Raport.

POLSKA MEAT SA (4/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd spółki POLSKA MEAT Spółka akcyjna ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 marca 2018 roku, na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki przy ul. Hutniczej 45 w Gdyni.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzory pełnomocnictw (dla akcjonariuszy będących osobami prawnymi i fizycznymi).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1
  OGŁOSZENIE ZARZĄDU POLSKA MEAT SPÓŁKA AKCYJNA
  Z SIEDZIBĄ W GDYNI
  Z DNIA 2 MARCA 2018 ROKU
  O ZWOŁANIU NA DZIEŃ 29 MARCA 2018 ROKU
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  Zarząd POLSKA MEAT Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 45, 81 -061 Gdynia (dalej:
  „Spółka”) , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk
  – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  0000395400 (dalej : „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 398 Kodeks u spółek
  handlowych (dalej : „KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne
  Zgromadzenie”) i zgodnie z art. 402 2 KSH przedstawia następujące informacje:
  I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK
  OBRAD
  Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 marca 2018 roku , na
  godzinę 11:00 w Gdyni przy ul. Hutniczej 45, 81 -061 Gdynia, z następującym porządkiem
  obrad :
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał y w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i
  C Spółki do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego S półki poprzez emisję
  akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości
  prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i
  wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany
  Statutu Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
  8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.  2
  II. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O
  PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
  Stosownie do art. 406 1 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
  przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadz enia, tj. na dzień 13 marca 2018 r.
  Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami
  Spółki w dniu 13 marca 2018 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgroma dzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po
  ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim
  po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 14
  marca 2018 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych
  wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 3 § 3 KSH,
  to jest:
  1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  2. liczbę akcji,
  3. rodzaj i kod akcji,
  4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
  5. wartość nominalną akcji,
  6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  8. cel wystawienia zaświadczenia,
  9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
  Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki
  ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
  S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
  III. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA POSZCZEGÓLNYCH SPRAW W
  PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZG ROMADZENIA
  Na podstawie art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
  dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w
  porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszon e Zarządowi Spółki
  nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego
  Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 8 marca 2018 r. włącznie .
  Żądanie może zostać złożone na piśmie (to jest doręczone osobiście za potwierdzeniem
  złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na


  3
  adres: POLSKA MEAT Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 45, 81 -061 Gdynia lub w
  postaci elektronicznej (e -mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail:
  [email protected] -meat.pl . O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie
  data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data
  umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na
  serwer pocztowy Spółki).
  Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
  punktu porządku obrad.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz
  uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
  Zgromadzenia, w szczególności:
  1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez pod miot prowadzący rachunek papierów
  wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi,
  potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią
  liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
  2) w przypadku akcjonariusza będ ącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego,
  paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – aktualny odpis z właściwego
  rejestru lub innych dokumentów potwierdzających upoważnienie do rep rezentowania
  akcjonariusza.
  Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy
  występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty
  powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (or yginał dokumentu lub
  jego kopia albo skan w formacie PDF).
  Jeżeli z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad występuje pełnomocnik
  działający w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy powinien przedstawić wraz z żądaniem,
  w sposób wyżej okr eślony, dokumenty potwierdzające jego umocowanie do działania w
  imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy.
  Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy
  i weryfikacji uprawnienia akcjonariusza lub akcjonariuszy do złożenia wyżej wymienionego
  żądania.
  Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym
  terminem Walnego Zgromadzenia , tj. nie później niż w dniu 11 marca 2018 r. , ogłosi zmiany
  w porządku obrad, wprowadzone na żądan ie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie
  nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki
  http://polskameat.pl/relacje -inwestorskie/walne -zgromadze nia/ .  4
  IV. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ
  Na podstawie art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co
  najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego
  Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia
  lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: POLSKA
  MEAT Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 45, 81 -061 Gdy nia lub przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na
  adres e -mail: [email protected] -meat.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
  porządku obrad Walnego Zgromadz enia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
  porządku obrad.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty
  potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia pro jektów uchwał, w
  szczególności:
  1) świadec two depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów
  wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi,
  potwierdzające, że jego adresat jest akcjonar iuszem Spółki i posiada odpowiednią
  liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
  2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego,
  paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
  3) w przypadku akcjonariusza innego niż os oba fizyczna – aktualny odpis z właściwego
  rejestru lub inne dokumenty potwierdzające upoważnienie do reprezentowania
  akcjonariusza.
  Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy
  występujących z żądaniem zarówno w formie pis emnej, jak i elektronicznej. Dokumenty
  powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (oryginał dokumentu lub
  jego kopia albo skan w formacie PDF).
  Jeżeli zgłoszenia projektu uchwały dokonuje pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza
  lub akcjonariuszy powinien przedstawić wraz ze zgłoszeniem, w sposób wyżej określony,
  dokumenty potwierdzające jego umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza lub
  akcjonariuszy.
  Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusz a lub akcjonariuszy
  i uprawnienia akcjonariusza lub akcjonariuszy do zgłoszenia projektów uchwał.
  Projekty uchwał niezwłocznie ogłaszane są na stronie internetowej Spółki
  http:// polskameat.pl/relacje -inwestorskie/walne -zgromadzenia/ .  5
  V. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW
  WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD
  Na podstawie art. 401 § 5 KSH każ dy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia
  zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  VI. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
  osobiście lub przez pełnomocnika.
  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
  wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
  Pełnomocnictwo udzielone zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej powinno zawierać
  dokładne oznac zenie akcjonariusza i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i
  numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL – w stosunku do osób fizycznych oraz
  firmę (nazwę), siedzibę numer KRS lub innego rejestru – w stosunku do osób prawnych lub
  innych j ednostek organizacyjnych), datę udzielenia pełnomocnictwa, określać jego zakres oraz
  datę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane, a także precyzować czy
  pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do je go
  faktycznego zamknięcia.
  1. Peł nomocnictwo udzielone na piśmie
  W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik zobowiązany
  jest przy sporządzeniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu:
  - przedłoży ć oryginał pełnomocnictwa (ewentualnie ciąg pełnomocnictw) bądź
  poświadczoną notarialnie lub urzędowo za zgodność z oryginałem kopię
  pełnomocnictwa albo jego odpis sporządzony zgodnie z odpowiednimi przepisami
  prawa celem dołączenia do księgi protokołów,
  - okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.
  Pełnomocnicy akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi winni dodatkowo przedłożyć
  kopię dokumentów, z których będzie wynikać upoważnienie osób udzielających
  pełnomocnictwa do działania w imieniu akcjonariusza, za jednoczesnym okazaniem
  oryginałów dokumentów. Osoby udzielające pełnomocnictwa powinny być uwidocznione w
  aktualnym lub pełnym odpisie z właściwego dla akcjonariusza rejestru, z którego będzie
  wynikać umocowanie do działania w imieniu ak cjonariusza w dacie udzielenia
  pełnomocnictwa.
  W przypadku, gdy którykolwiek z dokumentów wykazujący umocowanie do działania w
  imieniu akcjonariusza sporządzony jest w innym języku niż język polski, do takiego dokumentu
  należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.  6
  2. Pełnomocnictwo udz ielone w postaci elektronicznej
  Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
  podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowan ego
  certyfikatu.
  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą
  elektroniczną na adres wza @polska -meat.pl , dokładając wszelkich starań, aby możliwa była
  skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
  Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać treść udzielonego
  pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej, zawierające ele menty określone
  powyżej, może być również sporządzone na piśmie i przesłane na wskazany adres poczty
  elektronicznej w formacie PDF. Ponadto w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa
  należy wskazać numery telefonów i adresy poczty elektronicznej akcjonari usza i jego
  pełnomocnika, za pomocą których Spółka będzie mogła kontaktować się z akcjon ariuszem i
  jego pełnomocnikiem.
  Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz
  przesyła w formacie PDF:
  - skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu
  pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego
  pełnomocnika – w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną,
  - skan odpisu z właściwego rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany – w
  przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.
  Osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną
  powinny być uwidocznione w aktualnym lub pełnym odpisie z właściwego dla akcjonariusza
  rejestru, z którego będzie w ynikać umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza w dacie
  udzielenia pełnomocnictwa.
  W przypadku, gdy którykolwiek z przesłanych dokumentów wykazujący umocowanie do
  działania w imieniu akcjonariusza sporządzony jest w innym języku niż język polski, do takiego
  dokumentu należy przesłać skan tłumaczenia na język polski sporządzonego przez tłumacza
  przysięgłego.
  W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
  pełnomocnik zobowiązany jest przy sporządzeniu listy obecności os ób uprawnionych do
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu okazać dokument pozwalający na identyfikację
  pełnomocnika.
  Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w
  celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja
  ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub
  telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu
  udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze
  czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej


  7
  oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Spółka zastrzega, że brak udzielenia
  odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak
  możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy
  dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
  W przypadku pojawiających się wątpliwości co do umocowania danej osob y do działania w
  imieniu akcjonariusza, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania okazania przy okazji
  sporządzania listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
  oryginałów dokumentów wykazujących umocowanie danej osoby do dz iałania w jego imieniu.
  Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na
  Walnym Zgromadzeniu.
  Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady
  Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub
  spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na
  jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi
  okoliczności wskazujące na istnienie bądź mo żliwość wystąpienia konfliktu interesów.
  Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w tym przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik taki
  głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnik a dostępne są na
  stronie internetowej Spółki http://polskameat.pl/relacje -inwestorskie/walne -zgromadzenia/ .
  VII. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU PRZY
  WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
  Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 marca 2018 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej.
  VIII. SPOSÓB WYPOWIADANIA S IĘ W TRAKCIE WALNEGO ZGROMADZENIA PRZY
  WYKORZYSTYWANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
  Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 marca 2018 r. przy wykorzystywaniu środkó w
  komunikacji elektronicznej.
  IX. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY
  WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
  Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 marca 2018 r. drogą korespondencyjną lub
  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


  8
  X. LISTA AKCJONARIUSZY
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie
  wyłożona w Lokalu Zarządu, to jes t pod adresem ul. Hutnicza 45, 81 -061 Gdynia, w godzinach
  od 10.00 do 14.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, to jest w
  dniach 26, 27, 2 8 marca 201 8 roku.
  Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w
  Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty
  elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
  Żądanie powyższe winno zostać wysłane na adres [email protected] lska -meat.pl .
  Akcjonariusz Spółki przy żądaniu udostępnienia listy akcjonariuszy w siedzibie Spółki lub
  przesłania tej listy za pośrednictwem poczty elektronicznej, zobowiązany jest wykazać swoją
  tożsamość oraz swój status jako akcjonariusz Spółki. W tym celu możliwe jest przedstawienie
  zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa
  depozytowego.
  XI. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INFORMACJI
  Pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty
  uchwał zamieszczane będą na stronie internetowej Spółki w czasie umożliwiającym
  zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
  XII. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE
  DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA
  Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej
  http://polskameat.pl/relacje -inwestorskie/walne -zgromadzenia/ .
  XIII. INNE INFORMACJE
  Osoby uprawnio ne do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie
  rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed sal ą obrad na pół godziny przed
  rozpoczęciem obrad. Osoby uprawnione obowiązane są także do posiadania dokumentu
  pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.
  XIV. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W
  DNIU OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA
  Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wynosi 5.000.000 sztuk
  akcji, co daje łącznie 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Pełnomocnictwo
  Ja niżej podpisany / podpisana, legitymujący się dowodem
  osobistym/paszportem/innym dokumentem urzędowym
  potwierdzającym tożsamość:
  Power of Attorney
  I the undersigned, holder(s) of ID Card/passport/other
  official identity document:
  imię i nazwisko Name and surname: __________________________________
  seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu ID Card/passport/other official identity document series
  and number ______________________________________________________
  numer PESEL Personal identification number ___________________________
  adres e -mail e-mail address _________________________________________
  numer telefonu phone number _______________________________________
  oświadczam, że zgodnie z imiennym zaświadczeniem o
  prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu Polska Meat S.A. zwołanym na dzień 29 marca
  2018 roku (dalej „ NWZ”)
  declare that, in accordance with the personal certificate of
  entitlement to attend the Extrao rdinary General
  Shareholders’ Meeting of Polska Meat S.A. convened for 29th
  March 2018 (hereinafter „ EGM”)
  wystawionym przez issued by ___________________________ ___________
  o nadanym numerze with its number of ______________________________
  jestem uprawniony(a) do wykonywania prawa głosu z
  ____________ akcji Polska Meat S.A. i niniejszym udzielam
  pełnomocnictwa:
  I am entitled to exercise the voting rights attached to
  ____________ shares of Polska Meat S.A. and I hereby grant
  the Power of Attorney to:
  Panu / Pani Mr / Mrs (imię i nazwisko name and surname ) ___________________________________
  Legitymującego(ej) się dowodem osobistym / paszportem / inny dokumentem urzędowy potwierdzającym tożsamość holder
  of ID Card/passport/ other official identity document ___________________________________
  seria i numer series and number _________________________________________
  numer PESEL Personal identification num ber ______________________________
  adres e -mail e-mail address ____________________________________________
  numer telefonu phone number __________________________________________
  albo or
  ___________________(firma/nazwa podmiotu entity firm name )
  z siedzi bą w with its registered seat in ______________________
  wpisaną do entered into the register _________________ pod numerem with no ______________________
  NIP Tax Identification Number : ___________________
  adres e -mail e-mail address ________________, nr telefonu phone number __________________
  Pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania mnie na
  NWZ oraz wykonywania praw z przysługujących
  mi akcji w ilości ______/ wszystkich posiadanych przeze
  mnie akcji Polska Meat S.A. W przypadku ogłoszenia przerwy
  w obradach NWZ pełnomocnik jest umocowany do działania
  aż do zamkni ęcia obrad NWZ. Pełnomocnik jest / nie jest
  upoważniony do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.
  Proxy is authorised to represent me at the EGM and to
  exercise all my rights attached to _______ ( no. of
  shares) of Polska Meat S.A. / all the shares of Polska
  Meat S.A. I hold. Should adjournment of the EGM be
  announced, the proxy will be authorised to act until the
  close of the EGM. This proxy is authorized /not authorised
  to grant further powers of attorney.  podpis signature ______ _________________ _______________
  data date _________________________  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Pełnomocnictwo
  Ja / My niżej podpisany / podpisana / podpisani,
  legitymujący się dowodem osobistym/paszportem/innym
  dokumentem urzędowym potwierdzającym tożsamość:
  Power of Attorney
  I / We the undersigned, holder(s) of ID Card/passport/other
  official identity document:
  osoba numer 1 Person No.1: ______________________________________________
  seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu ID Card/passport/other official identity document series
  and number ______________________________________________________
  numer PESEL Personal identification number ________________________________
  adres e -mail e-mail address ______________________________________________
  nume r telefonu phone number ____________________________________________
  osoba numer 2 Person No.2: _____________________________________________
  seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu ID Card/passport/other official identity document series
  and number ______________________________________________________
  numer PESEL Personal identification number ________________________________
  adres e -mail e-mail address ______________________________________________
  numer telefonu phone number ____ _______________________________________
  uprawniony / uprawniona / uprawnieni do działania w imieniu authorised to act on behalf of
  ________________________
  z siedzib ą w with its registered seat in ________________________________________
  wpisanej do rejestru registered in ___________________________________________
  pod numerem with number ________________________________________________
  NIP Tax identification Number _____________________________________________
  (dalej „Akcjonariusz”) oświadczam / oświadczamy, że
  zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa
  w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polska Meat S.A.
  zwołanym na dzień 29 marca 201 8 roku (dalej „ NWZ”)
  (hereinafter the „Shareholder”) I/We declare that in
  accordance with the personal certificate of entitlement to
  attend the Extrao rdinary General Shareholders’ Meeting of
  Polska Meat S.A. convened for 29th March 201 8 (hereinafter
  „EGM”)
  wystawionym przez issued by
  o nadanym numerze with its number of
  Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu
  z ____________ akcji Polska Meat S.A. i niniejszym udzielam
  / udzielamy pełnomocnictwa:
  The shareholder is entitled to exercise the voting rights
  attached to ____________ shares of Polska Meat S.A. and I
  / We hereby grant the Power of Attorney to:


  Panu / Pani Mr / Mrs (imię i nazwisko name and surname ) ___________________________________
  Legitymującego(ej) się dowodem osobistym / paszportem / inny dokumentem urzędowy potwierdzającym tożsamość holder
  of ID Card/passport/ other official identity document ___________________________________
  seria i numer series and number _________________________________________
  numer PESEL Personal identification number ______________________________
  adres e -mail e-mail address ____________________________________________
  numer telefonu phone number __________________________________________
  albo or
  ___________________(firma/nazwa podmiotu entity firm name )
  z siedzibą w with its registered seat in ______________________
  wpisaną do entered into the register _________________ pod numerem with no ______________________
  NIP Tax Identification Number : ___________________
  adres e -mail e-mail address ________________, nr telefonu phone number __________________
  Pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania
  Akcjonariusza na NWZ oraz wykonywania praw
  z przysługujących Akcjonariuszowi akcji w ilości ______/
  wszystkich posiadanych przeze Akcjonariusza akcji Polska
  Meat S.A. W przypadku ogłoszenia przerwy w obradach NWZ
  pełnomocnik jest umocowany do działania aż do zamknięcia
  obrad NWZ. Pełnomocnik jest / nie jest upoważniony do
  udzielenia dalszego pełnomocnictwa.
  Proxy is authorised to represent the Shareholder at the EGM
  and to exercise all shareholder rights attached to _______
  (no. of shares ) of Polska Meat S.A. / all the shares held in
  Polska Meat S.A. Should adjournment of the EGM be
  announced, the proxy will be authorised to act until the close
  of the EGM. This proxy is authorized /not authorised to grant
  further powers of attorney.
  podpis signature _______________________
  funkcja function ________________________
  data date _________________________  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  Uchwała Nr 1 /3/ 201 8
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
  z dnia 29 marca 2018 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego
  Zgromadzenia __________________.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  ~ 2 ~
  Uchwała Nr 2/3/ 201 8
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
  z dnia 29 marca 2018 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad
  Walnego Zgromadzenia:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A,
  B i C Spółki do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez
  Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
  emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywa tnej,
  pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz
  ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku
  regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  i ich dematerializa cji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Rad zie Nadzorczej Spółki.
  8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  ~ 3 ~
  Uchwała Nr 3 /3/ 2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
  z dnia 29 marca 2018 r.
  w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C Spółki do obrotu
  na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A.
  Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
  systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) , oraz art. 5 usta wy
  z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768)
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
  §1
  Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do
  obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii A, B oraz C.
  §2
  Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich
  czynności faktycznych i pra wnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A,
  B oraz C Spółki do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  §3
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  ~ 4 ~
  Uchwała Nr 4/3/ 201 8
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
  z dnia 29 marca 2018 r.
  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na
  okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej , pozbawienia w całości prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie
  akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu
  Spółki.
  Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15
  września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Kodeks spółek handlowych („K S:”)
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
  § 1
  Podwyższenie kapitału
  1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 800.000 zł (osiemset tysięcy
  złotych ) tj. z kwoty 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) do kwoty 1.300.000 zł (jeden
  milion trzysta tysięcy złotych).
  2. Po dwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji 8.000.000 (ośmiu milionów) sztuk
  akcji serii D, o wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję,
  zwanych dalej: „Akcjami Serii D”.
  3. Akcje Serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
  4. Z Akcjami Serii D nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
  5. Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art.
  3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
  instrumentów finans owych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
  publicznych i będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt.
  1 KS: skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149 (sto
  czterdzieści dziewięć).
  6. Akcje Serii D zostaną zaoferowane spółce Iberdigest Group S.L . z siedzibą w Gironie.
  7. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi [•] za każdą akcję .
  8. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji Serii D
  zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2
  KS:, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji Serii D i ich
  wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.


  ~ 5 ~
  9. Akcje Serii D zostaną pokryte wkładem nie pieniężnym w postaci [•] ([ •]) udziałó w w
  spółce =berdigest S.L. z siedzibą w Gironie o wartości [•] ([ •]) wniesionym w całości przed
  zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
  10. Zawarcie umów objęcia Akcji Serii D zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 KS: nastąpi do dnia 5
  czerwca 2018 r.
  11. Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 201 8 roku, czyli
  począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 201 8.
  12. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czy nności faktycznych i prawnych
  niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w
  niniejszej Uchwale , w szczególności do:
  a) określenia szczegółowych warunków subskrypcji prywatnej;
  b) złożenia oferty objęcia akcji, o której mowa w ust 5. niniejszego paragrafu.
  § 2
  Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D
  1. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa
  pierwszeństwa objęcia Akcji Serii D (pozbawienie prawa poboru).
  2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na
  podstawie art. 433 § 2 KS: przedstawiona została na piśmie Walnemu Zgromadzeniu przez
  Zarząd i stanowi załącznik do protokołu.
  § 3
  Dematerializacja akcji, ubieganie się o dopuszczenia i wprowadzenie Akcji Se rii D do
  obrotu giełdowego
  1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku
  regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
  Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
  2. Upoważnia się Zarz ąd Spółki do:
  a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z
  dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji Serii D do obrotu na rynku
  regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie
  określonym w § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały umowy depozytowej, o której mowa w
  art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
  Nr 183, poz. 1538 ze zm.).  ~ 6 ~
  § 4
  Zmiana Statutu Spółki
  1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej
  Uchwały, zmienia się § 9 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:
  a. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od A 0000001 do
  A 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  b. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 0000001
  do B 30000 00, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  c. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C 0000001
  do C 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”
  i otrzymuje następujące brzmienie:
  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.300.000 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych) i dzieli
  się na:
  a. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od A 0000001 do
  A 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  b. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 0000001
  do B 30000 00, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  c. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C 0000001
  do C 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
  d. 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D
  0000001 do D 8000000 , o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”
  2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu
  Spółki.
  § 5
  Wejście w życie
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że zmiany w Statucie Spółki z dniem
  zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.  ~ 7 ~
  Uchwała Nr 5/3/ 2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
  z dnia 29 marca 2018 r.
  w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KS: oraz § 12 ust. 10
  pkt a) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać ___________ na członka Rady
  Nadzorczej Spółki.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polska Meat SA
ISIN:PLPOLMT00017
NIP:22152299
EKD: 46.32 sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
Adres: ul. Hutnicza 45 81-061 Gdynia
Telefon:+48 58 6609655
www:www.polskameat.pl
Komentarze o spółce POLSKA MEAT
2020-02-28 19-02-43
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649