Raport.

PRESTO SA (15/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej od Emitenta - Presto Lab sp. z o.o.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Presto S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Presto Lab sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (dalej: "Spółka zależna") podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej o kwotę 1.000 zł.
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zależnej nastąpi poprzez utworzenie 20 nowych udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.000 zł, które zostały objęte przez Emitenta oraz pokryte w całości pokryte gotówką w wysokości 1.419.000 zł (jeden milion czterysta dziewiętnaście tysięcy złotych), z czego kwota 1.000 zł (tysiąc złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy, a nadwyżka w wysokości 1.418.000 zł (jeden milion czterysta osiemnaście tysięcy złotych) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.
Emitent wskazuje, iż podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zależnej na wskazanych powyżej warunkach, w celu zwiększenia kapitałów własnych Spółki zależnej,
w związku z planowanym składaniem przez Spółkę zależną wniosków o dofinansowania
ze środków unijnych m.in. na materiały innowacyjne. Wyższa wartość kapitałów własnych Spółki zależnej może przyczynić się do zwiększenia jej konkurencyjności w ramach dokonywanej oceny wniosków, których złożenie planuje Spółka zależna.
Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych przez Spółkę zależną oraz Grupy Kapitałowej Emitenta, w zakresie pozyskiwania dofinansowania, Emitent będzie przekazywał
w trybie publikacji stosownych raportów.
Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Dziedzic - Prezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Presto SA
ISIN:PLPRSTO00011
NIP:524-249-40-89
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres: ul. Mehoffera 86 03-118 Warszawa
Telefon:+48 22 8895675
www:www.presto-kominy.pl
Komentarze o spółce PRESTO
2019-11-14 07-11-40
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649