Raport.

PRIMA MODA SA (10/2020) Stanowisko Zarządu w sprawie opinii biegłego rewidenta z badania śródrocznego sprawozdania finansowego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Prima Moda Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu stanowisko Zarządu odnoszące się do zastrzeżenia wyrażonego w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  1 of 4
  PRIMA MODA SPÓŁKA AKC YJNA | ul. Parafialna 27 | 52-23P trocław
  tel.: +48 71/344 84 81 | fax: +48 71/342 13 25 | e -mail: biuro@primamoda.com.pl | www.primamoda.com.pl NIP: 897 -16-48-802 | REGON: 93O -27-08-15-00-00M | KRS: 0000271081 | kapitał zakładowy 1.600.000 PLN


  STANOWISKO ZARZĄDU PRIMA MODA S.A. WRAZ Z OPINIĄ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
  PRIMA MODA S.A. ODNOSZĄCE SIĘ DO ZASTRZEŻENIA WYRAŻONEGO W RAPORCIE
  NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓD ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OBEJMUJĄCEGO OKR ES OD 01.01.20 20 R. DO 3 0.06 .20 20 R.


  Raport niezależnego biegłego rewidenta PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
  („Biegły rewident”) z przeglądu śród rocznego sprawozdania finansowego Prima Moda S.A. za okres
  01.01.20 20 – 30.06 .20 20 r. zawiera zastrzeżenie dotyczące:
  1. Treść zastrzeżenia:
  „W dniu 17 lipca 2020 r. wydaliśmy sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego PRIMA
  MODA S.A. za 2019 r., które zawierało opinię z zastrzeżeniami o tym sprawozdaniu finansowym ze
  względ u na ograniczenie zakresu badania wynikające z niemożności uzyskania wystarczających i
  odpowiednich dowodów badania, odnośnie:
  ➢ wyceny znaku towarowego wykazywanego w pozycji Wartości niematerialne w kwocie 9.942 tys. zł.,
  ➢ wyceny wartości należności o d Prezesa Zarządu oraz jednego z Akcjonariuszy, powiązanego osobowo z
  Prezesem Zarządu, pomniejszonych o zobowiązania, w kwocie 3.542 tys. zł.,
  ➢ istnienia środków pieniężnych w kwocie 743 tys. zł.,
  ➢ braku szacunku zobowiązania do zwrotu wynagrodzenia z godnie z MSSF 15 Przychody z umów z
  klientami wynikającego ze stosowania przez Spółkę przy sprzedaży e -commerce prawa przez własny sklep
  internetowy 14 - dniowego terminu do odstąpienia klienta od umowy, a w przypadku sprzedaży przez
  platformę Zalando 100 - dniowego terminu do odstąpienia klienta od umowy.
  W trakcie przeglądu nie uzyskaliśmy od Zarządu PRIMA MODA S.A. informacji i danych dotyczących
  ujęcia tych pozycji finansowych na dzień 31 grudnia 2019 r. Jednocześnie Zarząd PRIMA MODA S.A. nie
  przedstawi ł nam informacji i wyjaśnień, które pozwoliłyby nam wykonać zaplanowane procedury
  przeglądu dotyczące środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 690 tysięcy złotych,
  2 of 4
  PRIMA MODA SPÓŁKA AKC YJNA | ul. Parafialna 27 | 52-23P trocław
  tel.: +48 71/344 84 81 | fax: +48 71/342 13 25 | e -mail: biuro@primamoda.com.pl | www.primamoda.com.pl NIP: 897 -16-48-802 | REGON: 93O -27-08-15-00-00M | KRS: 0000271081 | kapitał zakładowy 1.600.000 PLN
  zobowiązań wynikających z prawa do zwrotu towarów przez klientów na ten dzie ń, a także analiz
  potwierdzających, iż nie nastąpiła utrata wartości znaku towarowego o wartości 9.942 tys. zł i należności od
  Prezesa Zarządu oraz jednego z Akcjonariuszy, powiązanego osobowo z Prezesem pomniejszonych o
  zobowiązania, w kwocie 3.870 tys. z ł na dzień bilansowy. Gdybyśmy otrzymali powyższe informacje,
  analizy i wyjaśnienia, moglibyśmy zwrócić uwagę na kwestie wskazujące na potrzebę dokonania korekt
  półrocznego skróconego sprawozdania finansowego.”
  Zarząd Spółki nie zgadza się ze wskazanymi za strzeżeniami i podkreśla, że przedstawiał ponownie
  biegłemu rewidentowi wszystkie niezbędne dokumenty i wyjaśnienia. Zarząd wskazuje nadto, że:
