Raport.

PREMIUM FOOD RESTAURANTS SA (6/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Food Restaurants S.A. w dniu 21 maja 2018 r.

Zarząd spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 maja 2018 r.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1


  TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
  NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
  PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZ AWIE
  W DNIU 21 MAJA 201 8 ROKU
  2
  Uchwała nr 1 /2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą Premium Food Restaurants Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Warszawie
  z dnia 21 maja 2018 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  § 1
  Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki pod firmą Premium Food Restaurants Spółka Akcyjna z siedzib ą
  w Warszawie postanawia powołać Angelinę Stokłosa na Przewodniczącego
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Food Restaurants S.A. podjęło uchwałę nr 1
  w głosowani u tajnym. W głosowaniu oddano 5 049 481 głosów. Wszystkie głosy były ważn e. Za
  podjęciem uchwały oddano 5 049 481 głosów, przy braku głosów „pr zeciw” uchwale oraz wobec braku
  głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 5 049 481, stanowi 89,37 %
  całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.  Uchwała nr 2/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą Premium Food Restaurants Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Warszawie
  z dnia 21 maja 2018 roku
  w spra wie przyjęcia porządku obrad


  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromad zenie Spółki pod firmą Premium Food Restaurants
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad
  Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał,
  4. Przyjęcie porządku obrad,
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu
  (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku
  NewConne ct prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
  S.A .,
  6. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia,
  7. Zamknięcie obrad.

  § 2
  Uchwała wc hodzi z życie z dniem podjęcia.


  3
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Food Restaurants S.A. podjęło uchwałę nr 2
  w głosowani u jawnym. W głosowaniu oddano 5 049 481 głosów. Wszystkie głosy były ważn e. Za
  podjęciem uchwały oddano 5 049 481 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale o raz wobec braku
  głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 5 049 481, stanowi 89,37 %
  całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.  Uchwała nr 3 /2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą Premium Food Restaurants Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Warszawie
  z dnia 21 maja 2018 roku
  w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdemater ializowanych akcji
  Spółki oraz wycofania ich z obrot u na rynku NewConnect prowadzonym przez
  Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  W związku z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia Premium Food Restaurants
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („ Spółka ”) z dnia 23 kwietnia 2018 roku
  zgłoszonego przez Pana Marka Tymińs kiego oraz Panią Aleksandrę Tymińską,
  posiadających łącznie wszystkie akcje Spółki, tj. 5 650 001 (pięć milionów sześćset
  pięćdziesiąt tysięcy i jedną ) akcji , działających w porozumieniu, o którym mowa
  w przepisach art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lip ca 2005 r. o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
  obrotu oraz o spółkach publicznych („ Ustawa ”), zgłoszonym na podstawie przepisów
  art. 91 ust. 4 i 5 Ustawy w zw. z art. 40 0 §1 kodeksu spółek handl owych oraz wnioskiem
  o zamieszcz enie w porządku obrad projektu niniejszej uchwały , Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zniesieniu dematerializacji
  wszystkich wyemitowanych przez Spółkę, zdemate rializowanych akcji Spółki, w łącznej
  liczbie 5 650 001 (pięciu milionów sześciuset pięćdziesięciu tysięcy i jednej ) akcji
  zwykłych na okaz iciela o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda ,
  o łącznej warto ści nominalnej 565 000,10 złotych ( pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy
  złotych i dziesięć groszy) , oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papieró w
  Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPREMF00014.
  §2

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć wykona nie niniejszej
  uchwały Zarządowi Spółki.


  §3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji
  w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały oraz i ch wycofanie z obrotu na rynku
  NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na
  przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentowej.


  4
  Uzasadnienie

  Uchwała niniejsza jest podejmowana w związku z :
  a) na byciem przez Pana Marka Tymińskiego wszystkich akcji Spółki, z wyjątkiem akcji
  Spółki posiadanych przez Panią Aleksandrę Tymińską, oraz posiadaniem przez
  Pana Marka Tymińskiego i przez Panią Aleksandrę Tymińską łącznie wszystkich
  akcji Spółki w liczbie 5 6 50 001, w wyniku ogłoszonego przez Pana Marka
  Tymińskiego oraz przez Panią Aleksandrę Tymińską wezwania do sprzedaży akcji
  Spółki ogłoszonego w dniu 11 stycznia 2018 r., a także
  b) w związku z dokonaniem przymusowego wykupu objętych przedmiotowym
  wezwaniem ak cji przez Pana Marka Tymińskiego w dniu 18 kwietnia 2018 r.
  Ze względu na powyższe w obecnym stanie rzeczy, z uwagi na strukturę własności akcji
  Spółki , brak uzasadnienia dla dalszego notowania akcji Spółki w publ icznym obrocie, tj. na
  rynku NewConnect pr owadzonym przez Giełdę Papierów W artościowych w Warszawie
  S.A .


  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Food Restaurants S.A. podjęło uchwałę nr 3
  w głosowani u jawnym. W głosowaniu oddano 5 049 481 głosów. Wszystkie głosy były ważn e. Za
  podjęciem u chwały oddano 5 049 481 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku
  głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 5 049 481, stanowi 89,37 %
  całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.  Uchwała nr 4 /2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą Premium Food Restaurants Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Warszawie
  z dnia 21 maja 2018 roku
  w sprawie kosztów zwo łania i odbycia Nadzwyczajnego W alnego Zgromadzenia
  Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie


  Działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych,
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

  § 1
  Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Premium F ood
  Rest aurants S.A. w dniu dzisiejszym, zwołanego na żądanie akcjonariusza w trybie
  przepisów art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ponosi Marek Tymiński, na żądanie
  którego zostało zwołane niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

  § 2
  Uchwała wc hodzi w życie z dniem podjęcia.


  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Food Restaurants S.A. podjęło uchwałę nr 4
  w głosowani u jawnym. W głosowaniu oddano 5 049 481 głosów. Wszystkie głosy były ważn e. Za
  podjęciem uchwały oddano 5 049 481 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku
  głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 5 049 481, stanowi 89,37 %
  całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Premium Food Restaurants SA
ISIN:PLPREMF00014
NIP:1132537559
EKD: 46.39 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: ul. Puławska 182 02-670 Warszawa
Telefon:+48 22 8704666
www:www.sushi77.com
Komentarze o spółce PREMIUM FOOD RESTA...
2019-05-22 18-05-17
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649