Raport.

PREMIUM FOOD RESTAURANTS SA (2/2018) Skonsolidowany i jednostkowy raport PFR S.A. za IV kwartał 2017 r.

Zarząd Premium Food Restaurants S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku. W załączeniu treść raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  PFR S.A.
  Skonsolidowany i jednostkowy raport za I V kwartał
  2017
  14 lutego 2018  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  2
  SPIS TREŚCI
  Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości .................................................................. 3
  Informacje o Grupie Kapitałowej Premium Food Restaurants .................................. 12
  Kwartalne skonsolidowane dane finansowe ............................................................. 18
  Skonsolidowany bilans .......................................................................................... 19
  Skonsolidowany rachunek zysków i strat .............................................................. 20
  Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym .................... 20
  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych .................... 22
  Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PFR S.A. ........................................................ 23
  Kwartalne jednostkowe dane finansowe ................................................................... 23
  Jednostkowy bilans ............................................................................................... 24
  Jednostkowy rachunek zysków i strat ................................................................... 26
  Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym ........................................... 27
  Jednostkowe sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych ......................... 28
  Zatrudnienie w PFR S.A. ....................................................................................... 29
  Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na
  osiągnięte wyniki finansowe oraz stanowisko w zakresie publikowanych
  szacunków ................................................................................................................ 30
  Oświadczenie Zarządu ............................................................................................. 31  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  3
  Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości
  Metody konsolidacji oraz wyceny udziałów
  Dane jednostek zależnych konsoliduje się metodą konsolidacji pełnej.
  Metoda konsolidacji pełnej
  Przy konsolidacji metodą pełną sumowaniu podlegają, w pełnej wartości,
  poszczególne pozycje odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej
  i jednostek zależnych. Po przeprowadzeniu sumowania dokonywane są wyłączenia
  i inne korekty zgodnie z ustawą.
  Wyłączeniu podlegają: wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów posiadanych
  przez jednostkę dominującą i inne jednostki objęte konsolidacją w jednostkach
  zależnych z tą częścią, wycenionych według wartości godziwej aktywów netto
  jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej i innych
  jednostek grupy kapitałowej objętych konsolidacją w jednostkach zależnych, na dzień
  rozpoczęcia sprawowania nad nimi kontroli; efekt wzajemnych transakcji pomiędzy
  jednostkami objętymi konsolidacją.
  Udziały w kapitale własnym jednostek zależnych, należące do osób lub jednostek
  innych niż objęte konsolidacją, wykazywane są w odrębnej pozycji pasywów
  skonsolidowanego bilansu, po kapitałach własnych jako kapitały mniejszości.
  Wartość firmy oraz ujemna wartość firmy
  Wartość firmy stanowi nadwyżka ceny nabycia udziałów nad odpowiadającą
  im częścią aktywów netto wycenionych według ich wartości godziwych. Wartość
  firmy wykazywana jest w aktywach skonsolidowanego bilansu, w odrębnej pozycji
  aktywów trwałych jako wartość firmy jednostek podporządkowanych.
  Ujemna wartość firmy stanowi nadwyżkę odpowiedniej części aktywów netto
  wycenionych według ich wartości godziwych nad ceną nabycia udziałów. Ujemna
  wartość firmy wykazywana jest w pasywach skonsolidowanego bilansu w odrębnej
  pozycji jako ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych.
  Od wartości firmy dokonuje odpisów amortyzacyjnych w okresie 5 lat natomiast
  od ujemnej wartości firmy przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  4
  użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów. W przypadku kwoty
  nieistotnej grupa dokonuje jednorazowego odpisu.
  Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową.
  Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne
  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia
  lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,
  pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego
  ulepszenia.
  Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji
  i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności
  środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność
  przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.
  Grupa kapitałowa stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne
  dla podstawowych grup środków trwałych:
   urządzenia techniczne i maszyny 10% - 30%
   pozostałe środki trwałe 10% - 50%
  Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są
  następujące:
   licencje 20% - 50%
   oprogramowania komputerowe 50%
  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej cenie
  nabycia do 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo, nie wcześniej niż w miesiącu
  przyjęcia ich do użytkowania. Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu
  nie są amortyzowane.
  Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających
  w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów
  finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe
  w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania
  do użytkowania.


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  5
  Inwestycje długoterminowe
  Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych
  wynikających z przyrostu wartości tych aktywów.
  Inwestycje niefinansowe wycenia się w cenie nabycia skorygowanej o odpisy z tytułu
  utraty wartości.
  Inwestycje finansowe wycenia się w cenie nabycia skorygowanej o odpisy
  aktualizujące wartość.
  Leasing
  Emitent jest stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjmuje
  do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości
  niematerialne i prawne przez uzgodniony okres.
  W przypadku umów leasingu, na mocy których, następuje przeniesienie zasadniczo
  całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących
  przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek
  trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej
  opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są
  odpowiednio dzielone pomiędzy odsetki rozpoznawane w rachunku wyników jako
  koszty finansowe oraz część kapitałową zmniejszającą saldo zobowiązania
  leasingowe. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
  Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane
  przez przewidywany okres użytkowania.
  Należności
  Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady
  ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto po pomniejszeniu o odpisy
  aktualizujące.
  Wartość należności podlega aktualizacji wyceny uwzględniając stopień
  prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy
  aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  6
  operacyjnych lub do kosztów finansowych- zależnie od rodzaju działalności, której
  dotyczy odpis aktualizujący.
  Należności przedawnione, umorzone, nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio
  odpisy aktualizujące ich wartość.
  Należności przedawnione, umorzone, nieściągalne, od których nie dokonano
  odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości
  zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów
  finansowych.