  a) Zarząd nie zgadza się z zastrzeżeniem biegłego rewidenta. Spółka przedstawiła test na utratę
  wartości przygotowa ny przez profesjonalistę. Test został przygotowany w oparciu o aktualne
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz obowiązujące standardy, stad zastrzeżenie co
  do możliwości odkształcenia są nie do zaakceptowania. Co więcej jest to już kolejny test na
  utratę wartości znaku przygotowywany przez Spółkę i oparty na tego samego typu założeniach,
  które zostały udostępnione i omówione z biegłym. Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki
  wskazuje, że przedmiot zastrzeżenia pozostaje bez znaczenia dla wyników oraz innyc h danych
  finansowych, nie mając wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.20 20 do
  30.06.20 20 .
  b) Zarząd wskazuje, że przedstawił biegłemu rewidentowi żądane przez niego dokumenty na
  potwierdzenie braku utraty wartości. Zgłoszone zastrzeżenie doty czy badania statusu osób
  trzecich, a nie Prima Moda S.A. Osoby te nie są zobligowane do wykazywania biegłemu
  rewidentowi swojego majątku. Zarząd oświadcza, że nie jest zagrożony w przyszłości wpływ
  korzyści ekonomicznych do Spółki. Z uwagi na powyższe, Zar ząd Spółki wskazuje, że
  przedmiot zastrzeżenia pozostaje bez znaczenia dla wyników oraz innych danych finansowych,
  nie mając wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2019 31.12.2019.
  c) Zarząd Spółki wskazuje, że zastrzeżenie dotyczy pozycji obr azującej aktywa, które wpływają do
  Spółki - z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej - za pośrednictwem
  podmiotów trzecich. Klienci Spółki, nabywając jej towary, mogą dokonywać płatności za
  pośrednictwem m.in. płatności elektronicznych (np. karta płatnicza, szybkie płatności
  elektroniczne). Spółka korzysta w zakresie obsługi tychże płatności z usług podmiotów trzecich,
  które dokonują przesłania środków na konta Spółki. Przesłanie i rozliczenie płatności jest
  operacją ciągłą. Stąd rozliczenie poszczególnych kwot odbywa się w późniejszych okre sach
  3 of 4
  PRIMA MODA SPÓŁKA AKC YJNA | ul. Parafialna 27 | 52-23P trocław
  tel.: +48 71/344 84 81 | fax: +48 71/342 13 25 | e -mail: biuro@primamoda.com.pl | www.primamoda.com.pl NIP: 897 -16-48-802 | REGON: 93O -27-08-15-00-00M | KRS: 0000271081 | kapitał zakładowy 1.600.000 PLN
  czasu (po dacie bilansowej). Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki wskazuje, że przedmiot
  zastrzeżenia pozostaje bez znaczenia dla wyników oraz innych danych finansowych, nie mając
  wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.20 20 do 30.06 .20 20.
  d) Zarząd wskazuje, że przedstawił biegłemu rewidentowi stanowisko co do przywołanych umów
  i szczegółowo opisał zasady w nich obowiązujące. W toku badania Zarząd przedstawił również
  żądane przez biegłego dodatkowe dane i dokumenty. Prima Moda ujmuje przycho dy w taki
  sposób, aby odzwierciedlić przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług na rzecz klienta w
  kwocie, która odzwierciedla wynagrodzenie, do którego jest uprawniona w zamian za te dobra
  lub usługi. Spółka uwzględnia warunki umów, występujące między nimi różnice oraz wszystkie
  istotne fakty i okoliczności. Prima Moda, w odniesieniu do różnych kanałów dystrybucji, w
  związku z różnymi modelami sprzedaży stosuje również odmienne zasady ujmowania
  wskazanych zobowiązań. W związku z tym, że nie są to podobne ko nstrukcje i nie mają
  podobnych cech, nie można stosować do nich takich samych zasad. Z uwagi na powyższe,
  Zarząd Spółki wskazuje, że przedmiot zastrzeżenia pozostaje bez znaczenia dla wyników oraz
  innych danych finansowych, nie mając wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki za okres
  01.01.20 20 do 3 0.06.20 20 .

  Członkowie Rady Nadzorczej Prima Moda S.A. rozważyli argumenty Zarządu, jak również
  stanowisko Biegłego rewidenta w przedmiotowym zakresie. Członkowie Rady Nadzorczej Prima
  Moda S.A. zgadzają się z powy ższym stanowiskiem Zarządu.

  2. Biegły rewident zwrócił nadto uwagę na punkt III Założenie kontynuacji działalności gospodarczej i
  porównywalność sprawozdań finansowych Informacji objaśniających do śródrocznego skróconego
  sprawozdania finansowego, w którym w skazano, iż założenie kontynuacji działalności przyjęte
  przy sporządzaniu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego zostało oparte na
  oczekiwaniach Zarządu Spółki, że kredyt obrotowy do kwoty 3 mln zł udzielony przez ING Bank
  Śląski S.A., którego ter min spłaty przypada na dzień 9 listopada 2020 r., zostanie odnowiony.
  Zarząd Spółki przedstawił także wpływ epidemii COVID -19 na bieżącą sytuację Spółki oraz
  podejmowane działania zabezpieczające jej funkcjonowanie. Jednocześnie Zarząd Spółki zakłada, iż
  4 of 4
  PRIMA MODA SPÓŁKA AKC YJNA | ul. Parafialna 27 | 52-23P trocław
  tel.: +48 71/344 84 81 | fax: +48 71/342 13 25 | e -mail: biuro@primamoda.com.pl | www.primamoda.com.pl NIP: 897 -16-48-802 | REGON: 93O -27-08-15-00-00M | KRS: 0000271081 | kapitał zakładowy 1.600.000 PLN
  wypracowane wyniki, wprowadzony biznesowy kierunek działania, posiadane papiery
  wartościowe dłużne oraz zapewnienie głównych Akcjonariuszy, zabezpieczają pokrywanie
  ewentualne wymagalnego zadłużenia i finansowanie bieżącej działalności Spółki. Okoliczności te
  wraz z innymi uwarunkowania opisanymi w punkcie III wskazują na znaczącą niepewność, która
  może budzić poważne wątpliwości co do zdolności Spółki do kontynuowania działalności.
  Niniejsze objaśnienie nie stanowi zastrzeżenia do wniosku z przeglądu.
  Zarzą d podtrzymuje złożone przez siebie oświadczenia i podnosi, że założenia, w oparciu o które je składał
  znajdują uzasadnienie na dzień składania niniejszego pisma. Zarząd rozważył wszelkie okoliczności
  związane z zagrożeniami, wziął pod uwagę znaczącą dywers yfikację działalności spółki pod katem kanałów
  sprzedaży oraz rozproszenia terytorialnego. Zarząd brał również pod uwagę stan zaawansowania rozmów
  z bankiem. Powyższe okoliczności były również przedstawiane biegłemu rewidentowi w czasie badania.
  Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki wskazuje, że w jego ocenie nie istnieje zagrożenie dla kontynuacji
  działalności Spółki, a przedstawiona niepewność pozostaje bez znaczenia dla wyników oraz innych danych
  finansowych, nie mając wpływu na sprawozdanie finansowe Spó łki za okres 01.01.20 20 do 3 0.06 .20 20.

  Członkowie Rady Nadzorczej Prima Moda S.A. rozważyli argumenty Zarządu, jak również stanowisko
  Biegłego rewidenta w przedmiotowym zakresie. Członkowie Rady Nadzorczej Prima Moda S.A. zgadzają
  się z powyższym stanowis kiem Zarządu.

  Wrocław, dnia 08 grudnia 2020 r.
  Zarząd Prima Moda S.A. Rada Nadzorcza Prima Moda S.A.
  Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu Tomasz Bistulas – Przewodniczący Rady
  Jarosław Jakubowski – Sekretarz Rady
  Pasquale Lupoli – Członek Rady
  Alfredo Sorvi llo – Członek Rady


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Prima Moda SA
ISIN:PLPRMMD00012
NIP:897-164-88-02
EKD: 52.43 sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
Adres: ul. Parafialna 27 52-233 Wrocław
Telefon:+48 71 3448481
www:www.primamoda.com.pl
Kalendarium raportów
2021-09-23Raport półroczny
2021-11-24Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PRIMA MODA
2021-09-16 17-09-55
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor