Raport.

POLMED SA (31/2018) Korekta raportu bieżącego nr 31/2018 - Otrzymanie informacji o wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polmed S.A. Spełnienie wszystkich warunków wezwania.

Zarząd Polmed S.A. przekazuje niniejszym korektę raportu bieżącego ESPI nr 31/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku dotyczącego otrzymania informacji o wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polmed S.A. oraz spełnienia się wszystkich warunków wezwania, w którym omyłkowo zabrakło szczegółowych informacji i danych o wynikach wezwania.
Poniżej skorygowana treść raportu.
Prawidłowa treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 13/2018 z 25 maja 2018 r., 26/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 30/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r., w związku z wezwaniem na sprzedaż akcji Polmed S.A. ("Spółka") ogłoszonym w dniu 25 maja 2018 r. na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 512 ze zm.) ("Wezwanie") przez następujące podmioty: (i) Spółkę, (ii) Polmed-Medical Limited, (iii) Radosława Szuberta, (iv) Romualda Magdonia, (v) BEMARO Limited oraz (vi) MAJP Investing Limited (łącznie: "Wzywający"), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 7 sierpnia 2018 r. otrzymał od Trigon Dom Maklerski S.A., tj. podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu Wezwania informację, zgodnie z którą w Wezwania złożono zapisy na 12.519.351 akcji Spółki, stanowiących około 43,76 % kapitału zakładowego i uprawniających do około 35,86% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po nabyciu wskazanej wyżej liczby akcji po rozliczeniu Wezwania Wzywający będą posiadali łącznie 27.834.412 akcji Spółki, co będzie stanowiło około 97,30% kapitału zakładowego Spółki, a które będą uprawniały do wykonywania 34.131.537 głosów na Walnym Zgromadzeni Spółki, co stanowi 97,78% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o spełnieniu się wszystkich warunków określonych w pkt. 30) Wezwania, tj.
1. 6 sierpnia 2018 r. ziścił się warunek zastrzeżony w punkcie 30 podpunkt 1) Wezwania, tj. w Wezwaniu złożono zapisy na sprzedaż minimalnej liczby Akcji, o której mowa w punkcie 6 Wezwania, tj. na akcje, które łącznie z akcjami Spółki posiadanymi przez pozostałych Wzywających uprawniać będą do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
2. 21 czerwca 2018 r. ziścił się warunek zastrzeżony w punkcie 30 podpunkt 2) Wezwania, tj. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki w liczbie nie mniejszej niż liczba Akcji objętych Wezwaniem;
3. 21 czerwca 2018 r. ziścił się warunek zastrzeżony w punkcie 30 podpunkt 3) Wezwania, tj. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę na podstawie art. 393 pkt 3 KSH w związku z § 14 ust. 16 pkt 7 statutu Spółki, stosownie do której Walne Zgromadzenie Spółki wyraziło zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego (lub zastawów rejestrowych) na wszystkich aktywach lub przedsiębiorstwie Spółki lub prawach majątkowych przysługujących Spółce na rzecz banku ING Bank Śląski S.A. w związku z umowami kredytowymi zawartymi przez Spółkę z ING Bank Śląski S.A.
Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polmed SA
ISIN:PLPOLMD00011
NIP:592-19-63-724
EKD: 85.14 pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego
Adres: Os. Kopernika 21 83-200 Starogard Gdański
Telefon:+48 58 7750919
www:www.polmed.pl
Komentarze o spółce POLMED
2021-06-18 16-06-47
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor