Raport.

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (6/2018) Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego zarejestrowania w dniu 27 lutego 2018 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 28.642 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
Po zarejestrowaniu podwyższenia wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 46.814.672,00 zł i dzieli się na 46.814.672 akcji, co daje łączną liczbę 46.814.672 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcje Serii C nabywane są w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B Spółki zaoferowanych nieodpłatnie tym pracownikom spółek Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo oraz Dalmor, którym stosownie do przepisów art. 36 i n. Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dn. 31 sierpnia 1996 r. przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów danej spółki.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 9 w związku z § 15 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polski Holding Nieruchomości SA
ISIN:PLPHN0000014
NIP:5252504978
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: al. Jana Pawła II 12 00-124 Warszawa
Telefon:+48 22 8509100
www:www.phnsa.pl
Kalendarium raportów
2020-05-20Raport za I kwartał
2020-09-16Raport półroczny
2020-11-18Raport za III kwartał
Komentarze o spółce POLSKI HOLDING NIE...
2020-04-04 03-04-14
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649