Raport.

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (49/2017) Zawarcie transakcji zamiany stopy procentowej Interest Rate Swap (IRS) przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. i ustanowienie hipoteki na prawach tej spółki

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta - Kokoszki Prefabrykacja S.A. ("Spółka") zawarła z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej "Bank") transakcję zmiany stopy procentowej Interest Rate Swap (IRS) polegającą na zabezpieczeniu stałej stopy procentowej kredytu udzielonego przez Bank Spółce, o którego udzieleniu Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2017 w dniu 6 marca 2017 r. (dalej "Kredyt").
Przedmiotem transakcji była zamiana zmiennej stopy procentowej Kredytu na stała stopę procentową w wysokości opartej na uzgodnionej stałej stopie procentowej WIBOR 1M w wysokości 2,57. Stała stopa procentowa obowiązywać będzie w okresie od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 1 stycznia 2027 r. czyli w okresie spłaty Kredytu zgodnie z umową kredytową. Transakcja została zawarta na całą pozostałą do spłaty kwotę kredytu tj. na kwotę 28.434.782,64 PLN.
Zawarcie transakcji IRS miało na celu zabezpieczenie Spółki przed wzrostem wysokości przyszłych płatności odsetkowych, do którego mogło dojść w wyniku podniesienia stóp procentowych.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym, Spółka zawarła z Bankiem aneks nr 1 do umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym zawartej w dniu 04 września 2017 r. Aneks przewiduje w szczególności, w związku z zawarciem transakcji IRS, ustanowienie przez Spółkę na rzecz Banku hipoteki umownej łącznej do kwoty 3.015.000,00 zł, na:
a) przysługującym Spółce prawie własności nieruchomości położonej w Gdańsku, dla której Sąd Rejonowy w Gdańsk - Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr GD1G/00249865/1,
b) przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdańsku, dla których Sąd Rejonowy w Gdańsk - Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW Nr GD1G/00057913/0, GD1G/00122621/3, GD1G/00266685/0,
o bezpośrednio niższym pierwszeństwie od hipoteki zabezpieczającej wierzytelność z tytułu Kredytu. Wniosek o ustanowienie Hipoteki powinien zostać złożony w terminie 14 dni od daty zawarcia transakcji IRS.
Pomiędzy Spółką, i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę, a Bankiem nie ma żadnych powiązań. Nieruchomości na których ustanowiono Hipotekę Emitent uznał za istotne aktywa, z uwagi na ich wartość.
Informacja została uznana za poufną z uwagi na fakt, że dotyczy Kredytu w wysokości przekraczającej 10% skonsolidowanych aktywów Emitenta oraz ustanowienia hipoteki na istotnych aktywach Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2019-07-18 21-07-05
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649