Raport.

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (15/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r. (ZWZ).
W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Emitent informuje, iż:
- treść Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uwzględniająca zmiany zatwierdzone przez ZWZ stanowi treść uchwały nr 21 ZWZ przekazanej w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego;
- sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBKM S.A. będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 10-12 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 29 marca 2018 r.;
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2017 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 13 porządku obrad zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 30 maja 2018 r. łącznie z projektami uchwał na ZWZ.
Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, a ponadto nie było projektów uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  1  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.
  w dniu 28 czerwca 201 8 r.

  Uchwała nr 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
  Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku

  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych
  oraz § 11 ust. 7 Statutu Spółki i § 9 Regulaminu Walnego Zgromadz enia wybiera na Przewodniczącego
  Zwyczajneg o Walnego Zgromadzenia Panią Martę Midloch.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
  2.389.554 (50,47 %).
  Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
  Liczba głosów „za”: 2.389.554
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  2


  Uchwała nr 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
  Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku

  w sprawie przyjęcia porządku obrad

  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”, „PBKM S.A.”), przyjmuje następujący porządek obrad :
  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2. Wy bór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
  uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalno ści Grupy Kapitałowej PBKM S.A.
  uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący
  okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
  7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM S.A. za rok obrotowy
  obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
  8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za
  rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
  9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PBKM S. A za rok obrotowy obejmujący okres od
  1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
  Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok
  obrotow y obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM
  S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatw ierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowe go
  Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31
  grudnia 2017 r.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PBKM S.A za rok
  obrotowy obejmuj ący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od
  1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r., ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i
  terminu wypłaty dywidendy.
  15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków
  Zarządu w roku obrotowym 2017.
  16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków
  Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej PBKM S.A.


  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  3

  18. Podj ęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednoli tego Regulaminu Rady Nadzorczej
  Spółki.
  19. Zamknięcie obr ad Zgromadzenia.
  §2
  Uchwała wchod zi w życie z dniem jej podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
  2.389.554 (50,47%).
  Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
  Liczba głosów „za”: 2.389.554
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.


  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  4

  Uchwała nr 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
  Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku

  w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego
  Zgromadzenia odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  §2
  Uchwała wchod zi w życie z dniem jej podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
  2.389.554 (50,47%).
  Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
  Liczba głosów „za”: 2.389.554
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .


  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  5

  Uchwała nr 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
  Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A.
  uwzględniającego sprawozdanie Zarządu
  z działalności Spółki za rok obrotowy obe jmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art.395 § 2
  pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) S tatutu Spółki i § 71 ust. 8 Rozporządzenia
  Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
  przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
  równoważne informacji wymaganych przepisami pr awa państwa niebędącego państwem
  członkowskim, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A.
  uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, postanawia
  zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniające
  sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Sprawozdania sporządzone są w formie jednego dokumentu.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia .

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
  2.389.554 (50,47 %).
  Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
  Liczba głosów „za”: 2.389.554
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymującyc h się”: 0
  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .

  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  6

  Uchwała nr 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
  Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM S.A.
  za rok obrotowy obe jmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warsza wie ( „Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art.395 § 2
  pkt 1) Kodeksu s pó łek h andlowych oraz § 11 ust.13 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu
  jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 postanawia za twierdzić
  jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
  2017 roku, obejmujące:
  1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów
  wykazuje 183 648 822,84 zł (słownie: sto o siemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści osiem
  tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 84 gr);
  2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący
  zysk netto w kwocie 25 277 041,88 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście
  siedemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści jeden złot ych 88 gr);
  3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017
  roku, wykazujące zwiększenie się kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2017 roku o kwotę
  19 656 565 ,85 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset
  sześćdziesiąt pięć złotych 85 gr) z kwoty 82.418.138,87 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa milio ny
  czterysta osiemnaście tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 87 gr) na dzień 31 grudnia 2016 r.
  do kwoty 102 074 704,72 zł (słownie: sto dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset
  cztery złote 72 gr) na dzień 31 grudnia 2017 r.;
  4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 s tycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
  wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 7 780 475,66 zł (słownie: siedem
  milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy czt erysta siedemdziesiąt pięć złotych 66 gr);
  5) informacje dodatkowe wraz ze Sprawozd aniem niezależnego biegłego rewidenta z badania
  sprawozdania finansoweg o
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
  2.389.554 (50,47 %).
  Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
  Liczba głosów „za”: 2.389.554
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.


  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  7

  Uchwała nr 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
  Polski B ank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku

  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu s pó łek
  handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki , po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy 2017 postanawia zatwierdzić
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy od 1 sty cznia
  2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:
  1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie
  aktywów i pasywów wykazuje sumę 212 497 655,01 zł (słownie: dwieście dwanaście
  milionów czterysta dziewięćdziesiąt siede m tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 1 gr);
  2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
  2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 29 870 288,38 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć
  milionów osiemset siedemdzie siąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 38 gr);
  3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku
  do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie się kapitałów własnych na dzień 31
  grudnia 2017 roku o kwotę 24 061 903,88 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony
  sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzy złote 88 gr) z 56 863 784,52 zł (słownie:
  pięćdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt
  cztery złote 52 gr) na dzień 3 1 grudnia 2016 roku do kwoty 80 925 688,40 zł (słownie:
  osiemdziesiąt milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem
  złotych 40 gr) na dzień 31 grudnia 2017 roku;
  4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 styc znia 2017 roku do
  31 grudnia 2017 roku wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości
  18 932 615,29 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące
  sześćset piętnaście złotych 29 gr);
  5) informacje dodatkowe wraz ze Sprawoz danie m niezależnego biegłego rewidenta z
  badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego.

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  8

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
  2.389.554 (50,47 %).
  Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
  Liczba głosów „za”: 2.389.554
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  9


  Uchwała nr 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
  Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PBKM S.A.
  za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 382§ 3 i art.395 § 5
  Kodeksu spółek handlowych o raz zgodnie z za sadą ==.Z.10 zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych
  na GPW 2016”, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok zawierającego:
  1) sprawozdanie z wyników oceny:
  a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego
  sp rawozdanie Zarządu z działalności Spółki;
  b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
  c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok
  obrotowy 2017 i
  d. wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku nett o za rok obrotowy 2017 ;
  2) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania
  ryzykiem, compliance oraz fu nkcji audytu wewnętrznego w 2017 roku;
  3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017 ;
  4) ocenę sposob u wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania
  zasad ładu korporacyjnego;
  5) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej

  postanawia je zatwierdzić.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
  2.389.554 (50,47 %).
  Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
  Liczba głosów „za”: 2.389.554
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  10

  Uchwała nr 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
  Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku

  w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obe jmujący okres od 1 stycznia 2017
  do 31 grudnia 2017 r. , ustalenia kwoty dywidendy,
  ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Ak cyjna
  z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2) w związku z art. 348
  Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 7),14) i 15 ) Statutu Spółki , po rozpatrzeniu wniosku
  Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obe jmujący okres od 1 stycznia 2017 do
  31 grudnia 2017 r. i opinii Rady Nadzorczej w tym zakresie , uchwala co następuje:
  Zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2 017
  roku w wysokości 25.277.041,88 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemdziesiąt
  siedem tysięcy czterdzieści jeden złotych 88 gr) zostaje podzielony w następujący sposób:

  1. kwotę w wysokości 4.261.338,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt jeden
  tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych) przeznacza się do podziału pomiędzy akcjonariuszy
  Spółki („Dywidenda”), co oznacza, iż na jedną akcję Spółki przypada kwota w wysokości 0,90 zł
  (słownie: dziewięćdziesiąt groszy );
  2. kwot ę w wysokości 21.015.703,88 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów piętnaście tysięcy
  siedemset trzy złote 88 gr) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
  §2

  1. Dzień dywidendy ustala się na 20 lipca 2018 roku.
  2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2018 roku .
  §3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia .


  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
  2.389.554 (50,47 %).
  Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
  Liczba głosów „za”: 2.389.554
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.


  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  11

  Uchwała nr 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
  Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszaw ie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku

  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Julianowi Baranowi
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Ak cyjna
  z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. z art.395 § 2 pkt 3)
  Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Statu tu Spółki udziela Panu Hakubowi Hulianowi
  Baranowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania ob owiązków w roku obrotowym
  2017.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
  2.011.327 (42,48% ).
  Łączna liczba ważnych głosów: 2.011.327
  Liczba głosów „za”: 2.011.327
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  12

  Uchwała nr 10
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
  Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku

  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Baranowi
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działają c na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. art.395 § 2 pkt 3 )
  Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Tomaszowi Baranowi
  - członkowi Zarządu Spółki - absolutoriu m z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
  2.340.869 (49,44 %).
  Łączna liczba ważnych głosów: 2.340.869
  Liczba głosów „za”: 2.340.869
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.


  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  13


  Uchwała nr 11
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
  Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku

  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Mikoszowi
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. art.395 § 2 pkt 3)
  Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółk i udziela Panu Jerzemu Mikoszowi -
  członkowi Zarządu Spółki - absolutoriu m z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
  2.389.554 (50,47 %).
  Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
  Liczba głosów „za”: 2.389.554
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  14


  Uchwała nr 12
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
  Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku

  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Władysławowi Batorowi
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Ak cyjna
  z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działają c na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. art.395 § 2 pkt 3)
  Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Rafałowi Władysławowi
  Batorowi - Przewodnicząc emu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 21 lipca 2017 r. ( rezygnacja ze skutkiem
  na dzień 21 lipca 2017 r.).
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
  2.389.554 (50,47 %).
  Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
  Liczba głosów „za”: 2.389.554
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  15  Uchwała nr 13
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
  Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku

  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Sobolewskiemu
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działają c na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. art.395 § 2 pkt 3 )
  Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Harosławowi
  Sobolewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w
  okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 24 października 2017 r. ( rezygnacja ze skutkiem na dzień
  24 października 2017 r.).

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
  2.236.310 (47,23 %).
  Łączna liczba ważnych głosów: 2.236.310
  Liczba głosów „za”: 2.236.310
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  16


  Uchwała nr 14
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
  Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku

  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Adamowi Modzelewskiemu
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działają c na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. art.395 § 2 pkt 3 )
  Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Tomaszowi Adamowi
  Modzelewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku
  obrotowym 2017.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
  2.389.554 (50,47 %).
  Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
  Liczba głosów „za”: 2.389.554
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.


  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  17


  Uchwała nr 15
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
  Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku

  w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Masłowskiej
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działają c na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. art.395 § 2 pkt 3 )
  Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Pani Agnieszce Masłowskiej
  - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
  §2
  Uchwała wch odzi w życie z dniem jej podjęcia


  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
  2.389.554 (50,47 %).
  Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
  Liczba głosów „za”: 2.389.554
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  18


  Uchwała nr 16
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
  Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku

  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Ryszardowi Kaszubie
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działają c na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. art.395 § 2 pkt 3 )
  Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Witoldowi Ryszardowi
  Kaszubie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiąz ków w roku
  obrotowym 2017.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
  2.389.554 (50,47% ).
  Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
  Liczba głosów „za”: 2.38 9.554
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.


  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  19


  Uchwała nr 17
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
  Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku

  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Krzysztofowi Kowalczewskiemu
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działają c na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. art.395 § 2 pkt 3 )
  Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Michałowi Krzysztofowi
  Kowalczewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nad zorczej Spółki - absolutorium z wykonania
  obowiązków w okresie od dnia 21 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spó łki):
  2.389.554 (50,47 %).
  Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
  Liczba głosów „za”: 2.389.554
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  20


  Uchwała nr 18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
  Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku

  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Adamowi Miterskiemu
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działają c na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. art.395 § 2 pkt 3 )
  Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Stat utu Spółki udziela Panu Konradowi Adamowi
  Miterskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
  od dnia 21 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
  2.389.554 (50,47 %).
  Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
  Liczba głosów „za”: 2.389.554
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  21


  Uchwała nr 19
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
  Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku

  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Walentemu Jakubiakowi
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działają c na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. art.395 § 2 pkt 3 )
  Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Andrzejowi Walentemu
  Jakubiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
  od dnia 21 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
  2.389.554 (50,47 %).
  Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
  Liczba głosów „za”: 2.389.554
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  22


  Uchwała nr 20
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
  Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku

  w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej PBKM S.A.
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warsza wie ( „Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 13 pkt 16 Statutu PBKM S.A.,
  niniejszym postanawia zatwierdzić zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej PBKM S.A. („Regulamin ”)
  wprowadzone Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej PBKM S.A. z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia
  zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej PBKM S.A., o treści następujące j :

  1) §1 ust. 1 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :
  1) Członku Rady Nadzorczej, Członku Rady – należy przez to rozumieć każdego członka
  Rady Nadzorczej, chyba że z kontekstu w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie
  dotyczy on Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego;
  2) Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW – należy przez to rozumieć tr eść
  Załącznika do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. w
  sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”;
  3) Kryterium Niezależności - należy przez to rozumieć kryteria niezależności w odniesieniu
  do Członków Rady Nadzorczej, określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na
  GPW”; w szczególności przy weryfikacji niezależności, stosuje się Załącznik == do Zalecenia
  Komisji Europejskiej 2005/162 WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczący roli dyrektorów nie
  wykona wczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady
  (nadzorczej) ;
  4) Kodeksie spółek handlowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000
  roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 tekst jednolity z późn. zm.);
  5) Komitecie Audytu – należy przez to rozumieć komitet do spraw audytu, o którym mowa
  w Ustawie o biegłych rewidentach, funkcjonujący w Spółce;
  6) Niezależnym Członku Rady Nadzorczej - należy przez to rozumieć Członka Rady
  Nadzorczej spełniającego Kr yterium Niezależności;
  7) Przewodniczącym, Przewodniczącym Rady Nadzorczej – należy przez to rozumieć
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
  8) Radzie Nadzorczej, Radzie – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
  9) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki;
  10) Rozporządzeniu 537/2014 – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
  ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek int eresu publicznego, uchylające
  decyzję Komisji 2005/909/WE;


  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  23

  11) Spółce – należy przez to rozumieć Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w
  Warszawie;
  12) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Spółki;
  13) Ustawie o biegłych rewidentach – należy rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o
  biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r,
  poz. 1089 z późn. zmianami);
  14) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki;
  15) Wicepr zewodniczącym, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej - należy przez to
  rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
  16) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.

  2) §2 ust. 2 pkt. b) Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :
  b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na
  temat:
  - składu Rady i jej komitetów,
  - spełniania przez Członków Rady Kryterium Niezależności,
  - liczby posiedzeń Rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
  - dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;

  3) §2 ust. 4 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

  4. W przypadkach tego wymagających co najmniej jeden Członek Rady Nadzorczej powinien
  uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia, tak aby możliwe by ło udzielenie
  merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

  4) §2 ust. 5 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

  5. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie przekazać Zarządowi Spółki oraz
  pozostałym Czł onkom Rady Nadzorczej informację na temat swoich powiązań z
  akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby
  głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury
  ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mo gącej mieć wpływ na stanowisko Członka Rady
  Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

  5) §2 ust. 6 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

  6. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady
  Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej
  i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w sprawie, w której
  zaistniał konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje
  nieważ ności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu
  interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

  6) §2 ust. 8 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

  8. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w t ajemnicy informacje powzięte w
  związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej, w szczególności nie


  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  24

  ujawniać ani nie wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem i
  nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to nie zbędne do prawidłowego
  pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.


  7) §3 ust. 2 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

  2. Członek Rady Nadzorczej składający rezygnację z pełnienia funkcji powinien skierować
  oświadczenie o rezygnacji do Spółki oraz powiadomić o rezygnacji Radę Nadzorczą
  składając stosowne zawiadomienie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. W przypadku
  rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien
  skierować oświadczenie o rezygnacji do Spółki or az powiadomić o rezygnacji Radę
  Nadzorczą, składając stosowne zawiadomienie Wiceprzewodniczącemu Rady Nad zorczej,
  a w razie jego braku Członkowi Rady Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie
  Nadzorczej.

  8) §3 ust. 7 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

  7. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tymczasowej przeszkody
  uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji, a także w sytuacji, w której nastąpiło
  wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej i nie został jeszcze po wołany
  nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej, wszelkie prawa i obowiązki Przewodniczącego
  Rady Nadzorczej przewidziane w Regulaminie, z wyłączeniem uprawnień, o których mowa
  w §8 ust. 1 oraz §11 ust. 5 Regulaminu, wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  a w przypadku jego braku lub nieobecności , Członek Rady Nadzorczej z najdłuższym
  stażem w Radzie Nadzorczej .

  9) §4 ust. 1 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

  1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie
  osobiści e. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady
  Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej o powodach swojej nieobecności.

  10) §6 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

  1. Tak dłu go, jak akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej
  dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać Kryteria Niezależności.
  2. Kandydaci na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej powinni być zgłaszani przez
  Akcjonariuszy nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego
  Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie powinno zawierać
  dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i
  doświadczenia zawodowego kandydat a. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie
  kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające
  spełnianie przez niego Kryteriów Niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do
  dokonania pisemnego powiadomienia Zarzą du oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie
  trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów niezwłocznie, nie później jednak
  niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub
  powzięcia o tym informacji.
  3. Niezależ ny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać Kryteria Niezależności przez cały
  okres trwania kadencji. Heżeli w trakcie trwania kadencji członek Rady Nadzorczej przestał


  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  25

  spełniać Kryteria Niezależności, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki oraz Radę
  Na dzorczą w formie i w terminie, o których mowa w § 6 ust. 2 in fine.
  4. Niespełnienie Kryterium Niezależności przez któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej
  bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie
  powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do
  wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz
  niniejszym Regulaminie.

  11) §7 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

  1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech)
  jej członków, z których większość, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinno
  spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych
  rewidentach, a jeden z nich powinien posia dać wiedzę i umiejętności w zakresie
  rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Ponadto, członkowie Komitetu
  Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
  tj. branży podmiotów świadczących usługi związane z pobieraniem, preparatyką,
  bankowaniem oraz przeszczepianiem materiału biologicznego. Powyższe kryterium uznaje
  się za spełnione, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i
  umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowi e w określonych zakresach
  posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
  2. Kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, jakie
  musi spełnić Członek Komitetu Audytu, wskazane w ust. 1 powyżej, obejmują, między
  innymi, ale niewyłącznie:
  a) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry
  kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub
  innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
  b) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki
  lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy Członkiem Komitetu Audytu
  jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został
  wybrany do Rady Nadzorczej Spółki jako przedstawiciel pracowników;
  c) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a -e ustawy z dnia 29
  września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów
  sprawujących kontrolę nad Spółką;
  d) nie otrz ymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości,
  od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał
  jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym
  komitetu audytu;
  e) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
  - właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem
  obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania
  finansowego Spółki lub jednostki z ni ą powiązanej, lub
  - członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej
  lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania
  finansowego Spółki, lub
  - pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym
  członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy
  audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub
  jednostki z nią powiązanej, lub
  - inną osobą fizyczną, z której usług korzy stała lub którą nadzorowała obecna lub
  poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu.


  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  26

  3. Członkowie Komitetu Audytu dokonują wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu, który
  powinien spełniać Kryteria Niezależności dla Członka Rady Na dzorczej .
  4. W przypadkach przewidzianych w Ustawie o biegłych rewidentach, pełnienie funkcji
  Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu określonych w
  Ustawie o biegłych rewidentach, może zostać powierzone Radzie Nadzorczej.
  5. Zadania Komite tu Audytu określa Ustawa o biegłych rewidentach. Do zadań Komitetu
  Audytu należy w szczególności:
  a) monitorowanie :
  - procesu sprawozdawczości finansowej,
  - skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz
  audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
  - wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez
  firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji
  Nadzoru Audytowego, o której mowa w ww. ustawie , wynikających z kontroli
  przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
  b) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
  w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę
  audytorską inne usługi niż bada nie;
  c) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego
  Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się
  do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu
  Audytu w procesie badania;
  d) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na
  świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
  e) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
  f) opracowywa nie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą
  badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci
  firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
  g) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
  h) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania biegłych
  rewidentów lub firm audytorskich zgodnie z politykami, o których mowa w pkt e. i f.
  powyżej;
  i) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu
  sprawozdawczości finansowej w Spółce.
  6. Komitet Audytu może, bez pośrednictwa Rady Nadzorczej, żądać udzielenia informacji,
  wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań wskazanych w
  ust. 5. Komitet Audytu może ponadto żądać omówienia prz ez kluczowego biegłego
  rewidenta z Komitetem Audytu, Zarządem lub Radą Nadzorczą, lub kluczowy biegły
  rewident może żądać omówienia z Komitetem Audytu, Zarządem lub Radą Nadzorczą
  kwestii wynikających z badania, które zostały wymienione w sprawozdaniu doda tkowym
  dla komitetu audytu, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia 537/2014.
  7. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji
  i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania
  poszczególnych komitetów, w tym Komitetu Audytu Rada Nadzorcza może określić w
  odrębnych regulaminach.

  12) §8 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

  1. Posiedzenie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §8 ust. 2, jest zwoływane przez
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Za rząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać
  zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady
  Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.


  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  27

  2. Heżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwo ła posiedzenia zgodnie z § 8 ust. 1 in fine,
  zostanie ono zwołane przez wnioskujący o to na piśmie Zar ząd lub Członka Rady
  Nadzorczej.
  3. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić Wiceprzewodniczącego, a w przypadku
  jego braku lub nieobecności, Członka Ra dy Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie
  Nadzorczej, do kierowania obradami posiedzenia Rady odbywanego w razie nieobecności
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  4. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 powyżej, do kompetencji Przewodniczącego jako kierującego
  obradami posiedzenia Rady, należy w szczególności:
  a) organizacja obsługi posiedzeń Rady, w tym zapewnienie obsługi prawnej posiedzeń
  Rady,
  b) zarządzenie otwarcia i zamknięcia posiedzenia ora z przerwy w obradach ,
  c) zarządzenie podpisania listy obecności ,
  d) stwierdzanie czy Rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał ,
  e) przedstawienie porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami ,
  f) formułowanie projektów uchwał, o ile nie zostaną sformułowan e przez poddającego
  ją pod głosowanie,
  g) udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu ,
  h) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia ,
  i) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników.
  5. Przewodniczący Rady Nadzorczej przed zakończeniem każ dego posiedzenia przyjmować
  będzie od Członków Rady propozycje co do tematyki następnego posiedzenia. Zgłoszone
  propozycje zostaną uwzględnione przez zarządzającego posiedzenie Rady w planowanym
  porządku obrad.
  6. Posiedzenia Rady powinny się odbyć co najmnie j cztery razy w roku. Niezależnie od
  powyższego możliwym jest także zwołanie tzw. posiedzeń nadzwyczajnych Rady
  Nadzorczej.
  7. Posiedzenia Rady są zwoływane w trybie określonym postanowieniami Statutu, przy czym
  posiedzenie Rady może odbyć się także bezzwłocz nie, bez formalnego zwołania i z
  pominięciem określonych w Statucie terminów powiadomienia o posiedzeniu, jeżeli
  wyrażą na to zgodę wszyscy Członkowie Rady. Heżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej
  są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może
  podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto może podejmować
  uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad.
  8. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być również
  ustalone na bieżącym posiedzeniu, z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych
  na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zawiadomienia wysyłane są tylko do tych
  Członków Rady, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.
  9. Porządek obrad posiedzenia Rady może być uzupełniony lub skrócony, o ile wszyscy
  Członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł co do tego sprzeciwu.
  10. W przypadku pisemnego zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej zawiadomienia
  przesyła się za pomocą faksu lub poczty elektronicznej na wskazany przez Członka Rady
  ostatni adres e -mail lub numer faksu na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym
  terminem posiedzenia ; nie wyłącza to możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w
  biurze Spółki lub bezpośredniego doręczenia zawiadomienia, oba za potwierdzeniem
  odbioru . O każdej zmiani e adresu do doręczeń Członek Rady jest obowiązany powiadomić
  Radę pod rygorem uznania, że zawiadomienie dostarczone na poprzednio wskazany adres
  jest skuteczne.
  11. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady zawiera oznaczenie terminu, miejsca i
  proponowanego porządku obrad. Do zawiadomienia należy dołączyć projekty uchwał oraz
  inne materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej lub umieścić
  informację kiedy i gdzie takie materiały będą udostępnione .


  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  28

  12. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym bą dź za pośrednictwem środków
  bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone pod
  warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
  13. O zastosowaniu trybu szczególnego głosowania w danej sprawie decyduje
  Przewodniczący , a w razie jego niezdolności do działania Wiceprzewodniczący, a w
  przypadku jego braku, Członek Rady Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie
  Nadzorczej, który również organizuje głoso wanie w wybranym trybie. W przypadku
  zgłoszenia sprzeciwu co do głosowania poza posiedzeniem przez chociażby jednego
  Członka Rady, głosowanie w danej sprawie powinno się odbyć na najbliższym posiedzeniu.
  14. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym odbywa się pop rzez złożenie podpisu pod
  treścią proponowanej uchwały z zaznaczeniem czy głosuje on „za", „przeciw" czy
  „wstrzymuje się od głosu" oraz przekazanie tak podpisanej treści uchwały
  Przewodniczącemu, wyznaczonemu przez niego Członkowi Rady Nadzorczej, ewentual nie
  przesłanie jej na numer faksu Spółki lub na adres e -mail Spółki.
  15. Osoba organiz ująca głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego
  porozumiewania się na odległość zapewnia utrwalenie treści podjętych przez Radę
  Nadzorczą uchwał w miarę możliwości, w sposób umożliwiający odtworzenie przebiegu
  głosowania, oraz sporządzenie stosownego protokołu; do tego protokołu § 12 niniejszego
  Regulaminu stosuje się odpowiednio.
  16. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków
  bezpośrednieg o porozumiewania się na odległość, o których mowa w §9 ust. 1, w sposób
  umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu
  Członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym
  będą ważne pod wa runkiem, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali
  powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem
  odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej, natomiast w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego Rady
  Nadzorczej, a w razie braku Wiceprzewodniczącego – Członka Rady Nadzorczej z
  najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego
  przewodnictwem. § 9 ust. 2 – 3 stosuje się odpowied nio.

  13) §9 ust. 2 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

  2. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz komunikatorów
  odbywa się w ten sposób, że:
  a) każdy Członek Rady otrzymuje projekt uchwały z informacją o terminie zamknięcia
  głosowania,
  b) Członkowie Rady zwrotnie (w odpowiedzi na e -mail lub komunikat) oddają głosy w
  przedmiocie uchwały, powołując się na przedmiot uchwały, której głosowanie dotyczy
  oraz wpisując w treści wiadomości informację czy głosują „za” powzięciem
  proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też wstrzymują się od głosu,
  c) Głos Członka Rady, który oddał głos po terminie głosowania albo nie oddał głosu w
  ogóle, uważany jest za nieoddany i nie wlicza się go przy obliczaniu kworum,
  d) po zliczeniu głosów, sporządza się protokół z podjęcia uchwały z adnotacją, iż
  głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź komunikatora.
  Protokół wraz z wydrukami oświadczeń Członków Rad y co do głosowania włącza się
  do księgi protokołów.

  14) §9 ust. 3 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

  3. Podejmowanie uchwał przez Radę przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub
  wideokonferencji odbywa się w ten sposób, że


  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  29

  a) projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany wszystkim Członkom Rady,
  b) każdy Członek Rady, po przeczytaniu mu projektu uchwały oświadcza czy głosuje „za”
  powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosu”,
  c) po zlicze niu głosów sporządza się protokół z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy
  wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji. Protokół włącza się do
  księgi protokołów.

  15) §11 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

  1. Uchwały Rady Nadzorc zej zapadają w sposób jawny, głosowanie w sprawach osobowych
  może być tajne. Na żądanie choćby jednego Członka Rady Nadzorczej osoba kierująca
  posiedzeniem Rady zarządza głosowanie tajne.
  2. W głosowaniach nad daną uchwałą jako pierwszy głosuje Członek Rady N adzorczej
  występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Heżeli osobą tą nie jest Przewodniczący Rady
  to głosuje on jako ostatni.
  3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, jeżeli zostało ono zwołane
  prawidłowo, a na posiedzeniu obecnych jest co najmn iej połowa jej członków .
  4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały poza posiedzeniami, w trybie pisemnym lub przy
  wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli co
  najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej odda głos w tym głosowaniu or az jeżeli
  wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały,
  która ma zostać podjęta. Podejmowanie uchwał w tych trybach nie może dotyczyć
  wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania
  Członka Za rządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
  5. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym w
  przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

  16) §17 ust. 5 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

  5. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia (pisane z wielkiej litery), które nie zostały w nim
  inaczej zdefiniowane, mają znaczenie wynikające z odpowiednich postanowień Statutu.
  § 2
  Niniejsza uchwała wchodz i w życie z dniem jej podjęci a.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
  2.389.554 (50,47 %).
  Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
  Liczba głosów „za”: 2.389.554
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .


  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  30  Uchwała nr 21
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
  Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku

  w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej PBKM S.A.

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działają c na podstawie § 11 ust. 13 pkt 16 Statutu PBKM S.A.,
  niniejszy m postanawia zatwierdzić tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej PBKM S.A. przyjęty
  Uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej PBKM S.A. z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia tekstu
  jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej PBKM S.A. , w następującym brzmieniu :

  REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.
  z siedzibą w Warszawie

  tekst jednolity

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1

  1. =lekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

  1) Członku Rady Nadzorczej, Członku Rady – należy przez to rozumieć każdego członka Rady
  Nadzorczej, chyba że z kontekstu w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on
  Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego;
  2) Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW – należy przez to rozumieć tr eść Załącznika
  do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. w sprawie
  uchwalenia „ Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 ”;
  3) Kryterium Niezależności - należy przez to rozumieć kryteria niezależności w odniesieniu do
  Członków Rady Nadzorczej, określone w „ Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW ”;
  w szczególności przy weryfikacji niezależności, stosuje się Załącznik == do Zalecenia Komisji
  Europejskiej 2005/162 WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczący roli dyrektorów nie
  wykona wczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady
  (nadzorczej) ;
  4) Kodeksie spółek handlowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku
  Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 201 7 r., poz. 1577 tekst jednolity z późn. zm.);
  5) Komitecie Audytu – należy przez to rozumieć komitet do spraw audytu, o którym mowa w
  Ustawie o biegłych rewidentach, funkcjonujący w Spółce;


  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  31

  6) Niezależnym Członku Rady Nadzorczej - należy przez to rozumieć Członka Rady Nadzorczej
  spełniającego Kryterium Niezależności;
  7) Przewodniczącym, Przewodniczącym Rady Nadzorczej – należy przez to rozumieć
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ;
  8) Radzie Nadzorczej, Radzie – należy przez to rozu mieć Radę Nadzorczą Spółki;
  9) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki;
  10) Rozporządzeniu 537/2014 – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogó w dotyczących
  ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające
  decyzję Komisji 2005/909/WE;
  11) Spółce – należy przez to rozumieć Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w
  Warszawie ;
  12) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Spółki;
  13) Ustawie o biegłych rewidentach – należy rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
  rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1089 z
  późn. zmianami);
  14) Walnym Zgromadzeniu – należy przez t o rozumieć Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki;
  15) Wiceprzewodniczącym, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej - należy przez to rozumieć
  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
  16) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.

  2. Regulami n określa organizację i szczegółowy sposób wykonywania czynności przez Radę
  Nadzorczą Spółki.

  3. Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
  dziedzinach jej działalności. W toku nadzoru i kontroli Rada realizuje także czynności doradcze dla
  kierownictwa Spółki oraz sprawuje funkcje opiniotwórczą dla jej akcjonariuszy. Rada Nadzorcza
  funkcjonuje w oparciu o przepisy obowiązującego prawa , a w szczególności Kodeksu spółek
  handlowych, Statutu , uchwał Walnych Zgromadzeń, a także w oparciu o postanowienia
  niniejszego Regulaminu.

  4. Regulamin Rady Nadzorczej jest udostępn iony na stronach internetowych Spółki .

  II. FUNKCJONOWANIE RADY NADZORCZEJ

  § 2

  1. Rada Nadzorcza corocznie sporządza i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
  sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawierające również zwięzłą ocenę sytuacji Spółki .
  Ponadto sprawozdanie zawiera wyniki oceny sprawozda nia Zarzą du z działalności Spółki,
  sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, jednostkowego sprawozda nia
  finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za ubiegły rok
  obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, j ak i ze stanem faktycznym i
  formalno -prawnym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty.
  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  32

  2. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i
  przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu:
  a) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania
  ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne
  mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i d ziałalności
  operacyjnej;
  b) sprawozdanie z działalności Rady N adzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
  - składu R ady i jej komitetów,
  - spełniania przez Członków R ady Kryteri um Niezależności,
  - liczby posiedzeń R ady i jej komitetów w raportowanym okresie,
  - dokonanej samooceny pracy Rady N adzorczej;
  c) ocenę sposobu wypełniania przez S półkę obowiązków informacyjnych dotyczących
  stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełd y Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. o raz przepisach dotyczących informacji bieżących i
  okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
  d) ocenę r acjonalności prowadzonej przez S półkę polityki dotyczącej działalności charytatywnej,
  sponsoringowej lub innej albo informację o brak u takiej polityki.

  3. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego
  Zgromadzenia.

  4. W przypadkach tego wymagających co najmniej jeden Członek Rady Nadzorczej powinien
  uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia, tak aby m ożliwe było udzielenie merytorycznej
  odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

  5. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie przekazać Zarządowi Spółki oraz
  pozostałym Członkom Rady Nadzorczej informację na temat swoich powiąz ań z akcjonariuszem
  dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
  Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej,
  mogącej mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę
  Nadzorczą.

  6. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady
  Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej
  i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusj i oraz od głosowania w sprawie, w której zaistniał
  konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności
  uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę
  rozstrzyga Rada Nadzorcz a w drodze uchwały.

  7. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
  a) Członek Rady może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub
  nieuzyskania korzyści przez Spółkę;
  b) interes majątkowy Członka Rady pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki;
  c) Członek Rady prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę;
  d) Członek Rady otrzyma od innego podmiotu będącego lub mającego być kontrahentem
  Spółki korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz takiego innego
  podmiotu;
  e) Członek Rady angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju
  aktywność poza Spółką, w sposób, który uniemożliwia mu poświęcenie niezbędnej ilości
  czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki.  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  33

  8. Członko wie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku
  z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej, w szczególności nie ujawniać ani nie
  wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem i nie udostępniać ic h innym
  osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji Członka Rady
  Nadzorczej.


  III. SKŁAD RADY NADZORCZEJ
  § 3

  1. Liczbę Członków Rady Nadzorczej , tryb ich powołania, odwołania oraz kadencję określa Statut .

  2. Członek Rady Nadzorczej składający rezygnację z pełnienia funkcji powinien skierować
  oświadczenie o rezygnacji do Spółki oraz powiadomić o rezygnacji Radę Nadzorczą składając
  stosowne zawiadomienie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. W przypadku rezygnacji
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien skierować
  oświadczenie o rezygnacji do Spółki oraz powiadomić o rezygnacji Radę Nadzorczą, składając
  stosowne zawiadomienie Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, a w razie jego braku
  Członkowi Rady Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej.
  3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli
  mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeżeli mogłoby to
  uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

  4. Rada Nadzorcza w drodze uchwały wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i
  Wiceprzewodniczącego.

  5. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje Radę
  Nadzorczą wo bec innych organów Spółki oraz w stosunkach z osobami trzecimi .

  6. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje także pracami poszczególnych jej Członków, a w
  szczególności koordynuje je w czasie pomiędzy oficjalnymi posiedzeniami Rady.

  7. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej , tymczasowej przeszkody
  uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji, a także w sytuacji, w której nastąpiło wygaśnięcie
  mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej i nie został jeszcze powołany nowy Przewodniczący
  Rady Nadzorcze j, wszelkie prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w
  Regulaminie, z wyłączeniem uprawnień, o których mowa w §8 ust. 1 oraz §11 ust. 5 Regulaminu ,
  wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego braku lub nieobecnośc i,
  Członek Rady Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej .

  § 4

  1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.
  Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady
  Nadzorczej powinien poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej o powodach swojej
  nieobecności.

  2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni dokładać należytej staranności wymaganej w obrocie
  profesjonalnym z uwzględnieniem zawodowego charakteru podejmowanych dzi ałań oraz
  przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, Statutu Spółki i uchwał Walnych Zgromadzeń, jak
  również respektować zasady ładu korporacyjnego, w szczególności Dobre Praktyki Spółek
  Notowanych na GPW .


  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  34


  3. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w
  stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

  4. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki
  oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczegól ności:
  a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę
  niezależności jego opinii i sądów;
  b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady
  Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki;
  c) nie rezygnować z uczestnictwa lub pełnienia określonej funkcji w Radzie, w sytuacji, gdy
  mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym
  podejmowania przez nią uchwał.


  § 5

  1. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego gron a Członków Rady do samodzielnego pełnienia
  określonych czynności nadzorczych.

  2. Delegowanie do pełnienia określonych czynności nadzorczych Rada Nadzorcza dokonuje w drodze
  uchwały podejmowanej na wniosek :
  a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
  b) Zarządu Spółki; lub
  c) co najmniej dwóch C złonków Rady Nadzorczej.

  3. Delegowanie do pełnienia określonych czynności nadzorczych Rada Nadzorcza dokonuje w drodze
  uchwały , która powinna:
  a) wskazywać C złonka Rady Nadzorczej delegowanego do sa modzielnego pełnienia czynności
  nadzorc zych;
  b) określać zakres przedmiotowy oddelegowania;
  c) wskazywać sposób wykonania czynności będącej przedmiotem delegacji;
  d) wskazywać termin , do jakiego Członek Rady został oddelegowan y, określony za pomocą
  konkretnej daty bądź zdarzenia .

  4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności
  nadzorczych składa Radzie Nadzorczej szczegółowe s prawozdania z pełnionej funkcji zarówno w
  trakcie prowadzenia czynności nadzorczych jak i po ich przeprowadzeniu.

  5. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczenia z własnej inicjatywy w posiedzeniu
  Zarządu, jeżeli zostało ono zwołane na jego żądanie. Przewodniczący Rady niezwłocznie informuje
  pozostałych Członków Rady o ustaleniach dokonanych przez Zarząd w zakresie spraw
  rozpatry wanych na posiedzeniu, w którym brał udział.
  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  35

  § 6

  Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej

  1. Tak długo, jak akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch
  członków Rady Nadzorczej powinno spełniać Kryteria Niezależności .

  2. Kandydaci na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej powinni być zgłaszani przez Akcjonariuszy nie
  później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma
  dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie powinno zawierać dane personaln e kandydata oraz
  uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do
  zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie do
  Rady Nadzorczej i potwier dzające spełnianie przez niego Kryteriów N iezależności, jak również
  zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu oraz Rady
  Nadzorczej Spółki w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów
  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (tr zech) dni od zajścia zdarzenia powodującego
  takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.

  3. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać Kryteria Niezależności przez cały okres
  trwania kadencji. Heżeli w trakcie trwania kadencji członek Rady N adzorczej przestał spełniać
  Kryteria Niezależności, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą w formie
  i w terminie, o których mowa w § 6 ust. 2 in fine .

  4. Niespełnienie Kryterium Niezależności przez któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej bądź
  utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje
  wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania
  kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz niniejszym
  Regulaminie.

  § 7

  Komitety, Komitet Audytu

  1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej
  członków, z których większość, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinno spełniać
  warunki niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, a jeden z nich
  powinien posiad ać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
  finansowych. Ponadto, członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z
  zakresu branży, w której działa Spółka, tj. branży podmiotów świadczących usługi związane z
  pobieraniem, preparatyką, bankowaniem oraz przeszczepianiem materiału biologicznego.
  Powyższe kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu
  posiada wiedzę i umiejętności z zakr esu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych
  zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży .

  2. Kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, jakie musi
  spełnić Członek Komitetu Audytu, wskazane w ust. 1 powyżej, obejmują, między innym i, ale
  niewyłącznie:

  a) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej
  wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu
  zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej ;


  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  36

  b) nie j est ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub
  jednostki z nią powiązanej, z wy jątkiem sytuacji gdy Członkiem Komitetu A udytu jest pracownik
  nienależący do kadry kierowniczej wyższego szc zebla, który został wybrany do R ady N adzorczej
  Spółki jako przedstawiciel pracowników ;
  c) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a -e ustawy z dnia 29 września 1994
  r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad
  Spółką;
  d) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki
  lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady
  nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu a udytu ;
  e) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był :
  - właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub
  poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki
  lub jednos tki z nią powiązanej , lub
  - członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub
  poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego
  Spółki , lub
  - pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierown iczej wyższego szczebla, w tym
  członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy
  audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią
  powiązanej , lub
  - inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia
  firma audytorska lub biegły re wident działający w jej imieniu.

  3. Członkowie Komitetu Audytu dokonują wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu, który
  powinien spełnia ć Kryteria Niezależn ości dla Członka Rady Nadzorczej .

  4. W przypadkach przewidzianych w Ustawie o biegłych rewidentach, pełnienie funkcji Komitetu
  Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu określonych w Ustawie o biegłych
  rewidentach, może zostać powierzone Radzie Nadzorcze j.

  5. Zadania Komitetu Audytu określa Ustawa o biegłych rewidentach. Do zadań Komitetu Audytu
  należy w szczególności :
  a) monitorowanie :
  - procesu sprawozdawczości finansowej,
  - skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu
  wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
  - wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę
  audytorską badania, z uwzględnien iem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru
  Audytowego, o której mowa w ww. ustawie, wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie
  audytorskiej;
  b) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w
  szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne
  usługi niż badanie ;
  c) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o
  wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności
  sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie
  badania ;
  d) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie
  przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce ;
  e) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ;


  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  37

  f) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez
  podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej
  doz wolonych usług niebędących badaniem ;
  g) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
  h) przedstawianie Radzie N adzorczej rekomendacji dotyczącej powołania biegłych rewidentów
  lub firm audytorskich zgodnie z po litykami, o których mowa w pkt e. i f. powyżej;
  i) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości
  finansowej w Spółce.

  6. Komitet Audytu może, bez pośrednictwa Rady Nadzorczej, żądać udzielenia informacji, wyjaśnień
  i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań wskazanych w ust. 5. Komitet
  Audytu może pona dto żądać omówienia przez kluczowego biegłego rewidenta z Komitetem
  Audytu, Zarządem lub Radą Nadzorczą, lub kluczowy biegły rewident może żądać omówienia z
  Komitetem Audytu, Zarządem lub Radą Nadzorczą kwestii wynikających z badania, które zostały
  wymienione w sprawozdaniu dodatkowym dla komitetu audytu, o którym mowa w art. 11
  Rozporządzenia 537/2014.

  7. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i
  wy nagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych
  komitetów, w tym Komitetu Audytu Rada Nadzorcza może ok reślić w odrębnych regulaminach.

  IV. POSIEDZENIA I UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

  § 8

  1. Posiedzenie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §8 ust. 2, jest zwoływane przez Przewodniczącego
  Rady Nadzorczej. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej,
  podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuj e posiedzenie w
  terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
  2. Heżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z § 8 ust. 1 in fine, zostanie
  ono zwołane przez wnioskujący o to na piśmie Zarząd lub Członka Rady Nadzorczej.

  3. Przewod niczący Rady Nadzorczej może upoważnić Wiceprzewodniczącego a w przypadku jego
  braku lub nieobecności, Członka Rady Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej, do
  kierowania obradami posiedzeni a Rady odbywanego w razie nieobecności Przewodniczącego
  Rady Nadzorczej.

  4. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 powyżej, d o kompetencji Przewodniczącego jako kierującego obradami
  posiedzenia Rady, należy w szczególności:
  a) organizacja obsługi posiedzeń Rady, w tym zapewnienie obsługi prawnej posiedzeń Rady,
  b) zarządzenie otwarcia i zamknięcia posiedzenia oraz przerwy w obradach ,
  c) zarządzenie podpisania listy obecności ,
  d) stwierdzanie czy Rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał ,
  e) przedstawienie porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami ,
  f) formułowanie projektów uchwał, o ile nie zostaną sformułowane przez poddającego ją pod
  głosowanie,
  g) udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu ,
  h) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia ,
  i) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wy ników.


  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  38


  5. Przewodniczący Rady Nadzorczej przed zakończeniem każdego posiedzenia przyjmować będzie od
  Członków Rady propozycje co do tematyki następnego posiedzenia. Zgłoszone propozycje zostaną
  uwzględnione przez zarządzającego posiedzenie Rady w planowanym porządku obrad.

  6. Posiedzenia Rady powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku. Niezależnie od powyższego
  możliwym jest także zwołanie tzw. posiedzeń nadzwyczajnych Rady Nadzorczej.

  7. Posiedzenia Rady są zwoływane w trybie określonym postanowieniami Sta tutu, przy czym
  posiedzenie Rady może odbyć się także bezzwłocznie, bez formalnego zwołania i z pominięciem
  określonych w Statucie terminów powiadomienia o posiedzeniu, jeżeli wyrażą na to zgodę
  wszyscy Członkowie Rady. Heżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzo rczej są obecni na posiedzeniu,
  takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku
  formalnego zwołania, nadto może podejmować uchwały w sprawach nie objętych porządkiem
  obrad.

  8. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być również ustalone na
  bieżącym posiedzeniu, z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych na tym posiedzeniu.
  W takich sytuacjach zawiadomienia wysyłane są tylko do tych Członków Rady, którzy byli
  nieobecni na posiedzeniu.

  9. Porządek obrad posiedzenia Rady może być uzupełniony lub skrócony, o ile wszyscy Członkowie
  Rady są obecni i nikt nie wniósł co do tego sprzeciwu.

  10. W przypadku pisemnego zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej zawiadomienia przesyła
  się za pomocą faksu lub poczty elektronicznej na wskazany przez Członka Rady ostatni adres e-
  mail lub numer faksu na co najmniej 7 ( siedem ) dni przed planowanym terminem posiedzenia ; nie
  wyłącza to możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w biurze Spółki lub bezpośredniego
  doręczenia zawiadomienia, oba za potwierdzeniem odbioru . O każdej zmianie adresu do doręczeń
  Członek Rady jest obowiązany powiadomić Radę pod rygorem uznania, że zawiadomienie
  dostarczone na poprzednio wskaz any adres jest skuteczne.

  11. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady zawiera oznaczenie terminu, miejsca i
  proponowanego porządku obrad. Do zawiadomienia należy dołączyć projekty uchwał oraz inne
  materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady Nad zorczej lub umieścić informację
  kiedy i gdzie takie materiały będą udostępnione .

  12. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym bądź za pośrednictwem środków bezpośredniego
  porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone pod warunkiem, że wszyscy
  Członkow ie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

  13. O zastosowaniu trybu szczególnego głosowania w danej spra wie decyduje Przewodniczący a w
  razie jego niezd olności do działania Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego braku Członek Rady
  Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej , który również organizuje głosowanie w
  wybranym trybie. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do głosowania poza posiedzeniem przez
  chociażby jednego Członka Rady, głosowanie w danej sprawie powinno się odbyć na najbliż szym
  posiedzeniu.

  14. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym odbywa się poprzez złożenie podpisu pod treścią
  proponowanej uchwały z zaznaczeniem czy głosuje on „za", „przeciw" czy „wstrzymuje się od
  głosu" oraz przekazanie tak podpisanej treści uchwały Przewo dniczącemu , wyznaczonemu przez


  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  39

  niego Członkowi Rady Nadzorczej , ewentualnie przesłanie jej na numer faksu Spółki lub na adres
  e-mail Spółki.

  15. Osoba organiz ująca głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się
  na odległość zapewnia ut rwalenie treści podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał w miarę
  możliwości, w sposób umożliwiający odtworzenie przebiegu głosowania, oraz sporządzenie
  stosownego protokołu; do tego protokołu § 12 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

  16. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
  porozumiewania się na odległość, o których mowa w §9 ust. 1, w sposób umożliwiający wzajemne
  porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.
  Uchwały podjęte w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym będą ważne pod warunkiem, że
  wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim
  przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporzą dzenia protokołu jest miejsce
  pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast w razie jego nieobecności –
  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie braku Wiceprzewodniczącego – Członka Rady
  Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej, jeże li posiedzenie odbywało się pod jego
  przewodnictwem. § 9 ust. 2 – 3 stosuje się odpowiednio.

  § 9

  1. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
  odległość może odbywać się za pośrednictwem telefonu, telekonferencji, w ideokonferencji,
  komunikatorów lub poczty elektronicznej.

  2. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz komunikatorów odbywa się
  w ten sposób, że:
  a) każdy Członek Rady otrzymuje projekt uchwały z informacją o terminie zamknięcia
  głosowa nia,
  b) Członkowie Rady zwrotnie (w odpowiedzi na e -mail lub komunikat) oddają głosy w przedmiocie
  uchwały, powołując się na przedmiot uchwały, której głosowanie dotyczy oraz wpisując w
  treści wiadomości informację czy głosują „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy
  „przeciw”, czy też wstrzymują się od głosu,
  c) Głos Członk a Rady, który oddał głos po terminie głosowania albo nie oddał głosu w ogóle ,
  uważany jest za nieoddany i nie wlicza się go przy obliczaniu kworum ,
  d) po zliczeniu głosów, sporządza się pro tokół z podjęcia uchwały z adnotacją, iż głosowanie
  nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź komunikatora. Protokół wraz z
  wydrukami oświadczeń Członków Rady co do głosowania włącza się do księgi protokołów.

  3. Podejmowanie uchwał przez Radę przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub
  wideokonferencji odbywa się w ten sposób, że
  a) projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany wszystkim Członkom Rady,
  b) każdy Członek Rady, po przeczytaniu mu projektu uchwały oświadcza czy głosuje „z a”
  powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosu”,
  c) po zliczeniu głosów sporządza się protokół z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy
  wykorzystaniu telefonu, tele konferencji lub wideokonferencji. Protokół włącza się do księgi
  protokołów.

  4. Uchwały podjęte za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
  stają się skuteczne z chwilą ich podjęcia.  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  40

  5. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków
  bezpośredniego porozumiewania się na odległość stosuje się odpowiednio do tej części posiedzenia
  Rady Nadzorczej, które - za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej, osobiście obecnych na
  tym posiedzeniu - postanowiono przerwać w danym dniu i dokończyć za pośrednictwem środków
  bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

  § 10

  1. Prawo głosu na posiedzeniach Rady przysługuje wyłącznie Członkom Rady. W razie potrzeby, na
  posiedzenia Rady mogą być zapraszani - bez prawa uczestnictwa w głosowaniu - Członkowie
  Zarządu, pra cownicy Spółki oraz inne osoby spoza składu Rady, w celu złożenia wyjaśnień lub
  udzielenia informacji.

  2. Udział Członków Zarządu jest wyłączony w przypadku dyskusji i podejmowania uchwał dotyczących
  bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz
  ustalania zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia Członków Zarządu.

  § 11

  1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w sposób jawny, głosowanie w sprawach osobowych może być
  tajne. Na żądanie choćby jednego Członka Rady Nadzorczej osoba kierująca posiedzeni em Rady
  zarządza głosowanie tajne.

  2. W głosowaniach nad daną uchwałą jako pierwszy głosuje Członek Rady Nadzorczej występujący z
  inicjatywą powzięcia uchwały. Heżeli osobą tą nie jest Przewodniczący Rady to g łosuje on jako
  ostatni.

  3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, jeżeli zostało ono zwołane prawidłowo, a
  na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków .

  4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały poza posiedzenia mi, w trybie pisemnym lub przy
  wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli co najmniej
  połowa C złonków Rady Nadzorczej odda głos w tym głosowaniu oraz jeżeli wszyscy Członkowie
  Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, która ma zostać podjęta .
  Podejmowanie uchwał w tych trybach nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i
  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i
  zawieszenia w czynnościach tych osób.

  5. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku
  równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

  § 12

  1. Z posiedzeń Rady spisuje się protokoły , za wyjątkiem przypadku, w którym uchwała została podjęta
  w trybie pisemnym . Posiedzenia Rady Nadzorczej protokołuje wyznaczony przez Radę Członek
  Rady lub inna osoba spoza składu Rady .

  2. Protokół powinien być każdorazowo podpisany przez protokolanta i wszys tkich Członków Rady.

  3. Protokół powinien zawierać:
  - termin i miejsce odbyci a posiedzenia Rady,
  - dane osób obecnych na posiedzeniu ze wskazaniem ich funkcji,


  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  41

  - wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia,
  - porządek obrad,
  - treść powziętych uchwał ze wskazaniem numeru powziętej, ilości głosów „za” „przeciw” oraz
  „wstrzymujących się” oraz ewentualnych zdań odrębnych. W treści tego protokołu lub w formie
  załącznika do niego, uwzględnia się również inne istotne informacje, odz wierciedlające przebieg
  posiedzenia Rady Nadzorczej.

  4. Oryginały podjętych uchwał oraz protokołów wraz z załącznikami umieszcza się w księdze
  protokołów. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany
  protokół mogą otrzym ać na i ch prośbę jego kopię do wiadomości.

  5. O ile Rada nie postanowi inaczej, Zarząd Spółki zostaje zapoznany przez Przewodniczącego Rady z
  treścią uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą.

  6. Księga Protokołów Rady Nadzorczej prowadzona jest w Spółce.

  § 13

  1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszelkie sprawy wynikające z treści obowiązujących
  przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz kompetencje szczegółowo opisane w treści Statutu
  Spółki.

  2. Rada Nadzorcza, dla prawidłowego wykonywania swoich zadań, może zasi ęgać opinii do radców
  prawnych lub biegłych rewidentów Spółki, a w uzasadnionych przypadkach powoływać, na koszt
  Spółki, ekspertów w celu opracowania stosownych opinii, na potrzeby umożliwienia właściwej
  oceny danej sprawy.

  3. Rada Nadzorcza powinna podejmować odpowiednie działania, aby bez zbędnej zwłoki otrzymywać
  rzetelne i prawdziwe informacje o istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku
  związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

  V. POSTANOWIE NIA KOŃCOWE

  § 14

  1. Przewodniczący Rady Nadzorczej po zakończeniu swojej kadencji lub niezwłocznie po wygaśnięciu
  mandatu przed jej upływem na skutek rezygnacji lub odwołania, powinien protokolarnie przekazać
  sprawy prowadzone przez Radę nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady.

  2. Protokół , o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
  - opis spraw będących przedmiotem prac Rady Nadzorczej w trakcie kadencji ustępującego
  Przewodniczącego Rady,
  - protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej z okresu kadencji ustępującego P rzewodniczącego Rady.

  3. Protokół podpisują ustępujący i nowo powołany Przewodniczący Rady. W razie niemożności
  podpisania protokołu przez daną osobę okoliczność ta powinna być zaznaczona ze wskazaniem
  przyczyny braku podpisu.
  § 15  Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018

  42

  Dokumentacja dotycząca pracy Rady Nadzorczej powinna być przechowywana w siedzibie Spółki lub
  innej wyznaczonej przez Prezesa Zarządu komórce organizacyjnej i pozostawać pod stałym nadzorem
  wyznaczonego w tym celu pracownika.

  § 16

  1. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym komitetów lub komisji utworzonych przez Radę
  ponosi Spółka .

  2. Człon kowie Rady Nadzorczej mo gą otrzymać wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich
  obowiązków .

  3. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia.

  § 17

  1. Wszelkie pisma i oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej należy kierować na adres Spółki.

  2. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
  prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz Statut.

  3. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa
  lub Statutem, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu.

  4. Nieważność l ub bezskuteczność postanowienia Regulaminu nie powoduje nieważności lub
  bez skuteczności pozostałych jego postanowień.

  5. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia (pisane z wielkiej litery), które nie zostały w nim inaczej
  zdefiniowane, mają znaczenie wynikające z odpowiednich postanowień Statutu.

  Regulamin obowiązuje od dnia zatwier dzenia go przez Walne Zgromadzenie.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
  2.389.554 (50,47 %).
  Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
  Liczba głosów „za”: 2.389.554
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polski Bank Komórek Macierzystych SA
ISIN:PLPBKM000012
NIP:5252239973
EKD: 86.90 pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa
Telefon:+48 22 4365040
www:www.pbkm.pl
gpwlink:polski-bank-komorek-macierzystych.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-05Raport roczny
2019-05-22Raport za I kwartał
2019-08-26Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-04-05Raport roczny
2019-05-22Raport za I kwartał
2019-08-26Raport półroczny
Komentarze o spółce POLSKI BANK KOMÓR...
2019-03-25 20-03-22
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649