Raport.

POLNORD SA (10/2018) Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii P

Zarząd POLNORD SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 05.03.2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 36.750 sztuk obligacji na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 36.750.000 zł (trzydzieści sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) ("Obligacje").
Wysokość oprocentowania Obligacji będzie zmienna i będzie równa stawce WIBOR3M powiększonej o marżę dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji będą wypłacane co 3 miesiące. Obligacje będą podlegać wykupowi w dniu 07.03.2021r. z zastrzeżeniem przypadków przedterminowego wykupu.
Spółce przysługuje prawo przedterminowego wykupu Obligacji.
Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków finansowych na finansowanie nowych inwestycji Spółki oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia Spółki.
Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone. Po dniu emisji zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego na rzecz obligatariuszy.
Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej, zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.
Obligacje zostały zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej funduszowi Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polnord SA
ISIN:PLPOLND00019
NIP:583-000-67-67
EKD: 68.10 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: ul. Adama Branickiego 15 02-972 Warszawa
Telefon:+48 22 3519600
www:www.polnord.pl
Kalendarium raportów
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
2020-06-26Raport za I kwartał
2020-09-15Raport półroczny
Komentarze o spółce POLNORD
2017-11-28 02:25:06
TT
zrezygnowali uprzedzając odwołanie...?
2017-11-28 08:26:44
Joe
Hehe no to może jednak dobra zmiana ;)
Tej spółce należy się znacznie więcej niż ~8zł
2017-11-29 00:13:24
TT
no to jeszcze tylko brakuje rezygnacji prezesa...
2017-11-29 09:27:13
Joe
Trzeba trzymać kciuki i czekać.
Myślę, że prędzej niż później i on da sobie spokój
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649