Raport.

POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SA (12/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA (Emitent), niniejszym ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Joanna Ślizak, Klaudia Najdowska sp.p. w Warszawie przy ul. Siennej 72 lok. 5 w dniu 26 czerwca 2018 roku, o godzinie 12.00. Pełna treść ogłoszenia w znajduje się w załączniku. Jednocześnie Zarząd Emitenta ogłasza projekty uchwał i udostępnia wzór pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Załącznika nr 3 ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect") do Regulaminu ASO

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1
  Projekty uchwał
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
  zwołanego na dzień 26 czerwca 201 8 roku

  Uchwała Nr 1
  w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo
  Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia odstąpić od tajności
  głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. -------------------------------- ------------------------

  Uchwała Nr 2
  w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo
  Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia do komisji
  skrutacyjnej wybrać następujące osoby: ______. -------------------------------- -----------------------

  Uchwała Nr 3
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zg romadzenia
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo
  Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia na
  Przewodniczącego Zgromadzenia wybrać _______. -------------------------------- -------------------

  Uchwała Nr 4
  w sprawie przyjęcia porządku obrad
  Zwyczajn e Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo
  Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć porządek
  obrad zaproponowany w ogłoszeniu o zwołaniu Walne go Zgromadzenia Spółki. ----------------

  Uchwała Nr 5
  w sprawie zatwierdzen ia sprawozdania Rady Nadzorczej
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo
  Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzeniu,
  postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdani a Zarządu z
  działalności Spółki za rok 2017 , sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz
  wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku . -------------------------------- --------------------------

  Uchwała Nr 6
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki


  2
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo
  Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedz ibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzeniu,
  postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 . ---

  Uchwała Nr 7
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdani a finansowego Spółki
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo
  Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzeniu,
  postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 , obejmuj ące: --
  a. bilans sporządzony na dzień 31.12. 2017 r. -------------------------------- -------------
  b. rachunek zysków i strat za rok 2017 , -------------------------------- -------------------
  c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01. 2017 r. -----------
  do dnia 31.12. 2017 r., -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2017 , -------------------------------- ---
  e. informacj ę dodatkową. -------------------------------- -------------------------------- -----

  Uchwała Nr 8
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo
  Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzen iu,
  postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w której
  jednostką dominującą jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. za rok
  obrotowy 2017 . -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------

  Uchwała Nr 9
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego spraw ozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo
  Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzeniu,
  postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finanso we Grupy Kapitałowej,
  w której jednostką dominującą jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
  S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujące: -------------------------------- -------------------------------- --
  a. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12. 2017 r. ------------------------
  b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2017 , -------------------------------
  c. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia
  01.01. 2017 r. do dnia 31.12. 2017 r., -------------------------------- -------------------------------- ------
  d. skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2017 , ---------------
  e. informację dodatkową. -------------------------------- -------------------------------- -----
  3
  Uchwała Nr 10
  w sprawie przeznaczenia zys ku
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo
  Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395
  § 2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.2 pkt.2.2 Statutu Spółki postanawia, że
  zysk netto Spółki za 2017 rok przeznacza się w następujący sposób: ------------------------------
  a/ kwotę 1 044 435,56 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy
  (po 0,71 zł brutto na jedną akcję ); w dywidendzie nie uczestniczą akcje własne w ilości 150
  800 sztuk , -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----
  b/ kwot ę 2.086,61 zł przeznacza się na kapitał zapasowy . -----------------------------
  Określa się dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do
  dywidendy za rok obrotowy 2017 (dzień dywidendy) na _____ 2018 roku. -----------------------
  Ustala się dzień wypłaty dywidendy na _____ 2018 roku . -----------------------------

  Uchwała Nr 11
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo
  Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Prezesowi
  Zarządu Spółki - Panu Wojciechowi Markowi Kuśpi kowi absolutorium z wykonania przez
  niego obowiązków w 2017 roku. -------------------------------- -------------------------------- ---------

  Uchwała Nr 12
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo
  Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udz ielić Członkowi
  Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi Ruszkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków w 2017 roku. -------------------------------- -------------------------------- -----------------

  Uchwała Nr 13
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo
  Wspierania Przed siębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Członkowi
  Zarządu Spółki – Pani Renacie Nieradzik abso lutorium z wykonania przez nią obowiązków w
  2017 roku. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----

  Uchwała Nr 14
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spół ki pod firmą Polskie Towarzystwo
  Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi
  Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Szczeszek absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków w 2017 roku. -------------------------------- -------------------------------- -----------------


  4

  Uchwała Nr 1 5
  w spra wie udzielenia absolutorium
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo
  Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi
  Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Głowackiemu absolutorium z wykon ania przez
  niego obowiązków w 2017 roku. -------------------------------- -------------------------------- ---------

  Uchwała Nr 1 6
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo
  Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi
  Rady Nadz orczej Spółki – Panu Jackowi Grzywaczowi absolutorium z wykonania przez
  niego obowiązków w 2017 roku. -------------------------------- -------------------------------- ---------

  Uchwała Nr 1 7
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo
  Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi
  Rady Nadzorczej Spółki – Panu Lechowi Gryko absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków w 2017 roku. -------------------------------- -------------------------------- -----------------

  Uchwała Nr 1 8
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Po lskie Towarzystwo
  Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkow i
  Rady Nadzorczej Spółki – Pani Ewie Misiak absolutorium z wykonania przez ni ą
  obowiązków w 2017 roku. -------------------------------- -------------------------------- -----------------

  Uchwała Nr 1 9
  w sprawie udzielenia absolutori um
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo
  Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi
  Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bogdanowi Duszek absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków w 2017 roku. -------------------------------- -------------------------------- -----------------

  Uchwała Nr 20
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Prezesem Zarządu
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo
  Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach , dz iałając na podstawie art. 15 §


  5
  1 Kodek su Spółek Handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez spółkę z
  Prezesem Zarządu Wojciechem Kuśpikiem umowy pożyczki do kwoty 180 000,00 zł, z
  terminem zwrotu do dnia 30.07.2018 r . i oprocentowaniem 5% w stosunku rocznym.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  1
  Załącznik do pełnomocnictwa z dnia ___________

  FORMULARZ
  POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

  dane Akcjonariusza - mocodawcy:
  Imię i nazwisko lub firma:
  Adres zamieszkania lub siedziba:
  PESEL lub REGON:
  Nr dowodu osobistego (paszportu) lub
  numer KRS albo numer innego
  rejestru osoby prawnej:

  Adres e -mail:
  reprezentowany przez:
  /wypełnić w przypadku Akcjonariusza reprezentowanego przez członka(ów) organu lub przedstawiciela - w takim wypadku dołączyć dokument wykazujący pod stawę umocowania np. odpis z KRS /


  dane Pełnomocnika:
  Imię i nazwisko lub firma:
  Adres zamieszkania lub siedziba:
  PESEL lub REGON:
  Nr dowodu osobistego (paszportu) lub
  numer KRS albo numer innego
  rejestru osoby prawnej:

  Adres e -mail:

  Akcjona riusz wydaje Pełnomocnikowi poniższe instrukcj e w zakresie sposobu głosowania na
  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Polskie Towarzystwo Wspierania
  Przedsiębiorczości S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 201 8 r.

  Uwaga: W braku wskazania liczby akcji uznaj e się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w
  sposób wskazany z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku, gdy P ełnomocnik
  ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego
  głosowania, akcj onariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, z których pełnomocnik
  ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymywać się” od głosu. Wykorzystanie niniejszego formularza
  zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddan ia głosu przez
  Pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez
  Pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. W
  przypadku głosowań tajnych prowadzący obrady nie ma obowiązku we ryfikowania czy Pełnomocnik
  głosuje zgodnie z instrukcjami. W przypadku głosowań jawnych, jeśli pełnomocnictwo będzie
  wskazywać, że Pełnomocnik jest związany instrukcjami , a Pełnomocnik będzie głosował niezgodnie z
  nimi , prowadzący obrady ma prawo nie uwzg lędnić głosów oddanych przez Pełnomo cnika niezgodnie
  z instrukcjami (głos taki uznany będzie za nieważny).


  Uchwała Nr 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
  S.A. z siedzibą w Katowicach, postanaw ia odstąpić od tajności głosowania przy wyborze komisji
  skrutacyjnej.


  2

  Instrukcja co do głosowania:
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WEDŁUG
  UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______

  W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE .


  Uchwała Nr 2
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
  S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia do komisji skrutacyjnej wybrać następujące osoby : ______.

  Instrukcja co do głosowania:
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WEDŁUG
  UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______

  W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

  Uchw ała Nr 3
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
  S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrać _______.

