Raport.

PREMIUM FUND SA (5/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Premium Fund S.A. na dzień 22 czerwca 2018 roku wraz z projektami uchwał.

Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd spółki PREMIUM FUND S.A. z siedziba? w Warszawie (00-805), ul. Chmielna 132/134 bud. 134, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327.050,00 złotych (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2018 r. na godzinę 9:30, które odbędzie się w Warszawie 00-427 w Kancelarii Notarialnej ANETA SLEZAK ANNA ZEGAROWICZ, przy ul. F. K. Dmochowskiego nr 4 lok. 1.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Spółki oraz stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z pełnienia przez nich obowiązków za rok 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia przez nich obowiązków za rok 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii D i zmiany Statutu z tym związanej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D.
19. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D.
20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad.
Pełną treść Ogłoszenia Emitenta o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PREMIUM FUND S.A. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Dane Mocodawcy: Imię̨/Nazwisko/Firma: ____________________ Adres zamieszkania/Siedziby: ____________________ PESEL/REGON: ____________________ Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ____________________ Dane Pełnomocnika: Imię/Nazwisko/Firma: ____________________ Adres zamieszkania/Siedziby: ____________________ PESEL/REGON: ____________________ Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ____________________ Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę̨ „Dalsze/inne instrukcje”, określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się̨ od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.


  2 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________ Dalsze/inne instrukcje: ____________________ 2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________ Dalsze/inne instrukcje: ____________________ 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________ Dalsze/inne instrukcje: ____________________


  3 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________ Dalsze/inne instrukcje: ____________________ 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________ Dalsze/inne instrukcje: ____________________ 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017 Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________ Dalsze/inne instrukcje: ____________________ 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika


  4 Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________ Dalsze/inne instrukcje: ____________________ 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Pani Izabeli Gałązka absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________ Dalsze/inne instrukcje: ____________________ 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Jerzemu Fertakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________ Dalsze/inne instrukcje: ____________________ 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Annie Bornowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________


  5 W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________ Dalsze/inne instrukcje: ____________________ 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Kossowskiej-Brendota absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________ Dalsze/inne instrukcje: ____________________ 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Annie Kuzdak absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________ Dalsze/inne instrukcje: ____________________ 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Krzysztofowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________


  6 Dalsze/inne instrukcje: ____________________ 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________ Dalsze/inne instrukcje: ____________________ 15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________ Dalsze/inne instrukcje: ____________________ 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D i zmiany Statutu z tym związanej Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________ Dalsze/inne instrukcje: ____________________


  7 17. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________ Dalsze/inne instrukcje: ____________________ 18. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________ Dalsze/inne instrukcje: ____________________ 19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________ Dalsze/inne instrukcje: ____________________ 20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji serii D do


  8 obrotu na rynku NewConnect Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ Ilość akcji__________ W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________ Dalsze/inne instrukcje: ____________________ ____________________ Podpis Mocodawcy


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327 050,00 złotych 1 PREMIUM FUND S.A. 00-805 Warszawa ul. Chmielna 132/134 bud. 134 tel.: +48 516 740 147 Warszawa, dnia 23.05.2018 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PREMIUM FUND S.A. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd spółki PREMIUM FUND S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805), ul. Chmielna 132/134 bud. 134, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327.050,00 złotych (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2018 r. na godzinę 9:30, które odbędzie się w Warszawie 00-427 w Kancelarii Notarialnej ANETA SLEZAK ANNA ZEGAROWICZ, przy ul. F. K. Dmochowskiego nr 4 lok. 1. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Spółki oraz stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017.


  Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327 050,00 złotych 2 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z pełnienia przez nich obowiązków za rok 2017. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia przez nich obowiązków za rok 2017. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii D i zmiany Statutu z tym związanej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D. 19. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D. 20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect. 22. Wolne wnioski. 23. Zamknięcie obrad. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU: Na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki: 1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, to jest w dniu 06 czerwca 2018 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) oraz: a) będąc uprawnionymi ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zwrócą się - nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. b) będąc uprawnionymi z akcji na okaziciela mających formę dokumentu, złożą w spółce dokumenty akcji nie później niż we wskazanym powyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i dokumenty akcji nie zostaną odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zaświadczenie, o którym mowa w pkt a) powyżej, powinno zawierać:


  Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327 050,00 złotych 3 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. 2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądania należy przesyłać pisemnie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres email: [email protected] Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa). Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. 3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw


  Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327 050,00 złotych 4 wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Przy zgłaszaniu projektów uchwał akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusz Spółki, w sposób wskazany w punkcie 2. 4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika a) Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. b) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: [email protected] najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się̨ z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.


  Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327 050,00 złotych 5 c) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. d) Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. e) Od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia w siedzibie Spółki formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. f) Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2018 r. Pełnomocnik taki, ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez takiego pełnomocnika jest wyłączone. Pełnomocnik powyższy głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 6. Uczestniczenie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 7. Wypowiadanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 8. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Statut Spółki nie przewiduje oddawania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 9. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest umieszczony od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.


  Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327 050,00 złotych 6 10. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, wysyłając żądanie w tej kwestii na adres e-mail: [email protected], podając jednocześnie adres, na który lista powinna być wysłana. Przy żądaniu przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusz Spółki, w sposób wskazany w punkcie 2. 11. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, dostępne będą na stronie internetowej http://premiumfund.pl/ w zakładce relacje inwestorskie. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. 12. Informacje dotyczące zmian Statutu Spółki Mając na względzie umieszczenie w porządku obrad punktu 17 dotyczącego zmian Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawia proponowane zmiany Statutu Spółki: §8 ust. 1 Statutu Spółki o brzmieniu następującym: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 327.050,00 zł (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: 1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy), 2) 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset), 3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy).” otrzymuje brzmienie następujące: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.327.050 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na:


  Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327 050,00 złotych 7 1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy), 2) 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset), 3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy), 4) nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000000001 do 10.000.000.” Prezes Zarządu Izabela Gałązka


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327.050,00 złotych 1 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2018 roku w Warszawie Uchwała nr __/__/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrać Pana/Panią _________________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ______________, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _______________. Łączna liczba ważnych głosów __________________. Za przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów, głosów przeciw oddano ____________, głosów wstrzymujących się oddano ________________. Uchwała nr __/__/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2018 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1


  Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327.050,00 złotych 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ______________, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _______________. Łączna liczba ważnych głosów __________________. Za przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów, głosów przeciw oddano ____________, głosów wstrzymujących się oddano ________________. Uchwała nr __/__/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, tj.: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Spółki oraz stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.


  Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327.050,00 złotych 3 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z pełnienia przez nich obowiązków za rok 2017. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia przez nich obowiązków za rok 2017. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii D i zmiany Statutu z tym związanej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D. 19. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D. 20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect. 22. Wolne wnioski. 23. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ______________, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _______________. Łączna liczba ważnych głosów __________________. Za przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów, głosów przeciw oddano ____________, głosów wstrzymujących się oddano ________________. Uchwała nr __/__/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki


  Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327.050,00 złotych 4 w roku 2017 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ______________, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _______________. Łączna liczba ważnych głosów __________________. Za przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów, głosów przeciw oddano ____________, głosów wstrzymujących się oddano ________________. Uchwała nr __/__/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 35.506,72 złotych, c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 549.316,12 złotych, d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. o kwotę – 102.256,88 złotych, e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 r. zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 582.702,79 złotych, f) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327.050,00 złotych 5 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ______________, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _______________. Łączna liczba ważnych głosów __________________. Za przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów, głosów przeciw oddano ____________, głosów wstrzymujących się oddano ________________. Uchwała nr __/__/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2018 r. w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku w wysokości 549.316,12 zł zostanie pokryta z zysków osiągniętych w kolejnych latach. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ______________, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _______________. Łączna liczba ważnych głosów __________________. Za przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów, głosów przeciw oddano ____________, głosów wstrzymujących się oddano ________________. Uchwała nr __/__/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku


  Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327.050,00 złotych 6 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ______________, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _______________. Łączna liczba ważnych głosów __________________. Za przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów, głosów przeciw oddano ____________, głosów wstrzymujących się oddano ________________. Uchwała nr __/__/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Izabeli Gałązce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ______________, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _______________. Łączna liczba ważnych głosów __________________. Za przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów, głosów przeciw oddano ____________, głosów wstrzymujących się oddano ________________.


  Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327.050,00 złotych 7 Uchwała nr __/__/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Jerzemu Fertakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ______________, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _______________. Łączna liczba ważnych głosów __________________. Za przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów, głosów przeciw oddano ____________, głosów wstrzymujących się oddano ________________. Uchwała nr __/__/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Katarzynie Annie Bornowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327.050,00 złotych 8 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ______________, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _______________. Łączna liczba ważnych głosów __________________. Za przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów, głosów przeciw oddano ____________, głosów wstrzymujących się oddano ________________. Uchwała nr __/___/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Marzenie Kossowskiej-Brendota absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ______________, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _______________. Łączna liczba ważnych głosów __________________. Za przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów, głosów przeciw oddano ____________, głosów wstrzymujących się oddano ________________. Uchwała nr __/__/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku § 1


  Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327.050,00 złotych 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Joannie Annie Kuzdak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ______________, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _______________. Łączna liczba ważnych głosów __________________. Za przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów, głosów przeciw oddano ____________, głosów wstrzymujących się oddano ________________. Uchwała nr __/__/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Krzysztofowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ______________, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _______________. Łączna liczba ważnych głosów __________________. Za przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów, głosów przeciw oddano ____________, głosów wstrzymujących się oddano ________________. Uchwała nr __/__/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


  Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327.050,00 złotych 10 spółki pod firmą Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2018 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana--------. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ______________, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _______________. Łączna liczba ważnych głosów __________________. Za przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów, głosów przeciw oddano ____________, głosów wstrzymujących się oddano ________________. Uchwała nr __/__/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2018 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ______________, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _______________. Łączna liczba ważnych głosów __________________.


  Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327.050,00 złotych 11 Za przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów, głosów przeciw oddano ____________, głosów wstrzymujących się oddano ________________. Uchwała nr __/__/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 02.06.2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D i zmiany Statutu z tym związanej Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A. uchwala, co następuje: §1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych tj. z kwoty 327.050 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt) złotych do kwoty nie wyższej niż 1.327.050 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt) złotych. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („Akcje Serii D”). 3. Emisja dochodzi do skutku w przypadku objęcia co najmniej 1 (jednej) Akcji Serii D. 4. Upoważnia się̨ Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii D. 5. Z Akcjami Serii D nie są związane żadne szczególne uprawnienia. 6. Objęcie Akcji Serii D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i przyjęcia jej przez oznaczonego adresata wybranego przez Zarząd Spółki (subskrypcja prywatna). 7. Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. 8. Akcje Serii D zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 9. Umowy objęcia Akcji Serii D zostaną zawarte w terminie 4 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 10. Akcje Serii D zostaną̨ wprowadzone do obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect). 11. Akcje Serii D podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 z późn. zm.).


  Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327.050,00 złotych 12 §2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że §8 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 327.050,00 zł (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: 1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy), 2) 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset), 3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy).”. otrzymuje nowe następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.327.050 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na: 1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy), 2) 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset), 3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy), 4) nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000000001 do 10.000.000.” §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu są skuteczne z chwilą ich zarejestrowania przez właściwy Sąd. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ______________, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _______________. Łączna liczba ważnych głosów __________________. Za przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów, głosów przeciw oddano ____________, głosów wstrzymujących się oddano ________________.


  Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327.050,00 złotych 13 Uchwała nr ___/__/ 2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2018 r. w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A. na podstawie artykułu 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D przedstawioną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ______________, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _______________. Łączna liczba ważnych głosów __________________. Za przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów, głosów przeciw oddano ____________, głosów wstrzymujących się oddano ________________. Uchwała nr ___/__/ 2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2018 r. w sprawie dematerializacji akcji serii D §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A wyraża zgodę na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii D zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 ze zm.). §2


  Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327.050,00 złotych 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ______________, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _______________. Łączna liczba ważnych głosów __________________. Za przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów, głosów przeciw oddano ____________, głosów wstrzymujących się oddano ________________. Uchwała nr ___/__/ 2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A. upoważnia Zarząd do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D – zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1636, ze zm.). §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ______________, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _______________. Łączna liczba ważnych głosów __________________. Za przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów, głosów przeciw oddano ____________, głosów wstrzymujących się oddano ________________. Uchwała nr __/__/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


  Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327.050,00 złotych 15 spółki pod firmą Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym mających na celu: 1) dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 2) dokonanie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii D. Upoważnienie, o którym mowa powyżej obejmuje m.in.: 1) ustalenie osób, do których zostanie skierowana emisja akcji zwykłych na okaziciela serii D, 2) złożenie oferty wybranym przez siebie osobom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonanie wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną, 3) określenie ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych, 4) złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji kapitału zakładowego, tj. oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, stosownie do art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ______________, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi _______________. Łączna liczba ważnych głosów __________________. Za przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów, głosów przeciw oddano ____________, głosów wstrzymujących się oddano ________________.


  Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327.050,00 złotych 16


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  OPINIA ZARZĄDU PREMIUM FUND S.A. W SPRAWIE UZASADNIENIA WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO z dnia 22.05.2018 roku W związku z zaplanowanym na dzień 22.06.2018 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy spółki Premium Fund S.A. (dalej: także „Spółka”), którego porządek obrad przewiduje m.in. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D oraz uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D, działając na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Premium Fund S.A. przedkłada niniejszym swoją opinię w przedmiocie sprawy. Zaplanowana emisja akcji serii D w ramach kapitału zakładowego ma umożliwić realizację zaplanowanych, zmodyfikowanych celów strategicznych, związanych z działalnością Spółki. Rozwój Spółki wymaga dokapitalizowania, a jest to możliwe poprzez skierowanie oferty nabycia nowo emitowanych akcji serii D Spółki do inwestorów instytucjonalnych, osób prawnych a także osób fizycznych będących partnerami biznesowymi Spółki. Emisja akcji serii D w ramach kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy pozwoli również na ograniczenie czasowe związane z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego poprzez bezpośrednie skierowanie oferty do potencjalnych inwestorów, zapewniając jednocześnie powodzenie emisji. Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po weryfikacji oczekiwań potencjalnych inwestorów. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Zarządowi Spółki jest uzasadnione tym, że determinuje skuteczne przeprowadzenie emisji akcji serii D. Powyższe z kolei jest warunkowane wieloma czynnikami takimi jak data emisji, popyt i odnośna sytuacja rynkowa dla daty emisji,. W opinii Zarządu pozbawienie w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w związku z emisją akcji serii D w ramach kapitału zakładowego oraz scedowanie na zarząd decyzji o określeniu ceny emisyjnej jest zgodne z interesem Spółki oraz nie godzi w żadnym wypadku w interesy Akcjonariuszy. Prezes Zarządu Premium Fund S.A. - Izabela Gałązka


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
  PEŁNOMOCNICTWO NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PREMIUM FUND S.A. w dniu 22 czerwca 2018r. Ja, niżej podpisany: ______________________, zamieszkały w _______________, przy ul. __________________, kod pocztowy: __-____, ___________, posiadający PESEL o numerze _________________, jako akcjonariusz spółki działającej pod firmą Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363503 (dalej: „Spółka”), posiadający __________ akcji na okaziciela Spółki serii ______, uprawniony do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 22 czerwca 2018 r. (dalej: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), niniejszym upoważniam pełnomocnika: ________________, zamieszkałego w __________, legitymującego się dowodem osobistym seria i nr _________________/paszportem seria i nr ________________ (niepotrzebne skreślić), posiadającego PESEL o numerze ________________(w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną), _________________, z siedzibą w _______________, przy ul. _____________, __-___ _____________, posiadającą numer w Krajowym Rejestrze Sądowym/ Numer Identyfikacji Podatkowej (niepotrzebne skreślić) _______________ (w przypadku pełnomocnika będącego osobą prawną), do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywaniu prawa głosu ze wszystkich/z _________ (niepotrzebne skreślić) akcji przysługujących mi jako akcjonariuszowi w Spółce z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw / bez prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw (niepotrzebne skreślić). ___________________, dnia _________________ _________________ podpis


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik
  PEŁNOMOCNICTWO NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PREMIUM FUND S.A. w dniu 22 czerwca 2018 R. Ja/My (niepotrzebne skreślić) niżej podpisany/podpisani (niepotrzebne skreślić), uprawniony / uprawnieni (niepotrzebne skreślić) do reprezentacji ____________________________________, z siedzibą w ________________, ul. ___________________, kod pocztowy: ___-____ _________, posiadającej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym/Numer Identyfikacji Podatkowej (niepotrzebne skreślić): ______________ (dalej: „Akcjonariusz”), jako Akcjonariusz spółki działającej pod firmą Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363503 (dalej: „Spółka”), posiadający __________ akcji na okaziciela Spółki serii ______, uprawniony do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 22 czerwca 2018 r. (dalej: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), niniejszym upoważniam pełnomocnika: ________________, zamieszkałego w __________, legitymującego się dowodem osobistym seria i nr _________________/paszportem seria i nr ________________ (niepotrzebne skreślić), posiadającego PESEL o numerze ________________(w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną), _________________, z siedzibą w _______________, przy ul. _____________, __-___ _____________, posiadającą numer w Krajowym Rejestrze Sądowym/ Numer Identyfikacji Podatkowej (niepotrzebne skreślić) _______________ (w przypadku pełnomocnika będącego osobą prawną), do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywaniu prawa głosu ze wszystkich/z __________ (niepotrzebne skreślić) akcji przysługujących Akcjonariuszowi w Spółce, z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw / bez prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw (niepotrzebne skreślić). ______________, dnia ___________ ______________ _______________ podpis podpis


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Premium Fund SA
ISIN:PLSMOKS00015
NIP:524-25-25-571
EKD: 12.00 produkcja wyrobów tytoniowych
Adres: ul. Chmielna 132/134 00-805 Warszawa
Telefon:+48 22 4895297
www:premiumfund.pl
Komentarze o spółce PREMIUM FUND
2019-06-25 07-06-46
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649