Raport.

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (9/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 9 marca 2018 roku obradujące po przerwie zarządzonej w dniu 27 lutego 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("Spółka", "PZU SA"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") w dniu 9 marca 2018 roku, które kontynuowało swoje obrady po przerwie zarządzonej na podstawie Uchwały NWZ Nr 3/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  UCHWAŁA NR 4/2018
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
  z dnia 9 marca 2018 roku
  w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej PZU SA
  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
  § 1
  Ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej PZU SA na 9 (słownie: dziewięć) osób, w tym 8 (słownie: osiem )
  Człon ków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie oraz jeden Członek Rady Nadzorczej
  powoływany przez Skarb Państwa na podstawie § 20 ust. 7 Statutu PZU SA.
  § 2
  Traci moc uchwała nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 7 stycznia 2016 r.
  w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
  Oddano 534 631 655 ważnych głosów z 534 631 655 akcji (61,9 1 % kapitału zakładowego), z czego 376 223 541
  głosów za, 99 958 104 głosów przeciw i 58 450 010 głosów wstrzymujących się.
  UCHWAŁA NR 5/2018
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
  z dnia 9 marca 2018 roku
  w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA
  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Sta tutu PZU SA,
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
  § 1
  Powołuje się Pana Robert a Jastrzębskiego do Rady Nadzorczej PZU SA.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
  Oddano 534 631 655 ważnych głosów z 534 631 655 akcji (61, 91 % kapitału zakładowego), z czego 338 546 874
  głosów za, 138 739 422 głosów przeciw i 57 345 359 głosów wstrzymujących się.
  UCHWAŁA NR 6/2018
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
  z dnia 9 marca 2018 roku
  w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co
  następuje:
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA pos tanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego
  Zgromadzenia ponosi PZU SA.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
  Oddano 534 631 555 ważnych głosów z 534 631 555 akcji (61,91 % kapitału zakładowego), z czego 399 981 630
  głosów za, 134 395 786 głosów przeciw i 254 139 głosów wstrzymujących się.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
ISIN:PLPZU0000011
NIP:526-025-10-49
EKD: 65.12 działalność ubezpieczeniowa i bezpośrednio z nią związana
Adres: Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa
Telefon:+48 22 5822100
www:www.pzu.pl
Kalendarium raportów
2019-08-29Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-08-29Raport półroczny
Komentarze o spółce POWSZECHNY ZAKŁAD...
2019-05-20 18-05-22
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649