Raport.

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (77/2017) Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez PGNiG.
W dniu 21 września 2017 roku PGNiG wyemitowała obligacje ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 6 maja 2014 roku ("Program"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 100.000.000,00 zł (słownie sto milionów złotych), w tym:
- Emisja 1000 obligacji o łącznej wartości 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) z datą wykupu w dniu 23 października 2017 roku, o rentowności 1,8111% w skali roku, została objęta przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu.
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Obligacje zostały wyemitowane jako zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje dyskontowe na okaziciela. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji.
PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu.
Celem Programu jest efektywne zarządzanie płynnością krótkoterminową w Grupie Kapitałowej PGNiG.
Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 21 września 2017 roku 140.000.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści milionów złotych).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2019-05-20 05-05-32
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649