  Instrukcja co do głosowania:
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WEDŁ UG
  UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______

  W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

  Uchwała Nr 4
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarz ystwo Wspierania Przedsiębiorczości
  S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć porządek obrad zaproponowany w ogłoszeniu o
  zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki.

  Instrukcja co do głosowania:
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WEDŁUG
  UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA
  Licz ba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______

  W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.  3
  Uchwała Nr 5
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębior czości
  S.A. z siedzibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady
  Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 , sprawozdania
  finansowego Spółki za rok 2017 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku.
  Instrukcja co do głosowania:
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WEDŁUG
  UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______

  W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

  Uchwała Nr 6
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółk i pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
  S.A. z siedzibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie
  Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 .
  Instrukcja co do głosowania:
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WEDŁUG
  UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______

  W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

  Uchwała Nr 7
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
  S.A. z siedzibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie
  finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 , obejmujące:
  a. bilans spor ządzony na dzień 31.12. 2017 r.
  b. rac hunek zysków i strat za rok 2017 ,
  c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01. 2017 r. do dnia 31.12. 2017 r.,
  d. rachunek z przep ływów pieniężnych za rok 2017 ,
  e. informację dodatkową.
  Instrukcja co do głosowania:
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WEDŁUG
  UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______

  W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.
  4
  Uchwała Nr 8
  Zwyczajne Waln e Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
  S.A. z siedzibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie
  Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Pols kie Towarzystwo
  Wspierania Przedsiębiorcz ości S.A. za rok obrotowy 2017 .
  Instrukcja co do głosowania:
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WEDŁUG
  UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______

  W przypad ku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

  Uchwała Nr 9
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
  S.A. z siedzibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić roczne
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest
  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. za rok ob rotowy 2017 obejmujące:
  a. skonsolidowany bilans spor ządzony na dzień 31.12. 2017 r.
  b. skonsolidowan y rachunek zysków i strat za rok 2017 ,
  c. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01 .2017 r. do dnia
  31.12. 2017 r.,
  d. skonsolidowany rachunek z przep ływów pieniężnych za rok 2017 ,
  e. informację dodatkową.
  Instrukcja co d o głosowania:
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WEDŁUG
  UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______

  W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

  Uchwała Nr 10
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
  S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych
  oraz § 17 ust.2 pkt.2.2 Statutu Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za 2017 rok przeznacza się w
  następujący sposób:
  a/ kwotę 1 044 435,56 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (po 0,71 zł brutto na
  jedną akcję); w dywidendzie nie uczestniczą akcje własne w ilości 150 800 sztuk,
  b/ kwotę 2.086,61 zł przezn acza się na kapitał zapasowy. Określa się dzień według którego ustala się
  listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2017 (dzień dywidendy) na _____
  2018 roku.
  Ustala się dzień wypłaty dywidendy na _____ 2018 roku.


  5

  Instrukcja co do głosowania:
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WEDŁUG
  UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______

  W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

  Uchwała Nr 11
  Zwyczajne Walne Z gromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
  S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Wojciechowi
  Markowi Kuśpikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.
  Inst rukcja co do głosowania:
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WEDŁUG
  UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______

  W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

  Uchwała Nr 12
  Zwycz ajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
  S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi
  Ruszkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.
  Instrukcja co do głosowania:
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WEDŁUG
  UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______

  W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

  Uchwała Nr 1 3
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
  S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki – Pani Renacie Nieradzik
  absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku.

  Instrukcja co do głosowania:
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WEDŁUG
  UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______  6
  W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

  Uchwała Nr 1 4
  Zw yczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
  S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi
  Szczeszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

  Instrukcja co do głosowania:
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WEDŁUG
  UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______

  W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

  Uchwał a Nr 1 5
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
  S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu
  Andrzejowi Głowackiemu absolutorium z wykonania przez niego obo wiązków w 2017 roku.
  Instrukcja co do głosowania:
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WEDŁUG
  UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______

  W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

  Uchwała Nr 1 6
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
  S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi
  Grzywaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

  Instrukcja co do głosowania:
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WEDŁUG
  UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______

  W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzec iwu: TAK / NIE.


  7
  Uchwała Nr 1 7
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
  S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkow i Rady Nadzorczej Spółki – Panu Lechowi
  Gryko absolutorium z wykonani a przez niego obowiązków w 2017 roku.

  Instrukcja co do głosowania:
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WEDŁUG
  UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______

  W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

  Uchwała Nr 1 8
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
  S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Ewie
  Misiak absolutorium z wykona nia przez nią obowiązków w 2017 roku.
  Instrukcja co do głosowania:
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WEDŁUG
  UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______

  W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

  Uchwała Nr 1 9
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
  S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu
  Bogdanowi Duszek absolutorium z wy konania przez niego obowiązków w 2017 roku.

  Instrukcja co do głosowania:
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WEDŁUG
  UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______

  W przypadku głosowania przeciw – zgł oszenie sprzeciwu: TAK / NIE.
  Uchwała Nr 20
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
  S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu Spółek :andlowych,
  postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez spółkę z Prezesem Zarządu Wojciechem Kuśpikiem
  umowy pożyczki do kwoty 18 0 000,00 zł, z terminem zwrotu do dnia 30.07.2018 r. i oprocentowaniem
  5% w stosunku rocznym.
  Instrukcja co do głosowania:


  8
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WEDŁUG
  UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______

  W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  1
  OGŁOSZENIE ZARZĄDU
  spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
  o zwołaniu Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia


  Zarząd Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Plac
  Sławika i Antalla 1 , 40 - 163 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
  0000316388, (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu
  Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) , które odbędzie się w Kancelarii
  Notarialnej Joanna Ślizak, Klaudia Najdowska sp.p. w Warszawie przy ul. Siennej 72 lok. 5 w dniu 26 czerwca
  201 8 roku o godzinie 12.00 .


  I. Porządek obrad

  Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
  3. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej.
  4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarz ądu z działalności Spółki za rok
  2017 , sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku .
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 .
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdani a finansowego Spółki za rok 2017 .
  10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej , w której
  jednostką dominującą jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. za rok 2017 .
  11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie roczne go skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej , w której jednostką dominującą jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
  S.A. za rok 2017 .
  12. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębior czości S.A.
  za rok 2017 .
  13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki abso lutorium z wykonania przez nich
  obowiązków w roku 2017 .
  14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
  obowiązków w roku 2017 .
  15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Prezesem Zarządu .
  16. Wolne wnioski.
  17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.


  II. Zasady uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  Uprawnienie do udział u w ZWZ

  1. Prawo uczestniczenia w ZWZ spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni
  przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 10 czerwca 201 8
  roku .

  2. W celu zapewnienia udziału w walnym z gromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych
  akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i
  nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgrom adzeniu,
  od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o


  2
  prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o
  których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlow ych tj.:
  a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  b) liczbę akcji,
  c) rodzaj i kod akcji,
  d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
  e) wartość nominalną akcji,
  f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawn ionego z akcji,
  g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  h) cel wystawienia zaświadczenia,
  i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
  Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgro madzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów
  przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o
  obrocie instrumentami finansowymi.

  3. Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo do uczestnictwa w ZWZ spółki pub licznej jeśli są
  wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu . Tych akcjonariuszy nie
  obowiązuje procedura opisana w pkt 2 powyżej.

  4. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłosz enia walnego
  zgromadzenia: na dzień ogłoszenia ZWZ ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 1.621.836 akcji,
  co daje łącznie 1.621.836 głosó w, przy czym Spółka posiada 150 8 00 akcji własnych, z których nie może być
  wykonywane prawo głosu (art. 3 64 § 2 KSH) , w związku z czym na dzień ogłoszenia ZWZ do głosowania na
  ZWZ uprawnionych jest 1.471.0 36 akcji, które łącznie dają 1.471.0 36 głosów.


  Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  1. Zmiana porząd ku obrad oraz zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ

  Zgodnie z art. 401 §1 i 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20)
  kapitału zakładowego jest uprawniony do:

  a) żądania umieszczenia określonych spraw w por ządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone
  Zarządowi, w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres [email protected] ,
  nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed dniem ZWZ, tj. do dnia 5 czerwca 201 8 roku.
  Żądanie powinno być sporządzone w języku polskim, zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
  dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
  b) zgłoszenia Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres [email protected] ,
  projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw,
  które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

  W przypadku w/w żądań do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających
  tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:
  a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, potwierdzające status akcjonariusza Spółki, posiadane
  przez niego akcje oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału
  zakładowego Sp ółki,
  b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu potwierdzającego tożsamość
  akcjonariusza,
  c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru,
  d) w przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełn omocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości
  pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna kopia z właściwego rejestru.

  Dokumenty załączone do żądania kierowanego drogą elektroniczną w trybie Art. 401 §1 i 4, powinny być
  przesłane w for macie plików „pdf” lub „jpg”.


  3


  2. Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ

  Zgodnie z art. 401 §5 KSH każdy akcjonariusz może podczas trwania ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące
  spraw wprowadzonych do porządku obrad.

  3. Udział w ZWZ

  Akcjonariusz będ ący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
  pełnomocnika.
  Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę
  uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
  Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy
  sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za
  zgodność z oryginałem p rzez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające
  pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym
  odpisie z właściwego rejestru.
  Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliw ości uczestniczenia, wypowiadania się w trakcie ZWZ ani
  wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą
  korespondencyjną.

  4. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ

  Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariusz y uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie,
  pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana.
  Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ( [email protected] ).

  5. Pełnomocnicy

  Pełn omocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na ZWZ powinno być udzielone w formie
  pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w
  formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki ( http:/// www.ptwp.pl ) zakładka
  „Relacje Inwestorskie”, dział „WZA”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu
  pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
  Udzie lenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
  elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O zamiarze udzielenia
  pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spó łkę przesyłając informację pocztą
  elektroniczną na adres [email protected] . Spółka w terminie 2 dni przesyła zwrotnie potwierdzenie na adres poczty
  elektronicznej akcjonariusza. Akcjonariusz przesyła Spółce najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem
  pocztą e lektroniczną na adres [email protected] dokument zawierający tekst pełnomocnictwa wraz z podpisem
  akcjonariusza, w postaci skanu dokumentu zapisanego w formacie jpg, pdf. Po przybyciu na Zgromadzenie,
  przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okaza ć oryginał pełnomocnictwa. Pełnomocnik
  wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w KSH, a w
  szczególności, w art. 412 - 412 2 KSH.

  6. Uzyskanie informacji przed ZWZ

  Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w ZW Z ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, oraz
  projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki ( ul. Plac Sławika i Antalla 1, 40 - 163 Katowice ), do dnia odbycia ZWZ,
  w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00.
  Informacje i dokumenty dotyczące Zgro madzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki
  (http:/// www.ptwp.pl ) w zakładce „Relacje Inwestorskie”, dział „WZA”.
  Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres:
  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A., ul. Plac Sławika i Antalla 1, 40 - 163 Katowi ce lub na
  adres poczty elektronicznej Spółki ( [email protected] ).


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  PEŁNOMOCNICTWO

  Niżej podpisany Akcjonariusz:

  dane Akcjonariusza - mocodawcy:
  Imię i nazwisko lub firma:
  Adres zamieszkania lub siedziba:
  PESEL lub REGON:
  Nr dowodu osobistego (paszportu) lub
  numer KRS albo numer innego
  rejestru osoby prawnej :

  Ad res e -mail:
  reprezentowany przez:
  /wypełnić w przypadku Akcjonariusza reprezentowanego przez członka(ów) organu lub przedstawiciela - w takim wypadku dołączyć dokument wykazujący podstawę umocowania np. odpis z KRS /


  uprawniony/ -a do udziału w zwołany m na dzień 26 czerwca 201 8 roku Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w
  Katowicach , udziela niniej szym pełnomocnictwa i upoważnia Panią/Pana :

  dane Pełnomocnika:
  Imię i nazwisko lub firma:
  Adres zamieszkania lub siedziba:
  PESEL lub REGON:
  Nr dowodu osobistego (paszportu) lub
  numer KRS albo numer innego
  rejestru osoby prawnej:

  Adres e -mail:

  do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Polskie
  Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S .A. zwołanym na dzień 26 czerwca 201 8 r.
  Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w
  imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Waln ym
  Zgromadzeniu z ____ _____ __ (wpisać ilość akcji) akcji.

  Dodatkowe informacje lub zastrzeżenia (uzupełnić w szczególności jeśli Pełnomocnik jest związany
  instrukcjami) :
  _________________________________________________________________________
  ___________ ______________________________________________________________
  _________________________________________________________________________
  ___ _______ _____ __________ ______________________ __
  Miejscowość Data Czytelny podpis Akcjonariusza / reprezentanta Akcjonariusza/  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ISIN:PLPTWP000015
NIP:9542199882
EKD: 58.14 wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
Adres: Pl. Sławika i Antalla 1 40-163 Katowice
Telefon:+48 32 2091303
www:www.ptwp.pl
Komentarze o spółce POLSKIE TOWARZYSTW...
2018-03-13 13:16:53
inwestror
Jakie prognozy dla tej spółki?
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649