Raport.

PRIME MINERALS SA (10/2018) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki Prime Minerals S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  GRUPA KAPITAŁOWA PRIME MINERALS S.A.
  II KWARTAŁ 201 8 ROKU

  SKONSOLIDOWAN Y
  RAPORT KWARTALN Y


  Grodzisk Mazowiecki, 14 sierpnia 201 8 r.
  RAPORT KWARTALNY GRUPA KAPITAŁOWA PRIME MINERALS S.A. Strona | 2

  Szanowni Państwo,

  Przekazujemy na Państwa ręce skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Prime Minerals S.A. za
  II kwartał 201 8 roku wraz z danymi jednostkowymi spółki dominującej – Prime Minerals S.A.

  Raport Grupy Kapitałowej Prime Minerals S.A. prezentuje następujące dane :
   Spółki dominującej Prime Minerals S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim,
   spółki zależnej WGM 1 Sp. z o. o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim,
   spółki zależnej PT Bintang Sinar Perkasa z siedzibą w Indonezji,
   spółki zależnej International Prime Metals Pte. Ltd z siedzibą w Singapurze.

  W II kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa w projekcie indonezyjskim skupiła się na kwestiach
  administracyjnych i licencyjnych . Determinacja zespołu pozwoliła na zakończenie procedur i otrzymanie
  dwóch zasadniczych licencji , tj. pozwolenia leśnego oraz specjalnego pozwolenia portowego. Pierwsze
  z nich pozwala nam na wycinkę części objętego ochroną obszaru leśnego, co jest konieczne dla
  wybudowania odkrywki. Drugie pozwolenie pozwala na pełne operowanie wybudowanym portem.
  Otrzymanie kolejnych licencji pozwala na płynne przejście do kolejnych etapów realizowanych przez
  nas projektów.

  W raportowanym okresie k ontynuowana była działalność handlowa w zakresie obrotu surowcami i
  metalami . Wahania cen surowców spowodowały zmniej szenie ogólnego popytu na oferowane towary,
  w konsekwencji czego przychody Grupy w samym II kw. 2018 r. były nieznaczenie niższe od
  odnotowanych w II kw. 2017 r. Należy przy tym jednak zaznaczyć, że skonsolidowane przychody naszej
  Grupy w pierwszym półrocz u br. przekroczyły 30 mln złotych , co jest wynikiem znaczenie lepszym od
  analogicznego okresu w roku poprzednim, a poprawie uległa również sytuacja Grupy w zakresie jej
  wyniku netto.

  Zespół Grupy Kapitałowej nie ustaje w trudach realizacji ambitn ych projektów .

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się pełną treścią niniejszego raportu.

  Z poważaniem ,
  Paweł Lis , Marcin Kozak
  Zarząd Prime Minerals S.A.

  RAPORT KWARTALNY GRUPA KAPITAŁOWA PRIME MINERALS S.A. Strona | 3


  S P I S TR E Ś C I


  1. PODSTAWOWE INFORMACJE ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 4
  2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
  EMITENTA ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 5
  3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ................................ ..... 8
  4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE
  O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI ................................ ................................ .. 12
  5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE,
  KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ,
  W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJACYCH WPŁYW NA O SIAGNIĘTE WYNIKI .... 22
  6. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
  - STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW
  NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM . 23
  7. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH
  MOWA W § 10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ
  I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI ................................ ................................ .... 23
  8. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU
  PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ
  INNO WACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI ....................... 23
  9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJACYCH
  KONSOLIDACJI ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 23
  10. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH
  SP RAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ 25
  11. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY
  POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM
  ZGROMADZENIU ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 25
  12. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA
  PEŁNE ETATY ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 26

  RAPORT KWARTALNY GRUPA KAPITAŁOWA PRIME MINERALS S.A. Strona | 4

  1. PODSTAWOWE INFORMACJE

  Prime Minerals S.A. (zwana dalej „Prime Minerals” lub „Spółką”) powstała na skutek przekształcenia spółki Certus
  Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000309149) w spółkę akcyjną, które dokonane zostało w
  2012 roku. W 201 5 roku została zmieniona siedziba Spółki, kt óra obecnie mieści się w Grodzisku Mazowieckim
  przy ulicy R. Traugutta 42A . Dnia 3 grudnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  dokonało zmiany nazwy Spółki z Certus Capital S.A. na Prime Minerals S.A ., a w dniu 5 marca 2015 roku zmiana
  nazwy Spółki została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Obecnie , Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St.
  Warszawy w Warszawie, XIII Wydział KRS pod numerem 0000426498.

  Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

  Do 2014 roku p rzedmiotem działalności Prime Minerals S.A . było świadczenie usług mających na celu
  kompleksową obsługę transakcji na rynku kapitałowym , pozyskiwanie kapitału dla firm oraz dokonywanie
  inwestycji własnych. W drugiej połowie 2014 roku Spółka ograniczyła działalność usługową, a Zarząd Emitenta
  rozpoczął opracow yw anie nowej strategii Spółki.

  Od maja 2015 roku Spółka realizuje now ą strategi ę, polegając ą na rozwijaniu grupy kapitałowej zarządzającej
  aktywami w obszarze wy dobycia i przetwarzani a surowców naturalnych. Obecnie poprzez podmiot zależny
  realizowany jest projekt budowy odkrywkowej kopalni rudy niklu oraz wapienia na indonezyjskiej wyspie
  Sulawesi.

  Od maja 2017 r. Grupa Kapitałowa Prime Minerals S.A. podjęła równ ież działalność handlową poprzez Spółkę
  zależną z siedzibą w Singapurze.

  Podstawowe dane o Emitencie
  Firma: PRIME MINERALS Spółka Akcyjna
  Forma prawna: Spółka Akcyjna
  Kraj: Polska
  Siedziba: Grodzisk Mazowiecki
  Adres: ul. R. Traugutta 42A , 05 -825 Grodzisk Mazowiecki
  Telefon: + 48 (22) 354 67 18
  Faks: + 48 (22) 354 67 19
  Adres poczty elektronicznej: [email protected] -minerals.com
  Adres strony internetowej: www.prime -minerals.com
  NIP: 897 -174 -35 -06
  REGON: 020739787
  KRS: 0000426498
  Źródło: Emitent


  RAPORT KWARTALNY GRUPA KAPITAŁOWA PRIME MINERALS S.A. Strona | 5

  2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA


  Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Emitenta
  Wyszczególnienie Na dzień
  30.06.2018 r. (w zł)
  Na dzień
  30.06.2017 r. (w zł)
  A. AKTYWA TRWAŁE 137 380 372,00 143 506 385,02
  I. Wartości niematerialne i prawne 128 286 215,64 135 869 227,64
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 8 907 887,15 7 393 283,82
  III. Wartość firmy 8 069,07 8 069,07
  IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  V. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 178 200,14 235 804,49
  B. AKTYWA OBROTOWE 16 878 247,62 11 433 901,66
  I. Zapasy 12 522 030,09 1 382 845,57
  II. Należności krótkoterminowe 699 088,00 2 670 877,24
  III. Inwestycje krótkoterminowe 3 634 589,69 7 363 792,95
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22 539,84 16 385,90
  C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY 0,00 0,00
  D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00
  AKTYWA RAZEM 154 258 619,62 154 940 286,68

  Wyszczególnienie Na dzień
  30.06.2018 r. (w zł)
  Na dzień
  30.06.2017 r. (w zł)
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 112 785 819,28 121 166 284,95
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 600 328,30 555 328,30
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 140 443 574,59 140 443 574,59
  - nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad
  wartością nominalną udziałów (akcji) 139 777 612,43 139 777 612,43
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00
  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 45 000,00
  - tworzone zgodnie z umową/statutem spółki 0,00 0,00
  V. Kapitał z różnic kursowych 804 531,12 323 082,61
  VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych -26 187 990,81 -13 763 215,29
  VII. Zysk (strata) netto -2 874 623,92 -6 437 485,26
  VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00
  B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI 29 941 132,97 32 558 898,74
  RAPORT KWARTALNY GRUPA KAPITAŁOWA PRIME MINERALS S.A. Strona | 6

  C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 11 531 667,37 1 215 102,99
  I. Rezerwy na zobowiązania 296 416,97 306 065,76
  II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 38 500,00
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 11 235 250,40 870 537,23
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  PASYWA RAZEM 154 258 619,62 154 940 286,68

  Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta
  Wyszczególnienie
  Za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. (w zł)
  Za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. (w zł)
  Za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. (w zł)
  Za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. (w zł)
  A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym: 10 175 139,76 11 605 991,76 30 329 283,90 11 605 991,76
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 94 655,00 0,00 94 655,00
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. " - ") 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Koszt wytworz. produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10 175 139,76 11 511 336,76 30 329 283,90 11 511 336,76
  B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 12 928 606,18 14 201 879,96 35 505 750,74 17 035 739,01
  I. Amortyzacja 1 932 428,28 1 903 244,47 3 856 361,23 3 855 803,24
  II. Zużycie materiałów i energii 14 324,23 4 938,27 19 016,80 9 381,68
  III. Usługi obce 467 498,76 207 692,56 908 941,66 525 680,20
  IV. Podatki i opłaty 70 036,89 126 910,53 104 770,40 240 522,00
  V. Wynagrodzenia 118 844,61 278 443,01 255 990,96 499 253,78
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 23 715,73 26 620,64 46 859,64 26 899,88
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 96 180,40 161 598,90 167 211,36 385 766,65
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10 205 577,28 11 492 431,58 30 146 598,69 11 492 431,58
  C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A -B) -2 753 466,42 -2 595 888,20 -5 176 466,84 -5 429 747,25
  D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 0,05 16 794,22 0,05 16 794,22
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne przychody operacyjne 0,05 16 794,22 0,05 16 794,22
  E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 6 569,09 5 092,87 6 569,09 5 093,24
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  RAPORT KWARTALNY GRUPA KAPITAŁOWA PRIME MINERALS S.A. Strona | 7

  III. Inne koszty operacyjne 6 569,09 5 092,87 6 569,09 5 093,24
  F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D -E) -2 760 035,46 -2 584 186,85 -5 183 035,88 -5 418 046,27
  G. PRZYCHODY FINANSOWE 1 638 757,52 -263 889,90 998 906,02 265,46
  I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki 2 367,20 121,39 7 604,05 265,46
  III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne 1 636 390,32 -264 011,29 991 301,97 0,00
  H. KOSZTY FINANSOWE -302,20 1 336 479,80 958,97 2 241 657,54
  I. Odsetki -302,20 4 927,08 309,86 21 596,39
  II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne 0,00 1 331 552,72 649,11 2 220 061,15
  I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. GOSPODARCZ. (F+G -H) -1 120 975,74 -4 184 556,55 -4 185 088,83 -7 659 438,35
  J. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J) -1 120 975,74 -4 184 556,55 -4 185 088,83 -7 659 438,35
  K. PODATEK DOCHODOWY 0,00 0,00 0,00 0,00
  L. Zysk (strata) mniejszości -758 367,33 -624 958,88 -1 310 464,91 -1 221 953,09
  M. ZYSK (STRATA) NETTO (K -L-M) -362 608,41 -3 559 597,67 -2 874 623,92 -6 437 485,26

  Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta
  Wyszczególnienie
  Za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. (w zł)
  Za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. (w zł)
  Za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. (w zł)
  Za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. (w zł)
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto -362 608,41 -3 559 597,67 -2 874 623,92 -6 437 485,26
  II. Korekty Razem 513 662,98 -1 740 918,25 1 872 437,76 68 825,13
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 151 054,57 -5 300 515,92 -1 002 186,16 -6 368 660,13
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 27 855,49 108,56 33 092,34 252,63
  II. Wydatki 584 598,47 193 998,99 1 029 940,68 1 039 872,62
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -556 742,98 -193 890,43 -996 848,34 -1 039 619,99
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  RAPORT KWARTALNY GRUPA KAPITAŁOWA PRIME MINERALS S.A. Strona | 8

  I. Wpływy 0,00 13 981 095,71 0,00 15 681 095,71
  II. Wydatki 0,00 1 735 176,53 44 584,14 1 752 505,02
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0,00 12 245 919,18 -44 584,14 13 928 590,69
  D. Przepływy pieniężne netto razem -405 688,41 6 751 512,83 -2 043 618,64 6 520 310,57
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -405 688,41 6 751 512,83 -2 043 618,64 6 520 310,57
  F. Środki pieniężne na początek okresu 3 888 636,99 397 057,38 5 526 567,22 628 259,64
  G. Środki pieniężne na koniec okresu 3 482 948,58 7 148 570,21 3 482 948,58 7 148 570,21

  Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Emitenta
  Wyszczególnienie
  Za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. (w zł)
  Za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. (w zł)
  Za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. (w zł)
  Za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. (w zł)
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 114 091 200,03 111 599 720,24 115 616 924,70 113 575 480,11
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 114 091 200,03 111 599 720,24 115 616 924,70 113 575 480,11
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 112 785 819,28 121 166 284,95 112 785 819,28 121 166 284,95
  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 112 785 819,28 121 166 284,95 112 785 819,28 121 166 284,95


  3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

  Bilans Emitenta
  Wyszczególnienie Na dzień
  30.06.2018 r. (w zł)
  Na dzień
  30.06.2017 r. (w zł)
  A. AKTYWA TRWAŁE 118 907 967,26 127 942 211,58
  I. Wartości niematerialne i prawne 4 090,00 4 090,00
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 6 653,35 8 997,67
  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 118 733 055,91 127 703 172,91
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 164 168,00 225 951,00
  B. AKTYWA OBROTOWE 18 538 305,21 9 899 000,05
  I. Zapasy 0,00 0,00
  II. Należności krótkoterminowe 59 254,97 221 298,13
  III. Inwestycje krótkoterminowe 18 460 835,33 9 666 990,47
  RAPORT KWARTALNY GRUPA KAPITAŁOWA PRIME MINERALS S.A. Strona | 9

  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18 214,91 10 711,45
  C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ
  PODSTAWOWY 0,00 0,00
  D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00
  AKTYWA RAZEM 137 446 272,47 137 841 211,63

  Wyszczególnienie Na dzień
  30.06.2018 r. (w zł)
  Na dzień
  30.06.2017 r. (w zł)
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 137 124 242,25 137 430 779,06
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 600 328,30 555 328,30
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 140 443 574,59 140 443 574,59
  - nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad
  wartością nominalną udziałów (akcji) 139 777 612,43 139 777 612,43
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00
  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 45 000,00
  - tworzone zgodnie z umową/statutem spółki 0,00 0,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5 414 452,15 -632 935,53
  VI. Zysk (strata) netto 1 494 791,51 -2 980 188,30
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
  ZOBOWIĄZANIA 322 030,22 410 432,57
  I. Rezerwy na zobowiązania 213 683,68 225 951,00
  II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 38 500,00
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 108 346,54 145 981,57
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  PASYWA RAZEM 137 446 272,47 137 841 211,63

  Rachunek zysków i strat Emitenta
  Wyszczególnienie
  Za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. (w zł)
  Za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. (w zł)
  Za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. (w zł)
  Za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. (w zł)
  A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym: 0,00 94 655,00 0,00 94 655,00
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 94 655,00 0,00 94 655,00
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. " - ") 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Koszt wytworz. produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 242 402,11 198 469,71 611 893,37 613 626,20
  I. Amortyzacja 781,44 432,84 1 172,16 865,68
  RAPORT KWARTALNY GRUPA KAPITAŁOWA PRIME MINERALS S.A. Strona | 10

  II. Zużycie materiałów i energii 0,00 224,56 79,70 410,62
  III. Usługi obce 151 895,25 97 827,59 432 236,96 348 276,94
  IV. Podatki i opłaty 24 957,67 6 815,00 57 801,67 19 725,00
  V. Wynagrodzenia 17 782,41 22 959,00 39 015,88 45 918,00
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 0,00 0,00
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 46 985,34 70 210,72 81 587,00 198 429,96
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A -B) -242 402,11 -103 814,71 -611 893,37 -518 971,20
  D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 0,05 0,00 0,05 0,00
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne przychody operacyjne 0,05 0,00 0,05 0,00
  E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 6 569,09 0,01 6 569,09 0,38
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 6 569,09 0,01 6 569,09 0,38
  F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D -E) -248 971,15 -103 814,72 -618 462,41 -518 971,58
  G. PRZYCHODY FINANSOWE 2 423 504,06 118 089,25 2 114 142,77 233 947,98
  I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki 172 820,26 118 089,25 328 558,57 233 947,98
  III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne 2 250 683,80 0,00 1 785 584,20 0,00
  H. KOSZTY FINANSOWE 0,00 1 794 095,23 888,85 2 695 164,70
  I. Odsetki 0,00 6 611,60 239,74 21 545,02
  II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne 0,00 1 787 483,63 649,11 2 673 619,68
  I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. GOSPODARCZ. (F+G -H) 2 174 532,91 -1 779 820,70 1 494 791,51 -2 980 188,30
  J. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J) 2 174 532,91 -1 779 820,70 1 494 791,51 -2 980 188,30
  RAPORT KWARTALNY GRUPA KAPITAŁOWA PRIME MINERALS S.A. Strona | 11

  K. PODATEK DOCHODOWY 0,00 0,00 0,00
  L. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU 0,00 0,00 0,00
  M. ZYSK (STRATA) NETTO (K -L-M) 2 174 532,91 -1 779 820,70 1 494 791,51 -2 980 188,30

  Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta
  Wyszczególnienie
  Za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. (w zł)
  Za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. (w zł)
  Za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. (w zł)
  Za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. (w zł)
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto 2 174 532,91 -1 779 820,70 1 494 791,51 -2 980 188,30
  II. Korekty Razem -2 189 223,98 840 738,95 -1 871 260,74 1 626 465,31
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -14 691,07 -939 081,75 -376 469,23 -1 353 722,99
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 0,00 0,00 1 200 009,35 0,00
  II. Wydatki 1 460 853,00 4 292 102,48 3 520 832,75 5 976 203,89
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 460 853,00 -4 292 102,48 -2 320 823,40 -5 976 203,89
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 0,00 13 500 000,00 0,00 15 200 000,00
  II. Wydatki 0,00 1 735 176,53 38 739,74 1 752 505,02
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0,00 11 764 823,47 -38 739,74 13 447 494,98
  D. Przepływy pieniężne netto razem -1 475 544,07 6 533 639,24 -2 736 032,37 6 117 568,10
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -1 475 544,07 6 533 639,24 -2 736 032,37 6 117 568,10
  F. Środki pieniężne na początek okresu 3 209 006,87 187 282,73 4 469 495,17 603 353,87
  G. Środki pieniężne na koniec okresu 1 733 462,80 6 720 921,97 1 733 462,80 6 720 921,97

  Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta
  Wyszczególnienie
  Za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. (w zł)
  Za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. (w zł)
  Za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. (w zł)
  Za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. (w zł)
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 134 968 743,50 125 762 836,96 135 629 450,74 126 910 967,36
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 134 968 743,50 125 762 836,96 135 629 450,74 126 910 967,36
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 137 124 242,25 137 430 779,06 137 124 242,25 137 430 779,06
  RAPORT KWARTALNY GRUPA KAPITAŁOWA PRIME MINERALS S.A. Strona | 12

  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 137 124 242,25 137 430 779,06 137 124 242,25 137 430 779,06


  4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM
  INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

  Grupa Kapitałowa Emitenta – omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 5 ustawy z dnia 29
  września 1994 r. o rachunk owości („ustawa o rachunkowości”) oraz zgodnie z obowiązującymi w Spółce oraz
  Grupie Kapitałowej zasadami rachunkowości. W sprawozdaniu finansowym Grupa wykazuje zdarzenia
  gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

  Grupa Kapitałowa Prime Minerals S.A. sporządza i prezentuje w sprawozdaniu finansowym rachunek zysków i
  strat w wariancie porównawczym, gdzie koszty grupowane są według ich rodzaju (konta zespołu 4). Są to koszty
  proste, za które uważa się wszelkie koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym, niedające się rozłożyć
  na elementy składowe, niezależnie od tego c zy zostaną zaliczone do kosztów okresu bieżącego, czy przyszłych
  okresów sprawozdawczych.

  Grupa Kapitałowa sporządza Rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

  Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

  Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

  Ak tywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Na dzień bilansowy aktywa i
  pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote według średniego kursu NBP.
  Powstałe różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w p ozycji przychodów lub kosztów finansowych.

  Udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych
  Udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny
  nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartoś ci.

  Środki pieniężne
  Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej:
  • wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień
  przez bank prowadzący rachunek dewizowy,
  • rozchód walut wycenia się według kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu,
  • w przypadku pozostałych operacji po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski
  z dnia poprzedzającego ten dzień,
  • na dzień b ilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień,
  • ustalone na koniec dnia różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie:
  → dodatnie – jako przychody finansowe z operacji finansowych,
  → ujemne – jako koszty finansowe z operacji finansowych.
  Do wyceny rozchodu waluty z rachunku walutowego stosuje się kurs historyczny (jako kurs faktycznie
  zastosowany). Kurs historyczny jest to kurs, po którym dokonano wyceny waluty w dniu jej wpływu na rachunek
  walut owy. Dokonując wyceny rozchodu walut z rachunku walutowego według kursu historycznego Spółka
  stosuje metodę FIFO, tzn. „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”.
  Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie jest przeprowadzana w formie spisu z natury.
  Inwentaryza cja środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest przeprowadzana poprzez potwierdzenie
  sald z bankiem.
  Inwentaryzacja innych środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych jest przeprowadzana poprzez
  porównywanie danych ewidencyjnych z dokumentami.
  RAPORT KWARTALNY GRUPA KAPITAŁOWA PRIME MINERALS S.A. Strona | 13


  Należności i zobowiązania
  Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania
  wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Wyłączeniu z powyższej reguły podlegają zobowiązania
  finansowe oraz należności i ud zielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych. Zobowiązania finansowe oraz
  należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych wyceniane są według skorygowanej ceny
  nabycia. Skorygowana cena nabycia aktywów finansowych i zobowiązań finanso wych to cena nabycia (wartość),
  w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do
  ksiąg rachunkowych, pomniejszona o spłaty wartości nominalnej, odpowiednio skorygowana o skumulowaną
  kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie
  wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a także pomniejszona o odpisy aktualizujące
  wartość.
  Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstani a ujmowane są według średniego kursu
  ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej.
  Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem
  waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zob owiązania odnoszone są odpowiednio
  na przychody lub koszty operacji finansowych.
  Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na
  dany dzień średnim kursie ustalonym dla obcej waluty przez NBP.
  Wart ość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie
  odpisu aktualizującego.
  Odpisy aktualizujące należności tworzone są na:
  • należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokośc i należności nie objętych
  gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w
  postępowaniu upadłościowym,
  • należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie
  wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 100% należności,
  • należności kwestionowane przez dłużników (sporne) oraz należności skierowane do postępowania sądowego
  w wysokości 100% należności,
  • należności, z których za płatą dłużnik zwleka, a zapłata nie jest prawdopodobna w wysokości 100% należności.
  Inwentaryzacja należności i zobowiązań następuje w drodze pisemnego potwierdzenia sald z kontrahentami.

  Instrumenty finansowe
  Uznawanie i wycena instrumentów finansowych
  Wszystkie inwestycje będące instrumentami finansowymi w dniu ich nabycia są klasyfikowane do jednej z trzech
  kategorii: przeznaczone do obrotu, dostępne do sprzedaży lub utrzymywane do terminu zapadalności.
  Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu Spółka klasyfikuje aktywa finansowe, które zostały nabyte
  lub powstały w celu uzyskania korzyści w wyniku krótkoterminowych (w terminie do trzech miesięcy) wahań cen
  oraz aktywa finansowe, które niezależnie od powodu, dla którego zostały nabyte stanowią gr upę aktywów, która
  wykorzystywana była ostatnio do realizacji korzyści w wyniku wahań cen. Instrumenty pochodne będące
  aktywami zawsze uznaje się za przeznaczone do obrotu, z wyjątkiem sytuacji, gdy stanowią instrument
  zabezpieczający.
  Do aktywów finansowy ch utrzymywanych do upływu terminu zapadalności (wymagalności) Spółka zalicza aktywa
  finansowe o określonych lub możliwych do określenia płatnościach lub ustalonym terminie zapadalności, które
  zamierza i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu termin u zapadalności, z wyjątkiem udzielonych
  pożyczek i wierzytelności własnych.
  Wszelkie pożyczki i należności spełniające definicję instrumentów finansowych w świetle art. 3. ust 1. pkt. 23
  Ustawy, powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie umowy środków pieniężnych, towarów lub
  usług, których Spółka nie przeznaczyła do sprzedaży w krótkim terminie, kwalifikuje się do kategorii pożyczek
  udzielonych i należności własnych.
  Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Spółka zalicza wszelkie aktyw a finansowe niebędące:
  pożyczkami udzielonymi i należnościami własnymi, aktywami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu
  zapadalności oraz aktywami finansowymi przeznaczonymi do obrotu. Do aktywów dostępnych do sprzedaży
  zalicza się w szczególności udz iały w innych podmiotach niebędących podmiotami podporządkowanymi, które
  Spółka nie przeznaczyła do sprzedaży w krótkim terminie.
  RAPORT KWARTALNY GRUPA KAPITAŁOWA PRIME MINERALS S.A. Strona | 14

  Zobowiązania finansowe klasyfikowane są do jednej z dwóch kategorii: instrumenty pochodne, których wartość
  godziwa jest mniejs za od zera oraz zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych instrumentów finansowych w
  przypadku sprzedaży krótkiej zaliczane są do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, wszelkie inne
  zobowiązania finansowe klasyfikowane są do pozostałych zobowiąza ń finansowych.
  Na dzień zawarcia kontraktu aktywa finansowe wycenia się w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej
  poniesionych wydatków lub przekazanych innych aktywów, a zobowiązania finansowe w wartości godziwej
  uzyskanej kwoty lub wartości uzyskanych składników majątkowych.
  Według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej Spółka wycenia aktywa
  utrzymywane do terminu zapadalności, pożyczki udzielone i należności własne oraz pozostałe zobowiązania
  finansowe, których Spółka nie zakwalifikowała jako przeznaczone do obrotu. W przypadku należności i
  zobowiązań o krótkim terminie zapadalności/ wymagalności (handlowych), dla których efekt dyskonta nie jest
  znaczący, Spółka wycenia je wg kwoty wymagającej zapłaty. W przypadku należnoś ci krótkoterminowych
  uwzględnia się fakt trwałej utraty wartości aktywów, co oznacza, że wartość należności aktualizuje się
  uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonywanie odpisów aktualizacyjnych.
  Według wartości godziwej Spółka w ycenia aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa
  finansowe dostępne do sprzedaży.
  Zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, nie będących częścią powiązań
  zabezpieczających ujmuje się jako przychody lub koszty finansowe w rachunku zysków i strat w momencie ich
  wystąpienia. W przypadku aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, zmiany wartości godziwej tych
  instrumentów Spółka zalicza do rachunku zysków i strat jako przychody (koszty) finansowe lub ujmuje w
  wydzielonej pozycji kapitałów własnych, do momentu usunięcia aktywa z bilansu w wyniku sprzedaży,
  wygaśnięcia praw z aktywa, realizacji itp. lub rozpoznania trwałej utraty jego wartości, w którym to momencie
  skumulowany zysk/stratę uprzednio ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny zalicza się do rachunku zysków i strat
  danego okresu.
  Aktywa finansowe zostają usunięte z bilansu tylko wtedy, gdy Spółka utraci kontrolę nad nim w wyniku sprzedaży,
  wygaśnięcia lub realizacji aktywa. Zobowiązanie finansow e zostaje usunięte z bilansu tylko wtedy, gdy
  zobowiązanie to wygaśnie w wyniku wypełnienia zobowiązania, jego wygaśnięcia lub anulowania.

  Ujęcie pochodnych instrumentów finansowych niestanowiących instrumentów zabezpieczających
  Instrumenty pochodne nie b ędące instrumentami zabezpieczającymi Spółka kwalifikuje jako instrumenty
  finansowe przeznaczone do obrotu (o wartości większej od zera jako aktywa, zaś instrumenty o ujemnej wartości
  godziwej jako zobowiązania finansowe) i wycenia wg wartości godziwej. Zm iany wartości godziwej instrumentów
  pochodnych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w
  którym nastąpiło przeszacowanie.

  Wartości niematerialne i prawne
  Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o
  dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej
  od miesiąca następującego po dniu nabycia.
  Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 Ustawy potwierdzoną postanowieniem ustawy o
  podatku dochodowym od osób prawnych art. 16d, wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500 zł,
  traktowane jako niskocenne składniki majątku, zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie
  mat eriałów z pominięciem ewidencji bilansowej.
  Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych jest przeprowadzana w formie porównania danych
  ewidencyjnych z dokumentacją.

  Rzeczowe aktywa trwałe
  Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
  pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Spółka prowadzi ewidencję środków trwałych, do
  których zalicza się składniki mienia, przy czym środki trwał e o wartości do 3 500, traktowane jako niskocenne
  składniki majątku, zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem
  ewidencji bilansowej, zgodnie z art. 32 ust. 6 Ustawy. Zasady amortyzacji środków trwałych są zgodne z ustawą
  o podatku dochodowym od osób prawnych.
  Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.
  Odpisy amortyzacji dokonywane są zgodnie ze sporządzonym planem amortyzacji.
  RAPORT KWARTALNY GRUPA KAPITAŁOWA PRIME MINERALS S.A. Strona | 15

  Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków tr wałych w budowie zwiększają wartość nabycia tych
  składników majątku.
  Inwentaryzacja rzeczowych aktywów trwałych jest przeprowadzana w formie spisu z natury.

  Rozliczenia międzyokresowe
  Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypa dających na następne okresy
  sprawozdawcze. Jeżeli wartość otrzymanych finansowych składników majątku jest niższa niż zobowiązania na
  nie, w tym również z tytułu uzyskanych kredytów i pożyczek, to różnica stanowi czynne rozliczenia
  międzyokresowe kosztów. O dpisuje się je w koszty operacji finansowych w równych ratach w ciągu okresu, na
  jaki zaciągnięto zobowiązanie. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: zapłacone odsetki
  od kredytów, opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpiecze nia majątkowe, czynsze.
  Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 Ustawy koszty dotyczące przyszłych okresów są
  rozliczane w miesięcznych odpisach, jeśli stanowią istotną kwotę. W przeciwnym razie nie dokonuje się ich
  comiesięcznego roz liczania.
  Rozliczenia międzyokresowe bierne ustala się w wysokości przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy:
  • ściśle oznaczonych świadczeń wykonywanych na rzecz spółki, lecz jeszcze nie stanowiących zobowiązania,
  • prawdopodobnych kosztów, których kwo ta bądź data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest jeszcze
  znana.
  Przewidywane, lecz nie poniesione, wydatki objęte biernymi rozliczeniami międzyokresowymi zmniejszają
  bieżąco koszty, nie później niż do końca roku obrachunkowego następnego po roku i ch ustalenia.
  Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań
  przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez
  kontrahentów oraz z obowiązku wykonan ia związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec
  nieznanych osób, których kwotę można oszacować, choć data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest jeszcze
  znana.
  Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej si ę przewidzieć przyszłości nie będą
  przynosić korzyści ekonomicznych, Spółka będzie dokonywała odpisu z tytułu trwałej utraty ich wartości.
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i
  pasywów a ich warto ścią podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka ustala
  aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości
  do odliczen ia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w
  przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do
  odliczenia.
  Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodow ego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku
  dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
  Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych
  z dokumentacją.

  Kapitały własne
  Kap itał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
  Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.
  Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku r ocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego
  zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej po potrąceniu
  kosztów emisji.
  Inwentaryzacja kapitałów własnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ew idencyjnych z
  dokumentacją.

  Rezerwy
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i
  pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka
  tworzy rezerwę z t ytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego
  wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które
  spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
  RAPORT KWARTALNY GRUPA KAPITAŁOWA PRIME MINERALS S.A. Strona | 16

  Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku
  dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
  Inwentaryzacja re zerw jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

  Przychody ze sprzedaży
  Przychodem z tytułu świadczenia usług pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
  i zarządzania jest kwota należna z tego t ytułu od odbiorcy.

  Pozostałe przychody i koszty operacyjne
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z podstawową
  działalnością Spółki.

  Przychody i koszty finansowe
  Przychody finansowe są to należne przyc hody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to
  poniesione koszty operacji finansowych.
  Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu inwestycji do
  użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.

  Podatek dochodowy
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego naliczane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym
  od osób prawnych.
  Podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów
  o rachunko wości, skorygowany o przychody nie stanowiące przychodów podlegających opodatkowaniu oraz
  koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

  Wynik finansowy
  Wynik finansowy Spółki obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz zw iązane z tymi
  przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej
  wyceny.
  Wynik finansowy z całokształtu prowadzonej przez spółkę działalności stanowi wyrażony w pieniądzu rezultat tej
  działalności w danym ok resie obrachunkowym i może być wielkością dodatnią (zysk) lub ujemną (strata). Rezultat
  ten księgowany jest na koncie „ Wynik finansowy”.

  Zasady konsolidacji
  Jednostka dominująca sporządza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej,
  obejmujące dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych w taki sposób, jakby grupa kapitałowa
  stanowiła jedną jednostkę.
  Dane jednostek zależnych konsoliduje się metodą konsolidacji pełnej.
  Jednostka dominująca – jest to jednostka będącą spółką handlową sprawującą kontrolę nad inną jednostką.
  Jednostka zależna to jednostka będącą spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z
  przepisami obcego prawa handlowego, kontrolowaną przez jednostkę dominującą.
  Metoda konsolidacji pełnej polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji odpowiednich
  sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, dokonaniu wyłączeń konsolidacyjnych.
  Wyłączeniu podlega wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą i inne
  jednostki objęte konsolidacją w jednostkach zależnych z tą częścią, wycenionych według wartości godziwej
  aktywów netto jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej i innych jednostek grupy
  kapitałow ej objętych konsolidacją w jednostkach zależnych, na dzień rozpoczęcia sprawowania nad nimi kontroli.
  Jeżeli wartość posiadanych udziałów i odpowiadająca im część aktywów netto jednostek zależnych, wycenionych
  według ich wartości godziwych, różnią się, to:
  • nadwyżkę wartości udziałów nad odpowiadającą im częścią aktywów netto wycenionych według ich
  wartości godziwych – wartość firmy, wykazuje się w aktywach skonsolidowanego bilansu w odrębnej
  pozycji aktywów trwałych jako „Wartość firmy jednostek podporządko wanych”
  • nadwyżkę odpowiedniej części aktywów netto wycenionych według ich wartości godziwych nad
  wartością udziałów – ujemną wartość firmy, wykazuje się w pasywach skonsolidowanego bilansu w
  odrębnej pozycji jako „Ujemna wartość firmy jednostek podporządko wanych".
  W konsolidacji metoda pełną wyłączeniu podlegają również w całości:
  RAPORT KWARTALNY GRUPA KAPITAŁOWA PRIME MINERALS S.A. Strona | 17

  • wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek objętych
  konsolidacją
  • przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednost kami objętymi konsolidacją
  • zyski lub straty powstałe w wyniku operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi
  konsolidacją, zawarte w wartości aktywów podlegających konsolidacji
  • dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki zależne jednos tce dominującej i innym jednostkom,
  objętym konsolidacją.
  Udziały w kapitale własnym jednostek zależnych, należące do osób lub jednostek innych niż objęte konsolidacją,
  wykazuje się w odrębnej pozycji pasywów skonsolidowanego bilansu, po kapitałach własnyc h jako „Kapitały
  mniejszości”. Wartość początkową tych kapitałów ustala się w wysokości odpowiadającej im wartości godziwej
  aktywów netto, ustalonej na dzień rozpoczęcia sprawowania kontroli. Wartość tę zwiększa się lub zmniejsza
  odpowiednio o zmiany w akt ywach netto jednostek zależnych. Przypadające na inne osoby lub jednostki
  nieobjęte konsolidacją zyski lub straty wykazuje się w skonsolidowanym rachunku zysków i strat po pozycji
  „Wynik finansowy netto” jako „Zyski (straty) mniejszości”. Jeżeli straty jed nostek zależnych przypadające na
  kapitały mniejszości przekraczają kwoty gwarantujące ich pokrycie, to ich nadwyżka podlega rozliczeniu z
  kapitałem własnym grupy kapitałowej.


  Emitent – omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

  Sprawozdanie fin ansowe zostało sporządzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 5 ustawy z dnia 29
  września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”) oraz zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami
  rachunkowości. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zd arzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią
  ekonomiczną.

  Spółka sporządza i prezentuje w sprawozdaniu finansowym rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym,
  gdzie koszty grupowane są według ich rodzaju (konta zespołu 4). Są to koszty proste, za które uważa się wszelkie
  koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym, niedające się rozłożyć na elementy składowe, niezależnie
  od tego czy zostaną zaliczone do kosztów okresu bieżącego, czy przyszłych okresów sprawozdawczych.

  Spółka sporządza Rachunek prze pływów pieniężnych metodą pośrednią.

  Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

  Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

  Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Na dzień bilansowy aktywa i
  pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote według średniego kursu NBP.
  Powstałe różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub k osztów finansowych.

  Udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych
  Udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny
  nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  Środki pieniężne
  Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej:
  • wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień
  przez bank prowadzący rachunek dewizowy,
  • rozchód walut wycenia się według kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu,
  • w przypadku pozostałych operacji po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski
  z dnia poprzedzającego ten dzień,
  • na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień,
  • ustalone na koniec dnia różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie:
  → dodatnie – jako przychody finansowe z operacji finansowych,
  → ujemne – jako koszty finansowe z ope racji finansowych.
  Do wyceny rozchodu waluty z rachunku walutowego stosuje się kurs historyczny (jako kurs faktycznie
  zastosowany). Kurs historyczny jest to kurs, po którym dokonano wyceny waluty w dniu jej wpływu na rachunek
  RAPORT KWARTALNY GRUPA KAPITAŁOWA PRIME MINERALS S.A. Strona | 18

  walutowy. Dokonując wyceny roz chodu walut z rachunku walutowego według kursu historycznego Spółka
  stosuje metodę FIFO, tzn. „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”.
  Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie jest przeprowadzana w formie spisu z natury.
  Inwentaryzacja środków pieniężnych n a rachunkach bankowych jest przeprowadzana poprzez potwierdzenie
  sald z bankiem.
  Inwentaryzacja innych środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych jest przeprowadzana poprzez
  porównywanie danych ewidencyjnych z dokumentami.

  Należności i zobowiązan ia
  Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania
  wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Wyłączeniu z powyższej reguły podlegają zobowiązania
  finansowe oraz należności i udzielone pożyczki zaliczon e do aktywów finansowych. Zobowiązania finansowe oraz
  należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych wyceniane są według skorygowanej ceny
  nabycia. Skorygowana cena nabycia aktywów finansowych i zobowiązań finansowych to cena nabycia (war tość),
  w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do
  ksiąg rachunkowych, pomniejszona o spłaty wartości nominalnej, odpowiednio skorygowana o skumulowaną
  kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie
  wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a także pomniejszona o odpisy aktualizujące
  wartość.
  Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według śred niego kursu
  ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej.
  Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem
  waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania odnoszone są od powiednio
  na przychody lub koszty operacji finansowych.
  Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na
  dany dzień średnim kursie ustalonym dla obcej waluty przez NBP.
  Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie
  odpisu aktualizującego.
  Odpisy aktualizujące należności spółka tworzy na:
  • należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nie objętych
  gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w
  postępowaniu upadłościowym,
  • należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie
  wystarc za na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 100% należności,
  • należności kwestionowane przez dłużników (sporne) oraz należności skierowane do postępowania sądowego
  w wysokości 100% należności,
  • należności, z których zapłatą dłużnik zwleka, a zapłata nie jest prawdopodobna w wysokości 100% należności.
  Inwentaryzacja należności i zobowiązań następuje w drodze pisemnego potwierdzenia sald z kontrahentami.

  Instrumenty finansowe
  Uznawanie i wycena instrumentów finansowych
  Wszystkie inwe stycje będące instrumentami finansowymi w dniu ich nabycia są klasyfikowane do jednej z trzech
  kategorii: przeznaczone do obrotu, dostępne do sprzedaży lub utrzymywane do terminu zapadalności.
  Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu Spółka klasyfi kuje aktywa finansowe, które zostały nabyte
  lub powstały w celu uzyskania korzyści w wyniku krótkoterminowych (w terminie do trzech miesięcy) wahań cen
  oraz aktywa finansowe, które niezależnie od powodu, dla którego zostały nabyte stanowią grupę aktywów, k tóra
  wykorzystywana była ostatnio do realizacji korzyści w wyniku wahań cen. Instrumenty pochodne będące
  aktywami zawsze uznaje się za przeznaczone do obrotu, z wyjątkiem sytuacji, gdy stanowią instrument
  zabezpieczający.
  Do aktywów finansowych utrzymywany ch do upływu terminu zapadalności (wymagalności) Spółka zalicza aktywa
  finansowe o określonych lub możliwych do określenia płatnościach lub ustalonym terminie zapadalności, które
  zamierza i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu zapadalności , z wyjątkiem udzielonych
  pożyczek i wierzytelności własnych.
  Wszelkie pożyczki i należności spełniające definicję instrumentów finansowych w świetle art. 3. ust 1. pkt. 23
  Ustawy, powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie umowy środków pieni ężnych, towarów lub
  RAPORT KWARTALNY GRUPA KAPITAŁOWA PRIME MINERALS S.A. Strona | 19

  usług, których Spółka nie przeznaczyła do sprzedaży w krótkim terminie, kwalifikuje się do kategorii pożyczek
  udzielonych i należności własnych.
  Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Spółka zalicza wszelkie aktywa finansowe ni ebędące:
  pożyczkami udzielonymi i należnościami własnymi, aktywami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu
  zapadalności oraz aktywami finansowymi przeznaczonymi do obrotu. Do aktywów dostępnych do sprzedaży
  zalicza się w szczególności udziały w innych podmiotach niebędących podmiotami podporządkowanymi, które
  Spółka nie przeznaczyła do sprzedaży w krótkim terminie.
  Zobowiązania finansowe klasyfikowane są do jednej z dwóch kategorii: instrumenty pochodne, których wartość
  godziwa jest mniejsza od zera ora z zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych instrumentów finansowych w
  przypadku sprzedaży krótkiej zaliczane są do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, wszelkie inne
  zobowiązania finansowe klasyfikowane są do pozostałych zobowiązań finansowych.
  Na dzień zawarcia kontraktu aktywa finansowe wycenia się w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej
  poniesionych wydatków lub przekazanych innych aktywów, a zobowiązania finansowe w wartości godziwej
  uzyskanej kwoty lub wartości uzyskanych składników ma jątkowych.
  Według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej Spółka wycenia aktywa
  utrzymywane do terminu zapadalności, pożyczki udzielone i należności własne oraz pozostałe zobowiązania
  finansowe, których Spółka nie zakwalifikowa ła jako przeznaczone do obrotu. W przypadku należności i
  zobowiązań o krótkim terminie zapadalności/ wymagalności (handlowych), dla których efekt dyskonta nie jest
  znaczący, Spółka wycenia je wg kwoty wymagającej zapłaty. W przypadku należności krótkotermi nowych
  uwzględnia się fakt trwałej utraty wartości aktywów, co oznacza, że wartość należności aktualizuje się
  uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonywanie odpisów aktualizacyjnych.
  Według wartości godziwej Spółka wycenia aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa
  finansowe dostępne do sprzedaży.
  Zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, nie będących częścią powiązań
  zabezpieczających ujmuje się jako przychody lub koszty fi nansowe w rachunku zysków i strat w momencie ich
  wystąpienia. W przypadku aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, zmiany wartości godziwej tych
  instrumentów Spółka zalicza do rachunku zysków i strat jako przychody (koszty) finansowe lub ujmuje w
  wydzi elonej pozycji kapitałów własnych, do momentu usunięcia aktywa z bilansu w wyniku sprzedaży,
  wygaśnięcia praw z aktywa, realizacji itp. lub rozpoznania trwałej utraty jego wartości, w którym to momencie
  skumulowany zysk/stratę uprzednio ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny zalicza się do rachunku zysków i strat
  danego okresu.
  Aktywa finansowe zostają usunięte z bilansu tylko wtedy, gdy Spółka utraci kontrolę nad nim w wyniku sprzedaży,
  wygaśnięcia lub realizacji aktywa. Zobowiązanie finansowe zostaje usun ięte z bilansu tylko wtedy, gdy
  zobowiązanie to wygaśnie w wyniku wypełnienia zobowiązania, jego wygaśnięcia lub anulowania.

