Raport.

POLTRONIC SA (2/2018) Raport roczny za 2017 rok

Zarząd Poltronic S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2017 rok wraz z załącznikami:
1. Raport Roczny za 2017
2. Sprawozdanie Finansowe za 2017
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017
4. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2017
5. Oświadczenie dotyczące przestrzegania dobrych praktyk NewConnect.
Podstawa Prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  POLTRONIC S.A., ul. Opolska 195, 52 -013 Wrocław NIP: 895 -196 -27-48 | KRS: 0000349566 | REGON: 021138067 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu | Kapitał Zakładowy: 3 .579 .000 PLN I tel.: (71) 725 40 48 | e:mail: inwestorzy @poltronic.eu | www.poltronic.eu
  Oświadczenie POLTRONIC S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w
  Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre
  praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu
  „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
  LP. ZASADA TAK
  NIE KOMENTARZ ZARZ ĄDU
  1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę
  informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod,
  jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych
  narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo
  oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka
  korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna
  zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami,
  wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody
  komunikacji internetowej, umożl iwiać transmitowanie obrad
  walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet,
  rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie
  internetowej.
  TAO
  Emitent stosuje przedmiotową
  praktykę z pominięciem
  rejestrowania, transmisji i
  upubliczniania obrad WZ, gdyż
  w opinii Spółki stosowanie
  powyższej praktyki nie
  przyniesie wymiernych korzyści
  w porównaniu do
  przewidywanych kosztów
  takiego postępowania
  2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji
  niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu
  jej funkcjonowania.
  TAO
  3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza
  na niej:
  3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona
  startowa),
  TAO
  3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju
  działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów, TAO
  3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem
  pozycji emitenta na tym rynku, TAO
  3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAO
  3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka
  rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady
  nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami
  reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na
  walnym zgromadzeniu spółki,
  TAO
  3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAO
  3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAO
  3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący
  rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz
  korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje
  prognozy),
  TAO
  3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych
  akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,
  TAO
  3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w
  spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z m ediami,
  TAO
  3.11. (skreślony)
  3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAO
  3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych
  raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań
  z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,
  NIN Spółka nie sporządza
  kalendarza dotyczącego
  planowania dat walnych
  zgromadzeń, spotkań z
  inwestorami i analitykami oraz  POLTRONIC S.A., ul. Opolska 195, 52 -013 Wrocław NIP: 895 -196 -27-48 | KRS: 0000349566 | REGON: 021138067 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu | Kapitał Zakładowy: 3 .579 .000 PLN tel.: (71) 725 40 48 | e:mail: inwestorzy @poltronic.eu | www.poltronic.eu
  LP. ZASADA TAK
  NIE KOMENTARZ ZARZ ĄDU
  konferencji prasowych –
  natomiast informuje o nich na
  bieżąco, gdy decyzje o takich
  spotkaniach są podejmowane.
  3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak
  wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem
  lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z
  uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych
  operacji. Informacje te powinny b yć zamieszczane w terminie
  umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji
  inwestycyjnych,
  TAK
  3.15. (skreślony)
  3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych
  porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego
  zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,
  TAK Zarząd odpowiada
  indywidualnie każdemu
  akcjonariuszowi na zada ne
  pytania przed oraz
  w trakcie walnego
  zgromadzenia dotyczące spraw
  objętych porządkiem obrad .
  W sprawach dotyczących
  wszystkich akcjonariuszy
  Spółka podaje informacje na
  stronie internetowej i w
  raportach bieżących.
  3.17. informację na temat powodów odwołania walnego
  zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z
  uzasadnieniem,
  TAK
  3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i
  powodach zarządzenia przerwy,
  TAK
  3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała
  umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze
  wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów
  telefonicznych oraz adresu poczty el ektronicznej Doradcy,
  TAK
  3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję
  animatora akcji emitenta,
  TAK
  3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki,
  opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
  TAK
  3.22. (skreślony)
  Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być
  zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych
  informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji
  umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia
  się nowych, istotny ch informacji lub wystąpienia istotnej zmiany
  informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja
  powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.
  TAK
  4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według
  wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty
  bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie
  internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym
  następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi
  emitenta.
  TAK Strona korporacyjna jest
  prowadzona tylko w języku
  polskim, z tłumaczeniem
  najważniejszych informacji na
  inne języki. Raporty Spółki są
  publikowane wyłącznie w
  języku polskim.  POLTRONIC S.A., ul. Opolska 195, 52 -013 Wrocław NIP: 895 -196 -27-48 | KRS: 0000349566 | REGON: 021138067 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu | Kapitał Zakładowy: 3 .579 .000 PLN tel.: (71) 725 40 48 | e:mail: inwestorzy @poltronic.eu | www.poltronic.eu
  LP. ZASADA TAK
  NIE KOMENTARZ ZARZ ĄDU
  5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym
  uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym
  celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna
  wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji
  inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.
  TAK
  6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z
  przedstawicielami Autoryzowanego Dor adcy, celem umożliwienia
  mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec
  emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za
  kontakty z Autoryzowanym Doradcą.
  TAK
  7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie
  emitenta ma istot ne znaczenie dla wykonywania przez
  Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent
  niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego
  Doradcę.
  TAK
  8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do
  wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do
  wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.
  TAK
  9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
  9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń
  wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,
  TAK
  9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego
  Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia
  wobec emitenta usług w każdym zakresie.
  NIE Kwestia wynagrodzenia
  Autoryzowanego Doradcy jest
  uregulowana w umowie
  współpracy zawartej pomiędzy
  Emitentem, a Autoryzowanym
  Doradcą i jest sprawa poufną.
  Emitent nie może publikować
  takich danych bez zgody
  Autoryzowanego Doradcy.
  10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w
  obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym
  udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w
  trakcie walnego zgromadzenia.
  TAK
  11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy
  Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie
  dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.
  NIE Emitent będzie organizował
  spotkania z inwestorami,
  analitykami i mediami w miarę
  zgłaszanego zapotrzebowania.
  12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem
  poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej
  ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do
  ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie
  umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
  TAK
  13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie
  niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami
  powodującym i określone zdarzenia korporacyjne a datami, w
  których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych
  zdarzeń korporacyjnych.
  TAK
  13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza
  posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co
  najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu
  TAK  POLTRONIC S.A., ul. Opolska 195, 52 -013 Wrocław NIP: 895 -196 -27-48 | KRS: 0000349566 | REGON: 021138067 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu | Kapitał Zakładowy: 3 .579 .000 PLN tel.: (71) 725 40 48 | e:mail: inwestorzy @poltronic.eu | www.poltronic.eu
  LP. ZASADA TAK
  NIE KOMENTARZ ZARZ ĄDU
  przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie
  określonym w ar t. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd
  emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest
  zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem
  walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w
  przypadku upoważnienia przez sąd rejestr owy akcjonariuszy do
  zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie
  art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
  14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty
  dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający
  pomiędzy nimi by ł możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku
  nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu
  pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.
  TAK
  15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
  warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których
  ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do
  dywidendy.
  TAK
  16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od
  zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co
  najmniej:
  • informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w
  otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą
  mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz
  wyników finansowych emitenta,
  • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez
  emitent a w trybie raportu bieżącego w okresie objętym
  raportem,
  • informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka
  realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym
  raportem,
  • kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć
  miejsce w na dchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są
  istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności
  daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych
  zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub
  analitykami, oraz oczekiwa ny termin publikacji raportu
  analitycznego.
  NIE Emitent nie publikuje raportów
  miesięcznych.
  W ocenie Emitenta
  publikowane przez Spółkę
  raporty kwartalne w sposób
  wystarczający zapewniają
  informację o Emitencie dla
  inwestorów i akcjonariuszy,
  gdyż zawiera ją dane
  bilansow e, rachunek zysków i
  strat oraz informacje na temat
  wystąpienia tendencji i
  zdarzeń w otoczeniu
  rynkowym emitenta, które w
  ocenie emitenta mogą mieć w
  przyszłości istotne skutki dla
  kondycji finansowej oraz
  wyników finansowych
  emitenta .
  16 a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku
  informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu
  Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i
  okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na
  rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie
  opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów
  bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą
  zaistniałą sytuację.
  TAK  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Poltronic SA
ISIN:PLPLTRN00018
NIP:895-196-27-48
EKD: 46.52 sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
Adres: ul. Zachodnia 3 55-011 Siechnice
Telefon:+48 71 7254048
www:www.poltronic.eu
Komentarze o spółce POLTRONIC
2020-04-09 03-04-53
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649