  Odpisy aktualizujące tworzone są w odniesieniu do należności:
   od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości - do wysokości
  należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem, zgłoszonej
  w postępowaniu upadłościowym,
   od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli
  majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
  upadłościowego- w pełnej wysokości,
   kwestionowanych przez dłużnika oraz z których zapłatą dłużnik zalega,
  a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w kwocie
  umownej nie jest prawdopodobna - do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym
  zabezpieczeniem należności, z wyłączeniem zabezpieczenia w formie weksla
  in blanco,
   przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu
  prawdopodobieństwa nieściągalności - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty
  odpisu,
   skierowanych na drogę postępowania egzekucyjnego - w pełnej wysokości,
   przeterminowanych ponad 360 dni od terminu płatności - w pełnej wysokości.
  Transakcje w walucie obcej
  Transakcje wyrażone w walutach obcych innych niż polski złoty są przeliczane
  na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  7
  Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walucie obcej są przeliczane
  za złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu
  ustalonego dla tej waluty przez Narodowy Bank Polski.
  Powstałe z przeliczenie różnice kursowe są ujawniane odpowiednio w pozycji
  przychodów lub kosztów finansowych.
  Zapasy
  Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu, nie wyższych jednak
  od cen sprzedaży netto.
  Spółka przyjęła zasadę odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień
  zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączoną
  z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceną oraz korektą kosztów
  o wartość tego stanu, nie później niż na koniec każdego miesiąca .
  Aktywa pieniężne
  Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych,
  walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki
  od aktywów finansowych.
  Środki pieniężne w walucie polskiej wycenia się według wartości nominalnej. Środki
  pieniężne w walutach obcych (w kasie i na rachunku bankowym) wycenia się
  na koniec roku obrotowego po obowiązującym na ten dzień średnim kursie
  ustalonym dla danej waluty przez NBP. Różnice kursowe zalicza się do przychodów
  lub kosztów finansowych.
  Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania,
  wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych
  dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.
  Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli poniesione
  koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
  Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie
  do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem
  rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  8
  Kapitał zakładowy
  Kapitałem zakładowym grupy kapitałowej Premium Food Restaurants S.A. jest
  kapitał zakładowy Jednostki Dominującej - spółki Premium Food Restaurants S.A.
  Kapitał zakładowy jest wykazywany w wysokości określonej w statucie i wpisanej
  w Krajowym Rejestrze Sądowym. Różnice pomiędzy wartością godziwą uzyskanej
  zapłaty i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym. Koszty
  emisji akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy
  do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji.
  Rezerwy
  Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe
  zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej
  wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych,
  kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi
  przyszłe zobowiązania się wiążą.
  Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:
   straty z transakcji gospodarczych w toku,
   udzielone gwarancje i poręczenia,
   skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego,
   odprawy emerytalno-rentowe,
   przyszłe zobowiązania związane z restrukturyzacją.
  Rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe tworzone są w oparciu o własne szacunki,
  jednakże ze względu na niski średni wiek pracowników i wynikającą z tego
  nieznaczącą wartość rezerwy nie jest ona aktualnie księgowana.
  Zobowiązania
  Za zobowiązania uznaje się wynikający z przyszłych zdarzeń obowiązek wykonania
  świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie
  już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki.
  Zobowiązania wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty.


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  9
  Zobowiązania finansowe wykazane w sprawozdaniu finansowych są wyceniane
  w skorygowanej cenie nabycia.
  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości
  prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy,
  wynikających w szczególności:
   ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostek powiązanych przez
  kontrahentów jednostek powiązanych, gdy kwotę zobowiązania można oszacować
  w sposób wiarygodny;
   z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych
  świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować mimo, że data
  powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw
  gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.
  Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie
  do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony
  charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady
  ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:
   równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu
  świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
   środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia
  środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych,
  jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone
  do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe
  przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych
  od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł;


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  10
   wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków
  trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo
  pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych
  lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
  Podatek dochodowy odroczony
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach
  rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą
  podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane
  aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty
  przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego przez spółki
  wchodzące w skład grupy, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które
  spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego
  oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady
  ostrożności.
  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty
  podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty przez spółki wchodzące
  w skład grupy, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest
  różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego
  w przyszłości.
  Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się
  przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania
  obowiązku podatkowego.
  Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec
  i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy
  i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych
  z kapitałem własnym odnoszone są również na kapitał własny.  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  11
  Rozpoznawanie przychodu
  Za przychody i zyski uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie
  sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości,
  w formie zwiększenia aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które
  wpływają na wzrost kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny
  sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.
  Wartość przychodów ustala się według zasady memoriału – to jest ujęcia w księgach
  rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym ogółu operacji gospodarczych
  dotyczących danego okresu sprawozdawczego niezależnie od tego, czy zostały
  na dzień bilansowy opłacone. Przez pozostałe przychody operacyjne rozumie się
  przychody niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością spółek.
  Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, tj. jeżeli
  jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności
  do towarów lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości
  netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu
  wszelkich udzielonych rabatów.
  Koszty i straty
  Przez koszty i straty rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie
  sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości,
  w formie zmniejszenia aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw,
  które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego
  niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
  Koszty rozpoznaje się według zasady memoriału – są one ujmowane w księgach
  rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym danego okresu sprawozdawczego
  niezależnie od tego, czy zostały na dzień opłacone.  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  12
  Informacje o Grupie Kapitałowej Premium Food
  Restaurants
  1. Podstawowe dane
  Jednostka dominująca - Premium Food Restaurants Spółka Akcyjna (PFR S.A.)
  została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000302804. Spółka
  powstała w wyniku przekształcenia spółki Premium Food Restauracje Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Premium Food Restaurants.
  Przekształcenie zostało zarejestrowane w dniu 1 kwietnia 2008 roku.
  2. Struktura własnościowa Grupy Kapitałowej Premium Food Restaurants S.A.
  Premium Food Sp. z o.o.
  100% udziałów spółki posiada
  PFR S.A.
  Klub Rybny Sp. z o.o.
  100% udziałów spółki
  posiada PFR S.A.
  Restauracja w Poznaniu
  Premium Restaurants
  Sp. z o.o.
  100% udziałów spółki
  posiada PFR S.A.
  Restauracja w Krakowie
  Premium Food Sp. z o.o.
  Sp. k-a w likwidacji
  Komplementariusz – Premium
  Food Sp. z o.o.
  PFR Brands Sp. z o.o.
  w likwidacji
  100% udziałów spółki posiada
  PFR S.A.
  Premium Food Restaurants S.A.
  Restauracja w Warszawie, ul. Polna 48
  Restauracja w Warszawie, al. KEN 49
  Restauracja w Sopocie, ul. Monte Cassino 53
  Restauracja w Gdańsku, ul. Długie Pobrzeże 30
  Restauracja w Koszalinie, ul. Paderewskiego 1
  Restauracja we Wrocławiu, ul. Nożownicza 1c
  Restauracja we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4
  Restauracja we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 22
  Restauracja w Warszawie, przy ul. Siennej 83


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  13
  Sprawozdania spółek: Premium Food Sp. z o.o. oraz Klub Rybny Sp. z o.o. wchodzą
  w skład sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej PFR od czwartego
  kwartału 2013 roku.
  W skład skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej PFR weszły również
  sprawozdania spółki Premium Restaurants Sp. z o.o. oraz PFR Brands Sp. z o.o.
  w likwidacji oraz Premium Food Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
  komandytowo-akcyjna w likwidacji.
  Spółka zależna – Premium Food Sp. z o.o.
  Premium Food Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
  przez Sąd Rejonowy dla miast. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000173675.
  W skład Zarządu na 31 grudnia 2017 roku wchodziła Pani Katarzyna Dworakowska,
  która pełniła funkcję Prezesa Zarządu.
  Premium Food Sp. z o.o. zaprzestała prowadzenia działalności w jedynej swojej
  restauracji przy ul. Żelaznej 41/4 w drugim kwartale 2012 roku. Restauracja ta
  została przeniesiona na ul. Sienną 83 do lokalu zarządzanego przez jednostkę
  dominującą Premium Food Restaurants S.A.
  Spółka zależna – Klub Rybny Sp. z o.o.
  Klub Rybny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jest wpisana do rejestru
  przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000245936.
  W skład Zarządu na 31 grudnia 2017 roku wchodziła Pani Katarzyna Dworakowska,
  która pełniła funkcję Prezesa Zarządu.
  W trakcie czwartego kwartału 2017 r. nie nastąpiły znaczące zmiany w sytuacji
  majątkowej Klub Rybny Sp. z o.o. Zarząd spółki kontynuował obraną wcześniej
  strategię gospodarczą a spółka generuje zyski.
  Spółka zależna – Premium Restaurants Sp. z o.o.
  Premium Restaurants Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została wpisana
  w dniu 19 września 2012 r. do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  14
  Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  sądowego pod numerem KRS 0000433392.
  W skład Zarządu na dzień 30 września 2017 roku wchodził Pan Tomasz Litwiniuk,
  który pełnił funkcję Prezesa Zarządu.
  Z dniem 1 listopada Spółka przejęła od spółki Premium Food Restaurants S.A.
  zarządzanie restauracją w Krakowie. Restauracja kontynuuje działanie pod marką 77
  Sushi, a Spółka Premium Restaurants Sp. z o.o. generuje zyski.
  Pozostałe spółki grupy kapitałowej
  W celu poprawy zarządzania wartością intelektualną w ramach grupy kapitałowej
  jednostka dominująca utworzyła w dniu 17 kwietnia 2013 dwie spółki zależne;
  1. PFR Brands Sp. z o.o. w likwidacji– 100% udziałów jest własnością Premium
  Food Restaurants S.A.,
  2. Premium Food Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna w likwidacji - 100%
  akcji jest własnością Premium Food Restaurants S.A.,
  oraz wydzieliła Oddział z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Komisji Edukacji
  Narodowej 49, który został zarejestrowany w KRS w dniu 31 października 2013 roku.
  PFR Brands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została wpisana w dniu
  24 maja 2013 r. do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
  m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod
  numerem KRS 0000463686. W dniu 15 czerwca 2015 roku spółka została
  postawiona w stan likwidacji. Na likwidatora spółki została wybrana Pani Aleksandra
  Tymińska.
  Premium Food Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie została wpisana w dniu
  17 lipca 2013 r. do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
  m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod
  numerem KRS 0000469100. W trakcie pierwszego kwartału 2015 roku Spółka
  została postawiona w stan likwidacji. Na likwidatora spółki została wybrana Pani
  Aleksandra Tymińska.  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  15
  3. Skład Zarządów spółek grupy kapitałowej
  W okresie objętym sprawozdaniem w skład Zarządu Jednostki Dominującej
  wchodzili:
  Katarzyna Dworakowska Członek Zarządu,
  Tomasz Litwiniuk Członek Zarządu.
  Pani Katarzyna Dworakowska pełni również funkcję Prezesa Zarządu w spółce
  zależnej Premium Food Sp. z o.o. (zarząd jednoosobowy) oraz funkcję Prezesa
  Zarządu w spółce zależnej Klub Rybny Sp. z o.o. (zarząd jednoosobowy).
  Pan Tomasz Litwiniuk pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce zależnej Premium
  Restaurants Sp. z o.o. (zarząd jednoosobowy) .
  4. Opis działalności grupy kapitałowej w okresie sprawozdawczym
  Grupa kapitałowa w danym okresie sprawozdawczym zarządzała 11 restauracjami
  pod własną marką – 77 Sushi.
  W czwartym kwartale 2017 r. spółki grupy kapitałowej kontynuowały działania mające
  na celu dalszy wzrost sprzedaży poprzez zwiększanie obrotów istniejących
  restauracji.
  5. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta.
  Struktura akcjonariatu jest prezentowana wg stanu na dzień sporządzenia
  niniejszego raportu kwartalnego.
  Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji
  Wartość nominalna
  posiadanych akcji
  Udział procentowy
  posiadanych głosów
  Marek Tymiński 4 176 452 417 645,20 73,9% Aleksandra Tymińska 873 029 87 302,90 15,5% drobni akcjonariusze 600 520 60 052,00 10,6%
  5 650 001 565 000,10 100%  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  16
  6. Otoczenie rynkowe jednostki dominującej
  Biorąc pod uwagę liczbę i lokalizację posiadanych restauracji grupa kapitałowa
  zajmuje wysoką pozycję wśród sieci restauracji serwujących dania kuchni japońskiej.
  Niewielki udział grupy kapitałowej w rynku restauracyjnym wynika z wyjątkowości
  oferty i faktu, że polski rynek gastronomiczny jest duży i bardzo rozdrobniony. Grupa
  kapitałowa prowadzi działalność wyłącznie na rynku polskim, gdzie konkuruje
  z innymi sieciami restauracji.
  Biorąc pod uwagę menu, konkurencję dla Spółki stanowią restauracje Hana Sushi,
  Sensi Sushi, Sakana, Tomo Sushi, Tokio. Restauracje należące do sieci 77 Sushi
  formułują swoją ofertę tak, aby była bardziej atrakcyjna niż w restauracjach
  konkurencyjnych, biorąc pod uwagę stosunek jakości oferty do ceny.
  Na rynku lokalnym, rozumianym jako obszar danego miasta grupa kapitałowa
  konkuruje głównie z innymi restauracjami z tzw. górnej i średniej „półki” cenowej.
  Najmocniejszymi stronami restauracji należących do spółek z grupy kapitałowej,
  w opinii Zarządu są: odpowiednia proporcja jakości do ceny, wysoka jakość produktu,
  sprawna, przyjazna obsługa, znajomość marki w Polsce, dobra lokalizacja
  oraz atrakcyjna aranżacja wnętrz restauracji.
  7. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk dla spółek grupy kapitałowej
  Ryzyko konkurencji
  Grupa kapitałowa prowadzi działalność w branży, charakteryzującej się dużą
  konkurencyjnością. Rynek usług restauracyjnych, zwłaszcza w segmencie restauracji
  sushi wydaje się być bardzo atrakcyjny. Dostrzega to coraz więcej podmiotów
  gospodarczych. W bardzo szybkim tempie rośnie liczba nowo otwieranych restauracji
  sushi. Liczba konsumentów rośnie zaś w znacznie mniejszym stopniu. Przetrwają
  restauracje, które świadczą usługi na najwyższym poziomie. Do takich zaliczają się
  restauracje spod znaku 77 Sushi. Celem grupy jest utrzymać obecnych i pozyskiwać
  nowych klientów ceniących sobie wyśmienitą jakość za rozsądną cenę.


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  17
  Ryzyko związane z rosnącymi kosztami produktów spożywczych
  Koszty artykułów spożywczych są jedną z najważniejszych pozycji w strukturze
  kosztów działalności grupy kapitałowej. Wzrost cen takich produktów jak np. ryby,
  ma istotny wpływ na działalność i wyniki spółek należących do grupy kapitałowej.
  Staramy się reagować na tą sytuację, poszukując nowych dostawców, negocjując
  nowe, korzystniejsze warunki dostaw z aktualnymi kontrahentami
  Ryzyko związane z rosnącymi kosztami pracy
  Koszty pracy stanowią równie ważną pozycję w strukturze kosztów działalności grupy
  kapitałowej, jak i koszty artykułów spożywczych. Zaobserwowany w 2017 r. wzrost
  kosztów pracy oraz pogłębiający się problem z pozyskaniem wykwalifikowanego
  pracownika ma duży wpływ na działalność i wynik poszczególnych spółek. Staramy
  się zniwelować niekorzystne uwarunkowania poprawiając efektywność i podnosząc
  kwalifikacje dotychczasowych pracowników oraz pozyskiwać nowych pracowników z
  różnych źródeł.
  Ryzyko związane z możliwością pozyskania nowych, atrakcyjnych lokalizacji.
  Lokalizacja restauracji jest jednym z podstawowych czynników decydujących
  o ich sukcesie. Nie ma pewności, że grupa kapitałowa będzie w stanie w przyszłości
  pozyskać nowe, atrakcyjne lokalizacje. Nie można poza tym zapewnić, że nowe
  restauracje zlokalizowane w atrakcyjnych miejscach przyniosą zakładane korzyści.
  Ponadto pozyskanie atrakcyjnych lokali wiąże się z długotrwałymi, przeciągającymi
  się procedurami. Zarząd jednostki dominującej każdą z takich nowych inwestycji
  dokładnie analizuje i dokłada starań by otwierane restauracje były sukcesem
  zarówno kulinarnym jak i biznesowym.
  Ryzyko związane z umowami najmu i ich przedłużeniem.
  Restauracje należące do spółek grupy kapitałowej działają w wynajmowanych
  lokalach. W większości podpisane umowy najmu mają charakter długoterminowy.
  Okres obowiązywania takiej umowy to z reguły dziesięć lat z opcją przedłużenia
  na kolejne lata. Nie ma jednak gwarancji, że umowa zostanie przedłużona,
  zwłaszcza na warunkach, które będą dla grupy kapitałowej satysfakcjonujące.
  W przypadku utraty takiej lokalizacji może to mieć niekorzystny wpływ na wyniki
  finansowe.


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  18
  Kwartalne skonsolidowane dane finansowe
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Premium Food
  Restaurants S.A. oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Premium Food
  Restaurants S.A., z którego pochodzą prezentowane dane finansowe, zostało
  sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku
  o rachunkowości (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1047, z późniejszymi zmianami) oraz
  wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, w szczególności rozporządzeniem
  z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez
  jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
  skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz. U. nr 169, poz.
  1327).


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  19
  Skonsolidowany bilans
  Skonsolidowany bilans - AKTYWA Stan na
  31.12.2017
  Stan na
  30.09.2017
  Stan na
  31.12.2016
  Stan na
  30.09.2016
  (w złotych)
  A. AKTYWA TRWAŁE 1 814 981 1 868 723 1 943 697 1 993 409
  Rzeczowe aktywa trwałe 777 863 831 224 966 686 1 054 798
  Wartości niematerialne i prawne 31 330 7 216 3 853 12 807
  Długoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 1 005 789 1 030 283 973 158 925 804
  B. AKTYWA OBRTOWE 2 600 200 2 019 452 1 402 782 1 294 486
  Zapasy 208 410 221 980 242 334 212 318
  Należności krótkoterminowe 1 770 405 1 294 744 793 867 798 468
  Inwestycje krótkoterminowe 596 502 430 567 271 424 184 267
  Krótkoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 24 883 72 161 95 157 99 433
  AKTYWA RAZEM 4 415 181 3 888 175 3 346 479 3 287 895
  Skonsolidowany bilans - PASYWA Stan na
  31.12.2017
  Stan na
  30.09.2017
  Stan na
  31.12.2016
  Stan na
  30.09.2016
  (w złotych)
  A. KAPITAŁ WŁASNY -4 057 860 -3 641 802 -4 102 785 -2 825 138
  Kapitał akcyjny 565 000 565 000 565 000 565 000
  Kapitał zapasowy 1 619 383 1 619 383 1 619 383 1 619 383
  Zysk / (strata) z lat ubiegłych -6 287 167 -6 287 167 -4 418 200 -4 418 200
  Zysk / (strata) netto 44 924 460 982 -1 868 968 -591 321
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
  ZOBOWIĄZANIA 8 473 041 7 529 977 7 449 264 6 113 033
  Rezerwy na zobowiązania 3 367 156 3 064 658 3 144 691 2 784 902
  Zobowiązania długoterminowe 953 956 891 858 0 981 167
  Zobowiązania krótkoterminowe 3 854 499 3 292 553 4 269 479 2 345 190
  Rozliczenia międzyokresowe 297 430 280 907 35 094 1 774
  PASYWA RAZEM 4 415 181 3 888 175 3 346 479 3 287 895
  Wartość księgowa (w zł) -4 057 860 -3 641 802 -4 102 785 -2 825 138
  Liczba akcji (w zł) 5 650 001 5 650 001 5 650 001 5 650 001
  Wartość księgowa na jedną akcję
  (w zł) -0,72 -0,64 -0,73 -0,50  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  20
  Skonsolidowany rachunek zysków i strat
  Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat
  (wariant porównawczy)
  01.01 -
  31.12.2017
  01.10 -
  31.12.2017
  01.01. -
  31.12.2016
  01.10-
  31.12.2016
  (w złotych)
  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z
  nimi 20 134 869 4 944 746 19 503 510 4 436 591
  Przychody netto ze sprzedaży produktów 312 027 123 653 87 268 87 065
  Przychody netto ze towarów i materiałów 19 822 842 4 821 092 19 416 242 4 349 526
  Koszty działalności operacyjnej 19 715 821 5 019 618 20 194 025 5 149 195
  Amortyzacja 357 791 78 787 421 128 102 137
  Zużycie materiałów i energii 6 709 331 1 612 468 7 394 115 1 811 266
  Usługi obce 6 505 566 1 838 333 5 951 611 1 355 641
  Podatki i opłaty 61 467 10 317 70 568 10 844
  Wynagrodzenia 5 097 955 1 205 133 5 150 620 1 352 398
  Ubezpieczenia społeczne i inne
  świadczenia 690 619 193 836 628 270 295 382
  Pozostałe koszty rodzajowe 293 092 80 744 530 919 174 733
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 46 794 46 794
  Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży 419 048 -74 873 -690 515 -712 604
  Pozostałe przychody operacyjne 210 761 114 426 354 148 151 865
  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwałych 25 000 25 000 0 0
  Pozostałe 185 761 89 426 354 148 151 865
  Pozostałe koszty operacyjne 127 534 60 376 1 501 758 649 394
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwałych 0 0 807 726 -4 715
  Pozostałe 127 534 60 376 694 032 654 109
  Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 502 275 -20 823 -1 838 125 -1 210 133
  Przychody finansowe 26 369 662 296 -82 775
  Odsetki 26 369 662 296 -82 775
  Pozostałe 1 1 0 0
  Koszty finansowe 268 721 219 049 215 803 78 933
  Odsetki 77 368 27 697 210 797 76 853
  Pozostałe 191 353 191 353 5 006 2 080
  Zysk / (strata) z działalności gospodarczej 259 924 -239 210 -2 053 632 -1 371 841
  Zysk / (strata) brutto 259 924 -239 210 -2 053 632 -1 371 841
  Podatek dochodowy 215 000 176 848 -184 664 -94 194
  Zysk / (strata) netto 44 924 -416 058 -1 868 968 -1 277 647  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  21
  Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  Skonsolidowane Zestawienie Zmian w
  Kapitale (Funduszu) Własnym
  01.01 -
  31.12.2017
  01.10 -
  31.12.2017
  01.01. -
  31.12.2016
  01.10-
  31.12.2016
  (w złotych)
  I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK
  OKRESU -4 102 785 -3 641 803 -2 233 817 -2 825 138
  I.a. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA
  POCZĄTEK OKRESU, PO KOREKTACH
  BŁĘDÓW
  -4 102 785 -3 641 803 -2 233 817 -2 825 138
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek
  okresu 565 000 565 000 565 000 565 000
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec
  okresu 565 000 565 000 565 000 565 000
  4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek
  okresu 1 619 383 1 619 383 1 619 383 1 619 383
  4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na
  koniec okresu 1 619 383 1 619 383 1 619 383 1 619 383
  8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek
  okresu -6 287 168 -5 826 186 -4 418 200 -5 009 521
  8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -6 287 168 -5 826 186 -4 418 200 -5 009 521
  8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,
  po korektach -6 287 168 -5 826 186 -4 418 200 -5 009 521
  8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -6 287 168 -5 826 186 -4 418 200 -5 009 521
  8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec
  okresu -6 287 168 -5 826 186 -4 418 200 -5 009 521
  9. Wynik netto 44 924 -416 058 -1 868 968 -1 277 647
  a) zysk netto 44 924 0 0 0
  b) strata netto 0 -416 058 -1 868 968 -1 277 647
  II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC
  OKRESU -4 057 860 -4 057 860 -4 102 785 -4 102 785
  III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO
  UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO
  PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)
  -4 057 860 -4 057 860 -4 102 785 -4 102 785  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  22
  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych
  Skonsolidowany Rachunek
  Przepływów Pieniężnych
  01.01 -
  31.12.2017
  01.10 -
  31.12.2017
  01.01. -
  31.12.2016
  01.10-
  31.12.2016
  (w złotych)
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  I. Zysk (strata) netto 44 924 -416 058 -1 868 968 -1 277 647
  II. Korekty razem 459 600 647 276 1 393 093 752 848
  Amortyzacja 357 791 78 787 421 128 102 137
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 -138 352 -138 352
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 304 796 304 796
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0 0 67 595 -744 846
  Zmiana stanu rezerw 222 465 302 498 183 245 390 401
  Zmiana stanu zapasów 33 924 13 570 19 793 -30 016
  Zmiana stanu należności -976 538 -475 661 -204 699 -67 796
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
  wyjątkiem pożyczek i kredytów 521 979 639 787 1 005 064 989 334
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 299 980 88 296 -265 477 -52 810
  Inne korekty z działalności operacyjnej 0 0 0 0
  Przepływ y pieniężne netto z działalności
  operacyjnej 504 524 231 218 -475 875 -524 799
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  Wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i
  prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 1 092 502 814 209
  Otrzymane odsetki 0 0 0 0
  Spłata udzielonych pożyczek 64 231 0 0 0
  Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i
  prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -196 445 -49 540 -244 291 -74 433
  Udzielone pożyczki 0 0 0 0
  Przepływ y pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej -132 214 -49 540 848 211 739 776
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  Otrzymane kredyty i pożyczki 0 0 0 0
  Spłata kredytów i pożyczek 0 0 -249 424 -78 844
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu -47 232 -15 744 -58 397 -31 310
  Zapłacone odsetki 0 0 -17 666 -17 666
  Przepływ y pieniężne netto z działalności
  finansowej -47 232 -15 744 -325 487 -127 820
  Przepływ y pieniężne netto razem 325 078 165 934 46 849 87 157
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,
  w tym: 325 078 165 934 46 849 87 157
  Różnice kursowe od środków pieniężnych 0 0 0 0
  Środki pieniężne na początek okresu 271 424 430 568 224 575 184 267
  Środki pieniężne na koniec okresu 596 502 596 502 271 424 271 424  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  23
  Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PFR S.A.
  Stan na
  31.12.2017
  Stan na
  31.12.2016
  Zatrudnienie ogółem, z
  tego: 224 200
  Umowy o pracę 6 6
  Umowy cywilno-prawne 166 121
  Outsourcing 52 73  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  24
  Kwartalne jednostkowe dane finansowe
  Jednostkowy bilans
  Bilans - AKTYWA Stan na
  31.12.2017
  Stan na
  30.09.2017
  Stan na
  31.12.2016
  Stan na
  30.09.2016
  (w złotych)
  A. AKTYWA TRWAŁE 1 371 407 1 507 702 1 637 271 1 717 081
  Rzeczowe aktywa trwałe 668 508 723 796 928 246 1 021 862
  Wartości niematerialne i prawne 31 330 7 216 3 679 12 567
  Inwestycje długoterminowe 207 010 287 636 207 010 236 682
  Długoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 464 560 489 054 498 336 445 970
  B. AKTYWA OBRTOWE 2 183 444 1 734 141 1 190 088 1 087 665
  Zapasy 150 903 187 615 201 501 188 679
  Należności krótkoterminowe 1 789 396 1 169 120 719 498 718 046
  Inwestycje krótkoterminowe 223 418 356 420 220 898 131 735
  Krótkoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 19 727 20 986 48 191 49 205
  AKTYWA RAZEM 3 554 851 3 241 843 2 827 359 2 804 746
  Bilans - PASYWA Stan na
  31.12.2017
  Stan na
  30.09.2017
  Stan na
  31.12.2016
  Stan na
  30.09.2016
  (w złotych)
  A. KAPITAŁ WŁASNY -4 231 234 -3 661 711 -4 066 925 -3 237 039
  Kapitał akcyjny 565 000 565 000 565 000 565 000
  Kapitał zapasowy 1 619 383 1 619 383 1 619 383 1 619 383
  Zysk / (strata) z lat ubiegłych -6 251 308 -6 251 308 -5 578 275 -5 578 275
  Zysk / (strata) netto -164 310 405 214 -673 033 156 853
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
  ZOBOWIĄZANIA 7 786 085 6 903 554 6 894 284 6 041 785
  Rezerwy na zobowiązania 3 360 427 3 057 930 3 138 401 2 777 447
  Zobowiązania długoterminowe 953 956 944 131 0 981 167
  Zobowiązania krótkoterminowe 3 471 702 2 901 493 3 722 562 2 283 171
  Rozliczenia międzyokresowe 0 0 33 321 0
  PASYWA RAZEM 3 554 851 3 241 843 2 827 359 2 804 746
  Wartość księgowa (w zł) -4 231 234 -3 661 711 -4 066 925 -3 237 039
  Liczba akcji (w zł) 5 650 001 5 650 001 5 650 001 5 650 001
  Wartość księgowa na jedną akcję
  (w zł) -0,75 -0,65 -0,72 -0,57  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  25  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  26
  Jednostkowy rachunek zysków i strat
  Rachunek Zysków i Strat (wariant
  porównawczy)
  01.01 -
  31.12.2017
  01.10 -
  31.12.2017
  01.01. -
  31.12.2016
  01.10. -
  31.12.2016
  (w złotych)
  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z
  nimi 17 094 425 3 628 017 17 349 167 4 263 237
  - w tym od jednostek powiązanych 0 0 27 374 0
  Przychody netto ze sprzedaży produktów 167 832 90 653 81 984 81 781
  Przychody netto ze towarów i materiałów 16 926 594 3 537 363 17 267 183 4 181 456
  Koszty działalności operacyjnej 17 062 947 3 956 810 17 953 644 4 914 177
  Amortyzacja 338 973 74 412 367 658 99 248
  Zużycie materiałów i energii 5 694 718 1 224 437 6 344 828 1 610 456
  Usługi obce 5 609 336 1 448 863 5 459 027 1 511 002
  Podatki i opłaty 55 796 8 851 63 996 9 903
  Wynagrodzenia 4 468 799 959 429 4 654 260 1 216 753
  Ubezpieczenia społeczne i inne
  świadczenia 645 717 182 478 584 883 288 675
  Pozostałe koszty rodzajowe 249 608 58 340 452 922 152 070
  Wartość sprzedanych towarów i
  materiałów 0 0 26 070 26 070
  Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży 31 478 -328 793 -604 477 -650 940
  Pozostałe przychody operacyjne 210 657 114 424 303 784 105 579
  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwałych 25 000 25 000 0 0
  Pozostałe 185 657 89 424 303 784 105 579
  Pozostałe koszty operacyjne 126 134 59 896 309 720 278 499
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwałych 0 0 4 025 0
  Pozostałe 126 134 59 896 305 695 278 499
  Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 116 002 -274 265 -610 413 -823 860
  Przychody finansowe 112 465 18 317 98 992 24 695
  Odsetki 112 465 18 317 98 725 24 428
  Pozostałe 0 0 267 267
  Koszty finansowe 246 107 199 765 173 312 118 336
  Odsetki 54 784 8 442 168 306 116 255
  Pozostałe 191 323 191 323 5 006 2 081
  Zysk / (strata) z działalności gospodarczej -17 640 -455 713 -684 733 -917 501
  Zysk / (strata) brutto -17 640 -455 713 -684 733 -917 501
  Podatek dochodowy 146 670 113 810 -11 700 -87 615
  Zysk / (strata) netto -164 310 -569 524 -673 033 -829 886
  Zysk / (strata) netto (w zł) -164 310 -569 524 -673 033 -829 886
  Liczba akcji (w zł) 5 650 001 5 650 001 5 650 001 5 650 001
  Zysk / (strata) netto na jedną akcję (w
  zł) -0,03 -0,10 -0,12 -0,15  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  27
  Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym
  Zestawienie Zmian w
  Kapitale (Funduszu) Własnym
  01.01 -
  31.12.2017
  01.10 -
  31.12.2017
  01.01. -
  31.12.2016
  01.10. -
  31.12.2016
  (w złotych)
  I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK
  OKRESU -4 066 924 -3 661 710 -3 393 892 -3 237 039
  I.a. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA
  POCZĄTEK OKRESU, PO KOREKTACH
  BŁĘDÓW
  -4 066 924 -3 661 710 -3 393 892 -3 237 039
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek
  okresu 565 000 565 000 565 000 565 000
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec
  okresu 565 000 565 000 565 000 565 000
  4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek
  okresu 1 619 383 1 619 383 1 619 383 1 619 383
  4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na
  koniec okresu 1 619 383 1 619 383 1 619 383 1 619 383
  8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek
  okresu -6 251 307 -5 846 093 -5 578 275 -5 421 422
  8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -6 251 307 -5 846 093 -5 578 275 -5 421 422
  8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,
  po korektach -6 251 307 -5 846 093 -5 578 275 -5 421 422
  8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -6 251 307 -5 846 093 -5 578 275 -5 421 422
  8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec
  okresu -6 251 307 -5 846 093 -5 578 275 -5 421 422
  9. Wynik netto -164 310 -569 524 -673 033 -829 886
  a) zysk netto 0 0 0 0
  b) strata netto -164 310 -569 524 -673 033 -829 886
  II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC
  OKRESU -4 231 234 -4 231 234 -4 066 925 -4 066 925
  III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO
  UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO
  PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)
  -4 231 234 -4 231 234 -4 066 925 -4 066 925  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  28
  Jednostkowe sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych
  Rachunek
  Przepływów Pieniężnych
  01.01 -
  31.12.2017
  01.10 -
  31.12.2017
  01.01. -
  31.12.2016
  01.10. -
  31.12.2016
  (w złotych)
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  I. Zysk (strata) netto -164 310 -569 524 -673 033 -829 886
  II. Korekty razem 317 725 413 803 1 172 691 1 013 290
  Amortyzacja 338 973 74 412 367 658 99 248
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 54 674 54 674
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 77 371 77 371
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0 0 57 427 53 402
  Zmiana stanu rezerw 222 026 302 498 182 744 168 681
  Zmiana stanu zapasów 50 598 36 713 -1 308 -12 822
  Zmiana stanu należności -1 069 898 -620 277 -265 075 -18 716
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
  wyjątkiem pożyczek i kredytów 747 106 594 704 756 416 604 482
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 28 920 25 754 -62 216 -18 030
  Inne korekty z działalności operacyjnej 0 0 5 000 5 000
  Przepływ y pieniężne netto z działalności
  operacyjnej 153 416 -155 721 499 658 183 404
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  Wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i
  prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 18 109 18 109
  Otrzymane odsetki 0 0 0 0
  Spłata udzielonych pożyczek 94 031 80 626 0 0
  Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i
  prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -106 886 -43 237 -214 726 -68 255
  Udzielone pożyczki -94 031 0 0 0
  Przepływ y pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej -106 886 37 389 -196 617 -50 146
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  Otrzymane kredyty i pożyczki 0 0 0 0
  Spłata kredytów i pożyczek 0 0 -198 250 -27 670
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu -44 010 -14 670 -31 287 -4 877
  Zapłacone odsetki 0 0 -11 548 -11 548
  Przepływ y pieniężne netto z działalności
  finansowej -44 010 -14 670 -241 085 -44 095
  Przepływ y pieniężne netto razem 2 520 -133 002 61 956 89 163
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,
  w tym: 2 520 -133 002 61 956 89 163
  Różnice kursowe od środków pieniężnych 0 0 0 0
  Środki pieniężne na początek okresu 220 898 356 420 158 942 131 735
  Środki pieniężne na koniec okresu 223 418 223 418 220 898 220 898  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  29
  Zatrudnienie w PFR S.A.
  Stan na
  31.12.2017
  Stan na
  31.12.2016
  Zatrudnienie ogółem, z
  tego: 159 190
  Umowy o pracę 6 6
  Umowy cywilno-prawne 121 111
  Outsourcing 32 73  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  30
  Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń
  mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
  oraz stanowisko w zakresie publikowanych danych
  Grupa kapitałowa PFR S.A. osiągnęła w okresie IV kwartału 2017 roku sprzedaż na
  poziomie 4.945 tys. zł oraz stratę netto na poziomie 416 tys. zł. W porównaniu do IV
  kwartału 2016 roku sprzedaż była wyższa o 508 tys. zł (11,5 %), a wynik wyższy
  o 862 tys. zł.
  Wynik IV kwartału został obciążony uaktualnieniem rezerwy na zobowiązanie sporne
  wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 207 tys., założeniem rezerwy na koszty
  związane z zamknięciem roku 2017 – 98 tys. oraz skorygowanie obciążenia z tytułu
  podatku dochodowego – 177 tys..
  Grupa kapitałowa PFR S.A. osiągnęła za cztery kwartały 2017 roku sprzedaż na
  poziomie 20.135 tys. zł oraz zysk netto na poziomie 45 tys. zł. W porównaniu do
  czterech kwartałów 2016 roku sprzedaż była większa o 631 tys. zł (3,2%), a Grupa
  osiągnęła zysk, w porównaniu do straty 1.869 tys. zł.
  Działania, które wpłynęły na wyniku Grupy kapitałowej PFR S.A., to m.in.:
  kontynuacja obranej przez Zarząd Spółki na początku 2017 roku strategii sprzedaży,
  wzrost rozpoznawalności marki 77 Sushi na portalach społecznościowych, oraz
  ograniczania kosztów operacyjnych w Grupie kapitałowej PFR S.A.
  Grupa kapitałowa PFR S.A, w oparciu o przeprowadzone badania opinii klientów,
  dostosowała ofertę do potrzeb, wprowadzając 1 listopada 2017 roku nowe menu w
  każdej zarządzanej restauracji. Grupa rozszerzyła również działania marketingowe,
  mające na celu utrzymanie obecnych klientów (programy lojalnościowe) oraz
  pozyskiwanie nowych.
  W kwartale objętym sprawozdaniem Spółka Premium Food Restaurants S.A.
  przekazała zarządzanie restauracją w Krakowie spółce zależnej Premium
  Restaurants Sp. z o.o.. Restauracja kontynuuje działalność pod marką 77 Sushi.
  Grupa kapitałowa będzie koncentrować się na działaniach umożliwiających wzrost
  sprzedaży, poprawy rentowności jak też na poszukiwaniu atrakcyjnych lokalizacji dla
  nowych restauracji.


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  31
  Oświadczenie Zarządu
  Działając w imieniu Premium Food Restaurants Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000302804,
  oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, informacje finansowe i dane
  porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz że
  raport kwartalny za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku zawiera prawdziwy
  obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy.
  Warszawa,14 lutego 2018
  Zarząd Jednostki Dominującej:
  __________________________ ________________________
  Katarzyna Dworakowska Tomasz Litwiniuk
  Członek Zarządu Członek Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Premium Food Restaurants SA
ISIN:PLPREMF00014
NIP:1132537559
EKD: 46.39 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: ul. Puławska 182 02-670 Warszawa
Telefon:+48 22 8704666
www:www.sushi77.com
Komentarze o spółce PREMIUM FOOD RESTA...
2019-05-24 17-05-32
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649