  Ujęcie pochodnych instrumentów finansowych niestanowiących instrumentów zabezpieczających
  Instrumenty pochodne nie będące instrumentami zabezpieczającymi Spółka kwalifikuje jako instrumenty
  finansowe przeznaczone do obrotu (o wartości większej od zera jako aktywa, zaś instrumenty o ujemnej wartości
  godziwej jako zobowiązania finansowe) i wycenia wg wartości godziwej. Zmiany w artości godziwej instrumentów
  pochodnych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w
  którym nastąpiło przeszacowanie.

  Wartości niematerialne i prawne
  Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabyci a lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o
  dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej
  od miesiąca następującego po dniu nabycia.
  Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 Ustaw y potwierdzoną postanowieniem ustawy o
  podatku dochodowym od osób prawnych art. 16d, wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500 zł,
  traktowane jako niskocenne składniki majątku, zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie
  materiałó w z pominięciem ewidencji bilansowej.
  Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych jest przeprowadzana w formie porównania danych
  ewidencyjnych z dokumentacją.

  Rzeczowe aktywa trwałe
  Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
  pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Spółka prowadzi ewidencję środków trwałych, do
  RAPORT KWARTALNY GRUPA KAPITAŁOWA PRIME MINERALS S.A. Strona | 20

  których zalicza się składniki mienia, przy czym środki trwałe o wartości do 3 500, traktowane jako niskocenne
  składniki majątk u, zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem
  ewidencji bilansowej, zgodnie z art. 32 ust. 6 Ustawy. Zasady amortyzacji środków trwałych są zgodne z ustawą
  o podatku dochodowym od osób prawnych.
  Odpisy amortyzacyj ne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.
  Odpisy amortyzacji dokonywane są zgodnie ze sporządzonym planem amortyzacji.
  Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie zwiększają wartość nabycia tych
  składników majątk u.
  Inwentaryzacja rzeczowych aktywów trwałych jest przeprowadzana w formie spisu z natury.

  Rozliczenia międzyokresowe
  Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy
  sprawozdawcze. Jeżeli wartość otrzyman ych finansowych składników majątku jest niższa niż zobowiązania na
  nie, w tym również z tytułu uzyskanych kredytów i pożyczek, to różnica stanowi czynne rozliczenia
  międzyokresowe kosztów. Odpisuje się je w koszty operacji finansowych w równych ratach w ci ągu okresu, na
  jaki zaciągnięto zobowiązanie. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: zapłacone odsetki
  od kredytów, opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, czynsze.
  Mając na uwadze zasadę istotności wynikaj ącą z art. 4 ust. 4 Ustawy koszty dotyczące przyszłych okresów są
  rozliczane w miesięcznych odpisach, jeśli stanowią istotną kwotę. W przeciwnym razie nie dokonuje się ich
  comiesięcznego rozliczania.
  Rozliczenia międzyokresowe bierne ustala się w wysokości przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy:
  • ściśle oznaczonych świadczeń wykonywanych na rzecz spółki, lecz jeszcze nie stanowiących zobowiązania,
  • prawdopodobnych kosztów, których kwota bądź data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest jeszcze
  znana.
  Przewidywane, lecz nie poniesione, wydatki objęte biernymi rozliczeniami międzyokresowymi zmniejszają
  bieżąco koszty, nie później niż do końca roku obrachunkowego następnego po roku ich ustalenia.
  Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań
  przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez
  kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec
  nieznanych osób, których kwotę można oszacować, choć data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest jeszcze
  znana.
  Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą
  przynosić korzyści ekonomicznyc h, Spółka będzie dokonywała odpisu z tytułu trwałej utraty ich wartości.
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i
  pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przys złości, jednostka ustala
  aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości
  do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w
  przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do
  odliczenia.
  Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku
  dochodow ego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
  Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych
  z dokumentacją.

  Kapitały własne
  Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w stat ucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
  Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.
  Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego
  zalicza si ę również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej po potrąceniu
  kosztów emisji.
  Inwentaryzacja kapitałów własnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z
  dokumentacją.

  Rezerwy
  RAPORT KWARTALNY GRUPA KAPITAŁOWA PRIME MINERALS S.A. Strona | 21

  W związku z przejści owymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i
  pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka
  tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Rezerwę z tytułu o droczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego
  wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które
  spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w pr zyszłości.
  Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku
  dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
  Inwentaryzacja rezerw jest przeprowadzana w formie porównania danych ewide ncyjnych z dokumentacją.

  Przychody ze sprzedaży
  Przychodem z tytułu świadczenia usług pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
  i zarządzania jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy.

  Pozostałe przychody i koszty operacyj ne
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z podstawową
  działalnością Spółki.

  Przychody i koszty finansowe
  Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe s ą to
  poniesione koszty operacji finansowych.
  Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu inwestycji do
  użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.

  Podatek dochodowy
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowe go naliczane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym
  od osób prawnych.
  Podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów
  o rachunkowości, skorygowany o przychody nie stanowiące przychodów podlegających opodatkowaniu oraz
  koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

  Wynik finansowy
  Wynik finansowy Spółki obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi
  przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej
  wyceny.
  Wynik finansowy z całokształtu prowadzonej przez spółkę działalności stanowi wyrażony w pieniądzu rezultat tej
  działalności w danym okresie obrachunkowym i może być wielkością dodatnią ( zysk) lub ujemną (strata). Rezultat
  ten księgowany jest na koncie „ Wynik finansowy”.

  RAPORT KWARTALNY GRUPA KAPITAŁOWA PRIME MINERALS S.A. Strona | 22

  5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ
  EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM
  NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM
  CHARAKTERZE, MAJACYCH WPŁYW NA OSIAGNIĘTE WYNIKI

  W drugim kwartale 201 8 roku najistotniejszymi dokonaniami Grupy był o sfinalizowanie przez Spółkę zależną PT
  Bintang Sinar Perkasa (PT BSP) dwóch kwestii licencyjnych, tj. (1) pozwolenia leśneg o oraz (2) specjalnej licencji
  portowej.

  (1) Licencja Pozwoleni a Leśne go (ang. Borrow&Use ) obejmuje prawo do wycinki drzew w obszarze
  chronionym o powierzchni 38 ,77 hektarów , przy czym prawo do wycinki drzew w obszarze chronionym
  dotyczy tylko możliwości produkcji rudy niklu.

  Licencja jednocześnie nakłada na spółkę zobowiązania z których najistotniejszymi są: wytyczenie granic
  uzyskanego obszaru do wycinki drzew , wykonanie mapy zalesiania na potrzeby przyszłej rekultywacji
  terenu a następnie dokonanie tej rekultywacji , raportowanie stopnia wykorzystania terenu, poniesienie
  stosownych opłat, przygotowanie na wypadek pożaru .

  Spółka zależna PT BSP ni e może przekazywać prawa do korzystania z lasu chronionego innym
  podmiotom.

  Spółka zależna PT BSP uzyskała licencje na korzystanie z lasu chronionego na czas określony, tj. do dnia
  16 stycznia 2036 roku z możliwością przedłużenia. Pozwolenie zostało wydane 22 maja 2018 roku w
  Dżakarcie.

  (2) Specjalna Licencja Portowa obejmuje pozwolenie na konstru kcj ę i obsługę portu, tj. przyjmowanie i
  odprawianie barek. Pozwolenie dotyczy portu o typie brzegowym ( ang. marginal jetty ) o wielkości
  (90 x 90 ) m wykonanym z kruszywa spojonego gruntem o głębokości wody – 10m ( -10m LWS) mogącego
  przyjmować barki o maksymalnej ładowności 8500 DWT. Pozwolenie definiuje lokalizację portu
  współrzędnymi czterech punktów (rogów portu). Pozwolenie określa obszar lądowy i morski na jaki port
  może oddziaływać. Pozwolenie zostało uzyskane na potrzeby działalności kopalni rudy niklu i obejmuje
  miejsca składowania urobku, aktywność załadunkową i rozładunkową oraz konieczną infrastrukturę.

