Raport.

PRIMA MODA SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 kwarta?(y) narastaj?co / okres od do Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w, i materia??w 26334 26755 6187 6124 Zysk (strata) na dzia?alno?ci operacyjnej 1525 9179 358 2101 Zysk (strata) brutto 1254 8965 295 2052 Zysk (strata) netto 1354 9133 318 2091 Liczba udzia??w/akcji w sztukach 3200 3200 3200 3200 Zysk (strata) netto na akcj? zwyk?? (z?/euro) 0,42 2,85 0,10 0,65 Kapita? w?asny 10097 8944 2343 2074 Zobowi?zania d?ugoterminowe 5500 393 1276 91 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 13773 16308 3196 3782 Warto?? ksi?gowa na akcj? (z?/euro) 3,16 2,80 0,73 0,63 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej -1716 -3043 -403 -697 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -138 943 -32 216 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -1237 1182 -291 271

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  PRIMA MODA S.A.
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRE S 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano in aczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 1
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  PRIMA MODA S.A.
  ZA OKRES 01.01.2017 – 30.09 .2017  PRIMA MODA S.A.
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRE S 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano in aczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 2
  Spis treści
  A. WYBRANE DANE FINANSOWE
  B. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  C. INF ORMACJE DODATKOWE  PRIMA MODA S.A.
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRE S 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano in aczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 3
  A. WYBRANE DANE FINANSOWE
  dane w tys. zł
  Wyszczególnienie PLN EUR PLN EUR
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
  i materiałów 26 334 6 187 26 755 6 124
  Koszt własny sprzedaży 10 097 2 372 11 694 2 677
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 525 358 9 179 2 101
  Zysk (strata) brutto 1 254 295 8 965 2 052
  Zysk (strata) netto 1 354 318 9 133 2 091
  Liczba udziałów/akcji w sztukach 3 200 3 200 3 200 3 200
  Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,42 0,10 2,85 0,65
  BILANS
  Aktywa trwałe 14 197 3 295 15 257 3 538
  Aktywa obrotowe 15 173 3 521 10 388 2 409
  Kapitał własny 10 097 2 343 8 944 2 074
  Zobowiązania długoterminowe 5 500 1 276 393 91
  Zobowiązania krótkoterminowe 13 773 3 196 16 308 3 782
  Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 3,16 0,73 2,80 0,65
  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej -1 716 -403 -3 043 -697
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej -138 -32 943 216
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej -1 237 -291 1 182 271
  Kurs EUR/PLN 30.09.2017 30.09.2016 - dla danych bilansowych ( śr. NBP) 4,3091 4,3120 - dla danych rachunku zysków i strat 4,2566 4,3688
  01.01.2017 - 30.09.2017 01.01.2016 - 30.09.2016
  Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.
  Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną
  kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.
  30.09.2017 30.09.2016
  01.01.2017 - 30.09.2017 01.01.2016 - 30.09.2016


  PRIMA MODA S.A.
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRE S 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano in aczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 4
  B. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 R.
  DO 3 0 WRZEŚNIA 201 7 R.
  INFORMACJE OGÓLNE
  I. DANE JEDNOSTKI:
  Nazwa: PRIMA MODA
  Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
  Siedziba: UL. DYGATA 4/7, 01 -748 WARSZAWA
  Kraj rejestracji: PO LSKA
  Podstawowy przedmiot działalności: SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH (PKD 47.72.Z)
  Organ prowadzący rejestr: SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZT KRS POD NUME REM 0000271081
  Numer statystyczny REGON: 932270815
  II. CZAS TRWANIA JEDNOSTKI: Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
  III. OKRESY PREZENTOWANE Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku dla skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1 stycznia 201 6 roku do 30 września 201 6 roku dla skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów , skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz skróconego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.
  IV. SKŁAD ORGANÓW JEDNOSTKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 3 0.09.2017 R.:
  Zarząd:
  PLESIAK DARIUSZ - PREZES ZARZĄDU
  Zmiany w składzie Zarządu Spółk i: W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu.
  Rada Nadzorcza:
  BISTULAS TOMASZ - PRZEWODNICZĄCY RADY
  PLESIAK BARTOSZ - WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
  JAKUBOWSKI JAROSŁAW - SEKRETARZ RADY
  LUPOLI PASQUALE - CZŁONEK RADY
  SORVILLO ALFREDO - CZŁONE K RADY
  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:
  W roku obrotowym nie na stąpiły zmiany w składzie Rady N adzorczej.  PRIMA MODA S.A.
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRE S 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano in aczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 5
  V. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE: Według stanu na dzień 3 0.09.2017 r. akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromad zeniu Akcjonariuszy byli:
  Akcjonariusze Liczba akcji Wartość akcji Udział w kapitale zakładowym% Liczba głosów
  Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
  Dariusz Plesiak i Renata Jankiewicz -Plesiak 1.820.000 910.000 56,87% 3.320.000 70,63%
  INC S.A. 260. 363 130.181,5 8,13% 260.363 5,54%
  Pozostali akcjonariusze 1.119.637 599.818,5 35,00% 1.119.637 23, 83%
  Razem 3.200.000 1.6 00.000 100,00% 4.700.000 100,00%
  VI. SPÓŁKI POWIĄZANE: Spółka Prima Moda S.A. jest podmiotem samodzielnym i nie posiada spółek p owiązanych ani nie występuje jako podmiot zależny. Spółka posiada powiązania osobowe, ujawnione w punkcie XIII.
  VII. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zar ząd w dniu 26.10.2017.  PRIMA MODA S.A.
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRE S 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano in aczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 6
  Rachunek zysków lub strat
  Narastająco po trzecim kwartale 2017 r. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 1 354 tys. zł, EBITDA Spółki
  wyniosła 2 212 tys. zł, EBIT 1 525 tys., przychody ze sprze daży wyniosły 26 334 tys. zł.
  W tym okresie wzrosła stopa zwrotu z aktywów oraz kapitałów własnych, która kształtuje się na poziomach odpowiednio:
  4,61% i 13,41%.
  Spółka zwiększyła zyski w stosunku do roku ubiegłego, jednocześnie zmniejszając zadłużenie od setkowe, dzięki czemu
  utrzymuje bezpieczny poziom wskaźnika długu netto / EBITDA (1,84).
  Wypracowane wyniki wskazują na osiągnięcie klarownej, jasnej sytuacji gospodarczej, która umożliwia dalszą dynamikę
  wzrostu sprzedaży i jej rozwój , ze szczególnym uwzg lędnieniem konsekwentnie rozbudowywanego modelu sprzedaży
  omnichannel.
  Śródroczny Skrócony rachunek zysków lub strat dla III kwartału roku 2017 i okresów
  porównywalnych 2016 r. z podziałem na dwa poziomy zysku (straty) na działalności operacyjnej
  III. Kwartał
  (rok bieżący)
  za okres
  od 01.07.2017r.
  do 30.09.2017r.
  III. Kwartał
  (rok bieżący)
  za okres
  od 01.01.2017r.
  do 30.09.2017r.
  III. Kwartał
  (rok poprzedni)
  za okres
  od 01.07.2016r.
  do 30.09.2016r.
  III. Kwartał
  (rok poprzedni)
  za okres
  od 01.01.2016r.
  do 30.09.2016r.
  Przychody ze sprzedaży 8 995 26 334 8 814 26 755
  Przychody ze sprzedaży produktów 0 0 0 0
  Przychody ze sprzedaży usług 0 0 0 0
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 8 995 26 334 8 814 26 755
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 466 10 097 3 619 11 694
  Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług 0 0 0 0
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 466 10 097 3 619 11 694
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 5 529 16 237 5 195 15 061
  Koszty sprzedaży 4 533 13 370 4 550 14 826
  Koszty ogólnego zarządu 428 1 293 428 1 203
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej I poziom 568 1 574 217 -968
  Pozostałe przychody operacyjne 36 56 11 972 12 374
  Pozostałe koszty operacyjne 49 105 2 046 2 227
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej II poziom 555 1 525 10 143 9 179
  Przychody finansowe 0 180 97 6
  w tym: dodatnie różnice kursowe 0 177 122 0
  Koszty finansowe 51 451 0 220
  w tym: ujemne różnice kursowe 20 0 0 88
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 504 1 254 10 240 8 965
  Podatek dochodowy -10 -100 -168 -168
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 514 1 354 10 408 9 133
  Zysk (strata) z działalności zaniechanej 0 0 0 0
  Zysk (strata) netto 514 1 354 10 408 9 133


  PRIMA MODA S.A.
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRE S 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano in aczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 7
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A .
  Śródroczny skrócony rachunek zysków lub strat
  Warszawa , dnia 26 października 2017 r. Podpisy Członków Zarządu: Podpis osoby , któr ej powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
  III. Kwartał
  (rok bieżący)
  za okres
  od 01.07.2017r.
  do 30.09.2017r.
  III. Kwartał
  (rok bieżący)
  za okres
  od 01.01.2017r.
  do 30.09.2017r.
  III. Kwartał
  (rok poprzedni)
  za okres
  od 01.07.2016r.
  do 30.09.2016r.
  III. Kwartał
  (rok poprzedni)
  za okres
  od 01.01.2016r.
  do 30.09.2016r.
  Przychody ze sprzedaży 8 995 26 334 8 814 26 755
  Przychody ze sprzedaży produktów 0 0 0 0
  Przychody ze sprzedaży usług 0 0 0 0
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 8 995 26 334 8 814 26 755
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 466 10 097 3 619 11 694
  Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług 0 0 0 0
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 466 10 097 3 619 11 694
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 5 529 16 237 5 195 15 061
  Koszty sprzedaży 4 533 13 370 4 550 14 826
  Koszty ogólnego zarządu 428 1 293 428 1 203
  Pozostałe przychody operacyjne 36 56 11 972 12 374
  Pozostałe koszty operacyjne 49 105 2 046 2 227
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 555 1 525 10 143 9 179
  Przychody finansowe 0 180 97 6
  w tym: dodatnie różnice kursowe 0 177 122 0
  Koszty finansowe 51 451 0 220
  w tym: ujemne różnice kursowe 20 0 0 88
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 504 1 254 10 240 8 965
  Podatek dochodowy -10 -100 -168 -168
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 514 1 354 10 408 9 133
  Zysk (strata) z działalności zaniechanej 0 0 0 0
  Zysk (strata) netto 514 1 354 10 408 9 133
  Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,16 0,42 3,25 2,85
  Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,16 0,42 3,25 2,85


  PRIMA MODA S.A.
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRE S 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano in aczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 8
  Śródroczne skrócone Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Warszawa , dnia 26 października 2017 r. Podpisy Członków Zarządu: Podpis osoby , której powie rzono prowadzenie ksiąg rachunkowych :
  za okres
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017
  za okres
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  za okres
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  za okres
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  Zysk (strata) netto 514 1 354 10 408 9 133
  Zmiany w nadwyżce z przeszacowania
  Zyski (straty) z tytułu przeszacowania składników aktywów
  finansowych dostępnych do sprzedaży
  Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentami
  zabezpieczającymi przepływy środków pieniężnych
  Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych
  świadczeń emerytalnych
  Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych
  całkowitych dochodów
  Suma dochodów całkowitych 514 1 354 10 408 9 133


  PRIMA MODA S.A.
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRE S 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano in aczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 9
  Śródroczne Skrócone Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Warszawa , dnia 26 października 2017 r.
  Podpisy Członków Zarządu: Podpis osoby , której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
  stan na
  30.09.2017
  stan na
  30.06.2017
  stan na
  31.12.2016
  stan na
  30.09.2016 r.
  Aktywa trwałe 14 197 14 615 14 644 15 257
  Rzeczowe aktywa trwałe 2 955 3 144 3 170 3 192
  Wartoście niematerialne 9 972 9 975 9 982 9 988
  Nieruchomości inwestycyjne 0 0 0 0
  Inwestycje w jednostkach podporządkowanych 0 0 0 0
  Aktywa finansowe dostepne do sprzedaży 0 0 0 0
  Pozostałe aktywa finansowe 0 0 0 0
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 357 350 272 425
  Pozostałe aktywa trwałe 912 1 146 1 220 1 652
  Aktywa obrotowe 15 173 12 720 15 648 10 388
  Zapasy 12 664 10 496 10 652 8 881
  Należności handlowe 0 0 0 0
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 0 0 0
  Pozostałe należności 780 815 203 421
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 0 0 0
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
  wynik finansowy 0 0 0 0
  Pozostałe aktywa finansowe 662 662 660 660
  Rozliczenia międzyokresowe 322 316 298 83
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 745 431 3 835 343
  Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0
  AKTYWA RAZEM 29 370 27 335 30 292 25 645


  PRIMA MODA S.A.
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRE S 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano in aczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 10
  Warszawa , dnia 26 października 2017 r.
  Podpisy Członków Zarządu: Podpis osoby , której powierzo no prowadzenie ksiąg rachunkowych : PASYWA stan na
  30.09.2017
  stan na
  30.06.2017
  stan na
  31.12.2016 r.
  stan na
  30.09.2016
  Kapitał własny 10 097 9 583 8 742 8 944
  Kapitał zakładowy 1 600 1 600 1 600 1 600
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny
  nominalnej 7 143 7 143 2 491 2 491
  Akcje własne 0 0 0 0
  Pozostałe kapitały 0 0 0 0
  Niepodzielony wynik finansowy 0 0 -4 280 -4 280
  Wynik finansowy bieżącego okresu 1 354 840 8 931 9 133
  Zobowiązanie długoterminowe 5 500 5 479 4 392 393
  Kredyty i pożyczki 1 106 1 088 0 0
  Pozostałe zobowiązania finansowe oraz obligacje 4 129 4 122 4 108 120
  Inne zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 254 257 270 256
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 11 12 14 17
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
  Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
  Zobowiązania krótkoterminowe 13 773 12 273 17 158 16 308
  Kredyty i pożyczki 597 519 2 275 2 536
  Pozostałe zobowiązania finansowe 136 146 58 64
  Zobowiązania handlowe 10 752 9 083 12 187 11 055
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 0 0 0
  Pozostałe zobowiązania ( w tym z tyt.wynagrodzeń i
  podatków) 1 805 2 057 2 175 2 167
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 5 5 5 5
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 361 361 361 361
  Pozostałe rezerwy 117 102 97 120
  Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami
  klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0
  PASYWA RAZEM 29 370 27 335 30 292 25 645


  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.06.2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inac zej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego
  11
  Śródroczne Skrócone Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  Kapitał zakładowy Kapitały zapasowy Akcje własne Zysk/strata zlat
  ubiegłych
  Niepodzielony
  wynik finansowy
  Wynik finansowy
  bieżącego okresu
  Kapitał
  własny ogółem
  Kapitał własny na dzień 01.07.2017 1 600 7 143 0 0 0 8 743
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 0
  Korekty z tyt. błędów podstawowych 0
  Kapitał własny po korektach 1 600 7 143 0 0 0 0 8 743
  Emisja akcji 0
  Koszty emisji akcji 0
  Płatność w formie akcji własnych 0
  Podział zysku netto 0
  Wypłata dywidendy 0
  Suma dochodów całkowitych 1 354 1 354
  Kapitał własny na dzień 30.09.2017 r. 1 600 7 143 0 0 0 1 354 10 097
  Kapitał własny na dzień 01.01.2017 r. 1 600 2 491 0 -4 280 8 931 8 742
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 0
  Korekty z tyt. błędów podstawowych 0
  Kapitał własny po korektach 1 600 2 491 0 -4 280 8 931 0 8 742
  Emisja akcji 0
  Koszty emisji akcji 0
  Płatność w formie akcji własnych 0
  Podział zysku netto 4 651 4 280 -8 931 0
  Wypłata dywidendy 0
  Suma dochodów całkowitych 1 354 1 354
  Kapitał własny na dzień 30.09.2017 r. 1 600 7 143 0 0 0 1 354 10 097
  III kwartał - rok bieżący, okres od 01.07.2017 do 30.09.2017
  III kwartał - rok bieżący, okres od 01.01.2017 do 30.09.2017


  PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  PRIMA MODA S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.06.2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano ina czej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 12
  Warszawa , dnia 26 października 2017 r Podpisy Członków Zarządu: Podpis osoby , której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych :Kapitał własny na dzień 01.01.2016 r. 1 600 2 491 -51 -4 229 0 -189
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 0
  Korekty z tyt. błędów podstawowych 0
  Kapitał własny po korektach 1 600 2 491 0 -51 -4 229 0 -189
  Emisja akcji 0
  Koszty emisji akcji 0
  Płatność w formie akcji własnych 0
  Podział zysku netto 51 -51 0
  Wypłata dywidendy 0
  Suma dochodów całkowitych 8 931 8 931
  Kapitał własny na dzień 31.12.2016 r. 1 600 2 491 0 0 -4 280 8 931 8 742
  Kapitał własny na dzień 01.01.2016 r. 1 600 2 491 0 -51 -4 229 -189
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 0
  Korekty z tyt. błędów podstawowych 0
  Kapitał własny po korektach 1 600 2 491 0 -51 -4 229 0 -189
  Emisja akcji 0
  Koszty emisji akcji 0
  Płatność w formie akcji własnych 0
  Podział zysku netto 0
  Wypłata dywidendy 0
  Suma dochodów całkowitych 9 133 9 133
  Kapitał własny na dzień 30.09.2016 r. 1 600 2 491 0 -51 -4 229 9 133 8 944
  III kwartał - rok bieżący, okres od 01.01.2016 do 30.09.2016
  Dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2016 r.


  PRIMA MODA S.A.
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE F INANSOWE ZA OKRES 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego
  13
  Śródroczne Skrócone Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  za okres
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017
  za okres
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  za okres
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  za okres
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  Zysk / Strata przed opodatkowaniem 504 1 254 10 240 8 965
  Korekty razem: -81 -2 970 -10 159 -12 008
  Amortyzacja 227 687 262 800
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 30 447 25 85
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0 0 0 60
  Zmiana stanu rezerw 15 20 58 91
  Zmiana stanu zapasów -2 167 -2 011 107 -1 440
  Zmiana stanu należności 342 -270 -847 -2 163
  Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i
  kredytów 1 408 -1 814 199 425
  Zmiana stanu pozostałych aktywów 0 0 -21 76
  Inne korekty 65 -28 -9 942 -9 942
  Gotówka z działalności operacyjnej 423 -1 716 81 -3 043
  Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony 0 0 0 0
  A. Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej 423 -1 716 81 -3 043
  Wpływy 0 0 0 1 001
  Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych 0 0 0 1
  Zbycie inwestycji w nieruchomości 0 0 0 0
  Zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
  Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
  Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 1 000
  Wydatki 36 138 0 58
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych
  akywów trwałych 36 138 0 58
  Nabycie inwestycji w nieruchomości 0 0 0 0
  Wydatki na aktywa finansowe 0 0 0 0
  Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
  B. Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej -36 -138 0 943
  DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
  DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA


  PRIMA MODA S.A.
  PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE F INANSOWE ZA OKRES 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 14
  Warszawa , dnia 26 października 2017 r. Podpisy Członków Zarządu: Podpis osoby , której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych :
  Wpływy 0 0 -56 1 318
  Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
  Kredyty i pożyczki 0 0 -56 1 318
  Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
  Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
  Wydatki 74 1 237 60 136
  Nabycie udziałów (akcji) własnych 0 0 0 0
  Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
  Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu
  podziału zysku 0 0 0 0
  Spłaty kredytów i pożyczek 47 748 0 0
  Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
  Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
  finansowego 21 101 34 63
  Odsetki 6 388 26 73
  Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
  C. Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej -74 -1 237 -116 1 182
  D. Przepływy pieniężne netto razem 313 -3 091 -35 -917
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w
  tym 313 -3 091 -35 -917
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
  kursowych 0 0 0 0
  F. Środki pieniężne na początek okresu 431 3 835 378 1 260
  G. Środki pieniężne na koniec okresu 744 744 343 343
  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA


  PRIMA MODA S.A.
  PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE F INANSOWE ZA OKRES 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 15
  INFORM ACJE OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO
  I. ZGODNOŚĆ Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SP RAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
  Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem
  Rachunkowości nr 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami
  Spra wozdawczości Finansowej (MSSF), mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej, zaakceptowanymi
  przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i Komitet ds. Interpretacji Międzynaro dowych Standardów
  Rachunkowości , w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską i obowiązującym na dzień 3 1 grudnia 201 6 roku i dzień 30
  czerwca 2017 roku .
  Porównywalne dane finansowe za okres 12 miesięcy kończący się 3 1 grudnia 201 6 zostały przygotowane w oparciu o te same
  podstawy sporządzenia s prawozdania finansowego.
  Sporządzając śródroczne sprawozdanie finansowe jednostka stosuje takie same zasady rachunkowości jak przy sporządzaniu
  rocznego sprawozdania finansowego, z wyjątkiem zmian do standardów i nowych standardów i interpretacji zatwierd zonych przez
  Unię Europejską, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku .
  Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów, jakie zostały już wydane przez Radę Międzynarodowych Standar-dów Rach unkowości (RMSR), ale jeszcze nie weszły w życie:
  • MSSF 9 „Instrumenty finansowe” zatwierdzony w UE w dniu 22 listopada 2016 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  Nowy MSSF 9 wch odzi w życie dla okresów rocznych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2018 roku lub później, przy czym możliwe jest jego wcześniejsze zastosowanie. Powyższy Standard ma zastosowanie retrospektywne przy czym nie jest wymagane przekształcenie danych poró wnawczych.
  • MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz zmiany do MSSF 15 „Data wejścia w życie MSSF 15” - zatwierdzony w UE w dniu 22 września 2016 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po t ej dacie).
  MSSF 15 wprowadza nowe zasady ujmowania przychodów zastępując dotychczasowe wytyczne wynikające z MSR 18.
  Podstawowa zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodu w taki sposób aby odzwierciedlał transfer przyrzeczonych towa-rów lub usług w kwo cie odzwierciedlającej wartość wynagrodzenia, do którego spółka oczekuje mieć prawo w zamian za te towary lub usługi.
  Zgodnie z ww. standardem przychód powstaje w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami przechodzi w ręce klienta. W zależności od s pełnienia określonych warunków przychody są albo rozkładane w czasie w sposób odzwierciedlający wykonanie umowy przez jednostkę albo ujmowane jednorazowo w momencie przeniesienia kontroli nad towarami lub usługami na klienta.
  Standardy i Interpretacje prz yjęte przez RMSR, ale jeszcze nieza twierdzone do stosowania w UE:
  MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzyna-rodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które we- dług stanu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania w UE (poniżs ze daty wejścia w życie odnoszą się do standardów w wersji pełnej):
  • MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie) – Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczaso- wego standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania ostatecznej wersji MSSF 14,
  • MSSF 16 „Leasing” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
  • MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” – zastąpi MSSF 4 „Um owy ubezpieczeniowe” oraz powiązane interpretacje (obowiązu- jący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspól- nym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany (data wejścia w życie zmian została odroczona do momentu zakończenia p rac ba- dawczych nad metodą praw własności),


  PRIMA MODA S.A.
  PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE F INANSOWE ZA OKRES 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 16
  • Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” – Inicjatywa w odniesieniu do ujawnień (obowiązujące w odnie- sieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie),
  • Zmian y do MSR 12 „Podatek dochodowy” – Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od niezrealizo- wanych strat (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie),
  • Wyjaśnienia do MSSF 15 „ Przychody z umów z klientami” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynają- cych się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie).
  • Zmiany do MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” – Klasyfikacja oraz wycena płatności na bazie akcji (obowiązujące w odn iesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – Zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe” wraz z MSSF 4 „Instrumenty ubezpieczeniowe” (obowiązujące w odniesieniu do ok resów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie lub w momencie zastosowania MSSF 9 „Instrumenty finansowe” po raz pierwszy),
  • Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” – Przeniesienia nieruchomości inwestycyjnych (obowiązując e w odniesie- niu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2014 -2016)” – dokonane zmiany w ramach procedury wprowadza- nia dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR 28) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (zmiany do MSSF 12 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie, a zmiany do MSSF 1 i MSR 28 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  • Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe” (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocz- nych rozpoczynających się 1 stycznia 201 8 roku lub po tej dacie),
  • Interpretacja KIMSF 23 „Niepewność w ujęciu podatku dochodowego” (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych roz- poczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie).
  Wpływ nowych regulacji na przyszłe sprawozdania Spółki
  Nowy standard MSSF 16 Leasing zmienia zasady ujmowania umów, spełniających definicję leasingu. Główną zmianą jest odejście od podziału na leasing finansowy i operacyjny. Wszystkie umowy spełniające definicję leasingu będą ujmowane co do zasady jak obe cny leasing finansowy. Wdrożenie standardu będzie miało następujący efekt:
  • w sprawozdaniu z sytuacji finansowej: wzrost wartości niefinansowych aktywów trwałych oraz zobowiązań finansowych
  • w sprawozdaniu z całkowitych dochodów: zmniejszenie kosztów operacyjny ch (innych niż amortyzacja), wzrost kosztów amorty-
  zacji oraz kosztów finansowych. Pozostałe standardy oraz ich zmiany nie powinny mieć istotnego wpływu na przyszłe sprawozdania finansowe Spółki.
  II. PODSTAWA SPORZĄDZENIA ŚRÓDROCZNEGO SKRÓ CONEGO SPRAWOZD ANIA FINANSOWEGO
  Dane w niniejszym śród rocznym sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych polskich (zł), które są walutą funkcjonalna i
  prezentacji Spółki, po zaokrągleniu do pełnych tysięcy. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zas adę kosztu
  historycznego.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym
  sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie z rocznym spr awozdaniem finansowym Spółki za 201 6 r. obejmującym n oty, za
  okres 12 mie sięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku sporządzonym według MSSF zatwierdzonych przez UE.
  Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie podlega przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta. Ostatnie
  sprawozdanie finansowe, które podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta to sprawozdanie finansowe za 201 6 rok, a
  śródroczne sprawozdanie finansowe podlegające przeglądowi to śródroczne sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2017
  roku.
  III. ZAŁOŻENIE KONTYNUAC JI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Skrócone śródroczne s prawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
  Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
  IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI DZIAŁALNOŚCI LU B CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI
  Branża wykazuje się dużą sezonowością. Uzależnione są zwłaszcza od pór roku, zmieniających się warunków pogodowych, oraz
  trendów mody, w związku z czym wyniki sprzedaży Prima Moda S.A. wykazują zmienność w ciągu roku. Nasilenie popytu
  zwiększającego sprzedaż, następuje zwykle na przełomie zimy i wiosny oraz na przełomie lata i jesieni, co z kolei zbiega się z
  wprowadzeniem nowych kolekcji. Na wyniki sprzedaży w poszczególnych miesiącach ma też wpływ pogoda. Sezon jesienno –


  PRIMA MODA S.A.
  PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE F INANSOWE ZA OKRES 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 17
  zim owy cechuje sprzedaż obuwia relatywnie droższego (kozaki, botki) od obuwia w sezonie wiosenno – letnim, dlatego wyniki
  sprzedaży w drugim półroczu są zwykle wyższe. Dane wskazują, że zwykle najlepszym sprzedażowo jest czwarty kwartał roku.
  V. WALUTA FUNK CJONALNA I WALUTA PREZENTACJI
  a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
  Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym Spółka
  prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”). Sprawozdanie fi nansowe prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą
  funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki.
  b) Transakcje i salda
  Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji. Zyski i
  straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach
  obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za
  zabezpieczenie przepływów pieniężnych i zabezpieczenie udziałów w aktywach netto.
  VI. ISTOTNE WARTOŚCI OPARTE NA PROFESJONALNYM OSĄDZIE I SZACUNKACH
  Sporządzenie śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR 34 wymaga dokonania przez Za rząd
  określonych szacunków i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Większość szacunków oparta
  jest na analizach i jak najlepszej wiedzy Zarządu. Jakkolwiek przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu
  na temat bieżących działań i zdarzeń, rz eczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. Szacunki i związane z nimi założenia
  podlegają weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresac h
  bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych. Oceny
  dokonywane przez Zarząd przy zastosowani MSR 34, które maja istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, a także szacunki,
  obciążone znac zącym ryzykiem zmian w przyszłych latach zostały przedstawione w śródrocznym sprawozdaniu finansowym.
  a) Profesjonalny osąd W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie, oprócz szacunków księ gowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa.
  Klasyfikacja umów leasingowych
  Spółka dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej każdej transakcji. b) Niepewność szacunków
  Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień b ilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowy m.
  Utrata wartości aktywów
  Na dzień 30.09.2017 nie stwierdzono przesłanek utraty wartości aktywów.
  Wycena rezerw
  Rez erwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane przez spółkę. Spółka na podstawie swoich szacunków tworzy
  wyłącznie rezerwę na urlopy wypoczynkowe. Odstąpiono od tworzenia pozostałych rezerw na świadczenia pracownicze w związku z
  niską wartością s zacunków.
  Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego
  Spółka rozpoznaje składnik aktyw ów z tytułu podatku odroczonego.
  Stawki amortyzacyjne
  Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności skład ników
  rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Spółka corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów
  ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków.  PRIMA MODA S.A.
  PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE F INANSOWE ZA OKRES 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 18
  VII. OPIS POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, PASYWA, KAPITAŁ, WYNIK FINANS OWY NETTO ORAZ
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ,
  WIELKOŚĆ LUB WYWIERANY WPŁYW
  Nie dotyczy .
  VIII. OPIS KOREKTY BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW Nie dotyczy.
  IX. INFORMACJE O DANYCH BILANSOWYCH ORAZ ISTOTNY CH ZMIANACH WIELKOŚCI SZACUNK ÓW
  1. Zmiany rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) oraz odpisów aktualizujących z tytułu
  trwałej utraty wartości – za okres 1.01.201 7 - 30.09.2017 r.
  Wyszczególnienie Grunty Budynki i
  budowle
  Maszyny
  i
  urządzenia
  Środki
  transportu
  Pozostałe
  środki
  trwałe
  Środki
  trwałe w
  budowie
  Razem
  Wartość bilansowa brutto na dzień
  01.01.2017 0 0 487 571 9 521 110 10 689
  Zwiększenia, z tytułu: 0 0 4 324 11 123 462
  - nabycia środków trwałych 4 324 11 123 462
  - wytworzenia we własnym zakresie
  środków trwałych 0
  - połączenia jednostek gospodarczych 0
  - zawartych umów leasingu 0
  - przeszacowania 0
  - otrzymanie aportu 0
  - inne 0
  Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0
  - zbycia 0
  - likwidacji 0
  - sprzedaży spółki zależnej 0
  - przeszacowania 0
  - wniesienia aportu 0
  - inne 0
  Wartość bilansowa brutto na dzień
  30.09.2017 0 0 491 895 9 532 233 11 151
  Umorzenie na dzień 01.01.2017 0 428 322 6 704 0 7 454
  Zwiększenia, z tytułu: 0 0 19 75 583 0 677
  - amortyzacji 19 75 583 677
  - przeszacowania 0
  - inne 0
  Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0
  - likwidacji 0
  - sprzedaży 0
  - przeszacowania 0
  - inne 0
  Umorzenie na dzień 30.09.2017 0 0 447 397 7 287 0 8 131


  PRIMA MODA S.A.
  PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE F INANSOWE ZA OKRES 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 19
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości w okresie od 01.01.2017 – 30.09.2017 r.
  Kwoty zobowiązań poczynionych na rzecz dokonanych zakupów rzeczowych aktywów trwałych
  Odpisy aktualizujące na dzień
  01.01.2017 65 65
  Zwiększenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0
  - utraty wartości 0
  - inne 0
  Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0
  - odwrócenie odpisów aktualizujących 0
  - likwidacji lub sprzedaży 0
  - inne 0
  Odpisy aktualizujące na dzień
  30.09.2017 0 0 0 0 65 0 65
  Wartość bilansowa na dzień
  30.09.2017 0 0 44 498 2 180 233 2 955 Wyszczególnienie Grunty Budynki i
  budowle
  Maszyny
  i
  urządzenia
  Środki
  transportu
  Pozostałe
  środki
  trwałe
  Środki
  trwałe w
  budowie
  Razem
  Wartość odpisów aktualizujących
  na dzień 01.01.2017 65 65
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty
  wartości ujęte w ciągu okresu w
  rachunku zysków i strat
  0
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty
  wartości ujęte w ciągu okresu
  bezpośrednio w kapitale własnym
  0
  Kwota odwrócenia odpisów
  aktualizujących z tytułu utraty wartości
  ujętych w rachunku zysków i strat w
  ciągu okresu (-)
  0
  Kwota odwrócenia odpisów
  aktualizujących z tytułu utraty wartości
  odniesionych bezpośrednio na kapitał
  własny w ciągu okresu (-)
  0
  Różnice kursowe netto z przeliczenia
  sprawozdania finansowego na walutę
  prezentacji
  0
  Wartość odpisów aktualizujących
  na dzień 30.09.2017 0 0 0 0 65 0 65 0 0
  Zobowiązania z tytułu zakupu maszyn i urządzeń
  Zobowiązania z tytułu zakupu pozostałych środków
  trwałych
  Suma
  0
  0
  0
  30.09.2016 30.09.2017 Tytuł zobowiązania
  0


  PRIMA MODA S.A.
  PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE F INANSOWE ZA OKRES 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 20
  2. Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) oraz odpisów aktualizujących z tytułu trwałej
  utraty wartości – za okres 01.01.201 7-30.09.2017 r.
  1 Wytworzone we własnym zakresie,
  2 Zakupione/powstałe w wyniku połączenia jednostek gospodarczych Wyszczególnienie
  Koszty prac
  rozwojowyc
  h1
  Znaki
  towarowe 2 Patenty i
  licencje 2
  Oprogramo
  wanie
  komputero
  we 2
  Wartość
  firmy Inne 2
  Wartości
  niematerial
  ne w
  budowie
  Ogółem
  Wartość bilansowa
  brutto na dzień
  01.01.2017
  0 9 942 0 174 0 0 244 10 360
  Zwiększenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 0
  - nabycia 0
  - przeszacowania 0
  - połączenia jednostek
  gospodarczych 0
  - inne 0
  Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 0
  - zbycia 0
  - likwidacji 0
  - przeszacowania 0
  - inne 0
  Wartość bilansowa
  brutto na dzień
  30.09.2017
  0 9 942 0 174 0 0 244 10 360
  Umorzenie na dzień
  01.01.2017 0 0 0 139 0 0 139
  Zwiększenia, z tytułu: 0 0 0 9 0 0 0 9
  - amortyzacji 9 9
  - przeszacowania 0
  - inne 0
  Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 0
  - likwidacji 0
  - sprzedaży 0
  - przeszacowania 0
  - inne 0
  Umorzenie na dzień
  30.09.2017 0 0 0 148 0 0 0 148
  Odpisy aktualizujące
  na dzień 01.01.2017 240 240
  Zwiększenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 0
  - utraty wartości 0
  - inne 0
  Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 0
  - odwrócenie odpisów
  aktualizujących 0
  - likwidacji lub sprzedaży 0
  - inne 0
  Odpisy aktualizujące
  na dzień 30.09.2017 0 0 0 0 0 0 240 240
  Wartość bilansowa
  netto na dzień
  30.09.2017
  0 9 942 0 26 0 0 4 9 972


  PRIMA MODA S.A.
  PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE F INANSOWE ZA OKRES 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 21
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości w okresie od 01.01.2017 – 30.09.2017 r.
  Kwoty zobowiązań poczynionych na rzecz dokonanych zakupów wartości niematerialnych
  Tytuł zobowiązania 30.09.2017 30.09.2016
  Zobowiązania z tyt. prac nad systemem ERP 89 89
  Suma 89 89
  3. Inwestycje w jednostkach podporządkowanych na dzień 3 0.09.2017 r. PRIMA MODA S.A. jest jednostką samodzielną, nie będącą jednostką żadnej grupy kapitałowej, zarówno jako pod miot typu upstream, jak również podmiot typu downstream. Dlatego też PRIMA MODA S.A. na dzień 30.09.2017 nie jest spółką dominującą dla innego podmiotu oraz nie jest spółką zależną od innej spółki dominującej.
  PRIMA MODA S.A. nie jest też stowarzyszona z żadną inną spółką.
  Wyszczególnienie
  Koszty prac
  rozwojowyc
  h1
  Znaki
  towarowe 2 Patenty i
  licencje 2
  Oprogramo
  wanie
  komputero
  we 2
  Wartość
  firmy Inne 2
  Wartości
  niematerial
  ne w
  budowie
  Ogółem
  Wartość odpisów
  aktualizujących na
  dzień 01.01.2017
  240 240
  Odpisy aktualizujące z
  tytułu utraty wartości
  ujęte w ciągu okresu w
  rachunku zysków i strat
  0
  Odpisy aktualizujące z
  tytułu utraty wartości
  ujęte w ciągu okresu
  bezpośrednio w kapitale
  własnym
  0
  Kwota odwrócenia
  odpisów aktualizujących
  z tytułu utraty wartości
  ujętych w rachunku
  zysków i strat w ciągu
  okresu (-)
  0
  Kwota odwrócenia
  odpisów aktualizujących
  z tytułu utraty wartości
  odniesionych
  bezpośrednio na kapitał
  własny w ciągu okresu
  (-)
  0
  Różnice kursowe netto z
  przeliczenia
  sprawozdania
  finansowego na walutę
  prezentacji
  0
  Wartość odpisów
  aktualizujących na
  dzień 30.09.2017
  0 0 0 0 0 0 240 240


  PRIMA MODA S.A.
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE F INANSOWE ZA OKRES 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego
  22
  4. Zapas y
  Zmiany stanu odpisó w aktualizujących zapasy
  5. Należności
  Wyszczególnienie 30.09.2017 30.09.2016
  Materiały na potrzeby produkcji
  Pozostałe materiały
  Półprodukty i produkcja w toku
  Produkty gotowe
  Towary 12 714 8 931
  Zapasy brutto 12 714 8 931
  Odpis aktualizujący stan zapasów 50 50
  Zapasy netto 12 664 8 881 Wyszczególnienie
  Odpisy
  aktualizujące
  materiały
  Odpisy
  aktualizujące
  półprodukty i
  produkcję w
  toku
  Odpisy
  aktualizujące
  produkty
  gotowe
  Odpisy
  aktualizujące
  towary
  Razem odpisy
  aktualizujące
  zapasy
  Stan na dzień 01.01.2017 roku 0 0 0 50 50
  Zwiększenia w tym: 0 0 0 0 0
  - utworzenie odpisów aktualizujących w
  korespondencji z pozostałymi kosztami
  operacyjnymi
  0
  - przemieszczenia 0
  - inne 0
  Zmniejszenia w tym: 0 0 0 0 0
  - rozwiązanie odpisów aktualizujących w
  korespondencji z pozostałymi przychodami
  operacyjnymi
  0
  - wykorzystanie odpisów 0
  - przemieszczenia 0
  Stan na dzień 30.09.2017 roku 0 0 0 50 50 Wyszczególnienie 30.09.2017 30.09.2016
  Należności krótkoterminowe 780 421
  - od jednostek powiazanych
  - od pozostałych jednostek 780 421
  Odpisy aktualizujące
  Należności krótkoterminowe brutto 780 421


  PRIMA MODA S.A.
  PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE F INANSOWE ZA OKRES 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 23
  Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności
  Wyszczególnienie Należności
  handlowe
  Pozostałe
  należności
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności na 01.01.2017 r.
  Zwiększenia, w tym: 0 0
  - dokonanie odpisów na należności przeterminowane i sporne
  - dowiązanie odpisów w związku z umorzeniem układu
  Zmniejszenia w tym: 0 0
  - wykorzystanie odpisów aktualizujących
  - rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą należności
  - zakończenie postępowań
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności od jednostek powiązanych na
  30.09.2017 r. 0 0
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności na 01.01.2017 r.
  Zwiększenia, w tym: 0 0
  - dokonanie odpisów na należności przeterminowane i sporne
  - dowiązanie odpisów w związku z umorzeniem układu
  Zmniejszenia w tym: 0 0
  - wykorzystanie odpisów aktualizujących
  - rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą należności
  - zakończenie postępowań
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności od jednostek pozostałych na
  30.09.2017 r. 0 0
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności ogółem na 30.09.2017 r. 0 0
  Jednostki powiązane
  Jednostki pozostałe


  PRIMA MODA S.A.
  PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE F INANSOWE ZA OKRES 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 24
  6. Odroczony podatek dochodowy
  Ujemne różnice przejściowe będące podstawą
  do tworzenia aktywa z tytułu podatku
  odroczonego
  01.01.2017 zwiększenia zmniejszenia 30.09.2017
  Odpis aktualizujący wartość środków trwałych i
  wartości niematerialnych i prawnych 240 114 354
  Rezerwa na reklamacje 0 0
  Rezerwa na niewykorzystane urlopy 361 361
  Rezerwy na naprawy gwarancyjne 32 32
  Rezerwy na usługi księgowe i badanie bilansu 25 25 0
  Koszty odsetek od pozyczki 54 52 106
  Róznica pomiędzy amortyzacją bilansową i
  podatkową 195 26 169
  Zobowiązania przeterminowane zgodnie z art..
  15b ustawy o podatku od towarów i usług 0 0
  Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne płatne
  w następnych okresach 436 30 466
  Odpisy aktualizujące wartośc towarów 50 50
  Róznica pomiędzy wartością bilansową i
  podatkową zobowiązan walutowych 0
  Rezerwa na koszty 40 302 342
  Suma ujemnych różnic przejściowych 1 433 498 51 1 880
  stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku 272 95 10 357
  Odpis na aktywo z tytułu odroczonego
  podatku 0
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku z
  uwzględnieniem odpisu aktualizującego 272 95 10 357 Dodatnie różnice przejściowe będące
  podstawą do tworzenia rezerwy z tytułu 01.01.2017 zwiększenia zmniejszenia 30.09.2017
  Przyspieszona amortyzacja podatkowa 720 32 688
  Przeszacowanie nieruchomości inwestycyjnych
  do wartości godziwej 0 0
  Przeszacowanie aktywów finansowych
  dostępnych do sprzedaży do wartości godziwej 0 0
  Różnica między wartością bilansowa ŚT w
  leasingu a zobowiązaniem leasingowym 140 52 88
  Odsetki naliczone od pozyczki 559 3 562
  Korekty do wartości godziwej z tytułu przejęcia
  jednostek 0 0
  Suma dodatnich różnic przejściowych 1 419 3 84 1 338
  stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na
  koniec okresu: 270 1 16 254


  PRIMA MODA S.A.
  PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE F INANSOWE ZA OKRES 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 25
  Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego
  7. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  Zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze
  Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe
  Reze rwy na nagrody jubileuszowe
  Rezerwy na urlopy wypoczynkowe
  Rezerwy na pozostałe świadczenia pracownicze
  Stan na 01.01.2017 0 0 361 0
  Utworzenie rezerwy
  Koszty wypłaconych świadczeń
  Rozwiązanie rezerwy
  Stan na 30.09.2017 , w ty m: 0 0 361 0
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe 0 0 361 0
  8. Pozostałe rezerwy
  Wyszczególnienie
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego –
  działalność kontynuowana
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego –
  działalność zaniechana
  Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku
  odroczonego
  30.09.2016 30.09.2017
  357
  254
  103
  425
  256
  169 30.09.2017 30.09.2016
  Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe
  Rezerwy na nagrody jubileuszowe
  Rezerwy na urlopy wypoczynkowe 361 361
  Rezerwy na pozostałe świadczenia
  Razem, w tym: 361 361
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe 361 361 30.09.2017 30.09.2016
  Rezerwy na naprawy gwarancyjne oraz zwroty 32 32
  Rezerwa na badanie bilansu i usługi księgowe
  Inne rezerwy 85 88
  Razem, w tym: 117 120
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe 117 120


  PRIMA MODA S.A.
  PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE F INANSOWE ZA OKRES 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 26
  Zmiana stanu rezerw
  Wyszczególnienie
  Rezerwy na naprawy gwarancyjne oraz zwroty
  Rezerwa restrukturyzacyjna Inne rezerwy Ogółem
  Stan na 01.01.2017 32 0 65 97
  Utworzone w ciągu roku obrotowego 20 20
  Wykorzystan e
  Rozwiązane
  Korekta z tytułu różnic kursowych
  Korekta stopy dyskontowej
  Stan na 30.09.2017 , w tym: 32 0 85 117
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe 32 0 85 117
  Rezerwa na naprawy gwarancyjne or az zwroty Spółka tworzy rezerwę na koszty przewidywanych napraw gwarancyjnych oraz zwrotów towarów sprzedanych w ciągu ostatnich 2 lat obrotowych. Rezerwa jest szacowana na podstawie poziomu napraw gwarancyjnych oraz zwrotów odnotowanych w latach ubiegłyc h. Przewiduje się, że większość tych kosztów zostanie poniesiona w następnym roku obrotowym, a ich całość w ciągu 2 lat od dnia bilansowego. Założenia zastosowane do obliczenia rezerwy na naprawy gwarancyjne i zwroty oparte zostały na bieżącym poziomie spr zedaży i aktualnych dostępnych informacjach na temat zwrotów i dwuletnim okresie gwarancyjnym na wszystkie sprzedawane towary.
  Inne rezerwy Spółka tworzy również rezerwy na usługi księgowe i badania bilansu oraz wszelkie zobowiązania, których termin wym agalności lub kwota nie są pewne.
  X. SEGMENTY OPERACYJNE Spółka nie wyodrębniała, jak dotąd, segmentów geograficznych lub branżowych z uwagi na fakt, iż działalność prowadzona jest n a terytorium Polski oraz jest pod względem branżowym jednorodna. Spółk a nie rozróżnia obszarów na terenie Polski o odmiennym środowisku ekonomicznym, stosując jednolitą politykę cenową na terenie całego kraju. Podobnie jak w ubiegłym roku sprawozdawczym, podstawowym rodzajem działalności jest handel obuwiem. Występująca sprz edaż środków do pielęgnacji obuwia oraz artykułów komplementarnych (torebki, paski, okrycia i inne) stanowią jedynie uzupełnienie podstawowej oferty. Na ryzyko i stopę zwrotu inwestycyjnego nie mają wpływu różnice pomiędzy sprzedawanymi towarami w poszczeg ólnych jednostkach spółki (salonach sprzedaży).
  XI. EMISJA, WYKUP I SPŁATA DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
  1. Emisja dłużnych papierów wartościowych
  W 201 6 Spółka wyemitowała dwuletnie obligacje Serii B o wartości nominalnej 4 mln zł . W roku 2017 Spółka nie dokonywała emisji dłużnych papierów wartościowych.
  2. Emisja kapitałowych papierów wartościowych
  W 201 7 Spółka nie dokonywała emisji kapitałowych papierów wartościowych .
  Zmiana stanu kapitału zakładowego
  W 2017 i 2016 roku w Spółce ni e wystąpiły zamiany stanu kapitału zakładowego.
  Wszystkie wyemitowane akcje posiadaj ą łącznie wartość nominalną wynoszącą 1.600.000 PLN i zostały w pełni opłacone.
  XII. WYPŁACONA (LUB ZADEKLAROWANA) DYWIDENDA
  W 2017 i 2016 roku Spółka nie dokonywała ani nie deklarowała wypłaty dywidendy.
  XIII. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI


  PRIMA MODA S.A.
  PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE F INANSOWE ZA OKRES 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 27
  Jednostka dominująca
  PRIMA MODA S.A. jest jednostką samodzielną, nie będącą jednostką żadnej grupy kapitałowej, zarówno jako podmiot typu upstream, jak również podmiot typ u downstream. Dlatego też PRIMA MODA S.A. na dzień 30.09.2016 nie jest spółką dominującą dla innego podmiotu oraz nie jest spółką zależną od innej spółki dominującej.
  Podmiot o znaczącym wpływie na Spółkę
  Na dzień 3 0 września 2017 roku spółka nie pozostawała w związku mającym charakter znaczącego wpływu na PRIMA MODA S.A.
  Jednostka stowarzyszona
  Na dzień 3 0 września 2017 roku PRIMA MODA S.A. nie była stowarzyszona z żadną inną spółką.
  Wspólne przedsięwzięcie, w którym Spółka jest wspólnikiem
  Na dzień 30 września 2017 roku Spółka nie jest uczestnikiem żadnego wspólnego przedsięwzięcia.
  Powiązania osobowe z jednostką
  Osobą powiązaną ze spółką jest Pani Renata Jankiewicz -Plesiak, która jest znaczącym akcjonariuszem spółki Prima Moda S.A. Pani Renata Jankiewicz -Plesiak prowadzi również działalność gospodarczą pod firmą „Fashion Consulting Renata Jankiewicz -Plesiak”, w zakresie usług doradczych. W styczniu 2015 roku Prima Moda S.A. zawarła z Fashion Consulting Renata Jankiewicz -Plesiak umowę na świadczenie usług consultingowych. Na dzień 3 0 września 2017 r. łączna wartość netto za okres 9 miesięcy 2017 rok u transakcji z tego tytułu wyniosła 75 tys. zł.
  Pożyczka udzielona członkowi Zarządu W poprzednim roku obrotowym, w dniach 22 i 23 marca 2016 roku pożyczka została spłacona przez Pana Dariusza Plesiaka w wysokości 1.000.000,00 PLN .
  Inne transakcje z udziałem członków Zarządu i Radzie Nadzorczej
  W trzecim kwartale 2017 i latach ubiegłych były udzielane członkom Zarządu zaliczki w związku z wykonywaną przez nich pracą na rzecz Spółki.
  Członek Zarządu Saldo wykorzystania kart płatniczych Kwota pobranych zaliczek
  Dariusz Plesiak 88 0
  XIV. NIESPŁACONE POŻYCZKI LUB NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMOWY POŻYCZKOWEJ, W SPRAWACH
  KTÓRYCH NIE PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH ANI PRZED DNIEM BILANSOWYM ANI W
  TYM DNIU
  Udzielone pożyczki
  W poprzednim roku obrotowym, w dniach 22 i 23 marca 2016 roku pożyczka została spłacona przez Pana Dariusza Plesiak a w wysokości 1.000.000,00 PLN .
  XV. ZMIANA ZOBOW IĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD
  CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ ZABEZPIECZENIA NA MAJĄTKU
  SPÓŁKI
  Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
  Spółka nie udzielała w roku obrotowym żadny ch gwarancji ani poręczeń i na dzień 3 0.09.2017 jak również na dzień 3 1.12 .2016 nie
  posiadała żadnych zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń .
  Zabezpieczenia na majątku Spółki
  Na dzień 30.09 .2017 Spółka posiada zabezpieczenia na majątku w formie zastawu rejestrowego towarów oraz znaku towarowego.
  Zastawy stanowią zabezpieczenia bieżących umów finansowania.


  PRIMA MODA S.A.
  PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE F INANSOWE ZA OKRES 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 28
  XVI. INSTRUMENTY FINANSOWE – INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI GODZIWEJ
  XVII. ZMIANY W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ DOKONANE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
  Na dzień 3 0 września 2017 i w roku 2016 nie wystąpiły zamiany w strukturze jednostki gospodarczej.
  XVIII. ROZLICZENIA Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH Spółka nie jest zaangażowana w żadne istotne sprawy przekraczające 10% wartości Kapitałów Własnych.
  XIX. ZDARZENIA PO DACIE BILA NSU
  Nie występują. Warszawa , 26 października 2017 r. Podpisy Członków Zarządu: Podpis osoby , której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych : wartość
  bilansowa
  wartość
  godziwa
  wartość
  bilansowa
  wartość
  godziwa
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
  wynik finansowy
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
  Należnosci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  należności 780 780 421 421
  Pożyczki udzielone i należności własne (odsetki od
  pożyczek) 662 662 660 660
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 745 745 343 343
  Pozostałe zobowiązania finansowe 4 265 4 265 184 184
  Zobowiązania kredytowe oraz pożyczki 1 703 1 703 2 536 2 536
  Instrumenty finansowe
  30.09.2017 30.09.2016


  PRIMA MODA S.A.
  PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE F INANSOWE ZA OKRES 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 29
  C. INFORMACJE DODATKOWE
  Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń em itenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem
  najważniejszych zdarzeń ich dotyczących:
  W III kwartale 2017 roku Spółka wypracowała następujące wyniki finansowe:
  Przychody na poziomie 8 995 tys zł
  Koszty Sprzedaży wyniosły 4 533 tys zł, Koszty O gólnego Zarządu 428 tys zł.
  Wynik operacyjny EBIT wyniósł 555 tys zł
  Wynik EBITDA 782 tys zł.
  Wynik Netto za III kwartał 2017 został wypracowany przez Spółkę na poziomie 514 tys zł
  Koszty Sprzedaży wyniosły 4 533 tys zł,
  Koszty Ogólnego Zarządu 428 tys zł.
  III kwartał 2017 charakteryzuje się dodatnimi wynikami finansowymi, co świadczy o sile marki PRIMAMODA.
  Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki
  finansowe Nie dotyczy.
  Wskazanie zdarze ń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie
  finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki
  finansowe emitenta
  Spółka realizuje zadania z zakresu swojej podstawowej dzia łalności. Zarząd koncentruje się na utrzymaniu wysokiego poziomu sprzedaży, rozwijając model wielokanałowy sprzedaży
  Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu
  zakończenia ostatniego roku obrotowego Od zakończenia ostatniego roku obrotowego, nie wystąpiły zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych.
  Stanowisko Zarządu odnośnie wcześniej publikowanych prognoz
  Spółka nie przedstawiła prognoz na 201 7 rok.
  Informacje o zawarciu przez emite nta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami
  powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe
  W okresie sprawozdawczym spółka nie dokonywała tego typu transakcji z p odmiotami powiązanymi.
  Wskazanie postępowań toczących się wobec PRIMA MODA S.A. Spółka nie jest zaangażowana w żadne istotne sprawy przekraczające 10% wartości Kapitałów Własnych.
  Informacje o udzielonych przez Spółkę poręczeń kredytu, pożyczki lub gwa rancji
  W okresie sprawozdawczym Spółka nie udzieliła poręczenia kredytu, pożyczki i nie udzieliła gwarancji, stanowiących równowarto ść co najmniej 10% kapitałów własnych.
  Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, fina nsowej i wyniku
  finansowego emitenta
  Na dzień 30 września 201 7 roku nie wystąpiły zdarzenia mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik finansowy emitenta.
  Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej,
  wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
  przez emitenta.
  Na dzień 30 września 201 7 roku nie wystąpiły zdarzenia mogące w istotny sposób wpł ynąć na sytuację kadrową, majątkową, finansową, wynik finansowy oraz na możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.


  PRIMA MODA S.A.
  PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE F INANSOWE ZA OKRES 01.01. – 30.09 .2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 30
  Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w
  perspektywie co najmniej kolejnego k wartału.
  Czynnikami mającymi wpływ na osiągane w przyszłości wyniki finansowe Prima Moda S.A. są między innymi:
  o ogólna sytuacja na rynku handlu detalicznego oraz wysokość kursów podstawowych walut
  o dalszy rozwój sieci sprzedaży, dostosowany do możliwości i nwestycyjnych spółki i aktualnych tendencji na rynku
  o rozwój wielokanałowego modelu sprzedaży
  o utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży w salonach
  o działania marketingowe koncentrujące się na wzmocnieniu rozpoznawalności marki.
  Warszawa , dnia 26 paździer nika 2017 r. Podpisy Członków Zarządu: Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie:


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Prima Moda SA
ISIN:PLPRMMD00012
NIP:897-164-88-02
EKD: 52.43 sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
Adres: ul. Parafialna 27 52-233 Wrocław
Telefon:+48 71 3448481
www:www.primamoda.com.pl
Kalendarium raportów
2019-05-27Raport za I kwartał
2019-09-16Raport półroczny
2019-11-25Raport za III kwartał
2019-05-27Raport za I kwartał
2019-09-16Raport półroczny
Komentarze o spółce PRIMA MODA
2019-05-20 19-05-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649