 39 5 § 2 pkt. 3) Kodeksu spó łek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Piosikowi absolutorium z
  wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia
  przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało
  udział 306 467 akcji, z których oddano 306 467 ważnych głosów, co stanowi 5,105 %
  zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 306 467 głosów, głosów „przeciw” uchwale oraz
  „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów
  nie zgłoszono.

  Uchwa ła nr 16
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim


  12

  z dnia 9 października 2019 r.

  w sprawie: udzielenia panu Krzysztofowi Majcherowi absolutorium z wykonania przez
  niego obowiązków Członka Rady Nad zorczej Spółki w roku obrotowym
  kończącym się 31 grudnia 2018 roku
  Działając na podstawie art. 39 5 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzen ie Spółki udziela panu Krzysztofowi Majcherowi absolutorium
  z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia
  przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało
  udział 306 467 akcji, z których oddano 306 467 ważnych głosów, co stanowi 5,105 %
  zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 306 467 głosów, głosów „przec iw” uchwale oraz
  „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów
  nie zgłoszono.
  Uchwała nr 17
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 9 października 2019 r.

  w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 38 5 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) po stanawia, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Krzysztofa Szymańskiego w skład
  Rady Nadzorczej.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało
  udział 306 467 akcji, z których oddano 306 467 ważnych głosów, co stanowi 5,105 %


  13

  zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 306 467 głosów, głosów „przeciw” uchwale oraz
  „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogło śnie. Sprzeciwów
  nie zgłoszono.
  Uchwała nr 18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 9 października 2019 r.

  w sprawie: zatwierdzenia Członka Rady Nadzorczej wybranego przez Radę Nadzorczą
  Działając na podstawie art. 38 5 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:
  § 1.
  Działając na podstawie § 16 us t. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza
  wybór Pana Rafała Sławomira Szalca na Członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonany przez
  Radę Nadzorczą Spółki w dniu 19 stycznia 2019 r.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Po przepro wadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało
  udział 306 467 akcji, z których oddano 306 467 ważnych głosów, co stanowi 5,105 %
  zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 306 467 głosów, głosów „przeciw” uchwale oraz
  „wstrzy mujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów
  nie zgłoszono.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Prime Minerals SA
ISIN:PLCRTCP00010
NIP:8971743506
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. R. Traugutta 42A 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon:+48 71 7809280
www:www.prime-minerals.com
Komentarze o spółce PRIME MINERALS
2020-02-24 18-02-26
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649