  Pozwolenie nakłada na spółkę równie ż zobowiązania, z których główne dotyczą przestrzegania
  istniejących regulacji prawnych oraz stosownego raportowania.

  Pozwolenie wydano na czas określony, tj. 10 lat z możliwością przedłużenia. Pozwolenie zostało wydane
  25 maja 2018 roku w Dżakarcie.

  Dalej rozwijano działalnoś ć w zakresie obrotu surowcami i metalami na rynkach międzynarodowych , przy czym
  miniony kwartał przyniósł wahania i spadki cen metali co przełożyło się na mniejsze zainteresowanie produktami
  metali i tym samym mniejsze przychody z tytułu ich sprzedaży .

  Grupa w raportowanym okresie wykazała przychody netto ze sprzedaży w kwocie 10,2 mln zł, co przekłada się
  na przychody netto ze sprzedaży za okres całego pierwszego półrocza 2018 r. na poziomie 30,3 mln zł. W samym
  II kwartale 2018 r. odnotowano więc nieznaczny spadek sprzedaży na poziomie 12,33% r/r, natomiast dynamika
  wzrostu przychodów w ujęciu całego pierwszego półrocza 2018 r. wynosi 161,32% r/r .

  RAPORT KWARTALNY GRUPA KAPITAŁOWA PRIME MINERALS S.A. Strona | 23

  Na poziomie wyniku netto Grupa odnotowała w raportowanym okresie stratę o wartoś ci 0,36 mln zł, a strata
  netto Grupy za pierwsze półrocze 2018 r. wynosi 2,87 mln zł. Pomimo ujemnego wyniku netto, w obu
  przypadkach odnotwana strata jest na znacznie niższym poziomie aniżeli w analogicznych okresach w 2017 r.
  Wykazana strata wynika w głó wnej mierze z amortyzacji licencji produkcyjnej , która za I półrocze 2018 roku
  wyniosła ok. 3,8 mln zł.

  6. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY
  WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI
  ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA D ANY ROK
  W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZ ENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE
  KWARTALNYM

  Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 201 8 rok.


  7. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ
  INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO
  REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA
  ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

  Zarząd Spółki Prime Minerals S.A. i nformuje, iż Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji,
  o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

  8. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE
  ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE N A
  WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE –
  INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI

  Emitent nie podejmował działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych.


  9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK
  PODLEGAJACYCH KONSOLIDACJI

  Na dzień 3 0 czerwca 201 8 r. Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do WGM 1 sp. z o. o. z siedzibą
  w Grodzisku Mazowieckim , International Prime Metals Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze oraz pośrednio w
  stosunku do PT Bintang Sinar Perkasa.

  RAPORT KWARTALNY GRUPA KAPITAŁOWA PRIME MINERALS S.A. Strona | 24

  Schemat 1. Podmioty zależne od Prime Minerals S.A.

  Źródło: Emitent


  WGM 1 sp. z o .o.
  Przedmiotem działalności WGM 1 sp. z o. o. jest nadzór i kontrola spółki zależnej PT Bintang Sinar Perkasa,
  a ponadto kreowanie oraz koordynowanie jej krótko - i długoterminowej strategii działania.

  Podstawowe dane o WGM 1 sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta)
  Firma: WGM 1 sp. z o. o.
  Siedziba: Grodzisk Mazowiecki
  Adres: ul. Traugutta 42, 05 -825 Grodzisk Mazowiecki
  NIP: 5291800617
  REGON: 146428294
  KRS: 0000438382
  Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100,00%
  Udział Emitenta w ogólnej liczbie
  głosów: 100,00%
  Źródło: Emitent

  PT Bintang Sinar Perkasa
  Spółka PT Bintang Sinar Perkasa jest obecnie w trakcie realizacji projektu budowy odkrywkowej kopalni rudy niklu
  na indonezyjskiej wyspie Sulawesi (zwanej też Celebes).

  RAPORT KWARTALNY GRUPA KAPITAŁOWA PRIME MINERALS S.A. Strona | 25

  Podstawowe dane o PT Bintang Sinar Perkasa
  Firma: PT BINTANG SINAR PERKASA
  Siedziba: Jakarta
  Adres:
  18 Office Park, Jl. TB. Simatupang Kav.18, Kel.
  Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
  Indonezja
  Telefon: (+62 21) 782 36 14
  Numer podatkowy: 02.993.138.3 -018.000
  Numer rejestracyjny: AHU -56139.AH.01.01.Tahun2009
  Udział WGM 1 sp. z o.o. w kapitale zakładowym: 75,00%
  Udział WGM 1 sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów: 75,00%
  Źródło: Emitent

  International Prime Metals Pte. Ltd.
  Spółka International Prime Metals Pte. Ltd. jest podmiotem zajmującym się obrotem metalami, rudami metali
  oraz innymi surowcami.

  Podstawowe dane o International Prime Metals Pte. Ltd.
  Firma: International Prime Metals Pte. Ltd.
  Siedziba: Singapur
  Adres: 111 North Bridge Road #08 -18, Peninsula
  Plaza, Singapore 179098
  Numer rejestracyjny: 201706510M
  Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 51,00%
  Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów: 51,00%
  Źródło: Emitent


  10. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA
  SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN
  NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

  Emitent jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Prime Minerals S.A. i sporządza skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe.

  11. INFORMACJ A O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM
  AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO
  NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
  Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej
  liczbie głosów
  Altus TFI S.A. 2 642 035 2 642 035 44,01%
  Black River DWC - LLC 1 204 391 1 204 391 20,06%
  Hermirad Lisapaly* 462 500 462 500 7,70%
  Pozostali** 1 694 357 1 694 357 28,22%
  Suma 6 003 283 6 003 283 100,00%
  RAPORT KWARTALNY GRUPA KAPITAŁOWA PRIME MINERALS S.A. Strona | 26

  *zgodnie z oświadczeniem z dnia 18 maja 2017 r., o którym Emitent informował w treści raportu ESPI nr 42/2017 z dnia 30 sierp nia 2017 r.
  ** w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
  Źródło: Emitent

  Struktura własnościowa Emitenta (udział w głosach na walnym zgromadzeniu)

  *zgodnie z oświadczeniem z dnia 18 maja 2017 r., o którym Emitent informował w treści raportu ESPI nr 42/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
  ** w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
  Źródło: Emitent

  12. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA,
  W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

  Na dz ień 30 czerwca 201 8 roku Emitent nie zatrudniał pracowników na podstawie umów o pracę, Spółka
  współpracowała z 1 osobą w oparciu o umowę cywilnoprawn ą.

  Na dzień 30 czerwca 2018 roku w Grupie Kapitałowej Prime Minerals S.A. zatrudniano:
   16 pracowników na podstawie umów o pracę,
   1 pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej ,
   9 pracowników tymczasowych na podstawie umów cywilnych zawartych na podstawie prawa
  indonezyjskiego.
  44,01%
  20,06% 7,70%
  28,22%
  Altus TFI S.A.
  Black River DWC - LLC
  Hermirad Lisapaly*
  Pozostali**


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Prime Minerals SA
ISIN:PLCRTCP00010
NIP:8971743506
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. R. Traugutta 42A 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon:+48 71 7809280
www:www.prime-minerals.com
Komentarze o spółce PRIME MINERALS
2019-03-24 04-03-04
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649