Raport.

PRAGMA FAKTORING SA (88/2017) Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii D

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej i o dokonaniu przydziału akcji na okaziciela serii D, wyemitowanych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 3 z dnia 11 grudnia 2017 r. Wszystkie wyemitowane akcje zostały objęte i w całości opłacone. Poniżej przedstawione są szczegółowe informacje dotyczące subskrypcji:
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 18 grudnia 2017 r.;
2) data zakończenia subskrypcji: 21 grudnia 2017 r.;
3) data przydziału instrumentów finansowych: 22 grudnia 2017 r.;
4) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 186.257 sztuk akcji;
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 186.257 akcji, dokonano uznaniowego przydziału 186.257 sztuk akcji, nie wystąpiła reedukacja zapisów;
6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 186.257 sztuk akcji serii D;
7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 17,- zł;
8) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na akcje serii D złożyło 9 osób;
9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii D przydzielono 9 osobom;
10) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji: 3.166.369,00,- zł;
12) łączne koszty emisji wyniosły: 19.437,49 zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 19.437,49 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów - Spółka nie zawarła umów o subemisję,
c) sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt a,
d) promocji oferty: 0,- zł;
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 0,10 zł.
Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Pragma Faktoring SA
ISIN:PLGFPRE00040
NIP:634-24-27-710
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe pozostałe
Adres: ul. Brynowska 72 40-584 Katowice
Telefon:+48 32 4420200
www:www.pragmafaktoring.pl
Kalendarium raportów
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce PRAGMA FAKTORING
2019-06-26 02-06-04
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649