Raport.

POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SA (2/2020) Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kwartał 2019

Zarząd PTWP S.A. (Emitent), przekazuje w załączniku do publicznej wiadomości treść skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku
  strona 1 z 22
  POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.
  z siedzibą w Katowicach


  Skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 201 9 r.,
  tj. za okres od 1.10.201 9 r. do 31.12.201 9 r.  Katowice, 14 lutego 2020 roku


  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku
  strona 2 z 22

  Spis treści


  1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE ................................ ................................ ................................ ................................ ....3
  2. WYBRANE DANE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 6
  3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ 8
  3.1 Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad
  (polityki) rachunkowości. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 8
  3.2 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzie ń 01.0 1 – 31.12.201 8 i 01.01 – 31.12.201 9 ....................... 10
  3.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 01. 10 - 31.12.201 8 i 01. 10 - 31.12.201 9 …11
  3.4 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finans owej na dzień 3 1.12.201 8 i 31.12.201 9 ................................ ....................... 11
  3.5 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale wła snym za okres 01.01.201 8 – 31.12.201 8 ................................ ......... 14
  3.6 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.201 9 – 31.12.201 9 ................................ ......... 15
  3.7 Skonsolidowany skrócony rachunek przepływów pi eniężnych za okres 01.01 – 31.12.20 18 i 01.01 – 31.12.201 9 ............... 16
  4. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ..... 17
  4.1 Jednostkowy bilans Emitenta za okres 01. 01 – 31.12.201 8 i 01.01 – 31.12.201 9 ................................ ................................ ..17
  4.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta za okres 01 .01 – 31.12.201 8 i 01.01 – 31.12.201 9 ................................ ...... 19
  4.3 Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta za okres 01. 10 – 31.12.201 8 i 01. 10 – 31.12.201 9 ….. ………… ………………….. 19
  4.4 Jednostkowy skrócony rachunek przepływów pie niężnych Emitenta za okres 01.01 – 31.12.201 8 i 01.01 – 31.12.201 9 ..... 20
  5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W IV KWARTALE 201 9 ROKU ORAZ KOMENTARZ
  ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE ...................... 21
  6. STRATEGIA ROZWOJU ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 21
  7. NFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZ FINANSOWYCH ................................ ................................ ................................ ............. 22
  8. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH ................................ ................................ ................................ ..... 22
  9. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 22  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku
  strona 3 z 22

  1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

  Informacje ogólne
  Firma: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna
  Siedziba: Katowice
  Adres: Plac Sławika i Antalla 1 , 40-163 Katowice
  Telefon: (+48 32) 209 -13-03
  Faks: (+48 32) 209 -13-03
  Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  Strona internetowa: www.ptwp.pl
  NIP: 9542199882
  REGON: 273754180
  Numer KRS: 316388
  Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS
  Data rejestracji: 13 listopada 2008 r. (wpis przekształcenia w spółkę akcyjną)
  Kapitał zakładowy: 735 918, 00 zł (w pełni opłacony)
  Reprezentacja:
  Prezes Zarządu jednoosobowo (pr zy zarządzie wieloosobowym Prezes Zarządu
  samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu
  z prokurentem)
  Zarząd:
  Wojciech Kuśpik – Prezes Zarządu
  Renata Nieradzik - Członek Zarządu
  Tomasz Ruszkowski - Członek Zarządu

  Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej
  Grupa Kapitałowa PTWP działa na rynku od 1995 roku. Specjalizuje się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze informacji
  i wiedzy dla wybranych branż gospodarki, obejmuj ących wydawanie magazynów prasowych i specjalistycznych publikacji, budowę i
  zarządzanie portalami internetowymi, a także organizację kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych.
  Od 1998 roku Grupa Kapitałowa PTWP wydaje swoje pierwsze pismo, tj. Magazyn Gospodarczy „Nowy Przemysł” w którym opisywane
  są między innymi najnowsze światowe trendy w zarządzaniu oraz nowe rozwiązania technologiczne w wiodących branżach przemysłu
  w Polsce . W 2005 roku został uruchomiony internetowy portal gospodarczy „Wirtualny Nowy Przemysł” (wnp.pl), który z czasem stał
  się głównym obszarem aktywności prowadzonej działalności. Portal specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych informacji o
  najważniejszych gałęziach przemysłu oraz trendach i zmianach zachodzących w polskiej gospodarce.
  Wykorzystując doświadczenia związane z „Nowym Przemysłem” i „wnp.pl”, Grupa Kapitałowa PTWP stopniowo rozszerzała swoją
  działalność o kolejne branże gospodarki i zaczęła specjalizować się w kompleksowych usługach w obszarze informacji i wiedzy dla
  wybranych branż gospodarki.
  Swoją aktywność Grupa PTWP realizuje poprzez cztery komplementarne obszary działalności:
  - działalność wydawnicza w zakresie mediów drukowanych,
  - działalność wydawnicza w zakresie portali internetowych,
  - organiza cja konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych (np. kongresów),
  - zarządzanie obiektami MCK/Spodek
  Grupa Kapitałowa PTWP jest wydawcą Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł, miesięcznika Rynek Zdrowia, miesięcznika Farmer,
  czasopisma Rynek Spożywczy oraz tytułów prasowych w kategorii wnętrza i budownictwo, specjalistycznych portali biznesowych,


