Raport.

POLMED SA (29/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NZWA POLMED SA dnia 2 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd POLMED SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLMED SA, które odbyło się dnia 2 sierpnia 2018 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. Przedmiotowy wykaz został załączony do niniejszego raportu.
Szczegółowa podstawa prawna:
Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr
184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512) - art. 70 pkt 3

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  POLMED S.A. Os. Kopernika 21, 83 -200 Starogard Gdański
  tel. 58 775 09 19, fax 58 560 18 14, infolinia: 801 033 200
  e-mail: polmed@polmed.pl, www.polmed.pl

  Kapitał akcyjny 28 607 061 PLN wpłacony w całości, NIP: 592 -19-63-724, REG ON: 192110780, KRS 0000271013 Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS Członkowie Zarządu: Radosław Szubert – Prezes Zarządu , Romuald Magdoń – Wiceprezes Zarządu CERTYFIKOWANY SYSTEM Z ARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2008 , SPÓŁKA NOTOWANA NA GIEŁDZIE  WYKAZ AKCJONARIUSZY POLMED SA
  POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW
  NA NAD ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU POLMED SA W DNIU 2 SIERPNIA 2018 R.  Zarząd POLMED SA przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na
  Nadz wyczajnym Walnym Zgro madzeniu POLMED S A dnia 2 sierpnia 2018 r., z określeniem liczby głosów
  przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wska zaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na
  tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.


  l.p. Nazwa/nazwisko
  akcjonariusza
  Liczba akcji Liczba głosów Procentowy
  udział w ogólnej
  liczbie głosów
  Procentowy udział
  w liczbie głosów
  na WZ dnia
  2.08 .2018 r.
  1. Polmed -Medical Limited
  z siedzibą w Nikozji (Cypr) 14 .447.195 20.744.320 61,92 % 63,26%
  2. NPN II Med. S.à r.l.
  (Luksemburg) 12.035.000 12.035.000 34,48 % 36,70%
  - Ogółem 26.493.195 32.790.320 96,4 % 99,96 %

  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

  Radosław Szubert Romuald Magdoń
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polmed SA
ISIN:PLPOLMD00011
NIP:592-19-63-724
EKD: 85.14 pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego
Adres: Os. Kopernika 21 83-200 Starogard Gdański
Telefon:+48 58 7750919
www:www.polmed.pl
Komentarze o spółce POLMED
2021-07-29 05-07-25
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor