Raport.

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (9/2018) Podpisanie listu intencyjnego dot. zakupu nieruchomości na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

W nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta - Kokoszki Prefabrykacja S.A. ("Spółka") podpisała z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. ("GARG") list intencyjny dot. zakupu położonej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ("Strefa") nieruchomości gruntowej o powierzchni 24.549 m2 ("Nieruchomość").
List stanowi etap negocjacji prowadzonych przez Spółkę z GARG w przedmiocie nabycia Nieruchomości. Zgodnie z postanowieniami listu do dnia 30 kwietnia 2018 r. GARG ogłosi przetarg na zakup Nieruchomości, w ramach którego Spółka planuje złożyć ofertę. Jeżeli oferta Spółki zostanie wybrana, strony planują zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości, która zgodnie z listem ma zostać zawarta nie później niż do dnia 29 czerwca 2018 r. W toku dalszych negocjacji list przewiduje zawarcie warunkowej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności Nieruchomości (nie później niż do dnia 28 września 2019 r.) oraz umowy przenoszącej własność Nieruchomości (nie później niż do dnia 30 listopada 2019 r.).
Jeżeli w/w umowy dojdą do skutku Spółka zapłaci cenę Nieruchomości w kwocie między 5.000.000 złotych netto a 10.000.000 złotych netto, przy czym w przypadku zawierania przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości list intencyjny przewiduje zapłatę zadatku na poczet ceny w wysokości 20% ceny. W przypadku zawarcia umowy przenoszącej własność Nieruchomości GARG przysługiwać będzie warunkowe prawo odkupu Nieruchomości na wypadek gdyby przez okres 5 lat od daty nabycia Nieruchomości Spółka nie wybudowała na terenie Nieruchomości planowanej hali magazynowo produkcyjnej.
Informacja została uznana za istotną z uwagi na fakt, że Emitent rozważa zakup Nieruchomości i realizację na niej inwestycji w postaci wyżej wspomnianej hali. Równocześnie, Emitent informuje, iż podpisanie listu intencyjnego nie tworzy dla stron żadnych zobowiązań, w szczególności do zawarcia żadnej z w/w umów. O zawarciu tych umów Emitent będzie informować odrębnymi raportami bieżącymi.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex SA
ISIN:PLPKBEX00072
NIP:7770000844
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, produkcja wyrobów z betonu dla budownictwa; 26.61, 51.53
Adres: ul. Szarych Szeregów 23 60-462 Poznań
Telefon:+48 61 8210400
www:www.pekabex.pl
Kalendarium raportów
2020-09-03Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce POZNAŃSKA KORPORA...
2020-05-26 08-05-50
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649