Raport.

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (10/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") w dniu 9 marca 2018 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Jastrzębskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała weszła w życie z chwilą powzięcia.
Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej PZU SA:
Dr hab. Robert Jastrzębski w 1996 r. ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Diploma Honorificum). W 2001 r. uchwałą Rady Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego został nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 grudnia 2009 r.
Autor ponad 80 publikacji naukowych, w tym książek: Funkcje weksla w II Rzeczypospolitej (2003), Domy składowe. Umowa składu. Dowody składowe. Komentarz do ustawy (2004), Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie zobowiązań prywatno- prawnych w II Rzeczypospolitej (2009), Trybunał Kompetencyjny. Kolegium Kompetencyjne. Geneza. Działalność. Współczesność (2014), Lex Zoll. Zarys prawno-ekonomiczno- historyczny (2016); współautor: Giełdy towarowe. Komentarz (2006), Prawne regulacje działalności giełd towarowych w Polsce (2007) oraz współredaktor Małe Konstytucje. Ustawy zasadnicze okresów przejściowych 1919-1947-1992 (2014).
Laureat nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia naukowe (2008/2009) oraz Nagrody Zespołowej Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia pierwszego (2015).
Zatrudniony od 2001 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 r. Kierownik Pracowni Prawa Polskiego XX wieku. Członek: rady programowej czasopisma ,,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" (2010), komitetu redakcyjnego czasopisma ,,Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego" (2015), zespołu redakcyjnego czasopisma ,,Zeszyty Naukowe Biura Analiz Sejmowych" (2016) oraz ,,Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej" (2011).
Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Roberta Jastrzębskiego nie prowadzi oni działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
ISIN:PLPZU0000011
NIP:526-025-10-49
EKD: 65.12 działalność ubezpieczeniowa i bezpośrednio z nią związana
Adres: Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa
Telefon:+48 22 5822100
www:www.pzu.pl
Kalendarium raportów
2019-08-29Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-08-29Raport półroczny
Komentarze o spółce POWSZECHNY ZAKŁAD...
2019-05-24 02-05-28
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649