Raport.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (138/2017) ORLEN Asfalt Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 20 października 2017 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Asfalt Sp. z o.o. ("ORLEN Asfalt"), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.
Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN.
Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.
Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Asfalt zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii ORLEN1443 201117 o łącznej wartości emisji 40 000 000 PLN, na którą składa się 400 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:
- Data emisji: 20 października 2017 roku
- Data wykupu: 20 listopada 2017 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 857,30 PLN.
PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Asfalt.
Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polski Koncern Naftowy Orlen SA
ISIN:PLPKN0000018
NIP:774-00-01-454
EKD: 23.20 wytwarzenie produktów rafinacji ropy naftowej
Adres: ul. Chemików 7 09-411 Płock
Telefon:+48 24 3650000
www:www.orlen.pl
gpwlink:polski-koncern-naftowy-orlen.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-25Raport za I kwartał
2019-07-19Raport za II kwartał
2019-10-24Raport za III kwartał
2019-07-19Raport półroczny
2019-04-25Raport za I kwartał
2019-07-19Raport półroczny
2019-10-24Raport za III kwartał
Komentarze o spółce POLSKI KONCERN NAF...
2018-03-22 20:09:18
prezes orlenu
słaba ta spółka
2018-03-29 17:16:46
madam
Uciekać póki czas
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649