  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku
  strona 4 z 22

  m.in. wnp.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, rynekaptek.pl, propertynews.pl, portalsamorzadowy.pl, farmer .pl
  oraz serwisów internetowych w kate gorii wnętrza i budownictwo.
  Ponadto, jest organizatorem spotkań biznesowych, konferencji i szkoleń, na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym −
  European Economic Congress (EEC), jedną z najbardziej prestiżowych imprez odbywających się w tej części Eur opy.
  Cechą charakterystyczną Grupy Kapitałowej PTWP jest praca z wymagającymi grupami docelowymi, tj. przedstawicielami kadry
  menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, liderami opinii, przedstawicielami władz państwowych i samorządowych.
  Należąca do Gr upy Kapitałowej PTWP spółka PTWP Event Center Spółka z o.o. zarządza Międzynarodowym Centrum Kongresowym w
  Katowicach (MCK) i Halą Widowiskowo – Sportową „Spodek”, w których są organizowane imprez y i wydarzenia o charakterze mię dzy
  innymi: gospodarczym, ku lturalnym, politycznym, sportowym, kongresy, wystawy, targi, widowiska itp. Obiekty te są w stanie
  pomieścić w jednym miejscu i czasie prawie 25 000 osób.

  Struktura organizacyjna
  Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, PTWP S.A. jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej, którą tworz ą spółki:
  • PTWP -Online Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
  • Publikator Sp. z o.o.
  • PTWP Event Center Sp. z o. o.,

  PTWP -Online Sp. z o.o.
  Siedziba: Plac Sławika i Antalla 1 , 40 -163 Katowice
  REGON: 240946381
  NIP: 6342687888
  KRS: 0000315695
  Udział PTWP S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na dzień 31.12.2019 r. : 100 ,00%.
  Przedmiot działalności: wydawca specjalistycznych portali biznesowych, m.in. wnp.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl,
  dlahandlu.pl, rynekaptek.pl, propertynews.pl, portalsamorzadowy.pl, farmer.pl, gieldarolna.pl. Zasadniczą działalnością spółki jest
  działalność portali internetowych oraz działalność reklamowa.
  PTWP S .A.
  PTWP -Online Sp. z o.o.
  (100%)
  Publikator Sp. z o.o.
  (100%)
  PTWP Event Center Sp. z o.o. (100%)


  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku
  strona 5 z 22

  Publikator Sp. z o.o.
  Siedziba: ul. Cieszyńska 3a, 15 -425 Białystok
  REGON: 050511820
  NIP: 5420210391
  KRS: 0000084741,
  Udział PTWP S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 100%
  Przedmiot działalności: spółka prowadzi działalność na krajowym rynku wydawniczym i reklamowym .

  PTWP EVENT CENTER Sp. z o. o.
  Siedziba: Plac Sławika i Antalla 1, 40 -163 Katowice
  REGON: 243393126
  NIP: 6342822286
  KRS: 0000481739
  Udział PTWP S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 100%
  Przedmiot działalności: została założona przez Emitenta jako spółka celowa przeznaczona do udziału w postępowaniu o udzielenie
  koncesji na „ Świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą
  Widowiskowo -Sportową Spodek w Katowicach”.

  Struktura akcjonariatu
  Według stanu na dzień sporządzenia raportu struktura akcjonariatu spółki przedstawiała się następująco:


  Akcjonariusz Liczba akcji Wartość nominalna
  Udział w kapitale
  zakładowym
  Wojciech Kuśpik 919 206 459 603,00 zł 62,45%
  DGA S.A. 128 000 64 000,00 zł 8,70%
  Fundusze
  Rockbridge 296 439 148 219,50 zł 20,14%
  Akcje Własne 800 400,00 zł 0.05%
  Pozostali (poniżej
  5%) 127 391 63 695,50 zł 8,66%
  Łącznie 1 471 836 735 918 zł 100,00%


  * prawo głosu z akcji własnych nie może być wykonywane na walnym zgromadzeniu (art. 364 § 2 ksh)


  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku
  strona 6 z 22

  2. Wybrane dane finansowe
  Poniższe tabele prezentują wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej oraz wybrane dane finansowe Spółki za IV kwartał 201 9 roku
  wraz z danymi porównywalnymi.
  Konsolidacja wyników finansowych PTWP S.A. z wynikami finansowymi PTWP -Online Sp. z o.o., z wynikami finansowymi oraz
  Publikator Sp. z o.o. PTWP Event Center Sp. z o.o. została przeprowadzona przy użyciu metody pełnej.

  Grupa Kapitałowa PTWP
  Wybrane kwartalne dane skonsolidowane za 201 8 i 201 9 (tys. zł)

  Wyszczególnienie IV kw. 201 8 r.
  01. 10-31.12.201 8
  Narastająco 201 8 r.
  01.01 -31.12.201 8
  IV kw. 201 9 r.
  01. 10-31.12.201 9
  Narastająco 201 9 r.
  01.01 -31.12.201 9
  przychody netto ze sprzedaży 27 817,4 73 474,9 15 530,6 65 958,8
  zysk / strata ze sprzedaży 7 003,5 7 259,5 333,8 3 264,8
  EBITDA 7 875,5 9 984,3 808,3 5 107,7
  zysk / strata na działalności
  operacyjnej
  6 572,9 7 728,3 456,1 3 430,1
  zysk / strata brutto 6 507,7 7 380,8 413,2 3 514,6
  zysk / strata netto 5 270,2 5 694,6 14,4 2 496,2
  Amortyzacja 1 302,6 2 256,0 352,2 1 677,6


  Wyszczególnienie 31.12.201 8 r. 31.12.201 9 r.
  aktywa razem 31 800,7 26 616,4
  aktywa trwałe 6 101,4 6 119,4
  należności długoterminowe 0,0 500,0
  aktywa obrotowe 25 697,4 20 495,1
  należności krótkoterminowe 5 270,7 4 605,6
  środki pieniężne i inne aktywa
  pieniężne 18 373,1 15 300,9
  kapitały własne (*) 15 667,9 14 121,9
  - w tym kapitał mniejszości 2 591,6 24,4
  kapitał podstawowy 735,9 735,9
  zobowiązania długoterminowe 4,7 13,4
  - w tym kredyty i pożyczki 0,0 0,0
  zobowiązania
  krótkoterminowe 11 856,5 8 203,6
  - w tym kredyty i pożyczki 333,3 0,0
  (*) Kapitały własne = Kapitał własny + Kapitał mniejszości


  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku
  strona 7 z 22

  PTWP S.A.
  Wybrane kwartalne dane jednostkowe za 201 8 i 201 9 (tys. Zł)

  Wyszczególnienie IV kw. 201 8 r.
  01. 10-31.12.201 8
  Narastająco 201 8 r.
  01.01 -31.12.201 8
  IV kw. 201 9 r.
  01. 10-31.12.201 9
  Narastająco 201 9 r.
  01.01 -31.12.201 9
  przychody netto ze
  sprzedaży
  5 702,2 29 700,00 5 277,5 30 141,6
  zysk / strata ze sprzedaży - 79,6 1 409,9 - 1 212,6 - 221,9
  EBITDA - 36,6 1 714,3 - 1 167,5 80,1
  zysk / strata na działalności
  operacyjnej
  - 276,7 1 259,9 - 1 200,7

  - 241,9
  zysk / strata brutto - 779,0 754,4 - 1 187,4 1 792,3
  zysk / strata netto - 748,3 463,2 - 1 360,2 1 415,9
  Amortyzacja 240,1 454,4 33,2 322,0


  Wyszczególnienie 31.12.20 18 r. 31.12.20 19 r.
  aktywa razem 22 071,1 22 472 ,4
  aktywa trwałe 14 067,5 15 634 ,3
  należności długoterminowe 0,0 0,0
  aktywa obrotowe 8 003,6 6 836,2
  należności krótkoterminowe 2 068,2 1 571,4
  środki pieniężne i inne aktywa
  pieniężne 4 263,8 2 995,8
  kapitały własne 15 823,2 16 785,6
  kapitał podstawowy 735,9 735,9
  zobowiązania długoterminowe 4,7 0,0
  - w tym kredyty i pożyczki 0,0 0,0
  zobowiązania
  krótkoterminowe 3 871,9 3 455,1
  - w tym kredyty i pożyczki 0,0 0,0

  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku
  strona 8 z 22

  3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  3.1 Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki)
  rachunkowości.
  − Wartość firmy
  Na każdy dzień istotnej transakcji ustala się wartość firmy lub ujemną wartość firmy poprzez porównanie ceny nabycia dodatkow ych
  akcji i odpowiadającej im wartości aktywów netto wyrażonych w wartości godziwej.
  Tak ustalona zmiana wartości firmy jest rozliczana przez kolejne 5 lat.

  − Ujmowanie przychodów
  Przychody ujmowane są w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o przewidywane rabaty i podobne
  pomniejszenia, w tym podatek od towarów i usług VAT oraz inne podatki związane ze sprzedażą.
  Przychody ze świadczenia usług ujmuje się poprzez odniesienie do stopnia realizacji umowy.

  − Zasady sporządzania jedno stkowych sprawozdań finansowych
  Rachunki wyników w jednostkowych sprawozdaniach finansowych sporządzane są w wariancie porównawczym. PTWP -Online Sp. z
  o.o. nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitał ach własnych.
  Sprawozdania te zostały sporządzone na potrzeby sprawozdania skonsolidowanego na podstawie danych ze sprawozdań
  jednostkowych.

  − Leasing
  Aktywa użytkowane na podstawie leasingu finansowego traktuje się jak aktywa Grupy i wycenia wartości w momencie ich nabycia.
  Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji
  zobowiązań z tytułu leasingu finansowego. Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową i zmniejszenie zo bowiązania z tytułu
  leasingu. Koszty finansowe odnosi się bezpośrednio do rachunku zysków i strat.
  Płatności z tytułu leasingu operacyjnego odnosi się na wynik metodą liniową przez okres leasingu.

  − Waluty obce
  Transakcje przeprowadzane w walutach obcych wy kazuje się po kursie waluty obowiązującym na dzień transakcji. Na dzień bilansowy
  aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane wg kursu obowiązującego na ten dzień. Pozycje
  niepieniężne wyceniane są wg kursu historycznego.

  − Zasady wyceny przyjęte w Grupie
  a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia po pomniejszeniu
  o dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości
  b) zapasy wycenia się: materiały wg cen zakupu
  c) należności długo - i krótkoterminowe: w walucie krajowej w wielkości nominalnej, w walucie obcej wg kursu średniego NBP
  ogłoszonego dla danej waluty przez NBP na dzień bilansowy
  Na dzień bilansowy Grupa w kwocie odpisu aktualizującego na należności wątpliwe uwzględnia poszczególne należności z
  tytułu dostaw i usług, które utraciły wartość (przeterminowane powyżej 60 dni) lub postawione w stan likwidacji
  d) inwestycje krótkoterminowe: krótkoterminowe aktywa finansowe – wg ceny nabycia lub ceny zakupu, środki pieniężne i inna
  aktywa pieniężne w walucie krajowej w wielkości nominalnej, w walucie obcej wg kursu kupna banku, z którego usług
  jednostki korzystają, nie wyższego jednak od kursu średniego NBP ogłoszonego dla d anej waluty przez NBP na ten dzień
  e) inne rozliczenia międzyokresowe długo - i krótkoterminowe wg wartości rzeczywistych kosztów dotyczących przyszłych
  okresów sprawozdawczych, odpisywanej stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń, z zachowaniem zasad y
  ostrożności
  f) kapitał podstawowy Grupy stanowi kapitał podstawowy PTWP S.A. – w wysokości określonej w statucie


  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku
  strona 9 z 22

  g) zobowiązania długo - i krótkoterminowe – w walucie krajowej w wartości wymagalnej zapłaty, w walucie obcej wg kursu
  średniego NBP ogłoszonego dla danej waluty przez NBP na dzień bilansowy
  h) inne rozliczenia międzyokresowe – w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających do zapłaty na bieżący okres
  sprawozdawczy
  i) rozliczenia międzyokresowe przychodów – wg wartości nominalnej z zac howaniem zasady ostrożności.

  − Odpisy amortyzacyjne
  Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową. W Grupie stosowane są przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób
  prawnych z dnia 15.02.1992 (Dz.U.Nr 21, poz.86 z późn. zmianami), w części dotyczącej amortyzacji środków trwałych oraz wartości
  niematerialnych i prawnych.
  Na potrzeby kalkulacji amortyzacji zastosowano okresy ekonomicznego użytkowania następujących aktywów trwałych:
  Środki trwałe – 5 lat
  Wartości niematerialne i prawne – 5 lat
  Dokonywani e odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych rozpoczyna się począwszy od
  miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania.
  Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości poc zątkowe nieprzekraczającej
  kwoty 3.500,00 zł dokonuje się w sposób uproszczony przez:
  - dokonanie zbiorczych odpisów według grup środków trwałych zbliżonych rodzajem lub przeznaczeniem, albo
  - dokonanie jednorazowo odpisów całej wart ości początkowej tych środków trwałych w miesiącu zakupu.
  Drobne wyposażenie ze względu na niską wartość i atrakcyjność, a także krótki okres użytkowania – krótszy lub równy jednemu rokowi
  – poszczególne obiekty środków trwałych, np. drobne wyposażenie biu r i pomieszczeń, drobne, proste urządzenia itp. składniki o
  wartości początkowej pojedynczego składnika do 500,00 zł, w momencie wydania do użytkowania spisuje się w koszty firmy oraz
  przenosi do ewidencji pozabilansowej, zakładając i prowadząc do ich ochr ony analityczną ewidencję ilościową.
  Wyjątek od tej zasady dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, który w przypadku niskich wartości zakupu (poniżej 3.500,00 zł) w
  momencie wydania spisuje się w 100% w koszty amortyzacji.
  Począwszy od 2011 roku PTWP -Online Sp. z o.o. zweryfikowało ekonomiczny okres użytkowania portali internetowych. W związku z
  tym decyzją zarządu wydłużono okres amortyzacji portali internetowych: wnp.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, na okres 25 lat.
  Wynik finansowy Grupy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży oraz
  związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
  Ewidencja kosztów prowadzona jest przez Grupę w układzie rodzajowym.
  W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości stosuje się Krajowe Standardy Rachunkowości, a w przypadku ich
  braku – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
  Przyjęte w Grupie zasady (politykę) rachunkowości sto suje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego
  grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i
  umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza s prawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające
  były porównywalne.
  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku
  strona 10 z 22

  3.2 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 01.01 - 31.12.201 8 i 01.01 – 31.12.201 9

  Lp. Tytuł za okres IV kw.
  1.01. -31.12.201 8 r. 1.01. -31.12.201 9 r.
  A Przychody netto i zrównane z nimi: 73 474 881,66 65 958 789,08
  B Koszty działalności operacyjnej: 66 215 341,31 62 693 948,22
  I Amortyzacja 2 256 000,54 1 677 607,61
  II Zużycie materiałów i energii 6 870 918,23 6 414 851,68
  III Usługi obce 35 043 393,48 28 869 616,85
  IV Podatki i opłaty, w tym: 1 823 331,61 1 953 810,00
  - podatek akcyzowy 0,0 0,0
  V Wynagrodzenia 15 598 938,92 16 980 773,41
  VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 715 151,33 2 098 176,37
  VII Pozostałe koszty rodzajowe 2 907 607,20 4 697 693,63
  VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,0 0,0
  C Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) 7 259 540,35 3 264 840,86
  D Pozostałe przychody operacyjne 1 040 513,85 234 627,50
  E Pozostałe koszty operacyjne 571 766,27 69 397,66
  F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D -E) 7 728 287,93 3 430 070,70
  G Przychody finansowe 60 176,10 102 892,30
  H Koszty finansowe 87 630,54 32 480,00
  I Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek
  podporządkowanych 0,0 954,52
  J Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G -H+/ -I) 7 700 833,49 3 501 509,52
  K Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. - K.II.) 0,0 0,0
  L Odpis wartości firmy 320 013,07 358 057,45
  M Odpis ujemnej wartości firmy 0,0 371 162,46
  N Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych
  wycenianych metodą praw własności 0,0 0,0
  O Zysk (strata) brutto (J+/ -K-L+M+/ -N) 7 380 820,42 3 514 614,53
  P Podatek dochodowy 1 534 275,0 971 521,03
  Q Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) 0,0 0,0
  R Zyski (straty) mniejszości 151 905,59 46 850,37
  S Zysk (strata) netto (O -P-Q+/ -R) 5 694 639,83 2 496 243,13

  3.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 01. 10 - 31.12.201 8 i 01. 10 – 31.12.201 9

  Lp. Tytuł za okres I V kw.
  1.10 -31.12.201 8 r. 1.10 -31.12.201 9 r.
  A Przychody netto i zrównane z nimi: 27 817 449,78 15 530 624,97
  B Koszty działalności operacyjnej: 20 813 982,27 15 196 863,38
  I Amortyzacja 1 302 575,01 352 228,06
  II Zużycie materiałów i energii 2 414 459,64 1 661 144,43


  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku
  strona 11 z 22

  III Usługi obce 11 667 224,65 6 455 486,19
  IV Podatki i opłaty, w tym: 440 004,79 477 053,30
  - podatek akcyzowy 0,0 0,0
  V Wynagrodzenia 4 143 735,43 4 456 197,42
  VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 458 242,17 568 754,25
  VII Pozostałe koszty rodzajowe 387 823,91 1 226 047,70
  VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów - 83,33 - 47,97
  C Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) 7 003 467,51 333 761,59
  D Pozostałe przychody operacyjne 128 920,31 149 143 ,01
  E Pozostałe koszty operacyjne 559 425,11 26 831,03
  F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D -E) 6 572 962,71 456 073,57
  G Przychody finansowe 42 028,03 59 005,80
  H Koszty finansowe 27 251,19 15 848,47
  I Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek
  podporządkowanych 0,0 0,0
  J Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G -H+/ -I) 6 587 739,55 499 230,90
  K Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. - K.II.) 0,0 0,0
  L Odpis wartości firmy 80 003,27 80 514,36
  M Odpis ujemnej wartości firmy 0,0 3 500,00
  N Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych
  wycenianych metodą praw własności 0,0 0,0
  O Zysk (strata) brutto (J+/ -K-L+M+/ -N) 6 507 736,28 413 216,54
  P Podatek dochodowy 1 170 574,00 395 299,01
  Q Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) 0,0 0,0
  R Zyski (straty) mniejszości 66 913,50 3 500,00
  S Zysk (strata) netto (O -P-Q+/ -R) 5 270 248,78 14 417,53

  3.4 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 3 1.12.20 18 i 31.12.201 9

  Lp. AKTYWA Stan na 3 1.12.201 8 r. Stan na 3 1.12.201 9 r.
  A AKTYWA TRWAŁE 6 101 405,45 6 917 353,01
  2I Wartości niematerialne i prawne 235 579,29 55 495,57
  II Wartość firmy jednostek podporządkowanych 1 532 887,56 1 745 495,85
  III Rzeczowe aktywa trwałe 4 286 588,60 3 578 939,62
  IV Należności długoterminowe 0,0 500 000,00
  V Inwestycje długoterminowe 0,0 0,0
  VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 46 350,00 239 421,97
  B AKTYWA OBROTOWE 25 697 420,92 20 495 136,23
  I Zapasy 1 296,04 57 525,50
  1II Należności krótkoterminowe 5 270 692,81 4 605 586,51
  III Należności od pozostałych jednostek 5 270 692,81 4 605 586,51
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 200 724,83 4 066 150,24
  - do 12 miesięcy 4 200 724,83 4 066 150,24


  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku
  strona 12 z 22

  - powyżej 12 miesięcy 0,0 0,0
  b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
  zdrowotnych oraz innych świadczeń 403 591,47 374 760,76
  c inne 666 376,51 164 675,51
  III Inwestycje krótkoterminowe 19 370 773,12 15 300 910,63
  - udzielone pożyczki 0,0 0,0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 997 721,02 0,0
  - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18 373 052,10 15 300 910,63
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 054 658,95 531 113,59
  C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,0 0,0
  D Udziały (akcje) własne 1 904, 00 1 904,00
  AKTYWA RAZEM 31 800 730,37 26 616 393,24

  Lp. PASYWA Stan na 3 1.12.20 18 r. Stan na 3 1.12.20 19 r.
  A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 13 076 371,63 14 097 571,69
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 735 918,00 735 918,00
  II Kapitał rezerwowy na skup akcji własnych 0,0 0,0
  III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,0 0,0
  IV Kapitał (fundusz) zapasowy 6 445 171,94 5 385 727,52
  V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,0 0,0
  VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 200 641,86 200 641,86
  VII Zysk (strata) z lat ubiegłych pop. Udz. 0,0 0,0
  VIII Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,0 5 279 041,18
  IX Zysk (strata) netto 5 694 639,83 2 496 243,13
  X Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
  ujemna) 0,0 0,0
  B Kapitały mniejszości 2 591 604,36 24 369,19
  C Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,0 0,0
  D ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 16 132 754,38 12 352 415,60
  I Rezerwy na zobowiązania 56 354,50 477 858,15
  II Zobowiązania długoterminowe 4 702,33 13 449,24
  - w tym kredyty i pożyczki 0,0 0,0
  III Zobowiązania krótkoterminowe 11 856 485,26 8 203 625,41
  1 Wobec jednostek powiązanych 0,0 0,0
  2 Wobec pozostałych jednostek 11 856 485,26 8 203 625,41
  a kredyty i pożyczki 333 336,00 0,0
  b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,0 0,0
  c inne zobowiązania finansowe 172 419,99 183 312,75
  d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 8 505 256,93 5 648 532,01
  - do 12 miesięcy 8 505 256,93 5 648 532,01
  g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 886 446,20 1 311 746,44
  h z tytułu wynagrodzeń 884 694,26 1 031 996,33
  i inne 74 331,88 28 037,88
  3 Fundusze specjalne 0,0 0,0


  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku
  strona 13 z 22

  IV Rozliczenia międzyokresowe 4 215 212,29 3 799 519,56
  PASYWA RAZEM 31 800 730,37 26 616 393,24  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku
  strona 14 z 22

  3.5 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.201 8 – 31.12.201 8


  Pozycja kapitału własnego  Kapitał
  podstawowy Kapitał zapasowy
  Kapitał rezerwowy
  Zysk(strata) netto
  Razem kapitał
  własny

  Saldo na dzień 01.01.2018

  810 918,00 8 293 167,49

  200 641,86

  1 953 260,80 11 257 988,15


  Zmniejszenie kapitału
  podstawowego w związku z
  umorzeniem akcji
  Umorzenie akcji własnych - 75 000,00
  Skup akcji własnych

  - 3 000 000,00

  - 3 000 000,00
  Przekazanie wyników na
  kapitał zapasowy, rez.

  1 953 260,80


  Przekazanie z kapitału
  zapasowego na wyp.
  dywidendy

  - 1 044 435,56


  - 1 953 260,80
  Korekty konsolidacyjne 243 179,21
  Straty z lat ubiegłych
  Zysk/strata okresu 5 694 639,83 5 694 639,83


  Saldo na dzień 31.12.2018

  735 918,00 6 445 171,94

  200 641,86

  5 694 639,83 13 076 371,63

  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku
  strona 15 z 22

  3.6 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.201 9 – 31.12.201 9


  Pozycja kapitału własnego  Kapitał
  podstawowy Kapitał zapasowy
  Kapitał rezerwowy
  Zysk(strata) netto
  Razem kapitał
  własny

  Saldo na dzień 01.01.2019

  735 918 ,00 4 992 356 ,35

  200 641,86

  6 805 110 ,08 12 734 026 ,29


  Zmniejszenie kapitału
  podstawowego w związku z
  umorzeniem akcji
  Kapitał rezerwowy na skup
  akcji do umorzenia
  Skup akcji własnych
  Przekazanie wyników na
  kapitał zapasowy, rez.

  393 371 ,16

  - 393 371 ,16
  Przekazanie na wypłatę
  dywidendy  -1 132 697,7 3 -1 132 697,7 3
  Korekty konsolidacyjne
  Straty z lat ubiegłych
  Zysk/strata okresu 2 496 243 ,13 2 496 243,13


  Saldo na dzień 3 1.12.2019

  735 918,00 5 385 727 ,51

  200 641,86

  7 775 284,32 14 097 571,69
  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku
  strona 16 z 22

  3.7 Skonsolidowany skrócony rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01 – 31.12.201 8 i 01.0 1 – 31.12.201 9


  01.01.201 8– 31.12.201 8 01.01.201 9 – 31.12.201 9
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk (strata) netto
  Korekty razem

  5 694 639,83
  9 896 063,24

  2 496 243,13
  - 2 689 898,25
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 590 703,07

  - 193 655,11
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej
  Wpływy
  Wydatki


  241 498,49
  2 602 501,70


  0,0
  2 471 549,55
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  (I+/ -II)

  - 2 361 003,21

  - 2 471 549,55
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
  Wpływy
  Wydatki

  0,0
  4 154 843,21

  0,0
  439 959,53
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/ -
  II)

  - 4 154 843,21

  - 439 959,53
  Przepływy pieniężne netto, razem (AIII +/-BIII +/ - CIII)
  9 074 856,65

  - 3 068 707,19
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 9 074 856,65 - 3 068 707.19
  Środki pieniężne na początek okresu
  Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ -D) w tym
  9 298 195,45
  18 373 052,10
  18 369 617,82
  15 300 910,63  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku
  strona 17 z 22

  4. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

  4.1 Jednostkowy bilans Emitenta za okres 01.01 – 31.12.2018 i 01.01 – 31.12.2019

  AKTYWA Stan na 3 1.12.201 8 r. Stan na 3 1.12.201 9 r.
  A. AKTYWA TRWAŁE 14 067 522,68 15 634 303,46
  I. Wartości niematerialne i prawne 8 814,21 27 935,98
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 390 936,44 295 802,95
  III. Należności długoterminowe 0,0 0,0
  IV. Inwestycje długoterminowe 13 621 422,03 15 121 975,53
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 46 350,0 188 589,0
  B. AKTYWA OBROTOWE 8 003 565,28 6 836 202,89
  I. Zapasy 0,0 58 259,71
  II. Należności krótkoterminowe 2 068 188,11 1 571 372,72
  Należności od jednostek powiązanych 28 570,76 141 688,35
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 28 570,76 141 688,35
  - do 12 miesięcy 28 570,76 141 688,35
  - powyżej 12 miesięcy 0,0 0,0
  b) inne 0,0 0,0
  Należności krótkoterminowe od pozost. jednostek 2 039 617,35 1 429 684,37
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 833 875,01 969 776,51
  - do 12 miesięcy 1 833 875,01 969 776,51
  - powyżej 12 miesięcy 0,0 0,0
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
  społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 46 884,78 351 290,14
  c) inne 158 857,56 108 617 ,72
  d) dochodzone na drodze sądowej 0,0 0,0
  III. Inwestycje krótkoterminowe 5 473 555,03 4 895 781,02
  Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 473 555,03 4 895 781,02
  - W jednostkach powiązanych 211 991,78 1 900 000,00
  udzielone pożyczki 211 991,78 1 900 000,00
  - W jednostkach pozostałych 997 721,02 0,0
  udzielone pożyczki 0,0 0,0
  Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 997 721,02 0,0
  - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 263 842,23 2 995 781,02
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 762 565,21 994 982,12
  - inne środki pieniężne 1 501 277,02 2 000 798,90
  - inne aktywa pieniężne 0,0 0,0
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 459 918,14 310 789,44
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,0 0,0
  D. Udziały (akcje) własne 1 904,0 1 904,0
  AKTYWA RAZEM 22 071 087,96 22 472 410,35  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku
  strona 18 z 22

  PASYWA Stan na 3 1.12.20 18 r. Stan na 3 1.12.20 19 r.
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 15 823 198,69 16 785 614,32
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 735 918,0

  735 918,0
  II. Kapitał rezerwowy na skup akcji własnych 0,0 0,0
  IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 7 444 091,43 7 453 762,85
  V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 6 979 415,98 6 979 415,98
  VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 200 593,92 200 593,92
  VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,0 0,0
  VIII. Zysk (strata) netto 463 179,36 1 415 923,57
  IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( -) 0,0 0,0
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 6 247 889,27 5 686 796,03
  I. Rezerwy na zobowiązania 46 699,0 214 845,75
  II. Zobowiązania długoterminowe 4 702,33 0,0
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 3 871 924,98 3 455 061,38
  Wobec jednostek powiązanych 1 481 401,02 1 799 091,03
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
  wymagalności:
  0,0 290 901,93
  - do 12 miesięcy 0,0 290 901,93
  - powyżej 12 miesięcy 0,0 0,0
  b) inne 1 481 401,02 1 488 189,10
  Wobec pozostałych jednostek
  2 390 523,96

  1 675 970,35
  a) kredyty i pożyczki
  0,0

  0,0
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów
  wartościowych
  0,0 0,0
  c) inne zobowiązania finansowe 172 419,99 94 882,31
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 215 767,70 711 641,14
  - do 12 miesięcy
  1 215 767,70

  711 641,14
  - powyżej 12 miesięcy 0,0 0,0
  e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,0 0,0
  f) zobowiązania wekslowe 0,0 0,0
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
  świadczeń

  613 096,98

  396 933,06
  h) z tytułu wynagrodzeń 376 891,77 465 156,62
  i) inne 12 347,52 7 357,22
  Fundusze specjalne 0,0 0,0
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 2 324 562,96 2 016 888,90
  PASYWA RAZEM 22 071 087,96 22 472 410,35


  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku
  strona 19 z 22

  4.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta za okres 01.01 – 31.12.201 8 i 01.0 1 – 31.12.20 19
  (wariant porównawczy)
  Lp. Wyszczególnienie
  Za okres
  01.01.201 8 r. - 31.12.20 18 r. 01.01.20 19 r. - 31.12.201 9 r.
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w
  tym: 29 699 762,72 30 141 607,25
  - od jednostek powiązanych 700 445,71 260 731,13
  B. Koszty działalności operacyjnej 28 289 890,51 30 363 488,06
  I. Amortyzacja 454 386,95 322 049,75
  II. Zużycie materiałów i energii 829 242,10 1 411 751,69
  III. Usługi obce 16 767 937,82 16 629 131,98
  IV. Podatki i opłaty, w tym: 222 934,65 271 797,70
  - podatek akcyzowy 0,0 0,0
  V. Wynagrodzenia 5 636 229,92 7 222 720,39
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 601 029,24 926 580,95
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3 778 129,83 3 579 455,60
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,0 0,0
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) 1 409 872,21 - 221 880,81
  D. Pozostałe przychody operacyjne 61 991,58 37 643,14
  E. Pozostałe koszty operacyjne 211 966,92 57 679,51
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D -E) 1 259 896,87 - 241 917,18
  G. Przychody finansowe 9 709,97 2 050 087,55
  H. Koszty finansowe 515 157,48 15 861,80
  I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G -H) 754 449,36 1 792 308,57
  J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. -J.II.) 0,0 0,0
  K. Zysk (strata) brutto (I+/ -J) 754 449,36 1 792 308,57
  L. Podatek dochodowy bieżący 291 270,0 376 385,00
  M. Podatek dochodowy odroczony 0,0 0,0
  N. Zysk (strata) netto (K -L-M)
  463 179,36

  1 415 923,57

  4.3 Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta za okres 01. 10 – 31.12.201 8 i 01. 10 – 31.12.201 9
  (wariant porównawczy)
  Lp. Wyszczególnienie
  Za okres
  01. 10.201 8 r. - 31.12.201 8 r. 01. 10.201 9 r. - 31.12.201 9 r.
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w
  tym: 5 702 217,33 5 277 488,93
  - od jednostek powiązanych 602 215,47 140 054,26
  B. Koszty działalności operacyjnej 5 781 827,85 6 490 088,55
  I. Amortyzacja 240 140,96 33 200,82
  II. Zużycie materiałów i energii 188 610,74 323 611,28
  III. Usługi obce 3 003 464,17 3 164 136,82
  IV. Podatki i opłaty, w tym: 41 041,87 56 799,30


  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku
  strona 20 z 22

  - podatek akcyzowy 0,0 0,0
  V. Wynagrodzenia 1 488 467,73 1 866 272,07
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 158 466,44 235 464,92
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 661 635,94 810 603,34
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,0 0,0
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) - 79 610,52 - 1 212 599,62
  D. Pozostałe przychody operacyjne 3 687,36 35 545,31
  E. Pozostałe koszty operacyjne 200 798,02 23 657,50
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D -E) - 276 721,18 - 1 200 711,81
  G. Przychody finansowe 5 914,82 21 696,80
  H. Koszty finansowe 508 234,31 8 400,92
  I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G -H) - 779 040,67 - 1 187 415,93
  J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. -J.II.) 0,0 0,0
  K. Zysk (strata) brutto (I+/ -J) - 779 040,67 - 1 187 415,93
  L. Podatek dochodowy bieżący - 30 763,0 172 743,00
  M. Podatek dochodowy odroczony 0,0 0,0
  N. Zysk (strata) netto (K -L-M) - 748 277,67 - 1 360 158,93

  4.4 Jednostkowy skrócony rachunek przepływów pieniężnych Emitenta za okres 01.01 – 31.12.201 8 i 01.01 –
  31.12.201 9

  01.01.20 18–
  31.12.201 8
  01.01.201 9-
  31.12.201 9
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk (strata) netto
  Korekty razem

  463 179,36
  2 031 458,11

  1 415 923,57
  - 2 323 860,09
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 494 637,47 - 907 936,52
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej
  Wpływy
  Wydatki


  0,0
  668 456,10


  2 269 868,49
  2 547 753,17
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/ -
  II)

  2 159 542,39

  - 277 884,68
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
  Wpływy
  Wydatki

  0,0
  4 151 449,50

  0,0
  82 240,01
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/ -II)
  - 4 151 449,50

  - 82 240,01
  Przepływy pieniężne netto, razem (AIII +/ -BIII +/ - CIII) 502 730,36 - 1 268 061,21
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - 502 730,36 - 1 268 061,21
  Środki pieniężne na początek okresu
  Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ -D)
  3 761 111,87
  4 263 842,23
  4 263 842,23
  2 995 781,02
  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku
  strona 21 z 22

  5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W IV KWARTALE 201 9 ROKU ORAZ
  KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
  FINANSOWE

  Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej PTWP
  Sytuacja finansowa Grupy PTWP jest stabilna .
  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy 2019 rok wyniosły 65 958 789,08 zł i były niższe niż w analogicznym okresie roku
  2018 o 10,2 %.
  Związane jest to jednak ze zdarzeniami jednorazowymi w IV kwartale 2018 roku.
  W IV kwartale 2019 r. nie wyst ąpiły inne zdarzenia o nietypowym charakterze, kt óre miały wpływ na działalno ść Grupy
  Kapitałowej.
  6. STRATEGIA ROZWOJU

  Strategia rozwoju
  Grupa Kapitałowa PTWP zamierza nadal rozwijać swoją działalność w oparciu o cztery komplementarne obszary działalności:
  • działalność wydawnicza w zakresie mediów drukowanych,
  • działalność wydawnicza w zakresie portali internetowych,
  • organizacja konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych (np. kongresów),
  • zarządzanie infrastrukturą obiektów MCK/Spodek.

  Przyję ta strategia jest zgodna z obserwowanymi na rynku trendami, gdzie klienci coraz częściej poszukują kompleksowej
  informacji oraz specjalistycznej wiedzy na temat branży, w której działają. Na rynku coraz silniejszą pozycję zyskują
  specjalistyczne media inte rnetowe . Dodatkowo działalność w zakresie dostarczania informacji i wiedzy uzupełniana jest
  konferencjami oraz wydarzeniami dedykowanymi danej branży .

  Poniżej przedstawiono kluczowe elementy strategii rozwoju Grupy Kapitałowej PTWP:
  1. Dalsze rozwijanie dzi ałalności w czterech komplementarnych obszarach aktywności: działalność wydawnicza w zakresie
  mediów drukowanych, działalność wydawnicza w zakresie portali internetowych, organizacja seminariów i kongresów .
  2. Rozszerzanie aktywności o kolejne branże i w obrę bie każdej z branż prowadzenie specjalistycznego portalu internetowego,
  który mógłby być wspierany przez czasopismo branżowe.
  3. Rozwijanie aktywności w zakresie konferencji i kongresów, jako istotnych elementów wzmacniających pozycję Grupy
  Kapitałowej Emitenta w obrębie danej branży. Uzyskiwanie wiodących pozycji konferencji i szkoleń w ramach środowisk,
  do których są one adresowane.
  4. Rozszerzanie działalności zarówno poprzez rozwój organiczny wymagający niewielkich nakładów, ale dużo czasu, jak i
  możliwe do zrealizowania atrakcyjne przejęcia. Przy realizacji przejęć każda transakcja będzie rozpatrywana indywidualnie.
  Mając na uwadze najlepszy efekt biznesowy i zacieśnianie współpracy w ramach Grupy PTWP, Emitent nie wyklucza, że
  przejęcia będ ą mogły się odbywać poprzez wymianę akcji lub płatność akcjami Emitenta. W tym celu mogą być dokonywane
  podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.
  5. W związku z przejęciem zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo – Sportową
  „Spo dek” w Katowicach, szczególną pozycję w działalności Grupy zajmie organizacja wydarzeń w tych obiektach
  (sportowych, muzycznych, biznesowych, specjalistycznych) .

  Projekty rozwojowe
  Realizując strategię rozwoju, Grupa Kapitałowa PTWP prowadzi działania w r amach poniższych projektów rozwojowych:
  1. Prasa/Internet/konferencje/ działalność eventowa /
  2. Rozwój organiczny w ramach dotychczasowych segmentów działalności.


  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku
  strona 22 z 22

  3. Nowe projekty internetowe − planowane uruchomienie kolejnych serwisów internetowych.
  4. Płatny dostęp do zasobów.
  5. Rozwój działalności eventowej. Grupa Kapitałowa PTWP analizuje różne możliwości związane nie tylko z rozwojem
  dotychczasowej działalności konferencyjnej, ale również związane z rozwojem działalności targowej.
  6. Projekt MCK/SPODEK w ramach Spółki PTWP Event Center Sp. z o.o.

  7. INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZ FINANSOWYCH
  Emitent nie publikował prognoz finansowych na 201 9 ok.

  8. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH
  Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty wynosił:
  PTWP SA – 112,25 etaty
  Grupa Kapitałowa PTWP – 219,3 etaty

  9. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
  Zarząd PTWP S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane dane finansowe i dane porównywalne sporządzone
  zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwie rciedlają w sposób rzetelny i prawdziwy obraz sytuacji
  finansowej Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

  Katowice, 1 4 lutego 2020 rok  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ISIN:PLPTWP000015
NIP:9542199882
EKD: 58.14 wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
Adres: Pl. Sławika i Antalla 1 40-163 Katowice
Telefon:+48 32 2091303
www:www.ptwp.pl

Komentarze o spółce POLSKIE TOWARZYSTW...
2018-03-13 13:16:53
inwestror
Jakie prognozy dla tej spółki?
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649