Raport.

POLMED SA (30/2018) Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim - zwiększenie ceny, po której nabywane będą akcje.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2018 z dnia 25.05.2018 oraz raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 10.07.2018 r., w związku z ogłoszonym w dniu 25 maja 2018 r. ("Wezwanie") na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 512 - tekst jednolity, ze zm.; "Ustawa") przez następujące podmioty: (i) POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim ("Spółka"), (ii) Polmed-Medical Limited, (iii) Radosława Szuberta, (iv) Romualda Magdonia, (v) BEMARO Limited oraz (vi) MAJP Investing Limited (łącznie: "Wzywający"), w związku z planowanym osiągnięciem przez Wzywających 100% ogólnej liczby głosów w Spółce, Zarząd Spółki informuje, że Wzywający w dniu 2 sierpnia 2018 r. dokonali zmiany treści Wezwania w zakresie ceny, po której nabywane mają być akcje objęte Wezwaniem.
Zgodnie z komunikatem Wzywających, z dniem 2 sierpnia 2018 r. Wzywający dokonali zmiany ceny po jakiej nabywane mają być akcje w Wezwaniu, określonej w pkt. 9 Wezwania, z dotychczasowej ceny 2,70 złotych (dwa złote i siedemdziesiąt groszy) za jedną akcje, na cenę 2,92 złote (dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) za jedną akcję ("Cena Wezwania").
Zwiększona Cena Wezwania będzie zapłacona za wszystkie akcje objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym za akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem ogłoszenia komunikatu Wzywających.
Jednocześnie Wzywający poinformowali, iż wartość zabezpieczenia ustanowionego zgodnie z art. 77 ust 1 Ustawy i opisanego w pkt. 36 Wezwania jest nie mniejsza niż 100% wartości akcji objętych Wezwaniem obliczonej według podwyższonej Ceny Wezwania.
W związku z powyższą zmianą punkt 9 Wezwania, przyjmuje następujące brzmienie:
"Cena, za którą Spółka zobowiązuje się nabyć Akcje wynosi 2,92 złote (dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) za jedną Akcję (dalej: "Cena Wezwania"). Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są akcjami tego samego rodzaju (każda jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu)."
Wezwanie pozostaje bez zmian w pozostałym zakresie.
Załączniki:
- Komunikat Wzywających.pdf
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polmed SA
ISIN:PLPOLMD00011
NIP:592-19-63-724
EKD: 85.14 pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego
Adres: Os. Kopernika 21 83-200 Starogard Gdański
Telefon:+48 58 7750919
www:www.polmed.pl
Komentarze o spółce POLMED
2021-09-16 18-09-00
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor